eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

ADRIAN VOICA

Poezii cu formĂ fixĂ. AplicaŢi eminesciene

 

În pofida tuturor eminesco-fobilor şi eminesco-fagilor, poetul naţional continuă să iradieze în spaţiul spiritualităţii româneşti lumină şi speranţă, sete de frumos şi temeinicie, voinţă de cunoaştere şi ispită a disputei. În haosul editorial de după revoluţie, este dificil să realizezi o bibliografie a cărţilor ce i-au fost consacrate, pentru a nu mai vorbi de studii, articole ori manifestări. Ceea ce nu este dificil, totuşi, e să constaţi multitudinea şi diversitatea exegezelor, cercetările documentare interesante, unele dezvăluind aspecte tulburătoare privind biografia lui Eminescu, străduinţele şcolii şi ale unor instituţii de cultură dincolo de directive, nu o dată rătăcite, ale factorilor de decizie de a fertiliza în contemporaneitate roadele ctitoriei hyperionice.

Între ultimele cărţi apărute se numără şi aceea semnată de universitarul ieşean, Adrian Voica, ,,Poezii cu formă fixă. Aplicaţii eminesciene". Autor şi al altor lucrări de referinţă, precum ,,Etape în afirmarea sonetului românesc", ,,Repere în interpretarea prozodică" sau ,,Versificaţia eminesciană", Adrian Voica se dovedeşte un specialist redutabil în probleme de versificaţie, studiile sale vădind nu doar competenţă profesională, ci şi spirit combativ, polemic, gata să se confrunte cu oricine în numele adevărului său.

Ceea ce-i face onoare autorului este urbanitatea cu care-şi exprimă punctele de vedere polemice, respectul pe care îl manifestă faţă de cei cu care se află în dezacord fireşte atunci când aceştia sunt demni de respect -, străduinţa de a-şi argumenta cât mai convingător punctele de vedere. Una dintre cele mai convingătoare idei pentru care militează este aceea conform căreia nimănui nu-i este permis să-şi amestece condeiul în textele emineciene, indiferent dacă ele sunt antume sau postume.

Este adevărat, cartea nu se adresează publicului larg. Cercetarea prozodică este accesibilă în general specialiştilor, dar ea poate oferi subiecte de meditaţie şi temeiuri de înţelegere mai complexă, dincolo de impresie, a unora dintre sursele profunde ale simfoniei lirice eminesciene. Capitole precum ,,Replici" într-un ceremonial erotic, Destinul unui sonet, Sublimul grădinar, Varietăţi ritmice, O (re)constituire sunt relevante şi pline de sugestii, chiar dacă nu întotdeauna punctele de vedere exprimate sunt convingătoare.

Şi pentru că cel mai preţuit eminescolog de către Adrian Voica este G. Ibrăileanu, voi evoca aici unul din aforismele sale în spiritul căruia îmi voi permite câteva disocieri şi distanţări. ,,Celor pe care-i stimezi adu-le omagiul de a nu le ceda nimic din opiniile tale. Celorlalţi nu le face onoarea intransigenţei tale".

Ceea ce face vulnerabilă cartea şi dă într-un fel apă la moară contestatarilor lui Eminescu, este o anume perspectivă procustiană, generată de cunoscuta Postumiadă de la începutul secolului al XX-lea, ale cărei ecouri s-au prelungit până în zilele noastre. Autorul este partizanul fără rezerve ale atitudinii negatoare a lui G. Ibrăileanu în disputa declanşată imediat după predarea manuscriselor la Academie, chiar dacă pe parcurs Ibrăileanu însuşi şi-a nuanţat opiniile.

Deşi în Avertismentul care precede textul critic se face o precizare esenţială, reluată de câteva ori şi pe parcurs, ,,Ideea care a stat la baza cărţii a fost aceea că, exclusiv sub aspect prozodic, antumele sunt net superioare majorităţii postumelor", cartea întreţine permanent ideea inferiorităţii valorice a postumelor în raport cu antumele, înscriindu-se, faţă de cartea lui I. Negoiţescu, în cealaltă extremă. Nici afirmaţia corectă şi de bun simţ de la p. 12, ,,În ansamblul creaţiei poetice eminesciene, perechile antum/postum, neptunic/plutonic sau edit/inedit, nu se află în raport de antinomie", nu modifică identitatea preponderent negativă a discursului referitor la postume. De altfel, propoziţia de mai sus este contrazisă uneori, în mod explicit, de afirmaţii precum ,,antumele şi postumele pot fi considerate, exclusiv sub raport prozodic, dacă nu poli opuşi, atunci cu siguranţă, două categorii diferite în creaţia poetică eminesciană sau ,,unitatea operei eminesciene este numai prezumtivă, căci rezultatele prozodice obţinute separă net antumele de postume".

Unul dintre factorii care minează dintru început eşafodajul critic este percepţia formală unilaterală a poeziei. Poezia nu poate fi redusă doar la prozodie şi nici măcar la aceasta, în primul rând. Dacă n-ar fi aşa, Cincinat Pavelescu ar trebui să fie un geniu poetic. Cred că ne aflăm în faţa unui truism care nu se cere demonstrat. Or, a accentua mereu că întreaga demonstraţie are în vedere exclusiv aspectele prozodice, înseamnă a-ţi preciza caracterul secvenţial al demersului, ceea ce este corect, dar înseamnă în acelaşi timp a trage consecinţele de rigoare privind relevanţa globală a judecăţilor de valoare. Întemeiat doar pe prozodie, actul evaluativ global rămâne nerelevant, se rătăceşte. De aici şi unele paralele neconvingătoare între texte pe care le apropie prozodia, dar le desparte identitatea lor poetică esenţială. E cazul paralelelor dintre ,,Cum negustorii din Constantinopol" şi ,,De vorbiţi, mă fac că n-aud", sau dintre ,,Rime alegorice" şi ,,Din Halima", o traducere abandonată de poet.

Deşi, multe alte probleme ar merita să fie supuse discuţiei unul din meritele cărţii este tocmai potenţialul său provocator, în sensul superior al cuvântului mă voi mai opri doar la unul: repetata invocare a voinţei poetului cu privire la antume şi postume. A aduce în discuţie acest criteriu pentru a argumenta inferioritatea postumelor, înseamnă a ignora biografia tragică a poetului şi viaţa lui aproape migratoare, înseamnă a nu înţelege ce a reprezentat pentru Eminescu lada cu manuscrise, singurul obiect material care i-a însoţit peregrinările locative de-a lungul întregii vieţi (unicul obiect de care se interesează după revenirea din boală, în scrisoarea către Chibici Râvneanu, este soarta lăzii sale cu manuscrise), înseamnă a uita capodoperele care se aflau între manuscrise, dintre care unele le-a publicat chiar T. Maiorescu, înseamnă a uita că volumul din 1883 a fost tipărit fără voinţa poetului. Şi argumentele care ar trebui să descurajeze pe cei ce invocă voinţa poetului, nu se reduc doar la cele amintite pentru a pune sub semnul întrebării valoarea postumelor.

După opinia noastră, unitatea operei lui Eminescu este expresia fiinţei sale creatoare, aceeaşi în postume ca şi în antume, a geniului său binecuvântat de Dumnezeu şi strivit de oameni. Dacă n-am fi avut norocul postumelor, Eminescu n-ar mai fi fost cel de astăzi, iar literatura română ar fi rămas mult mai săracă. Şi la urma urmei, nici cartea despre care este vorba n-ar mai fi fost posibilă...

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU