studii de iconologie diacronică

 

Oedip Și metamorfozele imaginii

 

Raluca Dună

 

 

1. Originea, funcția imaginii
Și a “reprezentării”

vizuale: imago, simulacrum, figura, eidolon, idol, sema

 

 

“Un împărat chinez a cerut într-o bună zi pictorului de curte să șteargă cascada pe care o pictase pe peretele palatului său, pentru că zgomotul apei îl împiedica să doarmă.”

Cu această anecdotă își începe Régis Debray Viața și moartea imaginii, o istorie a privirii în Occident1, citându-l apoi pe arhitectul florentin Leon Battista Alberti2, care-i sfătuia pe bolnavii cu febră și pe cei ce suferă de insomnie să privească picturi reprezentând fântâni, râuri sau cascade, pentru a se vindeca.

Chiar dacă forța imaginii acționează în sensuri antagonice, în povestea-parabolă orientală neliniștind, provocând insomnie, tulburând realul, în cealaltă aducând alinare, vindecare, liniște, este vorba de aceeași credință, aproape magică, în imagine, în reprezentarea vizuală, ce au puteri cel puțin egale cu ale realului ori chiar le depășesc pe acestea. A vedea o cascadă pictată produce, în privitor, un efect similar contemplării obiectului din natură. Imaginea se încarcă de energia obiectului pe care îl reprezintă, este un substitut care îi preia atributele vii, concrete. Imaginea este mediator între obiectul real și privire, căci receptorul preia aceeași informație de la obiectul real și de la imaginea lui. Ne confruntăm, de fapt, cu un prim stadiu al reprezentării vizuale – și cu un prim tip de privire – în care imaginea își exercită magia: “imago” este magie, în sensul reprezentării invizibilului/absentului în vizibil/prezent; reprezen-tarea acționează asupra privirii, o supune, o convinge de realitatea ei, neliniștind sau adormind conștiința privitorului.

Etimologia indică genealogia funerară a imaginii. Imago era mulajul în ceară al feței decedatului (numai persoanele care deținuseră o demnitate importantă aveau dreptul la “imagines”), purtat la funeralii de către magistrat, așezat apoi cu grijă în nișele atrium-ului. Un “homo (…) multarum imaginum” era o persoană cu “mulți strămoși nobili”3. ”Imago” este legată deci de cultul funerar al strămoșilor, de prezervarea, supraviețuirea lor, simbolică, în imagine.

Simulacrum – “imagine (reprodusă asemănător)”, “fantomă”, “spectru”, figura – “fantomă”, apoi “figură, chip”4; grecescul eidolon însemna de asemenea “fantomă”, sufletul mortului ce părăsea trupul sub forma unei umbre invizibile. Idol, care vine din “eidolon”, va desemna abia mai târziu un portret, o “imagine”. Sema, din care provine “semn”, era piatra tombală, statuia funerară ca “semn” al celui ce murise, ca reprezentare ori dublu al acestuia. Reprezentare, în limbajul liturgic medieval, se referea la un coșciug gol pe care se întindea o draperie mortuară, slujind în diverse ceremonii funebre.5

Imaginea se asociază astfel umbrei, dublului. Reprezentarea are funcția unui substitut viu al mortului/morții. Ceea ce se descompune prin moarte, materia, trupul, se recompune în imagine. Imaginea nu este de aceea doar un anagolon, un “asemănător” golit de substanță, simplă figurare, ci transfigurare a materiei, a realului. Imaginea corpului (efigie, statuie etc.) devine un “hipercorp”6, un corp transfigurat, etern, ce conservă atributele, proprietățile corpului uman.

Imaginea operează un transfer de substanță între obiectul reprezentat și reprezentarea sa. Creștinismul este conștient de această forță uriașă și în același timp ambiguă a imaginii. Reprezentarea poate înlocui chiar obiectul reprezentării, ne putem închina imaginii ce golește de conținut însăși Dumnezeirea. Iconul - icoana se pot transforma în obiect real, în Dumnezeu. Și atunci ne întoarcem la împăratul chinez și la sfaturile inocente ale lui Alberti, înțelegând atât teama orientalului, cât și liniștea occidentalului. Privirea ajunsese, în ambele cazuri, să nu mai distingă între obiectul real, din natură (apa) și imaginea sa (pictura reprezentând apa). Imaginea este la fel de vie, de reală, mimesisul este perfect. Privirea citește reprezentarea în același mod în care citește realul, iar efectul este identic.

Imaginea se află într-o relație privilegiată de analogie7 cu realul vizibil:

(1) re-prezintă obiecte pe care le putem vedea în realitate (figurare);

(2) reprezentându-le, le transformă în alte obiecte (dubluri), dar păstrând, conservând calitățile, atributele lor și efectul asupra privirii/privitorului (transfigurare prin substituție).

Imaginea și privirea se presupun reciproc, sunt două realități materiale, psihologice, culturale ce se intercondiționează. Pe de o parte, a privi înseamnă a ordona realitatea vizuală, a citi imaginea, conform unui cod cultural și personal specific. Pe de altă parte, orice imagine, prin structura și modul ei de organizare induce un anumit tip de lectură, conduce privirea pe un anumit traseu vizual și spre o anumită interpretare.

Pentru că figura lui Oedip este legată, simbolic, de metamorfozele privirii, de destinul și ambiguitățile acesteia, l-am ales personaj principal într-un scurt periplu printre imagini.

Am selectat câteva reprezentări vizuale ale mitului oedipian și am încercat să urmărim evoluția reprezentării vizuale, de la iconul antic la cel modern – metamorfozele imaginii și, implicit, ale privirii presupuse de aceasta.

 

 

2. Oedip Și Sfinxul – spațiul întâlnirii
Și complexul spectacular

(reprezentările antice; Moreau, Ingres)

 

Majoritatea reprezentărilor vizuale antice ale poveștii lui Oedip au fixat momentul întâlnirii cu Sfinxul. Și aceasta nu neapărat datorită dramatismului acestui moment, cât datorită faptului că prezența femeii înaripate cu trup de leu, așezate pe un piedestal, decoda imediat înțelesul scenei și trimitea fără greș la povestea, cunoscută, a lui Oedip. Cu alte cuvinte, în lipsa portretisticii, Sfinxul era elementul cheie în stabilirea identității personajului, așa cum blana de leu semnaliza prezența eroului Hercule.

Reprezentările vizuale antice prezintă scena dezlegării enigmei Sfinxului aproape identic. Sfinxul are aceleași caracteristici: cap de femeie, trup și coadă de leu, aripile deschise. Oedip poartă mantie, un toiag ori suliță, semn al călătorului, dar și al războinicului.

Interesantă este structura compoziției: majoritatea reprezentărilor îl plasează pe Oedip în dreapta – spațiu fast, benefic – în picioare, cu o mână întinsă spre Sfinx într-un gest în același timp ofensiv și defensiv, de hotărâre și nehotărâre, de putere și slăbiciune. În unele imagini Oedip și Sfinxul se află la același nivel, sugerând echilibrul de forțe, într-alta Oedip e mai înalt decât Sfinxul și ține, dominator și sigur de sine, sulița între el și Sfinx, iar într-o imagine mai rafinată Sfinxul domină un Oedip elegant purtând sandale și un fel de pălărie, așezat pe o stâncă într-o poziție de relaxată meditație. Relativul echilibru de forțe, vizibil în modul de organizare a spațiului, pare amenințat doar într-un basorelief unde Sfinxul, disproporționat de mare, întinde o labă, atingând veșmântul unui Oedip complet dezarmat. Ceilalți sfincși, de dimensiuni mai reduse, sunt încremeniți pe piedestale într-o atitudine de așteptare mută.

Remarcăm, în câteva dintre reprezentările antice, un element pe care îl va relua pictura modernă, în special Moreau: diadema de pe capul Sfinxului. De asemenea, observăm că numai în basorelief Sfinxul are trăsături feminine clare, în celelalte fiind o creatură ambiguă din punct de vedere sexual.

Reprezentarea vizuală antică nu aduce nimic nou față de text. Semnul vizual este convențional, lipsit de autonomie: el trimite la text și nu spune altceva în afara lui, este o ilustrare directă, ușor lizibilă, a textului cunoscut (de altfel, tragedia lui Sofocle preia legende mai vechi).

Imaginea transpune întâlnirea dintre Oedip și Sfinx într-un limbaj vizual relativ sărac, schematic. Schematismul reprezentării vizuale, subordonarea față de modelul non-vizual (textul ori legendele care circulau sub formă orală) nu diminuează însă misterul scenei. Într-adevăr, identificăm ușor iconul grație prezenței Sfinxului și schematizării scenei întâlnirii, imaginea nu spune mai mult decât textul cunoscut, dar aceste limite ale imaginii antice instituie un regim al neutralității ambigue. Așa cum textul tragediei lui Sofocle se referă la momentul confruntării dintre Oedip și Sfinx ca la un moment al victoriei dar și al înfrângerii omului, al luptei dar și al liniștii, al groazei și al bucuriei, deci dual prin excelență, fără a-l prezenta direct și fără a-i stabili, până în finalul tragediei, o semnificație univocă, tot așa imaginea reprezintă această dualitate-ambiguitate printr-o reprezentare schematică, neutră, căreia îi lipsește dramatismul, sporindu-i însă misterul. Spațiul întâlnirii este un veritabil loc unde nu se întâmplă nimic, pentru că iluzia mișcării, a drumului sinuos, acoperă linearitatea unui destin fix, implacabil.

Același icon – întâlnirea dintre Oedip și Sfinx – reapare în pictura modernă. Ne vom referi la tablourile lui Ingres și Moreau.

Și în acest caz identificăm iconul grație prezenței emblematice a Sfinxului. Se păstrează atributele tradiționale: cap de femeie, aripi, trup și labe de leu, dar se accentuează subtil latura sexual-feminină a acestuia. Sfinxul are în ambele tablouri o figură de o frumusețe stranie, strania frumusețe a androginului, a monstruosului ori a morții. Dimensiunile Sfinxului sunt mult reduse în raport cu iconul antic: în tabloul lui Ingres Sfinxul devine un simplu bust viu plasat pe o stâncă, puțin deasupra lui Oedip, având aproape un sfert din statura atletică a acestuia, iar în tabloul lui Moreau Sfinxul, având cam jumătate din statura lui Oedip, stă agățat chiar de trupul acestuia.

Reducerea dimensiunilor Sfinxului se asociază cu reducerea spațiului dintre cele două personaje ale scenei: în tabloul lui Ingres spațiul foarte strâmt dintre cei doi e străpuns întrebător-inchizitor de mâna lui Oedip, pentru ca în tabloul lui Moreau spațiul întâlnirii să se transforme într-un spațiu al confruntării directe, senzoriale. Oedip și Sfinxul se privesc în tabloul lui Moreau într-o tăcută încleștare-îmbrățișare, în care Oedip pare în defensivă. Trupul lui înclinat în spate, poziția capului, cu bărbia lăsată în piept, sugerează resemnare; Sfinxul, încordat, cambrat înspre Oedip, înălțându-și capul spre el, dă impresia că așteaptă ceva, că vrea ceva, poate ca Oedip să dea alt răspuns. Oedip, în tăcuta sa resemnare, privește Sfinxul parcă spunându-i că acest lucru este imposibil. 

Întreaga imagine se impregnează de această tristețe în fața imposibilității evitării destinului. Construcția peisajului e relevantă: la picioarele lui Oedip solul se frânge violent într-o prăpastie din care ies la iveală oasele unor cadavre; în spate, conturul stâncii cade abrupt, sfârșind într-o trecătoare – încrucișarea drumurilor destinului – care, urmărind conturul drumului, se continuă lărgindu-se în prăpastia morții de la picioarele lui Oedip. Doar aripile Sfinxului creează impresia de înălțare – vârful muntelui din planul secund le-ar corespunde – dar așa cum panta muntelui coboară abrupt, tot astfel încercarea de zbor a Sfinxului, susținută de suportul prea fragil al trupului lui Oedip, va eșua în cădere și moarte. Sulița-toiag a lui Oedip, un alt element ce ar fi putut sugera stabilitate, echilibru, îndreaptă privirile noastre spre prăpastia ce se cască la vârful ei.

Scena pare încremenirea unei clipe de zbucium înaintea inevitabilei căderi în moarte și destin.

Tabloul din 1864 al lui Moreau, Oedip și Sfinxul, poate fi interpretat și ca un simbol al luptei eterne dintre sexe, luptă pusă sub semnul lui Eros și Thanatos. Oedip și Sfinxul sunt bărbatul și femeia încleștați în destinul iubirii și al morții. Un alt tablou al lui Moreau, din aceeași perioad㠖 Tânărul și moartea – înfățișează aceeași temă: moartea apare, simbolic, sub chipul unei frumoase tinere femei cu trup vaporos, incert.

Moreau reia tema lui Oedip în Oedipe voyageur ou l’égalité devant la mort. Dacă în Oedipe et le Sphinx se păstrează un ambiguu echilibru, Oedip călător este copleșit de destin, de moarte, pironit sub privirea ucigătoare a Sfinxului. Oedip se pleacă, resemnat, în fața privirii fixe, îngrozitoare a Sfinxului ce-l domină, încoronat cu o diademă infernală, cu aripile imense larg deschise, gata să se năpustească asupra lui pentru a-l distruge. Alături se află ultimele două victime, nu întâmplător un cuplu, iar femeia (poate un alter-ego omenesc al Sfinxului) își îndreaptă privirea (vag muribundă!) spre următoarea pradă a Sfinxului. Sfinxul ține o labă peste un fel de cușcă, sugerând astfel că omul este iremediabil prins în capcana destinului și că moartea domnește peste toți deopotrivă. 

Cele două tablouri ale lui Moreau propun o construcție în care privirea deține rolul cheie. Încleștarea, confruntarea din primul tablou se concentrează simbolic în intensitatea și senzorialitatea privirii. Oedip susține, suportă privirea și trupul Sfinxului, el domină vizual și fizic spațiul întâlnirii. Edouard Schuré, prieten cu Moreau, comenta în acest sens tabloul în “Precursori și revoltați”8:

 “Sfinxul poartă o coroană, căci din vremuri imemorabile, natura teribilă, seducătoare, insondabilă e regina omului. Nimeni dintre cei cărora le-a pus întrebarea «Care e dezlegarea ghicitorii mele?» nu a fost în stare să răspundă. Toți au fost sfâșiați de el și s-au prăbușit în prăpastie. Dar Oedip, cel cu masca teribilă, cu privirea ageră, răspunde: «Dezlegarea ghicitorii tale e omul, sunt eu! Căci tot ce ești tu sunt eu. Te port în mine însumi cu un zeu în plus; conștiința mea e voința mea. Cu zeul acesta te măsor de la crupă până la coamă și de la ochi până în rărunchi.» Și Sfinxul, biruit de om, se aruncă în genune. Astfel natura, pătrunsă în ierarhia forțelor ei, e biruită de om, care o rezumă și o depășește gândind-o. Iată ce spune Oedipul lui Moreau cu limpezimea incisivă a unui basorelief antic.”

Această interpretare, venind din partea unui contemporan, în plus, prieten cu Moreau, are o deosebită valoare. Oedip devine un fel de erou schopenhauerian, care prin încordarea voinței sale, prin puterea gândirii, a conștiinței, învinge natura, materia. Este lupta om-natură, spirit-materie, masculin-feminin. Sfinxul se află în interiorul omului, Sfinxul e Oedip, și Oedip își învinge Sfinxul luptând și dominându-și propria natură, instinctualitatea, materialitatea, prin voința rațiunii.

Interpretarea romantic-umanistă a acestui tablou constituie o variantă de lectură. Remarcăm metaforele privirii care îl desemnează pe Oedip: “cel cu masca teribilă, cu privirea ageră”. Rațiunea se asociază privirii clare, lucide, cunoscătoare, iar voința acționează cu forța unui dublu “teribil”, a unei măști ce protejează și transformă omul în zeu ori Sfinx deținător al tainelor lumii.

Interpretarea lui Schuré își pierde însă cu totul valabilitatea în cazul celuilalt tablou. Oedip “călător”, zdrobit în lupta cu destinul, nu ar mai fi corespuns probabil gustului și filozofiei epocii postromantice. 

Tablourile lui Gustave Moreau ar trebui “citite” mai degrabă în spiritul propus de Cocteau, 70 de ani mai târziu, în La Machine Infernale. Nu mai contează confruntarea dintre întrebarea Sfinxului și răspunsul lui Oedip, ci lipsa de răspuns, imposibilitatea schimbării, resemnarea în urmarea destinului morții și al căderii.

Complexitatea și ambiguitatea imaginii moderne decurg, în acest caz, din inversarea semnificației iconice convenționale.

Tabloul lui Ingres conține aceleași sugestii, realizate mai ales prin intermediul culorii și al formei. Trupul gol, herculean, uriaș al lui Oedip e în centrul imaginii, intens luminat. Acestui trup gol, puternic, sigur de el, îi lipsește însă misterul, mlădierea spiritului, el pare excesiv, disproporționat în raport cu micul sfinx cu fața ascunsă în umbră, parcă retras în sine în fața masivității lui Oedip. Dacă am da o explicație alegorică acestui tablou, am spune că reprezintă trupul interogând spiritul care refuză orice răspuns și de aceea dând el propriul răspuns, complet eronat. Eroarea și primejdia morții ce amenință siguranța acestui personaj dominator sunt sugerate de ambigua prezență a craniului de la baza stâncii. În plus, există și un detaliu de culoare: galbenul mantiei aruncate pe umerii lui Oedip se regăsește în galbenul craniului.

În versiunea finală a tabloului Oedipe et le Sphinx, din 1808, Ingres mărește pânza, adăugând benzi de aproximativ 30 de centimetri, în stânga, în dreapta și în partea de sus a tabloului. Astfel, în dreapta jos apare un personaj care fuge cuprins de groază la vederea scenei întâlnirii. Atitudinea Sfinxului se schimbă total, determinând reorganizarea semnificației imaginii. Sfinxul retractil, pasiv, ascuns în umbră, din prima variantă, stă acum în picioare, întinzând o labă amenințătoare, cu ghearele ascuțite, spre meditativul Oedip. Liniștea, echilibrul personajului nu sunt cu nimic tulburate, și contrastul devine cu atât mai puternic. Masivitatea, frumusețea clasică a acestui trup, puritatea formelor și a luminii lui, armonia, stabilitatea se opun mișcărilor dezechilibrate ale Sfinxului, gata să atace și ale personajului din dreapta, gata să fugă.

Confruntarea dintre Oedip și Sfinx se susține și de această dată la nivelul privirii, prin gestul spectacular al întrebării. Întrebarea-răspuns este “arătată”, pusă în scenă direct, dar și indirect prin intermediul personajului-martor, astfel încât scena întâlnirii se dedublează. Privirea noastră va fi absorbită de complexul spectacular alcătuit din cele două mișcări paralele: privirea și degetul îndreptate întrebător-dominator către Sfinx, pentru a coborî apoi spre mișcarea în direcție opusă, a personajului martor, care, la rândul lui, privește și arată.

Influența “liniei” grecești, cultul formei, exacerbarea caracterului eroic al personajului pot fi explicate prin neoclasicismul lui Ingres. Ceea ce nu poate fi explicat – și ceea ce rămâne miezul tabloului – este misterul acestei întâlniri: Oedip întreabă ori răspunde, învinge ori este învins, privește ori este privit?

 Față de stilizarea până la schematism a iconului originar, iconul modern individualizează personajul, conferă concretețe scenei, ambigui-zează și nuanțează semnificația. Esențial nu e doar să recunoaștem scena întâlnirii dintre Oedip și Sfinx, pe baza textului presupus cunoscut, ci, dincolo de text, să ni se comunice o idee ori o trăire insesizabilă ce nu ar putea fi înscrisă în litera textului și care joacă undeva în textura imaginii.

 Autonomia iconului modern derivă din autogenerarea sensului. Textul ne ajută doar în identificarea scenei, dar depozitul simbolic, semnificația, se află în interiorul imaginii. Cunoștințele anterioare ne folosesc în măsura în care, integrând iconul într-un complex iconic, acesta capătă noi valențe.

 În cazul lui Moreau, cunoașterea Salomeelor sale adaugă un plus de ambiguitate tabloului: figura lui Oedip seamănă izbitor cu cea a Sfântului Ioan. Această aluzie poate conduce la reinterpretarea iconului: Sfinxul, femeia infernală, Oedip, bărbatul jertfă, aflați într-o relație de antagonie și atracție reciprocă, de fascinație plină de oroare; întâlnirea lor – un dans încremenit al iubirii și al morții, căruia nici unul nu i se poate sustrage, care-i va distruge pe amândoi deopotrivă. 

 

 

 

3. “Oedip - Rege izgonit din Teba” (Cocteau) Și ambiguitățile imaginii

Izgonirea privirii

 

 

Desenul9 din 1954 al lui Cocteau prezintă, foarte schematic, un Oedip “izgonit din Teba”, așa cum apare și în finalul piesei Mașina infernală: “proscrisul Oedip, cu ochii scoși fixând cerul, ține în mâna stângă bastonul de augur dat de Tiresias, iar în dreapta o bucată din rochia Iocastei”.

Silueta sa sugerează în același timp forță, prin conturul precis al mâinilor și al pieptului, dar și slăbiciune prin estomparea conturului picioarelor; iluminare, spiritualizare prin orbitele ochilor îndreptate spre cer, dar și instinctualitate, sălbăticie, prin părul crescut pe ambele părți ale capului. Nu putem fi siguri dacă ne inspiră teamă, dezgust, groază, milă ori admirație, dacă este un personaj malefic ori benefic, om ori ființă primitivă, poate chiar demon. Dacă personajul se află cu fața spre privitor, cum indică anatomia pieptului, remarcăm opacitatea trăsăturilor feței: el este omul fără chip. Orbitele scobite și goale ale ochilor s-au întors în exterior, asemenea unor coarne ori antene care se ridică spre cer și lumină, într-un impuls de transcendere a animalității. Ele amintesc de coarnele lui Moise, simbol al receptării legii divine, al comunicării dintre om și Dumnezeu. Coarnele sunt însă și un simbol malefic în iconografia creștină, ele trimit inevitabil la diavol. Iată-l pe Oedip purtând aceste coarne ale cunoașterii și luminii ori ale maleficului și tenebrelor, un Oedip mistic ori un Oedip infernal.

 Ființa ciudată din desenul lui Cocteau e captivă, strâns legată de obiectele fatale ale destinului (bastonul lui Tiresias, rochia Iocastei) și doar coarnele-ochi se înalță ambiguu. Personajul se refuză privirii noastre, căci nu are chip. El nu ne spune decât propria ambiguitate, opacitate și indeterminare, lăsându-ne să-i inventăm noi înșine o semnificație și un destin: om ori animal, rege ori captiv, vânat ori vânător, izgonit (din Teba) ori izgonitor (al privirii noastre).

Oedipe chassé de Thèbes (titlul desenului conceput la douăzeci de ani după Mașina infernală) coincide de fapt cu izgonirea privirii receptorului din tablou.

 

 


4. Oedip – Rege (Max Ernst)

Și spațiul imaginii

Uciderea privirii

 

“Ernst est arrivé à l’espace où notre visage

est l’évanouissement d’un visage, où notre

identité est la dissolution de l’identité.” 10

 

Închiderea în sine a semnului iconic modern, autoreferențialitatea generatoare de ambiguitate sunt șocante în Oedipus rex (1922) de Max Ernst.

Singura trimitere la text o constituie titlul tabloului, dar, lipsind o legătură vizibilă între titlu și imagine, aceast㠓recunoaștere” a iconului este superficială, căci nu ne spune nimic altceva. Nu apar nici Sfinxul, nici Oedip. Titlul tabloului ne dezvăluie doar direcția în care trebuie să se îndrepte decodarea noastră, dar căile ne aparțin, ele trebuie inventate din interiorul imaginii și în afara textului anterior. 

Ne întrebăm întâi: “De ce Oedip rege?” și încercăm să descâlcim firele texturii vizuale.

Vedem două capete de păsări, unul cu coarne, o mână ieșind din cadrul unei ferestre, ținând o arbaletă ce-i străpunge degetele și o nucă străpunsă de săgeată, un fir legat de coarnele capului de pasăre ridicându-se undeva în susul imaginii și o nacelă plutind în depărtările unui cer vinețiu. Toate aceste obiecte se “întâlnesc” în imagine în stilul unui Lautréamont: absolut întâmplător, șocant prin imposibilitatea întâlnirii lor.

 Raportul dintre elementele constitutive ale tabloului este propriu colajului: fiecare element se încadrează într-un spațiu autonom, care neagă autonomia spațiului juxtapus lui. Întregul tablou e un sistem de juxtapuneri imposibile, care se neagă reciproc, prin permutarea continuă între elementele și proporțiile unui spațiu închis și cele ale unui spațiu deschis, contrariind noțiunea noastră de dimensionalitate.11

 Senzația noastră, ca privitori-receptori, este de “imposibilitate fizică”12, căci organizarea spațiului vizual nu se supune coordonatelor obișnuite ale spațiului închis ori deschis: pe de o parte, absența acoperișului, spărtura din zid, nacela plutind în depărtare, sugerează un spațiu deschis, distanța, pe de altă parte, mâna și nuca imense aparțin unui spațiu închis, dilatat, sufocant de strâmt. Mâna care iese din casa-zid eliberându-se este la rândul ei străpunsă de arbaletă, astfel că eliberarea e imediat blocată. Mâna își pierde caracterul omenesc, căci străpungerea pare că nu afectează cu nimic echilibrul acesteia: ea rămâne imobilă, străină de orice suferință ori încercare de evadare. Săgeata arbaletei este înfiptă în nucă - tot o străpungere nedureroasă, aproape mecanică, retezând mișcarea. Zborul săgeții e imposibil, atât arbaleta, cât și săgeata ei sunt imobile, înfipte în mână, respectiv nucă. De fapt, aceste patru elemente ce ar putea aduce eliberarea, ieșirea în afara spațiului închis sunt prinse ireversibil într-un lanț al străpungerilor. Este o străpungere ce șochează prin lipsa violenței, prin imobilitate: mâna și nuca se denaturalizează, devin monstruoase.

“Caracterul monstruos”13 se amplifică prin raportarea la dimensiunile capetelor de pasăre, mult mai mici, ce ies dintr-un fel de estradă, sprijinite de un gard de susținere ce creează aceeași impresie de înlănțuire și încercuire, imposibilitatea evadării. Estrada și firul legat de coarnele păsării trimit la o compoziție spectaculară, de parcă totul nu ar fi decât o scenă, iar elementele imaginii roluri fixe, prinse în imobilitatea lor monstruoasă. Totul scapă naturalului – dimensiunile, organizarea imaginii – transformându-se într-o liniște absurdă, într-o sufocantă imobilitate.

Sugestia perspectivei, a unui spațiu exterior, deschis, eliberator – cerul înnegurat în care plutește nacela – e contrariată de existența firului ce leagă interiorul de exterior, indicând închiderea absolută, conținerea acestui spațiu incert într-un altul, necunoscut privirii noastre. Ne aflăm pe o scenă monstruoasă, prinși, încercuiți în rolurile noastre de privitori, alături de celelalte obiecte ale tabloului. 

Construcția imposibilă a spațiului, distrugerea convenției imaginii, a convenției dimensionalității naturale, a reprezentării noastre despre spațiu și lume conduce la insecuritatea privirii noastre: imaginea ne amenință privirea, ne iscodește, ne prinde și ne străpunge non-violent și totuși devastator.

Receptarea acestei imagini ne creează o stare de îndoială cu privire la noțiunile noastre obișnuite. Este distrusă nu doar convenția imaginii, ci și convenția identității noastre. Multiplicitatea și permutabilitatea ambiguă a spațiilor conduce la anularea siguranței privirii noastre, la disoluția identității. Bulversarea obișnuințelor de “citire” a relațiilor spațiale duce la deruta privirii și a conștiinței privitorului: știu și nu știu ce văd, știu și nu știu ce sunt. Poeții arabi spuneau că a privi un obiect înseamnă a-l poseda deja, misticii susțineau că a cunoaște numele unui obiect ori ființe înseamnă a-i cunoaște esența. Însă a privi această imagine înseamnă a fi stăpânit de ea, pierdut în țesăturile și privirea ei (păsările au ochi omenești!), iar a-i cunoaște numele (titlul) nu înseamnă decât că nu cunoști nimic, căci “esența”, deși oferită, e ascunsă, iar “numele” nu este decât aparență, văl arab din spatele căruia ne amenință pânditor vertijul, ispita disoluției noastre.

Deruta este cu atât mai amenințătoare cu cât lipsește tensiunea conflictului, iar disoluția este imobilă, pietrificată, sugerând liniște, serenitate și echilibru, chiar dacă monstruoase.

 

Ce legătură au toate acestea cu Oedip? Credem că cea mai profundă, pentru că imaginea nu mai ilustrează o poveste, un nucleu narativ, ci transpune total, într-un limbaj diferit, propriu, o stare de spirit, o idee, o problematică. Iconul modern nu mai are nevoie de reprezentare, de textul ca literă, de figura lui Oedip, a Sfinxului, de momentul întâlnirii; el trimite la “Oedip rege” prin ceea ce îi transmite privitorului: insecuritatea, amenințarea, îndoiala cu privire la lumea cunoscută și la sine, distrugerea convenției identității stabile, disoluția ce ne pândește și ne tentează deopotrivă prin fascinația străpungerii ființei noastre în care ne-am putea găsi echilibrul, liniștea.

Cine e Oedip? Cel ce și-a ucis tatăl, s-a culcat cu mama sa, a ajuns rege, apoi a aflat adevărul despre sine, s-a pedepsit singur mutilându-se, găsindu-și pacea sufletească în exil? Nu acesta este Oedip, ne spune Max Ernst în tabloul său. Oedip e imposibilitatea de a cunoaște a privirii și a conștiinței noastre. Arbaleta și săgeata din imagine constituie metafora privirii ce vrea să străpungă tabloul-lume și care e imobilizată, prinsă și mutilată în capcana acestuia, asemenea ochilor lui Oedip.

Oedip e imposibilitatea ieșirii din capcana destinului, imposibilitatea eliberării, a mobilității, căci totul e inevitabil conținut într-o scenă închisă ale cărei margini-ieșiri se află în afara câmpului nostru vizual, deci în afara noastră. Nu ne putem ghida decât după o minusculă nacelă, ce ar sugera lărgimea, deschiderea, dar firul ce brăzdează imaginea ne spune că suntem legați, închiși în sufocantul și strâmtul spațiu al destinului nostru. Suntem prizonierii propriei priviri și cunoașteri, căreia nu-i putem scăpa și care ne privește din tablou cu un monstruos ochi de pasăre încarcerată. Nu e nimic “frumos” în acest tablou, cum nu e nimic frumos ori etic în povestea lui Oedip. E amenințarea absurdului, e disoluția instalată cu indiferență, ca normalitate, e amenințare și provocare la adresa privitorului pentru ca acesta, asemenea lui Oedip, să se trezească din iluzia identității și a siguranței sale și să-și privească disoluția, ambigua monstruozitate a destinului și a lumii. 

Și privindu-se, să-și ucidă privirea.

Această ultimă metamorfoză a imaginii transformă iconul, dintr-o liniștitoare ilustrare a unui text cunoscut, într-o adevărată capcană a privirii receptorului. Din convenționalitatea iconului originar nu rămâne decât titlul ca indice al textului, al interpretării; restul e încercuit, ascuns în interiorul imaginii care ne acaparează privirea, transformând-o în propria privire.

Dacă la început am fi putut spune:

“Privesc imaginea. Recunosc/cunosc textul”, acum trebuie să ne corectăm: “imaginea ne privește” și, în încercarea de a redescoperi, inventa un text, adică o semnificație, ne pierdem propria privire, autonomia, identitatea, dizolvându-ne în ambiguitățile și metamorfozele privirii imaginii.

 

 

5. Concluzii

 

Dacă am început prin a discuta originea și funcția imaginii, ajungând la finele periplului nostru, ne vom întoarce de unde am pornit.

Imaginea modernă nu își dezminte originea funerară și funcția magică: ea acționează asupra privirii și a conștiinței privitorului, provocând distrugerea, disoluția identității, uciderea sinelui și a privirii. Imaginea se transformă din obiect al privirii în obiect care privește, capcană ce capturează privirea noastră pentru a o distruge. Imago redevine speculum, oglindă funestă în care privirea, însetată de cunoaștere, de biruință, va fi încercuită și învinsă de puterile dublului. Imaginea redevine figura, sema, eidolon-idol, dublu, reprezentare a realului, dar golită de viață, amenințătoare, malefică, încercând să substituie realul, să pună stăpânire pe acesta. Imaginea obiectului amenință obiectul. Zgomotul cascadei pictate covârșește liniștea nopții, bolnavii se vor vindeca prin imaginea apei, nu prin apă.

Metamorfozele imaginii sunt metamorfozele oglinzii. Primejdiile imaginii sunt primejdiile oricărui dublu ce substituie viața prin moarte, realul prin reprezentarea acestuia. 

Folosind ca pretext “tema lui Oedip”, am observat evoluția iconului de la convenționalitatea și schematismul reprezentării antice, la elaborarea, desprinderea treptată de litera textului, a reprezentării vizuale moderne, până când imaginea, cucerindu-și un spațiu specific, autonom, s-a rupt de textul anterior ei, dar și de “textul” lumii, de reprezentarea mimetică a acesteia. Autoreferențialitatea, închiderea în sine a iconului modern sunt ultima “metamorfoz㔠a imaginii, care o transformă într-o oglindă ce-și reflectă în noi propria lume, propria privire, amenințând lumea și privirea noastră.

 

 

Bibliografie

 

1. Debray, Regis, 1992, “Vie et mort de l’image, une histoire du regard en Occident”, Ed. Gallimard, Paris.

2. Gimferrer, PÈre, 1983, “Max Ernst”, Ed. Albin Michel, Paris.

3. Hautecoeur, Louis, 1982, “Literatura și pictura în Franța, secolele XVII-XX”, Ed. Meridiane, București, trad. de Alexandru George.

4. Didi-Huberman, Georges, 1990, “Devant l’image; question posée aux fins d’une histoire de l’art”, Ed. de Minuit, Paris.

5. Lindekens, Rene, 1976, “Essai de sémiotique visuelle”, Ed. Klincksieck, Paris.

 1 Debray, 1992, p. 9.

2 în “De Re aedificatoria”, Cartea IX, 4, apud R.Debray, op.cit., p. 9.

3 G. Guțu, Dicționar latin – român, E.Ș.E., București, 1983.

4 G. Guțu, op.cit.

5 apud R. Debray, op.cit., pp. 19-23.

6 idem, p. 22.

7 René Lindekens, în Essai de sémiotique visuelle, 1976, discuta problema analogiei imaginii cu realul vizibil, p. 12 și “ipoteza unei duble articulări a imaginii”, p. 77.

8 apud Louis Hautecoeur, 1982, p. 296.

9 desenul, inedit, se află în Jean Touzot, Jean Cocteau, La Manufacture,
Lyon, 1989.

10 Père Gimferrer, prefața la albumul Max Ernst, Albin Michel, Paris,
1983, p. 19.

11 Père Gimferrer, op. cit., p. 15, se referă la “dinamica permutabilă spațiu închis – spațiu deschis” ca fiind una din modalitățile specifice de a pulveriza percepția obișnuită, alături de “intercomunicarea dintre diversele regnuri naturale și cea dintre regnul natural și obiectele mecanice, ultima modalitate, caracteristică spiritului dada.”

12 Père Gimferrer, idem., p. 13, folosește această sintagmă referindu-se la colaje din 1920, și anume: Camera de culcare a lui Max Ernst și O săptămână de bunătate.

13 ibidem, p.14, “denaturalizarea obiectului” determină un “anumit caracter monstruos.”


© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Dan GRIGORESCU, Alexandra VRANCEANU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: February, 2003