eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

RADU STANCA, Teatru. Editura Eminescu, BucureŞti, 1985

 

Poate că unul din însemnele literaturii române îl constituie destinul meteoric al multora dintre hărăziţii ei întru creaţie. În această istorie a zborurilor frânte prematur inaugurată de V. Cârlova, superlativizată de M. Eminescu şi confirmată în contemporaneitate de N. Labiş se înscrie şi Radu Stanca, poet, dramaturg, actor şi regizor, intelectual de aleasă elevaţie, preocupat de filozofia culturii, de estetică, de critică literară şi dramatică. Dispărând la vârsta de 42 de ani (dec. 1962), el a lăsat o moştenire literară plină de interes, din păcate valorificată doar parţial. Recentul volum de teatru, apărut sub îngrijirea de ţinută a Ioanei Lipovanu admiratoare şi cercetătoare a scriitorului repune în circulaţie cinci din cele 15 piese câte a scris R. Stanca. Este vorba de creaţiile dramatice ,,Ochiul", ,,Madona cu zâmbetul", ,,Rege, preot şi profet", ,,Faunul şi cariatida", ,,Secera de aur" (alte cinci piese au fost publicate în 1968 într-un volum scos de EPL). Culegerea beneficiază de un dens studiu introductiv în care I. Lipovanu cu fineţe şi relevanţă configurează identitatea originală a dramaturgiei lui Radu Stanca, raportând-o în mod funcţional nu doar la opţiunile teoretice ale dramaturgului, ci şi la orientări sau creaţii ale literaturii universale faţă de care acesta se apropie ori se distanţează.

Ceea ce conferă teatrului său interes şi specificitate dincolo de orizontul poeticului în care se înscrie integral este reactualizarea tragicului. Şi aceasta într-o epocă în care George Steiner descoperă ,,moartea tragediei". Relevant ni se pare faptul că gestul său artistic este fortificat şi în plan teoretic. Astfel, într-un articol din 1960, Tragedia şi modalitatea scenică în perspectiva actualităţii, Radu Stanca situând tragedia în vârful ierarhiei formelor dramatice atribuie eroului tragic o forţă de penetrare şi de anexare a contemplatorului, esenţial superioară celeia vădită de dramă. Iar lumea contemporană era socotită o realitate aptă să genereze tragicul tocmai datorită naturii acestuia, o natură derivată din procesul de socializare a individului.

E adevărat că de la teorie la practica artistică distanţa nu e totdeauna tocmai neglijabilă. Fascinat de arta greco-latină şi de orizonturile spirituale ale antichităţii, atras de ispitele parabolei, ale metaforei ori ale simbolului, dramaturgul îşi arhitecturează de obicei construcţiile dramatice fără a le emancipa de tutela lui demiurgico-regizorală. Iată, de pildă, fantezia tragică ,,Ochiul". Simbolul rămâne artificial, exterior şi nefuncţional, rostirea personajelor se produce într-un singur registru acela al autorului iar poeticitatea textului (în alte piese gustul narativului) vulnerează adeseori dramaticitatea. Atunci însă când autorul îşi eliberează lumea plăsmuită de tutela sa tiranică, izbânzile devin tulburătoare, aşa cum se întâmplă cu piesa ,,Rege, preot şi profet", Deschiderea parabolică e prezentă şi aici, strălucirile metaforice ale limbajului, uneori cu inflexiuni de Cântare a cântărilor, nu lipsesc, dar toate acestea au valoarea de constituenţi organici ai unei structuri care se auto-coagulează sub semnul tensiunii cathartice a tragicului. Autorul cu apetenţele regizorului atotputernic a dispărut şi universul imaginar se dezvăluie în toată plenitudinea şi libertatea.

Asemenea creaţii care, între altele, au favorizat rodnicirea întru izbândă a experienţei dramatirgice a lui M. Sorescu, dau măsura vocaţiei neîmplite a lui Radu Stanca şi, în acelaşi timp, măsura datoriei noastre de a-i aduce la lumina tiparului roadele făptuirii de spirit.

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU