10. BIBLIOGRAFIE

10.1. Sigle de periodice si de volume colective

ANL-A – „Anuar de lingvisticã si istorie literarã". A. Lingvisticã, [Iasi], 1950 s. u.

AUBLLR – „Analele Univesitãtii Bucuresti. Limba si literatura românã", [Bucuresti], 1952 s. u.

AUBLLS – „Analele Universitãtii Bucuresti. Limbi si literaturi strãine", [Bucuresti], 1952 s. u.

AUI – „Analele stiintifice ale Universitãtii «Al. I. Cuza» din Iasi" (Serie nouã), Sectiunea III.e., Lingvisticã, [Iasi], 1955 s. u.

AUO – „Analele stiintifice ale Universitãtii «Ovidius»", Sectiunea Filologie, Tom IV, Studia in honorem Valeria GUTU Romalo, [Constanta], 1993.

BPh. – „Buletinul Institutului de Filologie Românã «Alexandru Philippide»", Iasi, 1934 s. u.

CL – „Cercetãri de lingvisticã", Cluj, 1956 s. u.

CLTA – „Cahiers de linguistique théorique et appliquée", [Bucuresti], 1962 s. u.

EC – Études contrastives. La structure du groupe nominal et la nominalisation en roumain et en français, Bucuresti, 1988.

ELR – Enciclopedia limbilor romanice, coordonator Marius Sala, Bucuresti, 1989.

ELS – Elemente de lingvisticã structuralã, redactor responsabil I. Coteanu, Bucuresti, 1967.

FC I–III – Formarea cuvintelor în limba românã. Volumul I: Compunerea, de Fulvia Ciobanu si Finuta Hasan, 1970. Volumul al II-lea: Prefixele, de Mioara Avram, Elena Carabulea, Fulvia Ciobanu, Florica Ficsinescu, Cristina Gherman, Finuta Hasan, Magdalena Popescu-Marin, Marina Rãdulescu, I. Rizescu, Laura Vasiliu, 1978. Volumul al III-lea: Sufixele. 1. Derivarea verbalã, de Laura Vasiliu, [Bucuresti].

FL 1987 – „Folia Linguistica. Acta Societatis Linguisticae Europaeae", tomus XXI/1, 1987.

GGIC I 1991 – Grande grammatica italiana di consultazione, I. La frase. I sintagmi nominale e preposizionale, a cura di Lorenzo Renzi [terza edizione, Bologna, 1991].

GLR1Gramatica limbii române, vol. I, Vocabularul, fonetica si morfologia, [Bucuresti], 1954.

GLR2 I–II – Gramatica limbii române, vol. I–II, editia a II-a revãzutã si adãugitã, tiraj nou, Bucuresti, 1966.

ICL 1987 – Preprints of the Plenary Session Papers. XIVth International Congress of Linguists Organized under the Auspices of CIPL, Berlin, 10–15 August 1987, Editorial Committee, Berlin, 1987.

ILR II – I. Coteanu, Gh. Bolocan, Matilda Caragiu-Marioteanu, Vl. Drimba, I. Fischer, Maria Iliescu, M. Isbãsescu, Liliana Macarie, H. Mihãescu, C. Poghirc, Sebastiana Popescu, Marius Sala, Sorin Stati, Istoria limbii române, volumul II, Bucuresti, 1969.

ILRL – Gheorghe Chivu, Mariana Costinescu, Constantin Frâncu, Ion Ghetie, Alexandra Roman Moraru si Mirela Teodorescu, coordonator Ion Ghetie, Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532–1780), Bucuresti, 1997.

L 1973, 1990, 1994, 1998 – „Langages", 30, 1973; 100, 1990, Cognition et Langage. Les types de prédications en sémantique linguistique et psychologique; 113, 1994, Les relations actancielles. Sémantique, syntaxe, morphologie; 132, 1998, Cognition, catégorisation, langage, [Paris].

LAROUSSE 1991 – Dictionnaire usuel, Paris, [1991].

LCLS – Lexic comun, lexic specializat, coordonator prof. dr. Angela Bidu-Vrãnceanu, [Bucuresti], 2000.

LF 1986 (69), 1986 (72), 1997 – „Langue française", 69, 1986, Syntaxe des noms; 72, 1986, Déterminants et détermination; 115, 1997, La variation en syntaxe, Paris.

LI 1983, 1986, 1988, 1997 – „Linguistic Inquiry", Volume 14, 1983; Volume 17, 1986; Volume 19, 1988; Volume 28, 1997, [Massachusetts].

LL – „Limbã si literaturã", Bucuresti, 1955 s. u.

LR – „Limba românã", Bucuresti, 1952 s. u.

LRC I – Ion Coteanu, Narcisa Forãscu, Angela Bidu-Vrãnceanu, Limba românã contempo-ranã. Vocabularul, editie revizuitã si adãugitã, Bucuresti, 1985.

LRC II – Limba românã contemporanã. Fonetica. Fonologia. Morfologia (sub coordonarea acad. Ion Coteanu), editie revizuitã si adãugitã, Bucuresti, 1985.

NLLT 1990, 1992, 1999 – „Natural Language and Linguistic Theory", Volume 8, 1990; Volume 10, 1992; Volume 17, 1999, Brandeis University.

OXFORD 1961 – The Oxford English Dictionary, Oxford, 1961.

OXFORD LATIN 1984 – Oxford Latin Dictionary, Edited by P. G. W. Glare, Oxford, 1984.

RETG – Readings in English Transformational Grammar, Roderick A. Jacobs, Peter S. Rosenbaum eds., Massachusetts, Toronto, London, 1970.

RRL – „Revue roumaine de linguistique", Bucarest, 1956 s. u.

RTKS – Maria Iliescu, Sanda Sora (Hrsg.), Rumänisch: Typologie, Klassifikation, Sprachcha-rakteristik. Akten des Internationalen Kolloquiums der Südosteuropa-Gesellschaft und des Instituts für Romanische Philologie der Universität München, Tutzing, 30.3.–2.4.1993 (Balkan-Archiv, Neue Folge, Beiheft, Herausgeber Wolfgang Dahmen und Johannes Kramer, Band 11, Südosteuropa-Schriften, Band 14, Herausgegeben im Auftrag der SüdosteuropaGesellschaft, München), Würzburg, 1996.

SC – „Studii clasice", [Bucuresti], 1959 s. u.

SCL – „Studii si cercetãri lingvistice", Bucuresti, 1950 s. u.

SG I–III – Studii de gramaticã, redactori responsabili Al. Graur si Jacques Byck, vol. I, 1956; vol. al II-lea, 1957; vol. al III-lea, 1961, [Bucuresti].

SL – Angela Bidu-Vrãnceanu, Cristina Cãlãrasu, Liliana Ionescu-Ruxãndoiu, Mihaela Mancas, Gabriela Panã Dindelegan, Dictionar general de stiinte. Stiinte ale limbii, Bucuresti, 1997.

SLR – Sinteze de limba românã, coordonator Theodor Hristea, editia a treia revãzutã si din nou îmbogãtitã, Bucuresti, 1984.

SMFC I–VI – Studii si materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba românã, vol. I, redactori responsabili Al. Graur si Jacques Byck, 1959; vol. al II-lea, redactori responsabili Al. Graur si Jacques Byck, 1960; vol. al III-lea, redactor responsabil Al. Graur, 1962; vol. al IV-lea, redactori responsabili Al. Graur si Mioara Avram, 1967; vol. al V-lea, redactori responsabili Al. Graur si Mioara Avram, 1969; vol. al VI-lea, redactor responsabil Mioara Avram, 1972, [Bucuresti].

TLL 1973, 1984, 1986 – „Travaux de linguistique et de littérature", XI, 1973; XXII, 1984; XXIV, 1986, [Strasbourg].

TR – Texte românesti din secolul al XVI-lea, editii critice de Emanuela Buzã, Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Ion Ghetie, Alexandra Roman Moraru, Florentina Zgraon, coordonator Ion Ghetie, [Bucuresti], 1982.

10.2. Lucrãri de referintã

ABNEY 1986 – Steven Abney, Functional Elements and Licensing, ms., Gerona, 1986.

ABNEY 1987 – Steven Abney, The English Noun Phrase in Its Sentential Aspect, Cambridge, Massachusetts, 1987.

ANDRIESCU 1954 – Al. Andriescu, Numirea actiunilor prin infinitive lungi substantivate în terminologia stiintificã si tehnicã, LR, III, 1954, nr. 3, p. 83–90.

ASAN 1957 – Finuta Asan, Atributul pronominal în dativ, SG II, p. 131–135.

ASAN si VASILIU L. 1956 – Finuta Asan, Laura Vasiliu, Unele aspecte ale sintaxei infinitivului în limba românã, SG I, p. 97–113.

AVRAM 1956 – Mioara Avram, Despre corespondenta dintre propozitiile subordonate si pãrtile de propozitie, SG I, p. 141–164.

AVRAM 1962 – Mioara Avram, Cu privire la clasificarea propozitiilor dupã structurã, în Culegere de studii. Limbã – literaturã – metodicã, Bucuresti, 1962, p. 23–30.

AVRAM 1980 – Mioara Avram, Genitivul complement al unui adjectiv si rolul lui al (a, ai, ale), SCL, XXXI, 1980, nr. 5, p. 511–516.

AVRAM 1987 (1965) – Mioara Avram, O specie modernã a atributului în dativ si alte probleme ale determinãrii atributive, LR, XIV, 1965, nr. 4, p. 415–428, si în Probleme ale exprimãrii corecte, Bucuresti, 1987, p. 162–173.

AVRAM 1987 (1980) – Mioara Avram Note asupra pronumelui ceea ce, SCL, XXXI, 1980, nr. 4, p. 353–358, si în Probleme ale exprimãrii corecte, Bucuresti, 1987, p. 119–124.

AVRAM 1990a – Mioara Avram, Noul Testament de la Bãlgrad. Începuturile stilului stiintific, „Academica", I, 1990, p. 24–27.

AVRAM 1990b – Mioara Avram, Despre forma termenilor coordonati, LL, 1990, vol. I, p. 5–10.

AVRAM 1997a – Mioara Avram, Anglicismele în limba românã actualã, în seria Conferintele Academiei Române. Ciclul „Limba românã si relatiile ei cu istoria si cultura românilor", Bucuresti, 1997.

AVRAM 1997b – Mioara Avram, Gramatica pentru toti, editia a II-a revãzutã si adãugitã, Bucuresti, 1997.

AVRAM L. 1988 – Larisa Avram, „Verb auxiliar" în limba românã: categorie lexicalã sau morfem gramatical, SCL, XXXIX, 1988, nr. 5, p. 439–445.

AVRAM L. 1994 – Larisa Avram, Auxiliary Configurations in English and Romanian, RRL, XXXIX, 1994, nr. 5–6, p. 493–510.

BARTING 1986 – Inge Barting, Aspects des syntagmes binominaux en de en français, TLL 1986, 1, p. 347–371.

BAUDET 1990 – Serge Baudet, Représentation d'état, d'événement et d'action, L 1990, p. 45–64.

BEGHELLI 1992 – Filippo Beghelli, A Minimalist Approach to Quantifier Scope, ms., Paris, 1992.

BELLETTI 1988 – Adriana Belletti, The Case of Unaccusatives, LI 1988, Number 1, p. 1–34.

BENVENISTE 1960 – É. Benveniste, Génitif et adjectif en latin, SC, II, 1960, p. 65–67.

BENVENISTE 1975 (1948) – É. Benveniste, Noms d'agent et noms d'action en indo-européen, Paris, 1975 (ed. I 1948).

BEREJAN 1962 – S. Berejan, Contributii la studiul infinitivului moldovenesc, Chisinãu, 1962.

BERNINI si RAMAT 1992 – Giuliano Bernini, Paolo Ramat, La frase negativa nelle lingue d'Europa, [Bologna, 1992].

BEVER si SANZ 1997 – Thomas G. Bever, Montserrat Sanz, Empty Categories Access Their Antecedents during Comprehension: Unaccusatives in Spanish, LI 1997, Number 1, p. 69–91.

BIDU 1963 – Angela Bidu, Schitã de sistem al pronumelor demonstrative cu exemplificare pe un text din secolul al XVII-lea (Cazania lui Varlaam), SCL, XIV, 1963, nr. 4, p. 479–486.

BIDU 1965 – Angela Bidu, Observatii asupra sistemului pronumelor relative, în Omagiu lui Alexandru Rosetti la 70 de ani, Bucuresti, 1965, p. 65–68.

BIDU 1966 – Angela Bidu, Cel(a) ce si cel(a) care, SCL, XVII, 1966, nr. 1, p. 87–93.

BIDU-VRÃNCEANU 1998 – Angela Bidu-Vrãnceanu, Semantica unor substantive abstracte. Probleme, teorii, analize, AUBLLR, XLVII, 1998, p. 27–42.

BLINKENBERG 1960 – Andreas Blinkenberg, Le problème de la transitivité en français moderne. Essai syntacto-sémantique, København, 1960.

BOOIJ si VAN HAAFTEN 1988 – Geert Booij & Ton van Haaften, La syntaxe externe des mots dérivés, „Lexique", 1988, nr. 7, Lexique et syntaxe en grammaire générative, p. 101–120.

BRÂNCUS 1967 – Grigore Brâncus, O concordantã gramaticalã românoalbanezã: modul supin, LL, XIII, 1967, p. 99–105.

BRÉAL 1897 – Michel Bréal, Essai de sémantique (science des significations), Paris, 1897.

BRÉAL si BAILLY – Michel Bréal, Anatole Bailly, Dictionnaire étymologique latin, onzième édition, Paris, [f. a.]

BULGÃR 1960 – Gh. Bulgãr, Despre locutiunile românesti de tipul: pe alese, pe mânecate, pe nevãzute, SCL, XI, 1960, nr. 3, p. 395–401.

BYCK 1951 – J. Byck, Derivatie si sintaxã, SCL, II, 1951, p. 125–129.

BYCK si GRAUR 1967 – Jacques Byck si Alexandru Graur, Influenta pluralului asupra singularului substantivelor si adjectivelor în limba românã, în Jacques Byck, Studii si articole. Pagini alese, Bucuresti, 1967, p. 49–92.

CANARACHE 1962 – Ana Canarache, Folosirea infinitivului lung, LR, XI, 1962, nr. 3, p. 314–317.

CARABULEA 1961 – Elena Carabulea, Atributivele determinative si explicative, SG III, p. 139–149.

CARABULEA 1986 – Elena Carabulea, Despre substantivele defective de numãr în limba românã, LR, XXXV, 1986, nr. 5, p. 372–381; nr. 6, p. 465–473.

CARABULEA si POPESCU-MARIN 1967 – Elena Carabulea, Magdalena Popescu-Marin, Exprimarea numelui de actiune prin substantive cu formã de infinitiv lung si de supin, SMFC IV, p. 277–320.

CARAGIU 1957 – Matilda Caragiu, Sintaxa gerunziului românesc, SG II, p. 61–89.

CARAGIU-MARIOtEANU 1962 – Matilda Caragiu-Marioteanu, Moduri nepersonale, SCL, XIII, 1962, nr. 1, p. 29–42.

CARNAP 1972 – Rudolf Carnap, Semnificatie si necesitate. Un studiu de semanticã si logicã modalã, traducere de Gh. Enescu si Sorin Vieru, Cluj, 1972.

CÂMPEANU 1975 – Eugen Câmpeanu, Substantivul. Studiu stilistic, Bucuresti, 1975.

CHAFE 1987 – Wallace L. Chafe, Repeated Verbalizations as Evidence for the Organization of Knowledge, ICL 1987, p. 88–110.

CHITORAN si CORNILESCU 1986 – Dumitru Chitoran, Alexandra Cornilescu, Elements of English Sentence Semantics, Bucuresti, 1986.

CHOMSKY 1970 – Noam Chomsky, Remarks on Nominalization, RETG, p. 184–221.

CHOMSKY 1982 – Noam Chomsky, Lectures on Government and Binding. The Pisa Lectures, Second revised edition, Dordrecht – Holland/Cinnaminson – U.S.A., 1982.

CHOMSKY 1986 – Noam Chomsky, Knowledge of Language. Its Nature, Origin and Use, New York..., 1986.

CILIANU-LASCU 1986 – Corina Cilianu-Lascu, La nominalisation des verbes de changement d'état en roumain et en français, AUBLLS, XXXV, 1986, p. 61–63.

CILIANU-LASCU 1988 – Corina Cilianu-Lascu, Notes sur la nominalisation à base verbale en roumain et en français, EC, p. 211–255.

CILIANU-LASCU 1992 – Corina Cilianu-Lascu, La métaphore instrumentale en roumain et en français, RRL, XXXVII, 1992, nr. 2–3, p. 145–156.

CINQUE 1990 – Guglielmo Cinque, Ergative adjectives and the Lexicalist Hypothesis, NLLT 1990, p. 1–39.

CINQUE 1991 – Guglielmo Cinque, Teoria linguistica e sintassi italiana, [Bologna, 1991].

CINQUE 1995 – Guglielmo Cinque, Posizione del soggetto nel DP italiano, în Studi rumeni e romanzi. Omaggio a Florica Dimitrescu e Alexandru Niculescu, a cura di Coman Lupu e Lorenzo Renzi, vol. II, Padova, 1995, p. 436–463.

CIOMPEC 1985 – Georgeta Ciompec, Morfosintaxa adverbului românesc. Sincronie si diacronie, Bucuresti, 1985.

COJA 1983 – Ion Coja, Preliminarii la gramatica rationalã a limbii române, vol. I, Gramatica articolului, Bucuresti, 1983.

CORNILESCU 1987 – Alexandra Cornilescu, A Note on Dative Clitics and Dative Case in Romanian, RRL, XXXII, 1987, nr. 3, p. 213–224.

CORNILESCU 1988 – Alexandra Cornilescu, The Genitive in English and Romanian, AUBLLS, XXXVII, 1988, p. 213–224.

CORNILESCU 1994 – Alexandra Cornilescu, Remarks on the Romanian Ordinal Numeral. Towards a Unitary Description of Phrases Headed by AL, RRL, XXXIX, 1994, nr. 3–4, p. 303–337.

CORNILESCU 1995a – Alexandra Cornilescu, Concept of Modern Grammar. A Generative Grammar Perspective, [Bucuresti], 1995.

CORNILESCU 1995b – Alexandra Cornilescu, Rumanian Genitive Constructions, în Advances in Roumanian Linguistics (colectia Linguistik Aktuell/Linguistics Today, Volume 10), Edited by Guglielmo Cinque and Giuliana Giusti (University of Venice), Amsterdam/Philadelphia, [1995], p. 1–54.

CORNILESCU 1997 – Alexandra Cornilescu, Romanian Transitive Nominalizations: Case and Aspectual Structure, „Journal of Linguistics", 1997 (sub tipar).

COTEANU 1969 – I. Coteanu, Morfologia numelui în protoromânã (românã comunã), Bucuresti, 1969.

COTEANU 1981 – Ion Coteanu, Structura si evolutia limbii române (de la origini pânã la 1860), [Bucuresti], 1981.

COTEANU si SALA 1987 – Ion Coteanu, Marius Sala, Etimologia si limba românã. Principii – probleme, Bucuresti, 1987.

CRISTEA 1988 – Teodora Cristea, Réflexions sur la dérivation syntaxique en français et en roumain, EC, p. 143–178.

CROFT 1991 – William Croft, Syntactic Categories and Grammatical Relations. The Cognitive Organization of Information, Chicago and London, 1991.

CRUSE 1986 – D. A. Cruse, Lexical Semantics, Cambridge..., 1986.

CUZA 1986 – Mariana Cuza, Observatii asupra nominalizãrii actiunii si rezultatului în românã si în italianã, AUBLLS, XXXV, 1986, p. 63–65.

DAVIDSON 1975 (1967) – Donald Davidson, The Logical Form of Action Sentences, în The Logic of Decision and Action, Nicholas Rescher, editor, [Pittsburgh], 1967, si în The Logic of Grammar, edited by Donald Davidson, Gilbert Harman, California and Belmont, 1975, p. 235–240.

DENSUSIANU 1961 – Ovid Densusianu, Istoria limbii române. Vol. I, Originile; vol. II, Secolul al XVI-lea, Bucuresti, 1961.

DIACONESCU I. 1969 – Ion Diaconescu, Modul participiu în limba românã din secolele al XVI-lea, al XVII-lea si al XVIII-lea, AUBLLR, XVIII, 1969, p. 25–39.

DIACONESCU I. 1971 – Ion Diaconescu, Supinul în limba românã din secolele al XVI-lea, al XVII-lea si al XVIII-lea, AUBLLR, XX, 1971, nr. 1–2, p. 151–163.

DIACONESCU I. 1977 – Ion Diaconescu, Infinitivul în limba românã, Bucuresti, 1977.

DIACONESCU P. 1959 – Paula Diaconescu, Exprimarea complementului de agent în limba românã, LR, VIII, 1959, nr. 2, p. 3–17.

DIACONESCU P. 1970 – Paula Diaconescu, Structurã si evolutie în morfologia substantivului românesc, Bucuresti, 1970.

DIACONU 1959 – Ion G. Diaconu, Existã pronume relative compuse în limba românã?, LR, VIII, 1959, nr. 2, p. 23–30.

DIMITRESCU 1995 – Florica Dimitrescu, Dinamica lexicului românesc – ieri si azi, [Cluj-Napoca], 1995.

DIMITRIU 1994 – C. Dimitriu, Gramatica limbii române explicatã, I, Iasi, 1994.

DOBROVIE-SORIN 1987a – Carmen Dobrovie-Sorin, Syntaxe du roumain. Chaînes thématiques, Thèse de Doctorat d'État, [Paris], 1987.

DOBROVIE-SORIN 1987b – Carmen Dobrovie-Sorin, À propos de la structure du groupe nominal en roumain, „Rivista di Grammatica Generativa", 1987, Volume 12, p. 123–152.

DOBROVIE-SORIN 1993 – Carmen Dobrovie-Sorin, The Syntax of Romanian. Comparative Studies in Romance, Berlin, New York, 1993.

DOBROVIE-SORIN 1996 – Carmen Dobrovie-Sorin, Types of Predicates and the Representation of Existential Readings, ms., Paris, 1996.

DOBROVIE-SORIN 1997a – Carmen Dobrovie-Sorin, Types of Predicates and the Representation of Existential Readings [variantã revizuitã si completatã] ms., Paris, 1997.

DOBROVIE-SORIN 1997b – Carmen Dobrovie-Sorin, Classes de prédicats, distribution des indéfinis et la distinction thétique-catégorique, ms., Paris, 1997.

DOBROVIE-SORIN si LACA 1996 – Carmen Dobrovie-Sorin, Brenda Laca, Generic Bare NPs, ms., Paris, 1996.

DRASOVEANU 1976 – D. D. Drasoveanu, Un atribut acuzatival, CL, XXI, 1976, nr. 1, p. 79–82.

DRASOVEANU 1978 – D. D. Drasoveanu, De la morfemul pe la un sistem al determinantilor substantivului, în Probleme de sintaxã, volum îngrijit de Onufrie Vinteler, [Cluj-Napoca], 1978, p. 11–32.

DRASOVEANU 1982 – D. D. Drasoveanu, Nominativul si acuzativul – schite sintactice cu adnotãri, CL, XXVII, 1982, nr. 1, p. 37–46.

DRASOVEANU 1993 – D. D. Drasoveanu, Despre al, cu aplicare la o structurã problematicã, CL, XXXVIII, 1993, nr. 1–2, p. 89–93.

DRASOVEANU 1997 – D. D. Drasoveanu, Teze si antiteze în sintaxa limbii române, [Cluj-Napoca], 1997.

DRÃGANU 1945 – N. Drãganu, Elemente de sintaxã a limbii române, Bucuresti, 1945.

DROSSARD 1994 – W. Drossard, Classes verbales, relations fondamentales et „basic sentences", L 1994, p. 79–89.

DUBOIS 1962 – Jean Dubois, Étude sur la dérivation suffixale en français moderne et contemporain. Essai d'interprétation des mouvements observés dans le domaine de la morphologie des mots construits, Paris, 1962.

DUBOIS 1965 – Jean Dubois, Grammaire structurale du français. Nom et pronom, Paris, 1965.

DUBOIS 1967 – Jean Dubois, Grammaire structurale du français. Le verbe, Paris, 1967.

DUMMETT 1997 – Michael Dummett, The Seas of Language, Oxford, 1997.

EDELSTEIN 1972 – Frieda Edelstein, Sintaxa gerunziului românesc, Bucuresti, 1972.

EMONDS 1985 – Joseph E. Emonds, A Unified Theory of Syntactic Categories, Dordrecht – Holland/Cinnaminson – U.S.A., 1985.

EMONDS 1989 – Joseph E. Emonds, The Autonomy of the (Syntactic) Lexicon and Syntax: Insertion Conditions for Derivational and Inflectional Morphemes, ms., Provence, 1989.

ENCYCLOPEDIA 1992 – David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge [1992].

ERNOUT si MEILLET 1951 – A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire etymologique de la langue latine. Histoire des mots, I–II, troisième édition, revue, corrigée et augmentée d'un index, Paris, 1951.

EVSEEV 1974 – Ivan Evseev, Semantica verbului. Categoriile de actiune, devenire, stare, Timisoara, 1974.

FILLMORE 1968 – Charles J. Fillmore, The Case for Case, în Universals in Linguistic Theory, Emmon Bach, Robert T. Harms eds., New York..., 1968, p. 1–88.

FILLMORE 1971 – Charles J. Fillmore, Verbs of Judging: An Exercise in Semantic Description, în Studies in Linguistic Semantics, Ch. J. Fillmore, D. Terence Langendoen (eds.), New York..., 1971, p. 273–289.

FISCHER 1989 – Iancu Fischer, Rumänisch Wortbildungslehre. Formation des mots, în Lexikon der Romanistischen Linguistik, Herausgegeben von/Édité par Günter Holtus, Michael Metzeltin, Christian Schmitt, Band/Volume III, Tübingen, 1989, p. 33–55.

FLOREA 1981 – Melania Florea, Expansiunea grupului nominal având ca centru un substantiv verbal, AUBLLR, XXX, 1981, p. 85–97.

FLOREA 1983 – Melania Florea, Structura grupului nominal în limba românã contemporanã, Bucuresti, 1983.

FODOR 1998 – Jerry A. Fodor, Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong, Oxford, 1998.

FRANÇOIS 1990 – Jacques François, Classement sémantique des prédications et méthode psycholinguistique d'analyse propositionnelle, L 1990, p. 13–32.

FRANÇOIS si DENHIÈRE 1990 – Jacques François, Guy Denhière, La classification des représentations conceptuelles et linguistiques des procès: un domaine de collaboration privilégié entre psychologues et linguistes, L 1990, p. 5–12.

FRASER 1970 – Bruce Fraser, Some Remarks on the Action Nominalization, RETG, p. 83–98.

GABINSCHI 1991 – M. A. Gabinschi, Din problemele gramaticii si ale derivãrii române, Chisinãu, 1991.

GABINSCHI 1991–1992 – M. A. Gabinschi, Consideratii asupra sferei participiului din limbile romanice, AUI, tomul XXXVII/XXXVIII, 1991–1992, Omul si limbajul sãu. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu, p. 213–227.

GHETIE 1975 – Ion Ghetie, Baza dialectalã a românei literare, Bucuresti, 1975.

GHIGLIONE et al. 1990 – R. Ghiglione, M. Bromberg, E. Friemel, C. Kekenbosch, J. C. Verstiggel, Prédications d'état, de déclaration et d'action: essai de classification en vue d'une application en analyse de contenu, L 1990, p. 81–100.

GIOSU 1986–1987 – Stefan Giosu, Scria(re) „scrie(re)", AnL-A, XXXI, 1986–1987,p. 243–261.

GIVÓN 1984, 1990 – Talmy Givón, Syntax. A functional-typological introduction. Volume I, 1984; volume II, 1990, Amsterdam/Philadelphia.

GODARD 1986 – Danièle Godard, Les déterminants possessifs et les compléments de nom, LF 1986 (72), p. 102–122.

GODARD 1988 – Danièle Godard, La syntaxe des relatives en français, Paris, 1988.

GODARD 1992 – Danièle Godard, Extraction out of NP in English, NLLT 1992, p. 233–277.

GRANGER 1989 – Gilles Granger, Logique et pragmatique de la causalité dans les sciences de l'homme, în Systèmes Symboliques, Science et Philosophie, Paris, 1989, p. 127–143.

GRAUR 1929 – A. Graur, Nom d'agent et adjectif en roumain, Paris, 1929.

GRAUR 1954 – Al. Graur, Încercare asupra fondului principal lexical al limbii române, Bucuresti, 1954.

GRAUR 1968 – Al. Graur, Tendintele actuale ale limbii române, Bucuresti, 1968.

GRIGORESCU (vezi AVRAM) 1954 – Mioara Grigorescu, Atributul substantival în limba românã, SCL, V, 1954, nr. 1–2, p. 99–134.

GRIMSHAW 1990a – Jane Barbara Grimshaw, Argument Structure, Cambridge, Massachusetts, London, 1990.

GRIMSHAW 1990b – Jane Grimshaw, Unaccusatives – An Overview, ms., Brandeis University, 1990.

GROSS 1984 – Maurice Gross, Lexicon-grammar and the syntactic analysis of french, în 10th International Conference on Computational Linguistics. 22nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Proceedings of Coling 84, 2–6 July 1984, Stanford University, California, 1984, S. 1., p. 275–282.

GROSU 1988 – Al. Grosu, On the Distribution of Genitive Phrases in Romanian, „Linguistics", 26, 1988, p. 931–949.

GUTU 1956 – Valeria GUTU, Semiauxiliarele de mod, SG I, p. 57–81.

GUTU 1957 – Valeria GUTU, Propozitii relative, SG II, p. 161–172.

GUTU ROMALO 1961 – Valeria GUTU Romalo, Semiauxiliare de aspect?, LR, X, 1961, nr. 1, p. 3–15.

GUTU ROMALO 1964 – Valeria GUTU Romalo, Un procedeu distributional de delimitare a paradigmelor, SCL, XV, 1964, nr. 1, p. 59–68.

GUTU ROMALO 1967 – Valeria GUTU Romalo, Distributia, ELS, p. 38–58.

GUTU ROMALO 1968 – Valeria GUTU Romalo, Morfologie structuralã a limbii române (substantiv, adjectiv, verb), Bucuresti, 1968.

GUTU ROMALO 1973 – Valeria GUTU Romalo, Sintaxa limbii române. Probleme si interpretãri, Bucuresti, 1973.

GUTU ROMALO 2000 – Valeria GUTU Romalo, Corectitudine si gresealã. Limba românã de azi, versiune nouã, [Bucuresti, 2000].

HIGGINBOTHAM 1983 – James Higginbotham, Logical Form, Binding and Nominals, LI 1983, Number 3, p. 395–420.

HRISTEA 1960 – Theodor Hristea, Substantive postverbale, SCL, XI, 1960, nr. 3, p. 505–511.

HRISTEA 1987 – Theodor Hristea, Din problemele etimologiei frazeologice românesti, LR, XXXVI, 1987, nr. 2, p. 123–135.

HRISTEA V. 1967 – Valentina Hristea, Adjectivarea gerunziului, SMFC IV, p. 253–276.

ILIESCU 1956 – Maria Iliescu, Concurenta dintre pronumele relative care si ce, SG I, p. 23–33.

ILIESCU 1991 – Maria Iliescu, Les correspondants roumains du syntagme nominal français: N1 + de + N2, „Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen", 228, Band, 143, Jahrgang, 1991, 1. Halbjahresband, p. 52–63.

INDREA 1970 – Alexandru Indrea, Unele caracteristici ale limbii presei, CL, XV, 1970, nr. 1, p. 115–124.

IORDAN 1939 – Iorgu Iordan, Sufixe românesti de origine recentã, BPh., VI, 1939, p. 1–59.

IORDAN 1947 – Iorgu Iordan, Limba românã actualã. O gramaticã a „greselilor", [editia a II-a], Bucuresti, [1947].

IORDAN 1956 – Iorgu Iordan, Limba românã contemporanã, [Bucuresti], 1956.

IORDAN 1964 – Iorgu Iordan, Unele aspecte ale formãrii cuvintelor în limba românã actualã, SCL, XV, 1964, nr. 4, p. 401–422.

IORDAN 1969 – Iorgu Iordan, Note de lexicologie româneascã, SCL, XX, 1969, nr. 1, p. 3–11.

IORDAN 1973 – Iorgu Iordan, Note sur la double valeur du participe passé roman, TLL 1973, 1, p. 401–405.

IORDAN, GUTU ROMALO si NICULESCU 1967 – Iorgu Iordan, Valeria GUTU Romalo, Alexandru Niculescu, Structura morfologicã a limbii române contemporane, Bucuresti, 1967.

IRIMIA 1997 – Dumitru Irimia, Gramatica limbii române, Iasi, 1997.

JAEGGLI 1986 – Osvaldo A. Jaeggli, Passive, LI 1986, Number 4, p. 587–622.

KEKENBOSCH et al. 1998 – C. Kekenbosch, J.-M. Meunier, J.-F. Richard, J.-P. Desclés, V. Flageul, Sémantique cognitive de l'action: 2. étude expérimentale de la catégorisation des verbes d'action, L 1998, p. 48–68.

KENNEDY 1997 – Christopher Kennedy, Antecedent-Contained Deletion and the Syntax of Quantification, LI 1997, Number 4, p. 662–688.

KIEFER 1987 – Ferenc Kiefer, On defining modality, FL 1987, p. 67–94.

KLIX 1987 – F. Klix, On the role of knowledge in sentence comprehension, ICL 1987, p. 111–124.

LEBEAUX 1986 – David Lebeaux, The Interpretation of Derived Nominals, în Chicago Linguistic Society, 22, Part 1, Papers from the General Session at the Twenty-Second Regional Meeting, edited by Anne M. Farley, Peter T. Farley, Karl-Erik McCullough, [Chicago], 1986, p. 231–247.

LOMBARD 1930 – Alf Lombard, Les constructions nominales dans le français moderne. Étude syntaxique et stylistique, Uppsala et Stockholm, 1930.

LYONS 1977 – John Lyons, Semantics, I–II, Cambridge, 1977.

LYONS 1995 (1968) – John Lyons, Introducere în lingvistica teoreticã, traducere de Alexandra Cornilescu si Ioana Stefãnescu, Bucuresti, 1995 [ed. I a textului original: 1968].

MANOLIU 1967 – Maria Manoliu, Genitivul pronumelui personal în limba românã contemporanã, ELS, p. 274–289.

MANOLIU MANEA 1968 – Maria Manoliu Manea, Sistematica substitutelor în româna contemporanã standard, Bucuresti, 1968.

MANOLIU-MANEA 1977 – Maria Manoliu-Manea, Elemente de sintaxã comparatã romanicã. Tipologie si istorie, [Bucuresti], 1977.

MANOLIU-MANEA 1997 – Maria Manoliu-Manea, A atributiv în româna veche, „Revista de lingvisticã si stiintã literarã", Omagiu academicianului Silviu Berejan la 70 de ani, 1997, nr. 3, p. 96–102.

MAROUZEAU 1951 – Jules Marouzeau, Lexique de la terminologie linguistique. Français, allemand, anglais, italien, 3e édition augmentée et mise à jour, Paris, 1951.

McCAWLEY 1970 – James McCawley, Where Do Noun Phrases Come From?, RETG, p. 166–183.

MEYER-LÜBKE 1895, 1900 – W. Meyer-Lübke, Grammaire des langues romanes, tome deuxième, Morphologie, 1895; tome troisième, Syntaxe, 1900, Paris.

NEAMTU 1970 – G. G. Neamtu, Despre calitatea de pronume a lui cel (cea, cei, cele), CL, XV, 1970, nr. 2, p. 313–322.

NEAMTU 1986 – G. G. Neamtu, Predicatul în limba românã. O reconsiderare a predicatului nominal, Bucuresti, 1986.

NEAMTU 1993 – G. G. Neamtu, Cel (cea, cei, cele) – esquisse morpho-syntaxique, CL, XXXVIII, 1993, nr. 1–2, p. 191–203.

NICULESCU 1978 – Alexandru Niculescu, Individualitatea limbii române între limbile romanice, 2, Contributii socioculturale, Bucuresti, 1978.

NICULESCU 1990 – Alexandru Niculescu, Outline History of the Romanian Language, Padova, 1990.

NICULESCU 1991 – Alexandru Niculescu, L'ordine delle parole in rumeno, în Saggi di linguistica e di letteratura in memoria di Paolo Zolli, Padova, 1991, p. 289–299.

NILSSON 1969 – Elsa Nilsson, Les termes relatifs et les propositions relatives en roumain moderne. Étude de syntaxe descriptive (Études romanes de Lund publiées par Alf Lombard, XVII), Lund, [1969].

OPREA 1992–1993 – Ioan Oprea, Istoria adaptãrii împrumuturilor românesti care au corespondente latinesti în -(t)io, -(t)ionis, AnL-A, XXXIII, 1992–1993, p. 81–131.

OXFORD 1995 – A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Fifth edition, Editor Jonathan Crowther, [Oxford], 1995.

PANÃ DINDELEGAN 1968 – Gabriela Panã Dindelegan, Regimul sintactic al verbelor în româna veche, SCL, XIX, 1968, nr. 3, p. 265–296.

PANÃ DINDELEGAN 1974 – Gabriela Panã Dindelegan, Sintaxa transformationalã a grupului verbal în limba românã, Bucuresti, 1974.

PANÃ DINDELEGAN 1976 – Gabriela Panã Dindelegan, Sintaxa limbii române. Partea I. Sintaxa grupului verbal, Bucuresti, 1976.

PANÃ DINDELEGAN 1985a – Gabriela Panã Dindelegan, Preliminarii la semantica modalizatorilor, AUBLLR, XXXIV, 1985, p. 15–18.

PANÃ DINDELEGAN 1985b – Gabriela Panã Dindelegan, Formule modalizatoare de certitudine, SCL, XXXVI, 1985, nr. 5, p. 237–240.

PANÃ DINDELEGAN 1992a – Gabriela Panã Dindelegan, Teorie si analizã gramaticalã, Bucuresti, 1992.

PANÃ DINDELEGAN 1992b – Gabriela Panã Dindelegan, Sintaxã si semanticã. Clase de cuvinte si forme gramaticale cu dublã naturã (adjectivul, adverbul, prepozitia, forme verbale nepersonale), Bucuresti, 1992.

PASCU 1916 – G. Pascu, Sufixele românesti, Bucuresti, 1916.

PAUL 1932 – Radu I. Paul, Flexiunea nominalã internã în limba românã, Bucuresti, 1932.

PETROVAN (vezi CORNILESCU) 1971 – Alexandra Petrovan, Aspects of Nominalization in English and Romanian, în The Romanian–English Contrastive Analysis Project. Reports and Studies, Bucharest, 1971, p. 155–170.

POPESCU-MARIN 1961 – Magdalena Popescu-Marin, Observatii asupra topicii atributului adjectival în limba românã, SG III, p. 161–178.

POPESCU-MARIN 1973 – Magdalena Popescu-Marin, Categorii de abstracte în formarea cuvintelor, SCL, XXIV, 1973, nr. 4, p. 407–419.

RAPPAPORT HOVAV si LEVIN 1992 – Malka Rappaport Hovav, Beth Levin, -Er Nominals: Implications for the Theory of Argument Structure, „Syntax and Semantics", Volume 26, Syntax and the Lexicon, edited by Tim Stowell, San Diego..., 1992, p. 127–153.

RAUH 1994 – Gisa Rauh, Prépositions et rôles: points de vue syntaxique et sémantique,L 1994, p. 45–78.

RÃDULESCU MARIA 1963 – Maria Rãdulescu, Topica atributului adjectival în Evanghelia cu învãtãturã a Diaconului Coresi, SCL, XIV, 1963, nr. 2, p. 233–258.

RÃDULESCU MARINA 1985 – Marina Rãdulescu, Observatii asupra unor adverbe de timp provenite din substantive în limba românã, SCL, XXXVI, 1985, nr. 3, p. 246–250.

RÃDULESCU MARINA 1992 – Marina Rãdulescu, Note despre complementul indirect în genitiv si regentul sãu, LR, XLI, 1992, nr. 1–2, p. 95–99.

REICHENBACH 1966 – Hans Reichenbach, Elements of Symbolic Logic, New York, 1966.

REPINA 1971 – Tamara Repina, Caracterul sintagmatic al declinãrii românesti, SCL, XXI, 1971, nr. 5, p. 459–469.

RICHARD si VERSTIGGEL 1990 – Jean-François Richard, Jean-Claude Verstiggel, La représentation de l'action dans les processus de compréhension, L 1990, p. 115–126.

RIVENC 1998 – François Rivenc, Sémantique et vérité: de Tarski à Davidson, [Paris, 1998].

ROSETTI 1986 – Al. Rosetti, Istoria limbii române. I. De la origini pânã la începutul secolului al XVII-lea, editie definitivã, [Bucuresti], 1986.

ROSETTI, CAZACU, ONU 1971 – Al. Rosetti, B. Cazacu, Liviu Onu, Istoria limbii române literare, vol. I, De la origini pânã la începutul secolului al XIX-lea, editia a doua, revãzutã si adãugitã, Bucuresti, 1971.

RUSSELL 1964 – Bertrand Russell, Human Knowledge. Its Scope and Limits, New York, 1964.

SALA 1998 – Marius Sala, De la latinã la românã, Bucuresti, 1998.

SANDFELD si OLSEN 1936–1962 – Kr. Sandfeld et Hedvig Olsen, Syntaxe roumaine, I, Emploi des mots à flexion, Paris, 1936; II, Les groupes de mots, Copenhague, 1960; III, Structure de la proposition, Copenhague, 1962.

SARAMANDU 1986 – Manuela Saramandu, Terminologia juridicadministrativã româneascã în perioada 1780–1850, Bucuresti, 1986.

SCALISE 1994 – Sergio Scalise, Morfologia, [Bologna, 1994].

SCHIPPEL 1993 – Larisa Schippel, Structuri sintactice vs. analitice în domeniul nominal al limbii române din secolul al XIX-lea în comparatie cu cele din secolul al XX-lea, LL, 1993, vol. III–IV, p. 23–29.

SIMONE 1997 – Raffaele Simone, Une interprétation diachronique de la „dislocation à droite" dans les langues romanes, LF 1997, p. 48–61.

SMITH 1999 – Carlota S. Smith, Activities: States or Events?, „Linguistic and Philosophy", 22, 1999, No. 5, p. 479–508.

STAN 1992–1993 – Camelia Stan, Aspecte ale nominalizãrii în limba românã, AUBLLR, XLI–XLII, 1992–1993, p. 15–19.

STAN 1993a – Camelia Stan, Conceptul „nume de actiune", LR, XLII, 1993, nr. 4, p. 155–160.

STAN 1993b – Camelia Stan, Acuzativul „obiectiv" în grupul nominal, AUO, p. 327–331.

STAN 1995 – Camelia Stan, Substantivele românesti postverbale. O ipotezã sintactico-semanticã, AUBLLR, XLIV, 1995, p. 31–36.

STAN 1996 – Camelia Stan, Les noms roumains post-verbaux du point de vue syntaxique et sémantique. Une hypothèse, RTKS, p. 93–99.

STATI 1967 – Sorin Stati, Teorie si metodã în sintaxã, Bucuresti, 1967.

STIEBELS 1999 – Barbara Stiebels, Noun-Verb Symmetries in Nahuatl Nominalizations, NLLT 1999, No. 4, p. 783–836.

SWIGGERS 1984 – Pierre Swiggers, La systématicité interne de la langue: deux axes dissociés ou leur combinaison?, TLL 1984, nr. 1, p. 65–70.

SERBÃNESCU 1983 – Andra Serbãnescu, Complement de cauzã sau complement de agent?, LL, 1983, vol. IV, p. 486–494.

STEFAN 1987 – Ion Stefan, Încadrarea morfologicã a unei categorii de neologisme în prima jumãtate a secolului al XIX-lea, LR, XXXVI, 1987, nr. 3, p. 193–198.

SUTEU 1962 – Flora Suteu, Atribut pronominal sau complement indirect?, LR, XI, 1962, nr. 3, p. 267–275.

THOM 1993 – Françoise Thom, Limba de lemn, traducere de Mona Antohi, studiu introductiv de Sorin Antohi, Bucuresti, 1993.

THOMPSON 1971 – Sandra Annear Thompson, The Structure of Relative Clauses, în Studies in Linguistic Semantics, Ch. J. Fillmore, D. Terence Langendoen (eds.), New York..., 1971, p. 78–94.

TODORAN 1998 – Romulus Todoran, Contributii la studiul limbii române, editie de Ion Mãrii si Nicolae Mocanu, [Cluj-Napoca], 1998.

TOMESCU 1998 – Domnita Tomescu, Gramatica numelor proprii în limba românã, [Bucuresti, 1998].

TUDOSE 1978 – Claudia Tudose, Derivarea cu sufixe în româna popularã, Bucuresti, 1978.

TUtESCU 1972 – Mariana Tutescu, Le groupe nominal et la nominalisation en français moderne, Bucarest, 1972.

URSU 1962 – N. A. Ursu, Formarea terminologiei stiintifice românesti, Bucuresti, 1962.

VAN PETEGHEM 1988 – Marleen Van Peteghem, Attributs nominaux à complémentation verbale en roumain, „International Journal of Rumanian Studies", vol. 6, 1988, nr. 2, p. 33–52.

VAN PETEGHEM 1989 – Marleen Van Peteghem, Non-spécificité, attributivité et article indéfini dans les langues romanes, „Travaux de Linguistique", 18, 1989, p. 45–56.

VAN PETEGHEM 1991 – Marleen Van Peteghem, Les phrases copulatives dans les langues romanes, [Heidelberg], 1991.

VAN PETEGHEM 1993 – Marleen Van Peteghem, La détermination de l'attribut nominal. Étude comparative de quatre langues romanes (français, espagnol, italien, roumain), Brussel, 1993.

VAN PETEGHEM 1996 – Marleen Van Peteghem, Le génitif en roumain, RTKS, p. 193–202.

VASILIU E. 1978 – Emanuel Vasiliu, Preliminarii logice la semantica frazei, Bucuresti, 1978.

VASILIU E. 1984 – Emanuel Vasiliu, Sens, adevãr analitic, cunoastere, Bucuresti, 1984.

VASILIU E. 1990 – Emanuel Vasiliu, Note asupra semnificatiei unor pãrti de vorbire: substantivul si adjectivul, LR, XXXIX, 1990, nr. 1, p. 18–20.

VASILIU E. 1992a – Emanuel Vasiliu, Introducere în teoria limbii, [Bucuresti], 1992.

VASILIU E. 1992b – Emanuel Vasiliu, Asupra sensului unor constructii atributive, SCL, XLIII, 1992, nr. 2, p.141–142.

VASILIU E. 1995 – Emanuel Vasiliu, Elemente de filosofie a limbajului, Bucuresti, 1995.

VASILIU E. si GOLOPENTIA-ERETESCU 1969 – E. Vasiliu, Sanda Golopentia-Eretescu, Sintaxa transformationalã a limbii române, Bucuresti, 1969.

VASILIU E. si IONESCU-RUXÃNDOIU 1986 – Em. Vasiliu, Liliana Ionescu-Ruxãndoiu, Limba românã în secolele al XII-lea – al XV-lea (foneticã – fonologie – gramaticã), Bucuresti, 1986.

VASILIU L. 1965a – Laura Vasiliu, Generarea determinantilor nominali prepozitionali, SCL, XVI, 1965, nr. 1, p. 117–121.

VASILIU L. 1965b – Laura Vasiliu, Acordul în caz al atributului adjectival în limba secolelor al XVI-lea – al XVIII-lea, în Omagiu lui Alexandru Rosetti la 70 de ani, Bucuresti, 1965, p. 979–983.

VASILIU L. 1981a – Laura Vasiliu, Asupra sinonimiei derivatelor sufixale în limba românã, în Semanticã si semioticã, sub redactia acad. I. Coteanu si prof. dr. Lucia Wald, Bucuresti, 1981, p. 314–332.

VASILIU L. 1981b – Laura Vasiliu, Observatii privitoare la tratarea sinonimelor în DLR, LR, XXX, 1981, nr. 2, p. 125–129.

VINCENZ 1969 – Ileana Vincenz, Generarea derivatelor cu sufixe în limba românã contemporanã, SCL, XX, 1969, nr. 4, p. 399–414; nr. 5, p. 545–556.

VINCENZ 1970 – Ileana Vincenz, Semantica derivatelor cu sufixe în limba românã contemporanã, SCL, XXI, 1970, nr. 3, p. 335–365.

VULPE 1975 – Magdalena Vulpe, Notes sur la syntaxe du relatif care, RRL, XX, 1975, nr. 5, p. 597–599.

VULPE 1980 – Magdalena Vulpe, Subordonarea în frazã în dacoromâna vorbitã, Bucuresti, 1980.

WALD 1983 – Lucia Wald, Note asupra pluralului abstractelor negative, SCL, XXXIV, 1983, nr. 5, p. 471–474.

WALD 1990 – Lucia Wald, Some Observations Concerning the Plural of Abstract Nouns in Romanian and Other Romance Languages, RRL, XXXV, 1990, nr. 4–5–6, p. 389–393.

WUNDERLICH 1997 – Dieter Wunderlich, Cause and the Structure of Verbs, LI 1997, Number 1, p. 27–68.

ZUBER 1973 – Ryszard Zuber, Quelques problèmes de logique et langage, L 1973, p. 3–19.

ZUBER 1989 – Richard Zuber, Implications sémantiques dans les langues naturelles, Paris, 1989.

ZUBIZARRETA 1986 – Maria-Luisa Zubizarreta, Le statut morphosyntaxique des verbes causatifs dans les langues romanes, în Mitsou Ronat, Daniel Conquaux, La grammaire modulaire, Paris, 1986, p. 279–311.

10.3. Surse de material

B – Biblia adecã Dumnezeiasca Scripturã a Vechiului si Noului Testament, Tipãritã întâia oarã la 1688 în timpul lui Serban Vodã Cantacuzino, Domnul tãrii Românesti, Bucuresti, 1988.

C – Constitutia României, Bucuresti, 1991.

CÃLINESCU – G. Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent, editia a II-a, revãzutã si adãugitã, editie si prefatã de Al. Piru, Bucuresti, 1982.

CC – Alexandru Ioan I., Codice civile, editiune oficiale, Bucuresci, 1865.

CC2 – Diaconul Coresi, Carte cu învãtãturã (1581), publicatã de Sextil Puscariu si Alexie Procopovici, vol. I, Textul, Bucuresti, 1914.

CCO 1996 – Calendarul crestin ortodox 1996, [Bucuresti, 1995].

CD – Ceasornicul domnilor de Antonio de Guevara, traducere din limba latinã de Nicolae Costin, editie criticã si studiu introductiv de Gabriel Strempel, Bucuresti, 1976.

C Lit. – Liturghierul lui Coresi, text stabilit, studiu introductiv si indice de Al. Mares, Bucuresti, 1969.

COSTIN – Miron Costin, Opere, vol. I–II, editie criticã îngrijitã de P. P. Panaitescu, Bucuresti, 1965.

C Pr. – Pravila lui Coresi, text stabilit, studiu filologic, studiu lingvistic si indice de Gheorghe Chivu, în TR, p. 129–257.

C Ps. – Diaconul Coresi, Psaltirea slavo-românã (1577) în comparatie cu psaltirile coresiene din 1570 si din 1589, text stabilit, introducere si indice de Stela Toma, [Bucuresti], 1976.

CREANGÃ – Ion Creangã, Opere, I, editie îngrijitã, note si variante, glosar si bibliografie de Iorgu Iordan si Elisabeta Brâncus, studiu introductiv de Iorgu Iordan, Bucuresti, 1970.

CS – Codex Sturdzanus, studiu filologic, studiu lingvistic, editie de text si indice de cuvinte de Gheorghe Chivu, Bucuresti, 1993.

CV – Codicele Voronetean, editie criticã, studiu filologic si studiu lingvistic de Mariana Costinescu, Bucuresti, 1981.

DA – Dictionarul limbii române, tomurile I–II, Bucuresti, 1913–1948.

DCR – Florica Dimitrescu, Dictionar de cuvinte recente, editia a II-a, [Bucuresti], 1997.

DER – Dictionar enciclopedic român, vol. I–IV, Bucuresti, 1962–1966.

DEX 1975 – Dictionarul explicativ al limbii române, Bucuresti, 1975.

DEX 1996 – Dictionarul explicativ al limbii române, editia a II-a, Bucuresti, 1996.

DEX-S – Supliment la Dictionarul explicativ al limbii române, Bucuresti, 1988.

DILEMA – „Dilema", [Bucuresti], I, 1993, nr. 49, 50.

DÎLR – Gheorghe Chivu, Emanuela Buzã, Alexandra Roman Moraru, Dictionarul împrumuturilor latino-romanice în limba românã veche (1421–1760), Bucuresti, 1992.

DÎR – Documente si însemnãri românesti din secolul al XVI-lea, text stabilit si indice de Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ionitã, Alexandru Mares si Alexandra Roman-Moraru, introducere de Alexandru Mares, Bucuresti, 1979.

DLR – Dictionarul limbii române, serie nouã, tomul VI s. u., Bucuresti, 1965 s. u.

DN – Florin Marcu, Constant Maneca, Dictionar de neologisme, editia a IIIa, Bucuresti, 1978.

DOOM – Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române, [redactor responsabil Mioara Avram], Bucuresti, 1982.

DOSOFTEI, M. – Dosoftei, Molitvenic de-ntãles, Iasi, 1681 [BAR, Bucuresti].

EMINESCU X – M. Eminescu, Opere, X, Publicisticã. 1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880. „Timpul", [editie criticã îngrijitã de un colectiv de cercetãtori de la Muzeul Literaturii Române, coordonator Dimitrie Vatamaniuc], Bucuresti, 1989.

EVENIM. 456, 936, 1338 – „Evenimentul zilei", [Bucuresti], II, 1993, nr. 456; IV, 1995, nr. 936; V, 1996, nr. 1338.

FT – Fragmentul Todorescu, text stabilit, studiu filologic, studiu lingvistic si indice de Ion Ghetie, în TR, p. 259–364.

GB – Glosele Bogdan, text stabilit, studiu filologic, studiu lingvistic si indice de Magdalena Georgescu, în TR, p. 365–463.

GIURESCU 1979 – Constantin C. Giurescu, Istoria Bucurestilor, editia a IIa revãzutã si adãugitã, Bucuresti, 1979.

GRAUR 1987–1988 – Al. Graur, Putinã gramaticã, Bucuresti, vol. I, 1987; vol. II, 1988.

IORDAN 1983 – Iorgu Iordan, Dictionar al numelor de familie românesti, Bucuresti, 1983.

ÎL – Îndreptarea legii. 1652, editia a fost întocmitã de Colectivul de drept românesc, condus de Andrei Rãdulescu, [Bucuresti, 1962].

LC – Legiuirea Caragea, editie criticã întocmitã de Colectivul pentru vechiul drept românesc al Academiei, condus de Andrei Rãdulescu, [Bucuresti], 1955.

MAIORESCU – Titu Maiorescu, Critice, I–II, prefatã de Paul Georgescu, text stabilit, tabel cronologic, indice si bibliografie de Domnica Filimon Stoicescu, Bucuresti, 1967.

MDEX – Domnita Alexandru, Adriana Balea, Ileana Coste, Florentina Frãtilã, Mic dictionar explicativ de orientare generalã tehnico-stiintificã. Valenta si distributia substantivelor abstracte, Timisoara, 1982.

MI – Manuscrisul de la Ieud, text stabilit, studiu filologic, studiu de limbã si indice de Mirela Teodorescu si Ion Ghetie, Bucuresti, 1977.

MVR – Nicolae Costin, Ceasornicul domnilor [copie din prima jumãtate a secolului al XVIII-lea], Manoscritti Vaticani Rumeni, 1, [Biblioteca Apostolica Vaticana, cota 548(4), Roma].

NECULCE – Ion Neculce, Letopisetul tãrii Moldovei si O samã de cuvinte, text stabilit, glosar, indice si studiu introductiv de Iorgu Iordan, editia a II-a, revãzutã, [Bucuresti], 1959.

NT – Noul Testament, tipãrit pentru prima datã în limba românã la 1648 de cãtre Simion Stefan, Mitropolitul Transilvaniei, [Alba Iulia], 1988.

PANORAMIC – „Panoramic. Magazin radio-tv", [Bucuresti], VIII, 1997, nr. 5 (369).

PC – Pravilniceasca condicã. 1780, editie criticã întocmitã de Colectivul pentru vechiul drept românesc al Academiei, condus de Andrei Rãdulescu, [Bucuresti], 1957.

P Înv. – Carte româneascã de învãtãturã [1646], editie criticã întocmitã de Colectivul pentru vechiul drept românesc al Academiei, condus de Andrei Rãdulescu, [Bucuresti], 1961.

PLESU – Andrei Plesu, Jurnalul de la Tescani, editia a doua, [Bucuresti], 1996.

R 1 1995, 1996 – emisiuni difuzate la postul „Radio România. Actualitãti" în anii 1995, 1996.

ROM. LIB. 1460, 1579 – „România liberã", serie nouã, [Bucuresti], 1995, nr. 1460 si 1579.

RUGÃCIUNI – Rugãciuni si învãtãturi de credintã ortodoxã, întocmitã si tipãritã de noi, Andrei, Episcop de Alba Iulia, Alba Iulia, 1991.

SA – Ioan Zoba din Vint, Sicriul de aur, editie îngrijitã si studiu introductiv de Anton Gotia, Bucuresti, 1984.

TVR 1, 2 1993–2000 – emisiuni difuzate la posturile de televiziune TVR 1 si TVR 2 în anii 1993–2000.