ROMANO - DACICA III - IZVOARELE ANTICE ALE ISTORIEI ROMÂNIEI

 

CONCLUZII

Prin urmare, chiar în pasajele care se referă la daci, sarmaţi şi tracii balcanici, Tacit recurge la armele unei arte uluitor de captivante. Se remarcă lexicul său, conotativ prin excelenţă, polisemia stupefiantă, epitetul pregnant, expresiv, asindetonul şi elipsa, diversele metasemene; ca şi evocarea nopţii şi a forţelor naturii. Nararea războaielor cu tracii, dar şi cu sarmaţii, prilejuieşte acele atât de caracteristice ,,tablouri”, descripţii în marş, practicate cu strălucire de Tacit. În acelaşi timp, marele istoric atestă luciditate, simţ remarcabil al evoluţei fenomenelor istorice, când trebuie să figureze raporturile cu populaţiile respective, în perspectiva intereselor Romei , care îl preocupă cu prioritate,

Tacit vădeşte ostilitate faţă de cele trei popoare, care ne-au interesat în paginile acestei lucrări. Această ostilitate pare mai pregnantă în pasajele relative la daci. Un anumit dispreţ o însoţeşte de multe ori. Tacit îi acuză de felonie, de fapt tocmai ca să justifice, în virtutea caracterului aluziv al operei sale, implantarea şi colonizarea romană, în curs de desfăşurare tocmai în momentul când alcătuia Historiae. Numai prin omisiune le recunoaşte anumite calităţi militare. Îi consideră cea mai primejdioasă pentru Imperiu dintre cele trei seminţii menţionate şi nu le atribuie indisciplină şi tactică de luptă deficitară, cel puţin în ceea ce s-a conservat din Historiae. Tacit oferă informaţii despre felul de viaţăşi despre metodele de luptă ale sarmaţilor, cărora le recunoaşte o eficacitate militară limitată. Genialul scriitor evidenţiază mai ales rolul jucat de cavalerie în oştirile sarmaţilor. Roxolanii şi iazigii ar fi de asemenea primejdioşi pentru Imperiu, deşi le atribuie instabilitate emoţională, rapacitate şi organizare politică şi militară relativ puţin eficace. Tracii regatului clientelar nu ar prezenta un real pericol pentru Imperiu, dar ei contrariază spiritul de disciplină şi vocaţia civilizatoare a Romei; în acest mod Tacit legitimează necesitatea lichidării regatului lor în 46 d. C. în cazul lor istoricul informează despre modul de viaţă al unei seminţii apreciate ca turbulentă, rapace, crudă şi nedisciplinată. Subliniază impetuozitatea şi o anumită iscusinţă a unor atacuri lansate de traci, dar care sunt condamnate a fi anihilate de către disciplina şi tactica militară superioară a romanilor. Tacit exprimă însă o anumită emoţie o sinceră înţelegere pentru dragostea lor faţă de solul natal şi faţă de libertăţile străvechi.

Totuşi dacă sarmaţii şi dacii se învederează periculoşi pentru Imperiu acest fapt relevă mai puţin calităţile lor intrinsece. Ei ştiuseră să profite, potrivit lui Tacit, de disensiunile dintre romani, de războiul civil din 69 d. C., de incapacitatea militară a generalilor lui Domiţian şi a acestui împărat însuşi. Un asemenea prilej nu se oferise şi tracilor vasali, deşi au căutat şi ei să tragă foloase din moartea lui Augúst şi din ezitările lui Tiberiu. Căci Tacit se întoarce întotdeauna la Vrbs Roma şi la problemele ei specifice.

 EUGEN CIZEK

© Universitatea din Bucureşti 2003. All rigths reserved. No part of the text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website adress and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN: -1583-1388
Comments to: Eugen CIZEK
Last update: septembrie 2003
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU