eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

CLAUDIA MILLIAN Mai mult decât soŢia lui
I. Minulescu

 

Aşa după cum este bine ştiut, geografia unei literaturi nu este reprezentată doar de piscuri. Ba, am putea spune că maiestatea înălţimilor este pusă în lumină atât de propria lor strălucire, cât şi de caleidoscopia celorlalte forme de relief. Aşa-numiţii scriitori de fundal îndeplinesc tocmai o asemenea funcţie. Fără ei, spectacolul artistic, în general, ar rămâne imposibil.

Claudia Millian este o astfel de scriitoare. Trăindu-şi adolescenţa şi tinereţea în ambianţa febrilă a începutului de scol XX, ea ca mulţi din liceenii şi studenţii timpului este atrasă de mirajele mişcării simboliste, devenind una din prezenţele obişnuite ale cenaclurilor şi revistelor cucerite de ideile înnoitoare, de ispititoarele altceva şi mai ales altcumva. Împrejurarea de a fi frecventat cursurile Şcolii de belle arte şi ale Conservatorului de artă dramatică reprezintă un atu suplimentar, aşa după cum fascinaţia produsă asupra ei de poezia spectaculoasă a lui I. Minulescu va deveni preludiul unei împliniri de destin. Fiindcă, visând la Cavalerul rătăcitor care intra în Cetatea Poeziei cu neobişnuitele Romanţe pentru mai târziu, domnişoara cu ochii catifelaţi şi umbriţi de nostalgii când îl întâlneşte pentru prima dată pe cel ce spunea despre sine ,,Eu sunt o-mperechere de straniu / Şi comun / De aiurări de clopot / Şi frământări de clape / În suflet port tristeţea planetelor ce-apun / Şi-n cântece tumultul căderilor de ape" rămâne siderată de vraja trubadurului.

Cum nici acesta din urmă nu se dovedeşte invulnerabil la farmecele multaşteptatei (ca să folosim chiar titlul unei romanţe a poetului), în 1914 cei doi se căsătoresc, pecetluind nu doar un destin uman, ci şi unul literar. Iată un crâmpei din evocarea amintitei întâlniri, transfigurată în poezia ,,Ultimul cavaler":

,,Te-am regăsit apoi Cavaler cu grai de mătase
La un bal într-o noapte de catifea
Când pe cer adormise ultima stea.
Eram singuri în bal şi lumea plecase.
Eram singuri; vioara cânta pentru noi
Şi dansam o gavotă, când iute, când lin...
Eu eram Visul, tu însuţi Misterul:
Păpuşi ce le sparge necruţătorul destin".

Claudia Millian nu înseamnă însă, doar soţia lui I. Minulescu, nici măcar memorialistica de fineţe în paginile căreia Omul, Artistul şi ambianţa literară a primei jumătăţi de secol sunt reprezentate în contururi memorabile. Claudia Millian a fost o poetă de talent. Din păcate, aşa cum s-a întâmplat şi cu Veronica Micle ori cu Agatha Grigorescu Bacovia, posteritatea a abandonat-o în umbra idolului, socotind-o aprioric doar un fel de muză literară. Şi aceasta pe nedrept, fiindcă fără a ignora reverberaţiile poeziei lui I. Minulescu în propriile versuri literatura ei ne dezvăluie un timbru liric distinct şi distins. Aşa cum observa E. Lovinescu, poezia ei ,,produce o impresie de distincţie în care perversitatea simţirii se atenuează în decenţa graţioasă a expresiei şi mai ales în figuraţia exotică, distantă şi spiritualizată". Iar G. Călinescu, mai penetrant şi mai expresiv în aprecierile lui, evidenţia ,,viziunea decorativă a lumii, fastuoasă, exotică", în care ,,versurile sunt desfăşurări de tapete şi de mătăsuri cu figuri de o mare imaginaţie a coloritului".

Unul dintre stegarii simbolismului românesc, Claudia Millian nu scrie mult. Dar, ceea ce încredinţează foii imaculate este rodul unui spirit modern şi a unei sensibilităţi feminine ajustate în tipare simbolisto-decadente.

A publicat trei volume, până la cel de al doilea război mondial: ,,Garoafe roşii" (1914), ,,Cântări pentru pasărea albastră" (1922) şi ,,Întregiri" (1936), volume a căror identitate o putem descoperi chiar din deschiderile conotative, simbolice ale titlurilor.

Cartea de debut, împrumutându-şi titlul de la poezia intitulată astfel, încifrează în substanţa ei una din cheile portativului poetic:

,,Garoafe roşii crenelate -
Amfore cu parfum de mosc,
Pecetii de rubin şi sânge -
Eu vă iubesc şi vă cunosc,
Prin voi, garoafelor bizare,
În funduri roşii de corolă,
Mi-a-ntins iubirea-ntâia oară
Otrăvitoarea ei fiolă...

Eu vă iubesc şi vă cunosc
De mult tulburătorul mosc...
În roşu-apusului de soare
Voi puneţi pete de culoare,
Voi înfloriţi în fundul mării
În lungi ciorchine de mărgean
Şi pe obrajii de ftizie
Muriţi în fiecare an...".

Dacă prima carte e pusă sub semnul primăverii (,,Am scris întâia carte a mea / Cu primul anotimp închis în ea"), cea de a doua se află în zarea simbolică a verii (,,Din cartea a doua vreau să le-amintesc / Că-n ea e zbor, orgoliu şi păcat"). Şi poate că poezia emblemă a acestui volum este cea intitulată ,,Nevroză":

,,De vrei să nărui fresca femeilor streine
Şi să trăim o clipă nevroza mea măiastră,
Îţi voi turna fiinţa în plăsmuiri senine,
Dând sufletului aripi de pasăre albastră...
Dând gândului să scrie cântări imaginare
Şi-auzului să prindă poeme negândite,
Vom respira parfumul planetelor bizare,
Cu păsări de lumină şi flori însufleţite...

Şi când vei fi făptura închipuirii mele,
Când infinitul însuşi va fi spre noi deschis -
Voi îngropa şi timpul şi spaţiul dintre stele
În forma cea din urmă a straniului meu vis".

Cât priveşte cel de al treilea volum, el este definit sintetic de poeta însăşi: ,,În cartea mea a treia visarea pare nouă / Deşi acelaşi ritm din cărţile-amândouă / Ca ornicul îşi bate silaba la secundă: / E toamna anotimpul ce vrea să mă ascundă".

Surpriza o produce însă ,,Cartea patra", cea pe care editorul şi prefaţatorul ei din 1974, D. Gafiţa, se simţea îndreptăţit s-o socotească ,,o adevărată revelaţie, redescoperirea unui poet de o apreciabilă forţă lirică". Volumul este un mozaic elegiaco-meditativ, în care poeta încearcă să se autodefinească prin raportare la destin, la lume, în general, şi la lumea poeziei, în special. Iar aceasta din urmă îl are drept punct geometric pe I. Minulescu însuşi chintesenţă, pentru ea, a destinului, a lumii şi a Poeziei.

Poemul ,,Gravură" este ars poetica Claudiei Millian. Ea sintetizează un crez exponenţial, dar în acelaşi timp, în liniile esenţializate ale statuii, se află filigranat conturul celui intrat în posteritate sub numele de Ion Minulescu.

,,Poetul e scafandru...
În funduri verzi de mare pescuitor de perle...
(...................................)
El figurează-n spaţiu pe miticul Orfeu
Ce cântă în cadenţă şi verbul şi destinul
Cu tragicul lor ritm
Şi-n inimă adună dureri nemăsurate
Şi nopţi de veghe albă
Şi zile zbuciumate
Şi flori murind în toamnă atinse de ftizie
Din care El Poetul înalţ-un El dorado,
Tezaur al visării în marea Comedie".

Cel din urmă ciclu, intitulat ,,Cenacolo Insula", se naşte din irizările aducerii aminte peste care pâlpâie, ca un plânset discret, faldurile pânzei de doliu. Cavalerul cu grai de mătase trecuse Stixul în ritmurile de apocalips ale bombardamentelor din 1944 asupra Bucureştiului.

Şi dacă ea, îi supravieţuieşte 17 ani, este pentru că, prin poezie, el i-a rămas mereu alături. Poemul ,,Întâlnire în vis", o tulburătoare reprezentare a lumii de dincolo în viziunea transmisă de cel pulverizat în luminile neantului, este o astfel de mărturie a despărţirii.

Poeta îşi mărturisea speranţa că mesajele ei ajungeau acolo sus, la cel ce continua să fie Cavalerul cu grai de mătase: ,,Poate că de pe pajiştea smălţuită a infinitului vei prinde cuvintele mele ca pe nişte boabe de mei, pentru porumbeii cerului".

Claudia Millian n-a fost doar soţia lui Ion Minulescu. Ea a fost o poetă autentică care şi-a transformat alesul în mire, fiinţa în cutie de rezonanţă a iubirii, iar autobiografia în poezie.

 

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU