Pagina anterioara :: eBooks :: Cuprins :: Pagina de start :: Despre autor :: Pagina urmatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV
Corespondenţa comercialã

1. Scrisoare de afaceri

1.1. Forma scrisorii de afaceri este fixã. Ea trebuie sã cuprindã:

 • antet - în care sunt menţionate urmãtoatele date: numele complet şi adresa firmei eminente (Emiţãtorul, E), numãrul de referire la înregistrarea în Registrul Comerţului (numãrul de înregistrare şi datã), cod fiscal, numãr de cont în bancã. Tot în antet este prezentã emblema firmei emitente (E) în culoarea ei specificã.
 • adresa firmei cãtre care se adreseazã (Receptorul, R) va fi scrisã în bloc, nu în continuare, având menţionate elementele unul sub altul;
 • data redactãrii scrisorii se va menţine în perioada dreaptã, sus pe paginã;
 • textul scrisorii se redacteazã începând din partea stângã a paginii, de la acelaşi nivel. Nu este recomandat a se folosi aliniatul;
 • titlul nu se subliniazã;

1.2. Scrisoarea circularã este un tip de scrisoare de vânzare prin corespondenţã, un text multiplicat pe sute poate mii de exemplare, fãrã a se şti cine va cumpãra în final produsul trebuie adresatã nominal, deci este nevoie ca E sã cunoascã numele complet şi corect al lui R înainte de a se adresa acestuia. Aceastã scrisoare este redactatã într-un procesor de text. Un element metataxabil absolut indispensabil este semnãtura emiţãtorului, care personalizeazã textul, îi apropie pe E şi R şi, de ce nu, l-ar putea convinge pe R sã rãspundã afirmativ.

1.3. Scopul scrisorii de afaceri este acela de:

a) a transmite un mesaj
b) a-l determina pe R sã acţioneze
c) a atrage simpatia lui R faţã de E


De menţionat cã nu întotdeauna acest scop este atins, ceea ce face ca majoritatea scrisorilor de afaceri sã eşueze din bun început, nefiind în stare sã transmitã mesajul propus. De aceea, e bine de ştiut cã principalele însuşiri ale unei scrisori de afaceri sunt urmãtoarele:

a) claritate (scrisoarea sã fie conceputã în mod clar, dupã un plan)
b) simplitate (frazele dã fie scurte, frazele lungi pierd din claritate, iar mesajul nu îşi va atinge ţinta)
c) conciziune (planul scrisorii sã fie conceput pe puncte, iar acestea sã fie tratate pe rând)
d) ton amical (de abordat acolo unde este cazul)

Nu trebuie sã lipseascã concluzia finalã a textului, pentru ca R sã înţeleagã clar ce solicitã E de la el.

1.4. Foarte importantã este redactarea. De felul în care este conceputã o scrisoare de afaceri depinde realizarea scopului propus de E şi satisfacerea ambelor pãrţi (E şi R).

Se vor folosi cu precãdere unitãţi lexicale şi frazeologice aparţinând limbajului economic şi juridic, termeni specifici, destinaţi comunicãrii într-un anumit sector al vieţii socio-profesionale. Ideile vor fi prezentate logic, pe aliniate (spaţiul lãsat între paragrafe va fi dublu).

De reţinut cã enunţurile lungi, arborescente genereazã un mesaj ambiguu, ceea ce face ca textul sã-şi piardã din claritate. Expunerile preţioase vor fi evitate dar E se va feri, în acelaşi timp, de exprimãri colocviale, vulgare.

Idealul, într-o asemenea scrisoare, este ca sã fie exprimate cât mai multe idei în cât mai puţine cuvinte.

Corespondenţa comercialã se deosebeşte astfel net de corespondenţa particularã (specie a literaturii subiective, alãturi de jurnalul intim, memorii şi autobiografie) care degajeazã subiectivism, afectivitate, sensibilitate, familiaritate, nefondare ştiinţificã a ideilor prezentate. Corespondenţa comercialã, dimpotrivã, cu cât este mai riguros ştiinţificã şi îşi va demonstra ideile, cu atât mai eficientã va fi.

Pe parcursul unui asemenea text, toate ideile converg cãtre o singurã problemã. Cu alte cuvinte, E îi cere lui R un singur fapt, îi oferã spre analizã un singur produs/serviciu, îi încredinţeazã un singur mesaj, îl atenţioneazã asupra unui singur neajuns etc. (în funcţie de tipul de scrisoare). Lãrgind sfera referentului, atenţia va fi disperatã şi inegal

distribuitã, iar mesajul se va dovedi ineficient, inoperant. Este necesar a fi respectate cu stricteţe regulile de ortografie şi de punctuaţie ale limbii române literare contemporane.

 • Abrevierile care se terminã la fel ca şi cuvântul se scriu fãrã punct (dl, dr, dna)
 • Abrevierile care se terminã altfel decât cuvântul se scriu cu punct (sept., a.m., p.m.)
 • Folosim virgula dupã:
  - enumerãri
  - apoziţie (Dl Popescu, noul nostru... vã va anunţa...)
  - atributiva intercalatã (Dl Popescu, pe care l-aţi întâlnit, va veni...)
  - vocativ - numele sau titlul (veţi fi de acord, domnilor, sã...)

• Folosim punct şi virgulã - în enumerarea unor elemente descrise pe scurt fiecare:

Colaboratorii firmei sunt puţini:
Filip, care se ocupã de vânzãri Rãduicã
,
care se ocupã de contracte, Mihãilã care se ocupã de protocol şi ...........
- Folosim douã puncte înaintea unei enumerãri
- Nu folosim semnul exclamãrii în scrisorile de afaceri
- Folosim parantezele pentru a include între ele informaţii suplimentare dar nu le încadrãm prin virgule.

1.5. Noţiuni de bazã privind corespondenţa

Comunicarea permanentã este absolut necesarã şi obligatorie în activitatea socialã şi economicã. Ea se poate realiza fie verbal (o modalitate din ce în ce mai eficientã cu condiţia ce E sã fie un bun cunoscãtor de Relaţii Publice), fie în scris (prin corespondenţã).

Corespondenţa oficialã se realizeazã între agenţii economici, înţelegând prin agent economic:

a) o persoanã fizicã ce desfãşoarã o activitate economicã pe baza liberei iniţiative;
b) o societate comercialã;
c) o regie autonomã;
d) o asociaţie, o fundaţie;
e) organe de stat, parlamentare sau guvernamentale.

Corespondenţa în scris se realizeazã prin circulare, cataloage, liste de preţuri, scrisori comerciale.

Înţelegem prin corespondenţã comercialã întregul ansamblu al scrisorilor comerciale schimbate între agenţii economici sau între agenţii şi persoanele fizice în scopul de a perfecta diferite activitãţi comerciale, economice sau sociale.

Aceste tipuri de texte se caracterizeazã printr-un stil al redactãrii specific, stilul corespondenţei comerciale.

În ciuda comunicãrii moderne prin telefon, fax, scrisoarea comercialã este de mare actualitate pentru cã prezintã numeroase avantaje:

a) evitã reacţiile pripite pentru cã necesitã o reflecţie prealabilã;
b) evitã cheltuieli mari de deplasare ale partenerilor care nu dispun de mijloace (telex, transport pentru întrevederi);
c) evitã pierderea de timp;

Scrisoarea comercialã mai îndeplineşte şi un important rol economic deoarece ea reprezintã firma, intreprinderea, în faţa lui R (a destinatarului) şi ajutã la rezolvarea tranzacţiilor propuse. Ea intrã, de asemenea, în politica de Relaţii Publice.

Scrisoarea comercialã îndeplineşte, de asemenea un rol juridic de seamã fiind acceptatã drept mijloc de probã în justiţie. S-a prevãzut pãstrarea legalã a corespondenţei comerciale excesiv de voluminoase a firmelor, concernelor, holding-urilor pe microfilm.

Pe scurt, putem spune cã scrisoarea comercialã are rol:

a) practic;
b) economic;
c) juridic;

1.6. Concluzii

Conţinutul unei scrisori comerciale se plaseazã pe paginã astfel încât corpul scrisorii sã deţinã 2/3 din paginã, restul spaţiului fiind destinat celorlalte elemente de formã.

Pãrţile unui asemenea text sunt:

a) antet
b) numele şi adresa destinatarului (R)
c) obiectul scrisorii
d) conţinutul - organizat pe trei pãrţi:

- introducerea, în care se specificã motivul pentru care se corespondeazã, însoţit de formule de politeţe
- corpul, unde se prezintã în ordine fãcându-se referire şi la celelalte normative în vigoare
- încheierea, care trebuie sã conţinã concluzia scrisorii, prezentatã într-o formã cât mai politicoasã

e) semnãtura lui E (imediat sub conţinutul scrisorii) însoţitã de menţionarea funcţiei
f) ştampila

În stânga paginii, jos, sunt menţionate iniţialele persoanei care a dactilografiat scrisoarea.

VERIFICÃ-ŢI CUNOŞTINŢELE!


Pagina anterioara :: eBooks:: Cuprins :: Pagina de start:: Despre autor :: Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper at the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575.
 Comments to: Olga BALANESCU-  Last update: July, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU    
Recommended resolution: 1024x768 px.