Pagina anterioara :: eBooks :: Cuprins :: Pagina de start :: Despre autor :: Pagina urmatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvânt explicativ

Cursul de faţã se adreseazã tuturor celor interesaţi de dinamica limbii române din perspectiva stilisticii funcţionale.

Partea întâi se referã la stilul administrativ. Intenţionãm astfel sã oferim un punct de vedere asupra acestui stil funcţional din perspectivã lexicalã, pragmaticã, retoricã.

Pornind de la studiile anterioare şi ţinând seama de ele, materialul de faţã analizeazã particularitãţile stilului administrativ, ale subdiviziunilor acestuia şi se opreşte, cu insistenţã, asupra limbajului comercial (LC). Cursul practic ,,Limbaje de specialitate" are în vedere plasarea limbajului comercial în configuraţia stilisticã a limbii române contemporane. Aducem argumente semantico-lexicale, morfologice şi sintactice în sprijinul susţinerii teoriei existenţei LC ca variantã a stilului administrativ.

Cursul este practic deoarece:

a) conţine o mare varietate de texte aparţinând limbajului comercial (scrisori de afaceri, procese verbale, mostre de corespon-denţã cu banca, cu instituţiile sistemului financiar, ş.a.), texte care ne-au pus la dispoziţie un bogat material lingvistic şi care ne-au ajutat sã exemplificãm, concret, teoriile emise;

b) conţine liste de întrebãri grupate sub titlul generic Verificã-ţi cunoştinţele! la sfârşitul fiecãrui grupaj de câte douã-trei subcapitole.

Textele, în marea lor majoritate, sunt reale, culese chiar din viaţa social-economicã şi administrativã contemporanã. Altele aparţin culegerilor publicate şi menţionate în lista bibliograficã de la sfârşitul cursului. Intenţia noastrã a fost aceea de a oferi studenţilor un curs a cãrei principalã însuşire sã fie funcţionalitatea. În urma parcurgerii acestui curs, studenţii trebuie sã cunoascã şi sã recunoascã particularitãţile lingvistice ale LC şi sã dovedeascã abilitatea de a redacta orice tip de text aparţinând limbajului comercial.

Competenţã şi performanţã. Funcţionalitate. Cu alte cuvinte, ancorare în realitãţile socio-economice şi administrative contemporane din perspectivã lingvisticã.

Autoarea


Pagina anterioara :: eBooks:: Cuprins :: Pagina de start:: Despre autor :: Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper at the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575.
 Comments to: Olga BALANESCU-  Last update: July, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU    
Recommended resolution: 1024x768 px.