eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

G. Munteanu, Eminescu Şi eminescianismul

 

Cel mai profund şi temeinic cercetător al lui Eminescu din ultimele decenii, iată, intat şi el în lumea umbrelor, prof. G. Munteanu a publicat spre sfârşitul anului 1987 o nouă carte de referinţă: Eminescu şi eminescianismul. Este o carte aşa cum mărturiseşte autorul cvasiconclusivă, un fel de ,,punct de ajungere" cum ar fi spus Eminescu după acel ,,punct de purcedere" pe care l-a reprezentat Hyperion I.

Interesant şi plin de urmări este faptul că ,,seria termenelor intermediare" (adică vol. II, III, IV, V) se află ,,graţie" împrejurărilor nefavorabile de tot felul, în stare de manuscris. E adevărat, un manuscris care nu dormitează prin sertare aşteptând luminile prielnicei, ci unul pe care profesorul îl dăruieşte cu generozitate an de an studenţilor săi. Şi trebuie observat că dintre aceştia nu puţini, ajunşi în câmpul criticii şi istoriei literare, au fructificat în propriile cărţi cele învăţate pe băncile facultăţii, adesea într-o ingenuă sau vinovată indiferenţă faţă de ideea de paternitate.

Ca urmare a acestei distribuţii polarizate, cartea în discuţie are o identitate mai puţin obişnuită şi oarecum deconcertantă pentru cine o citeşte superficial sau doar în diagonală. Structurată în 8 capitole, din care ultimele două cuprind bibliografia şi indicele, lucrarea propune nu doar o exegeză de remarcabilă pertinenţă şi densitate (cap. II, V şi VI, consacrate restaurărilor şi nuanţărilor biografice, structurilor fundamentale ale operei şi în mod separat Luceafărului), ci, în acelaşi timp, lucrarea invită la o tensionată meditaţie asupra unor probleme fundamentale de metodologie exegetică şi istorico-literară.

Spectaculos, incitant şi, pentru unii, iritant, este chiar primul capitol în care pe parcursul a peste 40 de pagini G. Munteanu, plecând de la cele trei tipuri originare de asumare a unui text literar (lecturile textuală, contextuală şi subtextuală) schiţează un panoramic de eşantioane al rătăcirilor eminescologice generate în scrisul unor critici şi istorici literari, de ignorarea ori desconsiderarea imperativelor derivate din cele trei tipuri de lectură, înţelese convergent şi integrator. Pendulând între ironia caustică şi interogaţia gravă, autorul deşi spirit polemic prin excelenţă pare mai puţin sedus de plăcerea demolării, decât de pasiunea construcţiei, pare mai puţin încântat că descoperă perle de diverse tipuri, decât este îngrijorat şi nemulţumit de asumările în fals ale lui Eminescu.

Dacă în acest capitol demersul pare în întregime negator deşi el este esenţial afirmativ în celelalte se impune vocaţia constructivă, cu toate că disocierea prin negaţie (de obicei, interogativ-ironică) rămâne un procedeu constant de arhitecturare a propriului edificiu. Partea consacrată biografiei interioare, ca şi cea intitulată ,,Preliminarii la studiul operei eminesciene", prezintă interes nu doar ca secvenţe ale scenariului exegetic, ci, în acelaşi timp, sunt revelatoare din punct de vedere metodologic. Ele propun un sistem complex, nuanţat şi relevant de investigaţie literară, aplicat la Eminescu, dar aplicabil prin adecvare specifică oricărei cercetări de asemenea factură.

Pe aceste căi, G. Munteanu într-un studiu concentrat şi de mare densitate oferă una din cele mai substanţiale şi mai autentice imagini a vieţii şi a operei lui Eminescu. Nu într-o perspectivă secvenţială, descriptiv-ilustrativă sau pur şi simplu pretextuală, ci într-una unitară şi integratoare. O perspectivă nu impusă din exterior spre interior, ci rezultată din însăşi vieţuirea şi făptuirea eminesciană, transformate ambele atât în obiect de studiu, cât şi în cheie de aur ca să folosim metafora din Memento mori cu ajutorul căreia să se poată intra în ,,templul de aur" unde s-a tors marea creaţie întru Frumos, Bine şi Adevăr.

Unicitatea alcătuirii lăuntrice a lui Eminescu, pusă de poet sub semnul metaforic al Feciorului de împărat fără de stea, experienţele originare, căile de acces spre cultură, funcţiile şi ierarhizările acestora, toate permiţând accesul la ,,matca de nedizolvat a culturii a lui Eminescu", identitatea critică şi gnomică a structurii sale creatoare, specificul viziunii despre lume al cărui punct geometric este aflat în însemnarea manuscrisă ,,Antitezele sunt viaţa" şi în sensurile multidimensionale ale dorului, forţa de raţionalizare a haosului şi de interogare a lumii, setea şi harul ,,dezmărginirii eului, semn al marelui romantism eroic şi vizionar eminescian cum scria autorul în paginile remarcabile de configurare a eminescianismului sunt doar câteva din orizonturile de adâncime ale exegezei lui G. Munteanu. Dincolo de posibilele rezerve asupra unor interpretări (de altfel, nu numai foarte legitime, în ordinea specificului artistic, dar legitimate de însăşi pledoaria metodologică a cărţii) ele se impun ca repere fundamentale în asumarea şi valorificarea moştenirii eminesciene mereu actuală, mereu disponibilă în virtualităţile ei infinite, dar necontenit primejduită de multe maladii, de la cele de ordin administrativ până la cele de natură exegetică.

Cartea lui G. Munteanu este o oglindire refractată a acestor realităţi. Pasionantă ca o aventură, parcurgerea unor asemenea pagini devine sinonimă cu o călătorie socratică din care te întorci plin de impresii şi întrebări, de certitudini şi îndoieli.

 

 

 

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU