eBooks Pagina de start
Despre autor
 

I. STudii

ALECU RUSSO

Luminozitatea unei opere de pionier

 

Adeseori, posteritatea este ingrată, iar formatorii de opinie, când nu sunt rătăciţi, par teleghidaţi. Desigur, receptarea operelor culturale, în general, şi a celor de artă, în special, cunoaşte o permanentă dinamică. Traiectoria este una ondulatorie, cu suişuri şi coborâşuri. Dar, valorile artistice şi culturale se află în raport cu destinatarii lor într-o relaţie complexă. O operă este asemeni unei ecuaţii ale cărei rezultate apar din jocul între o constantă şi o variabilă. Constanta este opera, variabila este destinatarul, contemplatorul, receptorul, o realitate practic infinită în succesiunea generaţiilor omeneşti. De aici rezultă, pe de o parte, convergenţa esenţială a tuturor asumărilor, dar şi variabilitatea lor fără de sfârşit.

În numele acestei invariante, ni se pare că abandonarea în uitare a lui Alecu Russo este nedreaptă pentru el şi păgubitoare pentru noi. Pentru că, în cazul său, noi credem că ne aflăm în faţa uneia din cele mai înaintate şi fine conştiinţe de care sunt legate începuturile moderne ale literaturii române.

Deşi integrabil perfect în coordonatele tipologice ale generaţiei paşoptiste (profundă conştiinţă civică, elevaţie a idealurilor, generozitate a dăruirii şi a faptei, sentiment al preursirii întru emanciparea neamului şi al vitregiei istorice cu handicapurile ei), scriitorul îşi particularizează existenţa şi opera, dezvăluind posterităţii o figură de excepţie.

Mai întâi, sub raport biografic, viaţa pare a-i fi hărăzită mai tuturor neprielniciilor. La 12 ani rămâne orfan de mamă. În acelaşi an, tatăl îl trimite la studii în Elveţia, impunându-i o nouă despărţire. Se produce, astfel, nu doar o dublă ruptură (de mama intrată în nefiinţă şi de paradisul copilăriei pulverizat prin dezrădăcinare), ci şi o previzibilă suprapunere. Maica dispărută se topeşte în făptura ţării, iar înstrăinarea de meleagul natal devine suferinţă de orfelin. Gravele semne de inadaptare, în primii ani de studii la Vernier ori melancolia brumată a celor dintâi poezii (vezi remarcabila comunicare a lui Geo Şerban din România literară, 2 febr. 1984), în aceste împrejurări îşi au desigur izvorul. Aşa cum tot ele i-au modelat sensibilitatea şi i-au iradiat gândirea în câteva din datele definitorii. De-a lungul vremii, amintirea acestei experienţe va rămâne mereu proaspătă: ,,Ferice de aceia ce nu au părăsit pragul părinţesc cât de mic, cât de mare... ei nu au simţit durerea de a fi muţi, durerea de a videa cum se şterge întâi plânsul dispărţirei, şi apoi cătinel-cătinel toate amintirile copilăriei lor... Ei nu au simţit durere şi mai mare, cum se duce şi limba, de te înăduşă cuvântul «ţară» şi nu-l poţi spune decât pe limbă străină!... (...) Fericiţi aceia care nu au pierdut din ochi pragul casei!... au crescut în sărutările soarelui, în toată volnicia câmpiilor înflorite, în dizmierdările limbei şi în toate bucuriile copilului...".

Reîntors de la studii cu o cultură solidă, cu o tablă de valori aleasă şi cu o experienţă de prigonit al tiraniei, destinul continuă să-l vrăşmăşească. Mama vitregă pe care o găseşte alături de tatăl pus să-l dezmoştenească, existenţa tracasată, nesigură şi plină de lipsuri, surghiunul la Soveja şi închisoarea la Cluj, îmbolnăvirea de tuberculoză şi sfârşitul în sărăcie, marchează traiectoria unei vieţi nefaste. Şi cum se întâmplă adeseori, din întunecimile unei astfel de biografii se iscă luminile operei; ca un act compensativ, ca mărturie a ciudatelor metamorfoze din adâncurile fiinţei sau poate ca imperativ al antitezei, mereu cuibărită în latenţele omului.

Modest, timid şi discret, dar, în acelaşi timp, generos şi entuziast, A. Russo s-a aflat mereu în primele rânduri ale generaţiei sale; şi pe baricadele luptelor sociale şi pe câmpul de bătălie ori de trudă al literaturii. Deşi a scris puţin şi a publicat şi mai puţin, aproape jumătate din scrierile lui văzând lumina tiparului postum (excelentul eseu semnat de Paul Cornea, Secretul lui Alecu Russo, analizează între altele şi acest aspect), scriitorul moldovean se dovedeşte un pionier cu intuiţii şi realizări proeminente.

Pe lângă faptul că este printre cei dintâi culegători de folclor, în care ipostază descoperă Mioriţa, el îşi impune statura de excepţie prin opera literară. La nivelul oricărei evidenţe se află, în acest sens, Cântarea României (contestatarii paternităţii, oricâtă elocinţă ar consuma, rămân neconvingători în afara unor probe materiale). Ea rămâne o scriere unică în epocă şi, într-un fel, în întreaga literatură română (singurele opere oarecum afine pot fi socotite România pitorească a lui A. Vlahuţă şi Cartea Oltului a lui Geo Bogza). Caracterul ei deosebit este detectabil atât sub raportul circumstanţelor în care a văzut pentru prima dată lumina tiparului, cât şi sub acela al identităţii ori al realizării.

Aşa cum se ştie, scrierea a apărut la Paris, în 1850, în România viitoare, cu o precuvântare a lui N. Bălcescu, unde poemul era atribuit unui călugăr anom care l-ar fi izvodit ,,nu din adâncimea cărţilor, dar din sufletul naţiei". Era un gest romantic, dar motivaţia lui nu viza spectaculosul, ci eficacitatea. Bălcescu, probabil în înţelegere cu A. Russo, voia să atragă atenţia lumii că un popor care zămisleşte în anonimat asemenea creaţii este îndreptăţit nu doar la simpatia Europei, ci şi la sprijinul ei de a păşi pe calea emancipării naţionale şi sociale. Urmările acestei aventuri de atribuire asupra lumii occidentale sunt greu de estimat, dar consecinţele în posteritatea românească s-au concretizat, în primul rând, în controversata discuţie privitoare la paternitate.

Fără corespondent în epocă este Cântarea României şi sub raportul identităţii. Având ca model cartea celebră a lui Lamennais, Paroles d'un croyant, A. Russo acufundat în istoria neamului său şi cu sufletul conectat la amplitudinea idealurilor contemporane , a dat naştere unui poem în proză care sublimează în versetele sale biografia esenţializată a României, străbătând istoria cu paloşul în mână şi cu nădejdea în inimă. În construcţia lui alegorică, nuntirile de imn şi bocet, de profeţie şi dojană ori de jubilaţie şi lacrimă, focalizează mai toate luminile spiritului paşoptist; dar nu în nuditatea lor discursivă, ci în irizări de metaforă şi simbol ori în unduiri de melopee, aşa cum n-o mai făcuse nimeni până la el. Amintita contopire, în retortele sensibilităţii de copil, a ideii de mamă cu aceea de ţară, devenită experienţă originară şi invariantă a psihicului, şi-a lăsat amprenta pe întreaga lui literatură. Pusă în valoare de reala vocaţie scriitoricească, aceasta a determinat nu doar dominanta lirică a Cântării României, iubirea de patrie, ci şi specificul acestei dominante. Pentru A. Russo, patria constituie, în primul rând, o realitate interioară, o componentă a sufletului ales şi abia mai apoi un spaţiu exterior pe care îl contempli sau în care te integrezi. De aici profunzimea şi autenticitatea sentimentului, precum şi complexitatea trăirii lui. Iubirea de patrie înseamnă bucurie şi suferinţă, mângâiere şi dojană, speranţă şi disperare. Iată una din mărturiile fragmentate a suferinţei de patrie şi a nădejdii de patrie: ,,Doina şi iar doina!... cânticul meu e versul de moarte a poporului la şezătoarea priveghiului... pământul îi e de lipsă... şi aerul îl îneacă... Văzut-am flăcăii scuturându-şi pletele... şi fruntea lor a se încreţi fără de vreme... florile de pe capul copilelor a se veşteji... şi poporul căutând în beţie uitarea necazurilor... Trist e cânticul în sărbătorile satului... (...) toţi îşi bat gioc de viaţa, munca şi sărăcia ta, şi slugile slugilor calc peste trupul tău... cei ce zic că sunt aleşii tăi cresc în măriri şi avuţii, şi ţie-ţi este frig şi copiilor tăi le este foame!... Ei fac legi, dar nu pentru dânşii, ci pentru împovărarea ta!... Doina, şi iar doina!... Suntem pribegi în coliba părintească... şi străini în pământul răscumpărat cu sângele nostru!... Dar în câmpie creşte, şi pe deal iarăşi creşte o floare pentru popoarele chinuite... Nădejdea!"

Scriitorul moldovean, alături de N. Bălcescu (afini în multe privinţe), oferă, fără nici o îndoială, cea mai emoţionantă expresie a acestui sentiment. El se dovedeşte, sub un asemenea unghi, precursorul cel mai autentic al lui Eminescu, aşa cum se întâmplă şi cu natura pe care o percepe nu în aspectele decorative, ci în interferenţele şi consonanţele cu sufletul vibratil.

Amintind apoi structura simfonică a poemului, cu efectele ei expresive şi prospeţimea limbajului, încărcat de parfum şi culoare, vom avea consemnate cele mai de seamă aspecte care conferă Cântării României statutul de excepţie.

Dacă prin dimensiunea lui retorică, satisfăcea mai puţin gustul postromanticilor din secolul al XX-lea (drept urmare, G. Călinescu îl şi califică, apodictic dar neconvingător, o scriere falsă), proza memorialistică a întrunit adeziunile aproape unanime ale posterităţii. Iar faptul este pe deplin justificat şi cu privire la Amintiri, scrisă în limba română, şi cu privire la Soveja ori Piatra teiului, scrise în limba franceză. Fără a ne mai opri asupra lor pentru a le pune în evidenţă trăsăturile definitorii (lirismul confesiv, reflexivitatea melancolică, umorul ironic şi auto-ironic, percepţia fragedă a lumii şi echivalările expresive ale acestei percepţii, virtuţile de limbaj etc.), se impune a fi remarcată particularizarea lui A. Russo chiar şi pe acest teren bătătorit de toţi colegii de generaţie. Referindu-ne la Amintiri şi raportând-o la scrieri similare din epocă (Dispoziţiile şi încercările mele de poezie de I. H. Rădulescu, Cum am învăţat româneşte de C. Negruzzi sau Porojan de V. Alecsandri), vom constata că evocarea lui Russo, spre deosebire de tuturor celorlalţi, este lipsită de elementul epic. Ea nu narează întâmplări şi evenimente, ci urmăreşte ecourile afective ale vârstei de aur, filtrate prin amintire. Ca urmare, timbrul este mai întâi surdinizat, aburii nostalgiei învăluie totul într-o mantie şăgalnică, aura purităţii domină confesiunea. Limbajul, răspunzând armonic necesităţilor interioare, este când unduitor, când sincopat, când cinematografic. În partea a doua (începând de la cap. IV), schimbându-se registrul şi tipul de aducere aminte, timbrul capătă rezonanţe grave, variind între accente pamfletare şi acidulări ironice, între invocaţii patetice şi reconstituiri sumbre. Cuvântul este mai dur, fraza devine retorică, cu întorsături biblice, ca în Cântarea României, sincopările comunicării nu mai marchează fluxul specific al memoriei afective, ci tensiunile comprimate ale subiectului ori tăcerile semnificative. Din păcate, scrierea a rămas neterminată, iar ultima parte are caracter bruillonar.

Luminozitatea acestei figuri nu e legată însă numai de literatura artistică. A. Russo este şi unul dintre cele mai rafinate spirite critice din epoca prejunimistă. El anticipă, în chip remarcabil, teoria maioresciană a ,,formelor fără fond", precum şi ideea conform căreia ,,este nevoie de a întemeia critica şi de a cumpăni de acum înainte (este vorba de anul 1855 A.M.) bunătăţile scrierilor şi tăria sistemelor". Studiile despre ,,poezia feciorelnică" a poporului, despre spiritul şi creaţia acestuia, despre poeziile ,,văduve de cititori", pentru că nu şi-au aflat adevăratul izvor de apă vie, vădesc nu doar un mare admirator al folclorului, ci aşa cum se întâmplă şi în Cugetări o inteligenţă subtilă, intuiţie a valorilor şi a devenirii, fervoare a spiritului. Iar verbul lui A. Russo, prin ,,limpezimea, bogăţia de nuanţă şi pertinenţa expresiei, pare azi încă, după atâtea revoluţii şi metamorfoze ale limbajului, proaspăt şi sclipitor, ca în ziua naşterii". (P. Cornea)

Încât, raportându-ne la o realitate particulară, dar de o importanţă fundamentală pentru viitorul oricărui neam, ne putem întreba, şi nu numai, dacă n-ar fi înţelept şi profitabil, din punct de vedere formativ, ca în manualele şcolare, A. Russo să figureze ca exponent reprezentativ al literaturii paşoptiste.

Figură luminoasă şi exponenţială a vremii lui, acest scriitor a lăsat pagini pe care elevii ar putea face autentică ucenicie în mai toate direcţiile. În opera lui Russo aflăm una din cele mai frumoase şi mai pline de taină imagini ale Moldovei şi a omului de la munte, cea mai complexă definire a patriei din tot ce a lăsat literatura paşoptistă, la el vom descoperi natura stare de suflet şi folclorul patrimoniu interior, cea dintâi imagine a furtunii în maniera de mai târziu a lui C. Hogaş şi tehnica ramei din Hanul Ancuţei, la Russo vom afla cele mai surprinzătoare anticipări eminesciene în plan publicistic, nu doar sub raportul fondului de gânduri, ci chiar sub raportul expresiei. Iată o formulare de gând ieşită parcă de sub pana genialului gazetar de la Timpul: ,,Acest pământ, odinioară ocârmuit de independenţii săi voievozi, a avut hotarele sale în întindere, aşezământurile sale în datorii, privilegiile sale în urmare şi pravilele sale în îndatoriele unui om cătră altul".

Şi atunci, nu este anormal şi păgubitor (ca să nu mai vorbim de ingratitudine ori de falsă estimare) ca şcoala să nu valorifice cum se cuvine moştenirea unui asemenea pionier?

Iubindu-şi ,,românia (în sensul de etnie A.M.) ca nealţii" pentru a folosi chiar sintagma lui Alecu Russo acesta, împreună cu toţi protagoniştii renaşterii moderne, s-a socotit unul dintre acei ,,salahori chemaţi a rădica o zidire" pentru care ,,arhitecţii vor veni mai târziu".

Dar, oare ar fi venit acei arhitecţi, dacă salahorii n-ar fi ridicat zidirea?

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU