4. ANATOMIA DRAMATICULUI

Sub titlu Anatomia dramaticului rezum nu un curs prezentat în faţa studenţilor, ci anunţ un proiect didactic a cãrui structurã de ansamblu este încã în mişcare, ipoteticã, nefinisatã, susceptibilã, deci, de modificãri. Dar, oricare vor fi înfãţişãrile ei viitoare (acum deloc palpabile, doar întrevãzute), cred cã mãcar douã chestiuni nu pot fi ocolite de nici un comentator al domeniului şi de nici un observator al lui: felul în care destinul teatral este marcat de dilema a arãta / a ascunde, a sugera şi semnificaţia întrebãrii dacã teatrul este literaturã. Cum un articol publicat de I. L. Caragiale în „Epoca" (8 august 1897) chiar sub titlul Oare teatrul este literaturã? le cuprinde pe amândouã propun recitirea acelor pagini vechi dar respirând o elegantã actualitate.

„Teatrul, dupã pãrerea mea, nu e un gen de artã, ci o artã de sine stãtãtoare, tot aşa de deosebitã de literaturã în genere şi în special de poezie ca orişicare artã - de exemplu arhitectura. Literatura este o artã reflexivã. Orice gen literar are de obiect deşteptarea de imagini numai şi numai prin cuvinte exprimând gândiri: epicã, liricã, narativã, oricum ar fi, literatura se mãrgineşte la a închipui imagini, a gândi asuprã-le şi a transmite cititorului prin cuvinte acele imagini şi gândiri; aci stau obiectul şi toatã intenţia literaturii. Teatrul este o artã constructivã, al cãrei material sunt conflictele ivite între oameni din cauza caracterelor şi patimilor lor. Elementele cu care lucreazã sunt chiar arãtãrile vii şi imediate ale acestor conflicte. Convenţionalitatea acestei arte este cea mai grosolanã posibilã: cãci intenţiunea de a arãta obiectul - care aicea sunt conflictele morale ivite între oameni - se realizeazã prin arãtarea obiectului chiar întocmai. Aici intenţia artistului îmbracã, în carne şi în oase adevãrate, figurile ce ne aratã: toate sunt, nu spuse, ci aievea înfãţişate; bucuria râde din ochi vii, durerea plânge cu lacrimi adevãrate, faptele cer timp, şi precum în naturã trebuie sã treacã vreme şi împrejurãri peste obiectul real pentru ca el sã se modifice în o stare datã lui, asemenea aici trebuie sã treacã împrejurãri şi prin urmare vreme realã pentru ca sã se desãvârşeascã arãtarea intenţionatã.

Faptul cã unul din mijloacele sale de reprezentare este şi vorbirea omeneascã, nu trebuie sã facã a se lua teatrul ca un gen de literaturã; din acest punct de vedere teatrul ar avea mai multã rudenie cu arta oratoriei. / ... / Fiind însã cã teatrul ne aratã oameni, şi fiindcã în împrejurãri omeneşti, acţiunile, cari sunt chiar viaţa, sunt însoţite de vorbire, oamenii dramaturgului trebuiesc fireşte sã vorbeascã şi ei. Din împrejurarea însã cã pãpuşile lui pe lângã cã trebuie sã umble, sã plângã, sã râzã, sã se mângâie, sã se batã, ori sã se ucidã chiar (fapte ce nu se pot întâmpla în lume tot pe tãcute) mai trebuie sã şi vorbeascã şi cã poetul nu are alt material extern de comunicare a gândirii sale decât cuvântul - din aceastã împrejurare, cã un element material este comun, şi aceasta în proporţii de întrebuinţare şi ordine foarte neegale, între douã arte atât de fundamental deosebite prin modul de transmitere al concepţiunii, se poate oare deduce cã Teatrul este Poezie şi cã o piesã de teatru este o producţie de gen literar? Dar o împrejurarea asemenea cu aceasta ni-o prezintã şi comunitatea altor materiale şi mijloace de manifestare între alte arte foarte deosebite: marmura, comunã sculpturii şi arhitecturii, linia şi chiar culorile comune arhitecturii, picturii şi sculpturii şi, cea mai caracteristicã dintre toate pentru teza ce ne ocupã, plastica, asemenea comunã picturii, sculpturii şi teatrului. Nu! Teatrul şi literatura sunt douã arte cu totul deosebite şi prin intenţie şi prin modul de manifestare al acesteia. Teatrul e o artã independentã, care ca sã existe în adevãr cu dignitate, trebuie sã punã în serviciul sãu pe toate celelalte arte, fãrã sã acorde vreuneia dreptul de egalitate pe propriul lui teren."[1]

A arãta / a ascunde, a sugera . „Arãtarea obiectului chiar întocmai" spune Caragiale, de unde, concluzia: „convenţionalitatea acestei arte este cea mai grosolanã posibilã". Dar, aceastã arãtare, expunerea în faţa privirii celorlalţi este chiar miezul definitoriu al actului teatral. Şi, evocarea surselor etimologice ale terminologiei domeniului o confirmã. Teatru provine, în limbile moderne, de la lat. lit. theatrum, la rândul lui urmând elinul theatron, derivat de la theao, a vedea, a asista . Iar spectacol are ca sursã lat. spectaculum, de la spectare, a privi . Este ceea ce, între alţii, rezumã şi Camil Petrescu, în Modalitatea esteticã a teatrului : „I se atribuie lui Thespis gestul revoluţionar de a fi ieşit din cor, ca sã-i dea replica, instituind astfel întâiul actor, gest care, silind mulţimea ascultãtorilor (ca sã-i poatã vedea faţa) sã se aşeze semicircular, a creat esenţa locului de teatru, de unde numele genului întreg".

Probat la nivelul spectacolului, caracterul nemijlocit al drama-ticului este cu atât mai evident la nivelul textului. Începãtoarea distincţie platonicianã între mimesis / diegesis mediteazã şi asupra destinului autorului teatral ce se ascunde în spatele ficţiunilor sale lãsându-le libere sã se manifeste la vedere, eul creator obiectivându-se prin unul sau mai multe personaje cu existenţe independentã. „Dispariţia autorului" şi propulsarea spre luminã a unei lumi de sine stãtãtoare duce spre acel caracter nemijlocit al dramaticului observat permanent, de la Aristotel, în Poetica („poetul trebuie sã alcãtuiascã intrigile şi sã le dea desãvârşire verbalã, închipuindu-şi, pe cât se poate, situaţiile în faţa ochilor"), la Prelegerile de esteticã rostite de Hegel pentru care poezia dramaticã „reprezintã ca nemijlocit prezentã a acţiune încheiatã în sine ca pe o acţiune realã".

Unde, pe acest drum al obiectivãrii, al exprimãrii nemijlocite, al totalei vizibilitãţi, mai rãmâne loc pentru sugestie sau pentru „ghicire treptatã"? Mai precis, a arãta exclude, oare, cu desãvârşire pe a sugera?

Asumându-şi, cu aplomb, pe la 1766, condiţia de modern („noi modernii..." citim în preambulul eseului Laocoon sau despre limitele picturii şi ale poeziei ), Lessing întârzie asupra „sclipitoarei antiteze" a lui Simonide („pictura e o poezie mutã şi poezia este o picturã grãitoare") observându-i şi „partea de adevãr" şi pe cea de „nelãmurit, de fals". Iar una din primele aplicaţii ale teoriei o face referindu-se la un detaliu din tabloul Sacrificiul Ifigeniei , pictat de Timante în secolul al IV-lea înainte de Hristos. „Aici el a zugrãvit pe fiecare dintre cei de faţã cu gradul de tristeţe ce i se potrivea, dar a acoperit faţa tatãlui care trebuia sã exprime gradul cel mai înalt de durere". Neputinţã a artistului? Neputinţã a artei? Nimic din toate acestea şi în pledoaria sa Lessing e foarte aproape de înţelesul modern al sugestiei: „Ceea ce nu s-a încumetat sã zugrãveascã, a lãsat sã fie ghicit. Pe scurt, aceastã învãluire e un sacrificiul pe care artistul l-a fãcut frumuseţii. Este un exemplu care aratã nu cum sã împingi expresia dincolo de marginile artei, ci cum s-o supui celei dintâi legi a artei, legea frumuseţii". Lessing descoperã un subterfugiu prin care pictura, artã a vizualitãţii, se întâlneşte cu sugestia. Dupã nici 30 de ani, Goethe se îndreaptã spre teatru şi acceptând caracterul nemijlocit al dramaticului gãseşte argumente pentru extinderea simbolicã a semnificaţiilor: „o acţiune importantã ce indicã o alta şi mai importantã". Pentru ca, în Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister, sã propunã, pornind de la piesele lui Shakespeare, o metaforã care sã facã şi mai elocvent acest joc, acest transfer de semnificaţii de la un plan prim, material, exterior şi vizibil spre un plan secund, al idealitãţii şi sugestiei. Aşadar, piesele lui Shakespeare sunt, pentru Goethe, asemenea unor ornice „care ar avea cutia şi cadranul de cristal arãtând - aşa cum le e hotãrât - trecerea ceasurilor; dar, în acelaşi timp, poţi vedea rotiţele şi resorturile ce le pun în mişcare". Doar în fugã aş pune faţã în faţã teza transparenţei sugestive a structurii dramatice shakesperiene, aşa cum îi apare lui Goethe, cu teza impenetrabilitãţii aceleiaşi structuri în viziunea lui T.S. Eliot, cu referiri la piesa Hamlet care, ca şi sonetele, „e plinã de ceva pe care autorul nu-l poate scoate la luminã. / ... / Nu vom şti niciodatã ce trãire l-a împins în încercarea de a exprima groaznicul inexprimabil". Hamlet este acelaşi dar între cele douã opinii s-au scurs aproape 120 de ani. Nu de calendar ci de viziune asupra literarului, de înţelegere a lui.

Revin asupra felului în care sugestia existã, funcţioneazã în cazul unei „acţiuni încheiatã în sine" (Hegel), definitã prin „severitatea formei" unui „cuprins limitat şi precis" (Lukács) în care fiecare fazã este înţeleasã concomitent cu desfãşurarea evenimentului. Şi aş enumera câteva procedee organizând alcãtuirea paradigmaticã a textului: teatru în teatru ca exemplu, poate, cel mai elocvent, pânza de paianjen a leit-motive-lor, rezonanţa replicilor, iar la nivelul construcţiei de personaj, dublul, travestiul, qui-pro-quo, personajul-oglindã etc.

Teatru / arhitecturã / muzicã / oratorie. Cum o dovedeşte textul reprodus la începutul rezumatului, Caragiale apropia teatrul de arhitecturã. E ceea ce susţinuse, de altfel, şi în Ceva despre teatru, articol publicat tot în „Epoca", în 1896, cu un an înainte de Oare teatrul este literaturã? Aici, dramaturgul amintea şi muzica, disociind, însã, domeniile: în timp ce construcţia arhitectului e fixã şi durabilã, iar „materialurile ei sunt inerte", „construcţiile dramaturgului şi muzicantului se fac în mişcare: încep, se petrec şi se sting în câteva momente sub atenţia noastrã şi, voind sã se repete, sunt totdeauna altfel, fiindcã materialurile lor sunt însufleţite". Aşadar, în arhitecturã, „materialurile de construcţie" sînt pietre sau lemne, în teatru, sînt „suflete omeneşti". Nu departe de aceastã perspectivã româneascã, se plaseazã, dupã o jumãtate de secol, Roman Ingarden în Despre opera arhitectonicã: „Fundarea operei arhitectonice este un obiect real care îi asigurã o concreteţe şi o completitudine pe care opera literarã n-o poate atinge nici în cea mai completã concretizare a sa. Doar în cazul unei piese de teatru, efectiv reprezentatã pe scenã, opera de artã literarã se apropie într-o anumitã mãsurã, dar niciodatã pe deplin, de concreteţea şi întruchipãrile operei arhitectonice".

Teatru şi matematica: studii despre „algebra teatralã" sau despre „desenul interior" al piesei deschid drumuri de abordare şi se poate invoca experienţa regizorului Ion Sava care, montând, în 1946, la Bucureşti, Macbeth cu mãşti, „ridicã" pe hârtie sub formã de linii şi figuri geometrice fiecare scenã a spectacolului.

Teatru şi sport: Eugen Ionescu vede punctele de tangenţã ale celor douã domenii: supremaţia antagonismului in presentia, opoziţii dinamice, o forţã învinge o alta, supremaţia convenţionalului şi a regulilor.

Teatru şi oratorie. O relaţie fundamentalã. Ambele domenii experimenteazã ambiguitatea, compromisul între scriiturã şi oralitate, coruperea unei de cãtre (prin) cealaltã. O altã tangenţã: replica personajului de pe scenã ca şi a oratorului (la tribunal, Parlament, adunare publicã etc.) se adreseazã simultan unor receptori diferit poziţionaţi (în piesa de teatru, replica se îndreaptã şi spre partener şi spre public), având, în consecinţã, obligaţia de a se conforma simultan unor constrângeri strategice şi tactice de naturã, de finalitate diferite. În sfârşit, un alt punct comun între dramatic şi oratoric este observat încã de Aristotel, în Retorica, atunci când susţine cã exordurile discursurilor judiciare joacã acelaşi rol cu prologurile pieselor de teatru, cu preambulurile poemelor epice sau preludiile muzicale. Este vorba despre o anunţare sinteticã a cuprinsului textului (partiturii) ce urmeazã, în cazul piesei de teatru, prologul prezentând atât desfãşurarea pe scurt a conflictului cât şi rezolvarea lui. „O privire generalã asupra subiectului teatral aşa încât se vede de la început despre ce e vorba" conchide în deplinã cunoştinţã de cauzã exegentul avizat al lumii vechi eline. Întârziind, însã, asupra acestei atracţii a ştiutului faţã de atracţia surprizei, el va asculta mai degrabã imperativele unei norme definitorii pentru mentalul Antichitãţii decât rigorile unei norme a literarului. Cum însuşi va preciza, spiritul are nevoie de asemenea liniştitoare rezumate „cãci indeterminarea ne înspãimântã". Frazã la prima vedere uimitoare pentru un modern, ce acceptã cu nonşalanţã principiul indeterminãrii atât la nivelul ştiinţei cât şi al artelor. Frazã ce a cunoscut, însã, o strãlucitoare posteritate fiind încã vie la Shakespeare (Coleridge medita, la începutul secolului al XIX-lea, asupra felului în care dramaturgul preia fabule gata inventate, preferând aşteptarea surprizei şi pãstrând prologul unora dintre piesele sale) sau la Lessing, ce considera cã interesul dramatic nu ar fi cu nimic diminuat dacã „aş întreprinde scrierea unei drame al cãrei deznodãmânt sã fie dinainte anunţat, de la prima scenã". Numai cã aici puternicã mi se pare nu filiaţia aristotelicã, puternicã e premoniţia viitoarelor procedee, prin care feed-back-ul cãruia modernii îi exploreazã din plin sugestiile.

Piesã de teatru / spectacol. Este literatura dramaticã un simplu factor declanşator al spectacolului sau implicã reprezentabilitatea ca pe o calitate constitutivã, consubstanţialã? Altfel spus, între literar şi teatral raportul este de succesiune sau, mãcar genetic, de simultaneitate şi cum se raporteazã, în aceste douã situaţii distincte, convenţiile, procedeele, strategiile textului dramatic la convenţiile, strategiile, procedeele performãrii textului graţie unor intermediari specializaţi?

Încã din Prelegerile de esteticã, Hegel anunţa un loc comun al viitoarelor exegeze de specialitate şi anume cã textul este gândit pentru spectacol de chiar autorul sãu: „Poetul spre a deveni într-adevãr dramatic trebuie sã aibã în mod esenţial înaintea ochilor sãi reprezentarea scenicã vie şi sã facã sã vorbeascã şi sã acţioneze caracterele sale ţinând seama de aceasta, adicã în vederea unei acţiuni reale şi prezente". Dupã un secol, un reprezentant al formalismului rus, Boris Tomaşevski, nu gândea altfel, în Teoria literaturii considerând cã indicele fundamental al literaturii dramatice îl constituie „destinarea pentru spectacolul teatral". Se constituie, treptat dar sigur, ca notã definitorie pentru bibliografia de specialitate a ultimului secol, o reacţie împotriva abordãrii filiologice a dramaticului, solicitându-se imperios acceptarea faptului cã o piesã de teatru este gânditã pentru spectacol şi nu are viaţã deplinã decât în spectacol. Cu un amendament, iar autorul lui este Roman Ingarden: piesa de teatru este un „caz limitã al literaturii", întrucât, chiar dacã varianta scrisã şi scenicã sunt identice, configuraţiile verbale ale celei din urmã sunt încadrate, trãiesc într-un sistem de reprezentãri optice şi acustice care le dau un caracter calitativ nou, latenţele textului literar fiind actualizate cu o sporitã intensitate. Sau, dupã alţi autori, o „putere conotativã adiţionalã" rezultatã din introducerea şi funcţionarea în interiorul unor noi contexte semiotice. Între altele, de pildã, didascalia (Roman Ingarden o numeşte „text auxiliar") capãtã corporalitate faţã de clipa lecturii dar asta este o chestiune asupra cãreia ar merita sã întârziem cum se cuvine, încercând sã înţelegem de ce, timp de peste 25 de secole, teatrul s-a putut dispensa de aceste informaţii trecute, e drept, doar între paranteze, pentru ca, apoi, la început discret, şi mai târziu pe faţã valorificarea lor sã se generalizeze. Simplu semnal de epicizare a teatrului? Iar o altã întrebare e conţinutã în chiar existenţa unui segment de literaturã dramaticã, acele „piese de citit", acele „spectacole în fotoliu". Nu puţine rãspunsuri se gãsesc în experienţa dramaturgiei româneşti.

Deci, faţã în faţã, textul şi spectacolul, o istorie vie presãratã cu perioade de mãrire şi perioade de decãdere, pe fundalul unei tacite lupte pentru supremaţie. În Modalitatea esteticã a teatrului, Camil Petrescu focaliza un lucru general cunoscut: „Primatul textului, dogmã de la Renaştere pânã azi, e pus în discuţie abia dupã 1900". În fapt, primatul textului fusese înlocuit încã din secolul al XVII-lea şi pe deplin în urmãtoarele douã de primatul actorului, pentru ca, dupã 1800, odatã cu democratizarea accesului în sala de spectacol, cu apariţia unui public provenit din toate straturile sociale sã se întrevadã şi, foarte curând, sã explodeze primatul regizorului, conducãtor al unei echipe care nu joacã ci interpreteazã textul. Iar direcţiile de mişcare a fenomenului, vieţuind la fel de bine în simultaneitate sau succesiune, s-au numit literaturizarea teatrului, teatralizarea teatrului şi, evident, reliteraturizarea, reteatra-lizarea, dezliteraturizarea, dezteatralizarea.

Propun, ca studiu de caz, un moment din istoria culturii române, anii 1939-1946:

- aprilie 1939, Camil Petrescu este directorul Teatrului Naţional Bucureşti. Multiplicã Directive artistice, apoi Instrucţiuni tehnice. Pentru studiul şi organizarea scenicã a lucrãrilor dramatice.

- 5 iunie 1939, regizorul Ion Sava redacteazã Scrisoare cãtre Camil Petrescu. Pledeazã pentru autonomia muncii regizorale în raport cu dispoziţiile directorului şi în raport cu textul, cãci în numele „regiei moderne", regizorul, ca orice creator are dreptul sã propunã lucruri noi.

- 13 februarie 1946, Ion Sava rosteşte o conferinţã despre Primatul regiei, cu multe precizãri, dintre care: „spun teatru, nu literaturã dramaticã", „regizorul citeşte altfel decât criticul literar", „literatura dramaticã e o artã separatã de spectacolul teatral, artã de sine stãtãtoare, capabilã sã emoţioneze la lecturã".

- 27 februarie 1946, primul din cele 21 de reprezentaţii ale spectacolului Macbeth (regia Ion Sava, muzica Ion Dumitrescu, dintre interpreţi Marietta Anca, Titus Laptaş, Anca Sahighian).

Peste exact un deceniu, Liviu Ciulei publicã, în revista „Teatru", studiul Teatralizarea picturii în teatru declanşând o puternicã modificare de opticã asupra fenomenului teatral. Poate fi studiat, de asemenea, directatul lui Ciulei la Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra" din Bucureşti, directorul contemporan cu debutul şi afirmarea unor regizori ca David Esrig, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, Andrei Şerban. Poate fi studiat, de asemenea, momentul teatral de dupã 1990: realitãţi repertoriale, manageriale, instituţionale. Indiferent de etapa analizatã, din orizontul dezbaterilor de idei şi atitudini teatrale nu lipsesc, nu pot lipsi consideraţii asupra unui pilon al spectacolului teatral: actorul. Natura lui dualã, scindatã fusese anunţatã încã de Diderot, pentru ca Hegel sã adânceascã înţelesurile acelui paradox: actorul pare „sã fie mai curând numai organul spiritual şi corporal viu al poetului", în acelaşi timp, tot ce-i oferã poetul este „ceva accesoriu, servind drept cadru pentru naturaleţea, îndemânarea şi arta actorului". Instrument şi instrumentist, executant şi creator, alienat de text şi stãpân al lui, actorul se abandoneazã personajului. Este masca lui. Este o mascã a mãştii. Iar acest transfer de identitate se realizeazã sau prin trãire („a trãi, nu a juca rolul" spunea Stanislavski) sau prin distanţare iar aici trebuie amintite numele lui B.Brecht (efectul de distanţare „se manifestã ca o absenţã a emoţiei în general") şi Petre Brook („Distanţarea e mai ales un apel la spectator"). Dar numele marelui începãtor al acestui mod de gândire teatralã e Gordon Craig. În 1908, la Florenţa, el editeazã revista „The Mask". Cu un an înainte publicase studiul Actorul şi supramarioneta. Trecuserã exact 10 ani de la articolul lui Caragiale reprodus în deschiderea acestui rezumat. Coincidenţele de gândire şi chiar de formulare sunt seducãtoare, mai ales în condiţiile în care comunicarea realã între aceşti doi oameni de teatru este absolut exclusã. Aflaţi la mare distanţã şi ignorându-se reciproc, ei gândesc totuşi la fel. Iatã proba:

„Despre artist se spune de obicei «cã a reuşit sã intre în pielea personajului»; mai firesc ar fi sã se spunã cã a ieşit cu totul din ea. «Ce e asta! strigã actorul, cu tot sângele în obraz şi ochii scânteietori. Vãd cã arta dumitale teatralã n-o sã mai aibã nici carne, nici viaţã!» Totul depinde de ce înţelegeţi prin viaţã când vã serviţi de acest cuvânt în legãturã cu ideea de Artã. Pentru pictor, cuvântul viaţã înseamnã ceva foarte diferit de realitate; pentru ceilalţi artişti cuvântul viaţã are un sens absolut ideal; dar actorii, ventrilocii şi naturaliştii, au rãmas singurii pentru care a pune viaţã în opera lor înseamnã a furniza o imitaţie materialã, grosierã şi imediatã, a realitãţii. / ... /Totul ne face sã credem cã adevãrul va ieşi curând la luminã. Suprimaţi copacul autentic pe care l-aţi aşezat pe scenã, suprimaţi tonul natural, gestul natural, şi veţi ajunge sã suprimaţi şi actorul. E ceea ce se va întâmpla într-o zi, şi-mi place sã constat cã unii dintre directorii de teatru se gândesc de pe acum la acest lucru. Suprimaţi actorul şi veţi deposeda realismul brutal de mijloacele înfloririi sale pe scenã. / ... / Actorul va dispare, în locul lui vom vedea un personaj neînsufleţit - care va purta, dacã vreţi, numele de „supramarionetã" - pânã când îşi va fi cucerit un nume mai glorios"[2] .


 

[1] Reprodus din Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva (BPT), 1973, p. 19-23.

[2] Reprodus din Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva (BPT), 1973, p. 152-153.

<< Pagina anterioara - Despre autor - Sumar - Home - Pagina urmatoare >>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Antoaneta TANASESCU - Last update: February 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU