CUVÂNT ÎNAINTE

La mijlocul anilor ’70, la Catedra de literatură comparată a Facultății de Litere (pe atunci „de Filologie”) din Universitatea București, au fost introduse primele cursuri de iconologie. Urmărind să pună în lumină relațiile dintre textul verbal și imaginea vizuală, ele lărgeau orizontul comparatismului însuși, privit ca o componentă dinamică a istoriei culturii.

Un timp, noua disciplină a fost întâmpinată cu neascunsă rezervă nu numai de colegii noștri de la alte specialități ale istoriei culturale, ci - mai ales - de unii dintre membrii catedrei de literatură comparată, fideli modalităților (fără îndoială, mai sigure, operând pe un teren îndelung cercetat, cu instrumentele tradiționale ale cercetării comparatiste) pe care le puseseră la încercare, cu rezultate relevante, de-a lungul anilor. Se cuvine să amintim că, fără încrederea și sprijinul de care s-au bucurat din partea celor doi șefi de catedră ce s-au succedat în acei ani, prof. Al. Dima și acad. Zoe Dumitrescu- Bușulenga, noile tipuri de cercetare nu ar fi depășit condiția unor exotice discuții în cercul studențesc de studii, pe atunci foarte activ, înființat pe lângă catedră încă din vremea profesorului Tudor Vianu.

Dar argumentul cel mai convingător care a pledat în favoarea perspectivei iconologice a fost participarea masivă, de-a dreptul impresionantă, a studenților la cursurile și la seminariile unde se discuta literatura universală, din perspectiva raporturilor ei cu artele privirii. În primii câțiva ani, acestor raporturi li s-au rezervat programele unor „cursuri speciale”, cum li se spunea pe atunci cursurilor opționale. Generația studenților filologi de la sfârșitul anilor ’70 și de la începutul deceniului următor a fost aceea care a dovedit, fără echivoc, că orizontul deschis de acest mod de interpretare îngăduia o înțelegere nuanțată (sprijinită de datele istoriei culturii și ale necontenitelor transformări ale înțelesurilor estetice) a metodei comparatiste înseși.

Raportată, de pildă, la viziunea marilor sculptori și arhitecți ai clasicismului atic, semnificația construcției tragediilor acelei epoci căpăta, negreșit, un contur mai precis. Tot așa cum romanicul sau goticul determina formarea canonului literar medieval care, la rândul lui, acționa asupra unor caracteristici esențiale ale iconului, iar Renașterea, manierismul, barocul, clasicismul secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea au reprezentat un fenomen complex, ce cuprindea ansamblul creației literare și artistice. În ceea ce privește epoca modernă și postmodernă, de la romantism încoace, e evident că poezia, proza, teatrul, critica acestei vremi fac parte dintr-o realitate spirituală în care influențele reciproce acționează la diverse nivele ale conceptelor și că acele cazuri ale manifestelor semnate deopotrivă de poeții și de pictorii ce aderaseră la diferitele mișcări de avangardă nu sunt simple accidente.

Toate acestea au condus, treptat, la noi tipuri de cercetare care au demonstrat că faimoasa concluzie personală a unei personalități de statura lui Etiemble, „comparaison n’est pas raison”, trebuie înțeleasă în sensul ei exact. La aceasta a contribuit, incontestabil, perspectiva hermeneutică prin care unii profesori din catedră privesc evoluția raporturilor artă / literatură; s-a putut crea, astfel, temeiul unor cercetări specifice, dezvăluind însăși esența unor fenomene greu de înțeles în absența unor asemenea demersuri.

Un moment important al istoriei - atât de scurte, totuși - a studiilor universitare de iconologie a fost reprezentat, desigur, de introducerea lor în programul de studii avansate al Facultății de Litere. După ce, mai mulți ani de-a rândul, au fost prezentate teze de licență clădite pe cercetări de acest fel, era foarte firesc să se ofere posibilitățile unor investigații sistematice, cărora „masteratul” le punea la îndemână un cadru organizat coerent. Dizertațiile semestriale și finale au dovedit cu prisosință capacitatea de a construi o demonstrație clară, întemeiată pe o bibliografie interpretată critic și, mai ales, pe o analiză atentă și pertinentă a faptelor.

Cartea de față e o dovadă întrutotul convingătoare. Una dintre cele mai valoroase promoții ale studiilor aprofundate de iconologie își semnalează debutul editorial printr-o selecție a textelor elaborate sub îndrumarea profesorilor din Catedra de literatură comparată. Un merit cu totul deosebit îl are, fără îndoială, lect. dr. Alexandra Vrânceanu care, foarte apropiată ca vârstă de generația tinerilor „masteri”, a știut să le orienteze cercetările spre subiecte cu adevărat semnificative, să îi ferească de tentațiile spectaculosului lipsit de substanță științifică. Ea însăși, autoare a unei remarcabile teze de doctorat consacrate unei teme de iconologie (teză aflată, în momentul de față, într-un stadiu editorial avansat), mărturisește o explicită solidaritate cu studenții ei, publicând aici, alături de ei, un studiu.

O carte care face un frumos început, pentru care toți autorii cuprinși în aceste pagini merită, fără îndoială, laudele cuvenite unor tineri cercetători serioși, aplicați, înzestrați cu un evident dar al analizei și al sintezei, știind să-și exprime limpede ideile. O carte ce poate reprezenta un exemplu pentru promoțiile ce vin după cea a cercetătorilor prezenți aici. Și, în același timp, o dovadă a perspectivelor pe care le poate deschide, dacă e mânuită cu măsură, cercetarea iconologică. Poate că, pentru unii istorici literari și ai artei, această culegere va însemna și o utilă introducere în exigențele unei cercetări a legăturilor dintre artele pe care, acum câteva sute de ani, cărturarii le socoteau a fi „surori”. De-a lungul vremii, a ieșit la iveală că ele sunt, nu o dată, „surori vitrege”. Astfel încât relațiile lor de rudenie devin și mai interesante, și mai grăitoare. Fapt pus în lumină și de unele studii de aici.

O carte căreia se cuvine să-i urăm un destin prielnic. Iar autorilor ei - un drum spre împlinirile pe care le făgăduiesc aici, la începutul lui.

 

 

 Prof. dr. Dan Grigorescu

 

<<Pagina anterioara

Pagina urmatoare>>

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the
University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Dan GRIGORESCU, Alexandra VRANCEANU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: February, 2003