Pagina anterioara :: eBooks :: Cuprins :: Pagina de start :: Despre autor :: Pagina urmatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Corespondenţa cu societãţile de asigurare

Monopolul statului asupra asigurãrilor a încetat în baza Hotãrârii Guvernului nr. 1279/1991, prin înfiinţarea societãţilor comerciale pe acţiuni în domeniul asigurãrilor.

În momentul de faţã, activitatea de asigurare se desfãşoarã conform Legii nr. 47/1991 prin:

• societãţi de asigurare
• societãţi de asigurare-reasigurare
• societãţi de reasigurare

Sunt asigurãri prevãzute de lege, efectuate prin efectul legii (asigurarea bunurilor, a animalelor, de rãspândire civilã auto, cãlãtorii pentru cazurile de accidente) şi asigurãri facultative (care prevãd asigurãri de persoane, de bunuri şi de rãspundere civilã).

Douã sunt tipurile de texte care transpun acţiunea de asigurare în practicã şi o fac sã funcţioneze legal:

• contractul de asigurare
• poliţa de asigurare

Menţionând formele textuale pe care le îmbracã acest tip de corespondenţã, am evidenţiat şi segmentul funcţional de care se apropie: stilul juridic.

Ambele forme de manifestare textuale intrã în categoria actelor juridice care reglementeazã un anumit fapt social.

Se întâmplã un interesant joc al acanţilor. E este societatea de asigurãri. R este persoana fizicã ce se pune la adãpost de eventuale necazuri prin intermediul societãţii de asigurãri, deci al lui E. Dar tot R mai este şi referentul textului, cãci despre el este vorba.

R îndeplineşte, aşadar, un dublu rol: acela de referent, dar şi de receptor al mesajului. El este numit asigurat şi beneficiar, dupã procedura bine cunoscutã a stilului juridic de a numi persoana implicatã într-un act social (vezi pârât, reclamant, petiţitor, ş.a.).

Chiar şi aşezarea în paginã a textului aminteşte de stilul juridic. Numele lui E apare formulat ca titlu la mijlocul rândului.

Acest text nu are nevoie, spre a intra în vigoare, de alte acte suplimentare (vezi corespondenţa cu banca, de exemplu). Intrând în vigoare prin doar simplu acord de voinţã al pãrţilor, îl putem considera un act consensual.

Structura unui asemenea text ar putea fi urmãtoarea:

• introducere:

- E menţioneazã date despre societatea de asigurare pe care o reprezintã;
- E menţioneazã date despre persoana fizicã sau juridicã ce se asigurã
- E face referire la un act anterior asemãnãtor.

• corp:

- E menţioneazã valoarea asiguratã şi valoarea primelor de asigurare;
- E menţioneazã datele personale ale celei de-a treia persoane (beneficiarul în cazul decesului asiguratului)

• încheierea:

- E menţioneazã data şi ora intrãrii în vigoare a poliţei de asigurare.

Societatea de asigurãri
ASIROM

Str. ...
tel./fax ...
 
Asigurarea de accidente cu sume fixe
Poliţa nr......................
Reînnoieşte poliţa nr.......... care expirã la data de ....................
În temeiul condiţiilor de asigurare aprobate cu Ordinul Ministrului Muncii nr. ... pe baza declaraţiei semnate de asigurat şi în schimbul primei de asigurare
SOCIETATEA DE ASIGURÃRI
asigurã pe ...................... nãscut în .............. ziua ...... luna ....... anul ......, domiciliat în .......................... de profesie .................. care ia parte / nu ia parte direct în procesul de producţie, la sumele asigurate de: ............... lei pentru invaliditate permanentã totalã din accident şi ................ lei pentru deces din accident.
Beneficiar în caz de deces al asiguratului legitimat cu .............. domiciliat în .................
Prezenta asigurare s-a încheiat pe durata de ... luni.
Prima este de ............ lei (........................) şi s-a achitat în momentul înmânãrii prezentei poliţe.
Rãspunderea Societãţii de Asigurãri începe dupã 2 (douã) zile socotite de la ora 24 a zilei în care s-a plãtit prima de asigurare şi s-a emis poliţa.
Emisã în ................ la ................. (ziua în cifre şi litere) .............. luna ............ anul ........

6. Corespondenţa cu organele de justiţie

Formele sub care întâlnim corespondenţa cu organele de justiţie sunt:

• scrisori (cereri) de acţionare în judecatã
• întâmpinãri
• cereri de recurs înaintate de reclamant/pârât
• citaţii emise de organele judecãtoreşti

Dupã cum vedem, protagoniştii acestor tipuri de texte au statut juridic clar determinat şi se situeazã pe una dintre cele douã poziţii posibile într-un conflict: ei sunt reclamant (E) şi pârât (R).

Alteori R poate fi chiar organul de justiţie, cãci lui i se adreseazã E (reclamantul) pentru a soluţiona conflictul iscat între el şi altã persoanã. În acest caz, pârâtul devine referentul textului, cãci el reprezintã obiectul plângerii.

Schematic, am putea reprezenta astfel:

acţionare în judecatã

reclamantul
mesaj
Instanţã de judecatã
(E)
(Referent-pârât)
(R)

De menţionat cã mesajul nu este construit de E singur, ci tot de un reprezentant al justiţiei, la solicitarea expresã a lui E; el este actantul intermediar.

recurs

pârât
mesaj
Instanţã de judecatã
(E)
 
(Referent-reclamantul)
 
(R)

întâmpinare

pârât
mesaj
Instanţã de judecatã
(E)
 
(Referent-recursul reclamant)
 
(R)

citaţii

Instanţã de judecatã
mesaj
pârât
(R)
reclamant
(R)
(E)
 
(Referent R)
 

• acte notariale

Notar
mesaj
Organe oficiale
(E)
 
(Referent-obiectul actului)
 
(R)

6.1. Cererea de acţionare în judecatã

Aceasta este formulatã la solicitarea lui E de cãtre un reprezentant legal al lui şi înaintatã organului de justiţie pentru:

a) recuperarea unor drepturi contractuale neonorate (dacã referentul este o societate comercialã, un agent economic)
b) litigii de ordin moral (dacã referentul este tot persoanã fizicã, iar conflictul a fost generat de dispute personale)

Acţiunea în judecatã este formula întrebuinţatã dupã ce au fost epuizate toate modalitãţile de rezolvare a litigiului pe cale amiabilã. Textul acţionãrii în judecatã trebuie sã cuprindã urmãtoarele date:

a) date de identitate a reclamantului şi a pârâtului;
b) solicitarea de a soluţiona litigiul în favoarea reclamantului;
c) valoarea litigiului;
d) motivele pentru acţionare în judecatã;
e) menţionarea tuturor celorlalte forme de rezolvare a litigiului folosite înainte de a se apela la cale judecãtoreascã;
f) documente doveditoare (probe).

Acţionarea în judecatã este un text redactat cu procedeele stilului juridic şi are, compoziţional urmãtoarea structurã:

• introducere:

- E menţioneazã datele de identificare personalã;
- E specificã numele complet şi corect al lui R (cui i se adreseazã);
- E menţioneazã obiectul adresãrii (în cazul de faţã, acţiunea).

• corp:

- E precizeazã date de identificare pentru referent (pârât);
- E formuleazã clar valoarea litigiului;
- E solicitã soluţionarea litigiului în favoarea sa;
- E expune clar motivele care l-au determinat sã acţioneze în judecatã;
- E menţioneazã prezenţa actelor doveditoare pe care le anexeazã în xxx acţiuni judecãtoreşti

• încheiere:

- E insistã asupra încheierii acţiunii în favoarea sa;
- E menţioneazã suma pe care o pretinde ca daunã materialã/moralã de la pârât;
- E accentueazã faptul cã documentul a fost redactat în mai multe exemplare, ca mãsurã de prevedere

S.C. _____________
Adresa____________
Tel/fax ____________

Data ____________
Nr. întreg. ________

Cãtre
Tribunalul Municipiului Bucureşti
Compartimentul Litigii economice
Adresa _______________

   

S.C_________, cu sediul în ______________ formuleazã prin reprezentanţii sãi legali prezenta


ACŢIUNE

rugându-vã ca prin hotãrârea ce veţi pronunţa sã obligaţi S.C. _________, cu sediul în __________ la plata sumei de ___________ cu titlul de daune, reprezentând contravaloarea diferenţei de preţ şi a sumei de ___________ taxã de timbru, pentru urmãtoarele motive:

În baza raporturilor contractuale (contract nr. _______ încheiat la data de ___________ copie anexã 1) cu pârâtul, am livrat confecţii de damã ambalate corespunzãtor, respectând condiţiile tehnice nr. 187/1978, la data prevãzutã în contract.

Prin telex nr. ___________ din data de _________ Centrala Prelucrãrii fibrelor acrilice Sãvineşti ne-a comunicat cã, începând cu data de ________ preţul materiei prime se scumpeşte cu 12% potrivit prevederilor ordinului 525/1999 (copie anexã 2 şi 3), mãsurã ce ne-a determinat sã modificãm preţul de producţie şi vânzare corespunzãtor pentru cea de-a doua serie de marfã livratã.

Pârâtul refuzã sã achite contravaloarea confecţiilor evaluate la aceste preţuri, încãlcând articolul 6 din contract (copie anexã 4).

La data de ___________ s-a încercat, dar fãrã rezultat, concilierea directã a litigiului (copie anexã 5). S-a revenit la data de ________ tot fãrã rezultat (copie anexã 6).

Pentru motivele expuse şi faţã de conţinutul actelor anexate, vã rugãm a ne admite acţiunea aşa cum a fost formulatã, obligând pârâtul la plata sumei de __________ şi de ____________, taxa de timbru.

Copie de pe prezenta s-a trimis şi pârâtului (copie borderou de predare a corespondenţei la oficiul ________ PTTR Bucureşti).

6.2. Recurs

Cererea de recurs este întrebuinţatã atunci când cererea de acţionare în judecatã este respinsã. Ea poate fi formulatã atât de reclamant, cât şi de pârât în situaţia când unul dintre ei este nemulţumit de hotãrârea pronunţatã.

Structura acestui tip de text urmeazã îndeaproape modelul acţionãrii în judecatã.

Remarcãm şi aici (ca şi în cazul expus la punctul 7.1.) construirea mesajului pe axe temporale diferite:

• introducere - ind. prezent

• corp = indicativ perfect compus

• încheiere = indicativ prezent

fapt îndreptãţit, deoarece ceea ce se relateazã în corpul scrisorii s-a petrecut într-un trecut apropiat, evenimentele fiind doar actualizate în text.

Un element compoziţional nou în structura recursului este detaşarea motivelor întocmirii recursului de restul textului. Ni se pare normal sã fie aşa întrucât scopul recursului este sã corecteze o eventualã eroare de apreciere care e posibil sã se fi produs la o primã analizã a faptelor. De aceea, se impune decuparea lor de text.

Model de recurs:

• introducere:

- E face trimitere la dosarul anterior / al acţionãrii în judecatã;

- E nu mai dã datele complete de identificare (sunt prezente în dosarul deja menţionat);

- E formuleazã obiectul adresãrii (cerere de recurs)

• corp:

- E prezintã obiectul recursului şi face detalierea fiecãrui motiv;

- de menţionat aşezarea în paginã: motivele reprezintã un capitol aparte, decupat de restul textului.

• încheiere:

- E reformuleazã scopul recursului;

- text redactat obiectiv, fãrã urmã de participare afectivã (altfel şi-ar diminua credibilitatea).

S.C._____________

Adresã __________ Data ___________

Tel/fax:___________

 

Recurs

Cãtre Tribunalul Municipiului Bucureşti

Adresa____________

Referitor la dosar nr. ____/199_ privind litigiul cu Societatea ________ S.C. _________ adresa ___________ reclamant în litigiul cu _______ pentru suma de _________ cu titlul de daune, reprezentând diferenţa de sumã neachitatã, privind sentinţa civilã nr. _____ din data de ________ formuleazã, prin reprezentanţii sãi legali, prezenta

CERERE DE RECURS

Solicitând desfiinţarea hotãrârii atacate şi admiterea acţiunii aşa cum a fost formulatã pentru urmãtoarele:


MOTIVE

Prin pronunţarea sentinţei de respingere a acţiunii, instanţa de judecatã nu a avut în vedere totalitatea actelor normative care reglementeazã mãririle de preţuri.

Menţionând astfel Decretul nr. _______, Legea nr. ______ şi Decretul nr. __________ în baza cãrora am acţionat.

Pentru motivele expuse şi faţã de conţinutul actelor anexate, rugãm a ni se admite prezenta cerere de recurs şi în consecinţã, a admite cererea aşa cum a fost formulatã, obligând pârâtul la plata sumei de ... şi de ... taxã de timbru.

6.3. Întâmpinare

Întâmpinarea este formulatã de pârât.

Este depusã la organul judecãtoresc şi menţioneazã motivele pentru care nu este de acord cu cererea formularã de reclamant. Textul urmeazã îndeaproape modelul celor prezentate la 7.1. şi 7.2.

6.4. Citaţia

Citaţia este invitaţia oficialã scrisã, prin care organele judecãtoreşti citeazã (termen specific juridic, a chema) în instanţã persoane fizice sau juridice la o anumitã fatã.

Citaţia poate fi admisã atât pârâtului, cât şi reclamantului.

6.5. Corespondenţa cu Notariatul de Stat

În acest gen de corespondenţã intrã atât persoane fizice, cât şi juridice. Ea are ca scop:

• autentificãri de acte (de studii, de stare civilã)

• acte de încheiere bunuri

• contracte de vânzare-cumpãrare

• contracte de societate comercialã (sau non-profit)

• procuri, declaraţii, dezbateri succesorale.

Pentru autentificare, de exemplu, solicitantul (E) întocmeşte o cerere în care expune motivul, numãrul de exemplare necesare şi se anexeazã originalul şi copiile care trebuie autentificate.

Textul autentificãrii este stas, sub formã de ştampilã aplicatã pe act, sau de formular care trebuie completat. Stilul ţine de limbajul comercial. Formularea este obiectivã, neutrã, clarã şi concisã.

Textul autentificãrii are valoare de act juridic şi îl reprezintã pe solicitant în faţa legii.

Schematic, putem reprezenta protagoniştii acestui text astfel:

Pentru dezbaterile succesorale, solicitantul (moştenitorii) sunt chemaţi prin citaţie (observãm înlãnţuirea acestor tipuri de texte, modul în care unul depinde de celãlalt), asemenea citaţiilor emise de organele judecãtoreşti.

Textele aparţinând corespondenţei cu organele de justiţie se înlãnţuie deoarece ele participã împreunã la desfãşurarea, reglementarea sau amendarea vreunui fapt al vieţii publice. Fiecare reprezintã o secvenţã dintr-un întreg. Determinarea lor de cãtre viaţa publicã este evidentã (spre deosebire de textele aparţinând celorlalte stiluri funcţionale ale limbii).

Notarul întocmeşte o încheiere în care consemneazã:

a) date de identitate;

b) masa succesoralã şi valoarea sa;

c) pasivul succesoral;

d) valoarea taxabilã;

e) taxa succesoralã.

În baza acestei încheieri se întocmesc apoi certificatele de moştenitori. Cu alte cuvinte, dezbaterea succesoralã este o suitã de acte încheiate cu ocazia unui anumit eveniment din viaţa socialã (moştenirea).

Un alt tip de texte din aceeaşi categorie îl reprezintã adresa oficialã.

VERIFICÃ-ŢI CUNOŞTINŢELE!

 


Pagina anterioara :: eBooks:: Cuprins :: Pagina de start:: Despre autor :: Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper at the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575.
 Comments to: Olga BALANESCU-  Last update: July, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU    
Recommended resolution: 1024x768 px.