1. INTRODUCERE

Obiectul cercetãrii noastre îl reprezintã numele de actiune din limba românã considerate sub aspectul comportamentului gramatical.

Combinând demersul deductiv si cel inductiv, confruntând adicã teoria nominalizãrii (componentã a gramaticii universale) cu materialul lingvistic românesc si încercând apoi sã interpretãm rezultatele la care ne-a condus analiza faptelor de limbã, am urmãrit douã obiective principale.

Primul a fost formularea unei definitii operationale a conceptului „nume de actiune", stabilirea criteriilor care sã permitã delimitarea clasei numelor de actiune într-o limbã datã (în spetã, limba românã). În aceastã privintã am optat pentru complementaritatea perspectivelor morfosintacticã, logico-semanticã, pragmaticã si pentru distinctia traditionalã „actiune"/„stare" (vezi capitolul 3; am utilizat termenul pragmaticãfunctie pragmaticã într-o acceptie specialã, precizatã sub 3.3.2.1.). În consecintã, am avut în vedere nu numai formatiile de origine verbalã (nominalizarea verbului), ci toate tipurile formale de substantive (inclusiv locutiuni substantivale si alte unitãti frazeologice) care îndeplinesc criteriile cuprinse în definitie. Nu ne-am propus sã alcãtuim un inventar al numelor de actiune românesti. Am considerat adecvat, ca punct de plecare al analizei, sã sistematizãm tipurile structurale existente, discutate mai ales în bibliografia de formare a cuvintelor (vezi 4.1.). Unele aspecte, care se situeazã în afara obiectului analizei si de aceea nu s-au aflat în mod special în atentia noastrã, apar numai enuntate ori expuse sumar: productivitatea tipurilor, concurenta dintre ele, circulatia lor în anumite varietãti ale limbii (vezi 4.2.). De asemenea, fãrã a intra în detaliile corespondentei verb – substantiv nume de actiune la nivelul lexicului limbii române, am indicat clasele lexico-gramaticale de verbe românesti atestate ca bazã pentru nominalizare si am reconsiderat unele observatii formulate în bibliografie privind selectarea sufixului de infinitiv lung si/sau de supin (vezi capitolul 5.). Lucrarea cuprinde în anexã (vezi 9.) un inventar de cuvinte si de constructii înregistrate în DEX 1996 (litera C): verbe cu infinitiv lung substantival, cu supin substantival ori cu ambele tipuri de corespondente substantivale, verbe cu supin substantival si cu participiu substantival, verbe fãrã nume de actiune provenite din forme verbale, locutiuni verbale susceptibile de a se nominaliza prin înlocuirea verbului din structurã cu supinul substantival corespunzãtor, substantive si locutiuni substantivale nume de actiune fãrã verb corespunzãtor, respectiv fãrã locutiune verbalã corespunzãtoare din punct de vedere formal si semantic. Polisemia numelor de actiune din românã a fost examinatã de noi exclusiv în ce priveste înregistrarea tipurilor de sensuri, delimitarea teoreticã a sensurilor „actiune" si „faptul de a face actiunea", indicarea unor mãrci contextuale de dezambiguizare.

Al doilea obiectiv principal a fost acela de a preciza specificul morfosintactic al numelor de actiune românesti în general, iar, în particular, al celor apartinând la anumite tipuri formale (vezi capitolele 6., 7.). Descrierea gramaticalã urmãreste comparatia numelui de actiune cu verbul si cu substantivul „prototipic" (nume de obiect [+/– animat]). Comparatia cu numele de stare se limiteazã la câteva observatii bazate pe experienta lingvisticã proprie; în aceastã directie este necesarã continuarea cercetãrii prin analiza unui corpus cât mai cuprinzãtor al numelor de stare din limba românã, într-un studiu special.

Lucrarea propune o descriere diacronicã si sincronicã, unitarã prin obiect, dar deliberat neunitarã prin modul de abordare. Complexitatea obiectului ne-a impus examinarea lui din mai multe puncte de vedere: în conceptia teoreticã si în metoda utilizatã se reunesc elemente de gramaticã (traditionalã, structuralistã, generativã, cognitivã), de semanticã (lexicalã, logicã, cognitivã), de pragmaticã. Explicatiile, interpretãrile sunt atât de tip formalist (prin referirea la structura limbii, la factorii interni de evolutie a acesteia), cât si de tip functionalist – cognitiv, pragmatic – (prin referirea la comunicarea lingvisticã).

Lucrarea în ansamblu nu are caracter contrastiv, comparatia cu alte limbi nefiind sistematicã. Pornind de la studii asupra numelor de actiune din limbi ca franceza, engleza, italiana etc., am încercat doar sã subliniem unele aspecte generale, comune, si altele particulare, semnificative pentru individualitatea românei din perspectivã tipologicã.

Raportat la scopul lucrãrii noastre, nu am considerat necesar sã realizãm statistici privind frecventa numelor de actiune în diferite varietãti ale limbii, frecventa tiparelor sintactice etc. Credem cã observatiile bazate pe statisticã nu ar fi modificat esential consideratiile finale din capitolul 8.

Corpusul analizat este reprezentativ pentru româna literarã si popularã, veche si contemporanã. Exemplele (nume de actiune în context sau în afara contextului) au fost excerptate din texte variate stilistico-functional (apartinând mai ales stilurilor publicistic – în forma scrisã/oralã –, stiintific, administrativ-juridic, adicã stilurilor caracterizate prin frecventa mare a numelor de actiune) si din câteva dictionare de referintã ale limbii române. Se adaugã exemplele discutate în bibliografia lingvisticã si reconsiderate în lucrarea de fatã. Citatele extrase din dictionare sau din studii lingvistice au fost preluate cu trimiterile bibliografice respective, inclusiv cu siglele folosite de autori. Cât priveste textele consultate direct, trimiterile bibliografice contin detalii tehnice (numãrul rândului pe paginã etc.) numai în mãsura în care acestea apar marcate în editie. Asa se explicã faptul cã sistemul trimiterilor este neunitar. La citatele din P Înv. am introdus cifre romane pentru numerotarea „pricinilor" si a „glavelor", deosebindu-le astfel de paragrafe, indicate (ca în editia respectivã) prin cifre arabe. Utilizarea numelor de actiune în diferite tipuri de contexte este ilustratã si cu exemple construite de noi dupã modelul celor atestate în uzul literar actual. Exemplele de folosire a numelui de actiune în context sunt numerotate, pentru a fi posibilã referirea la ele în diverse capitole fãrã a le reproduce de fiecare datã. Exemplele reluate partial, ori într-un context mai larg, ori cu anumite modificãri, sunt marcate prin litere mici (a, b) plasate dupã numãrul de ordine corespunzãtor primei lor aparitii în text. În ce priveste scrierea cu î/u a formelor verbului a fi (sînt/sunt etc.) în textele de limbã veche, am optat pentru reproducerea nemodificatã a grafiei existente în editia din care am citat.

Îndeaproape îndrumatã stiintific, cu deosebitã competentã, de cãtre dr. Mioara Avram, lucrarea s-a îmbogãtit în conceptie si în detalii prin sugestiile altor personalitãti în domeniu, care au acceptat sã parcurgã integral textul nostru: regretatul prof. dr. Iancu Fischer, prof. dr. Gabriela Panã Dindelegan, prof. dr. Ioana Vintilã-Rãdulescu. Multumim, si aici, pentru toate aceste contributii decisive. Multumim de asemenea celor care au încurajat elaborarea acestei cãrti, a cãrei publicare o datorãm Editurii Universitãtii din Bucuresti. Un gând aparte pentru conf. dr. Domnita Tomescu. Multumiri calde redactoarei Mioara Popescu.

2002 Camelia Stan