eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

VASILE NETEA ,,Interviuri literare"

 

Specie modernă, cu o existenţă de acum centenară, interviul situat la graniţa dintre literatură şi ziaristică, a devenit o vedetă între rubricile publicistice. Antrenarea în dialog a personalităţilor unei epoci, solicitate să-şi dezvăluie biografia, credinţele şi idealurile, simpatiile şi antipatiile, preocupările de moment şi proiectele viitoare, este o acţiune totdeauna destinată succesului. Mai mult decât atât însă, căci succesul unei rubrici este efemer ca şi publicaţia însăşi, interviul literar este destinat adevăratului succes abia în posteritate, atunci când omul chestionat şi generaţia lui au trecut în istorie. El nu-şi îndeplineşte acest destin totuşi decât în momentul în care este oferit conştiinţei publice între coperţile unei cărţi.

Vasile Netea, continuând o tradiţie nu prea bogată, începută în 1929 prin volumul lui Felix Aderca ,,Mărturia unei generaţii", oferă cititorilor o astfel de carte compusă din majoritatea interviurilor, luate în decursul a treizeci de ani, celor mai însemnaţi scriitori ai epocii, de la Sadoveanu şi Rebreanu până la Bacovia şi Arghezi.

Precedat de o prefaţă care încearcă un succint dar substanţial istoric al interviului românesc, volumul oferă date inestimabile cu privire la cei doisprezece literaţi puşi în faţa chestionarului. Problema fundamentală, supusă discuţiei, se referă la ,,precizarea misiunii şi semnificaţiile sociale ale scriitorului", la raporturile dintre artist şi societate. Datând aproape toate din perioada 1942-1943, perioadă atât de sumbră în istoria României şi a Europei, răspunsurile scriitorilor definesc, nu doar pe cei ce le dau, ci şi momentul istoric pe care ei îl traversează. ,,Eu nu pot privi cu ură pe nimeni. Fiecare neam este aşa cum este; are caracterul lui, sufletul lui, aşa după cum fiecare dintre noi îşi are sufletul propriu (...). Nu pot accepta ura, nu pot". Cât de acuzator sună aceste mărturisiri ale lui Sadoveanu! Câtă amărăciune se ascunde în răspunsului lui Camil Petrescu, care sub iradierea aceleeaşi fascinaţii a ,,ielelor" crede că ,,toate nenorocirile din lume sunt datorate exclusiv literaturii proaste, scrise sau vorbite!" Ori cât de aspru sună verdictul lui Arghezi: ,,Atât în presă cât şi în carte scriitorul, în momentul lui, n-a însemnat nimic (...). Scriitorii au avut un rost, ca oameni, după ce au dispărut". Şi totuşi, dincolo de aceste amărăciuni, atunci câtd apocalipsul îşi etala semnele iar orizontul istoriei era întunecat, speranţa şi încrederea au continuat să licărească. ,,Eu cred în destinul acestui neam, cred în viitorul lui", declara profetic Rebreanu, aşa după cum autorul ,,Baltagului" nu-şi ascundea încrederea în viitorul poporului român.

Aşa cum era de aşteptat, convorbirile cu scriitorii n-au gravitat doar în jurul acestei probleme. Bun cunoscător al tehnicii interviului şi condeier cu evidente însuşiri, redactorul a avut mereu în faţă dificultăţile speciei. De altfel ele şi sunt relevate într-unul din ecourile consemnate în carte pe marginea discuţiei cu Arghezi: ,,alegerea persoanei care dă interviul", ,,stabilirea atmosferei de comunitate sufletească, de amplă înţelegere între persoana intervievată şi ziaristul anchetator", ,,prezentarea grafică a rezultatului esenţial, a materialului de sinteză, a coloritului de evocare, a forţei de reconstituire, a ambianţei specifice". Şi V. Netea reuşeşte să depăşească aceste dificultăţi. Pericolul monotoniei şi al sclerozării determinate de întrebarea centrală, amintită anterior, sunt evitate cu inteligenţă. Digresiunea, spontaneitatea, provocarea abilă în sens superior, sunt stimulate cu discreţie, făcând ca polivalenţa răspunsurilor să capteze interese foarte diverse. Istoricul literar găseşte date şi documente, elevul şi profesorul, material intuitiv, iar lectorul obişnuit, ca şi cel specializat, de altfel, un agreabil prilej de a trăi fictive intimităţi cu o lume inaccesibilă experienţei directe. Istoria literară îndeosebi, şi cei ce cercetează în şcoală şi universitate află în aceste pagini ajutoare preţioase. Concepţii ale scriitorilor despre actul de creaţie, opinia lor despre opera scrisă de ei şi de alţii, despre înrâuririle ce le-au suferit, destăinuiri cu privire la debut, la pseudonime, la amiciţii şi adversităţi literare, sunt tot atâtea elemente care pot face mai familiară şi mai autentică nu numai figura umană a celui chestionat, dar şi opera de ficţiune a acestuia.

De pildă, mărturisirea lui Sadoveanu, că nu s-a ,,autobiografiat" niciodată, periodizarea propriei activităţi literare în cadrul căreia îşi stabileşte etapa de maturizare după 1929, când scrie ,,Zodia Cancerului", ,,Hanul Ancuţei", ,,Baltagul", destăinuirea cultului faţă de lumea rurală şi arhaică, ca rezultat al aspiraţiei constante spre lumină, bunătate şi dreptate, toate impun o perspectivă şi propun o cheie.

Ionel Teodoreanu, cu farmecul jovialităţii sale caustice, care-şi trăieşte viaţa pentru ea însăşi ,,şi nu pentru literatură, aşa cum face d-l Camil Petrescu", îşi dezvăluie o concepţie flaubertiană asupra universului său de creaţie, formulând chiar o teorie cu privire la raportul dintre prozator şi personajele sale (,,Creaţiunea epică nu-i decât prelungirea proteică a scriitorului spre pluralităţile netrăite ale propriei lui fiinţe").

Cezar Petrescu, destăinuind geneza unor romane şi proiectul ciclului în 7 volume ,,Neamul Vardarilor", Ion Agârbiceanu, povestindu-şi debutul şi explicând aparenta idealizare a lumii rurale din primnele proze, Elena Farago, disecându-şi destinul literar în raport cu literatura epocii dar şi în raport cu critica vremii (Iorga, Lovinescu, Călinescu); Perpessicius, remomerându-şi cu modestie dezarmantă itinerariul unei existenţe de apostol, pusă sub semnul simbolic al pseudonimului său (perpessicius înseamnă ,,cel tăbăcit de suferinţă"), oferă iubitorului de literatură satisfacţii intelectuale şi prilej de meditaţie.

Dintre toate însă, interviurile cu Tudor Arghezi, Camil Petrescu şi G. Bacovia, alături de cel dat de Sadoveanu, se impun cu deosebire atenţiei, fiecare prin altceva.

Camil Petrescu, trădându-şi înrudirea esenţială cu Macedonski în privinţa destinului social, îşi profilează statura orgolioasă de creator neînţeles şi hulit, ca ipostază genetică a eroilor robiţi de himera absolutului. Dezinteresat de literatură, programată a practica până la vârsta de 40 de ani, el îşi declară preocupările exclusive de filosofie. ,,Întreaga mea literatură a fost un fel de trecere spre filosofie". Este domeniul în care îşi recunoaşte adevărata vocaţie şi pe care nici măcar nu simte nevoia să-l supună judecăţii contemporane. ,,Doctrina substanţei" şi ,,Teoria Substanţialităţii", care tăgăduiesc, în partea critică, întreaga filozofie de la Aristotel încoace, şi realizează în partea constructivă un sistem menit ,,să asigure ştiinţei româneşti substanţializate, un rol de conducere în ştiinţa universală, pe timp de 100 de ani de aci încolo" sunt destinate posterităţii sau recunoaşterii într-o altă cultură. Constestat de contemporani, el i-a contestat la rîndul lui, izgonit dintre ei, s-a claustrat singur în solitudinea bibliotecii, minimalizat cu invidie, s-a supraestimat cu orgoliu.

Sobrietăţii distante şi reci din acest interviu i se opune causticitatea mucalită şi policromia expresivă a celor şapte nopţi argheziene. Credinţa în rostul postmortem al scriitorului, preţuirea criticii contemporane în virtutea concepţiei că orice critic adevărat ,,e un artist, un poet, un colorist", paradoxala, deşi nu foarte discutabila opinie despre T. Maiorescu şi şcoala sa, emoţionantele mărturisiri cu privire la prieteni şi duşmani, dar mai ales sarcastica ironie la adresa ,,automisticismului român", întregesc într-un chip remarcabil portretul poetului şi îndeosebi al pamfletarului cunoscut. Cât de specific argheziană este nemulţumirea poetului de a fi fost ,,prost înjurat!": ,,Îmi place injuria picturală, frumoasă ca poezia. Insulta nedestinată, intransparentă şi facilă, e a stupidului".

Pe cu totul alte coordonate se desfăşoară discuţia cu G. Bacovia. Introvert şi singuratic, el ,,nu are de dat nici o explicaţie lumii din afara spiritului său, nu critică nici o orientare, nu polemizează cu nimeni şi nu ţine să rostească nici un fel de profeţii asupra unor ceasuri sau deveniri care încă nu sunt". Îşi murmură încet şi grav momentele însemnate ale biografiei, îşi dezvăluie originea pseudonismului şi geneza unor poezii celebre (,,Lacrustră", Liceu, cimitir al tinereţii mele"), îşi aminteşte umilinţele sociale, îşi explică poezia şi obsesia specifică a culorilor prin înrâurirea mediului geografic băcăuan şi a literaturii decadente franceze. Totul cu simplitatea şi discreţia unei rememorări pentru sine. Meritul redactorului este substanţial în evocarea acestei convorbiri. Şi de fapt, nu numai a acesteia. Căci V. Netea se dovedeşte un portretist remarcabil şi posesorul unui ochi atent la atmosferă, ambianţă şi detaliu. Aproape toate interviurile lui au o structură ternară în cadrul căreia două din componente (prima şi ultima) se constituie din observaţii cu privire la cel chestionat şi la mediul său specific. În acest mod statura fiecărei personalităţi se constituie printr-o interferenţă de perspective iar ambianţa evocată în elementele-i definitorii se transformă ea însăşi în prezenţă semnificativă.

Ceea ce scade valoarea unor interviuri este renunţarea la transcrierea răspunsului în favoarea relatării la persoana a treia. Este în primul rând cazul chestionării lui I. Minulescu. Verva proverbială a acestui poet, umorul său de esenţă verbală, locvacitatea spumoasă care a încântat atâţia tovarăşi de boemă, sunt dizolvate, literalmente, prin transmiterea narată a convorbirii. Procedeul a dus astfel la anularea unuia dintre factorii cei mai însemnaţi care stau la baza succesului oricărui interviu. Anume rezerve stârneşte şi caracterul neunitar al cărţii. ,,O primăvară din viaţa lui Camil Petrescu", de exemplu, deşi foarte interesantă, rămâne în afara volumului de interviuri. Transcrierea ecourilor din presa vremii, deşi, de asemeni foarte interesantă şi utilă, este realizată în mod sporadic şi dispusă, nu în cadrul firesc al unui capitol de ,,Note", ci după fiecare interviu, având acelaşi statut grafic. La fel, a rămas cu totul neconvingător motivul pentru care interviurile luate lui Gala Galaction şi Ion Pillat amintite în prefaţă n-au fost publicate în volumul de faţă.

Dincolo de aceste rezerve, însă, cartea se oferă cu generozitate tuturor iubitorilor de literatură. Ea este o fereastră deschisă spre templul fascinant al oamenilor de seamă şi o cheie posibilă de acces în lumea creaţiei lor.

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU