eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

M. MARTIN, Singura criticĂ

Cu o discreţie patronată din interior de conştiinţa emancipării de ,,vanităţile mărunte" şi de ,,orgoliul intelectualist" ca să-l cităm chiar pe autor M. Martin publică o nouă carte, punând-o sub însemnele unui titlu înşelător: Singura critică. Această sintagmă, care ar părea să exprime un punct de vedere orgolios şi exclusivist, conotează de fapt înţelesurile unei profesiuni de credinţă elevate şi exemplare. O profesiune pe care o aflăm exprimată nu doar în eseul purtând titlul cărţii, ci pretutindeni în paginile volumului. Caleidoscopic şi centripet, această profesiune devine duh şi noimă ale întregului. ,,Singura critică acceptabilă scrie autorul este cea care nu se consideră pe sine singura, vreau să zic singura care contează".

Convins că ,,adevărata critică se cuvine să înceapă şi să sfârşească printr-o autocritică", M. Martin aduce în discuţie moralitatea criticii, ca parametru de referinţă al talentului. Iar aceasta rezidă, după părerea sa, în îndreptăţirea principiilor pe care le apără, în validitatea valorilor pe care le susţine, în adecvarea permanentă la obiect, în tăria de caracter de a prelungi validitatea valorilor şi a principiilor în planul mai puţin vizibil al conduitei personale.

Receptarea conotativă a titlului este stimulată şi, într-un fel, impusă de substanţa celui de al doilea capitol a cărui structură triunghiulară propune o triplă înţelegere. Modificările din interiorul sintagmei par un joc, dar sunt de fapt o ecuaţie. Critica singură, singură critică şi singura critică sunt termenii unei relaţii de adâncime menite să supună meditaţiei statutul, maniera şi rătăcirile criticii şi ale celor care o practică. De altfel, din interiorul acestei sintagme mobile, triplu interogate, iradiază liniile de forţă ale întregii cărţi, care conferă acesteia omogenitate şi geometrie. Şi aceasta în pofida faptului că o bună parte din ea cuprinde texte publicate anterior.

Structură clasică, în înţeles tipologic, M. Martin are gustul simetriilor; nu a celor demonstrative şi formale, ci a celor implicite şi de substanţă. Deşi, volumul este organizat în 5 capitole cuprinzând 29 titluri şi 20 subtitluri, arhitectura lui de adâncime este una ternară. Prima parte cap. I-II şi ultima cap. IV-V circumscriind în plan teoretic şi confesiv secţiunea de mijloc (cap. III), consacrată ipostazierii individuale a criticii româneşti contemporane, propune cititorului un mesaj semnificativ chiar şi prin structură. Dacă substanţa ideatică a componentelor iniţială şi finală este esenţial aceeaşi, modalitatea discursului diferă. Prima este constituită din eseuri consacrate diverselor aspecte ale domeniului (Critică şi filozofie, Funcţia criticii, O critică integratoare , Actualitatea lui E. Lovinescu etc.), iar ultima este formată din răspunsuri date unor anchete sau interviuri pe marginea aceloraşi probleme de fond ale criticii. (Personalitate şi metodă, Formă şi valoare, O luciditate care nu înseamnă distanţă, ci implicare etc.).

În ambele ipostaze, cititorului i se impune o conştiinţă frământată şi nemulţumită de sine, un spirit călăuzit de sentimentul răspunderii, de chemările adevărului şi de refuzul iposturii. De altfel, sub patronajul aceloraşi comandamente se desfăşoară şi secţiunea de mijloc a cărţii, aceea în care autorul, schiţând 7 portrete de critici (E. Papu, A. Marino, L. Raicu, N. Manolescu, Gh. Grigurcu, L. Petrescu, Al. Călinescu), propune o subtilă şi subiacentă confruntare între planul teoriilor şi al dezideratelor şi planul ipostazierii lor practice.

Se află, în această parte a volumului, pagini antologice. Intuiţia, pertinenţa identificării, eleganţa şi expresivitatea discursului impun nu doar o conştiinţă critică în confruntare elevată cu alte conştiinţe ale aceluiaşi domeniu, ci şi un scriitor autentic. Sub acest raport, cartea reprezintă un adevărat corpus de enunţuri memorabile, cu densitate aforistică, acţionând asupra cititorului nu doar prin substanţa ideii, metamorfozată în crez, ci şi prin rostirea ei adresată simţului nostru estetic.

Singura critică este cu adevărat o carte singulară.

 

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU