3. RETORICA NEGAŢIEI, CONTESTAŢIEI: PROCEDEE, CIRCUMSTANŢE, URMÃRI

Bibliografia prelegerilor

La mijlocul secolului trecut, Paul Valéry medita asupra unei reaşezãri din interior a forţelor determinante pentru mentalitatea, deci, şi pentru artele moderne ce tind, pe de o parte, sã "depindã tot mai direct de ştiinţele pozitive" iar, pe de altã parte, sã asimileze dintr-o perspectivã specificã puncte de referinţã esenţiale precum noutate / tradiţie: "Tot ceea ce e pur psihologic în om se va schimba, pentru cã ambiţiile noastre, politica noastrã, rãzboaiele noastre, moravurile noastre, artele noastre sunt, azi, supuse unui regim de modificãri foarte rapide. Ele depind tot mai direct de ştiinţele pozitive şi tot mai puţin de ceea ce sunt. Faptul nou tinde sã capete toatã importanţa pe care tradiţia şi faptul istoric o aveau pânã acum". Dupã nici douãzeci de ani, Umberto Eco reia, în fond, aceeaşi problemã odatã cu definirea operei ca metaforã epistemologicã: "adicã, în fiecare secol, modul în care se structureazã formele artei reflectã în forma comparaţiei, a metaforei, a rezolvãrii conceptului în imagine, modul în care ştiinţa sau, oricum, cultura epocii concep realitatea". Aplicaţia se face şi pe arta medievalã ("opera desãvârşitã şi univocã a artistului medieval reflecta o concepţie despre cosmos ca ierarhie de ordini distincte şi prestabilite", are o structurã monocentricã în care "realul poate fi dezvãluit treptat într-o singurã direcţie, excluzând neprevãzutul şi pornind de la principiile prime ale ştiinţei care se identificã cu principiile prime ale realitãţii") şi pe cea barocã la care deschiderea şi dinamismul ce-i sunt caracteristice pot fi puse în legãturã cu "apariţia unei noi conştiinţe ştiinţifice" având ca urmare "pãrãsirea centrului care constrânge, a punctului de vedere privilegiat", aşa încât în operele de artã "pãrţile apar toate cu valoare şi autoritate egale". Omologia structurii şi principiilor de organizare formalã ale artisticului (literarului) cu cele ale ştiinţificului este probatã.

La limitã, aşa vor gândi Deleuze şi Guattari, analizând în Anti-Oedipus (capitolul VI, Întregul şi pãrţile sale) din perspectiva noilor teorii din logicã şi nu numai de acolo raportul parte / întreg, propunând imaginea unui întreg care intersecteazã diferitele sale fragmente (pãrţi), un întreg care nu mai totalizeazã, nu mai unificã niciodatã nimic, un întreg care se adaugã fragmentelor ca un nou fragment. Important cã teza este imediat validatã prin evocarea propunerilor narative din ciclul În cãutarea timpului pierdut de Marcel Proust.

O voce româneascã, cea a lui Constantin Noica (Scrisori despre logica lui Hermes, 1986), intervine în dezbaterea acestei teme importante atât pentru ştiinţa cât şi pentru arta contemporanã. Pornind de la modelul matematic (mulţimi infinite / mulţimi finite), Noica sesizeazã depãşirea în mentalitatea modernã a logicii lui Ares (logica aristotelicã, cea clasicã), în care partea este înţeleasã ca un caz statistic al întregului, de cãtre logica lui Hermes, în care partea este de fiecare datã o interpretare a întregului. Iar urmãrile unui asemenea punct de vedere se regãsesc nu doar la nivelul exegezei hermeneutice ci, mai ales, în alcãtuirea textului literar.

Altfel spus, şi în vremurile de azi ca şi în cele trecute, vocile savanţilor şi artiştilor consumã armonios, coincidenţã, solidaritate nu simplã influenţã permiţând tocmai de aceea circumstanţieri relevante şi înţelesuri profunde. Schimbarea de opticã în înţelegerea lumii poartã fie numele teoriei relativitãţii (primele articole scrise de Einstein pe aceastã temã dateazã din 1905, pentru ca în 1921 savantul sã fie distins cu Premiul Nobel), fie principiul complementaritãţii (Niels Bohr, Premiul Nobel, 1922), fie relaţiile de indeterminare (Werner Heisenberg, Premiul Nobel, 1932), fie numele Proust, Joyce, Dali. Sunt revizuite, cu mijloacele demonstraţiei ştiinţifice dar şi prin propunerile inefabile ale artei, teorii clasice privind timpul, spaţiul, cauzalitatea, parte / întreg, succesiune / simultaneitate. Acest din urmã aspect analizat, între alţii, de Par Bergaman în sinteza "Modernolatria" et "simultaneità". Recherche sur deux tendances dans l'avant garde literaire en Italie et en France à la veille de la prèmiere guerre mondiale, Uppsala, 1962. Interes cu totul justificat dacã ne gândim la iniţiativele futurismului italian sau la experimentele lui Apollinaire între care Calligrames (1918), propunere de sintezã a poeziei (artã a timpului, a succesiunii) cu pictura (artã a spaţiului, a simultaneitãţii). Şi chiar dacã curajul lui Victor Brauner şi Ilarie Voronca de a propune o nouã artã, "picto-poezia" ("75HP") a rãmas cunoscut doar într-un perimetru minuscul, reamintirea lui în acest context are reale îndreptãţiri.

Relativitate şi indeterminare în primele decenii de modernitate ale secolului trecut, fractalitate, dispersie, fragmentarism în momentele postmoderne ale sfârşitului de secol cu multiple urmãri literare: "continuum spaţio-temporal" la nivelul prozei moderne (Eco), descentralizarea ficţionalã, fracturarea identitãţii personajului, refuzul tiraniei întregului, discontinuitate, mobilitate antisistemicã, "eu fisurat". O stare de crizã, un nou rãu al secolului, un posibil impas. Posteritatea are motive întemeiate a le înregistra şi comenta, dar ceea ce este cu adevãrat semnificativ este cã aceste elemente sunt conştietizate şi resimţite cu acuitate de contemporanii lor. Eliot observã fenomenul la nivelul poeticului, extinzându-l, însã, la dimensiunea întregului orizont intelectual. Câţiva ani mai târziu, pentru Albert Camus "starea de rupturã" este ridicatã la rangul de efigie a destinului modern. Iar prin acesta, condiţia tragicã: "Era tragicã pare sã coincidã de fiecare datã cu o evoluţie în care omul, conştient sau nu, se deslipeşte de o formã veche de civilizaţie şi se aflã în faţa ei în stare de rupturã fãrã ca, prin acesta, sã fi gãsit o nouã formã care sã-l mulţumeascã. În 1955, pare-mi-se, ne aflam într-o asemenea situaţie şi de acum încolo se poate pune întrebarea de a şti dacã sfâşierea lãuntricã va gãsi printre noi o exprimare tragicã. Se cuvine ca cele douãzeci de veacuri de tãcere care despart pe Euripide de Shakespeare sã ne îndemne la prudenţã. La drept vorbind, tragedia e o floare rarã şi sorţii de izbândã ai înfloririi ei în epoca noastrã rãmân neînsemnaţi". Pentru Camus, şansele de revenire a tragediei în lumea actualã sunt neînsemnate. În acelaşi an, Frye le considerã inexistente şi aceasta pentru cã prezentul pare condamnat sã vieţuiascã sub pecetea realismului, comicului, ironicului, pierzând definitiv punţile de contact cu nivelul "înalt" al reprezentãrii. Tabelul inclus în Anatomia criticii înregistreazã aceastã realitate:

Eseul întâi

CRITICA ISTORICÃ ; TEORIA MODURILOR ;MODURILE FICŢIONALE ;

INTRODUCERE

În cel de al doilea paragraf al Poeticii, Aristotel se referã la deosebirile dintre operele literare, determinate de gradul diferit de elevaţie a personajelor. În unele opere, afirmã el personajele ne sunt superioare, în altele inferioare, iar o a treia categorie cuprinde personajele pe potriva noastrã. Critica modernã nu a acordat suficientã atenţie acestui pasaj, pe motiv cã accentuarea pronunţatã a ideii de bine şi rãu ar dovedi o înţelegere oarecum îngustã a literaturii. Însã termenii folosiţi de Aristotel pentru «bine» şi «rãu» sunt spoudaios şi phaulos, cu sensul figurat de «greu» şi «uşor». Intriga unei opere literare constã din ceva fãptuit de cineva. Dacã acest cineva este o fiinţã, el reprezintã eroul operei, iar ceea ce face sau nu reuşeşte sã facã reprezintã ceea ce face sau ar fi putut face, în funcţie de postulatele de la care pleacã scriitorul în ficţiunea sa şi de ceea ce aşteaptã, în consecinţã, cititorul de la el. Operele literare se pot aşadar clasifica nu din punct de vedere moral, ci dupã criteriul capacitãţii de acţiune a eroului, capacitate care poate fi mai mare, mai micã sau egalã cu a noastrã. Astfel:

1. - Atunci când eroul este superior prin însãşi natura sa omului şi ambienţei umane el este o fãpturã divinã, iar relatarea faptelor sale, va alcãtui ceea ce numim de obicei mit, adicã povestea vieţii unui zeu. Istorisirile de acest fel deţin un loc de cãpãtâi în literaturã, dar ele se situeazã de obicei în afara categoriilor literare comune.

2. - Dacã este superior semenilor sãi şi ambianţei acestora prin mãsura capacitãţii sale, el devine un erou tipic al romanţului, sãvârşind miracole, fãrã a se deosebi însã de o fiinţã omeneascã. Eroul modului romantic se mişcã într-o lume în care legile obişnuite ale naturii vor fi într-o oarecare mãsurã suspendate: curajul sau îndurarea care aici ating limite nefireşti pentru noi, devin atributele lui obişnuite, iar armele fermecate, animalele vorbitoare, cãpcãunii, şi vrãjitoarele, precum şi talismanele dãtãtoare de puteri miraculoase nu vor încãlca nici o regulã a probabilitãţii, odatã stabilite postulatele acestui mod. În cadrul sãu ne îndepãrtãm de mit, pãtrunzând în tãrâmul legendei, basmului, «märchen»-ului şi a corespondenţelor sau derivatelor lor literare.

3. - Dacã este mai presus decât semenii sãi prin însuşirile sale, fãrã a depãşi limitele ambianţei umane, eroul devine conducãtor. El va fi înzestrat cu autoritate, pasiune şi o putere de expresie cu mult peste a noastrã, dar acţiunile sale vor fi supuse atât criticii sociale, cât şi ordinii naturale. Acesta este eroul modului mimetic superior, al majoritãţii epopeilor şi tragediilor, constituind tipul de erou la care s-a referit în primul rând Aristotel.

4. - Dacã nu-şi depãşeşte nici semenii şi nici mediul înconjurãtor, eroul va fi un om ca toţi oamenii: vom recunoaşte în el trãsãturile umane obişnuite şi vom avea pretenţia ca poetul sã se conducã dupã aceleaşi legi ale probabilitãţii care sunt proprii existenţei noastre. Astfel ia naştere eroul modului mimetic inferior, propriu celor mai multe opere comice şi realiste. «Superior» şi «inferior» nu denotã valori distincte, având doar un singur caracter diagramatic, ca atunci când se referã la exegeţii biblici sau anglicani. În aceastã ordine de idei unii scriitori s-au izbit de dificultatea de a pãstra termenul de «erou» care în modurile anterioare are un sens mai restrâns. Astfel Thackeray se simte obligat sã-şi subintituleze Bâlciul deşertãciunilor un «roman fãrã erou».

5. - Dacã ne este inferior ca putere sau inteligenţã, trezindu-ne dispreţul printr-o privelişte de înrobire, frustare sau absurditate, eroul aparţine modului ironic. Avem de-a face cu modul ironic atunci când cititorul simte cã se aflã în aceeaşi situaţie cu eroul fiindcã şi în acest caz ficţiunea este privitã din punct de vedere al unei mai mari libertãţi de acţiune.

Parcurgând aceastã schemã observãm cã de cincisprezece secole încoace literatura europeanã şi-a mutat centrul de greutate cãtre sfârşitul listei. În perioada premedievalã literatura este strâns legatã de miturile creştine, clasice târzii, celtice şi teutone. Dacã creştinismul n-ar fi fost un mit de import, înghiţind totodatã celelalte mituri rivale, aceastã fazã a literaturii occidentale ar fi fost mai uşor de izolat. În forma sa actualã, creştinismul a trecut aproape exclusiv în categoria romanţului. Acesta se constituie în douã forme principale, una laicã, ocupându-se de normele cavalereşti şi de cavalerii rãtãcitori şi o formã religioasã, consacratã legendelor despre sfinţi. Interesul narativ suscitat de ambele forme depinde în mare mãsurã de violarea legilor naturii în favoarea miraculosului. Romanţul predominã în literaturã pânã când cultul prinţului şi al curteanului din Renaştere aduce în prim plan modul mimetic superior. Trãsãturile acestui mod se contureazã cât se poate de limpede în dramaturgie, mai ales în tragedie, şi în epopeea naţionalã. Apoi, noua culturã burghezã introduce modul mimetic inferior, care va deţine întâietatea în literatura englezã începând cu epoca lui Defoe pânã la sfârşitul secolului al nouãsprezecelea. În literatura francezã el începe şi se terminã cu aproximativ cincizeci de ani mai devreme. În ultimii o sutã de ani majoritatea literaturii serioase a tins tot mai mult cãtre modul ironic."

Triumful ironicului, aşadar, desacralizarea ca nucleu dur al modernismului dar, mai cu seamã a postmodernismului, ce exploreazã tacticile şi strategiile ludicului, multiplele lui înfãţişãri: umor, burlesc, pastişã, parodie. În condiţiile în care luciditatea contestatarã tinde sã cuprindã orizontul larg al iniţiativelor intelectuale, deci şi artistice, revizuirea reperelor devine o atitudine fireascã şi, în cadrul ei, revizuirea canonului literar de asemenea.

Dar formula negativã, ca element, ca parte a rãzboiului contrariilor este deopotrivã atrãgãtoare, prin aura ei magneticã şi primejdioasã, prin implicaţiile şi urmãrile în câmpul ideilor.

La exact 190 de ani dupã ce, în Critica raţiunii pure (1781), Kant definea natura "judecãţilor sofistice" şi structura "metodei sceptice", este tipãrit, la Frankfurt, romanul Jocul cu mãrgelele de sticlã de Herman Hesse. Un joc construit pe "alãturarea, opunerea şi în cele din urmã îmbinarea armonicã a douã teme sau douã idei adverse ca legea şi libertatea, individul şi colectivitatea iar într-un astfel de joc se punea mare preţ pe dezvoltarea absolut echivalentã şi fãrã pãrtinire a ambelor tematici sau teme, astfel încât, din teze şi antiteze, sinteza sã decurgã în modul cel mai pur cu putinţã. În general, lãsând la o parte câteva excepţii geniale, jocurile cu soluţii negative sau sceptice, disarmonice nu erau agreate şi, uneori, de-a dreptul interzise, ceea ce se explicã prin semnificaţia pe care jocul, ajuns la acest nivel înalt, o avea pentru jucãtori". O soluţie literarã, desigur, marginalizând negaţia întrucât jocul "devenise o aleasã formã simbolicã a nãzuinţii spre desãvârşire, o alchimie sublimã, o apropiere de spiritul unic în sine, pe deasupra tuturor imaginilor şi pluralitãţilor, aşadar, o apropiere de Dumnezeu".

O soluţie literarã, repet. În câmpul teoretic, ea are ca echivalent depãşirea antinomiei prin complementaritate, iar în domeniul strict al ideilor literare înlocuirea opoziţiei cu diferenţa întru definirea poeticitãţii. Cum se ştie, primul termen are o îndelungatã tradiţie, consolidatã din Antichitate pânã în vremurile actuale, apãrând şi sub alte nume situate într-o serie relativ sinonimicã: abatere, deviaţie. Astfel încât, de la Quintilian spre Retorica generalã (1970), trecând prin manualele lui Dumarsais sau Fontanier, prin cercetãrile lui Todorov sau Levin iar, pe pãmântul românesc ale lui Pompiliu Eliade, Tudor Vianu, Solomon Marcus, perspectiva cunoaşte puţine variaţiuni. Un accent de datã mai recentã este preocuparea definirii reperului opoziţiei, adicã definirea normei ("gradul zero"), dupã cum, prin Roman Jakobson (Poezia gramaticii şi gramatica poeziei, 1960) se face un pas important spre globalizarea procedeului.

Dupã nici un deceniu, Gilles Deleuze propune, în Diferenţã şi repetiţie (1968), rediscutarea opoziţiei prin perspectiva diferenţei şi a lui NEexpletiv. Critica negativului este construitã nu doar la nivelul procedeelor retorice ci şi prin implicarea câmpului problematic şi a multiplicitãţii pozitive. A "citi" diferenţa ca pe o simplã opoziţie, considerã Deleuze, înseamnã a o deposeda "de propria ei consistenţã în care îşi afirmã pozitivitatea" iar critica negativului devine validã doar atunci când "ea opereazã o genezã a afirmãrii şi, simultan, geneza aparenţei de negare". Iatã demonstraţia:

„De aici se degajeazã o ultimã consecinţã cu privire la statutul negaţiei. Existã o nefiinţã, şi cu toate acestea nu existã negativ sau negaţie. Existã o nefiinţã care nu este nicidecum fiinţa negativului, ci fiinţa problematicului. Aceastã (ne)fiinţã, aceastã ? - fiinţã are ca simbol . Zeroul nu desemneazã aici decât diferenţa şi repetiţia ei. În acel NE zis «expletiv», care pune atâtea probleme de interpretare pentru gramaticieni, regãsim aceastã (ne)fiinţã care corespunde formei unui câmp problematic, deşi modalitãţile propoziţiei tind sã o asimileze unei nefiinţe negative: întotdeauna NE expletiv apare în propoziţia în legãturã cu întrebãrile dezvoltate în probleme, ca martorul unei instanţe gramaticale extrapropoziţionale. Negativul e o iluzie: e numai umbra problemelor. Am vãzut cum problema este în mod necesar acoperitã de propoziţiile posibile corespunzând cazurilor de soluţie; atunci, în loc sã fie sesizatã ca problemã, ea nu mai apare decât ca ipotezã, ca serie de ipoteze. Fiecare din aceste ipoteze, ca propoziţie a conştiinţei, este flancatã de un dublu negativ: dacã Unul este, dacã Unul nu este...dacã e vreme frumoasã, dacã nu e vreme frumoasã... Negativul e o iluzie, fiindcã forma negaţiei se iveşte cu propoziţiile care nu exprimã problema de care ele depind decât denaturând-o, ascunzându-i adevãrata structurã, de îndatã ce problema e tradusã în ipotezã, fiecare afirmaţie ipoteticã e dublatã de o negaţie, care reprezintã acum starea problemei trãdatã de umbra ei. Nu existã Idee de negativ, dupã cum nu existã nici ipotezã în naturã, deşi natura acţioneazã prin problemã. De aceea nu are prea mare importanţã dacã negativul e conceput ca limitare logicã sau opoziţie realã. Sã examinãm marile noţiuni negative, multiplul în raport cu Unul, dezordinea în raport cu ordinea, neantul în raport cu fiinţa: e acelaşi lucru dacã le interpretãm ca limita unei degradãri sau ca antiteza unei teze. Procesul se aflã, cel mult, întemeiat când în substanţa analiticã a lui Dumnezeu, când în forma sinteticã a Eului («Moi»). Însã Dumnezeu sau eul, e acelaşi lucru. În ambele cazuri rãmânem în elementul ipotetic al simplului concept, cãruia îi sunt subsumate când toate gradele infinite ale unei reprezentãri identice, când opoziţia infinitã a douã reprezentãri contrare. Criticile negativului nu sunt aşadar niciodatã decisive atâta timp cât ele invocã drepturile unui prim concept (Unul, ordinea, fiinţa); şi mai puţin, atâta timp cât se mulţumesc sã traducã opoziţia în limitare. Critica negativului nu este eficace decât denunţând indiferenţa opoziţiei şi a limitãrii şi, prin aceasta, denunţând elementul conceptual ipotetic care conservã în mod necesar pe unul şi pe celãlalt, şi chiar pe unul în celãlalt. Într-un cuvânt critica negativului trebuie fãcutã pornind de la Idee, de la elementul ideatic, diferenţial şi problematic. Noţiunea de multiplicitate este cea care denunţã totodatã Unul şi multiplul, limitarea Unului de cãtre multiplu şi multiplul ca opunându-se Unului. Varietatea este cea care denunţã totodatã ordinea şi dezordinea, (ne)fiinţa, ? - fiinţa este cea care denunţã totodatã fiinţa şi nefiinţa. Complicitatea dintre negativ şi ipotetic trebuie desfãcutã peste tot, în folosul unei legãturi mai profunde dintre problematic şi diferenţã. Într-adevãr, Ideea e fãcutã din raporturi reciproce între elemente diferenţiale, complet determinate în aceste raporturi, care niciodatã nu au vreun termen negativ sau vreo relaţie de negativitate. Cât de grosolane par opoziţiile, conflictele, contradicţiile în concept, greoaie cântãri, anevoioase aproximaţii, în comparaţie cu finele mecanisme diferenţiale ce caracterizeazã Ideea - sprintena. Trebuie sã rezervãm cuvântul pozitivitate pentru desemnarea acestui statut al Ideii multiple sau aceastã consistenţã a problematicului. Şi trebuie sã observãm de fiecare datã modul în care aceastã (ne)fiinţã cu desãvârşire pozitivã înclinã cãtre o nefiinţã negativã, şi cautã sã se confunde cu umbra ei, însã, la adãpostul iluziei conştiinţei, descoperã aici cea mai adâncã denaturare a ei înseşi. Fie exemplul, atât de des invocat astãzi, al Ideii lingvistice. Aşa cum e definitã de fonologie, Ideea lingvisticã are desigur toate caracterele unei structuri: prezenţa unor elemente diferenţiale numite foneme, prelevate din curentul sonor continuu; existenţa unor raporturi diferenţiale (trãsãturi distinctive) determinând în mod reciproc şi complet aceste elemente; valoarea de puncte singulare pe care o asumã fonemele în aceastã determinare (particularitãţi pertinente); caracterul de multiplicitate al sistemului limbajului astfel constituit, caracterul sãu problematic care reprezintã obiectiv ansamblul problemelor pe care limbajul şi le pune sieşi, şi pe care le rezolvã în constituirea semnificaţiilor; caracterul inconştient, nonactual, virtual, al elementelor şi al raporturilor, şi dubla lor stare de transcendenţã şi de imanenţã faţã de sunetele articulate actuale; dubla actualizare a elementelor diferenţiale, dubla încarnare a raporturilor diferenţiale, totodatã în diversele limbi şi în diversele pãrţi semnificative ale aceleiaşi limbi (diferenţiere), fiecare limbã întrupând anumite varietãţi de raport şi anumite puncte singulare; complementaritatea sensului cu structura, a genezei cu structura, ca genezã pasivã ce se revelã în aceastã actualizare. - Or, în pofida tuturor acestor aspecte ce definesc o multiplicitate pe deplin pozitivã, se întâmplã în mod constant ca lingviştii sã vorbeascã în termeni negativi, asimilând raporturile diferenţiale dintre foneme unor raporturi de opoziţie. Se va spune poate cã aici e vorba doar de o terminologie convenţionalã, şi cã «opoziţie» este utilizat în loc de corelaţie. E adevãrat, ce-i drept, cã noţiunea de opoziţie apare, la fonologi, destul de pluralizatã, de relativizatã, de vreme ce fiecare fonem întreţine mai multe opoziţii distincte cu alte foneme, din puncte de vedere diferite. În clasificarea lui Trubetzkoy, de pildã, opoziţia este atât de dezmembratã, distributivã în varietãţi coexistente de raporturi, încât ea nu mai existã ca opoziţie ci, mai degrabã, ca mecanism diferenţial complex sau perplex. Un hegelian nu şi-ar regãsi aici odrasla, adicã uniformitatea marii contradicţii. Cu toate acestea, atingem un punct esenţial: atât aici cât şi în altã parte, atât în fonologie cât şi în alte domenii şi în alte Idei, e vorba sã ştim dacã ne putem mulţumi sã pluralizãm opoziţia, sau sã supradeterminãm contradicţia, sã le distribuim în figuri diverse care pãstreazã încã şi cu strãşnicie forma negativului. Ni se pare cã pluralismul este o gândire mai periculoasã şi mai stimulatoare: nu fãrâmiţezi fãrã a rãsturna. Descoperirea, în orice domeniu, a unei pluralitãţi de opoziţii coexistente, nu poate fi despãrţitã de o descoperire mai adâncã, cea a diferenţei, care denunţã negativul şi opoziţia însãşi ca aparenţe în raport cu câmpul problematic al unei multiplicitãţi pozitive[1]. Nu poţi pluraliza opoziţia fãrã a ieşi din domeniul ei şi a intra în cavernele diferenţei care trâmbiţeazã pura lor pozitivitate şi resping opoziţia ca pe un gol de umbrã vãzut doar din afarã. Sã ne întoarcem aşadar la ideea lingvisticã: de ce oare, în momentul în care descoperã cã «în limbã nu existã decât diferenţe», Saussure adaugã cã aceste diferenţe sunt «fãrã termeni pozitivi», «veşnic negative»? De ce menţine oare Trubetzkoy, ca un principiu sacru, cã «ideea de diferenţã» constitutivã limbajului «presupune ideea de opoziţie»? Totul demonstreazã contrarul. Nu e aceasta o modalitate de a reintroduce punctul de vedere al conştiinţei şi al reprezentãrii actuale în ceea ce ar trebui sã fie explorarea transcendentã a Ideii inconştientului lingvistic, adicã exerciţiul cel mai înalt al vorbirii în raport cu punctul zero al limbajului? Atunci când interpretãm diferenţele ca negative şi sub categoria opoziţiei, nu ne situãm oare de partea celui care ascultã, şi chiar a celui care nu e auzit bine, care şovãie între mai multe versiuni actuale posibile, care încearcã sã «regãseascã firul» stabilind opoziţii, de pe poziţia mãruntã a limbajului şi nu de pe poziţia celui care vorbeşte şi atribuie sensul? Oare nu am trãdat deja natura jocului limbajului, adicã sensul acestei combinatorii, al acestor imperative sau aruncãri de zaruri lingvistice care, aidoma strigãtelor lui Artaud, nu pot fi sesizate decât de cel care vorbeşte în exerciţiul transcendent? Pe scurt, traducerea diferenţei în opoziţie nu ni se pare nicidecum cã ar privi o simplã problemã de terminologie sau de convenţie ci, dimpotrivã, esenţa limbajului şi a Ideii lingvistice. Atunci când citim diferenţa ca o opoziţie, am deposedat-o deja de propria ei consistenţã, în care îşi afirmã pozitivitatea. Fonologiei moderne îi lipseşte o dimensiune care ar împiedica-o sã se joace cu umbre pe un singur plan. Este, într-un fel, ceea ce lingvistul Gustave Guillaume afirmã necontenit în toatã opera lui, a cãrei importanţã e sesizatã din ce în ce mai mult astãzi. Cãci opoziţia nu ne lãmureşte deloc natura a ceea ce e îndrituit sã se opunã. Selecţia fonemelor având, în cutare sau cutare limbã, o valoare pertinentã, nu e separabilã de morfeme ca elemente de construcţii gramaticale. Or, morfemele, care fac sã acţioneze în contul lor ansamblul virtual al limbii, sunt obiectul unei determinãri progresive, procedând prin «praguri diferenţiale», şi implicând un timp pur logic, apt sã mãsoare geneza sau actualizarea. Determinarea reciprocã formalã a fonemelor trimite la aceastã determinare progresivã care exprimã acţiunea sistemului virtual asupra materiei fonice; şi numai atunci când fonemele sunt privite în mod abstract, adicã atunci când virtualul a fost redus la un simplu posibil, raporturile lor au forma negativã a unei opoziţii vide, în loc sã ocupe poziţii diferenţiale în jurul unui prag. Substituirea unui principiu de poziţie diferenţialã principiului de opoziţie distinctivã reprezintã contribuţia fundamentalã a operei lui Guillaume. Aceastã substituţie se face în mãsura în care morfologia nu prelungeşte pur şi simplu fonologia, ci introduce valori efectiv problematice, care determinã selecţia semnificativã a fonemelor. În ce ne priveşte, tocmai din acest punct de vedere lingvistic nefiinţa îşi aflã confirmarea disocierii ei necesare: pe de o parte, într-un NE care a putut fi numit «discordanţial», dispers sau diferenţial, şi nu negativ, NE problematic ce trebuie sã se scrie (ne)fiinţã sau ? - fiinţã; pe de altã parte, într-un PAS zis «forcluziv», care trebuie sã se scrie nefiinţã, dar care, în propoziţia formatã, marcheazã numai rezultatul procesului precedent. În realitate, nu numai NE expletiv prezintã un caz particular de negaţie prea puţin explicabil; dimpotrivã, NE expletiv este sensul originar, astfel cã din el rezultã negaţia PAS, dar aceasta rezultã totodatã ca o consecinţã necesarã şi ca o iluzie inevitabilã. «Ne...pas» se divide în NE problematic şi în PAS negativ, ca în douã instanţe ce se deosebesc prin naturã, iar a doua nu o atrage pe prima decât trãdând-o. Geneza negativului este urmãtoarea: afirmaţiile fiinţei sunt elemente genetice, în forma unor întrebãri imperative; ele se dezvoltã în pozitivitatea problemelor; propoziţiile conştiinţei sunt ca nişte afirmaţii zãmislite care desemneazã cazurile de soluţie. Sã reţinem, însã, cã fiecare propoziţie are un dublu negativ, exprimând umbra problemei în domeniul soluţiilor, adicã modul în care problema subzitã în imaginea ei deformatã pe care o dã reprezentarea. Formula «nu este cazul» desemneazã faptul cã o ipotezã trece în negativ în mãsura în care ea nu reprezintã condiţiile actual îndeplinite de o problemã, cãrora le corespunde, dimpotrivã o altã propoziţie. Negativul este aşadar pe bunã dreptate umbra rotitoare a problematicului asupra ansamblului propoziţiilor subsumate de acesta drept cazuri. Ca o regulã generalã, critica negativului rãmâne ineficientã atâta timp cât ea capãtã în propoziţie forma afirmaţiei gata fãcute. Critica negativului nu este radicalã şi bine întemeiatã decât atunci când ea opereazã o genezã a afirmãrii şi, simultan, geneza aparenţei de negare. Cãci e vorba de a şti cum va fi afirmaţia însãşi multiplã, sau cum poate fi diferenţa ca atare obiect al unei afirmaţii pure. Acest lucru nu este posibil decât în mãsura în care afirmaţia ca mod al propoziţiei este efectuatã pornind de la elemente genetice extrapropoziţionale (întrebãrile imperative sau afirmaţiile ontologice originare), apoi «dusã la bun sfârşit» prin probleme, determinatã de probleme (Idei problematice sau multiplicitãţi, pozitivitãţi ideatice). Doar cu aceste condiţii trebuie sã spunem într-adevãr cã negativul stã în propoziţie alãturi de afirmaţie, dar numai ca umbra problemei la care propoziţia e chematã sã rãspundã, bunãoarã ca umbra instanţei genetice care produce afirmaţia însãşi. Ideile conţin toate varietãţile de raporturi diferenţiale şi toate distribuţiile de puncte singulare, coexistând în ordini diverse şi «perplicate» unele în celelalte. Atunci când conţinutul virtual al Ideii se actualizeazã, varietãţile de raporturi se întrupeazã în specii distincte, şi, corelativ, punctele singulare ce corespund valorilor unei varietãţi se încarneazã în pãrţi distincte, caracteristice cutãrei sau cutãrei specii. De pildã, Ideea de culoare este asemenea luminii albe în care sunt imbricate elementele şi raporturile genetice ale tuturor culorilor, dar care se actualizeazã în diversele culori şi în spaţiile lor respective; sau Ideea de sunet, care e asemenea zgomotului alb. Existã şi o societate albã, un limbaj alb (cel care conţine în virtualitatea lui toate fonemele şi raporturile menite a se actualiza în diversele limbi şi în pãrţile remarcabile ale aceleiaşi limbi). Odatã cu actualizarea, locul distincţiilor ideatice fluente este luat de un nou tip de distincţie specificã şi partitivã. Numim diferenţializare determinarea conţinutului virtual al ideii; numim diferenţiere actualizarea acestei virtualitãţi în specii şi pãrţi distincte. O diferenţiere de specii şi de pãrţi, corespunzând cazurilor de soluţie ale problemei se petrece întotdeauna în raport cu problema diferenţializatã, cu condiţiile unor probleme diferenţializate. Un câmp problematic este întotdeauna cel care condiţioneazã o diferenţiere în sânul mediului în care este întrupat. Prin urmare, tot ceea ce vrem sã spunem se reduce la faptul cã negativul nu apare nici în procesul de diferenţializare, nici în cel de diferenţiere. Ideea ignorã negaţia. Primul proces se confundã cu descrierea unei pozitivitãţi pure, dupã modul problemei în care sunt atribuite raporturi şi puncte, locuri şi funcţii, poziţii şi praguri diferenţiale, excluzând orice determinare negativã şi aflându-şi sursa în elemente de afirmare genetice sau productive. Celãlalt proces se confundã cu producerea de afirmaţii zãmislite şi finite, referitoare la termenii actuali ce ocupã aceste locuri şi poziţii, la relaţiile reale care întruchipeazã aceste raporturi şi aceste funcţii. Formele negativului apar într-adevãr în termenii actuali şi în relaţiile reale, dar numai în mãsura în care ei sunt rupţi de virtualitatea pe care o actualizeazã şi de mişcarea actualizãrii lor. Atunci, şi numai atunci, afirmaţiile finite par limitate în ele însele, opuse unele celorlalte, suferind din pricina unor cusururi sau frustrãri personale. Într-un cuvânt, negativul este întotdeauna derivat şi reprezentat, niciodatã originar sau prezent; procesul diferenţei şi al diferenţierii este întotdeauna primul în raport cu cel al negativului şi al opoziţiei."

În plan literar, funcţionarea "categoriilor negative" (aplicate definitoriu, nu depreciativ) este fãcutã de Hugo Friedrich la nivelul liricii moderne, de Albert Camus în roman şi de Eugen Ionescu în teatru.

Prin studiul de caz (futurism, dadaism) se intenţioneazã îndreptarea atenţiei asupra dinamicii şi nuanţelor ideologiei avangardismului european, de la strigãtul înalt negator ("E de înfãptuit o mare muncã distructivã negativã. A mãtura, a curãţa"), la recunoaşterea faptului cã el poate fi doar un simplu gest retoric. Cum o face Maiakovski: "Futurismul este pentru noi, tinerii, capa roşie a toreadorului necesarã pentru a atrage taurii. Bieţii tauri! I-am comparat cu critica".

Expresie a unei autentice stãri de crizã, putând a se manifesta în exterior şi prin gesturi de ostentaţie bine regizatã, momente precum dadaismul şi futurismul ne îndeamnã a evoca o experienţã din multe puncte de vedere asemãnãtoare: dandysmul. Interesul meritã a fi centrat asupra motivaţiilor substanţiale pe care fronda comportamentalã (redusã de comentatorii grãbiţi doar la nivelul vestimentaţiei) le implicã. Iar printre cei dintâi care recunosc acest lucru este chiar Barbey d'Aureville în Despre dandysm şi despre George Brummell (1846): "Ca tuturor dandy-lor, îi plãcea mai mult sã uimeascã decât sã atragã. Preferinţã întru-totul omeneascã, dar care îi îndepãrteazã de oameni. Cãci cea mai frumoasã dintre uimiri e spaima. Unde sã te opreşti pe acest drum?". Care sã fie, oare, resortul spaimei din ochii acestor oameni tineri eleganţi şi celebri? Rãspunsul s-ar putea sã-l gãsim într-un portret de bãtrâneţe al scriitorului, creionat, în 1900, de Charles Carrington, în prefaţa ediţiei engleze a Diabolicelor. În jurul vârstei de 70 de ani, Barbey d'Aureville era, pentru contemporani, un chip în cãutarea propriei identitãţi: "Înalt şi zvelt, deşi septuagenar, nu-şi arãta vârsta, ţinea capul drept, cãlca apãsat şi sigur, cu tãlpile proptite vârtos pe pãmânt la fiecare pas. Obrazul avea trãsãturi fine, inteligente, plãcute încã; nimic însã din persoana lui nu atrãgea mai insistent privirea ca îmbrãcãmintea. Purta pelerinã şi pantaloni pãstoreşti, de-o croialã deosebit de excentricã, iar corpul îi era strâns într-o redingotã încheiatã cu nasturi, care ar fi putut face din el cel dintâi gentilom al Europei, dar care chiar atunci, adicã prin anii '80, era demodatã cam cu 60 de ani. Redingota era tãiatã în talie şi cu piepţii cãptuşiţi. Mânecile, caraghios de strâmte, lãsau sã se vadã, prin despicãturile de la încheietura mâinii, manşetele de batist atât de scrobit, încât pãreau nişte apãrãtori de piele albã iar asemãnarea era sporitã şi de faptul cã mãnuşile îi erau de piele albã de viţel, cusute pe ramã cu negru. Aceastã îmbrãcãminte bizarã era completatã de o cãmaşã cu jabou. Omul purta baston în mâna dreaptã iar în stânga, o oglinjoarã în care se privea din 5 în 5 minute pentru a se încredinţa cã este mereu în viaţã şi nu fantoma întârziatã a vreunui dandy mort şi dispãrut demult".

La capãtul drumului parcurs în prima jumãtate a anului universitar, una dintre întrebãrile care se profileazã oarecum obligatoriu ar fi: este epoca modernã, cu deosebire cea de dupã 1900, reductibilã la "categoriile negative"? Propunerile tematice pentru semestrul al doilea intenţioneazã nu atât un rãspuns cât o nuanţare a problemei.

În primul rând, se demonstreazã, cu probe, faptul cã spiritul contestatar nu este înţeles doar ca o fatalitate a mentalului contemporan cum pare a sugera bibliografia prelegerilor de pânã acum, bibliografie care cuprinde cãrţi apãrute, aproape fãrã excepţie, dupã 1900.

În al doilea rând, centrul de interes al dezbaterii se mutã de la nivelul teoretic la cel practic, propunându-se, în consecinţã, rãsfoirea atentã a unor texte explicit sau implicit contestatare. Precizare imediatã: lista, valabilã pentru anul universitar 2000-2001, este prin forţa lucrurilor deschisã (ceea ce presupune, deopotrivã, operaţiunea de îmbogãţire sau reducere) iar modificarea ei continuã echivaleazã şi cu un act de luciditate profesionalã şi cu un act de atenţie (respect) faţã de interesul cursanţilor.

Pe scurt, în aceastã secţiune se propune trecerea de la ce spun textele exemplare pentru o anume tematicã, la cum realizeazã aceasta concret, care sunt procedeele retorice specifice şi, mai ales, în ce mãsurã ele au un caracter de generalitate aşa încât, dincolo de amprenta stilisticã a fiecãrui autor (şi epoci), sã poatã accede spre o existenţã independentã. Deci, sã poatã fi dacã nu asumate mãcar cunoscute de învãţãceii anului 2000.

Dintre ele, în Gorgias de Platon, tehnica înaintãrii pas cu pas, prin întrebãri care solicitã, obligatoriu, rãspuns afirmativ ("tehnica socraticã"), astfel încât concluzia finalã vine nu ca o loviturã de teatru surprinzãtoare ci ca urmare a argumentaţiei de ansamblu sever, armonios construitã. Şi tot aici, obiectivitatea glasului polemic, deşi ocultarea premeditatã, voitã, a subiectivitãţii nu este decât o imagine în oglindã a impetuoasei ei existenţe.

Detalii interesante apar şi dupã citirea în paralel a Principelui de Niccolò Machiavelli (carte scrisã în 1513 şi tipãritã în 1532) cu Anti-Machiavel sau analiza "Principelui" de Machiavelli de Frederic al II-lea (apare, în limba francezã, în 1740, la Haga, într-o ediţie supravegheatã şi prefaţatã de Voltaire). O dilemã se prevede în urma acestui tip de lecturã: replica polemicã are, oare, obligaţia sã urmeze pas cu pas argumentaţia (şi argumentele) de la care porneşte pentru a le demonta cu minuţie? Tânãrul rege al Prusiei nu crede necesar sã-şi asume aceastã obligaţie şi, poate, numai aşa se explicã lipsa sa de reacţie, de pildã, în faţa unui celebru topos retoric existent la Machiavelli (Principele, capitolul XVIII, Cum trebuie sã-şi ţinã cuvântul un principe): "Trebuie sã ştiţi cã existã douã feluri de a lupta: unul bazat pe legi, iar celãlalt pe forţã. Cel dintâi este propriu oamenilor, celãlalt aparţine animalelor, dar întrucât primul nu este de multe ori suficient, trebuie sã recurgem la al doilea. Deci, îi este necesar unui principe sã ştie sã fie tot atât de bine animal şi om. / … / Prin urmare, întrucât un principe trebuie sã ştie sã foloseascã bine mijloacele animalului, el va trebui sã ia ca exemplu vulpea şi leul, deoarece leul nu se apãrã de cursele care i se întind, iar vulpea nu se apãrã nici ea de lupi. Trebuie, aşadar, sã fii vulpe pentru ca sã recunoşti cursele, şi sã fii leu, pentru ca sã-i sperii pe lupi". Ideea nu e deloc nouã şi în preistoria motivului se înscriu, printre alţii, Cicero (Despre îndatoriri: "Nimic nu e mai degradat pentru un om decât sã facã rãul leului şi sã priveascã cu ochii vulpii") şi Dante, evocând în Infernul (cântul XXVII, cercul 8, bolgia a opta, Sfãtuitorii de rele) pe Guido da Mantefeltro, pedepsit, o recunoaşte singur, pentru cã "a mele fapte / n-au fost de leu, ci mai curând de vulpe. / Maestru-am fost în uneltiri şi şoapte / şi-am pus la cale înşelãciuni aparte / cã-mi merse vestea pânã hãt departe". La un secol de la apariţia Principelui şi cu un secol înainte de Anti-Machiavel, adicã în 1647, se ivea Oracolul manual de Baltazar Gracian Morales unde aforismul 220 este şi el dedicat motivului evocat mai sus şi pus între paranteze de Frederic al II-lea: "Cine nu poate îmbrãca piele de leu, îmbrace una de vulpe. A şti sã fii supus vremii înseamnã a fi suspus. Cine-şi urmãreşte scopul, nu-şi pierde niciodatã reputaţia. În lipsa puterii, dibãcie. Ori pe drumul mare al curajului, ori pe scurtãtura şireteniei. Mai mult a înfãptuit îndemânarea decât puterea şi mai des i-au înfrânt înţelepţii pe viteji, decât altminteri". Ar mai fi încã ceva. Anti-Machiavel, prezentat de Voltaire ca "antidot" la "otrava lui Machiavel", practicã o retoricã explorând, supralicitând chiar, vectorul afirmaţiei şi stârneşte tocmai de aceea entuziasmul scriitorului francez: "e o fericire pentru speţa umanã cã, în fine, virtutea a fost mai bine ornatã decât viciul". Dar, mergând chiar pe linia acestui raţionament, antidotul nu trebuie sã cuprindã şi el un strop de otravã? Altfel spus, cum se construieşte o replicã eminamente afirmativã aşa încât sã aibã şanse reale de credibilitate iar forţa sa de persuasiune sã fie eficientã?

Timpurile mai noi, când, graţie diferitelor canale de mediatizare, vocea polemistului se face repede dacã nu chiar instantaneu auzitã, aduc alte accente în discuţia noastrã. Totul se petrece la vedere, se aude, se citeşte, se ştie imediat şi tocmai pentru cã viteza de circulaţie a informaţiei este impresionantã, la fel impactul asupra opiniei publice, procedeele formale manevrate capãtã noi înfãţişãri. Ca şi pânã acum, modelul privit cu spirit critic sau cu sarcasm este o carte importantã, al cãrei prestigiu este validat de timp. Cãrţile de raftul doi nu mobilizeazã energia polemistului decât rareori, numai în clipa în care cota lor de audienţã le dã dreptul de a fi considerate un semnal semnificativ pentru o stare de spirit (pentru o tendinţã) mai generalã. Luptându-se, aşadar, cu o carte mare, polemistul este avantajat pentru cã se înscrie într-o bãtãlie urmãritã în deplinã cunoştinţã de cauzã de mulţi spectatori (cititori), unii dintre ei schimbând statutul de observator cu cel de combatant direct iar, pe de altã parte, acelaşi polemist este onorat sã câştige sau, mãcar, sã facã paşi importanţi cãtre victorie. Cãci aceşti paşi vor fi imediat reţinuţi de memoria timpului. Ar fi, însã, o judecatã prea grãbitã, desigur superficialã, sã echivalãm gestul polemic cu simpla dorinţã de celebritate. Curajul celui care se angajeazã într-un asemenea pariu intelectual, deci moral în primul rând, e de naturã sã atragã atenţia şi ne obligã a-i cerceta motivaţiile. De cele mai multe ori, punerea în discuţie a unui mit din lumea ideilor (literare dar nu numai) e cea mai bunã ocazie de a avansa o nouã viziune, noi concepte, noi terminologii.

Aşa se întâmplã în eseul Hamlet, scriere de tinereţe a lui T.S.Eliot, prilej ideal de a formula, pornind de la un exemplu ilustru, propria sa teorie, cea a corelativului obiectiv:

„Departe de a fi capodopera lui Shakespeare, piesa aceasta e foarte sigur un eşec artistic. În mai multe privinţe piesa este derutantã şi stârneşte perplexitãţi ca nici una alta. Dintre toate piesele lui Shakespeare, e cea mai lungã şi se poate sã fie cea cu care s-a ostenit cel mai mult; şi totuşi a lãsat în ea scene de prisos şi incompatibile cu contextul, care ar fi putut fi observate chiar şi la o revizuire grãbitã. / ... / Suntem desigur îndreptãţiţi sã atribuim aceastã piesã - împreunã cu cealaltã piesã profund interesantã fãcutã dintr-un material «refractar» şi cu o versificare uimitoare, Mãsurã pentru mãsurã - unei perioade de crizã, dupã care au urmat marile reuşite tragice culminând cu Coriolan. Poate Coriolan nu e atât de interesantã ca Hamlet, dar este, împreunã cu Antoniu şi Cleopatra, succesul cel mai neîndoielnic al lui Shakespeare. Şi probabil cã sunt mai mulţi aceia care au crezut cã Hamlet e o operã de artã fiindcã au gãsit cã e interesantã, decât aceia care au gãsit piesa interesantã pentru cã este o operã de artã. Hamlet e «Mona Lisa» literaturii. / ... / Singurul fel de a exprima emoţia în artã e de a gãsi un «corelativ obiectiv»; cu alte cuvinte, o serie de obiecte, o situaţie, o înşiruire de evenimente care trebuie sã alcãtuiascã formula acelei emoţii anume; aşa încât, atunci când sunt date faptele externe care trebuie sã se finalizeze în experienţa senzorialã, emoţia sã fie imediat evocatã. Dacã examinaţi oricare din piesele izbutite ale lui Shakespeare, veţi gãsi aceastã echivalenţã exactã; veţi descoperi cã starea de spirit a Lady-ei Macbeth care umblã în somn v-a fost comunicatã printr-o priceputã acumulare de impresii senzoriale imaginare; cuvintele pe care le rosteşte Macbeth când aflã de moartea soţiei lui ne frapeazã ca fiind, în acea înşiruire de întâmplãri, cuvinte ţâşnite automat din ultima întâmplare a seriei. «Inevitabilitatea» artisticã stã în aceastã completã adecvare la emoţie a faptelor exterioare; şi tocmai aşa ceva lipseşte în Hamlet. Hamlet (omul) e dominat de o emoţie care nu poate fi exprimatã, fiindcã e în exces faţã de fapte aşa cum apar ele. Şi presupusa identitate dintre Hamlet şi autorul lui este realã pânã la acest punct: dezorientarea lui Hamlet din cauza lipsei unui echivalent obiectiv al sentimentelor lui este o prelungire a dezorientãrii autorului în faţa problemei artistice. Hamlet se izbeşte de dificultatea cã sila lui este prilejuitã de mama lui, dar cã mama lui nu este întru totul echivalentul silei: sila lui o învãluie şi o depãşeşte. Este, astfel, un sentiment pe care el nu-l poate înţelege; nu-l poate obiectiva, aşa cã sentimentul acesta rãmâne sã-i otrãveascã existenţa şi sã-l împiedice de la faptã. Nici una din acţiunile posibile nu i-ar putea potoli sila, şi nimic din ce ar putea face Shakespeare cu intriga piesei n-ar fi în mãsurã sã-i dea adevãratã expresie lui Hamlet. Trebuie de altfel sã observãm cã însãşi natura datelor problemei exclude posibilitatea echivalenţei obiective. A spori vina Gertrudei ar fi dat formula pentru o emoţie cu totul diferitã în sufletul lui Hamlet; şi tocmai din cauzã cã este un personaj atât de neutru şi de insignifiant, trezeşte ea în Hamlet sentimentul al cãrui echivalent obiectiv nu poate fi. «Nebunia» lui Hamlet dobândeşte sensul pe care i-l dã Shakespeare; în piesa lui Kyd este o simplã stratagemã şi putem presupune cã publicul o înţelegea ca atare pânã la sfârşit. Pentru Shakespeare ea este mai puţin decât o nebunie adevãratã şi mai mult decât una simulatã. Labilitatea lui Hamlet, stereotipiile lui, jocurile lui de cuvinte nu fac parte dintr-un plan deliberat de disimulare, ci reprezintã o formã de descãrcare a emoţiei. În cazul personajului Hamlet avem de a face cu bufoneria unei emoţii care nu se poate descãrca în acţiune: la dramaturg, este vorba de bufoneria unei emoţii cãreia nu-i poate da expresia artei. Sentimentul intens, extatic sau groaznic, lipsit de obiect sau depãşindu-l, este ceva cunoscut oricãrei persoane sensibile; este fãrã îndoialã un subiect de studiu pentru psihopatolog. Apare deseori în adolescenţã; o persoanã obişnuitã lasã astfel de sentimente sã adoarmã, sau le cuminţeşte în aşa fel încât sã le adapteze vieţii active; artistul le ţine prin talentul sãu de a intensifica viaţa în conformitate cu sentimentele sale. Hamletul lui Laforgue e un adolescent; Hamletul lui Shakespeare nu e un adolescent, nu beneficiazã de explicaţia şi de justificarea aceasta. Suntem siliţi sã admitem pur şi simplu cã în Hamlet Shakespeare a nãzuit sã rezolve o problemã care s-a dovedit mai presus de puterile sale. De ce a încercat sã o facã, rãmâne un mister de nedezlegat; nu vom şti niciodatã ce trãire l-a împins la încercarea de a exprima groaznicul inexprimabil. Ne lipsesc o mulţime de date din biografia lui; şi am dori sã ştim dacã, şi când, şi dupã sau în timpul cãrei experienţe personale a citit în Montaigne (II 12) Apologia lui Raymond Sebond. În sfârşit ar trebui sã ştim ceva ce e, prin ipotezã, imposibil de ştiut, fiindcã presupunem cã este o experienţã care, în felul arãtat mai sus, depãşea faptele. Ar trebui sã înţelegem lucruri pe care Shakespeare însuşi nu le-a înţeles."

Spre deosebire de Hamlet în care Eliot readuce în actualitate un text vechi de trei secole, Nu de Eugen Ionescu (prima ediţie, Bucureşti, Editura Vremea, 1934) discutã scrieri contemporane, aflate, de altfel, în dezbatere publicã. Un exemplu doar: monografie dedicatã lui Ion Barbu de Tudor Vianu apare în 1935. De aici, poate, patosul discursului polemic. Dar nu numai de aici şi una dintre cheile înţelegerii temperaturii ardente a acestei scrieri e divulgatã chiar de Eugen Ionescu atunci când subintituleazã partea întâi a volumului Eu, Tudor Arghezi, Ion Barbu şI Camil Petrescu. Preceptele retoricii clasice sunt revizuite drastic, în prim plan, se recunoaşte, nu e tema abordatã ci imaginea eu-lui, tema prilej de a vorbi despre sine. Implicare totalã, aşadar, pânã la inserţia unor pagini de jurnal (datate 11 august - 1 septembrie 1932) în interiorul capitolului dedicat poetului Ion Barbu. Asistãm la o deplasare, la o deturnare de la exterioritatea polemicii spre interioritatea confesiunii iar paginile scrise de tânãrul de 25 de ani par mai degrabã o premoniţie a destinului viitor decât o imagine a celui prezent: "Ne sprijinim de forţa imaginarã a celuilalt. Dacã fiecare ar avea prezenţa slãbiciunii celuilalt, nu ştiu ce puteri ne-ar opri panica, urletul, moartea. Îmi tremurã pãmântul sub picioare, când ştiu clar cã ceilalţi sunt slabi, fricoşi, şovãielnici ca mine. Doamne, toate zidurile se clatinã aici. Toate punţile se prãbuşesc. Toate glasurile tac, totul se surpã. / … / Cum sã mã purific? Sunt sfâşiat (sfâ-şi-at) de toate vanitãţile, de toate ambiţiile. Sufãr incomensurabil cã nu sunt cel mai mare poet al Europei, cel mai mare critic universal, cel mai voinic ins din România şi, mãcar, prinţ. Nu mai pot sã aştept atâtea lucruri care nu se împlinesc, care nu se împlinesc. / … / Mi-e teamã. Am avut, odatã, senzaţia iminenţii morţii: a fost o debandadã în mine, o panicã, un ţipãt din toate fibrele, un refuz îngrozit al fiinţei mele întregi. Nu e nimic în mine care sã vrea sã accepte moartea. Ştiu cã panica asta este deasupra stilisticilor de tot felul şi n-am s-o mai pot înţelege nici eu, când am sã recitesc mai târziu aceste fraze ale unui eu uitat".

Asemenea divagaţii (şi nu sunt deloc singurele) fac ca textele despre Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu sã se asemene unor cercuri al cãror centru se aflã, cum spune o celebrã metaforã, pretutindeni şi nicãieri. E favorabil, oare, acest tip de construcţie a atacului frontal pe care îl presupune contestaţia? De urmãrit, apoi, întreaga scalã de sonoritate a glasului polemic de la analiza argumentatã, la etichetarea grãbitã, de la ironia causticã la persiflarea gãlãgios-colocvialã, de la sarcasmul nimicitor la simpla aruncare în derizoriu.

O scalã încã mai extinsã este evidenţiatã de Cazul Eminescu, antologie reunind reacţiile stârnite de un numãr dedicat poetului de revista "Dilema", în primãvara anului 1998. Apoi, este vie tentaţia de a deplasa (a manipula) discuţia de la tema centralã spre spaţii circumstanţiale sau nu iar, în unele cazuri, spre atacul direct la persoanã. Nu au intrat în antologie intervenţiile rostite la radio şi la televiziune. De altfel, retorica oralitãţii reprezintã pentru programul universitar propus aici o prioritate cãreia i se rezervã un capitol aparte.


[1] Nimeni nu a mers mai departe decât Gabriel Tarde în clasificarea opoziţiilor multiple, valabilã în orice domeniu: formal, opoziţii statice (simetrii) sau dinamice; opoziţii dinamice succesive (ritmuri) sau simultane; opoziţii simultane liniare (polaritãţi) sau radiante. Material, opoziţii calitative de serie, sau cantitative; cantitative de grad, sau de forţã, Cf. L'opposition universelle (Alcan, 1897). Tarde este, dupã pãrerea noastrã, singurul care degajeazã consecinţa unei astfel de clasificãri: opoziţia, departe de a fi autonomã, departe de a fi un maximum de diferenţã, e o repetiţie minimã în raport cu diferenţa însãşi. De unde şi poziţia diferenţei ca realitate a unui câmp virtual multiplu, şi determinarea unor microprocese în orice domeniu, opoziţiile nefiind rezultate sumare sau procese simplificate şi îngroşate. Cu privire la aplicarea acestui punct de vedere la limbaj, şi la principiul unei microlingvistici, cf. Les lois sociales (Alcan, 1898), pp. 150 sq. - Se pare cã Georges Gurvitch regãseşte în multe privinţe o inspiraţie apropiatã de cea a lui Tarde, în Dialectique et Sociologie (Flammarion, 1962).

 

 

 

<< Pagina anterioara - Despre autor - Sumar - Home - Pagina urmatoare >>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Antoaneta TANASESCU - Last update: February 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU