Pagina anterioara :: eBooks :: Cuprins :: Pagina de start :: Despre autor :: Pagina urmatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II

1. Repere lingvistice generale

LC este dupã pãrerea noastrã varianta literarã non-artisticã a stilului administrativ, având la rândul sãu subdiviziunile menţionate în schemã, date de natura limbajului şi a elementelor esenţia necesare pentru existenţa mesajului: emiţãtor, receptor, referent, cod, canal şi de dimensiunea textului.

1.1.Emiţãtorul (E) este, pentru toate variantele LC, investit cu autoritate (asemãnãtor cu stilul ştiinţific) şi construieşte mesajul în virtutea unui temei legal (asemãnãtor cu stilul juridic). Tonul mesajului este mai mult sau mai puţin neutru, în funcţie de natura textului şi de receptor. În corespondenţa comercialã subiectiv (v. pentru explicaţii, p. 4), E este fãrã îndoialã patronul firmei, sau o persoanã din consiliul de conducere. În corespondenţa comercialã obiectivã, E este:

- conducãtorul unitãţii (în corespondenţã cu Banca, cu unitãţile de transport);
- Agenţia Naţionalã de Privatizare (în corespondenţã cu organele ierarhic superioare);
- Societatea de Asigurãri (corespondenţã cu societãţile de asigurãri);
- Direcţia Generalã a Finanţelor Publice (în corespondenţã cu instituţiile sistemului financiar);
- Notariatul de Stat, Tribunalul (în corespondenţã cu organele de justiţie);
- Organele de control (procese verbale, note şi referate privind diverse aspecte ale activitãţii).


1.2.Receptorul (R) este neidentificat în textele de tip c şi precis nominalizat în textele de tip a. De aceea, componenta afectivã este mai puternic prezentatã în aceastã din urmã categorie de texte.

Se impune sã distingem urmãtoarele tipuri de mesaje în cadrul corespondenţei comerciale:

1. Corespondenţa cu clienţii
2. Corespondenţa cu furnizorii
3. Corespondenţa cu angajaţii
4. Corespondenţa cu unitãţile de transport
5. Corespondenţa cu instituţiile sistemului financiar
6. Corespondenţa cu banca
7. Corespondenţa cu organele de justiţie
8. Corespondenţa cu organele ierarhic superioare
9. Corespondenţa comercialã a întreprinderilor particulare
10. Note şi referate privind diverse aspecte ale activitãţii
11. Corespondenţa cu partenerii externi.

Am reunit tipurile de mesaje 1-3 sub denumirea de corespondenţã subiectivã, deoarece E este implicat afectiv în mesajul transmis, urmãreşte cu mare interes reacţia R, sã obţinã de la el un rãspuns favorabil. De aceea, va prezenta cât mai aproape de punctul de vedere al lui R. Scopul urmãrit nu este expus autoritar, ci cu multã diplomaţie, deoarece existã undeva, în spatele textului, teama de a nu fi atins.

Dimpotrivã, în corespondenţa obiectivã (tipurile 4-12), E îşi prezintã punctul de vedere neutru, imparţial, indiferent de reacţiile lui R, cu siguranţa datã de temeiul legal în baza cãruia ,,vorbesc". Acest tip de mesaj prezintã situaţia de fapt, cu rãcealã, obiectivitate şi are drept consecinţã rezolvarea nemijlocitã a problemei expuse, cu sau fãrã acordul interior al lui R. Temeiul juridic este instrumentul care opereazã imbatabil şi nu de puţine ori ies în evidenţã asemãnãri între LC şi LJ (la nivel lexico-semantic şi sintactic). Scopul urmãrit este întotdeauna atins, iar conflictul soluţionat. Este tipul de corespondenţã care intervine (de cele mai multe ori) dupã ce între E şi R s-a încheiat deja o rundã de corespondenţã subiectivã.

Sub aspectul dimensiunii, textele de tip a sunt finite, de dimensiune redusã, cu structurã compoziţionalã strictã; orice scrisoare comercialã trebuie sã cuprindã:

a) date de identificare a E: adresã, nume complet, telefon;
b) date de identificare a R: adresã, nume complet, fax, telefon;
c) mesajul (textul propriu-zis)
d) semnãtura persoanei autorizate şi amprenta ştampilei (v. ex. 3 şi 4).

Prin aceastã trãsãturã, textele de tip a se disting de textele de tip c, precum şi de cele aparţinând celorlalte stiluri funcţionale. Nu am amintit de textele de tip b (configurate în parantezã la p. 2), deoarece ele prezintã o situaţie aparte. LC se concretizeazã sub aspectul conţinutului în trei tipuri de mesaje (de tip a, b şi c), dar o atentã analizã de text la nivel morfologic şi sintactic ne dovedeşte cã particularitãţi specifice LC au numai textele a ţi c. Textele a sunt redactate riguros, concis şi clar, în ele abundã termenii de specialitate, sunt texte destinate unei anumite categorii socio-profesionale (cea implicatã în activitatea comercialã). Ele conţin informaţii referitoare la fenomenul comercial, la modalitãţi optime de desfãşurare a activitãţii în acest domeniu, modele economice de analizã şi prognozã a eficienţei comerţului, dicţionare.

Din explozia publicisticã de dupã 1990 am reţinut câteva repere, fãrã a ne propune un inventar atent (v. lista bibliograficã). Spunem cã aceste texte se apropie de stilul ştiinţific, dar aparţin tot LC datoritã particularitãţilor lexicale comune cu celelalte douã tipuri de texte.

1.3. Codul se cere stãpânit atât de E cât şi de R pentru realizarea de mesaje concrete. Textul comercial se supune unei norme specifice sub aspect morfologic, sintactic, frazeologic, lexical semantic şi stilistico-funcţional. Iatã un exemplu edificator. Un ordin circular formulat astfel:

(1) Ne-am gândit la detaliile pe care le-am primit de la persoanele cu autorizaţie şi am observat cã existã o atmosferã general nesãnãtoasã ... va stârni hazul, nicidecum reacţia scontatã. Substituim structurile subliniate, dupã cum urmeazã:

(2) În baza informaţiilor primite din partea persoanelor autorizate, se constatã o stare generalã necorespunzãtoare ... (M.C. - p. 285).

În procesul comunicãrii se intersecteazã douã axe: una subiectivã (a subiecţilor protagonişti ai actului lingvistic: E şi R) şi una obiectivã (a obiectului comunicãrii: referentul şi a mijlocului prin care acesta se realizeazã: cod, limbã). Mesajul se situeazã la intersecţia celor douã axe ale câmpului semiotic. El intrã într-un raport variabil cu textul. Mesajul comercial se caracterizeazã, ca orice text lingvistic, prin patru dimensiuni:

a) dimensiunea foneticã concretizatã în raportul text-limbã din punct de vedere al cãii de desfãşurare a comunicãrii, distingându-se astfel: textul scris şi textul oral (reclame);
b) dimensiunea semanticã cu originea în raportul text-referent (realitate extralingvisticã).Orice text comercial are un sens. Prin acest text se transmite ceva despre o realitate din exteriorul lui: încheierea unui contract comercial, rezolvarea unei reclamaţii, chemarea în instanţã pentru neachitarea obligaţiilor contractuale ş.a.;
c) dimensiunea stilisticã, dimensiune complexã care reflectã relaţia dintre text şi protagoniştii actului lingvistic, concretizatã prin concursul celorlalte dimensiuni.
d) dimensiunea sintacticã reprezentatã de raportul dintre enunţurile lingvistice.

1.4. Funcţiile limbii. L.C. este o expresie a întrebuinţãrii limbii în domeniul relaţiilor comerciale, întrebuinţare în care se evidenţiazã cu precãdere funcţia conativã (sau injunctivã[1]) a limbii şi funcţia faticã.

E urmãreşte în LC sã determine în R un anume comportament: rezolvarea favorabilã lui a problemei abordate (text a), ori informarea corespunzãtoare, ceea ce implicã o reacţie în timp (texte c).

Funcţia poeticã se subordoneazã modului specific în care acţioneazã funcţia conativã iar funcţia referenţialã este strict controlatã. Funcţia emotivã este prezentã în corespondenţa comercialã subiectivã.

1.5. Semnul lingvistic serveşte în corespondenţa obiectivã numai la transcrierea cât mai exactã a unei informaţii (asemenea stilului ştiinţific). E este preocupat de cuprinderea conceptului exprimat într-o formã lingvisticã neutrã, fãrã ambiguitãţi, prin anularea oricãrei conotaţii. În corespondenţa subiectivã, semnul lingvistic îşi asumã, pe lângã transmiterea de informaţii şi responsabilitatea determinãrii unui comportament din partea lui R; de aceea, mesajul este precis destinat cuiva anume. Dinamica semnului lingvistic se bazeazã pe douã raporturi[2] :

a) în interiorul semnificantului (imagine acusticã/concept);
b) în interiorul semnificatului (reprezentarea individualã a obiectelor/concept).

În textul comercial sunt implicate imaginea acusticã şi conceptul, ceea ce face ca semnul lingvistic sã aibã urmãtoarele trãsãturi în LC:

a) sinonimie prezentã;
b) semnificaţie obiectivã şi universalã;
c) semnificaţie închisã
d) constanţa semnificaţiei.

Sub aspectul informaţiei, textul comercial cunoaşte grade diferite de densitate. Aceeaşi problemã poate fi redactatã diferit (în cele douã tipuri de corespondenţã comercialã) şi este susţinutã în mod diferit de componenta informaţionalã. Prezentãm spre exemplificare urmãtoarele texte:

(3)

S.C........... 
Adresa
Tel.... fax... telex...
Nr........ /data.................

Stimate domn,

Suntem siguri cã multitudinea de probleme care existã în firma dumneavoastrã v-a fãcut sã uitaţi pe moment de achitarea la timp a facturii cãtre firma noastrã, conform prevederilor contractuale (contract nr... data...).

Sperãm sã rezolvaţi cât mai curând aceastã problemã şi vã asigurãm cã dorim sã pãstrãm relaţii de colaborare cu dv.[3].

 

Semnãtura.../ştampila

 

(4)

S.C....
Adresa
Tel...fax...telex...

Nr........ /data.................
  Cãtre
Tribunalul Municipiului.......
Compartimentul Litigii Economice
Adresa...................

S.C... cu sediul în... formuleazã prin reprezentanţii sãi legali prezenta

ACŢIUNE

Rugându-vã ca prin hotãrârea ce veţi pronunţa sã obligaţi S.C.... adresa... la plata sumei de ... cu titlu de daune, reprezentând contravaloarea ... şi a sumei de... taxã de timbru pentru urmãtoarele motive[4] :

Specificãm cã vom discuta aceste texte numai sub aspectul componentelor informaţionalã şi afectivã, iar nu sub aspectul structurii sintactice sau lexico-semantice.

Lungimea textului corespunde volumului mesajului în ex. 4, ceea ce înseamnã cã latura afectivã este mai pronunţatã în ex. 3, adicã în corespondenţa subiectivã. Sã urmãrim ce date aflãm din cele douã texte:

Exemplul 3

Exemplul 4
- E se adreseazã nemijlocit, motiv pentru care nu mai menţioneazã datele acestuia de identitate;

- E se adreseazã lui R prin inter-mediul instanţei de judecatã;

- E are de primit o sumã de bani nespecificatã numeric;

- E se adreseazã în baza unui temei legal, specificând numeric suma ce i se cuvine la care adaugã o sumã suplimentarã, care reiese din practica judecãtoreascã (taxe de timbru);

- E încearcã sã rezolve iminentul conflict pe cale amiabilã, punând nerespectarea obligaţiilor con-tractuale pe seama unor cauze obiective, exterioare voinţei lui R;

- E furmizeazã date de identificare a lui R dar şi a sa (denumirea firme, adresã);

- E formuleazã motivele nemulţumirii sale;

- E îşi formuleazã clar şi precis nemulţumirea şi pretenţiile, justificate prin expunerea moti-velor acţionãrii în judecatã;

- E îşi manifesatã încrederea în R şi dorinţa de a colabora mai departe cu acesta;

- componenta afectivã dominã componenta informaţionalã
- în spatele textului ghicim teama lui E de a nu mai primi banii înapoi, de unde şi maniera persuasivã de adresare.

- E nu pune problema unei viitoare colaborãri, exclude acest aspect;

- componenta afectivã este absentã;
- tonul este neutru, lui E nu îi pasã ce gândeşte R.

Atragem atenţia cã textul 4 este incomplet. Fragmentarea lui s-a justificat prin dorinţa noastrã de a prezenta texte aproximativ egale ca lungime, pentru a observa ce volum informaţional obţinem din texte asemãnãtoare ca lungime, şi ponderea celor douã componente structurale.

În corespondenţa obiectivã şi în textele de tip B semnele lingvistice sunt organizate pe baza opoziţiei adevãr-fals (asemeni titlului ştiinţific) pornindu-se de la particular la general. Semnificaţia globalã creşte în cercuri concentrice, ceea ce determinã specificul raportului emiterea - receptarea textului.

Astfel un enunţ ca:

,,Obiectul contractului de împrumut de bani îl formeazã o sumã de bani luatã de la împrumutat pentru a-i folosi un timp nelimitat, dupã care sã-i restituie în cuantumul şi suma convenitã", este respins de R pe baza opoziţiei adevãr - fals.

2. Raportul cu sistemul limbii

LC nu depãşeşte sistemul limbii naţionale. Doar corespondenţa comercialã cu parteneri externi foloseşte o serie de expresii, formule, prescurtãri consacrate pe plan mondial, în comerţul internaţional. Astfel, în funcţie de condiţiile de livrare (stabilite în contract), existã mai multe tipuri de contracte:

- contract ExWorks,
- contract FOR-FOT (free on rail, free on truck)[5] .

Necesitatea exprimãrii unei game variate de realitãţi sociale explicã prezenţa în numãr mare a împrumuturilor lexicale neadaptate fonetic (prin care înţelege preluate în limba românã cu exact aceeaşi scriere şi pronunţare ca în limba de unde provin). Acestea provin mai ales din limba englezã: operaţiune de clearing, de anteduping, broker, manager, management, marketing, tehnicã soft, a plãti cash etc.

Fenomenul se mai regãseşte în stilul ştiinţific, expresia densitãţii internaţionale maxime. Încã un motiv pentru a considera LC foarte aproape de stilul ştiinţific.

2.1.Referitor la tricotomia sistem-normã-vorbire, LC se situeazã în cadrul normei generale unice dar deviazã de la aceasta prin constituirea sa în normã specificã, determinatã socio-cultural. Prezenţa codului metalingvistic determinã proliferarea semnelor lingvistice.

LC se dezvoltã în cadrul limbajului scris şi are întotdeauna un destinatar (nominalizat în texte de tip a, necunoscut în texte de tip b şi c). Prezenţa directã sau indirectã a destinatarului impune lui E organizarea specificã a enunţului lingvistic la nivel singuratic şi lexico-semantic.

LC are mai multe variante: o variantã a corespondenţei comerciale subiective, o variantã a textelor de popularizare ceea ce ne duce la concluzia cã ne aflãm în faţa unui limbaj eterogen.

3. Raportul stil colectiv/stil individual

Fiind refractar funcţiei emotiv-expresive a limbii, LC este închis constituirii stilurilor individuale.

În corespondenţa comercialã obiectivã (v. pentru amãnunte articolul Limbajul comercial în româna contemporanã) şi în textele de tip b se manifestã o tendinţã de reducerre la zero a derivatelor de la norma stilisticã. În corespondenţa comercialã subiectivã (v. pentru amãnunte articolul citat) şi în textele de tip c mesajul lingvistic este mai tolerant cu funcţia expresivã a limbii.

Absenţa stilurilor se mai explicã şi prin ponderea ridicatã a componentei informaţionale în defavoarea celei afective (asemãnãtor ştiinţific).

4. Trãsãturile caracteristice ale LC

4.1. Cercetãrile întreprinse pânã acum[6] au scos în evidenţã trãsãturile caracteristice ale stilurilor funcţionale ale limbii. Ne vom angaja într-o încercare similarã de conturare a particularitãţilor LC. Pentru evidenţierea trãsãturilor caracteristice ale stilurilor funcţionale ale limbii, ale unui stil funcţional este nevoie de fixarea unui termen de comparaţie, considerat a fi gradul zero al limbajului[7]. Considerãm în cazul de faţã limbajul beletristic a fi punctul de referinţã.

Raportul limbaj comercial - limbaj beletristic s-ar putea traduce prin urmãtoarele opoziţii:

a) densitate informaţionalã - densitate afectivã (cu precizarea: componenta afectivã în corespondenţa comercialã subiectivã (CCS) este mai accentuatã decât în celelalte tipuri de texte comerciale);
b) sinonimie infinitã - sinonimie absentã[8] (limbajul poetic nu cunoaşte sinonimia pentru cã alegerea fãcutã de poet este personalã, unicã, irepetabilã şi dã notã caracteristicã stilului fiecãrui scriitor). Dimpotrivã, în LC pentru fiecare frazã ar trebui sã existe alte fraze echivalente cu ea, fãrã ca volumul informaţional sã fie afectat;
c) traductibil - greu traductibil (relaţie care decurge, evident, din precedenta: expresiei poetice unice i se gãseşte foarte greu o sintagmã echivalentã într-o limbã strãinã, ceea ce i-a îndreptãţit pe mulţi sã considere ,,traduttore traditore". Tot aşa se explicã apariţia unui numãr mare de ediţii bilingve de corespondenţã comercialã);
d) omonimie absentã - omonimie infinitã (asemeni stilului ştiinţific, LC este lipsit de deschidere, semnificaţia sa fiind independentã de cel care o recepţioneazã);
e) precizie - ambiguitate (relaţie care decurge din d);
f) general - individual (opoziţie datã de elementele de limbã standard şi particularitãţile de exprimare. LC nu cunoaşte realizãri individuale, deosebindu-se evident de limbajul publicistic şi beletristic);
g) greu - accesibil (din acest punct de vedere cele douã limbaje în discuţie nu reprezintã extremele configuraţiei stilistice a limbii. Aplicând criteriul accesibilitãţii am putea organiza limbaje de specialitate româneşti astfel:

unde la baza piramidei am plasat limbajul cu grad de accesibilitate maxim; accesibilitatea scade treptat, pe mãsurã de înaintãm spre vârful piramidei)
h) universal - particular (raport care decurge din interpretarea mesajului: textul comercial, atunci când este destinat mai multor R are aceeaşi unicã interpretare pentru toţi. Astfel, unitatea frazeologicã rezoluţiunea contractului[9] va însemna pentru toţi care vor citi textul: ,,un mod de desfiinţare retrospectivã a contractului existent ca o consecinţã a neexecutãrii uneia din reciproce asumate prin contract", pe când semnificaţia poeticã diferã de la un individ la altul);
i) obligatoriu - neobligatoriu (textul comercial, indiferent din ce categorie face parte, urmãreşte sã determine un anumit comportament din partea lui R. Corespondenţa comercialã ţinteşte la rezolvarea pe cale amiabilã sau penalã a eventualelor conflicte apãrute între partenerii de afaceri, sau la asigurarea unui climat favorabil încheierii de contracte. Texte de tip b transmit lui R ceea ce este obligatoriu sã facã, susţinându-şi aserţiunea cu argumente de naturã juridicã. În fine, textele de tip c transmit informaţii şi sfaturi, astfel prezentate încât R sã le considere absolut necesare);
j) oficial - neoficial (conceput în litera legii, LC are un caracter oficial, de act juridic. Textul comercial de tip a (CCO, CCS) poate deveni probã în instanţã, fapt pentru care este pãstrat cu grijã în arhive, înregistrat şi datat. Ca element obligatoriu al structurii compoziţionale a CC menţionãm numãrul de înregistrare, amprenta ştampilei şi semnãtura lui E, persoanã oficialã).

4.2. Cadrul pragmatic. Observãm în comunicarea comercialã interacţiuni specifice stabilite între componentele sale (act de limbaj, emiţãtor, canal, mesal, v. articolul Limbajul comercial în româna contemporanã). Discursul este alcãtuit potrivit unui sistem de reguli pragmatice, sistem integrat unei acţiuni comutative de tip prescriptiv. El este determinat de factori de naturã socialã.

4.2.1. Unele enunţuri comerciale (v. i, j, 4.1.) sunt acte asertive cu valoare normativã, ceea ce deosebeşte LC de limbajul juridic (care este alcãtuit în totalitate de acte asertive). Caracterul oficial al LC este demonstrat de corespondenţa comercialã obiectivã (CCO) şi de texte de tip b. Pentru a clasifica societãţile comerciale existente în România la ora actualã, câţiva specialişti[10] fac trimitere la legislaţia în vigoare:

(6) ,,Societãţile comerciale se mai împart în societãţi emitente şi societãţi neemitente de titluri de valori (acţiuni şi obligaţii)... O altã clasificare se mai poate face în funcţie de provenienţa capitalului (...). Menţionãm cã art. 216 din Legea nr. 31/1990 autorizeazã expres înfiinţarea în România de societãţi comerciale chiar cu capital integral strãin" (SCO - p. 185).

Din punctul de vedere al intenţiei ilocuţionare[11] a lui E, ele vizeazã la R un anumit comportament (zona coeciţiei instituţionalizate). Cele trei componente: ilocuţionarã şi prelocuţionarã[12] sunt dezvoltate în chip specific.

Textul comercial de tip a este un text de tip dialogic de mediat şi bilateral:

Mesajul porneşte de la E, dar şi de la R înapoi spre E, spre deosebire de textul juridic care este unilateral:

4.2.2. Principiile comunicãrii. Comunicarea comercialã respectã în desfãşurarea ei ambele principii de bazã ale comunicãrii lingvistice: principiul cooperativ[13] şi principiul politeţii[14] cu urmãtoarea observaţie: cel dintâi - în toate tipurile de texte - iar cel de-al doilea mai ales în textele de tip a şi c.

4.2.2.1. Principiul cooperativ acţioneazã în formularea intervenţiilor fiecãrui participant la actul comunicativ, fiind desfãşurat dupã patru maxime; toate cele patru maxime sunt respectate.

Maxima cantitãţii se poate observa în toate tipurile de texte. Sunt furnizate de cãtre colocuitori toate informaţiile necesare şi nimic în plus. Ba mai mult aceste informaţii sunt întãrite (de cele mai multe ori) prin trimiterile fãcute de legislaţia în vigoare sau la actele oficiale în baza cãrora ,,se vorbeşte" (v. textele de tip a şi b). Nici în textele de popularizare ori în reclamele comerciale (tip c) nu sunt aglomerate amãnunte nesemnificative deoarece scopul imediat al lui E este ca mesajul sã ajungã la R cât mai rapid şi într-o formã cât mai clarã. Marketing-ul contemporan este într-o continuã perfecţionare a tehnicilor de vânzare, promovare a vânzãrii şi publicitate.

Se alãturã maxima calitãţii potrivit cãreia, participanţii la actul comunicativ spun doar ceea ce cred cã este adevãrat, nu susţin fapte despre care nu au dovezi. În LC dovezile sunt materiale (acte în original sau fotocopii anexate) sau legale (trimiteri la diferite legi sau decrete în vigoare) spre deosebire de stilul ştiinţific unde dovezile sunt de naturã logicã (raţionamente, demonstraţii, formule).

O mare atenţie se acordã şi maximei relevanţe potrivit cãreia se pot face afirmaţii legate doar de subiectul discutat. Aceasta face ca textul comercial sã fie concis, clar, exact, sã nu permitã ambiguitãţi, sã se bucure de autoritate. Din aceastã perspectivã am putea ordona în felul urmãtor subdiviziunile stilistice ale lui LC:

unde la baza piramidei au fost plasate textele cu grad maxim de autoritate.

Prin respectarea maximei manierei, comunicarea comercialã este logicã, fãrã ambiguitãţi sau prolixitãţi.

La nivelul CCS putem observa urmãtoarele tipuri de deducţii pragmatice: implicaturi conversaţionale şi presupoziţii.

E: Un numãr de 125 de rochii din lotul livrat la data de ... prezintã defecte de croialã sau asamblare.

unde sintagma subliniatã determinã presupoziţia ,,deci se impun nişte mãsuri" iar R este în mãsurã sã înţeleagã cã este cazul sã acţioneze prompt, conform aşteptãrilor lui E dacã doreşte sã pãstreze relaţia de colaborare şi sã nu aibã consecinţe neplãcute. În cazul când i-ar fi trimis partenerului sãu de afaceri (devenind el de aceastã datã E) o scrisoare cu replica:

(8) ,,Vã asigurãm cã firma noastrã îşi respectã întru totul obligaţiile contractuale" (Gh.C.I. - p. 18), însoţitã de un cec reprezentând contravaloarea rochiilor în discuţie, replica lui implicã conversaţional cã a luat act de mesajul lui E şi cã nu încalcã maxima relevanţei, nici pe cea a calitãţii rãspunzând aşa.

Ultima frazã a urmãtorului exemplu[15]:

(9) ,,Dacã sunteţi de acord cu aceastã soluţie vom micşora ultima ratã de platã (...) ceea ce reprezintã 15% din valoarea totalã a contractului (...). În aşteptarea rãspunsului dv. vã rugãm sã primiţi salutãrile noastre cele mai cordiale".

Implicã conversaţional cã vor continua colaborarea dacã li se vor respecta condiţiile.

4.2.2.2. Principiul politeţii este aplicat doar în textele de tip a (nu toate!) şi c. Distingem între politeţea negativã şi politeţea pozitivã (în CCS). Analiza de text ne relevã numeroase strategii şi maxime care definesc ambele tipuri de politeţe. Politeţea negativã aduce mecanisme de atenuare a prejudiciului astfel: E, care doreşte sã contracteze diferite de la partenerul X, i se va adresa dupã cum urmeazã (toate textele discutate la acest punct fac parte din Scrisori de afaceri, Bucureşti, Editura Tehnicã, 1992, autor Mary Bosticco):

(10) ,,Sunteţi bun sã ne trimiteţi un catalog cu datele ...?"

Sau,

(11) ,,Dacã aveţi timp, am dori sã ne trimiteţi un catalog..."

În (10) se manifestã exprimarea indirectã convenţionalã a forţei ilocuţionare. Enunţul îşi subsumeazã maxima tactului. În (11) constatãm reducerea la minimum a presupunerilor privind dorinţa lui R de a realiza acţiunea solicitatã de E. Enunţul îşi subsumeazã maxima generozitãţii.

Alteori E adoptã o atitudine pesimistã cu privire la posibilitatea lui R de a efectua acţiunea solicitatã:

(12) ,,Suntem siguri cã multitudinea de probleme pe care le aveţi de rezolvat la firma dv. v-a fãcut sã uitaţi a rãspunde la ..."

poate scrie E atunci când nu primeşte rãspuns la o scrisoare în care solicitase ce va de mare interes pentru el. E poate gândi fie cã R nu este interesat de propunerea lui de colaborare, fie cã R îi sortise un rãspuns negativ. De aceea apeleazã la maxima acordului, simulând cã acordã şi el ca şi R, recunoscând gradul sporit de importanţã al acestora. Este o modalitate de a recunoaşte superioritatea lui R; de a-i flata vanitatea şi poate de a-i capta atenţia. Este o maximã a diplomaţiei.

Admiterea superioritãţii lui R poate merge pânã la construcţii restrictive de tip litotã:

(13) ,,Ştiu cât sunteţi de ocupat, de aceea vã reţinem atenţia numai pentru o clipã".

Maximei acordului i se subsumeazã şi maxima modestiei prin care E sperã sã obţinã de la R ce şi-a propus.

Enunţul poate fi construit prin mijloace specifice politeţii pozitive. E poate sã-şi formuleze pretenţiile începând cu enunţarea unor observaţii care sã ateste interesul lui faţã de R.

(14) ,,Întotdeauna aţi lansat pe piaţã produse competitive. Ne-am gândit, de aceea, sã contractãm de la firma dv..."

Funcţioneazã în acest enunţ maxima aprobãrii, ca şi în enunţul urmãtor (în care se exagereazã admiraţia, simpatia faţã de R)

(15) ,,Întotdeauna aţi lansat pe piaţã produse de cea mai bunã calitate. Ne-am gândit, de aceea..."

Maxima acordului poate funcţiona şi prin abordarea unor subiecte de discuţie ,,sigure" (conversaţie faticã) sau prin reluarea parţial sau integral a replicilor lui R. Este maniera în care se redacteazã, în general, scrisorile comerciale de rezolvare a reclamaţiilor, scrisori scrise nu din punctul de vedere al E ci al R, dându-i dreptate acestuia chiar şi atunci când nu are. Este astfel posibil ca furia lui R sã mai scadã vãzându-se înţeles şi compãtimit şi chiar sã-şi diminueze pretenţiile materiale.

În scrisorile adresate lucrãtorilor aceleaşi firme, clienţilor sau furnizorilor vechi, cu care E colaboreazã de o bunã perioadã de timp, enunţul comercial poate fi formulat pe baza maximei simpatiei:

(16) ,,Te felicit pentru succesul obţinut la concurs şi mã bucur cã te vor avea colaborator apropiat".

(17) ,,Vestea cã transportul de citrice este în drum spre noi a picat cum nu se poate mai bine".

Textul apeleazã în cazul acesta la forme familiare de adresare (pers. a II-a sg. pronominal în locul pluralului) sau colocviale, glumeţe, care denotã optimismul.

În cazul unui rãspuns negativ evident, exprimarea directã a dezacordului poate fi evitatã prin maxima tactului, înlocuind prea sentenţiosul adv. de negaţie nu prin construcţii de genul:

(18) ,,Desigur cã vom trimite produsele solicitate de îndatã ce vom avea cantitatea corespunzãtoare în depozit".

Sau:

,,Putem colabora, aşa cum ne-aţi solicitat, dar vom mai lua legãtura în aceastã privinţã peste câteva luni atunci când vom rezolva problemele liniei de transport în firma noastrã".

Maxima acordului poate fi sporitã de maxima autoreprezentãrii, sporind încrederea lui R în E:

(19) ,,Deoarece pânã în prezent legãturile noastre de afaceri s-au desfãşurat în cele mai bune condiţiuni, presupunem cã cererea noastrã de ofertã s-a rãtãcit şi ca urmare vã atragem atenţia cu privire la seriozitatea cererii noastre.
În speranţa cã vom primi rãspunsul dv. cât mai curând, cu stimã...".

Maxima acordului poate fi însoţitã şi de maxima autoînvinuirii:

(20) ,,We are so certain that the machine will be of great assistence to you, that we are writing again to you.
Perhaps there some points which our letter did not make clear. If so, please let us know and we will gladly supply any additional information you want".

Enunţul poate fi construit şi cu mijloacele specifice politeţii pozitive. E poate sã-şi formuleze pretenţiile începând cu enunţarea unor observaţii care sã ateste interesul lui faţã de R, atât atunci când vrea sã procure marfã, cât şi atunci când îi oferã lui R serviciile lui:

(21) ,,In your letter of March 2nd you ask us to send you semples of our rubberised floor coverings (...) We thank you for your interest (...). Do please give the samples any test you wish. We are confident that they stay up to the roughest handling".

Maxima acordului poate funcţiona şi prin abordarea unor subiecte de discuţie ,,sigure" (conversaţie faticã) sau prin reluarea parţial sau integral a replicilor lui R. Este maniera în care se redacteazã, în general, scrisorile comerciale de rezolvare a reclamaţiilor, scrisori scrise nu din punctul de vedere al E ci al R, dându-i dreptate acestuia chiar şi atunci când nu are. Este astfel posibil ca furia lui R sã mai scadã vãzându-se înţeles şi compãtimit şi chiar sã-şi diminueze pretenţiile materiale:

(22) ,,We have contacted the manufacturing plant and arranged for the cases to be made about 20 cm higher as suggested by you. We thank you for bringing the matter to our attention and feel sure that in future the cases will not cause you any trouble".

În scrisorile adresate lucrãtorilor aceleaşi firme, clienţilor sau furnizorilor vechi, cu care E colaboreazã de o bunã perioadã de timp, enunţul comercial poate fi formulat pe baza maximei simpatiei:

În cazul unui rãspuns negativ evident, exprimarea directã a dezacordului poate fi evitatã prin maxima tactului, înlocuind prea sentenţiosul adv. de negaţie nu prin construcţii ca:

(23) ,,Ca rãspuns la cererea dv. de informaţii (...) v-am recomanda o politicã de precauţii.

Deşi firma se bucurã de un larg cerc de clienţi, tranzacţiile încheiate abia dacã justificã acordarea unui credit de ordinul sumei menţionate de dv. Fãrã îndoialã cã aceastã firmã este de bunã credinţã dar noi am ezita sã acceptãm condiţiile pe care le sugereazã" (SC.- p. 69).

4.3. Discurs - textual

La nivel discursiv - textual observãm cã textul comercial se caracterizeazã prin: precizie, claritate, concizie, caracter stereotip (asemeni stilului juridic) fiind alcãtuit din numeroase unitãţi transfrastice (scrisoare, cerere, raport, delegaţie etc.).

De aceea spunem cã textul comercial este închis şi neredundant: în plan transfrstic, coeziunea textualã se realizeazã prin juxtapunere logicã.

Am putea desprinde existenţa unei norme comerciale (NC) care:

a) din punct de vedere logic reglementeazã comportamentul oamenilor care reprezintã prototipuri de acţiuni ipotetice corelate cu anumite situaţii şi relaţii tipice.

În condiţiile c, d trebuie a, unde:

c = condiţii date
d = destinatarul (receptorul R)
a = acţiune prevãzutã a fi îndeplinitã de d

b) NC are în planul de adâncime o structurã tridimensionalã (ipoteza, dispoziţia şi acţiunea) care nu este întotdeauna exprimatã ca atare în planul de suprafaţã:

(24) ,,Ştim cât este de dificil sã daţi atenţie fiecãrei facturi şi sã faceţi prompt un cec pentru ea în fiecare lunã. Însã aveţi o micã datorie şi ne-ar face plãcere sã ne trimiteţi un cec cât mai curând. Suma datoratã ... (Gh. C.I. - p. 106)

c) datoritã structurii sale sintactico-semantice tipice şi repetabile, conţinutul NC poate fi formalizat în termenii unei gramatici narative generale, considerând textul ca o ,,micro-povestire" (,,scenariu ipotetic") cu actanţi şi funcţii tipice.


[1] Iorgu Iordan şi Vladimir Robu, Limba românã contemporanã. Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1978, p. 66-69.

[2] Dumitru Irimia, Structura stilisticã a limbii române contemporane, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, Bucureşti, 1986.

[3] Mary Bosticco, Scrisori de afaceri, Editura Tehnicã, Bucureşti, 1992, p. 125.

[4] ZOICA VLÃDUŢ, ANCA TEMEŞ, Corespondenţã comercialã. Editura Didacticã şi Pedagogicã, R.A., Bucureşti, 1992.

[5] AUREL BOIA, Corespondenţã şi stenodactilografie, Editura Didacticã şi Pedagogicã R.A., 1993.

[6] MANUELA SARAMANDU, Terminologia juridic-administrativã româneascã în perioada 1780-1850, Universitatea Bucureşti, 1986; FLORA ŞUTEU, Varianta stan-dard în ierarhia stilisticã a limbii, LR, XXIII, 1974, p. 267-272; DUMITRU IRIMIA, Structura stilisticã a limbii române contemporane, vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1986; ION COTEANU, Stilistica funcţionalã a limbii române, vol 1, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1973.

[7] ION COTEANU, op. cit., p. 15-41.

[8] SOLOMON MARCUS, Poetica matematicã, cap. 11, Opoziţii între limbajul ştiinţific şi cel poetic, p. 31-6, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã.

[9] ZOICA VLÃDUŢ, ANA TEMEŞ, Corespondenţã comercialã, Bucureşti, Editura Didacticã şi Pedagogicã R.A., 1992.

[10] CORNELIU BÂRSAN, VASILE DOBRINOIU, AL.ţICLEA, MIRCEA TOMA, Societãţile comerciale (organizarea, fuziunea, rãspunderea + TVA), Casa de editurã şi presã ,,Şansa", Bucureşti 1993, p. 13.

[11] CHARLEA MORRIS, Foundations of the Theory of Signs, Chicago, The University of Chicago Press, 1938

[12] CHARLES FILLMORE, Pragmatics and the Description of the Discourse in Cole, P (ed.) 1981: actele ilocuţionare sunt împãrţite în cinci clase: acte directive prin care încercãm sã-i determinãm pe alţii sã facã anumite lucruri, acte comisive prin care ne angajãm sã facem anumite lucruri, acte expresive prin care ne exprimãm propriile sentimente şi atitudini şi declaraţii.

[13] formulat de H.P. GRICE, Logic and Conversation in Cole, P. Morgan J. L (eds.) 1975.

[14] formulat de P. BROWN şi STEPHEN LEVINSON.

[15] LIVIA GALIŞ, NADEJDA KOLESNICOVA, VIOLETA NÃSTÃSESCU, FULVIA TURCU, Corespondenţã comercialã în limba englezã, Bucureşti, Editura Didacticã şi Pedagogicã, 1981, p. 122.


Pagina anterioara :: eBooks:: Cuprins :: Pagina de start:: Despre autor :: Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper at the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575.
 Comments to: Olga BALANESCU-  Last update: July, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU    
Recommended resolution: 1024x768 px.