REGele ȘI bufonul

 

 Mihaela  Michailov

 

„In the pregnant subject of clothes,  rightly understood,

is included all that men have thought, dreamed,

done and been…”

Carlyle Sartor Resartus

 

 

I. Costumul-text și costumul-spectacol

Chipurile veșmintelor

 

 

Cortina se ridică și descoperă (act de intruziune în intimitatea vestimentară) două personaje - regele și nebunul - care se apropie pe măsură ce scenariul se derulează. Se vor despărți atunci când dialogul a fost convertit într-o clovnerie regală subtilă și incitantă și când fiecare a luat de la celălalt însemnele emblematice fără să-și anuleze privilegiile.

În costumul imaginat ca topos vizual și spectacular se concentrează o istorie. Fascinantă, extravagantă, aluzivă sau osten-tativă, ea mizează pe forța de seducție a plasticității imaginii, continuu modelată și variat exhibată.

Fiecare costum își etalează mai mult sau mai puțin explicit propria literaritate, o istorie ce cumulează indicații textuale și scenografice. Costumul este inițial o schiță palimpsestică, peste care se suprapun succesiv culori, linii și volume, modele și texturi ingenios asamblate, figurându-și o simbolistică interioară. Imagistica costumară își declină propria sa textualitate.

Elementele literare și scenografice converg spre structurarea unei lecturi deschise, atât în sensul descifrării textului cât și în cel al percepției vizuale. Ele devin relevante numai în măsura în care individualizează, literar sau pictural ansamblul cultural ales și propun în același timp registre semantice transferabile. Tocmai de aceea interdependența lor este necesară pentru demersul analitic asumat.

„Ideea” renascentistă în concepția lui Panofski de paradigmă mentală emblematică, caracteristică unui anumit model de creație, conferă obiectului estetic o autonomie reprezentațională, în sensul în care acesta depășește lumea interioară a creatorului și capătă un loc în „lumea exterioar㔠solid fundamentată. Astfel, costumului, ca obiect artistic fără de care actul teatral nu se poate deplin obiectiva și împlini i se atribuie un rol individualizant în cadrul formulei spectaculare adoptate. El transgresează denotativul textului și indicațiile livrești strict circumscrise și se încadrează într-un tipar lax, ce ține atât de modalizarea teatrală, cât și de stilistica unei perioade, coextensivă cutumelor și unui anumit mod de existență. Costumul tinde să depășească cerințele modei și să devină stil, ilustrându-l la fel de pertinent ca un monument, o piesă de mobilier, un tablou sau o sculptură. El ajunge să fie definit în reprezentațiile de performing moderne ca element substanțial în spectacol, ca personaj în funcție de care se construiește improvizația.

Costumul imprimă propria sa semiotică, un limbaj plastic codificat, dependent de desenul trasat din puncte și linii care delimitează forme și indică proporții, de lumina și umbra care modelează volumele, de dominanta cromatică și nu mai puțin, de materialul ce trezește prin textură anumite asociații.

Costumul este icon, recognoscibil prin anumite detalii clar figurate și totodată simbol, apelând la o imagistică variată și fiind astfel imposibil de cuprins intr-o schemă identificabilă. Semnificația lui ajunge să depășească uneori contextul pentru care a fost conceput, dar acesta nu poate fi ignorat în condițiile unui studiu aplicat. Pentru că tocmai costumul particularizează și în același timp probează funcționalitatea unui stil.

Costumul induce (atunci când este adecvat) un anumit rafinament comportamental, o alură distinsă, o mobilitate gestuală și poate mai mult decât atât un tip de aparență ce poate deveni însăși esența individului ce îl îmbracă. Este fondat si creează o percepție artistică cultivată în timp, transformând intuiția in viziune estetică. El implică o stilizată dozare a gustului, o necesară intuiție creatoare, pentru ca plăcerea privirii să poată deveni plăcere estetică. Costumul exprimă plastic o individualitate și se exprimă, actualizând propriul limbaj vizual, prin această individualitate. Este necesară o atentă introspecție pentru ca sugestiile costumare să se poată adecva personalitații ce le preia. Costumul lasă libertatea improvizației care nu trebuie să afecteze însă armonia structurală.

Costumul este un text deschis spre o lectură avizată, implicând acuratețe și ingeniozitate. Fie că accentuează o notă de ostentativ sau doar sugerează contururi vag nuanțate, costumul se transformă el însuși în spectacol performat prin compoziție plastică. Element de décor, costumul este in același timp personaj schițat coloristic, veșmânt însuflețit și particularizant, dat indispensabil al toposului spectacular. El nu numai individualizează, impunând o notă de distinct / distincție, ci și aduce cu sine o filozofie a exhibării propriei imagini, în funcție de care se instituie o primă judecată de valoare, o primă raportare la individ.

Ca model vestimentar, costumul imprimă o idee arhitecturală conform căreia se structurează toate detaliile ce definesc tipul de personaj. Idiosincrasiile, semiotica nuanțelor si efectul ei se relevă în alegerea culorii, reper în definirea unei stări de spirit sau unui tip de personalitate. Costumul nu este niciodată un accesoriu întâmplător, ci concentrează în figurația construită un cod imagistic riguros sau fantezist compus, în care orice detaliu se raportează la celelalte, producând un anumit impact vizual. Fiecare costum își elaborează și developează propria fantezie plastică, în acord cu cel ce îl adoptă. Discursul costumului este prin excelență vizual, un aranjament ambiental de nuanțe, linii si contururi.

Costumul propune o imagine și induce o fascinantă iluzie: iluzia spectacularului performat, a drapării, a deghizării și disimulării, cu infinite efecte scenice. Costumat, omul devine personajul unui spectacol regizat din interior și exterior.

Costumul instituie o matcă de semne și sensuri, descifrabile atât ca text cât și ca imagine, actualizând gradul maxim al sugestiei ludice în contextul propensiunii spre spectacular. Este interesant de analizat în ce măsură cele două coduri imagistice (textul și costumul – fiecare cu determinările și indeterminările caracteristice) se motivează, se conțin și se completează reciproc. Costumul poate fi imaginea în oglindă stilizată, sintetizată sau augmentată a textului sau textul poate prelua aceste atribute în relație cu costumul. Cert este că nici obiectul figurativ, nici semnul discursiv nu constituie dublura sau echivalentul celuilalt, orice posibilă gândire a raporturilor în termeni de mimesis fiind astfel anulată. Veșmântul-imagine
și veșmântul-scris își verbalizează semnificațiile într-o corespondență semiotică, păstrând în același timp identitatea tipilui de limbaj.

În cazul dramaturgiei, deschiderea textului spre spectacol este implicită, constituind trăsătura sa fundamentală, astfel încât relația text – imagine este mult mai profundă, mai susținută și mai motivată. Textul „se imbracă”, își arogă un anumit pattern vestimentar și se convertește în sugestie vizuala, trăind într-o intimitate organică cu reprezentația. Modalizarea ficțională a textului devine ficțiune spectaculară, iluzie si iluzionare abil dozate, întreținând efecte scenice insolite. Textura dramatică se diseminează și se coagulează în teatralitatea spectacolului. Prin decor și costum, textul este reinterpretat și translat în registru spectacologic, sintetizând literar și vizual un anumit context mental.

Din această perspectivă, detaliile vestimentare analizate mai mult sau mai puțin explicit în text, își accentuează semiotica prin raportarea la imaginea picturală din spectacol sau dintr-un tablou. De cele mai multe ori însă, figurația plastică depășește ca sugestivitate referințele literare, fără a le diminua semnificațiile. Există anumite spații libere în text pe care ansamblul vizual le umple, printr-un cumul de nuanțe necesare unei întelegeri pertinente a costumului ipostaziat în text și a literei devenite spectacol costumar.

 

 

II. Scurtă inițiere a regelui în tratatul bufonard

Who’s who

 

 

Așa cum textul și imaginea se completează și se potențează reciproc, fiind indispensabile definirii spectacolului, există două tipuri de personaje, fiecare cu structura sa individualizantă, care își corespund perfect, unul preluând în registru răsturnat mărcile actanțiale ale celuilalt: Regele și Bufonul. Figurația lor vizează două formule convergente: ceea ce regele încearcă să structureze sau să impună, Bufonul (numit sugestiv în teatrul shakespearian „the Fool”) de-structurează ambiguizând și ironizând paradigma regalității. Printre toți acei „Yes–Men” de care regele este înconjurat, Nebunul reprezintă singularul „No–Man”, cu o sensibilitate ludică percutantă, instituind prin cuvintele rostite și atent rostuite farseurul rafinat, cu o imaginație de invidiat. În cazul său, nebunia este forța latentă, nu mai puțin vie însă, a rațiunii. Ea actualizează tot ce o rațiune coercitivă nu poate performa. Astfel încât rolul bufonului este fundamental. El poate spune tot ceea ce alții gândesc, fără să formuleze însă la nivel literal aceste opinii. Pentru că pragmatica bufonului este o metaforă extinsă, pornind de la aluzii discernabile, (este un tip de ambiguitate care sintetizează formulele propuse de Empson) și ajungând la abstracțiuni imperceptibile, o metaforă ce are ca reper reprezentația regelui. Bufonul amintește ceea ce regele vrea să uite, completează ceea ce regele doar sugerează, sau mistifică o filozofie inconsistentă și arbitrară, încercând să-i confere prin aluziile abil inserate un echilibru mental. El reprezintă personajul constant invocat de rege, datorită lucidității sale percutante, drapată de cele mai multe ori într-un discurs ce se vrea incoerent. Regele nu se poate exprima liber fără bufon, de aceea îl și ține cu atâta obstinație lângă el. Are nevoie de acordul retorului suprem pentru a-și verifica măscările.

Nebunul este masca ce de-mască și obliterează tocmai pentru a releva, amintind fiecăruia adevărul său. Sub diversele sale forme – plastice sau literare – această experiență a ne-rațiunii este în fond de o extremă coerență. Pictură și text se completează reciproc, într-un context- comentariu, în altul ilustrație, propunând două nivele de reprezentare și percepție estetică.

Fascinația temei rezidă în faptul că nu se poate ști cine este adevăratul nebun și cine este adevăratul rege, nebunia și regalitatea constituind două măști complementare și în același timp distorsionate ale aceluiași chip. Bufonul deformează și cenzurează lucid imaginea pe care regele o impune ostentativ, subminându-i ironic autoritatea incontestabilă. Costumul bufonului preia și translează în registru comic detalii vestimentare caracteristice veștmântului regal: forma încrețită a gulerului și manșetelor, precum și dominanta cromatică alternând cele două culori devenite emblematice în ansamblul costumar, cu o combinație extrem de sugestivă. Costumul etalat de bufon este un dublu, prelucrat cu multă ingeniozitate, al costumului regelui, purtând însemnele sale figurative într-o oglindă răsturnată, adecvată reprezentației sale ludice. Insinuează o formă a dublului, în măsura în care elementele compozite ale costumului își corespund perfect, alcătuind pliuri succesiv reluate.

Bufonul este dublura ușor distanțată (identitate în alteritate) inteligentă și lucidă a regelui, iar masca sa costumară este alcătuită din părți ce se dedublează halucinant. Bufonul, ca profil psihologic și vestimentar este imaginea parodic reiterată a regelui. El ar putea fi interpretat ca autoportret al regelui, în formula sa de joc oglindindu-se conștiința distorsionată a suveranului, parodiind criteriile de judecată, aparent incoerente ale nebunului, pentru ca ulterior să se raporteze la ele. Absurditatea incongruențelor este forma de disputatio adoptată de bufon. Căci nebunia regelui e un crâmpei din întelepciunea bufonului, ajungând în finalul Regelui Lear o formă de contemplare detașată a lumii, de restructurare a ei.

 

 

III. Strategia regizorală a bufonului

Regele-actor și deriziunea-décor

 

 

Demersul regizoral al bufonului (toată mistificarea sa este atent regizată) are un efect persuasiv și deconcertant în același timp tocmai prin instituirea ironiei și aluzivului ca modalitate esențială a ficționalului spectacular. Bufonul îl inițiază pe rege în subtilitatea și inventivitatea jocului de-a nebunia, disimulată și simulată abil pentru a capta întreaga atenție și a induce ambiguitatea. Detaliile sale costumare îi nuanțează figurația. Tichia cu clopoței anunță intrarea bufonului în scenă, fiind un prim semnal (sonor și vizual) al apariției sale. Clopoțeii contrapunctează sonor măscările rostite, le declină printr-o rumoare sugestivă. Este intreresant faptul că bufonul se lasă într-un fel așteptat, parodiind subtil intrarea regelui și actualizând în subtext un alt tip de pompă.

Lear: „Unde mi-e nebunul? Nu l-am văzut de două zile.”

Apariția sa accentuează mărcile ludicului discursiv și actanțial, destituind în același timp aparențele. Vestimentația și mina bufonului constituie însăși esența reprezentației sale, postulând o formulă de joc și implicit de joacă insinuantă, o ambianță destinsă ce permite înclinarea spre comicul aluziv, din care nu lipsesc trimiteri pline de inventivitate. Tichia oferită regelui constituie un prim semn al dedublării ca joc, al asumării unui detaliu vestimentar impropriu costumului regal, devenit în contextul actualizat marcă individualizantă și accesoriu indispensabil.

 

 

IV. Trust the buffon!

Elogiul monarhiei clovnești

 

 

Bufonul: „Aș face mai bine dacă ți-aș pune ție boneta mea de nebun.”

Lear: „Mă faci nebun, adică? “

Bufonul: „Dat fiind ca la celelalte titluri ai renunțat, e tot ce ți-a mai rămas, fiindcă pe ăsta îl ai din născare.”

Aceste ultime cuvinte ale bufonului induc sugestia nebuniei inerente regelui. Tichia poate deveni în orice moment coroană, așa cum coroana poate substitui tichia, într-un schimb carnavalesc incitant de iluzii și personaje. Regele este nebun și nebunul nu mai puțin rege, fiecare contaminând cu inserturile toposului său reprezentația celuilalt. (Orice aluzie la tipologii cunoscute este strict ficțională).

După cum susține Jan Kott în Shakespeare, contemporanul nostru, premisa fundamentală a filozofiei bufonului este ideea că nebuni sunt toți (morbul este contaminant), iar cel mai nebun este acela care nu știe că este nebun: principele, sau extrapolând, cel care crede că poate sfida nebunia (iluzie optică și de ce nu comică).

Lear: „Nu mă lăsați să-nnebunesc, o zei,

Țineți-mă, nu vreau să-nnebunesc!”

Bufonul utilizează gluma absurdă, dialectica și paradoxul, printr-o universal㠄reductio ad absurdum”. El apare pe scenă, oferindu-și ostentativ boneta, atunci când începe decăderea lui Lear și dispare la sfârșitul actului III, când regele a fost inițiat în filozofia bufoneriei. Suveranul devenit bufon reprezintă cea mai fascinantă formă de metamorfoză, pentru că se fondează pe conștientizarea nebuniei și sesizarea carismei ei.

Detaliile costumare ale bufonului, roșul și verdele, ce corespund anumitor părți din vestimentație: pantalonii colanți și vestonul strâns (spre deosebire de costumul în romburi al Arlechiunului) nu pot fi înțelese fără raportarea la structura sa mentală, obiectivată într-un joc incitant.

În tabloul lui William Dyce, Lear și nebunul, nebunul poartă o bonetă ușor alungită, similară celei conferite nebunilor de Bosch (Corabia nebunilor), înlocuind tichia specifică. Este interesantă ca sugestie vizuală postura în care este surprins nebunul: atitudine contemplativă și totodată ironică (picioarele ridicate), compătimind și în același timp ridiculizând. Acest nebun are mult din Calabacillas (Velázquez), bufonul cu privire pierdută și rictus împietrit.

Nuanțele vagi de roșu corespund celor din costumul regelui, particularizat prin mantia în falduri, cu mâneci largi, ce permit gestul implorării. Alura regelui ca și croiala vestimentației sale reflectă o anumită dezordine costumară, în opoziție cu sobrietatea caracteristică portretisticii de acest tip.

Lear: „Furtuna cea din mine mai tubată-i

Decât cealaltă și-amintește totul.”

Este păstrată, ca detaliu vestimentar individualizant, mantia lipsită însă de nota impozantă, adecvată prin aspect stării interioare a regelui, psihologiei sale labile. Regele nu-și pierde doar regatul, ci și măricle emblematice ale regalității.

Una din afirmațiile lui Gloucester: „Orbii îi călăuzesc astăzi pe nebuni” concentrază esența lumii dramatizate din Regele Lear, mizând pe forța sugestivă a dedublărilor și deghizărilor. Personajele (Kent, Edgar) adoptă posturi ingenioase și odată cu ele se creează o nouă figurație costumară, o nouă ordine, ce duce la convergența formei și conținutului.

 Regele și Bufonul comunică prin structuri lingvistice formulate în funcție de referirile la costum. Tichia nebunului propune coroanei regale un schimb de reprezentații, antrenând discursivul și figuralul, marota sa reia în spectacol răsturnat sceptrul regal, iar cuvintele bufonului transpun textual și scenic istoria unei nebunii costumate în maximă luciditate.

Există nebunii prin vocație care își insinuează clovneriile acide și ambigue pentru a trezi și alimenta luciditatea regală amorțită și măscăricii prin formație, câștigându-și un statut și integrându-se perfect jocului. Bufonul din Regele Lear are vocația nebuniei în același timp autentică și mimată, improvizație și deriziune. Regele Lear dobândește mecanismele acestui exercițiu formativ, inițial recuzat și își validează în final nebunia. Atunci bufonul se retrage în fundal și contemplă reușita propriului spectacol.

Detaliile costumare scenografice sau picturale pot depași indicațiile din text, configurându-și prin mărcile vizuale propriul cod estetic, autonom, ce instituie o anumită formă de lectură. Elementele compozite structurează ansamblul vestimentar, definindu-l ca întreg, susținut de corespondența detaliilor.

 

 

V. Distorsionări regale

Coroana-umbră

 

 

Imagistica personajului Richard II din textul shakespearian se oprește la un detaliu semnificativ ca implicații psihologice: coroana strâmbă, deformată, în care se reflectă nimicnicia regelui, ființa lui micșorată. Este coroana fragmentărilor succesive, ce induc halucinant moartea, regalitatea transformată în vid. Căci regele își privește în căderea coroanei propria sa de-cădere, clipa suspendată a haosului. Coroana nu e decât o iluzie și o iluzionare, o mască terifiantă. Cu ea, Richard este rege, fără ea este doar om:

Richard: „Coroana ce încinge

 Regeasca frunte muritoare, este

 Palat al morții …”

În miniatură se remarcă silueta esențializată, aproape hieratică a regelui, asemănătoare celor din pictura lui Giotto. Modelele de pe vestonul cu mâneci tăiate, pentru a se putea distinge elementul vestimentar purtat pe dedesubt, corespnd ca sugestie heraldică și cromatică celor cu care este ornată partea de sus a corabiei. Predomină auriul și negrul – însemenele regalității și rafinamentului, distingându-se prin alternanța figurativă de culorile veșmintelor (albastrul și roșul) cu care sunt îmbrăcate celelalte personaje.

Codul cromatic își configurează propria simbolistică vizuală, somptuoasă sau simplă în acord cu statutul personajului, cu tipul său de discurs scenic și cu mărcile sale actanțiale. Culorile își definesc propriul discurs ingenios prelucrat și nu întâmplător asamblat. Fiecare nuanță își elaborează semiotica sa, devenind liantul formelor și contururilor. Costumul este el însuși o nuanță asociată traseului evolutiv al personajului și implicit o modelare a rolului său, în dubla sa accepție. Este un periplu vizual, ce „imbrac㔠și „dezbrac㔠lumi textuale. Iar dacă dispare la sfârșit de reprezentație este cu atât mai fascinant cu cât a reușit să desprindă textul din matca livrescă și să-l convertească în spectacol. Coexistă aici două tipuri de iluzii, fiecare cu gradul său de captare și captivare: iluzia modalizării ficționale cuplată organic (într-un erotism de nuanță intelectuală) cu cea a modalizării spectaculare. Poate că în această simbioză rezidă cel mai bine contiguitatea dintre text și imagine.

 

 

VI. Euritmia dedublărilor

Pentru o retorică nebunească

 

 

Hamlet, textură stratificată cu multiple ipostaze, ar putea fi interpretat și ca ansamblu scenografic de amploare, joc baroc cu oglinzi concave și convexe, ce surprind în literaritatea vizualului spectacolul în esența sa: teatralitate și dramatic, mizând pe efectele metamorfozei, ale costumării, denotative sau conotative. Căci denotația textuală a costumului ascunde conotația din subtext. Costumele lui Hamlet sunt tot atâtea măști sau posturi virtuale ale personajului, în raport de complementaritate sau divergență. Emergența eurilor sale vizează disponibilitatea de a exista în chip multiplu, de a îmbrăca ipostaze deconcertante, insinuând față de ceilalți gradul maxim al ambiguității. Fiecare gest al prințului e un colaj de gesturi distonante și fiecare trăire un fascicul de sentimente paradoxale. De aici și straniul său parcurs printre măști și personaje, într-un demers regizoral ce nuanțează continuu prevalența imaginii. Pentru că cea mai mare parte a rolului său este o fascinantă înscenare, care are mai puțin în vedere reordonarea lumii, cât spectacolul în sine, miza estetică resorbind tragicul.

Datele costumare nu sunt decât aluzii, trimiteri insinuante la o stare de spirit, funcționând ca un veștmânt-iluzie, ca o aparență pliată și de-pliată, ca o discontinuitate în apariții:

Hamlet: „Că nu e-n stare portul meu cernit

 Nici negrul strai al datinei solemne…

 În lume să arate cum sunt eu.”

Toate aceste însemne costumare nu sunt decât sugestii lacunare, menite a exhiba starea prințului și deci accesibile oricărui tip de figurație:

 „Acestea pot într-adevăr «să pară»,

 Sunt doar purtări ce pot fi judecate

 De orice om”

Simbolistica hainelor negre, nota distinctivă de sobrietate îl plasează pe îndoliat dincolo de reprezentația pestriță o celorlalți, accentuând legătura profundă cu cel dispărut și o sugestivă delimitare de cromatica celor vii. Veșmântul de doliu operează o distincție necesară între două lumi ce devin pentru un timp, fie și numai ca obiectivare vizuală, divergente. In cazul lui Hamlet însă, clivajul este mult mai percutant pentru că latura de aparență este supradimensionată.

Negrul este temporar culoarea costumului și a personajului însuși, nota distinctivă a melancoliei sale surprinsă ulterior de Velasquez într-una din figurile bufonilor săi. Ea se nuanțează, fără să renunțe însă la sobrietatea definitorie. Identitatea lui Hamlet este una a metamorfozei continue. Mereu același costum, întotdeauna altul – paradox (baroc) și iluzie spectaculară, reportare la interior și propensiune spre exterior, libertate de a fi rol, personaj, cuvânt și de a nu fi. Hamlet există ca personaj prin aceste ipostazieri care dau măsura pendulării între cele două figurații: a fi su a nu fi.

Hamlet își depășește îns㠄costumul”, pentru că nu îl asumă niciodată ca unic dat individualizant, nu se limitează la investitura lui, ca Richard, nu îl privește niciodată în oglindă așa cum îi este dat, ci îl ajustează permanent. Ordinea costumară în cazul lui Hamlet este una instituită și destituită de el. De aceea, costumat sau nu, Hamlet trăiește ca personaj și nu mai puțin ca regizor al propriului său rol sau al altora, ca scenograf care-i invită pe actorii veniți la curte să se costumeze, să întruchipeze prin modalitate interpretativă și detalii vestimentare o curte.

Negrul îl individualizează și în același timp îl distinge pe Hamlet de fastul costumar al acestei curți, așa cum ne-o putem imagina prin raportare la miniaturile epocii. Este un negru pentru care au optat majoritatea regizorilor și actorilor, intrând în ficționalitatea personajului (Garrick, John Gielgud) pentru că, așa cum accentuează acesta din urmă, îi conferă demnitate apariției lui Hamlet, accentuând sobrietatea și aerul contemplativ. Prin nota de distinctivă sgestivitate s-ar putea explica și contextualizarea renascentistă, cu haina strânsă în partea șoldurilor, acoperită de o mantie și cu mâneci ușor bufante: „The Renaissance costume suggests the scholar, the poet, the prince, the courtier and the gentleman.” (John Gielgud - Acting Shakespeare). Ipostaze comple-mentare ale posturii hamletiene, fiecare cu mărcile sale emblematice, potențând adecvația costumului la personaj și a personajului la costum. Este definită astfel dubla figurație a costumului de teatru într-o concepție postulând atât valoarea picturală cât și funcția dramatică, impactul vizual și implicațiile textului dramatic fiind convergente.

Hamlet se contemplă în oglinda propriei teatralități, capabil să se analizeze ca personaj dramatic. El antrenează strategii regizorale având la bază un scenariu abil prelucrat, care culminează cu un tip de crim㠄estetică”: „Cursa de șoareci”. Oglinda scenică se deschide și ansamblează un spectacol care insinuează nebunia lui Claudius. De astă dată regele este sortit neputinței de a mai suporta întemnițarea în spectacol și o recuzează. Claudius întruchipează prototipul spectatorului captat de firul narativ din spectacol, de succesiunea evenimențială. Este un spectator inapt de a depăși mental această cursivitate a faptelor, tocmai de aceea impactul este atât de puternic, iar Hamlet un regizor cu o intuiție de invidiat. În fața obiectivării vizuale, Claudius cedează și devine el însuși o oglindă în care se descifrează facil crima săvârșită. Greșeala sa constă în acceptarea invitației la spectacol, Hamlet imaginând o infailibilă estetică a receptării, spun estetică pentru că dimensiunea morală se convertește în retorică estetică.

Mintea lui Hamlet deține un flux de montări succesive. Exaltările asemeni chinurilor derivă din faptul că mobilul meditațiilor sale este propria imagine răsturnată, dilatată sau condensată, multiplu ipostaziată. Hamlet investește iconurile din jurul său cu valoarea irecuzabilă de simbol și le atrage într-o sferă în care imaginea (roluri, personaje, chipuri ficționale – aluziile la zei) este un text palimpsestic. În ea se adună cu repeziciunea texturii încă incomplet definite ambiguități discursive și amprente costumare peste care se suprapun alte lecturi sau tipuri de regie.

Rolul lui Hamlet constă în libertatea tragică a plierii pe mai multe coordonate stratificate, suspendând alegerea și conținând-o în același timp în fiecare act. Libertatea ajunge pentru eroii shakespearieni la o auto-sfidare, la o tergiversare care se dovedește în mare parte un joc, iar temnița nu lasă loc alegerilor, ci doar unei unice alegeri. Astfel jocul se încheie sau mai degrabă se împlinește, legitimându-se ca univers circular.

Hamlet deține latent valența nebuniei, esența mascărilor cu tâlc, tocmai de aceea nu are nevoie de un nebun care să-l însoțească. Solitudinea sa condensează luciditatea acută și bufoneria amară, imaginând un schimb de formule aglutinante bizare pentru logica plată a celor din jur, care se opresc la un prim nivel de receptare. Nebunia potențială validează masca adoptată de Hamlet.

Tragedia lui (germene al nebuniei) stă în faptul că trebuie să lupte împotriva crimei înfăptuind el însuși o crimă. Tocmai de aici și clivajul interior care duce la potențarea tergiversării.

Mimând bufoneria, Hamlet nu renunță la hainele princiare, ceea ce dovedește deplina ei asumare, introectarea nebuniei ca dat al propriei structuri existanțiale și mentale. Aici Shakespeare cumulează perfect cele două praguri, sugerând esențiala lor complementaritate și faptul că paralelismul nu funcționează decât formal. Aici, sau mai degrabă de aici încolo regalitatea bufonardă se desăvârșește pentru că Hamlet devine nebunul exemplar și în același timp își păstrează identitatea. Clovneriile sale sunt identificabile gestual sau verbal, nu însă și vestimentar. Rămâne, aparență și esență în același timp, un negru princiar autonom și autoritar.

Conștiința introspectivă, liberă să se autocontemple în pluralitatea proiecțiilor sale este, după cum spunea Harold Bloom în Canonul Occidental, cea mai elitistă imagine.

 

 

VI. Insomnii regale

Veghe agonică

 

 

În Richard al III-lea obiectivarea nebuniei ca personaj exterior se reduce deja considerabil. Șirul de crime succesive acutizează tensiunea interioară și instituie dedublarea latentă. Întrebările devin retorice pentru că nu mai există o „nebunie” întrupată care să le dezlege și atunci se adâncesc în trăirile personajului. Regele își conștientizează nebunia și încearcă să o modeleze, reducându-i gravitatea. Ludicul bufoneriei începe să se ambiguizeze și să devină dilematic:

”Mă sperii eu de mine?…”

E-aici vreun ucigaș?

Nu, da: sunt eu”.

Fiecare afirmație este deconstruită prin negație și convertită într-o ambivalență paradoxală, care probează atât labilitatea psihică cât și nevoia de a se auto-apăra de propriul gând. Nebunului i se cere aici să construiască o sintaxă care să demistifice acuzația:

„Sunt un nemernic! Nu, nu! Mint! Nu sunt! Nebunule, vorbește-te de bine!”

Este aceeași strategie defensivă pe care încearcă să o adopte și Macbeth, însă cu o abilitate mult mai redusă de a-și domina sentimentele. De fapt, ceea ce vor acești regi este să-și depășească propria nebunie, care însă ca orice nebunie respectabilă le joacă feste, accentuându-le frustrările și condamnându-i la o inevitabilă claustrare mentală.

S-ar putea spune că anormalitatea le legitimează regalitatea și că orice distanțare impusă nu este decât o adâncire în abisul unei existențe în nebunie. În cazul acestor personaje nu se mai poate vorbi de o simplă stare, ce ar fi pasageră și ușor transgresabilă, ci de un parcurs prin nebunie, de coborâri succesive în potențialitățile ei, pe care orice temporalizare le-ar putea cenzura.

Nebunia se interiorizează din ce în ce mai mult în structura personajului și în discursul său, devenind un pliu și fiind recognoscibilă prin fluctuația între stări contradictorii.

Macbeth este tragedia insomniei unui rege condamnat la o stare de veghe disperant permanentizată, sfârșind în paroxism. Nesomnul devine ucigător, revers al crimei înfăptuite, iar veghea este terifiantă pentru că derivă dintr-o agonie continuă:

„Niciodată Macbeth nu va mai dormi.”

Această neputință a toropelii în somnolență produce delirul și fluxul fantasmatic de viziuni. De acest nesomn distructiv prin obsedanta stare de veghe, din care nu lipsesc injoncțiunile coșmarului se apără cu disperare Macbeth, auto-iluzionându-se că-și poate stăpâni nebunia, că-i poate suprima efectele. În această încercare constă greșeala personajului. Nebunia nu numai că nu poate fi anihilată, dar ea anulează tot ceea ce-i subminează autoritatea.

În această lume unde crima se impune ca verificare a autenticității profețiilor, deci ca destin, ca o constrângere și ca o nevoie ireprimabilă, singura scăpare pare să fie o crimă care să curme coșmarul uciderii. Odată ce crima a fost însă comisă, revolta împotriva ei devine absurdă și nelegitimă, o deviere superfluă. Macbeth este o tragedie a crepusculului descinzând și urcând în noapte. Coșmarul coșmarului este tocmai faptul că el nu are sfârșit:

„E lungă noaptea care ziuă n-are?” (IV, 3)

Pentru Macbeth clivajul aparență-esență atinge o intensitate maximă și devine poate mai percutant decât în Hamlet, pentru că nu se subscrie unei meditații moral-intelectuale, ci este psihologizat. Masca purtată acoperă un registru extins al aparenței și devine în același timp un drapaj interior:

„Chipul nostru-i mască pentru inimi,

 S-ascundă ce simțim.” (V)

Așa se poate explica reducția considerabilă a detaliilor costumare (singurele aluzii sunt la uniforma militară) până la înlocuirea lor cu această mască generică pe care personajul o propune ca vestimentație nu numai facială, dar și corporală.

Macbeth este în același timp rege și deriziunea ideii de regalitate, fantasmatică clovnerie care ajunge în final să îl parodieze, legitimitatea asumării fiind legată de crimă. Ascensiunea eșuat începută anticipează finalul și sugerează implicațiile deriziunii care vor fi ulterior prelungite de Ionescu în Macbett.

Deriziunea devine pentru Ionescu semnificatul și semnificantul întregii poetici teatrale, formula de convergență a unor discursuri disipate, în sensul parodierii structurilor convenționale: „Macbett este un personaj derizoriu, inspirat în aceeași măsură de eroul shakespearian și de Pere Ubu… Trebuie să biruie deriziunea, ironia.” Mecanismul în care Macbett este angrenat poartă această amprentă irevocabilă a derizoriului, pe care Ionescu o potențează continuu. Fiecare gest sau replică sunt subminate de nuanțele derizoriului, de prelungirile unei ironii acide. Personajele sunt simulacre distorsionate ale unor concepte vidate de sens, iar ceea ce domină textul dramatic este repetarea obsedantă a unor dialoguri devenite clișee.

Macbett este un măscărici prin formație, însă unul nu deplin instruit, superficial, redundant și lipsit de abilitatea de a-și ambiguiza discursul. Prin el, Ionescu nu doar parodiază ideea de regalitate, ci îi trasează stadiile degradării, până la un nivel în care clovneria ajunge să o destituie.

Macbett este o punere în abis a conceptului de deriziune: este o deriziune a personajului și a textului dramatic, reverberată într-o oglindă răsturnată în care se citesc mișcări și replici mecanice. Piesa este o cutie muzicală dereglată ce produce sunete difuz-atonice, repetitive până la obsesie. Este o bufonerie sinistră în care nu poți înainta decât adâncindu-te în non-sens. Regalitatea devine o farsă grotescă, iar fiecare crimă este un nivel al mecanismului ce merge în gol, se rotește apocaliptic: „C’est une farse sinistre. Jamais, depuis Oedipe, le destin ne s’est autant et aussi moqué d’un homme.”

Macbett este irumperea nimicniciei autoritare, acolo unde puterea pare să însemne totul. Este o autoritate care se dovedește nu numai falsă, dar și fantasmatică, derizională.

Macbett discerne în propriul tablou (autoportret înșelător) chipul altcuiva (proiecție obsesivă), ceea ce acutizează dedublarea delirantă. Vedeniile care îl înconjoară transcriu vizual fluxul ireprimabil al fantasmagoriei. Odată procesul declanșat, elucubrațiile compun un lanț sonor imposibil de captat lingvistic. Un disc zgâriat simetric începe să se învârtă haotic, repetând aceleași silabe. Legătura poate fi realizată numai printr-o proiecție mentală în psihicul dezintegrat al personajului. Scena regalității bufonarde este toposul acestui delirium tremendum în care se amestecă crâmpeie dintr-o realitate fantasmatică. În acest tablou (sugestie a unui tip de ekphrasis ficțional) din care tresar și se alimentează obsesiile regelui-clovn se concentrează figurația delirantă. Auto-portretul își pierde semnificația și este dispersat în portrete ale celor uciși, prezențe-absențe cu un efect percutant, inducând starea de criză, atunci când devin obiecte vizuale. Ele se constituie ca reprezentări  mentale, însă au un efect vizual distructiv și alienant. Macbett caută să se sustragă injoncțiunii imaginii, însă sfârșește anihilat de ea.

La Ionescu nebunia ține mai mult de nuanță, este un delir în care auto-parodia funcționează perfect și instituie deriziunea ca „forma mentis” emblematică. Aici se poate vorbi de o insidioasă deviere cu un spațiu de pliere extins, de la scurte pusee de pierdere a lucidității la amnezia oricărei raționalități. La Shakespeare însă, nebunia legitimează adevărata rațiune.

Delirul presupune intrarea într-un climat unde fantasmagoriile în stare de veghe ordonează lumea. Tocmai de aceea devine mult mai greu de sesizat, pentru că circumscrierea într-o temporalitate mereu la limită face ca trecerea să devină lentă și aproape imperceptibilă. Personajele lui Ionescu nu au sentimentul unei temporalizări decât pe treapta ultimă și atunci destul de vag, ceea ce explică neputința desprinderii și începutul delirului. Ele se definesc prin această percepere indefinită și difuză. Delirează elucubrant și se contrazic continuu cu privire la identitatea dintre melc și broasca țestoasă (Delir în doi). Dilematici inși (!). Ionescu vizează în subtext tocmai această autentică de-râdere. Delirul nu mai poate fi asemeni nebuniei shakespeariene, o probare a rațiunii și o revenire la miezul lucidității, ci o afundare în fantasmatic, în tot ceea ce rațiunea nu poate accepta, iar oniricul deconspiră. Această structură secundă, adesea latentă, l-a incitat pe Ionescu și ea se regăsește mai mult sau mai puțin evident în toate piesele sale. Personajele văd, sau sunt deschise și spre un dincolo de, translare alegoretică a indicibilului.

Piesele lui Ionescu merg pe muchia concretului, însă îl depășesc cu abilitate, transferându-i coordonatele în registru absurd și intuindu-i prelungirile, raportând o luciditate vagă la un delir angoasant. Este ceea ce strucurează poate cea mai complexă piesă a lui Ionescu (Regele moare).

 

 

 

VII. Crepuscul monarhic și esența nudului

Coroana-bonețică în regatul-grăunțe

 

 

 

Delirul are în subsidiar o formă de deviație mentală, care se ramifică la nesfârșit, devenind obiectul și subiectul propriei sintaxe. În Regele moare se insinuează un delir circular, pornind de la o simplă sugestie și revenind în final la proiectarea ei augmentată. Regele Lear, după ce a parcurs stadiul înnebunirii fecunde pentru că se încheie cu o conștientizare necesară, își dorește moartea ca o stare de acalmie. Regele care trăiește împătimirea de viață (Regele moare) refuză această liniștire ce i se pare plată. Cei doi se întâlnesc la porțile nebuniei care deschide și închide un regat. De acest topos autentic sau caricaturizat îi leagă intrarea în viață și căderea în moarte.

Sub un delir manifestat în crescendo se află ordinea unui delir latent, de o tulburătoare luciditate, care ține de însăși rațiunea existențială: nevoia organică de a prelungi un parcurs, chiar și atunci când el nu mai este decât o agonie. Paradoxul devine extraordinar de sugestiv, aproape retoric și auto-referențial. Regele nu-și poate concepe moartea dintr-un motiv irecuzabil și perfect justificabil pentru el. Regii nu au cum să moară, pentru că ei constituie fundamentul unei lumi, instituind-o și destituind-o în același timp. Ei nu au voie să moară și totuși… Regele moare. Există o anumită emoție, pe care proximitatea morții privită de cei din jur ca o regresie spre stadiul originar al existenței, o induce. Miza textului ionescian stă în puterea de translație a alegoriei, cu un grad de poeticitate pe care absurdul îl nuanțează. Regele nu moare dintr-o dată, parcursul său serpentinat îi deconspiră gradat realitatea fantasmatică a morții.

“Regele: Am să mor când o să vreau! Eu sunt regele! Eu hotărăsc!”

Această hotărâre conține însăși esența deriziunii. Moartea apare ca un succedaneu de ceremonii în același timp derizorii și fastuoase, ca o inițiere în acceptarea cât mai firească a sfârșitului. Acest firesc însă îl neliniștește tot mai mult pe rege și îi produce un discomfort greu reprimabil.

Însemnele costumare ale regalității sunt transferate în registrul derizoriului, citite într-un ciob răsturnat de oglindă. Rapelul la bonetă, element distinctiv pe care bufonul îl oferă regelui Lear sugerează aici coexistența regalității și clovneriei. Este boneta care condensează un ingenios transfer de lumi și personalități deliberat indistincte. Coroana devine o bonetă suportabilă, un prim stadiu al metamorfozei degradante și nu mai este investită aici cu atributul unei esențiale reveniri la luciditate. Îi corespunde în planul decorului scaunul cu rotile, proiecție miniatural-caricaturizată  a tronului și implicit a somptuosului monarhic.

Ionescu transferă asupra emblemelor regalității distorsiuni ce țin de o fabulație vizuală. La acest nivel al micșorării efectelor, grandomania regelui se intensifică:

Regele: „Nu vreau boneta asta.”

Juliette: „Dar e o coroană mai puțin grea.”

Regele: „Lasă-mi sceptrul.”

Marguerite: „Nu mai ai putere să-l ții.”

Regele: „Trupul să-mi fie păstrat intact într-un palat, să fie așezat pe tron, să mi se aducă de mâncare. Muzicienii să cânte pentru mine…” Și viața să continue, s-ar putea spune, chiar cu prețul morții tuturor. Ceea ce îl înspăimântă pe rege nu este copleșitoarea solitudine, ci agonia morții, neputința de a amâna un sfârșit pe care nu îl poate subscrie unei limite temporale, pentru că îi intuiește forța irevocabilă:

Regele: „Fă să moară toți și eu să trăiesc veșnic, fie și singur în deșertul infinit. Mă voi acomoda eu cu singurătatea.”

Perplexitatea și nelimitarea la care îl incită Marie nu reușesc să fascineze o minte crepusculară și eroarea constă în ignorarea unui legături intime. Moartea trebuie să fie o inițiere zilnică, un antrenament existențial săvârșit cu maximă acribie și care nu admite amânări înșelătoare:

Marguerite: „Ce trebuie el să învețe e să cedeze puțin, apoi să se abandoneze deplin.”

Regatul și viața devin pe parcurs amintiri ale amintirilor, preludiu al sfârșitului și căderii din timp, aducere aminte fragmentară care însoțește deschiderea spre moarte.

Există cu toate acestea o țintuire în viață, o agățare disperată de lucruri și detalii, chiar dacă minimalizarea lor este evidentă. Ele funcționează ca semne emblematice ale unui registru derizoriu.

“Regele: Aveam o gaură în haina de purpură, ai cusut-o? ”

O purpură în care se discern fisurile și distorsionările regali-
tății convertită în clovnerie. Aici regalitatea bufonardă își instituie puterea absolută.

“Marguerite: Ce-ai în mână? (Îi desface pumnul) Regatul. Ții în pumn tot regatul. În miniatură… grăunțe.”

Un regat dispersat, în care nu pătrund decât umbre, aceleași proiecții care îi vor contura trăirile finale și ultimele ocurențe delirante:

“Marguerite: Nu lovi umbra aceea din dreapta… Mâini lipicioase, mâini rugătoare, brațe și mâini jalnice, nu vă mai arătați…”

Ionescu transferă sfârșitul individului într-o paradigmă a dezintegrării universale:

“Marie: Moare prea devreme. El împărțise anul în patru anotimpuri. El inventase arborii, florile, mirosurile, culorile.”

Există această focalizare centrată pe imaginea regelui, care armonizează elementele și le dă un surplus de coerență interioară. Regele este un ins ficțional, manipulat de propria ficțiune megalomanică:

“Regele: Îndărătul fiecărui lucru sunt eu. Numai eu pretutindeni. Eu sunt pământul și cerul, eu sunt vântul și focul. Mă aflu răsfrânt în oglindă, ori eu sunt oglinda tuturor lucrurilor?”

O oglindă subiect și obiect al acestui continuum delirant.

Regele moare este un dialog al umbrelor suprapuse într-un palimpsest fantasmatic, pe un fundal cubist. Replicile se aglutinează, discontinuitățile se codifică figurându-și propria sintaxă, aparent haotic tematizată. Delirul regelui este genul proxim al descinderii gradate în moarte, al bâjbâirii onirice în acest periplu regresiv. Investitura regalității nu poate destitui iminența morții. De aici angoasantul delir. Să moară o lume întreagă cu prețul „înveșnicirii” regelui! Inacceptarea obstinantă nu este altceva decât un impediment, o prelungire agonică, care atinge pragul absurdului și se mulează pe un tip de sensibilitate absurdă, cum o numea Camus, emoționantă în cazul regelui, capabil să anihileze întregul univers și să rămână singurul supraviețuitor. Argumentul ontologic condensează întreaga filozofie pe care regele o expune, însă nu este destul de puternic pentru a transgresa ideea morții. Viața și moartea se întâlnesc într-o rezonanță interioară umbrică. Amurgul regelui inițiază un tip de figurație crepusculară având în subtext amnezia puterii monarhice, ficțiunea regalității, sugestii perfect transpuse în ciclul dedicat de Corneliu Baba regilor înnebuniți, mai degrabă decât nebuni. Pentru că ai senzația privind aceste tablouri că nebunia s-a insinuat treptat, destructurând atât mintea cât și trupul. Degradarea lor este perfect dispusă, tragicul și grotescul conținându-se reciproc și definind un personaj a cărui costumație indică nebunia și deriziunea. Mai degrabă este o ignorare recognoscibilă în plan vizual a fastului regal. Și aici degradarea este deosebit de interesantă, pentru că simulacrul de mantie regală va lăsa loc în final nudului, insului golit de orice trăsături ale puterii, cât mai puțin rege și cât mai mult simplu om. Regalitatea se consumă în propria ei temporalitate limitată și are ceva dintr-o ficțiune concentrată. Ea instituie grandomania pentru ca apoi să-I minimalizeze efectele. Dejoacă iluzia regelui care crede că deține puterea absolută pentru ca apoi să-l arunce în abisul delirului.

Regele este un retor, nu însă unul destul de persuasiv.

Trupul pictural al regelui este efigia deriziunii. Un trup filiform, contorsionat în care nu se mai disting decât vag forme și contururi. Se pierde orice distincție a identității corporale și se ajunge la o alegorie a aneantizării. Indisociabilul primează, acoperind spațiul de reflecție a figurii regale, ea însăși vidată de orice semnificație. Corpul este aleatoriu pliat pe ideea de regalitate, purtător al veșmântului ce amintește vag de mantia regală, fără să-și piardă însă gradul de sugestivitate. Aparența devine aici și esență, pentru că fiecare detaliu vestimentar (părțile asimetrice ale mantiei, pliurile inegale) întregește ideea deriziunii. Costumul franjurat își îmbracă regele decăzut, înfrigurat, pășind somnambulic în noaptea delirului. Totul este o răsturnare a fastului, o progresivă decădere a lui. Coroana aplecată într-o parte, semn vizual indicând pierderea puterii, mâinile recogniscibile doar prin forma alungită, așezate într-o poziție sugerând neputința, chipul cadaveric și ochii cu o privire bizar-pierdută amintind de unul din bufonii lui Velázquez, membrele contorsionate ale picioarelor înaintând haotic reflectă în același timp umilința și grotescul. Un rege ce se plimbă fantasmatic, el însuși o umbră, într-un ospiciu de nebuni. Este interesant efectul vizual percutant obținut prin aceste trăsături care se pierd tot mai mult în nou-individual, sau într-o individualitate angoasată. Caracterul generic le particularizează și aici se poate spune că paradoxul funcționează perfect. Parcurgând ciclul de regi nebuni ți se imprimă pe retină imaginea unui singur rege, care se diseminează în simulacre. Copia se regăsește perfect în original și el o ipostază distorsionată a chipului regal. Sau poate că de fapt această figură regală este prototipul modernității, și somptuozitatea nu ar fi în acest context decât un anacronism.

Fizionomia si aspectul vestimentar translează ceva din portretul lui Richard al III-lea , regele pierdut în nimicnicia propriului regat. În ultima ipostază, regele apare golit de însemnele emblematice, un nud descărnat și tumefiat, în care contururile devin indiscernabile. Singură, ca o vagă sugestie a unei încă prezente investituri, apare o coroană, aluzie care-și pierde orice relevanță în această supremație a derizoriului. Mantia este superfluă, atârnând pe podea, semn dispensabil și neconcludent. Trupul dezgolit de orice contingențe cu un statut aleatoriu își scrie propria sa narațiune. Regalitatea nu este decât un balast, un costum care-și pierde semnificația unei scriituri autonome, cum o numea Barthes și devine o înșiruire haotică de indicii. În Regele moare, mila și groaza, ambele contaminate de un acut sentiment al prăbușirii constituie fundamentul dramatic. Regele moare în trepte, în stadii care-i potențează criza și-I revelează absurdul unei existențe fisurată în interior de vreme ce monarhii mor. Spaima sfârșitului se regăsește pictural în figura umilită, aruncată în vid a regelui, un chip-reflecție a descărnării, ce-și pierde orice individualitate. Regalitatea istovită își găsește ecou într-un trup dezmembrat, acoperit de un simulacru vestimentar. Peticul este esența acestui tip de costum îmbucătățit.

Absurdul vine din coborârea sacadată în eroziunea apropierii, fie că este vorba de o semantică afectivă sau de una pur lingvistică. Lear ca personaj ce anticipează poetica absurdului devine „de-Lear” caracterial și discursiv. Se instituie solitudinea terifiantă, absurdă tocmai pentru că individul este prins într-un lanț verbal diseminant în care sensurile se rup fără să ajungă la receptor.

La Shakespeare cultivarea unui imagism vizual sau spectacular este deosebit de percutantă. Personajele se contemplă, inițiază jocul, în care îi prind succesiv pe ceilalți, pe o scenă rotativă niciodată aceeași.Unghiul de percepție se schimbă, așa cum regalitatea și bufoneria își dispută autoritatea.

Intimitatea lor este perfectă și naște cele mai ingenioase și autentice tipuri de comunicare. Regele nu este înțeles cu adevărat decât de nebun, receptorul cel mai apt să-i capteze mesajul, să-i probeze semnificațiile sau să i le anuleze. Numai în proximitatea acestui personaj proteic, regele se poate dezvălui. Dacă el lipsește, procesul comprehensiv este mai îndelung și cere o sondare interioară mai profundă.

Le leagă pe aceste personaje o subtilă relație de dependență, un cod în care orice îndepărtare justifică necesitatea apropierii. Nebunul devine auto-portretul regelui, atunci când monarhul are înțelepciunea de a se îndepărta la timp de subversivitatea falsei sale imagini și de a-i accepta deconstrucția nu haotică, ci ludic-argumentată de bufon. Regele moare, costumul lui se deșiră și odată cu el piere o lume. Se descoperă, într-o ruptură tragică, vidat de comunicarea cu ceilalți, captat de o luciditate nocturnă, de o logică a descompunerii. De aici, într-un plan exterior, prevalența găurilor și peticelor costumare. Clivajul dintre fragmentele unei vieți de care regele se agață paroxistic și imanența morții constituie miza absurdului. Vidul este unul existențial și vestimentar, o derogare de statut și însemne, corespunzând perfect ipostazei nude a lui Baba.

Monologul personajului asemeni costumului său, este caleido-scopic, se surpă și se reface din bucăți.

 

 

VIII. Textualitatea costumată

Personaje îmbrăcate

 

 

Costumul ilustrează și nuanțează paradigma culturală a unei epoci în tot ce are ea mai caracteristic: stilistica, înțelegând prin aceasta multiple forme și formule de abordare și receptare. Costumul ipostaziază individualizant o epocă și o deschide spre multiple reinterpretări, o îmbracă pentru a o face văzută.

Fascinația sa este fascinația spectacularului însuși mereu metamorfozant și incitant ca simbolistică vizuală, ca figurație ludică. Costumul identifică un personaj și îi depășește în același timp spațiul de joc, pentru că devine el personaj și spectacol. Fie că este vorba de bufonul shakespearian sau de bufonii lui Velázquez (Don Sebastian de Mora, Juan de Calabacillas) costumul își obiectivează ingenios propria sa istorie (textură rescrisă periodic) în care inventivitatea și rigurozitatea dozării efectelor se developează succesiv. Costumul emerge din text, iar textul își etalează propria sa costumație.

 

 


BIBLIOGRAFIE 

 

 

Barthes, Roland, 1967, Système de la Mode, Paris, Edition du Seuil.

Bloom, Harold, 1998, Canonul Occidental, București, Univers.

Carlyle, Thomas, 1998, Filozofia vestimentației, Iași, Institutul European.

Camus, Albert, 1994, Mitul lui Sisif, București, Rao.

Esslin, Martin, 1977, Le Théâtre de L’Absurde, Paris, Gallimard.

Francastel, Pierre, 1972, Realitatea figurativă, București, Meridiane.

Frye, Northon, 1978, Anatomia criticii, București, Univers.

Gielgud, John, 1997, Acting Shakespeare, Pan Books, London.

Gurr, Andrew, 1970, The Shakespearean Stage, Cambridge University Press,

Ionescu, Eugen, 1975, Teatru, București, Editura pentru literatură Universală.

*** Note și contranote, 1992, București, Humanitas.

Mălăncioiu, Ileana, 2001, Vina tragică, București, Polirom.

Shakespeare, William, 1955, Opere, București, Editura pentru literatură și artă.

Simmel George, 1983, Cultura Filozofică, București, Humanitas.

Sontag Susan, 2000, Împotriva Interpretării, București, Univers.

Wilde Oscar, 1972, Intențiuni, București, Univers.

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Dan GRIGORESCU, Alexandra VRANCEANU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: February, 2003