Pagina anterioara :: eBooks :: Cuprins :: Pagina de start :: Despre autor :: Pagina urmatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Corespondenţa cu organele ierarhic superioare

Scopul acestui tip de corespondenţã este acela de a pune agentul economic (prin care înţelegem: o societate comercialã, o firmã sau un întreprinzãtor particular) în contact cu restul întreprinzãtorilor.

Corespondenţa cu organele ierarhic superioare este determinatã de necesitatea aplicãrii unitare a legislaţiei economice privind:

a) înfiinţarea de unitãţi, sucursale
b) dizolvarea acestora
c) lichidarea acestora
d) fuzionarea lor cu alte unitãţi similare

Distingem trei tipuri de texte specifice corespondenţei cu organele ierarhic superioare:
  • circulare
  • cereri de avizare, aprobare, autorizare
  • scrisori privind dizolvarea, fuzionarea unitãţilor

Aceste tipuri sunt redactate în cel mai surat limbaj comercial (v. cap. V Tipuri de texte).

4.1. Circulara

Circulara este un text difuzat la mai mulţi agenţi economici în acelaşi timp. Are acelaşi text pentru toţi destinatarii, caracter impersonal şi este alcãtuitã din enunţuri concise, clare.

Numele lui R este menţionat în partea stângã, sus pe paginã, acesta fiind singurul semn de personalizare a mesajului. Este înregistrat şi datat, ca orice text de scrisoare de afaceri, poartã semnãtura şi amprenta ştampilei lui E.

Circulara este folositã pentru a comunica:

a) hotãrâre guvernamentalã
b) instrucţiuni de aplicare a legislaţiei
c) solicitare de informaţii, date în scopul întocmirii de studii, analize pentru luarea unor decizii de lucru
.


Circularã
Cãtre Departamentul  
Învãţãmânt
Nr. 321/18.07.1999

 

Vã trimitem alãturat ,,Prospectul privind organizarea cursurilor de calificare, recalificare şi policalificare" a personalului din profilul unitãţii dv.

În vederea informãrii operative şi complete a celor interesaţi sã urmeze aceste cursuri, vã rugãm sã luaţi legãtura cu centrul teritorial aflat în cadrul grupului şcolar de profil din judeţ.

Director,

4.2. Cereri de avizare, aprobare, autorizare

Acest tip de scrisoare are atât E cât şi R persoane oficiale. Scrisoarea este redactatã de o unitate comercialã în curs de înfiinţare (pe cale de a deveni persoanã juridicã) şi este adresatã unui for social superior, Agenţiei Naţionale de Privatizare.

Textul este redactat sub forma unui formular tipizat. Stilul este specific limbajului comercial: laconic, precis, construit cu unitãţi lexicale şi frazeologice specifice. Enunţurile sunt preponderent nominale. Nota de maximã depersonalizare a mesajului este datã de prezenţa spaţiilor libere ce trebuiesc completate.

Fiecare paragraf poartã numãr de ordine, deci nu încape nici o îndoialã cum cã vreo ideea ar fi putut fi omisã.

Textul poartã ca mãrci metatextuale trimiteri la anumite articole de lege, ceea ce îi întãreşte rolul juridic şi îl apropie de stilul ştiinţific (ca exactitate a informaţiei) şi de cel juridic (sub aspectul conţinutului informaţiei).

 
Cerere de avizare, aprobare,
autorizare

Anexã la H.G. 1228/21.11.1990

1. Date privind denumirea, sediul, organizarea iniţiatorului concesiunii (locaţiei, închirierii) ...

2. Cont bancar

3. Termenul

4. Principalele propuneri de exploatare, investire, creştere a eficienţei

5. Propuneri referitoare la preţ (şi redevenţã)

6. Alte elemente

7.

Semnãtura iniţiatorului

Sau

Aviz
Acordat de Agenţia Naţionalã pentru Privatizare

Agenţia Naţionalã pentru Privatizare

 

Nr. 158/15.03.1998

 

Aviz
privind studiul tehnico-economic

Consiliul de Experţi al Agenţiei Naţionale pentru Privatizare examinând studiul tehnico-economic prezentat de autoritatea concedentã... cu privire la obiectul concesiunii... constatã cã sunt îndeplinite condiţiile pentru a fi promovatã propunerea de concesionare la Guvern, în vederea aprobãrii.

Director
Direcţia de Privatizare

Secretar de Stat
Preşedintele Consiliului de Experţi

4.3. Scrisori privind dizolvarea, lichidarea, fuzionarea unitãţilor

Şi aceste texte, redactate într-un limbaj comercial, poartã amprenta stilului juridic deoarece reglementeazã un fapt al vieţii social-economice în baza legislaţiei în vigoare.


Protagoniştii (E şi R) sunt persoane oficiale, o unitate comercialã şi respectiv, un for superior de stat, Agenţia Naţionalã pentru Privatizare.

Enunţurile sunt clare, precise, construite pe axa temporalã prezentã. Persoana verbalã este ,,persoana autoritãţii" (1 pl.) atât pentru E cât şi pentru R. Apare pasivul impersonal specific ideilor sub formã de schemã.
S.C. Fisher SRL
Şoseaua Iancului 25

Sector 2
Bucureşti
Tel/Fax 312 12 05
 
  Cãtre Agenţia Naţionalã pentru Privatizare Str. Parfumului 28
Bucureşti
Vã comunicãm prin prezenta hotãrârea unitãţii noastre de a fuziona cu ... cu sediul ... tel/fax ... conform art. ... din ...  
Vã trimitem alãturat:
- copie dupã procesul verbal al adunãrii generale din data de... în care s-a votat fuzionarea celor douã unitãţi şi condiţiile de fuzionare;
- copie dupã extrasele de cont ale celor douã unitãţi comerciale...
- copie dupã ultimul bilanţ efectuat de fiecare dintre cele douã unitãţi
În baza documentelor menţionate şi a decretului 85/1991 vã rugãm sã ne comunicaţi data efectuãrii expertizei de ordine interioarã. Actele bancare trebuie însoţite de alte acte (alte texte) doveditoare.
Astfel, pentru a-şi deschide cont, societatea comercialã trebuie sã prezinte:
- cererea de deschidere a contului;
- copia hotãrârii judecãtoreşti;
- copia certificatului de înmatriculare a societãţii;
- copia ordinului de numire a conducãtorului societãţii;
- fişa cu specimentele de semnãturi.

Distingem operaţiuni de decontare fãrã numerar. O formã de decontare este acceptarea. Prin acceptare, plãţile se efectueazã pe baza consimţãmântului debitorului, dat prin depunerea la bancã a documentelor. O altã operaţiune de decontare fãrã numerar este reprezentatã şi de instrumentele de asigurare cu anticipaţie a sumelor necesare efectuãrii plãţii. Ca instrumente de platã din iniţiativa creditorului, distingem urmãtoarele tipuri de texte:

a) dispoziţie de încasare cu facturã
b) dispoziţie de încasare simplã

Ambele au aspectul formularelor tipizate în care E completeazã pentru R (banca) date financiare. Ele se folosesc în situaţii diferite: cea dintâi este adresatã bãncii dar se referã la o terţã persoanã (firmã) care are dreptul, în urma dispoziţiei respective, sã încaseze din bancã o anumitã sumã.

Dispoziţie de încasare cu facturã

Unitate emitentã
...........................
..........................
.

Cãtre
Banca.......... filiala/sucursala ...........

Dispunem prin prezenta a se încasa suma de .... de cãtre firma... partenerul nostru de afaceri.

Suma reprezintã contravaloarea produselor livrate în urma contractului nr. ... încheiat la data ....

Vã mulţumim pentru sprijinul acordat şi sperãm sã colaborãm cu Banca dv tot atât de fructuos în viitor.

Director,

Dispoziţia b are ca referent statul. Deci E se adreseazã bãncii (R) pentru a vira în contul statului o sumã reieşitã din urmãtoarele circumstanţe:

- asigurãri sociale
- taxe, impozite
- virarea sumelor reţinute din salarii pe baza dispoziţiilor legale (rate, chirii)
- abonamente lunare (telefon, cablu TV, gaze ş.a.)

Cecul de decont, cu şi fãrã limitã de sumã opereazã plãţi cu caracter de frecvenţã (livrare de marfã, transport). Este un formular tip care trebuie completat de E. Dupã cum vedem, în acest tip de texte, E nu mai redacteazã, ci completeazã.

Dispoziţiile de încasare cu facturã sunt utilizate pentru decontãri între parteneri cu conturi la unitãţi/sucursale bancare în localitãţi diferite sau la bãnci diferite.

Acreditivul face parte din categoria dispoziţiilor de platã simplã, fãrã facturã. Este o formã de decontare pretinsã de furnizor faţã de cumpãrãtorii rãu-platnici, o formã de garanţie financiarã.

Textele acestor tipuri de scrisori se aflã în incidenţã şi cu stilul juridic. Vom demonstra: aserţiunile fãcute în interiorul acestor texte (plãţi, deconturi, viramente ş.a.) trebuie sprijinite de prezenţa altor texte doveditoare (facturi, chitanţe, ordine de platã), în baza cãrora operaţiunea bancarã se poate desfãşura. Cu alte cuvinte, aceste texte, pentru a deveni eficiente şi pentru ca referentul lor sã ajungã la R, este nevoie de o intermediere, aceea a unui text suplimentar cu valoare de act doveditor.

VERIFICÃ-ŢI CUNOŞTINŢELE!

 


Pagina anterioara :: eBooks:: Cuprins :: Pagina de start:: Despre autor :: Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper at the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575.
 Comments to: Olga BALANESCU-  Last update: July, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU    
Recommended resolution: 1024x768 px.