Pagina anterioara :: eBooks :: Cuprins :: Pagina de start :: Despre autor :: Pagina urmatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Corespondenţa cu instituţiile sistemului financiar

Unitatea care se ocupã de/şi coordoneazã activitatea referitoare la perceperea impozitelor, taxelor şi altor venituri care revin bugetului de stat, este Direcţia Generalã a Finanţelor Publice (DGFP).

Ca urmare, DGFP devine, în textele aparţinând corespondenţei cu instituţiile sistemului financiar, emiţãtorul general (E). Spunem general pentru cã el va fi acelaşi în toate tipurile de texte, indiferent de referentul lor.

R este dupã caz:

a) o regie autonomã;

b) o societate comercialã;

c) o societate non-profit (fundaţie, asociaţie);

d) alt agent economic organizat ca persoanã juridicã.

Textul poate avea ca referent:

• impozitul pe profit

• impozitul pe salarii

• alte taxe aferente bugetului de stat

Precizând natura referentului, precizãm, implicit, şi identitatea lui R, delimitãm, cu alte cuvinte, câmpul semantic de referinţã al textului.

Astfel, impozitul poate fi aplicat:

a) pe profit

b) pe salarii

c) pe taxe de la populaţie

d) pe terenuri agricole

e) pe veniturile liber-profesioniştilor

f) pe clãdiri

g) pe taxe de timbru (timbre judiciare)

h) TVA

i) taxe vamale

Impozitele şi aplicarea lor au un caracter legal şi obligatoriu începând cu data de 01 aprilie 1991, iar executarea lor se face prin calcularea, reţinerea şi virarea la bugetul statului a sumei aferente.

Aceste tipuri de mesaje au o finalitate imediatã şi inevitabilã, sunt acte legal constituite indiferent de intenţia sau voinţa lui R, iar nerespectarea şi neîndeplinirea prevederilor lor atrag dupã sine penalizarea lui R (acte obligatorii). Asemãnarea cu textele stilului juridic este evidentã.

Mesajul trebuie sã ajungã la R, iar perceperea acestuia are drept consecinţã rãspunsul afirmativ (îndeplinirea obligaţiilor de platã).

Tabloul protagoniştilor mesajului este completat, în cazul acestor texte, de un actant intermediar care ar reprezenta canalul de transmitere a mesajului: inspector fiscal. El se ocupã de executarea încasãrii impozitelor mai sus menţionate. Activitatea lui se concretizeazã în titluri de creanţã fiscalã, scrisori prin care el ia o anumitã mãsurã impusã de lege.

În celelalte tipuri de texte (atât aparţinând corespondenţei comerciale, cât şi celorlalte stiluri funcţionale ale limbii) nu intervine nici un actant intermediar (oficial) în vederea transmiterii mesajului de la E la R. De aceea trebuie subliniatã prezenţa inspectorului fiscal în acest caz. Faptul real din viaţa publicã asupra cãruia E îşi concentreazã atenţia, impune existenţa unui asemenea actant intermediar, participant şi el la desfãşurarea vieţii publice, ca om al legii.

Inspectorul fiscal mai poate fi interpretat şi ca o garanţie din partea lui E ca acţiunea (mesajul) se va desfãşura în condiţii de maximã siguranţã şi legalitate.

7.1. Înstiinţarea de platã

O primã etapã a creanţei fiscale este înştiinţarea de platã. Aceasta reprezintã începutul activitãţii de urmãrire a impozitelor şi taxelor. Înştiinţarea de platã se dã sub semnãturã contribuabililor, ceea ce dovedeşte cã E vrea sã se asigure cã mesajul a ajuns şi a fost corect recepţionat de R.

Textul cu valoare de act juridic, este emis de oficialitãţi financiare şi se prezintã sub aspectul unor formulare tipizate. Informaţia este concentratã în structuri nominale, eliptice cu multe participii adjectivale. Verbul, atunci când apare este prezent sub forma lui impersonalã (diateza reflexivã impersonalã) şi nepersonalã (mod gerunziu).

Textul apare cu aspect de tabel în care inspectorul fiscal completeazã datele.

Înştiinţare de platã

E nu se mulţumeşte numai cu receptarea mesajului de cãtre R. El intenţioneazã, şi reuşeşte, sã afle o cale de a-l determina pe R sã acţioneze conform pretenţiilor sale. Pretenţii, de altfel, obiective şi justificabile legal. De aceea în cazul în care R nu îndeplineşte cele prevãzute în înştiinţarea de platã, urmeazã executarea silitã.

7.2. Executarea silitã

Aceasta este reprezentatã la nivel lingvistic de procesul-verbal de poprire, adicã de modalitatea de stingere a debitului pe calea opririi legale a sumei aferente statului din alte venituri ale debitorului (poprire pe salariu). Procesul verbal respectiv trebuie sã conţinã:

- date de identificare a inspectorului fiscal;

- date de identificare ale lui R;

- data şi locul încheierii procesului-verbal (eventual, martori la desfãşurarea acestui eveniment);

- motivul pentru care se acţioneazã astfel;

- data intrãrii în vigoare a prezentului proces-verbal cu valoare de act legal.

Textul va fi concis, obiectiv, cu enunţãri scurte şi clare. Sintactic, predominã raportul de coordonare. Grupul nominal se remarcã prin nume abstracte, adjective participiale, numerale.

O altã formã de executare silitã este urmãrirea bunurilor mobile, acţiune îndeplinitã cu ajutorul procesului verbal de sechestru. Acesta cuprinde:

- denumirea titlului executor

- date de identificare ale celui care aplicã sechestrul

- date de identificare ale debitorului

- descrierea obiectelor sechestrate

Textul se prezintã, de asemenea, sub formã de tabel.

În activitatea de urmãrire a debitorilor, organele fiscale pot întâlni urmãtoarele sigilii:

a) recunoaşterea obligaţiilor fiscale şi plata lor, caz în care inspectorul fiscal completeazã confirmare de primire.

b) recunoaşterea obligaţiilor fiscale dar neachitarea lor caz în care inspectorul fiscal apeleazã la mijloacele executãrii silite.

c) contestarea totalã/parţialã a obligaţiilor fiscale ceea ce face ca problema sã intre sub incidenţa organelor de justiţie.

Dupã cum se vede, acest tip de corespondenţã, implicã obligativitatea totalã în îndeplinirea mesajului pânã la cea din urmã cerinţã a sa. În caz contrar, se apeleazã la foruri competente în drept sã reglementeze respectarea prevederilor sale (organele de justiţie).

Corespondenţa cu instituţiile sistemului financiar are valoare de act juridic, este imperativã, nu prin ton, ci prin obligativitatea legalã pe care o implicã.

Fiind elaboratã de forul suprem coordonator al activitãţii de percepere a impozitelor, taxelor şi altor venituri care revin bugetului de stat (DGFP) în baza legislaţiei în vigoare, acest tip de corespondenţã se desfãşoarã sub auspiciile protectoare ale legii.

8. Corespondenţa cu unitãţile de transport

Prin activitatea de transport se aduc materii prime şi alte materii la dispoziţia producãtorilor şi se asigurã livrarea produselor finite la unitãţile de desfacere, la consumatori. Este bine cã, buna desfãşurare a unei afaceri depinde de condiţiile în care este efectuat transportul (duratã, ambalaj, platã). În funcţie de mijlocul de transport utilizat:

a) aerian

b) maritim/fluvial

c) terestru (pe cãi feroviare/rutiere)

E şi R întocmesc diferite tipuri de scrisori, toate cu valoare legalã, al cãror mesaj va fi îndeplinit întocmai.

Şi în acest tip de corespondenţã se interpune între E şi R un actant intermediar (ca în cazul corespondenţei cu organele de justiţie şi cu instituţiile sistemului financiar).


Actantul intermediar poate fi:

• regionala de cãi ferate

• autobaza de transport

• serviciul comercial al portului

E este un agent economic interesat sã transporte marfa comandatã de partenerul de afaceri. R este de asemenea agent economic. El poate fi, însã, şi persoanã fizicã (mai rar).

În cazul în care transportul urmeazã calea feratã, el se realizeazã sub formã de:

a) coletãrii

b) mesagerie

c) vagoane (grupuri de vagoane)

În toate aceste situaţii, E întrebuinţeazã buletinul de mesagerii, text cu aspectul unui formular care se completeazã în cinci exemplare. Exemplarele au urmãtoarea destinaţie:

1. exemplarul de serviciu (însoţeşte transportul pânã la destinaţie, apoi se predã la regionala de cãi ferate din localitate)

2. copie (este reţinutã la staţia de expediţie)

3. aviz şi adeverire de primire

4. duplicat

5. unicat (se înmâneazã destinatarului)

Cu alte cuvinte ne aflãm în faţa unei situaţii în care E trimite acelaşi mesaj mai multor receptori. Situaţia se explicã prin faptul cã mai multe foruri sunt implicate în desfãşurarea activitãţii prezentate în mesaj (refe-rent), iar aceastã înlãnţuire este cerutã de prevederile legale. Corespondenţa cu unitãţile de transport, având valoare juridicã, poate fi oricând folositã drept probã în instanţa de judecatã.

Buletinul de mesagerii conţine urmãtoarele informaţii:

• denumirea (Buletin de mesagerii)

• staţia de destinaţie

• numele şi adresa destinatarului

El este însoţit de contractul cu unitatea de transport respectivã, ca act doveditor cã activitatea de transport se poate desfãşura în mod legal.

Contractul cu unitatea de transport este încheiat în baza unui alt act, numit comandã de transport. La sfârşitul anului, agenţii economici înainteazã regionalelor de cãi ferate (sau agenţilor de transport rutier sau fluvial/maritim) comenzi pentru transporturile pe care le vor solicita. Pe baza acestor comenzi, unitatea de transport alcãtuieşte proiecte de contract, apoi încheie contractul cu E.

Pentru toate transporturile de mãrfuri pe cãile ferate (cu excepţia mesageriilor) se foloseşte scrisoarea de trãsurã, care are mai multe variante:

• scrisoare de trãsurã pentru coletãrie

• scrisoare de trãsurã pentru vagon

• scrisoare de trãsurã pentru grupuri de vagoane

Aceste texte seamãnã ca structurã şi organizare a conţinutului cu buletinul de mesagerii, cu câteva elemente în plus, astfel, o scrisoare de trãsurã va cuprinde:

• denumirea documentului (scrisoare de trãsurã)

• staţie de destinaţie

• destinatarul şi adresa

• predãtorul şi adresa

• denumirea mãrfurilor, greutatea, taxele percepute

Buletinul de mesagerii are inscripţionat pe verso urmãtorul transport (care se transmite tuturor partenerilor de afaceri, indiferent de natura transportului). Textul este obiectiv, depersonalizat, menit a aduce la cunoştinţã consecinţele nefavorabile care se pot naşte din nerespectarea prevederilor textului-mamã (Buletinul de mesagerii). Aceste instrucţiuni joacã rol de text de sprijin.

Buletin de mesagerii
În atenţia destinatarilor

1. Destinatarul trebuie sã se prezinte la timp pentru ridicarea transportului cunoscând cã, dacã nu îl ridicã în termen de 4 zile, acesta se pune la dispoziţia predãtorului, şi chiar mai devreme dacã transportul este de animale vii, ori este supus stricãciunii repezi sau când, datoritã valorii reduse a mãrfii, acesta nu suportã taxele de magazinaj.

2. Destinatarul are obligaţia de a anunţa la timp staţia de destinaţie în cazul când refuzã primirea transportului, pentru ca acesta sã-l punã de îndatã la dispoziţia predãtorului şi a evita, astfel, grevarea lui cu taxe mari de magazinaj.

3. Destinatarul trebuie sã observe la luarea în primire a transportului ca acesta sã se elibereze în bune condiţiuni (sã nu fie violat, avariat, sau sã aibã urme de distrugere etc.).

4. În caz de violare, avarie, sustragere din conţinut, destinatarul va reclama pe loc şefului de garã (magazie, depozit), cerându-i sã dreseze cuvenitul proces verbal de constatare, cunoscând cã primirea mãrfii fãrã obiecţiuni, atrage dupã sine stingerea acţiunii împotriva cãilor ferate (unitãţi de transport).

5. Dupã dresarea procesului-verbal şi primirea transportului, destinatarul va depune imediat la staţie cererea de despãgubire prin care îşi va formula şi pretenţiile.

6. La cererea de despãgubire, destinatarul va anexa unicatul buletinului de mesagerii, o copie de pe procesul verbal de constatare, dovezi de paguba suferitã.

Ştampila cu data sosirii în staţia de destinaţie


Transportul pe cãile rutiere se consemneazã pe bon de transport la care se anexeazã documentele însoţitoare ale mãrfurilor (facturi, avize de expediţie).

Bonul de transport este un formular tipizat, cu aspectul unui tabel în care E completeazã:

• denumirea documentului

• traseul (specificând ruta şi numãrul de km parcurşi)

• ora de plecare şi locul de plecare

• destinaţia

• prezentarea mãrfurilor transportate (denumire, cantitate, preţ, alte caracteristici: perisabilitate, inflamabil etc.)

Transportul efectuat de unitãţile specializate se consemneazã în contracte. E solicitã mijlocul de transport de la unitatea specializatã respectivã printr-o scrisoare de transport care cuprinde douã pãrţi: comanda şi locul de transport. Şi scrisoarea de transport este sub formã de tabel dupã cum urmeazã:

Scrisoare de transport auto

9. Corespondenţa comercialã a întreprinderilor particulare

Actele normative în vigoare clasificã întreprinzãtorii comerciali în douã grupe:

• persoane juridice (Legea nr. 31/1990)

• persoane fizice (Decret-Lege nr. 54/1990)

Specificãm acest lucru pentru a înţelege ce statut social vor avea E şi R în fiecare tip de text aparţinând acestei corespondenţe, şi pentru gradul de obiectivitate/subiectivitate prezentat în mesaj.

Activitatea persoanelor fizice este autorizatã de prefecturile judeţene sau a Municipiului Bucureşti. Activitatea persoanelor juridice este autorizatã de organele judecãtoreşti pe baza unor documente specifice.

Deci, în cazul persoanelor juridice

E = societate comercialã (sau orice agent economic) în curs de înfiinţare

R = organele de justiţie

actant intermediar = persoanã autorizatã (avocat) care întocmeşte actele (,,textele" de corespondenţã).

În cazul persoanelor fizice:

E = persoanã fizicã

R = Primãria Municipiului Bucureşti sau prefecturile judeţene

actant intermediar = persoanã autorizatã (avocat) care întocmeşte actele (,,taxele" de corespondenţã)

Concluzionãm urmãtoarele: toate tipurile de texte aparţinând corespondenţei comerciale a întreprinderilor particulare sunt oficiale, se situeazã în perimetrul legislaţiei în vigoare, solicitã temei legal de constituire şi respectã un termen de redactare/aplicare. Nu sunt imperative (precum cele aparţinând corespondenţei cu organele de justiţie, banca, ori cu instituţiile sistemului financiar) dar, este de la sine înţeles cã vor respecta de bunã voie condiţiile prevãzute de lege pentru a face posibilã viabilitatea lor.

Cu alte cuvinte, ele intrã în vigoare prin eforturile lui E de a-l convinge pe R. Dar, spre deosebire de scrisorile de afaceri (unde un rol foarte mare îl are factorul psihologic), aceste texte îl conving pe R prin legalitate şi corectitudine, prin obiectivitate.

Acesta este, de altminteri, rolul actantului intermediar, sã asigure legalitatea şi obiectivitatea mesajului transmis pentru ca R sã îl accepte şi deci sã satisfacã cererea lui E.

Ne vom opri asupra celor mai importante tipuri de texte aparţinând acestei categorii de corespondenţã comercialã.

9.1. Contractul de societate

Se mai numeşte şi act constitutiv. Este ,,certificatul de naştere" cu care societatea comercialã (agentul economic) intrã în viaţa publicã. Conţine informaţii precise referitoare la:

• date de identitate (asociaţii: nume, adresã, naţionalitate, cetãţenie, stare civilã);

• obiectul activitãţii;

• capital social subscris;

• sediul social-punctul de lucru;

• asociaţii care administreazã şi reprezintã societatea cu stabilirea limitei puterilor lor;

• partea socialã a fiecãrui asociat la beneficii şi la pierderi;

• filiale;

• durata de funcţionare;

• modul de fuzionare, dizolvare sau lichidare a societãţii.

Textul este concis şi clar. Enunţurile sunt scurte, construite pe axa temporalã prezentã, neeliptice. Este foarte important ca E sã menţioneze absolut toate solicitãrile lui, în cele mai exacte detalii, altminteri consecinţele îl vor afecta.

Sub raport sintactic, predominã coordonarea.

Textul este organizat pe capitole, fiecare capitol având ideile ordonate pe articole. Unui articol îi va corespunde o idee, astfel încât, organele de justiţie sã le urmãreascã eficient şi sã le aprobe/respingã unul câte unul. Stilul este specific (sub raporturile lingvistice analizate în Cap. III) limbajului comercial.

Acesta este singurul text (din tot cuprinsul corespondenţei comerciale) de mare întindere. El trebuie sã fie cuprinzãtor, amplu, pentru a nu omite nici o informaţie necesarã atât lui E (pentru activitatea lui viitoare) sau lui R (pentru a aproba funcţionarea lui).

Un act constitutiv se poate desfãşura pe parcursul a douãzeci de pagini, dar repetãm, nu întinderea lui este cea care conteazã, ci cantitatea şi calitatea informaţiei cuprinse.

9.2. Statutul

Este actul încheiat de societãţile pe acţiuni[1] şi în comanditã[2] , [3].

Acest text cuprinde:

• valoarea bunurilor aduse ca aport în naturã în societate, numãrul acţiunilor acordate pentru acestea;

• condiţiile pentru valabilitatea deliberãrilor adunãrii generale şi modul de exercitare a dreptului de vot;

• numãrul, numele şi prenumele cenzorilor;

• operaţiuni încheiate de acţionari în contul societãţii ce se constituie şi pe care societatea urmeazã sã le preia, precum şi sumele ce trebuie plãtite pentru acele operaţiuni.

În redactarea acestui text, vom ţine cont de ceea ce am menţionat în legãturã cu contractul de societate (vezi punctul 9.1).

9.3. Cererea de autorizare

Acest text nu mai are nevoie de actant intermediar. E poate redacta singur textul. R este, în continuare, organ judecãtoresc.

Tonul este oficial, obiectiv, enunţurile sunt clare şi concise. Este foarte important ca E sã ştie ce şi cum sã solicite pentru a obţine ceea ce doreşte. Cu cât enunţul va fi mai prolix şi deci, mai ambiguu, cu atât mesajul nu îşi va atinge scopul: nu va fi recepţionat în mod corespunzãtor de R.

Prin aceastã cerere, E solicitã autentificarea actelor prezentate la punctele 9.1 şi 9.2.

Cerere de autentificare

Domnule Preşedinte,

Vã rugãm sã autorizaţi funcţionarea S.C. ______________ cu sediul în ____________ având ca obiect____________________

Anexãm la prezenta cerere documentele_________________

Data_____________
Semnãtura______________

9.4. Alte tipuri de texte

Alte tipuri de texte se referã la activitatea de înmatriculare în Registrul Comerţului: cererea de înmatriculare şi încheierea.

Cererea de înmatriculare are conţinut diferit, dacã are ca referent persoanã fizicã sau societate comercialã.

Pentru persoane fizice, cererea trebuie sã cuprindã urmãtoarele informaţii (prezentate fiecare în parte pe paragrafe distincte, fiecãrui paragraf corespunzându-i un tip de informaţie).

• date de identificare personalã

• averea şi modul de evaluare

• activitatea comercialã anterioarã

• obiectul comerţului actual

• firma şi sediul social (sucursale, filiale)

• actul de autorizare pentru exercitarea comerţului

Toate informaţiile respective sunt dovedite prin copii dupã actele corespunzãtoare, anexate.
E mesaj acte doveditoare R

Ca rãspuns la aceastã cerere, R redacteazã un certificat de înmatriculare, dovada legalã a acceptãrii solicitãrii scrise a lui E, garanţia începerii activitãţii de cãtre acesta.

În certificatul de înmatriculare:

E = persoanã oficialã

R = persoanã fizicã

Acesta este un act juridic care reglementeazã, în temeiul legii, un aspect al vieţii social-economice.

Certificat de înmatriculare

Subsemnatul____________ şef (director) al Oficiului Registrului Comerţului, judeţul___________ certific sã societatea / dl. ___________ îşi desfãşoarã activitatea şi este înmatriculat la acest Oficiu, în Registrul privind înregistrarea comercianţilor persoanelor juridice/fizice sub nr____ din data de_________ cu menţiunile din prezenta cerere.

Şef (Director) Oficiu Data_____________

Tot în aceastã categorie mai putem include şi textele care se referã la acordarea creditelor şi rambursarea lor între banca creditoare şi solicitant. Aceste acte se numesc contracte de credite.


VERIFICÃ-ŢI CUNOŞTINŢELE!


[1] Societate pe acţiuni = societate ale cãrei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acţionarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor.

[2] Societate în comanditã simplã = societate ale cãrei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu rãspundere limitatã şi solidarã a asociaţilor. Comanditarii rãspund numai pânã la concurenţa aportului lor.

[3] Societate în comanditã pe acţiuni = societate al cãrei capital social este împãrţit pe acţiuni; comanditarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor.


Pagina anterioara :: eBooks:: Cuprins :: Pagina de start:: Despre autor :: Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper at the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575.
 Comments to: Olga BALANESCU-  Last update: July, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU    
Recommended resolution: 1024x768 px.