IMAGINEA FEMINITĂȚII FATALE,
CA  variantă DECONSTRUCtivă

A  ETERNULUI FEMININ, ÎN  POEZIA LUI CHARLES BAUDELAIRE

ȘI  ÎN PICTURA LUI GUSTAVE MOREAU

 

 Cristina  Balinte

 

 

PRELIMINARII

 

În concordanță cu teoriile moderne, referitoare la raportul ce se stabilește între scenariul textual  și cel vizual, ambele fiind determinate direct de perspectiva epistemologică și de sistemul mental al epocii căreia îi aparțin, se poate considera că ridicarea arhetipului Femeii fatale - variantă, de-a lungul secolelor, a Eternului feminin - și a mitemelor sale subadiacente (femeia nocturnă, vrăjitoarea, vampa), la nivelul unui mit pe deplin structurat, a avut loc la mijlocul secolului al XIX-lea. Fenomenul s-a produs nu numai, dar mai ales ca o consecință a manierizării eroului romantic, ce-și transfera, astfel, o parte din atributele definitorii (damnarea, satanismul, erotismul malefic) perso-najului feminin, care, la rândul său, căpăta conștiința propriei frumuseți tulburătoare și a caracterului fatidic al actului seducției exercitate în jur.

Pentru creația artistică din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, influența baudelairiană manifestată, în primul rând, ideatic asupra imaginarului poetic și pictural este de o importanță majoră. Atât în poeziile și poemele în proză ale lui Baudelaire, din culegerile Les Fleurs du mal și Les Paradis artificiels, cât și în compozițiile decadenților și ale simboliștilor, se remarcă același mod de circumscriere a ariei de inspirație (miturile Antichității greco-romane și biblice), similaritatea demersului creator (căutarea interiorității, cufundarea privirii dincolo de aparențe), obsesia feminității, care visată și temută, apare împodobită proporțional cu intensitatea maleficiului din însăși  natura ființei sale. Cu o operă delimitată, pe de o parte, de hieratismul  concepției estetice a artei pentru artă și a Parnasianismului, iar pe de alta, de ideismul, sintetismul, subiectivismul și decorativul simbolist, creatorii epocii transformă realitatea, epurând-o până la esența ideii, în numele unui model al operei de artă de natură mentală.

În pseudo-jurnalul său, intitulat L’Assembleur de rêves, editat
de-abia în 1984, pe baza celor trei Caiete cu scrieri personale, antologate de Henri Rupp, Gustave Moreau considera că importanța  imaginii nu este dată de obiectul reprezentat (forma), ci de ideea pe care acesta o transmite publicului (conceptul).1

Criticii de artă ai timpului nu au receptat corect similaritatea conceptuală dintre Gustave Moreau și Baudelaire, sub raportul reprezentării ideii de feminitate, fie dominată de nestăpânite instincte fizice, fie destinată unei virginități a păcatului indus. În consecință, i s-au reproșat pe nedrept pictorului literaritatea lucrărilor sale și încercarea de a aboli intranzitivitatea limbajelor artistice. Dar, oare, pentru un privitor atent, tablourile lui Moreau sunt simple transpuneri  iconografice ale unor texte literare? Nu trimit ele, tocmai prin paradoxala lor concepție, bazată mai puțin pe formă (în pofida ornamentelor lucrate cu migală ce împodobesc sau înconjoară trupurile personajelor), cât pe sugestie, către ceva ce trece dincolo de limitele limbajului? Se știe că există situații în care textul operează prin imagini (poezia modernistă de tip vizionar) și situații când imaginile pot fi citite ca texte (reprezentările iconografice din lăcașurile de cult). În studiul său, The Uses of images, E. Gombrich face distincția între iconul-ilustrativ, obținut prin translarea narațiunii literare în termeni vizuali, și iconul-simbolic, ce traduce interpretativ textul literar în imagine, printr-un efort de a surprinde valoarea intrinsecă a formei aparente.

Demersul artistic al lui Gustave Moreau  îmbină armonios ambele tipuri de icon: aparent, de aici și confuziile  de interpretare, tablourile consacrate Salomeei, Dalilei, Messalinei, Medeei sau tinerei trace, pentru a enumera doar câteva dintre avatarurile sub care se ipostaziază arhetipul Femeii fatale, reprezintă ilustrări ale pasajelor-cheie din textul literar (biblic, istoric, mitologic sau apocrif), dar, dincolo de această percepție superficială, prin asimilarea experienței baudelairiene de creație, formele se epurează până la a deveni idei, contextualizate la nivelul imaginarului epocii, decadent și simbolist. Astfel, ceea ce Baudelaire încerca să obțină  de la limbajul poetic, de a fi pictural în redarea senzualității feminine2, Moreau se străduia să capete prin dizolvarea descriptivului iconic, în inefabil poetic.3

 

 

I. FATALITATEA ȘI IDEALIZAREA prin INVERSare
A ETERNULUI FEMININ ÎN POEZIA LUI BAUDELAIRE

 

Cel ce se oprește  asupra creației poetice baudelairiene nu poate să nu fie uimit, să nu resimtă provocarea interioară a voluptății ce redă intensitatea, acțiunea și efectele malefice ale idolului feminin, rival  al lui Dumnezeu, sub acțiunea căruia eul liric își acceptă, cu o surprinzătoare benevolență, suferința ca principiu motor al unei plăceri interzise și destructive. În egală măsură, este o impietate  față de autor să nu i se recunoască virtuozitatea în constituirea  idealului feminin, nu atât prin elementele cu rol de atribut, stabilite  convențional ca fiind pozitive, cât tocmai prin încercarea de a se strecura în psihismul femeii demonice, de a căuta să-i pătrundă misterul, bulversând sistemul de valori unanim acceptate și impunând resemnificări opuse, antinomii diverse și paradoxuri. Dacă imaginii-standard a femeii nu trebuie să-i lipsească atributele de frumusețe și puritate, acestea sunt însă subordonate, la Baudelaire, forțelor malefice, devenind frumusețea aducătoare de moarte și răul în stare pură, deghizat sub aparențe înșelătoare. În același timp dătătoare de viață și aducătoare de moarte, femeia  baudelairiană devine, printr-o dialectică a iluziei, mereu aceeași și mereu alta, principiu de compoziție, identificat de André Breton și în pictura lui Moreau.4

Baudelaire concepe femininul, mai ales în poeme precum Bénédiction, Hymne à la Beauté, Le Léthé, Le Serpent qui danse, La Chevelure, Pièces condamnées - les Bijoux, Chanson d’après-midi, Le Possédé, Les Métamorphoses du vampire, Tu mettrais l’univers entier…, Avec ses vêtements ondoyants et nacrés…, Je te donne ces vers…, ca pe o alteritate  a masculinului: în mod ireparabil, femeia este Celălalt, obiect absolut al unui cult imposibil. Ceea ce marchează alteritatea, distanța față de celălalt, este, înainte de toate, privirea. Un schimb reciproc de intensități vizuale; pe de o parte, poetul contemplă alteritatea femeii adulate ca pe un peisaj, pe de altă parte, demonul feminin aruncă asupra privitorului făclia infernală a ochilor machiați, care par să nu vadă, ci doar să fascineze („Ses yeux polis sont faits de minéraux charmants, / Et dans cette nature étrange et symbolique / Où l’ange inviolé se mêle au sphinx antique, / Où tout n’est qu’or, acier, lumière et diamants, / Resplendit à jamais, comme un astre inutile, / La froide majesté de la femme stérile5”; „Tes yeux qui semblent de la boue, / Où scintille quelque fanal, / Ravivés au fard de joue, / Lancent un éclair infernal.6”).

Sursă a tuturor antinomiilor, abis, dar și mormânt („Etre maudit à qui, de l’abîme profond / Jusqu’au plus haut du ciel, rien, hors moi, ne répond!7”; „Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres?8”), demonul feminin izolează elementul masculin  într-un vis continuu, într-o existență vrăjită al cărei filtru magic este lascivitatea vertiginoasă.

În remarcabilul său studiu din 1969, intitulat Baudelaire, la femme et Dieu, Pierre Emmanuel analiza detaliat întregul repertoriu simbolic al eroticii feminine baudelairiene. El stabilea că măștile predilecte, sub care se ascunde, în creația lui Baudelaire, arhetipul Femeii fatale sunt luna și sarpele ce dansează, în timp ce părul, bijuteriile și parfumul (carnația virtuală, falsa aură ce emană din corpul femeii și se răspândește în intimitatea atmosferei) reprezintă elementele definitorii prin care se propagă maleficiul. Nu de puține ori, aceleași accesorii feminine captează însăși esența feminității, făcând ca simbolurile să se manifeste ambivalent atât ca semne, cât și ca referenți. În poezia Hymne à la Beauté, ambivalența femeie - Frumusețe se rezolvă prin identitatea contrariilor, rezultantă a principiului gnostic al dublei postulări, ce guvernează poetica autorului. Într-un astfel de sistem, toate atributele feminine apar definite printr-un dublu al elementelor ce nu se resping, ci paradoxal coexistă9.

 

 

II. GUSTAVE MOREAU 
SAU „CEL CE ASAMBLEAZĂ VISELE”

 

 

Evocarea faptelor textuale ne permite să stabilim, acum, raporturile față de reprezentările imagistice ale personajului feminin, în creația artistică a lui Gustave Moreau. Parcurgând fragmentele teoretice din L’Assembleur de rêves, nu putem trece cu vederea modernitatea concepției asupra elaborării operei de artă, efortul artistului de a-și prelucra viziunea, rolul deținut de imaginație în acest demers estetic. Considerarea artei ca purtătoare a mesajelor intelectului divin, semiotica de compoziție a interpretărilor plastice ale miturilor, definite oniric printr-o succesiune de imagini arhetipale10, toate acestea conduc spre modelul unei arte universale, transcendentă față de istorie, o poezie plastică - sărbătoare a intelectului, echilibru miraculos de senzație și de idee.

Ca și Baudelaire, a cărui operă îi era cu siguranță cunoscută, Moreau asociază feminitatea, în primul rând, cu ideea de fatalitate și maleficiu, imaginând personaje de o frumusețe perversă și de o senzualitate morbidă. Aceasta temă a frumuseții satanice este căutată, mai ales, în mituri. Salomeea, Dalila, Messalina, Elena reprezintă încarnări ale crudului element feminin. Vectori ai morții, ele sunt figurate având aceeași carnație  pală și purtând, peste silueta grațioasă, văluri scumpe și cascade de bijuterii, adecvându-se astfel principiilor de belle inertie și richesse nécessaire ce guvernează întreaga operă.

În 1884, Moreau desăvârșește conceptual tabloul consacrat „Himerelor”, pe care însă nu-l colorează decât parțial, lăsând, așa cum obișnuia adesea, să treacă timpul, pentru a găsi soluțiile coloristice potrivite. În cadrul acestei compoziții, importantă este alăturarea în limitele aceleiași pânze a tuturor reprezentărilor viciilor feminine, ce  se vor regăsi în tablouri independente, alcătuindu-se prin mijloacele de expresie proprii plasticii, un dosar al ignominiei: „Cette île des rêves fantastiques renferme toutes les formes de la passion, de la fantaisie, du caprice chez la femme. La femme dans son essence première. L’être inconscient, folle de l’inconnu, du mystère, éprise du mal sous la forme de séduction perverse et diabolique […]. Ce sont des théories de reines maudites venant de quitter le serpent aux sermons fascinateurs; ce sont des êtres dont l’âme est abolie, attendant, sur le bord des chemins, le bouc lascif monté par la Luxure qu’on adorera au passage; des êtres isolés, sombres dans leurs rêves d’envie, d’orgueil inassouvi, dans leur  isolement bestial. Des femmes enfourchant des Chimères qui les emportent dans l’espace d’où elles tombent éperdues d’horreur et de vertige11”.

Ne vom opri, în cele ce urmează asupra câtorva ipostazieri picturale ale feminității fatale, așa cum sunt ele imaginate de Moreau, pe baza unor glisări semantice, pornind de la miturile primitive, și a includerii lor într-un sincretism imaginar aproape personal, un hermetism vizual  savant, rezultat din asocierea surselor celor mai diverse, prelucrat și esențializat prin cumul de operații, de la stadiul de prototip, până la sinteza finală.

 

 

SALOMEEA

 

Enigmatica dansatoare, căreia Evangheliile (cea a lui Marcu și cea a lui Matei) nici măcar nu-i pomenesc numele, ci o desemnează doar ca fiica Irodiadei, poate fi considerată un personaj cu o bogata iconografie conturată de-a lungul secolelor. Ea reușește în timp să descentreze povestirea biblică, axată exclusiv pe relatarea pătimirii sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului, și să capteze, prin senzualitate demonică și rafinament, atenția celor dispuși să o contemple ca expresie a păcatului și ca zeiță a decadenței artistice. În noul sistem de semnificare al imaginarului fin-de-siècle, de la Flaubert la Huysmans și Oscar Wilde, de la Mallarmé la Beardsley și Richard Strauss, tulburătoarea maestră a seducției, luxurii și păcatului, cu atributele sale definitorii - vălurile, bijuteriile, floarea de lotus, pantera - va fi predilecta sursă de inspirație a epocii. Dar, mai ales, ea îl va determina pe Gustave Moreau, pictorul care a influențat decisiv arta decadentă și simbolistă, ca plecând de la viziunea baudelairiană asupra feminității, să realizeze seria cea mai importantă a operelor sale artistice.

Dacă ne-am lăsa cuprinși de o impresie a lui Théophile Gautier, am putea stabili drept prototip al reprezentărilor Salomeei lui Moreau tabloul Jeune  fille Thrace portant la tête d’Orphée (1865, Paris, Musée d’Orsay). Aflat în fața picturii, cel mai cunoscut promotor al concepției estetice a artei pentru artă se gândea, privind capul tăiat, depus pe liră al nefericitului cântăreț, capabil să farmece nu numai zeii și oamenii, ci și animalele sălbatice și chiar obiectele inerte, la „capul sfântului Ioan Botezătorul așezat pe un platou de argint în mâinile Irodiadei12”. Cât de pertinentă ar fi o judecată bazată doar pe o impresie de moment, fie ea chiar a unui desăvârșit estet ca Gautier, căruia nu putem să-i punem la îndoială competența contemplării și analizării operelor de artă? Răspunsul nu este prea ușor, în lipsa unor referințe precise și a unor conexiuni stabilite de însuși autorul picturilor. Însă, analizând tabloul lui Moreau intitulat Salomé (tenant la tête de saint Jean-Baptiste sur un plateau) ne surprinde intuiția neobișnuită a lui Gautier în precizarea filiației operelor: în centrul pânzei, ținând pe un platou capul tăiat al sfântului, se află Salomeea, învăluită și purtând veșminte asemănătoare tinerei trace. De fapt, ar putea fi chiar imaginea în oglindă a tabloului din 1865, dacă nu ar interveni un amănunt în compoziția celor două personaje: spre deosebire de tânăra ce privește parcă hipnotizată capul cântărețului ucis de Baccante, Salomeea evită ochii sfântului aureolat de gloria cuvenită martirilor. Ea privește teatral în jos, înspre un potențial public, ținând platoul ca pe un trofeu, în timp ce Înaintemergătorul fixează cerurile. Din motive de echilibru compozițional, artistul plasează, în raccourci, sabia însângerată, abandonată de călău și sprijinită de scările palatului.

Numeroasele pânze dedicate Salomeei, începând cu 1872, până în 1890, continuă să reitereze printr-o opulență  figurativă, imaginea Dansatoarei fatale, surprinsă în patru ipostaze principale:

 I – Salomeea dansând în fața lui Irod (Salomé dansant devant Hérode)

 II – Salomeea așteptând îndeplinirea execuției sfântului (Salomé à la prison)

III – Apariția (L’Apparition)

IV – Salomeea după uciderea sfântului Ioan Botezătorul (Salomé au jardin)

În cazul tuturor acestor reprezentări, este de remarcat îmbinarea iconului ilustrativ cu iconul simbolic, în limitele aceluiași tablou, redând o atmosferă exotică și misterioasă, orientalizată prin decorul ce amintește de un palat babilonian. În L’Assembleur de rêves, Moreau își explica lucrarea Salomé dansant devant Hérode, care ar avea drept temă căutarea idealului de către femeia conștientă de puterea ei de seducție. Este evident că multe tablouri ale lui Moreau nu pot fi explicitate corect, fără demersul interpretativ al autorului, ce, conștient fiind de hermetismul sintezelor sale personale, oferea grila de interpretare, ghidându-l pe potențialul privitor prin labirintul de simboluri și prin straturile succesive ale palimpsestului imaginar.

 I – Există mai multe imagini ale Salomeei  ce dansează în fața lui Irod; se consideră că lucrarea model de referință este cea prezentată la Expoziția universală din 1878, Salomé dansant devant Hérode. În tabloul de la Armand Hammer Museum of Art and Cultural Center de lângă Los Angeles, Dansatoarea  demonică este figurată din profil, în stânga compoziției (loc ce-i va fi consacrat - stânga malefică, a inimii, a întunericului rațiunii), cu brațul stâng întins, ca și cum ar desemna pe cineva  să-i îndeplinească o poruncă, iar cu brațul drept repliat, ținând  la nivelul frunții o floare de lotus, simbol al sexualității debordante. Acoperită de bijuterii și de văluri țesute din pietre prețioase, schițează, pe solul presărat cu flori, ridicându-se pe vârfurile picioarelor, primii pași ai unui viitor dans magic, indus parcă de hipnoza pe care o exercită simbolul ei fitomorf, lotusul.

Într-un cadru ce juxtapune coloane decorate, de arhitectură babilo-niană, havuzuri orientale din care se răspândesc arome, totul este cuprins de vraja Salomeei: tetrarhul Irod, livid ca însăși Moartea, încremenit pe tronul-altar, cu brațele pe genunchi; Irodiada ascunsă după o coloană în așteptarea efectului  pe care dansul îl va avea asupra lui Irod; femeia ce cântă din lăută, acompaniind instinctiv dansatoarea, și, nu în ultimul rând, eunucul așteptând cu sabia ridicată porunca executării sfântului. Nu mai este vorba de un banchet, ci de o procesiune, de un ritual malefic ce suspendă temporalitatea. Într-un colț, în dreapta jos, odihnește o panteră cu botul deschis, element compozițional aparent inutil. Este însă un simbol al Salomeei însăși, o hieroglifă a Femeii fatale, asociere fixată și în tabloul Femme et Panthère ou Salomé et la panthère, avec la  tête de saint Jean – Baptiste.

Variantele tabloului de la Los Angeles se găsesc în muzeul-casă memorială ,,Gustave Moreau” din Paris, fiind vorba despre Salomé dansant și Salomé tatouée, numită astfel din cauza prezenței unor desene în tuș, abandonate în așteptarea culorii, pe corpul gol al personajului. În Salomé dansant, malefica fiică a Irodiadei este surprinsă tot din profil, cu o coroană princiară peste părul despletit și cu aceeași mână stângă întinsă, cu arătătorul îndreptat spre ceva ce se petrece undeva dincolo de scena reprezentată. O luminozitate puternică îi scaldă corpul gol, înălțat pe vârfuri în scopul executării câtorva pași de dans. Celelalte personaje sunt înghițite de atmosfera crepusculară, sugerată de variații de tonuri de brun și galben, încât de-abia se mai pot ghici tronul lui Irod și prezența personajului de după coloana din stânga. Singurul personaj aflat în penumbră, cu trăsăturile feței estompate de crepuscul, este eunucul cu sabia agățată la brâu, de parcă nu ar participa la execuție, ci doar ar supraveghea-o. 

 Salomé tatouée este scoasă  din anonimatul desenului schițat, printr-o iluminare coloristică puternică, asemenea unui efect teatral, obținut prin focalizarea  reflectoarelor pe protagonist. Conform teoriei compoziționale a  lui Moreau, se pune în acest fel în evidență  străfulgerarea  interioară (l’éclat interieur) care determină, la rândul său, punerea în mișcare a  efectelor miraculoase13.

Pe un fond brun întunecat, cu câteva  pete roșiatice asemeni slabelor flăcări ale unor lumânări, într-un  decor schițat de arabescuri compoziționale, de fapt jocuri de linii diverse, care obligă imaginația privitorului să se joace și ea cu reprezentările, nedând răgaz superficia-lității gândirii să se fixeze pe o materializare anume (în afara lui Irod, ce pare un zeu indian așezat pe tron, și a eunucului cu sabia ridicată), ne izbește privirea un personaj scăldat de o lumină puternică. Este Salomeea, reprezentată  frontal, ocupând – se putea altfel – partea stângă a tabloului, cu brațul stâng ridicat ca și cum ar înmâna cuiva un obiect (Moreau cufundă total în întuneric ipoteticul obiect, în timp ce liniile  arabescului ne invadează percepția, lăsându-ne pradă imaginației personale), purtând pe cap o coroană egipteană și ținând în mâna dreaptă o floare de lotus cu o tulpină neobișnuit de lungă, ca un sceptru stilizat. Același lotus, simbol al sexualității, se află și ca tatuaj principal pe corpul gol al Salomeei, fiind o copie modificată a motivelor florale de  pe frescele egiptene. Nici aici nu avem o petrecere, ci mai degrabă o ceremonie ritualică sacrificială, Salomeea îndeplinind rolul Marii preotese.

Ultima Salomee a lui Moreau (1890) este doar o simplă dansatoare. Din tabloul neterminat, aflat la Paris, au dispărut Irod, Irodiada și eunucul. Nici cadrul nu mai este cel al unui palat-sanctuar, ci devine, mai degrabă, o cameră (un gineceu) în centrul căreia, acompaniată la harfă de o slujitoare, Salomeea, aproape goală, înveșmântată sumar în văluri, încoronată, păstrând doar câteva bijuterii din cascada minerală care o acoperea altădată, schițează o figură de dans. Brațul ridicat și imobilitatea de marmură dau privitorului o impresie statuară. Interesantă credem că este poziția mâinii stângi: aceasta nu execută un element de grație, ci are pumnul strâns de parcă ar ține un cuțit ca să se repeadă  asupra victimei .

II – Referitor la cea de-a doua ipostază în care apare personajul Salomeea, în pictura lui Moreau, trebuie remarcat că iconografia este extrem de redusă, dispunând doar de un singur tablou, intitulat Salomé à la prison, vândut de autor în 1872 .

În această pânză de mic format, artistul a imaginat-o pe Salomeea cu un trandafir (simbol al dragostei) în mâna stângă, sorbindu-i visătoare parfumul, în timp ce contemplă locul unde profetul fusese înlănțuit. Ea așteaptă încheierea execuției, ce are loc în fundal, în stânga compoziției. De fapt, întreaga structură este realizată pe partea stângă a tabloului,
într-o viziune teatrală, datorată manierei de iluminare a episoadelor esențiale. O lumină slabă străbate locul unde se află Salomeea, cu spatele întors la supliciu, ca și cum privirea ei, fals pudibondă,  nu ar suporta oroarea decapitării. Alături, în spațiul de execuție, sfântul Ioan, îngenuncheat sub paloșul călăului gata să lovească, cu mâinile împreunate într-o ultimă rugăciune, primește de sus o lumină ce inundă încăperea, provenită de la o altă sursă decât de la candelabrul agățat de tavan, în dreapta.

Această Salomee nu mai are nimic din preoteasa malefică a tablourilor anterioare; îmbrăcată în haine de prințesă și arborând aerul unei false virginități, prin interiorizarea sentimentelor față de profet, ea își induce subtil fatalitatea, manifestată doar prin privirea pierdută, dar neclintită de la lespedea pe care stătuse cel ce-i nesocotise farmecele. Concepută în acest  fel, Salomeea se apropie din ce în ce mai mult de viziunea decadentă, a protagonistei unei povești de iubire imposibile.

III – În 1876, Moreau prezintă la Salon  o acuarelă și o pictură în ulei cu tema Salomé ou l’Apparition, unde momentul figurat este ulterior tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul. Întreaga compoziție se centrează pe o dublă sinteză, tematică și structurală: mai întâi, trebuie observat că artistul îmbină tema dansului Salomeei cu apariția capului aureolat al profetului, suspendat în levitație deasupra protagoniștilor (aceeași ca și în Salomé dansant devant Hérode: Irod, Irodiada, cântă-reața din lăută, eunucul), apoi că din punct de vedere tehnic, tabloul  reprezintă sinteza a două pasiuni ale pictorului, cea pentru desen și cea pentru culoare: desenul joacă un rol atât de important în  elaborarea tabloului, încât Moreau nici nu încearcă, atunci când  nu este absolut necesar, să-l ascundă sub pigmenți coloristici.

Structura ansamblului pictural este aproape identică în majoritatea tablourilor intitulate L’Apparition, cu mici detalii la nivelul variantelor. Să alegem ca model de referință acuarela de la Muzeul Luvru: în prim- plan, în stânga deja consacrată  a tabloului se află Salomeea, acoperită sumar de văluri țesute din pietre prețioase și bijuterii filigranate (stilizări făcute de Moreau după podoabe antice al căror model îl preluase din revistele ilustrate ale vremii), surprinsă în timpul dansului de ivirea capului livid, cu gâtul însângerat, nimbat de aura mozaicată, din care se revarsă  o lumină fascinantă. În aceeași atmosferă de sanctuar, sub privirile  blazate ale lui Irod, plasat pe tron în stânga tabloului, de această  dată, și ale celor doi slujitori (acompaniatoarea și eunucul ce  se reazemă imobil în sabia însângerată, având la picioare tava pe care adusese capul sfăntului), se desfășoară confruntarea privirilor prota-goniștilor, ce incendiază palatul lui Irod și întreaga construcție plastică. Singurul martor conștient al ei este autoarea morală a crimei, Irodiada, contemplând meditativă de pe tron Apariția.

Luminii lăuntrice a capului tăiat, obiect lugubru, cu ochii deschiși, ficși, încearcă să i se opună, stăvilindu-i fascinația, corpul ,,zeiței simbolice a indestructibilei Luxuri14”, cizelat și ornamentat, pentru a deveni el însuși o bijuterie apotropaică (în acuarela de la Luvru), sau magia florii de lotus, metaforă a sexualității corpului gol al Salomeei (în pictura de la Muzeul Moreau). Pentru a rămâne tot la pictura de la Muzeul Moreau, nu putem omite să constatăm, că, aici, înfruntarea este concepută ca un joc de intensități luminoase: capul tăiat al sfântului Ioan Botezătorul răspândește în întunericul palatului strălucirea unui rug mistic, căruia nu-i poate face față veninul luminos al corpului Salomeei. Aceasta de-abia dacă încearcă să-și ridice dublul fitomorf, floarea de lotus, icon ce concentrează întreaga natură a personajului, vălurile i se risipesc pe corp, încolăcindu-l asemenea unor liane, iar mâna stângă (sinistră) ce odinioară se îndreptase poruncitor spre slujitorul desemnat să îndeplinească deicidul, este atrasă pentru a fi înghițită de lumină. Puterea spirituală își ia revanșa asupra acestei reîncarnări a Eternului feminin, în variantă malefică, inducând la nivel simbolic victoria spiritului  asupra cărnii, a gândirii asupra morții.

Interesantă este și poziția pe care pictorul Moreau o adoptă față
de personajul Salomeei. Să ne întoarcem, spre exemplu, la acuarelă, deoarece aici toți protagoniștii sunt prezenți. El privește dansatoarea  când cu ochii lui Irod, dornic ca încântătoarea fată să-și înceapă dansul, pentru a-și stârni simțurile, văzând cum voalurile se desfac, iar perlele și întreaga cascadă de pietre scumpe își aruncă peste tot sclipirile diabolice; când cu ochii lui Ioan, dornic să înfrunte această creatură malefică, de o frumusețe fatală, blestemată, ce prin dezmăț i-a adus moartea. Salomeea apare în același timp demnă de a fi dorită și demnă de adorație, asemenea dansatoarei baudelairiene  ce-și îmbată privitorul, rătăcindu-i ochii prin arabescul unduirilor ei (“Au chant des violons, aux flammes des
bougies, /
Espères-tu chasser ton cauchemar moqueur, / Et viens-tu demander au torrent des orgies, / De rafraîchir l’enfer allumé dans ton coeur?15”), găsind în mișcare stimul de seducție, esență de viață și mijloc  de scăpare din fața dușmanului.

IV – Ultima ipostază în care se află Salomeea lui Moreau este Salomé au jardin, ținând în mâini tava pe care se află capul lui Ioan. Tabloul are o explicație, dată de însuși autorul său în L’Assembleur de rêves, ce devine un fel de concluzie personală a lui Moreau la reprezentările numeroase ale Dansatoarei: “Cette femme ennuyée, fantasque, à nature animale, se donnant le plaisir, très peu vif pour elle, de voir son ennemi à terre, tant elle est dégoûtée de toute satisfaction de ses désirs. Cette femme se promenant nonchalamment, d’une façon végétale et bestiale dans des jardins admirables, qui viennent, contraste frappant, d’être souillés par cet horrible meurtre qui effraye le bourreau lui-même, qui se sauve éperdu. […] Quand je veux rendre ces nuances - là, je les trouve non pas dans mon sujet, mais dans la nature même de la femme dans la vie, qui cherche les émotions malsaines et qui, stupide, ne comprend même pas l’horreur  des situations les plus affreuses16“.

Înainte de a fi Salomeea, ea este o femeie …fatală al cărei unic scop îl reprezintă satisfacerea plăcerilor imorale, indiferent de gravitatea faptelor ce o generează. În Salomé  au jardin, artistul o figurează din profil, în penumbra unui  foișor, purtând în brațe tava cu capul lui Ioan, ce tocmai îi fusese  înmânată de călăul care părăsește în grabă scena. Gânditoare, meditație  sugerată și de albastrul veșmântului, își pleacă ochii asupra celui decapitat care este departe de spectrul înfricoșător din  Apariția, având ochii închiși și resemnarea întipărită pe față. Liniștea stăpânește  prim-planul compoziției, nefiind sfâșiată decât de cele două pete  de lumină ce inundă arcadele foișorului și de plecarea precipitată  a călăului.

Cei doi protagoniști dau impresia cufundării în noianul gândurilor: Salomeea, plictisită de atâta dezmăț și luxură, își poartă povara mentală a neputinței de a-și redefini natura, blestemul unor plăceri nestăvilite ce
nu-și găsesc nici în fața priveliștii morții potolirea; Ioan, meditând de dincolo de moarte la prețul absurd al spiritualității sale exemplare. Nici moartea nu le poate schimba esența: Salomeei îi este imposibil să se metamorfozeze într-o sfântă, lipsindu-i dimensiunea spirituală, în timp ce lui Ioan spiritul îi este definitoriu, neputând fi atras de trupesc.

 

 

DALILA

 

O altă încarnare a Femeii fatale, purtătoare a maleficiului, este Dalila, personaj – de data aceasta – al Vechiului Testament. Din mitul biblic ce-l presupune și pe Samson, victima trădării, Moreau nu mai păstrează decât figura Dalilei. Dezmințind încă o dată părerile criticilor epocii, care îl considerau ilustrator al miturilor, el își centrează compo-zițiile doar pe evidențierea naturii pline de rafinament și seducție a Femeii fatale, ce – doar ca pretext artistic – se numește, acum, Dalila.

Există totuși, în seria Dalilei, un singur tablou în care apare și Samson; este vorba de acuarela aflată la Muzeul Luvru, intitulată Samson  et Dalila. 

În tabloul său, Moreau îmbină, ca și în cazul Salomeelor iconul ilustrativ cu iconul reprezentat simbolic. Iconografic, în prim – plan, ne apare cuplul Samson – Dalila, acoperiți sumar de veșminte, ea așezată pe un divan, cu  mâna stângă sprijinită de o masă apropiată, gata de a-i tăia iubitului adormit pe genunchii săi, părul, simbol al forței neobișnuite, aflat  într-o relație de simpatie cu întreaga ființă.

Acțiunea are loc în aceeași atmosferă  crepusculară, realizată de artist prin variații de tonuri de brun și galben, într-un decor arhaizant.

Sub privirea hipnotizantă a Dalilei, totul, de la Samson până la lumina făcliilor, dormitează. În stânga însă o sclavă, aproape înghițită de penumbră, ține în mâna dreaptă  un fus, asemeni unei Parce, torcând firul timpului și al vieții. Dublu al  Femeii malefice, ce își asumă cu semeție dreptul  de a decide singură destinul bărbatului căzut pradă seducției sale  năvalnice, element mai rar întâlnit în reprezentările ulterioare  ale Dalilei (apare doar în Dalila à sa toilette, machiind-o pe fatidica femeie, și în Dalila – acuarelă, sub chipul slujnicei ce-i aranjează  coafura), dar recurent, după cum vom vedea, în tablourile consacrate Messalinei, Parca toarce neîncetat firul, pe care tot ea hotărăște  când trebuie să-l taie (în iconografia tradițională, este reprezentată  având la brâu alături de fus și o pereche de foarfece).

Exceptând această compoziție, delimităm în cadrul seriei Dalila  două modalități distincte de construire a personajului: singur, exhi-bându-și cumplita frumusețe rece (Dalila au flambeau  – pictură în ulei și  Dalila – acuarelă, ambele aflate la Paris, Muzeul Gustave Moreau), și însoțit de simbolul său zoomorf, lebăda-rege (Dalila  – acuarelă, Dalila – pictură în ulei aflată în Puerto Rico, Dalila – desen în peniță și cerneală brună), pandantul la nivel mitologic al misterului încarnării, după cum explică însuși pictorul.

Prima categorie de tablouri expune în prim-plan, în partea stângă, feminitatea rece a Trădătoarei, întinsă pe jumătate goală într-un divan. Atmosfera sumbră a interiorului se păstrează. O singură făclie își proiectează pe fundal lumina. Ascunsă în semi-întuneric, Dalila își așteaptă victima, cu ochi sticloși, sălbatici (“Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris; / J’unis un coeur de neige à la blancheur des cygnes; / Je hais le mouvement qui déplace les lignes, / Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris17“; „j’ai, pour fasciner ces dociles amants, / De purs miroirs qui font toutes choses plus belles: / Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles18“).

În acuarela omonimă, pictorul își ia libertatea de a o figura pe Dalila în dreapta spațiului reprezentațional. Goală și depletită, de o senzualitate și grație izbitoare, se reazemă languroasă de marginea unei ferestre ce dă înspre grădină. Mai puțin  inspirată din punct de vedere compozițional, acuarela se remarcă  prin vivacitatea culorilor și prin licența asumată de autor de a schimba, în cadrul seriei, locul prestabilit al Ființei malefice.

Cealaltă serie prezintă alăturate femeia și dublul său simbolic, lebăda. Dalila este figurată în prim-plan, în aceeași poziție de aparentă relaxare, sprijinită pe mâna dreaptă. Vălurile îi cad la picioare, punându-I în valoare nuditatea. Pe marginea divanului sau a scaunului (în desenul în peniță), tocmai poposește, cu aripile desfăcute, lebăda ce prin puterea ei de transfigurare va schimba această femeie languroasă într-o trădătoare, inducându-i maleficiul fie privind-o direct în ochi și hipnotizând-o, fie șoptindu-i la ureche o incantație magică. Din ornament al nopții, Dalila se transformă într-un receptacul  al seducției fatale, provocatoare tocmai prin frumusețea ei rece („Et je chéris, ô bête implacable et cruelle! / Jusqu’à cette froideur par où tu m’es plus belle!19”).

 

 

MESSALINA

 

Tema fatalității și a maleficiului feminin nu este completă fără imaginea acestei împărătese depravate, o veritabilă femeie-vampir. După părerea lui Henri Peyre, exprimată în studiul său despre Simbolism, autorii decadenți ai secolului al XIX-lea își făceau o datorie de onoare din a reprezenta Eternul feminin și sub acest chip: “Les décadents joueront également avec cette conception peu flatteuse de la femme comme vampire, Messaline jamais assouvie, froide dévoratrice, Salomé indifférente: Gustave Moreau sera leur peintre20 “.

În universul vizionar al lui Moreau, Messalina ocupă un loc secundar, fiind copleșită numeric de reprezentările Salomeelor, zânelor malefice, Elenelor, himerelor și sirenelor. Totuși puținele interpretări iconografice merită atenția noastră, atât sub raport tematic, cât și ca idee figurativă.

Această femeie blamată de întreaga istoriografie a Romei pentru excesele sale, care cel mai adesea se sfârșeau prin crime, este imaginată de Moreau goală, nemișcată asemeni unei statui, așteptând să fie adorată; aproape un sfinx, cu o carnație ca de marmură.

Gânditoare, înălțată pe treapta alcovului său fatidic, ținând meditativ mâna stângă la bărbie, ea evită privirile pline de adorație ale partenerului (“Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre, / Et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour, / Est fait pour inspirer au poète un amour / Eternel et muet ainsi que la matière21“) și pare că nu observă cum în spatele său, cu o făclie în mâna dreaptă, sub aparența unei slujnice, se strecoară, venind din fundal, Parca, însoțită de însemnele sale: furca și foarfecele.

 În lipsa Parcei, ar fi fost un simplu idol adorat de cel căzut în mrejele seducției; însă o dată cu prezența iconului simbolic, Messalina trimite către mărturiile textuale ce o descriu ca pe o femeie impudică, lacomă și criminală. Nu adoratorul o ține în brațe, lui i se dă doar o clipă de voluptate și de iluzie; în realitate, destinul îi este pecetluit, cu o mână împărăteasa-curtezană îl ține de după  gât, în timp ce, lucidă, îi hotărăște deja soarta.

Moreau a lăsat numeroase comentarii referitoare la acest tablou, în care straturile de imoralitate se suprapun: “Je suppose cette fille des empereurs personnifiant le désir inassouvi de la femme en général, mais de la femme perverse, allant à la recherche continuelle de son idéal de sensualité. Un jeune marinier du Tibre, un pêcheur, a été amené par cette horrible pourvoyeuse, image de la mort, sorte de Parque avec la quenouille et ses ciseaux pendus à la ceinture. C’est en même temps la haute morale du sujet qui représente la débauche accompagnée de la mort22 “. 

 

 

CONCLUZII

 

Analizând tablourile lui Moreau consacrate temei  Femeii fatale,  nu putem eluda modalitatea de constituire a semnificanților vizuali, pornind de la un circuit de conotații ce definește o mentalitate culturală dominantă a epocii. După cum accentuează teoriile semiotice moderne, orice tip de imagine poate fi citit, bineînțeles, printr-o percepere imediată a specificității iconice (imaginea ca imagine, fără literaturizarea specu-lativă a textului vizual), dar și efectuând o lectură ce nu neglijează ana-logia cu textul literar (imaginea ca analogon) și verbalizarea explicită/ implicită, prin care privitorul identifică re-prezentarea .

În cazul lui Moreau, procesul de esențializare a imaginii figurative, până la stadiul de Idee, implică în plus, asocierea metonimică a portretului feminin cu viciul pe care-l poartă în natura ființei sale: Salomeea este Dansatoarea, Dalila - Trădătoarea, Messalina -  Impudica. De remarcat, de asemenea, că de fiecare dată, artistul caută, uneori cu o obstinență generatoare de redundanță vizuală, să includă, în cadrul aceluiași spațiu reprezentațional suite de imagini iconice simbolice: floarea de lotus și pantera, pentru Salomeea; Parca și lebăda-rege, pentru Dalila; Parca, în cazul Messalinei. Aceste simboluri contextualizează iconul figurativ feminin, adecvându-l imaginarului vremii, ce se regăsește și la nivelul pandantului literar, reprezentat de poemele lui Baudelaire. 

Textul literar și textul pictural converg imagistic, susținându-se reciproc, în redarea unui anumit mod de a percepe feminitatea. Atât Baudelaire, cât și Moreau sunt punctele de plecare ale unui întreg sistem de percepere, ce deconstruiește mitul Femeii-înger, model de puritate și de exemplaritate etică, opunându-i prin procedee artistice, care presupun coparticiparea a cel puțin trei modalități retorice (textuală, vizuală, gestuală), varianta definită prin perversitate, frumusețe malefică și seducție fatală.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. BAUDELAIRE Charles, 1972, Les Fleurs du mal, Hachette, Paris.

 2. BAUDELAIRE Charles, 1995, Les Paradis artificiels. Le Spleen de Paris, Booking International, Paris.

 3. BRETON André, 1928, Le Surréalisme et la Peinture, Gallimard, Paris.

 4. DEBENEDETTI  J. M., BAUDIFFIER S., 1990, Les Symbolistes, Henry Veyrier, Paris.

 5. Dictionnaire de la peinture, sous la rédaction de Michel Laclotte, Jean Pierre Cuzin, 1996, Larousse, Paris.

 6. EMMANUEL Pierre, 1982, Baudelaire, la femme  et Dieu, Editions du Seuil, Paris.

 7. GAUTIER Théophile, 1980, Scrieri despre artă, Ed. Meridiane, București.

 8. GUEGAN Stéphane, 1998, Les Contes cruels de Gustave Moreau, în Beaux-Arts, 173, octombrie.

 9. HUYSMANS J.K., 1975, A Rebours. Le Drageoir aux épices, Union Générale d’Editions, Paris.

10. LACAMBRE GeneviÈve, 1992, Gustave Moreau. Un ouvrier  assembleur de rèves, Flammarion, Paris.

11. LE GUILLOU Philippe, 1998, Gustave Moreau-palimpseste, în  Connaissance des arts, 554, octombrie.

12. MOREAU Gustave, 1984, L’Assembleur de rèves. Ecrits complets  de Gustave Moreau, Fontfroide, Paris.

13. PEYRE Henri, 1974, Qu’est-ce que le symbolisme, P.U.F., Paris.

14. ZACCARIA Andrea, 1999, La Fatale danzatrice, în Studi e riscoperte, 142, februarie.

 1 Moreau, 1984, p. 5 („…l’importance de l’image n’est plus dans ce qu’elle  représente, mais dans la pensée qu’elle signifie”).

2 Baudelaire, 1995, p. 12 („Je brûle de peindre celle qui m’est apparue si rarement et qui a fui si vite.[…] Elle est belle, et plus que belle; elle est surprenante. En elle le noir abonde: et tout ce qu’elle inspire est nocturne et profond. Ses yeux sont deux antres  ou scintille vaguement le mystère, et son regard illuminé comme l’éclair: c’est une explosion dans les  ténèbres- „Le Désir de peindre”) 

3 Moreau, 1984, p. 10 (Ô, noble poésie  du silence vivant et passionné, bel art que celui qui, sous une enveloppe matérielle, miroir des beautés physiques, réfléchit  également les élans de l’âme, de l’esprit, du coeur et de l’imagination, et répond à  ces besoins divins de l’être humain de tous les temps. C’est la  langue de Dieu”.)

4 Breton, 1928, p. 18 („La beauté, l’amour, c’est là que j’en ai eu la révélation à travers quelques visages, quelques  poses de femme […] Cette femme qui, presque sans changer d’aspect, est tour à tour Salomé, Hélène, Dalila, la Chimère, Sémèle s’impose comme leur incarnation indistincte”.).

5 Baudelaire, 1972, p. 41.

6 Baudelaire, op. cit., p. 243.

7 Baudelaire, op. cit., p. 53.

8 Baudelaire, op. cit., p. 183.

9 Baudelaire, 1972, p. 182.

10 Moreau, 1984, p. 8 („…une série de rêves issus du plus profond de la nature humaine”). 

11 Moreau, 1984, p. 15.

12 Gautier, 1980.

13 Moreau, 1984, p. 4.

14 Huysmans, 1975.

15 Baudelaire, 1972, p. 48.  

16 Moreau, 1984, p. 28.

17 Baudelaire, 1972, p. 32.

18 Baudelaire, 1972, p. 33.

19 Baudelaire, 1972, p. 38.

20 Peyre , 1974, p. 82.

21 Baudelaire, 1972, p. 32.

22 Moreau, 1984, p. 24 

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Dan GRIGORESCU, Alexandra VRANCEANU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: February, 2003