eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

M. Eminescu, Poezii, prezentare şi introducere

de Jean-Luis Courriol

Într-o substanţială comunicare ţinută în 1984 la Roma, în cadrul unui simpozion internaţional, George Barthouil de la Universitatea din Avignion demonstra, sistematic şi riguros, temeinicia afirmaţiei cu care îşi deschidea studiul: ,,Eminescu rămâne pentru francezi un necunoscut". În perspectiva unei asemenea realităţi şi sub semnul dorinţei de asumare autentică în spaţiul spiritual francez a operei lui Eminescu, cunoscutul specialist în românistică, Jean-Luis Courriol, profesor de limba şi literatura română la Universitatea Lyon III din Franţa, a tipărit în Ed. Cartea Românească un volum bilingv de poezie eminesciană. Dincolo de eleganţa ei şi de topografierea aerisită a textelor, cartea se impune atenţiei prin ambele dimensiuni care-şi definesc identitatea: mai întâi prin prefaţă şi apoi prin traducerile realizate.

Deşi de mică întindere, prefaţa este de o excepţională densitate. În cele câteva pagini, ea achiziţionează nu doar statura universală a creaţiei lui Eminescu, ci şi destinul ingrat al acesteia în perimetru cultural francez: ,,Oricât ar părea de ciudat (...) afirma J. L. Courriol publicul francez iubitor de poezie, nu numai că n-a prea auzit de Eminescu, dar nici n-ar avea cum să-i aprecieze geniul poetic deoarece nu i s-a pus (...) niciodată până acum la dispoziţie o versiune de referinţă în franţuzeşte". Constatând o anumită ,,surzenie selectivă" a francezilor, autorul fără a intra în analiza tuturor factorilor care explică fenomenul indică drept principale cauze puţinătatea traducerilor, redusa lor cuprindere şi precaritatea versurilor în limba franceză.

În acest context, plecând de la poemul efigie al lui M. Sorescu, Trebuiau să poarte un nume (care de altfel, transpus în limba franceză chiar deschide volumul) J. L. Courriol propune remarcabile perspective asupra modernităţii poeziei lui Eminescu pe care o situează în descendenţa şi convergenţa unor Ch. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud. El refuză, de altfel, eticheta ,,Eminescu, ultimul mare romantic european". Aceasta, ,,departe de a contribui la mărirea lui Eminescu de care de altfel nici
n-are nevoie" unilateralizează personalitatea creatorului, limitând, între altele, tocmai modernitatea lui.

Analiza făcută, sub acest unghi, poeziei, De câte ori iubito, socotită o veritabilă bijuterie poetică, reprezintă o excelentă lectură în registru modern a lui Eminescu şi în acelaşi timp o veritabilă probă de subtilitate exegetică a profesorului francez.

Foarte pertinente şi convingătoare sunt şi consideraţiile sale despre actul traducerii din Eminescu, întreprindere ,,eminamente delicată" care impune numeroase constrângeri şi precauţii, care presupune dificultăţi insurmontabile şi care determină, până la urmă, conştiinţa lucidă că un mare poet nu poate fi receptat la adevărata valoare şi gustat în frumuseţea-i ireductibilă decât în limba lui maternă.

Precizările de metodă şi de selecţie ale traducătorului, ca şi referirile la structura diferită a limbilor franceză şi română, au darul de a indica, pe de o parte, opţiunile autorului, iar pe de altă parte, dificultăţile pe care a trebuit să le învingă.

Din primul punct de vedere, trebuie observat că cele 35 de poezii traduse de Jean-Louis Courriol au fost alese în funcţie de un anumit orizont al aşteptării din zona liricii intime, aproape în întregime circumscrisă dorului de iubire. În mod deliberat el a lăsat deoparte marile poeme ale lui Eminescu mari nu doar ca dimensiuni, ci mai ales ca valoare Luceafărul, Doina, Glossă, Odă în metru antic, Strigoii, Scrisorile, ca să le amintim doar pe cele mai importante. Explicaţia dată vizează în afara unui anume gust avut în vedere dificultăţile extraordinare de traducere pe care autorul nu se socoteşte în măsură să le poată învinge. El este de altfel convins că nimeni n-ar putea să ofere echivalenţa în limba franceză, pe măsura originalului.

Fără îndoială că aşa stau lucrurile, după cum este de netăgăduit că pare inutilă şi periculoasă ambiţia de a oferi, în contextul dat, imaginea exhaustivă a poeziei eminesciene. Cu toate acestea, orice antologie, care vrea să ofere cititorilor imaginea esenţială şi profund definitorie a creatorului antologat, nu poate lăsa în afară opere fundamentale fără a afecta receptarea adecvată a acestuia de către destinatarii avuţi în vedere. Pentru cititorul francez, personalitatea titaniană a lui Eminescu, acest ,,soi de Homer care a trăit în a doua jumătate a sec. al XIX-lea", cum îl defineşte chiar J. L. Courriol în cadrul unei remarcabile schiţe de portret, rămâne un fapt nedemonstrat, nevalidat prin probe decisive. Aceasta cu atât mai puţin cu cât, alături de marile creaţii antume, lipseşte din culegerea de faţă aproape cu desăvârşire dimensiunea postumă a operei, fără de care identitatea genială şi universală a lui Eminescu nu poate fi percepută în integralitatea sa. Chiar în cadrele limitate ale antologiei puteau fi cuprinse cu mare profit pentru obiectivele avute în vedere, unele creaţii postume reprezentative, prin frumuseţe şi orizont poetic (mă gândesc, de exemplu la Demonism, Odin şi Poetul, Codru şi salon, Răsai asupra mea, O, înţelepciune şi aripi de ceară, Dintre sute de catarge, Apari să dai lumină, Nu mă-nţelegi unele dintre ele scrise chiar în vers liber, ceea ce ar fi facilitat în mare măsură tălmăcirea -).

Referindu-ne la conţinutul propriu-zis al antologiei, în coordonatele în care a fost gândită de autor, să observăm mai întâi gustul sigur care a patronat selectarea celor mai multe poezii, precum şi străduinţa traducătorului de a pătrunde sensurile de adâncime ale creaţiilor, armonia lor internă şi muzicalitatea inefabilă. De altfel, în prefaţă, el mărturiseşte că a acordat o importanţă maximă ritmului şi rimei eminesciene, socotite drept componente profund definitorii ale lirismului său. Rima, ,,această tuşă de culoare obsedantă" cum scria J. L. Courriol ,,nu este, la Eminescu, un accesoriu superflu, o înfloritură de potriveală". De aceea căutările traducătorului sub acest raport sunt foarte tenace şi demne de toată preţuirea, deşi nu o dată de dragul rimei, este sacrificat ,,cuvântul ce exprimă adevărul". În faţa dificultăţilor de loc uşoare de a afla corespondenţele ritmate în limba franceză, în interiorul aceluiaşi text, tipul de rimă apare neunitar, în contradicţie cu originalul (în aceeaşi poezie descoperi, de exemplu, rime împerecheate, alături de rime încrucişate sau îmbrăţişate, câteodată chiar alături de versuri fără rimă).

La acest nivel, obstacole greu de depăşit pentru că ţin de specificitatea celor două limbi sunt ridicate de calităţile masculine sau feminine ale rimei. Preponderenţa rimei masculine în textul francez faţă de cea feminină în textul eminescian anulează multe efecte armonice şi de simbolistică, proprie poeziei lui Eminescu. Aşa după cum efecte similare are şi tendinţa de a echivala întinderea versului cu dimensiunea enunţului poetic, acolo unde la Eminescu fraza poetică se întinde fluent pe traseul mai multor versuri, uneori chiar al mai multor strofe.

Dacă traducătorii români ai lui Eminescu în franceză îl trădează pe acesta, ca urmare a subtilităţilor nesesizate ale limbii franceze, traducătorii francezi ajung la acelaşi rezultat, prin nestăpânirea duhului intim al limbii române. În cazul unor cuvinte precum dor sau noroc, cuvinte de bogată şi indicibilă polisemie, inexistente cu asemenea deschideri în limba franceză, sărăcirea sau alterarea versiunii traduse este aproape inevitabilă. În alte cazuri însă, acestea ţin de nivelul factorilor amintiţi anterior, de calitatea înzestrării ambivalente a traducătorului.

Desigur, traducerea de faţă nu este perfectă. Ea vădeşte unele imperfecţiuni şi neîmpliniri. Numai că acestea nu pot contrabalansa meritele antologiei şi nici importanţa ei simbolică de gest cultural, aflat sub semnul dorinţei şi al străduinţei de a oferi iubitorilor de literatură francezi bucuria întâlnirii cu una din marile voci ale frumosului poetic, înflorită în spaţiul de graţie al Meşterului Manole. În faţa versurilor de reuşită tălmăcire, care nu sunt puţine în carte şi prin care J. L. Courriol îşi dezvăluie marile disponibilităţi, cititorul francez va trăi probabil emoţia unei descoperiri şi uneori, poate, chiar ispita de a-l căuta pe Eminescu pe cărările de taină ale propriei rostiri.

Este cea dintâi şi cea mai durabilă răsplată pentru un traducător şi, în acelaşi timp, cel mai tainic impuls de a duce mai departe, mai sus şi mai adânc acest început. Cultura franceză are dreptul să aştepte marea întâlnire cu Eminescu.

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU