Pagina anterioara :: eBooks :: Cuprins :: Pagina de start :: Despre autor :: Pagina urmatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Note şi referate privind diverse aspecte ale activitãţii

În activitatea de conducere şi administrare a societãţilor comerciale apar diferite forme de corespondenţã care reglementeazã sau consemneazã activitatea desfãşuratã, cu caracter de document intern. Acestea sunt:

procesul verbal
referatul (raportul)
minuta
protocolul
circulara
instrucţiunea
ordinul decizia (dispoziţia)
delegaţia
cererea
adeverinţa

10.1. Procesul-verbal

Acesta este documentul cu cea mai largã utilizare în toate domeniile de activitate şi poate fi împãrţit în trei categorii, în funcţie de activitatea în care este folosit astfel:

a) documente cu caracter economic

b) documente cu caracter social

c) documente cu caracter tehnic

Procesele verbale cu caracter economic se referã la:

  • sigilare/desigilare;
  • recepţia unor produse, utilaje, mijloace economice;
  • predarea/primirea de bani;
  • constatarea unor deficienţe faţã de clauzele contractuale;
  • scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe.

Procesele verbale cu caracter tehnic menţioneazã în cuprinsul lor:

- date tehnice cu privire la performanţele de utilizare/funcţionare a mijloacelor economice achiziţionate/expediate
- date referitoare la îndeplinirea cerinţelor de funcţionare
- contraindicaţii de utilizare

Având în vedere natura informaţionalã a mesajului transmis de aceste douã tipuri de procese verbale (economic şi tehnic), putem spune cã ele au un caracter constatator (de constatare).
a + c = procese verbale de constatare

Procesele verbale sociale menţioneazã în cuprinsul lor date referitoare la:

- desfãşurarea adunãrilor generale (sindicat, consiliu de administraţie, asociaţie de locatari etc.);

- condiţiile de funcţionare/fuzionare a diferitelor unitãţi economice sau sociale;

- alegerea consiliului de conducere;

- stabilirea/desemnarea persoanelor cu împuternicire în faţa organelor de stat (Notariat; Instanţa de judecatã; bancã, primãrie etc.).

Spunem, de aceea, cã aceste procese verbale consemneazã diferite realitãţi:
b = procese verbale de consemnare

Procesele verbale de tip a şi c cuprind urmãtoarele elemente:

- denumirea: Proces-verbal de...

- numãr de ordine şi data;

- numele şi calitatea celui care l-a întocmit;

- documentul care împuterniceşte constatarea (legitimaţie, delegaţie);

- consemnarea detaliatã a celor constatate;

- propuneri de sancţionare a vinovaţilor;

- numãrul de exemplare în care s-a întocmit;

- semnãtura celui care l-a întocmit

În cazul în care se referã la recepţia/sigilarea/desigilarea/scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, procesul verbal este necesar sã conţinã şi descrierea utilajului/mijloacelor fixe în discuţie, precum şi temeiul legal în virtutea cãruia se efectueazã aceste operaţiuni.

Tipul b de proces verbal cuprinde:

- denumirea documentului;

- data şi numãrul de înregistrare;

- menţiuni referitoare la cadrul, împrejurãrile în care s-a încheiat documentul;

- temeiul legal în baza cãruia are loc întrunirea;

- menţiuni despre numele şi calitatea persoanei care îl redacteazã;

- numele, numãrul şi calitatea participanţilor;

- menţiuni cu privire la prejudiciul adus;

- ordinea de zi;

- luãrile de cuvânt, în ordinea realã:

- menţiuni cu privire la hotãrârile luate (numãrul de voturi pentru, contra şi abţineri pentru fiecare hotãrâre);

- semnãturile participanţilor:

- semnãtura celui care l-a redactat.

Proces verbal

de constituire a Asociaţiei____________

 

Încheiat astãzi_______ cu ocazia constituirii Asociaţiei___________ Au luat parte urmãtorii: _____________, membrii asociaţi.

S-a hotãrât alegerea prezidiului pentru care au fost propuşi____,____ şi______ Componenţa prezidiului, în urma numãrãrii voturilor a fost: _____ cu 28 voturi pentru, 1 contra şi 2 abţineri. Preşedinte a fost ales domnul________ cu 27 voturi pentru, 2 contra şi 2 abţineri.

Prezidiul a propus ordinea de zi: _________________

S-au înscris la cuvânt urmãtorii __________________

În final, s-a hotãrât constituirea Asociaţiei ________ şi a fost desemnatã doamna _________ sã reprezinte legal asociaţia la Notariat, bancã şi în faţa altor foruri de stat.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat şi redactat de cãtre _______ în calitate de ___________

Urmeazã semnãturile participanţilor pe verso.

Drept care închei prezentul proces-verbal.

10.2. Referatul (raportul)

Acesta este documentul de ordine interioarã prin care se prezintã conducerii o informare privind anumite aspecte de activitãţi desfãşurate (noi angajãri, concedieri, modificãri ale programului de lucru, ale salariului, promovãrii, investiţii care se cer a fi fãcute, bunuri materiale care urmeazã a fi casate, schimbarea sediului etc.).

Prin referat se mai poate solicita efectuarea unor lucrãri de amenajare şi întreţinere, precum şi dotãri suplimentare. Aceste solicitãri trebuie sã fie însoţite de menţionarea motivului determinant.

Conţinutul referatului cuprinde urmãtoarele elemente:

- denumirea documentului;

- numãrul de înregistrare şi data;

- numele, prenumele şi funcţia celui pentru care se solicitã angajarea/promovarea/deplasarea în provincie, sancţionarea/premierea etc.

- date despre obiectul solicitãrii (preţul investiţiei, condiţiile în care se va efectua amenajarea, destinaţia celui care se va deplasa în provincie etc.)

Textul trebuie sã fie concis, sobru, clar formulat în fraze scurte, astfel încât obiectivul solicitãrii sã fie evident.

10.3. Protocolul

Protocolul este un act care reglementeazã colaborarea (condiţii şi principii) a douã unitãţi. Consemneazã pretenţiile fiecãrei pãrţi şi temeiul legal în baza cãruia solicitã şi hotãrârile luate.

Din momentul semnãrii protocolului, acesta are valabilitate de act juridic, iar activitatea pãrţilor semnatare va trebui sã urmeze îndeaproape prevederile actului semnat.

În cazul de faţã, atât E cât şi R se aflã pe aceeaşi treaptã în ierarhia socialã. Asupra modalitãţii în care este recepţionat mesajul vegheazã actantul intermediar, justiţia:

Se poate semna protocol între:

- un minister şi o unitate economicã din subordinea ministerului respectiv;

- între douã unitãţi economice;

- între un internat şi o cantinã etc.


10.4. Minuta

Minuta consemneazã înţelegeri convenite între douã pãrţi (cel puţin), de anvergurã mai micã şi cu aplicabilitate într-un interval mai mic de timp. În minutã se mai pot consemna înţelegeri privind plata consumului de gaz metan/electricitate/apã caldã, rece, chiria spaţiilor comerciale; efectuarea în comun a unor lucrãri de investiţii.

10.5. Circulara

Prin circularã organele de conducere transmit unitãţilor din subordine noi dispoziţii de lucru, sarcini, reguli de comportament. Aceleaşi dispoziţii sunt transmise tuturor angajaţilor în egalã mãsurã.

10.6. Ordinul (ordinul circular)

Precum circulara, ordinul circular transmite dispoziţii unitãţilor din subordine (filiale, sucursale, magazine din aceeaşi reţea). Are aceeaşi structurã compoziţionalã şi e redactatã cu mijloacele corespondenţei obiective.

10.7. Decizia (dispoziţia)

Acest document se poate referi la douã tipuri de activitãţi:

a) sancţionarea unui angajat (caz în care trebuie menţionate datele de identitate pentru cel în cauzã, precum şi motivul pentru care se face vinovat; se mai menţioneazã, de asemenea, conţinutul deciziei (deci, tipul de penalizare) şi sunt precizaţi cei care o vor duce la îndeplinire);

b) decontarea unor cheltuieli efectuate în interesul companiei (decizie de platã).

În ambele situaţii, decizia va purta semnãtura celui care o emite şi amprenta ştampilei biroului/departamentului emitent.

11. Corespondenţa comercialã cu partenerii externi

Acest tip de corespondenţã este cu totul special şi unic atât în perimetrul limbajului comercial, cât şi în acela al stilurilor funcţionale, datoritã idiomului utilizat. Adresându-se partenerilor externi, trebuie sã fie redactat în funcţie de naţionalitatea lui R, dar şi de maniera de adresare în mod curent în comerţul internaţional.

S-ar putea realiza o uşoarã apropiere faţã de stilul ştiinţific care, de asemenea, utilizeazã unitãţi lexicale şi frazeologice din alte limbi strãine. Menţiunea este urmãtoarea: LC concretizat în texte comerciale adresate partenerilor strãini îşi construieşte, uneori, în întregime mesajul în altã limbã strãinã.

Sunt o mulţime de alte elemente de care se ţine cont în acest tip de corespondenţã:

a) obiceiul local în relaţiile poştale (modul în care se scrie adresa);

b) modul de scriere a denumirilor societãţilor din diferite ţãri;

c) valutele specifice ţãrilor şi simbolurile lor;

d) expresii, formule, prescurtãri consacrate pe plan mondial în comerţul internaţional;

e) denumirile specifice pentru cantitãţi (unitãţi de mãsurã în comerţul internaţional):

- pentru bumbac, lânã = balot

- pentru petrol = baril

- pentru chimicale = bidon;

f) documentele specifice folosite în comerţul internaţional:

- conosament

- notã de comandã pentru conosament

- scrisoare de transport aerian;

g) denumirile corecte ale organismelor internaţionale care participã la desfãşurarea activitãţii de comerţ internaţional (de exemplu: BIRD = Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare).

Textul reprezentativ pentru acest tip de corespondenţã este contractul care poartã diferite denumiri, în funcţie de condiţiile de livrare:

1. Contract Ex Works (franco-uzinã): implicã obligaţii minime pentru vânzãtor, marfa se preia de la uzina producãtorului.

2. Contract FOR - FOT (free on rail, free on truck): franco-vagon, franco-comision; vânzãtorul aduce marfa pânã la camion/vagon şi plãteşte încãrcarea.

3. Contractul ,,FAS" (free alongside ship): franco de-a lungul vasului; aduce marfa pânã la cheiul unui port de încãrcare.

4. Contract ,,FOB" (free on board): franco la bordul vasului; obligaţia vânzãtorului acoperã şi încãrcarea pe vas şi, evident, plata încãrcãtorilor.

5. Contract ,,C and F" (cost and freight): navlu[1] plãtit în portul de destinaţie.

6. Contract ,,CIF" (cost, insurance, freight) - preţ, asigurare, navlu; vânzãtorul îşi asumã şi costul transportului, dar şi al asigurãrii mãrfurilor pe apã sau pe altã cale.

7. Contract ,,Freight or Carriage Paid to...": navlul şi fractul plãtit pânã la un anumit punct de destinaţie externe de cãtre vânzãtor.

8. Contract ,,Ex Ship" (pe navã la...): vânzãtorul se obligã sã aducã marfa pânã la destinaţie.

9. Contract ,,Ex Quay" (pe chei...): vânzãtorul se obligã sã aducã marfa pânã la destinaţie şi sã se ocupe şi de procedurile vamale.

10. ,,Delivered at Frontier": marfa este predatã de vânzãtor la punctul de frontierã convenit şi stabilit de comun acord în contract.

11. ,,Delivered at...": vânzãtorul aduce marfa pânã la locul de destinaţie din ţara cumpãrãtorului.


[1] navlu = preţul transportului mãrfurilor pe apã.

VERIFICÃ-ŢI CUNOŞTINŢELE!


Pagina anterioara :: eBooks:: Cuprins :: Pagina de start:: Despre autor :: Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper at the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575.
 Comments to: Olga BALANESCU-  Last update: July, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU    
Recommended resolution: 1024x768 px.