Pagina anterioara :: eBooks :: Cuprins :: Pagina de start :: Despre autor :: Pagina urmatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I: PUNCTE CARDINALE
CONFIGURAŢIA STILISTICÃ A LIMBII

Definirea configuraţiei stilistice a limbii, acţiune importantã, necesitã clasificarea conceptului de limbã (în accepţia saussurianã parole), ca mijloc de comunicare lingvisticã la un moment dat social-istoric determinant, într-o comunitate lingvisticã bine definitã.

Limba (în aceastã accepţie) se realizeazã în planul concret într-o serie de varietãţi la baza cãrora se gãsesc mesajele individuale. Formarea principalelor variante ale limbii este datã de:

a) factorul geografic
b) factorul socio-cultural

Cea dintâi determinã stratificarea unui idiom în : graiuri, subdialecte, dialecte din a cãror organizare într-un sistem rezultã structura dialecticã a limbii. Cel de-al doilea factor determinã apariţia stilurilor funcţionale (variante culturale), forme concrete de realizare a limbii literare.

Raportate la istoria limbii, între variantele teritoriale şi variantele culturale existã un raport de inversã proporţionalitate. Variantele teritoriale înfloresc în faza veche a limbii literare şi dispar în faza ei modernã, pe când variantele culturale cunosc forme incipiente în forma veche şi o evidentã dezvoltare în faza modernã.

Existã câteva criterii unanim acceptate care pot funcţiona în sprijinul stratificãrii stilistice a limbii.

a) criteriul socio-cultural
b) criteriul statistic
c) criteriul frecvenţei
d) criteriul autoritãţii

dar indiferent de criteriul aplicat, se impune principiul dihotomic de împãrţire a limbii în stil popular (limbã popularã) şi stil (limbã) literar(ã).

Cea mai veche clasificare îi aparţine lui Iorgu Iordan care stabileşte urmãtoarea stratificare pentru ramificaţia literarã, aplicând criteriul socio-cultural:

   1. stil literar propriu-zis (artistic)
   2. stil ştiinţific şi tehnic
   3. stil oficial
   4. stil oratoric
   5. stil familiar.

Numeroşi specialişti s-au ocupat de problema formãrii principalelor variante ale limbii. S-au constatat[1] astfel cã doi sunt factorii esenţiali în apariţia acestor variante: factorul geografic (care determinã stratificarea unui idiom în: grai, subdialect şi dialect, prin a cãror organizare într-un sistem obţinem structura dialecticã a limbii) şi factorul socio-cultural (care determinã apariţia limbajelor speciale prin care înţelegem atât limbajele cu caracter social larg-urban şi rural cât şi limbajele restrânse la anumite domenii de activitate. Noi ne vom ocupa de cele din urmã).

Aceste variante lingvistice sunt într-o relaţie ierarhicã şi formeazã un diasistem al limbii[2] . Relaţiile care guverneazã ierarhia funcţionalã a limbii sunt cuplurile: o identitate-diferenţã, general-particular. Diasistemul limbii se concretizeazã în stilul literar[3] (care corespunde celui mai înalt nivel de exprimare artisticã) şi stilul neliterar (reversul celui dintâi). Aşadar, diasistemul se manifestã prin mesaje, iar noi putem configura schematic aceastã dispunere ierarhicã astfel:În 1970 Ion Coteanu stabilea urmãtoarea configuraţie stilisticã a limbii:

1.

În 1973, pornind de la criteriul expresivitãţii, revine asupra acestei scheme reunind stilurile administrativ şi ştiinţific sub numele limbaj non-artistic, pentru a se evidenţia mai clar opoziţia acestuia cu limbajul artistic. Dihotomia artistic/non artistic devine funcţionalã şi pentru limbajul popular:

Tot la criteriul socio-cultural cãruia îi asociazã criteriul funcţionalitãţii limbii (în accepţia lui Jacobson) porneşte şi Paula Diaconescu în stabilirea configuraţiei stilistice a limbii române. Criteriul socio-cultural opereazã la primul nivel de stratificare a limbii în: stil popular şi stil cult (literar) dupã care intervine forma comunicãrii care face distincţie între limbajul oral şi cel scris. Modalitatea comunicãrii deosebeşte atât în limbajul oral cât şi în cel scris variante comune şi stilate. În fine, orientându-ne atenţia asupra mesajului distingem texte artistice şi non-artistice iar referindu-se strict la domeniul de activitate în care limbajul respectiv este întrebuinţat distingem: stilul tehnico-ştiinţific, stilul oficial-administrativ, stilul publicistic, stilul oratoric cãrora le corespund urmãtoarele funcţii ale limbii: funcţia referenţialã (cognitivã), funcţia conativã, funcţia faticã şi, în fine, funcţia emoticã asociatã cu cea conativã, structura stilisticã a limbii ar fi urmãtoarea:

3.

I. socio-cultural
II. forma comunicãrii
III. modalitatea comunicãrii
IV. orientare spre mesaj
V. diferite domenii de activitate

Flora Şuteu ne propune urmãtoarea clasificare a stilurilor funcţionale:


Alte clasificãri au avut în vedere criteriul frecvenţei aplicat elementelor mesajului, distribuţiei lor şi combinaţiei lor (Lidia Sfârlea) sau criteriul statistic (Sanda Golopenţia, Toma Pavel) urmãrindu-se dupã formula lui P. Guiraud, bogãţia şi concentraţia vocabularului. Potrivit acestuia din urmã criteriu s-au putut trage urmãtoarele concluzii: stilul beletristic (poezie) se caracterizeazã printr-o foarte mare bogãţie a vocabularului şi o concentraţie informaţionalã medie; stilul administrativ se distinge printr-o bogãţie lexicalã micã, dar printr-o nare concentraţie informaţionalã; stilul ştiinţific este situat la extrema opusã stilului beletristic (poezie): vocabular redus şi concentraţie informaţionalã maximã.

a) Criteriul frecvenţei este aplicat elementelor mesajului, distribuţiei lor şi combinaţiei lor. Astfel, etapele de delimitare a stilurilor limbii române ar fi:

   1. Alegerea textului astfel încât sã cuprindã întreaga varietate a studiului cercetat.
   2. Segmentarea textului la toate nivelele limbii.
   3. Analiza unitãţilor segmentate sub raportul frecvenţei, distribuţiei şi combinaţiei lor.
   4. Stabilirea situaţii generale din toate aceste puncte de vedere.
   5. Desprinderea structurilor caracteristice.
   6. Reintroducerea structurilor astfel determinate în modelul comunicãrii.

În lucrarea de faţã ne propunem realizarea unei prezentãri lingvistice generale a unui limbaj comercial (LC) în limba românã contemporanã. Am avut în vedere ca principal obiectiv, prezentarea profilului acestui limbaj în cadrul stilurilor funcţionale ale limbii literare. Alegerea LC ca domeniu de cercetare se justificã prin argumente de ordin practic şi teoretic: pe de o parte, pentru cã în cadrul stilurilor funcţionale ale limbii literare LC (alãturi de cel juridic) are cea mai strânsã legãturã cu viaţa socialã, iar pe de altã parte, datoritã faptului cã nu dispunem încã de o descriere sincronicã a structurii şi funcţionãrii LC, ceea ce ne-a încurajat în încercarea de a completa un ,,gol" de pe harta limbajelor funcţionale româneşti.

Precizãm cã lucrarea de faţã încearcã numai plasarea LC în configuraţia stilisticã a limbii române contemporane. Nu ne lipsesc, desigur, argumentele semantico-lexicale, morfologice şi sintactice în sprijinul susţinerii teoriei existenţei LC ca variantã a stilului administrativ, dar acestea vor fi aduse în capitolele ce vor urma.

Materialul lingvistic provine dintr-o multitudine de texte (menţionate în lista bibliograficã), pentru a evidenţia marea diversitate a modalitãţilor de exprimare.

Din clasificãrile prezentate tragem concluzia cã LC aparţine fãrã echivoc limbajului literare (v. schema 1) sau cultivat (v. schema 2), se încadreazã deci în varianta cultivatã şi solemnã a limbii (v. schema 4).

Structura LC

Încercãm sã susţinem cã în cadrul stilului administrativ am putea distinge patru subdiviziuni:

Dacã ţinem cont de criteriile menţionate:

a) domeniul de activitate
b) criteriul frecvenţei
c) criteriul statistic
d) natura mesajului


Propunem de aceea urmãtoarea schemã în care vom dezvolta numai ramura de care ne-am ocupat îndeaproape (LC)

Stilul administrativ

Stilul administrativ are o aplicabilitate foarte bine definitã într-un perimetru socio-profesional distinct. Este propriu comunicãrii în domeniul relaţiilor economice, juridice (cu aplicabilitate civilã şi economicã), diplomatice şi al administraţiei de stat. Forma de concretizare textualã a stilului administrativ o reprezintã:

   • actele diplomatice
   • actele particulare cu destinaţie administrativã
   • documentele oficiale, referitoare la viaţa socio-economicã.

Unii specialişti sunt de pãrere cã acest stil funcţional dezvoltã texte al cãror limbaj îndeplineşte urmãtoarele funcţii:

   • de documentare (proces verbal, raport, referat, ordin circular, procurã - vezi cap. IV, subcap. 11)
   • de informare (declaraţia, anunţul, cererea, scrisoarea comercialã, invitaţia, telegrama)
   • de evidenţã a muncii (tabelul nominal, inventarul, orarul, fişa de pontare, formulare tip: diplomã, adeverinţã, facturã fiscalã)
   • de reglementare în temei legal (vezi cap. IV, subcap.: 5, 7, 8)
   • de normare a activitãţii (vezi cap. IV, subcap.: 4, 6, 9, 10).

Procedeul lingvistic de bazã este clişeul, formularul, deoarece acestea oferã posibilitatea multiplicãrii în numãr nelimitat a unei structuri parţial formulate.

Evitarea ambiguitãţii duce la suprapunerea ,,volumului" mesajului cu dezvoltarea textului prin pãstrarea identitãţii dintre planul paradigmatic cu semnele lingvistice specifice şi prin anularea progresivã a polivalenţei semantice a semnelor lingvistice în acelaşi plan sintagmatic.

Textul administrativ evidenţiazã necesitatea nuanţãrii şi a depãşirii generalului în particular ceea ce determinã distribuţia uniformã a informaţiei pe un plan sintagmatic mai amplu. Textul este performativ, adicã formuleazã un act de limbaj care poate fi: o afirmaţie, o negaţie, o confirmare, un ordin, o interdicţie etc. Emiţãtorul textului (E) se depersonalizeazã. Receptorul (R) este mereu direcţionat în sensul dorit de E, astfel încât R se aflã, aproape tot timpul, sub autoritatea lui E. Retorica acestui text nu este subordonatã calofiliei, ea rãspunde unor necesitãţi de ordin practic. Astfel explicãm nuanţarea strict practicã a tropilor.

Stilul administrativ este considerat ca fiind cel mai omogen dintre stilurile funcţionale ale limbii române. În funcţie de domeniul socio-profesional şi de sensul de desfãşurare a relaţiei cetãţean-instituţie publicã (adicã relaţia ER) se evidenţiazã urmãtoarele variante interne ale stilului sus menţionat:

   • conservatoare
   • mediu conservatoare
   • oralã.

Varianta conservatoare este specificatã textelor aparţinând corespondenţei cu organele de justiţiei, cu instituţiile sistemului financiar, cu societãţile de asigurare, în mãsura în care raportul:

E R

se desfãşoarã într-un singur sens (dinspre instituţia publicã). Aceastã variantã are un caracter impersonal, sobru, obiectiv.

Cea de-a doua variantã este relativ deschisã unor variaţii stilistice individuale, în funcţie de R, fiind specificã scrisorilor comerciale (cu clienţii, cu furnizorii, de remedieri şi reclamaţii, cãtre personal, de vânzare, de menţinere ş.a.).

Varianta oralã (oratoricã) apare în activitatea juridicã, caz în care raportul E - R (cetãţean - instituţie publicã) se desfãşoarã în ambele sensuri:


Aceasta este varianta cea mai deschisã manifestãrilor stilistice individuale.

Rolul principal în dezvoltarea conţinutului funcţiei de comunicare şi cunoaştere, îl au funcţia referenţialã şi conativã, caracterizate printr-un conţinut specific, rezultând din modul de desfãşurare a celorlalte funcţii.

Conţinutul funcţiei denominativ-referenţiale este condiţionat în mod esenţial, de funcţia metalingvisticã; denumirea ,,obiectului" se face din perspectiva relaţiilor interumane instituţionalizate, a relaţiilor oficiale dintre cetãţean şi instituţii publice. Mesajul textului este hotãrâtor condiţionat de cunoaşterea acestui cod metalingvistic, accesibil, în parte ca şi în stilul ştiinţific, numai specialiştilor, deci unei categorii anume socio-profesionale.

Funcţia expresivã, aparent neparticipativã, se subordoneazã, de fapt, în totalitate funcţiei conative, tocmai prin tendinţe de anulare, pentru destinatar, a individualitãţii emiţãtorului.

Destinatarul are un rol hotãrâtor în organizarea textului lingvistic, cu deosebire, însã, cã raportului emiţãtor-receptor prin intermediul textului, îi ia locul, în conştiinţa receptorului, raportul text-destinatar, cu trecerea în anonimat absolut a emiţãtorului.

Funcţia referenţialã îşi depãşeşte propria sferã tocmai prin impunerea ca definitorie a raportului text-destinatar, obiectualizând planul semantic al enunţului şi prin aceasta, orientând conştiinţa civicã şi acţiunile receptorului. Pentru aceasta din urmã, un text-lege nu mai este doar un enunţ informativ, obiect al cunoaşterii, ci şi un cadru în care i se impune sã se situeze în viaţa socialã.

Mediul specific de desfãşurare a relaţiilor dintre funcţiile particulare ale limbii determinã modificãri însemnate în desfãşurarea funcţiei globale, de comunicare şi cunoaştere. Limba devine, dintr-un instrument pasiv de reflectare (sau interpretare) a realitãţii extralingvistice şi, eventual, de influenţare a interlocutorului, un instrument ,,activ" de transformare a realitãţii. Referentul preexistã textului lingvistic, dar identitatea sa este variabilã sau chiar se modificã radical pe mãsura desfãşurãrii actului lingvistic.

Prin stil administrativ, limba provoacã transformãri substanţiale în chiar planul ontologic al lumii obiective, în dimensiunile ei social-umane.

Modificãrile cele mai spectaculoase şi dintre cele mai directe se produc în domeniul activitãţii juridice, unde textul-sentinţã din planul lingvistic este imediat materializat în planul existenţei obiective, reale. ,,Cuvântul judecãtorului - observa U. Eco - e activ: transformã în realitate ceea ce el spune; el spune «treizeci de ani», şi acuzatul se duce în carcerã într-adevãr pentru treizeci de ani..."

Noua identitate de text juridic al referentului poate sã intre - şi intrã frecvent - în contradicţie cu identitatea lui adevãratã.

Stilul administrativ rãmâne în sfera limbii literare comune, atât din perspectiva sistemului, cât şi din cea a structurii formatice.

Singura particularitate relevantã caracterizeazã raportul

şi este datã de frecvenţa ridicatã a unor abrevieri specifice: a.c. (anul curent), a.m. (ante meridian), p.m. (post meridian), art (articol), H.G. (hotãrâre de Guvern), lit (litera), S.R.L. (societate cu rãspundere limitatã), S.C. (societate comercialã).

La nivel morfematic devierile de la limba literarã comunã şi îndepãrtarea de celelalte stiluri constau, mai ales, în ierarhizarea specificã a unitãţilor lexico-gramaticale şi în particularitãţile desfãşurãrii opoziţiilor din interiorul diferitelor categorii gramaticale.

Prin referinţã şi însemnãtate, preponderenţa o deţin:

   • substantivul
   • pronumele nepersonale (demonstrativ, nehotãrât şi relativ)
   • prepoziţia/locuţiunea prepoziţionalã
   • conjuncţia/locuţiunea conjuncţionalã

Interjecţia este absentã iar pronumele personal are o prezenţã neglijabilã (mai ales la persoanele I şi a II-a).

Preponderenţa substantivului rezultã din caracterul accentuat denominativ al frazelor organizate binar, cu subiect şi predicat dar cu subiecte multiple şi cu o serie de atribute şi complemente. Totodatã, necesitatea situãrii referentului în perspectiva temporalã, sau mai exact, pantemporalã, determinã frecvenţa foarte ridicatã a substantivelor postinfinitivale.

Ex.: În cursul efectuãrii cercetãrii penale...

Substantivelor postinfinitivale li se adaugã categoria participiilor pasive substantivate cu ajutorul articolului hotãrât:

Ex.:

şi cu ajutorul articolului demonstrativ:

În interiorul genului gramatical, substantivele ,,persoanele" se caracterizeazã prin neutralizarea opoziţiei masculin/feminin, fie cã se prezintã sub formã de masculin (inculpat, reclamant) fie cã se prezintã sub formã de feminin (parte persoanã). Indiferent de genul gramatical în care se integreazã, planul semantic se întemeiazã pe ideea de ,,ambiguu".

Ex.: Persoana vãtãmatã poate fi audiatã ca martor.

Opoziţia de numãr este dominatã de singular, expresie a generalului:

Ex.: Învinuitul sau inculpatul are dreptul sã fie asistat.

În flexiunea cauzalã a substantivelor sau pronumelui, genitivul şi dativul se impun.

Genitivul intrã, în special, în relaţii de subordonare cu substantivele postinfinivale, dezvoltând valorile de genitiv şi, mai rar, genitiv subiectiv (nedeterminat) cu funcţia sintacticã de atribut al complinirii: ,,În caz de reconstituire a modului în care a fost sãvârşitã fapta, se consemneazã amãnunţit şi desfãşurarea reconstituirii".

Cele douã cazuri se constituie în mãrci stilistice, la nivel morfo-sintactic prin semantica şi sintagmatica lor.

- dezvoltarea genitivului funcţiilor social-politice şi al cadrului instituţional, juridic sau administrativ: ,,Codul penal al Republicii Socialiste România"
- construirea genitivului cu propoziţii specifice sau cu întrebuinţare specificã textelor juridice sau administrative: ,,... în scopul obţinerii..."
- tendinţa de absolutizare a semanticii ,,personale" a dativului, de caz al implicãrii în desfãşurarea acţiunilor: ,,Fiecãrui cetãţean îi este..."
- intrarea dativului în relaţii de subordonare cu adjectivele care în limba literarã comunã se construiesc de obicei cu acuzativul prepoziţional
- construirea dativului cu prepoziţii specifice sau devenite specifice textelor juridice: ,,Conform deciziei nr. 275 din [...]".

Acuzativul pronumelui demonstrativ, aceasta, intrã frecvent în propoziţii condiţionale şablon, în care dezvoltã apoziţional, un sens neutru, corespunzãtor pronumelui personal, o, din limba literarã comunã.

Vocativul, absenţã totalã în variante textelor administrative este prezent în varianta juridicã oralã şi în cea administrativ oficialã. Specificã este aici omonimia cu nominativul nearticulat singular (,,inculpat") şi în plural (,,cetãţeni"), sau în sintagme cu diferite apelative (,,onoratã instanţã!").

În varianta stilisticã a textelor juridice, desfãşurarea flexiunii verbale reflectã douã exigenţe esenţiale ale redactãrii acestora, în strânsã legãturã între ele: de obiectivitate personalã şi de generalitate.

Caracterul de impersonalitate obiectivã determinã absenţa ca şi totalã a diatezelor reflexivã şi reciprocã şi impune frecvenţa ridicatã a pasivului nedeterminãrii. Predominã structurile cu pronume reflexiv. Când pasivul se construieşte cu auxiliarul a fi (exprimat şi neexprimat) complementul de agent este în mod frecvent absent întrucât este subînţeles în cadrul situaţional sau pentru cã este neidentificabil ,,personal".

Caracterul de generalitate, împletit strâns cu cel de legitate imperativã, nediscutabilã, a aceloraşi texte trece în planul semantic al indicativului şi conjunctivului, moduri cu frecvenţã predominantã.

Imperativul şi prezumtivul lipsesc, iar prezenţa potenţial-optativului este aproape nesemnificativã. Dintre toate formele verbal-nominale, prezenţa însemnatã a infinitivului şi participiului se constituie într-un mijloc de concentrare a planului expresiei.

Categoria gramaticalã a timpului este scoasã din raportul cu prezentul desfãşurãrii procesului de comunicare lingvisticã, fiind situatã într-o temporalitate nedeterminatã.

Din aceastã perspectivã, prezentul descrie o dimensiune pancronicã, în limitele temporale ale funcţionãrii enunţului lingvistic.Perfectul compus şi viitorul sunt tipuri ale organizãrii succesivitãţii temporale a acţiunilor din perspectiva desfãşurãrii raportului cauzal-condiţional între elemente din realitatea empiricã şi elemente din domeniul instituţional, juridic sau administrativ.

În interiorul categoriilor gramaticale de numãr şi persoanã situate prin excelenţã la nivelul morfo-sintactic, exprimarea subiectului cu preponderenţã prin substantive şi pronume nepersonale, în legãturã cu caracterul obiectiv, apersonal şi generalizator al enunţului juridic sau administrativ, impune întrebuinţarea ca şi exclusivã a persoanei a III-a verbale, cu predominarea formei de singular: ,,Înşelãciunea care a avut consecinţe grave se pedepseşte cu închisoare [...]". Singularul predominã în special în textele ,,obiectualizate", în care ideea centralã a mesajului acestora se întemeiazã pe diferite categorii juridice. În textele al cãror mesaj se concentreazã pe diferite categorii social-umane instituţionalizate, predominã pluralul: ,,Cetãţenii R.S.R., fãrã deosebire de rasã, sex, religie sunt egali în...". Şi singularul şi pluralul funcţioneazã ca expresie a generalului.

Persoana I singular intervine în texte administrative individuale, mai precis, în formularea cererilor când intrã în contradicţie cu persoana a III-a a substantivului-subiect: ,,Subsemnatul ... declar cã [...]".

Sintaxa textului şi structura vocabularului dezvoltã ele mai multe din mãrcile specifice stilului juridico-administrativ.

Desfãşurarea actului lingvistic concret în domeniul vieţii sociale, juridico-administrative, se face prin intermediul a douã categorii de enunţuri sintactice:

- accentuat spontane, realizate în anumite momente ale desfãşurãrii procesului juridic, în interiorul textelor hibride, în care coexistã elemente de limbaj popular (în stilul conversaţiei) cu termeni şi sintagme stereotipe, specifice stilului oficial-administrativ;
- elaborate, concretizate în texte juridice sau administrative, cu destinaţie generalã.

Prima categorie de enunţuri poartã amprentele superficialitãţii culturale a emiţãtorului. Acesta, ambiţionând, pe de o parte, sã cuprindã o cât mai mare cantitate de informaţii iar, pe de alta, sã-şi înscrie limbajul într-o modalitate specificã ,,mai aleasã", de exprimare, încãrcatã cu formule-şablon, realizeazã o prozã prolixã cu relaţii sintactice lipsite de coerenţã.

Enunţurile din cea de-a doua categorie descriu trãsãturile definitorii ale stilului administrativ, trãsãturi determinate de exigenţe ale funcţionãrii juridice sau administrative şi de particularitãţi ale desfãşurãrii relaţiilor sociale instituţionalizate prin intermediul documentelor scrise.

Prin organizarea sa, textul împleteşte în planul sãu semantic:

- ideea suveranitãţii imperative a legii,
- întemeierea motivãrilor, implicite sau explicite, ale demersului juridic sau administrativ,
- simultaneizarea particularului cu generalul, într-o tendinţã de cuprindere integralã şi multidimensionalã a raporturilor interumane dintre cetãţean şi instituţiile publice,
- o dialecticã periculoasã a acestor raporturi situate între posibilitate şi realitate.

Toate aceste ,,date" de ordin semantic condiţioneazã în acelaşi timp conţinutul informaţional al termenilor alcãtuitori ai enunţului şi organizarea lor specificã în raporturi sintactice, impunând:

a) alterarea specificã, semnificativã a structurilor sintactice de amplã desfãşurare, cu enunţuri cu structurã minimalã
b) depersonalizarea enunţurilor sintactice,
c) dezvoltarea de cadre sintactice fixe,
d) desfãşurarea specificã a raporturilor sintactice

a) Imperativul cuprinderii tuturor posibilitãţilor de manifestare a unor relaţii intrate sub incidenţa acţiunilor legilor şi exigenţe privind claritatea şi autoritatea termenului juridic determinã împletirea unor poze arborescente sau ramificate cu propoziţii simple, independente sintactice.

b) Depersonalizarea enunţului juridic este o rezultantã a coborârii în aceastã direcţie a nivelului lexical cu nivelul morfo-sintactic şi cu cel sintactic propriu-zis şi se realizeazã prin:

- dezvoltarea frecventã a relaţiei de interdependenţã între un substantiv postinfinitival şi un verb la prezentul atemporal;
- frecvenţa ridicatã a reflexivului nedeterminãrii;
- reflexivul nedeterminãrii alterneazã cu pasivul nedeterminãrii, dezvoltat într-un acelaşi tip de structuri verbale ale predicatului: a putea + infinitivul pasiv al verbului principal;
- întrebuinţarea frecventã a substantivelor şi pronumelor personale de dativ şi acuzativ.

c) Enunţurile sintactice-administrative se organizeazã într-un numãr finit de scheme, relativ diferite în funcţie de domeniul restrâns de activitate, social-economicã sau administrativã.

Parte din aceste structuri sintactice schematizate sunt impuse de instituirea unor construcţii-şablon, anterior transmise prin tradiţie, acum, cele mai multe dintre ele, multiplicate prin formulare birocratice. Se includ aici textele proceselor verbale, ale cererilor, contractelor, comenzilor, diferite acte de notariat, care conţin aceleaşi formule, mai ales de început şi sfârşit. Marca definitorie a acestor enunţuri o constituie expansiunea ramificativã a raportului atributiv, contras în structuri nominale sau în participii verbale cel mai adesea pasive.

Cealaltã categorie de structuri sintactice schematice reflectã o dezvoltare specificã de raţionamente în scopul întemeierii unei chemãri în judecatã sau a unei hotãrâri judecãtoreşti sau administrative. Se constituie în marcã definitorie reluarea obsesivã a unor construcţii gerunziale absolute (în special în baza verbelor şi locuţiunilor verbale ,,a considera", ,,a lua în considerare") cu funcţie circumstanţialã nedeterminatã.

d) Alte structuri-tip stau în strânsã legãturã cu specificitatea desfãşurãrii relaţiilor sintactice.

Sub aspect semantic, tipurile de relaţii sintactice au frecvenţa cea mai mare sunt impuse de exigenţele cuprinderii tuturor posibilitãţilor de mani-festare a dinamicii raporturilor social-umane instituţionalizate şi totodatã de necesitatea nuanţãrii lor în interiorul raportului general-particular.

Dintre raporturile de coordonare, predominã cel disjunctiv, prin care se urmãreşte o asimilare concentratã în planul semantic al unei fraze unice tuturor alternativelor posibile la diferite trepte de ramificare a enunţului. Raportul disjunctiv se prelungeşte frecvent într-unul copulativ, realizat prin locuţiunea ,,precum şi".

În interiorul predominãrii raportului disjunctiv, se constituie într-o sintagmã specificã stilului textelor juridice construcţii binale ,,din oficiu sau la cerere".

În sfera subordonãrii se dezvoltã mai multe mãrci distincte, concretizate în preponderenţa unor relaţii sintactice, în planul lor semantic-funcţional şi în modalitãţile de exprimare.

Sunt preponderente funcţiile de atribut şi circumstanţial de condiţie şi de timp. Cunosc o frecvenţã definitorie circumstanţialul referinţei şi complementul corelativ de excepţie.

Sub aspectul expresiei pentru evitarea oricãrui echivoc şi pentru cuprinderea tuturor alternativelor, repetiţia şi enumerarea devin modalitãţi fundamentale de organizare a textului care are ca unitate de bazã sintactico-practicã aliniatul.

La nivel lexical sunt definitorii pentru stilul administrativ:

- unicitatea semanticã a cuvântului. Fie cã aparţin exclusiv stilului juridico-administrativ (,,inculpat", ,,jurisdicţie"), fie cã se întâlnesc şi în limba comunã (,,majoritate", ,,reparare a pagubei") cuvintele prezintã un singur sens lexical specific;
-
caracterul funcţional al diferenţierilor semantice în interiorul unor serii de sinonime, aparent perfecte din perspectiva limbii comune: învinuit - inculpat, decizie -hotãrâre;
-
caracterul relativ stabil al vocabularului determinat de specificitatea comunicãrii prin textul juridic şi administrativ.

În textul administrativ coexistã mai multe straturi lexicale, care situeazã acest stil funcţional în parte într-un spaţiu de suprapunere cu limba literarã comunã, în parte într-un spaţiu de manifestare a individualitãţii specifice.

Din perspectiva raportului cu limba literarã, sunt definitorii douã categorii:

a) elemente populare: ,,aţâţarea urii de rasã sau naţionalitate";
b) elemente neologice: ,,decizie", ,,instanţã", ,,jurisdicţie", ,,donator".

Nucleul principal al acestui strat în constituie terminologia juridicã şi administrativã, ai cãrei componenţi reprezintã un cod metalingvistic specific. Acest strat se întemeiazã pe douã categorii principale de termeni:

a) termeni ştiinţifici, care definesc prin chiar sensul lor naţional primar diferite categorii şi instituţii juridice şi administrative. Termenii sunt:

- neologici: ,,credit", ,,debit", ,,autoritate", ,,acreditare", culpã", ,,decont";
- vechi româneşti, originari sau formaţi pe teritoriul limbii române: ,,pricinã", ,,împricinaţi", ,,fãptuitor".

b) termeni de circulaţie în limba literarã comunã sau în limbajul popular, dar deveniţi specifici stilului juridic, printr-o serie de mutaţii semantice. Ei sunt:

- neologici: ,,ratificã şi denunţã tratate internaţionale";
- vechi româneşti sau populare: ,,celor vãtãmaţi în drepturile lor", ,,dojenirea minorului".

Codului metalingvistic juridic i se adaugã alte categorii lexicale, indispensabile constituirii textului din diverse puncte de vedere:

- termeni supertextuali, prin care se orienteazã procesul de întemeiere şi împlinire a planului semantic al unui text dat: ,,articol", ,,alineat", ,,paragraf", ,,literã", ,,capitol";
- termeni-suport cu o sferã semanticã genericã, aceştia se constituie într-un sprijin sintactic şi semantic al termenilor categoriali definind diferite concepte juridice: ,,faptã", ,,persoanã", ,,mãsurã", ,,infracţiune";
- unitãţi perifrastice situate la interferenţa nivelului lexic cu cel sintactic, devenite specifice stilului administrativ: ,,a se aduce la cunoştinţã", ,,punere în libertate", ,,aflat în stare de detenţie".

Masa vocabularului stilului administrativ este constituitã din termeni aparţinând limbii literare comune.[1] Ion Gheţie, Introducere în stilul imbii române literare, cap. Stilurile limbii romîne literare, - Bucureşti. Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1982; Ion Coteanu, Stilistica funcţionalã a limbii române, Bucureşti. Editura Academiei R.S.R., 1973, vol. 1, p. 15-41; Ion Coteanu, Elemente de lingvisticã structuralã, cap. Structura stilisticã a limbii, Bucureşti. Editura Ştiinţificã, 1967; Paula Diaconescu, Elemente de teoria limbii române literare moderne, partea I, cap. Structura stilisticã a limbii, LR, XXIII, 1974, p. 267-272.

[2] Ion Coteanu, la nota 1.

[3] Flora Şuteu, art. Cit., la nota 1.

 


Pagina anterioara :: eBooks:: Cuprins :: Pagina de start:: Despre autor :: Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper at the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575.
 Comments to: Olga BALANESCU-  Last update: July, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU    
Recommended resolution: 1024x768 px.