eBooks Pagina de start
Despre autor
 
I. STudii

MESAJUL VECHILOR PREDOSLOVII

Cei ce nu mai contenesc să demitizeze, să minimalizeze şi să dea cu aroganţă lecţii de profesionalism marilor istorici şi lecţii de modestie istoriei înseşi, ar putea afla temei de respect şi de preţuire a moştenirii noastre, dacă s-ar apleca cu bună credinţă asupra paginilor şi mărturiilor ajunse până la noi şi asupra circumstanţelor în care neamul românesc a fost nevoit să-şi asigure supravieţuirea ca entitate fundamental daco-romană.

Una dintre mărturii o reprezintă scrierile istoriografice şi, într-un mod aparte, predosloviile cronicarilor. Poate că cele mai pilduitoare, expresive şi încărcate de sensuri sunt cele datorate lui Miron Costin. Nu doar pentru că ele sunt semantizate suplimentar prin sfârşitul tragic al marelui cărturar, ci mai ales pentru că bogăţia lor ideatică şi afectivă le conferă caracter emblematic şi exponenţial.

Patru predoslovii ne-au rămas de la Miron Costin: cea din fruntea letopiseţului, cea care precede scrierea ,,De neamul moldovenilor", predoslovia care însoţeşte ,,Istoria de Crăiia Ungurească" şi preludiul confesivo-teoretic la poemul filosofic ,,Viaţa lumii". Deşi există câteva invariante ale gândirii şi simţirii autorului relevate în predoslovii, fiecare dintre ele propune orizonturi de asumare complementare.

Păstrând cronologia redactării acestor texte, aşa cum ne-o propune cu argumente convingătoare P. P. Panaitescu în ediţia critică din 1958, putem constata o dinamică neîntâmplătoare a angajării lui Miron Costin. 1

Cel dintâi text pare a fi predoslovia la poemul ,,Viaţa lumii" (1671-1673). Avea aproape 40 de ani, devenise o personalitate a timpului său, prin avere, dregătorii şi cultură, dar şi prin relaţiile privilegiate cu protipendada poloneză, inclusiv cu Ioan Sobieski devenit rege. Cultura acumulată în timpul studiilor la Colegiul Iezuit din Bar, pe care şi-o îmbogăţeşte permanent, inclusiv în cadrul numeroaselor solii îndeplinite cu iscusinţă diplomatică, experienţa de viaţă căpătată în calitatea lui de participant la mai toate evenimentele importante ale vremii (războaie, lupte pentru putere, demersuri diplomatice în toate punctele cardinale ale geopoliticii timpului), pârguiesc maturitatea unui spirit rezultat din incidenţa omului de baricadă cu cel ispitit de cugetare şi frumuseţe.

Poate nu este întâmplător că prima lui scriere este un poem filosofic pe tema fortunei labilis. Confruntat cu lumea ,,hicleană" şi ,,înşelătoare". cu grijile şi primejdiile acesteia, omul de acţiune începe să simtă adierile deşertăciunii şi atotcuprinderea morţii. ,,Painjini sântu anii şi zilele noastre" este concluzia metaforică a lui M. Costin. Moartea este atotputernică şi de un egalitarism descurajator. Fericirea sau măcar lipsa nefericirii se dobândeşte într-o prefigurare eminesciană din Glossă prin retragere din faţa valurilor, a grijilor şi a ispitelor:

,,Fericită viiaţa făr de valori multe,
Cu griji şi neticneală avuţiia pute.
Vieţuiţi în ferice, carii mai puţine
Griji purtaţi de-a lumii; voi lăcuiţi bine".

Predoslovia pare a propune un remediu sau măcar o îndulcire a vieţii, aflată necontenit sub ameninţarea celei destinate să neantifice totul. Iar iscusinţa pe care el o evocă şi căreia vrea să-i slujească este tocmai aceea menită să zădărnicească neantificarea: poezia, adică ,,acestu feliu de scrisoare care elineşte ritmos se chiamă, iară sloveneşte stihoslovie". Este o făptuire pe care alte neamuri o practică de multă vreme. Sunt amintiţi Omir şi Verghilie, dar şi ,,învăţătorii biserici noastre cum ieste Ioan Damaschin, Cozma, Theofan, Mitrofan, Andrei de la Crit" care printr-o astfel de scriitură ,,ca cu nişte pietri scumpe şi flori neveştenite, au împodobit biserica".

Cu asemenea modele în faţă, purtat nu de ispita laudei, ci de îndemnul spre făptuire perenă şi binecuvântată, cronicarul poet mărturiseşte că osteneala lui a vizat un obiectiv de luminare şi încurajare: ,,să să vază că poate şi în limba noastră a fi acest feliu de scrisoare ce se chiamă scriitură. Şi nu numai aceasta, ci şi alte dăscălii şi învăţături ar putea fi pre limba românească, de n-ar fi covârşit veacul nostru acesta de acum cu mare greotăţi".

Ultima frază a predosloviei propune un antidot împotriva neliniştii de moarte şi deşertăciune, cu valabilitate eternă: ,,Citeşte cu bună sănătate şi cât poţi mai vârtos de primejdiile lumii să te fereşti, cu ajutorul preaputernicului Domnul Dumnezeu. Amin".

Cam în acelaşi timp, M. Costin elaborează o lucrare având în esenţă o motivaţie şi o finalitate asemănătoare cu poemul. El transpune în limba română scrierea istorică a lui Laurenţiu Toppeltin, ,,Origines et occasus Transsylvanorum", din raţiuni aproape similare. De data aceasta, nu frumuseţea artei, am spune noi, este propusă ca dar, ci cunoaşterea. ,,Dzice Aristotel filozoful că tot omul a şti din firea sa pofteşte. Credz că tot omul pofteşte a şti, iar nu tot omul a şti nevoiiaşte". Această rostire aforistică are atât o conotaţie critică, cât mai ales una persuasivă. Făcând observaţia că tocmai cunoaşterea ,,osebeşte pe om de dobitoace", el stabileşte o relaţie între cunoaştere, ştiinţă şi Dumnezeu pentru a ajunge la concluzia că ,,Ştiinţa dar şi sufleteşte ieste de folos omului şi trupeşte de treabă şi de mare folos".

Traducând în limba română amintita lucrare istorică despre Transilvania cu destule libertăţi şi adaosuri , intenţia era de a oferi contemporanilor un motiv de meditaţie şi de acţiune cu privire la greşelile şi vinovăţiile care pot duce la pierderea libertăţii unei ţări (Ungaria căzuse sub stăpânire turcească tocmai ca urmare a unor asemenea rătăciri). Scrisul istoric este investit cu funcţie pilduitoare şi instructivă, de unde aprecierea cu valoare de îndemn : ,,Acea ştiinţă de care grăiesc ţie, iubite cetitoriule, prea lesne fieştecine o poate agonisi cu cetitul istoriilor". Fiindcă, citindu-le, omul învaţă ,,să urmeze cele bune, de cele rele să se ferească".

În lumina unei asemenea credinţe, M. Costin simte nevoia să nu se rezume doar la traduceri, ci să întreprindă el însuşi făptuire istoriografică. Plănuieşte să facă ,,letopiseţul ţărâi noastre Moldovei din descălecatul ei cel dintâi, care au fostu de Traian împăratul", ba chiar urzise şi începătura letopiseţului. Circumstanţele istorice ale timpului nu erau însă prielnice condeiului, ci spadei, nu curgerii de cereală, ci vărsării de sânge, nu gândului slobod, ci trupului oropsit. ,,Ce sosiră asupra noastră cumplite aceste vremi, de nu stăm de scrisori, ce de griji şi suspinuri. Şi la acestu fel de scrisoare gându slobod şi fără valuri trebuieşte". Şi totuşi, conştiinţa civică am spune noi astăzi , este mai puternică decât neprielniciile şi spiritul de conservare. Cronicarul ştia care sunt primejdiile uitării de neam şi se simţea dator să le preîntâmpine, chiar dacă nu pe măsura dorinţei sale şi nici a nevoii timpului. ,,Deci priimeşte, în această dată, atâta din truda noastră, cât să nu să uite lucrurile şi cursul ţărâi, de unde au părăsit a scrie răposatul Ureche vornicul". Predoslovia se încheie, însă, cu o promisiune: ,,că şi letopiseţ întreg să aştepţi de la noi de om avea dzile". Şi cronicarul îşi ţine făgăduinţa înainte de a cădea victimă el însuşi cumplitelor vremi de care a avut parte. Întors din exilul în Polonia, în 1606, el începe lucrarea lui cea din urmă, pecetluită în chip tragic şi absurd de căderea capului luminat sub lovitura săbiei analfabete. Ironia soartei este că cel ce a poruncit decapitarea unuia dintre cele mai înzestrate capete ale vremurilor vechi nu era altul decât tatăl lui D. Cantemir. Ciudată lucrătură a destinului, dacă nu cumva a subconştientului frust: în anul în care se rostogolea în ţărână capul lui M. Costin, tânărul Dimitrie Cantemir se întorcea de la Constantinopol unde fusese cinci ani de zile zălog pentru fidelitatea faţă de turci a domnitorului!

Presimţindu-şi parcă moartea, cel care în poemul ,,Viaţa lumii" scria despre înţelepţii veacurilor, ,,Cursul lumii aţi cercatu, lumea cursul vostru / Au tăiat", se grăbeşte să-şi respecte făgăduiala făcută în predoslovia de la letopiseţ.

,,De neamul moldovenilor" este rodul acestei fidelităţi faţă de credinţele lui mărturisite şi faţă de lumea în care se ivise ca fiinţă hărăzită destinului de mesager peste vreme.

Predoslovia la această scriere este nu numai cea mai întinsă, dar şi cea mai bogată şi plină de înţelesuri. Ea poate fi percepută ca un adevărat testament. Textul dezvăluie o construcţie ternară, începutul şi sfârşitul având în centrul atenţiei personalitatea scriitorului care se confesează şi îndeamnă, iar partea de mijloc, cea mai întinsă, personalitatea istoricului care-şi dezvăluie izvoarele şi motivaţiile. Ambele ipostaze sunt exemplare, atât pentru contemporanii săi, cât şi pentru posteritate. Ele configurează imaginea unui cărturar pentru care lumina minţii nu plăteşte mare lucru, dacă nu este înnobilată de lumina sufletului şi a credinţei.

Vastitatea şi dificultăţile de învins pe care le reclama întreprinderea sa, au determinat un soi de blocaj al faptei izvorât din conştiinţa exigenţelor şi răspunderii: ,,multă vreme la cumpănă au stătut sufletul nostru. Să înceapă osteneala aceasta, după atâta veci de la discălecatul ţărilor cel dintâi de Traian împăratul Râmului, cu câteva sute de ani peste mie trecute, să sparie gândul". Alternativa timorării şi a abandonului era însă de neacceptat: ,,A lăsa iarăşi nescris, cu mare ocară înfundat neamul acesta de o seamă de scriitori, ieste inimii durere". Din această confruntare, victoria este mărturisită printr-o rostire aforistică ce-ar putea figura în catehismul oricărei conştiinţe umane: ,,Biruit-au gândul să mă apuc de această trudă".

Printr-un dialog imaginat, Miron Costin îşi oferă prilejul să reia unul din constantele lui elogii: ,,lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusită oglindă minţii omeneşti, scrisoarea, dintru care, dacă va nevoi omul, cele trecute cu multe vremi le va putea şti şi oblici". E adevărat că această ,,iscusită oglindă minţii omeneşti" poate deveni, am spune noi, concavă ori convexă, dacă ea nu e luminată de un suflet curat. Este ceea ce s-a întâmplat cu Simeon Dascălul şi Misail Călugărul, cu basmele lor ocărâtoare la adresa românilor. Rămâne pilduitor faptul că istoricul îşi declară cea de a doua motivaţie a gestului său dăruitor tocmai în intervenţia poluatoare a celor doi: ,,că celelalte ce mai sântu scrise adăosături de un Simion Dascălul şi al doilea, un Misail Călugărul, nu letopiseţe, ci ocări sântu. Care şi acelea nu puţină a doao îndemnare mi-au fostu". Folosirea articolului nehotărât înaintea numelor celor doi nu cred că e întâmplător. E o formă de descalificare, de anulare a unicităţii omului cu majusculă pentru cineva aflat în seria comunului. Poate fi acesta un memento pentru băsnuitorii şi ocărâtorii de toate soiurile şi din toate timpurile, inclusiv din vremurile noastre atât de bogate în nume proprii precedate de articolul nehotărât.

Cu valoare testamentară poate fi socotită şi convingerea că ,,scrisoarea ieste un lucru vecinicu" şi deci răspunderea morală rămâne şi ea eternă: ,,Eu voi da seama de ale mele, câte scriu". Pentru că, asemeni scripturilor, scrierile istorice ,,ne învaţă cu acele trecute vremi să pricepem cele viitoare". Şi poate că focarul predosloviei ultime şi invarianta tuturor îl reprezintă această nuntire între urare şi elogiu: ,,Puternicul Dumnezeu, cinstite, iubite cetitoriule, să-ţi dăruiască după aceste cumplite vremi anilor noştri, cândva şi mai slobode veacuri, întru care, pe lângă alte trebi, să aibi vreme şi cu cetitul cărţilor a face iscusită zăbavă, că nu ieste alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decâtu cetitul cărţilor".

1 Nemaianalizând fragilitatea demonstraţiei, ne rezumăm la o singură precizare: în strofa citată nu e vorba de mii de ani, ci de căi de mii de ani, ceea ce nu-i acelaşi lucru.

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU