PRIMUL PAS

„Bunul simţ şi nobleţea inimei, izvorul adevãratei politeţe"

Douã întrebãri: Ce e politeţea? Apoi, mai ales, ce sunt bunele maniere? Şi tot atâtea rãspunsuri: ,,Bunul simţ şi nobleţea inimei, izvorul adevãratei politeţe". Iar ,,În relaţiunile noastre, numai tonul cel mai delicat trebuie sã fie cãlãuzã".

De citit: N. Filipescu-Dubãu, Codul uzanţelor bunei societãţi sau arta de a se purta plãcut în societate, Iaşi, Tipo-Litografia „Buciumul Român", 1884, p. 9-12. Iosif Ioan Ardeleanu, Eticheta. Studiul social prelucrat dupre autori strãini cu luarea în consideraţiune a împrejurãrilor noastre sociale, Arad, 1889, p. 3-9, 94. M. Strajanu, Manual de bunã-cuviinţã, Craiova, 1890, p.3-5. Dna. Alina G., Buna cuviinţã. Cum sã se poarte omul în toate ocaziile vieţei. Prelucrare dupã Contesa de Gencé, doamna Raymond, Baroana de Staffe etc. şi conformã obiceiurilor noastre, Bucureşti, Editura Librãriei Leon Alcalay, Calea Victoriei, 37, 1908, p. III-V. Ştefan G. Carpen, Şezi frumos (Purtarea), Bucureşti, Tipografia Cãrţilor Bisericeşti, 1936, p. 3-13. Victor Grosu, Reguli de educaţie şi bunã-cuviinţã, Chişinãu, tipografia „Tiparul Moldovenesc", 1936, p. 3-4, 134. Ioan Opriş, Tinere pregãteşte-te pentru viaţã! Culegere de sfaturi practice. Secretul unui cãmin fericit, Blaj, Tipografia „Lumina" Miron Roşu, 1945, p. 15-16.

Implicatã difuz în scrieri sapienţiale, istorice, morale şi chiar literare de pânã la 1850, norma comportamentalã începe sã facã, în România, mai ales dupã aceastã datã, obiectul unor cercetãri specializate. Ele sunt orientate cu precãdere pragmatic, deşi interesul de teoretizare al domeniului nu lipseşte cu desãvârşire.

Autorii, la curent cu bibliografia europeanã, opteazã pentru formula cãrţii „de învãţãturã", având succes şi dovedindu-se eficientã într-o epocã ce intenţioneazã, de altfel, a instituţionaliza prioritãţi de manifestare ale spiritului modern. Urgenţa momentului era aceea de a defrişa drumuri de acţiune practicã şi teoreticã, între ele, expunerea şi cultivarea bunelor maniere înţelese ca factor esenţial pentru „îndulcirea moravurilor" şi susţinerea „armoniei sociale". Cu sentimentul viu al ierarhiei, bineînţeles: „Ceea ce mãguleşte în manierele şi convorbirile omului de bunã societate, fãcându-l plãcut, este politeţea sau delicateţea. Ea cuprinde frumoasele calitãţi prin care procurãm plãcerea şi mulţumirea, îndulcim moravurile, înlãturãm iritaţiile şi oprim grosolonitãţile atrãgând iubirea superiorilor, afecţia egalilor şi respectul inferiorilor".

Simptomaticã relativa sinonimie între politeţe şi delicateţe din Codul manierelor bunei societãţi sau arta de a te purta plãcut în societate (1884) de N. Filipescu-Dubãu, dupã cum, cinci ani mai târziu Iosif Ardeleanu identificã politeţea cu purtarea liniştitã, blândeţea, vorbirea linã, loialitatea.

Moderaţie, deci, şi prin aceasta, ne situãm în chiar interiorul tradiţiei europene. În Despre îndatoriri (XXVII), Cicero includea între componentele conduitei frumoase cumpãtarea, modestia, liniştea deplinã a tulburãrilor sufletului şi mãsura în fapte. Pentru ca, în pragul lui 1500, Pico della Mirandola sã sintetizeze, în Despre demnitatea omului, dependenţa spiritului de cele trei precepte delfice: „1) nimic prea mult, dupã care acţioneazã morala, aratã just mãsura tuturor virtuţilor din perspectiva moderaţiei. 2) cunoaşte-te pe tine însuţi, provoacã şi îndeamnã la cunoaşterea întregii naturi al cãrei intermediar, precum o verigã, este natura omului. Cãci cine se cunoaşte pe sine, le cunoaşte pe toate în sine. 3) în cele din urmã, luminaţi prin filosofia naturalã şi foarte apropiaţi lui Dumnezeu, vom spune El, adicã eşti, şi prin acest salut teologic, îl vom chema în mod fericit şi familiar pe adevãratul Apollon".

Sigur cã, formulãrile româneşti nu au densitatea şi pregnanţa acestor ilustre repere, dar efortul demonstraţiei lor se îndreaptã spre aceleaşi orizonturi, şi anume, ordonarea destinului dupã înalte imperative morale (incidenţa elinã între bine, adevãr şi frumos, fiind tacit acceptatã ca principiu formator), descoperirea fiinţei ca o fereastrã spre cunoaşterea universului şi a universului ca pe un drum spre cunoaşterea fiinţei, în sfârşit, cultivarea modestiei, cumpãtãrii, a liniei de mijloc, cea auritã.

M-aş opri la încã o posibilã consonanţã a perspectivei româneşti cu cea europeanã. Cãci multe dintre textele de la 1900 redeschid o discuţie cu vastã bibliografie: e politeţea simplã „poleire din afarã", hainã, gest mimetic pur exterior sau (din nou îl urmez pe Iosif Ardeleanu) în cazul când este expresia unor însuşiri nobile, spirituale devine „poleire interioarã", pe deplin asumatã şi asimilatã.

Ajungând aici, nu avem cum sã nu ne amintim de o voce ce se situeazã în posteritatea acestei dezbateri - Aldous Huxley care, în eseul Viermele lui Spinoza, defineşte cele trei posibilitãţi prin care omul îşi poate corecta (depãşi) finitul condiţiei sale: filosofia, religia şi norma de comportament. Iar, în legãturã cu aceasta din urmã, existã soluţia idealã la care puţini, foarte puţini, acced: „A trãi armonios reprezintã o chestiune de tact şi de sensibilitate, de raţiune, echilibru şi permanentã remodelare, o aristocraţie a moralitãţii şi a educaţiei". Şi, imediat: „Dar aceasta e mult prea greu". Într-adevãr, „poleire interioarã" este un ideal şi, cum se ştie, idealul este dificil de atins. În consecinţã, spune din nou Huxley, soluţia accesibilã nu rãmâne, din pãcate, decât una relativ derizorie: „E mai uşor sã trãieşti dupã reguli fixe, decât prin tact şi proprie judecatã". Ca şi Huxley, românii de la 1880 optau pentru calea dificilã.

Dar, sã ne abandonãm jocului sugestiv al coincidenţelor şi sã precizãm cã Viermele lui Spinoza face parte din volumul Faceţi ce vreţi, titlu ce preia o parte dintr-un vers de W. Blake, versul complet fiind: „Faceţi ce vreţi, aceastã lume e o ficţiune". Iar de aici, pe linia anunţatului drum intertextual, nu mai este decât un singur pas pentru a ajunge la Constantin Noica, ce unificã înţelegerea raporturilor eu/regulã, eu/celãlalt, eu/eu într-o metaforã: „Pe lângã marile intransigenţe ale imperativelor categorice şi ale principiilor morale, norma aceasta a noastrã, cuprinsã în se cade - nu se cade, poate pãrea un surâs. / ... / Blajina lui intransigenţã e mai necruţãtoare decât a principiilor. Nu se cade este expresia unei realitãţi de alt ordin, a Sinelui tãu. E o subtilã prezenţã a comunitãţii raţionale, care te investeşte sau te destituie fãrã drept de apel. E ochiul celuilalt, al conştiinţei tale bune. Fã ce-ţi place. Dar dacã nu le place altora, nu-ţi va plãcea pânã la urmã nici ţie. Se cade, sfârşeşte aşadar, şi el la datorie". Norma, corelativ obiectiv al imperativelor morale.

Revenind la 1900, discuţia este mai puţin gravã, dar constatãrile vizând variabilitatea normei în funcţie de circumstanţe nu sunt lipsite de acurateţe: „Regulile de politeţe şi bunã-cuviinţã nu pot fi absolut fixe şi variazã de la o epocã la alta, de la un popor la altul şi dupã împrejurãri. Modul de a fi din timpul lui Ludovic al XIV-lea, nu poate fi cel de astãzi. Altele erau obiceiurile vremurilor când bãrbaţii purtau peruci şi altele cele de-acum. Oricum, lumea modernã se mişcã azi dupã nişte reguli mai mult sau mai puţin fixe şi cine vrea sã fie la înãlţime şi sã nu parã nici ridicol, nici prost crescut, trebuie sã ţinã seama de ele. Regulile bunei-cuviinţe ne învaţã sã trãim o viaţã nouã, şi în noi înşine şi în afarã, formându-ne ideile şi disciplinând apucãturile noastre".

„Poleire interioarã"/„din afarã", „se cade"/„nu se cade", dileme la care se raporteazã oamenii cumsecade.

PASUL DOI

Epistolar: de la scrisorile ca semn pentru felul în care "trebuie un neam sã pãşeascã la învãţãturi formoase", la Codul epistolelor elegante.

 

„Vedeţi, fraţilor români! scrisorile întru aceastã carte puse aratã cum trebuie un neam sã pãşeascã la învãţãturi formoase, prin şcoli, la meşteşuguri şi mãestrii folositoare care aduc neamului strãlucire şi prin care şi alte neamuri au înãlţat cornului numelui sãu".

De citit: Constantin Diaconovici Loga, Epistolariul românesc, Buda, 1841 (reprodus dupã antologia Şcoala Ardeleanã, III, Bucureşti, Editura Albatros, Colecţia Lyceum, p. 257-263). M. Strajanu, Epistolar cuprinzând regule, modele şi teme de exerciţie pentru felurite epistole, petiţiuni şi alte acte private şi publice, Craiova, Tipografia David J. Benvenisti, str. Justiţiei, 20, 1893, p. 5-18. Adolphe Steinberg, Adevãratul cod al manierelor elegante pentru junii de orice condiţiune, Bucureşti, Editura Librãriei H. Steinberg, strada Şelari, 18, 1894, p. 89-119. Mateiu I. Caragiale, Codul epistolelor elegante, în Al. Oprea, Mateiu I. Caragiale - un personaj. Dosar al existenţei, Bucureşti, Biblioteca Manuscriptum, Muzeul Literaturii Române, 1979, p. 274-281, cu precizarea „Texte comunicate, prezentate, transcrise şi traduse de Barbu Cioculescu".

Cum republicarea epistolarelor poate pãrea pentru un cititor obişnuit cu navigarea pe fax şi pe internet o excentritate sau chiar o inabilitate editorialã, aş întârzia puţin asupra fenomenului.

Departe de a fi pãrãsit scena actualitãţii (cum s-ar putea aceasta în chiar secolul în care comunicarea a devenit o realitate planetarã?), „mania epistolarã" a intrat într-o altã vârstã, cu nimic mai puţin fermecãtoare (şi imprevizibilã!) ca cea veche. Ea are noi haine, procedee şi strategii pentru cã noi sunt circumstanţele de existenţã şi rigorile mentalitãţii din care face parte. Comprimarea timpului şi a spaţiului, viteza aproape fulgerãtoare a transmiterii mesajului, reprezintã condiţiile exterioare pentru funcţionarea noului epistolar. Dar, mai importante mi se par condiţiile interioare, cele ce definesc, pentru omul modern, corespondenţa: accentuarea însingurãrii, estomparea valorii prieteniei, controlul luciditãţii asupra acestei forme de autoanalizã şi confesiune care este, pânã la urmã, relatarea epistolarã şi, în ultimã instanţã, spaima de a-şi asuma o mãrturisire ce poate deveni oricând o mãrturie. Urmãri? Şi descreşterea (cantitativã) a fluxului epistolar cotidian şi/sau estomparea amprentei personale, pânã la prãbuşirea gestului de a scrie într-un gest pur formal, ca în cazul felicitãrilor gata tipãrite, la care singura contribuţie a expeditorului rãmâne semnãtura. Felicitãri care, din 1843, când britanicul sir Henri Cole le-a inventat în preajma Crãciunului, şi-au extins aria de referire la aproape toate datele importante din biografia indivizilor şi a colectivitãţilor. Surpat din interior, dar şi din exterior de atâtea forţe, prestigiul scrisorilor rãmâne totuşi, mãcar teoretic, neatins. Este evocat, printre alţii, din perspectiva unui moralist, de Emil Cioran, într-un text din 1984, intitulat chiar Mania epistolarã: „Conversaţie cu un absent, scrisoarea este un eveniment major al singurãtãţii. Adevãrul despre un autor e de cãutat mai degrabã în corespondenţa sa. Cel mai adesea, opera este o mascã. / ... / În fond, cãrţile sunt accidente. Scrisorile - evenimente. De aici şi suveranitatea lor. Mai mult decât cele scrise de noi, scrisorile primite sunt cele care conteazã. / ... / Acum nu mai pot conta pe aceastã manie, mania de scrie şi a rãspunde la scrisori. M-a pãrãsit iar absenţa ei m-a fãcut sã înţeleg - mult mai mult decât orice alte simptome - cã trebuie sã mã mulţumesc de acum înainte cu rolul ruşinos de supravieţuitor".

Dar, sã revenim la epistolarele româneşti de demult cuprinzând în genere douã secţiuni: expunerea regulilor şi arãtarea modelelor.

În ceea ce priveşte prima direcţie, existã o îndelungatã tradiţie europeanã şi iatã, dupã 1840, şi româneascã, pentru inventarierea normelor de redactare a unei scrisori, norme ce trebuie, evident cunoscute şi, bineânţeles respectate, întrucât este şi ruşinos şi periculos sã le neglijezi. Atât în practica corespondenţei private, cât şi a celei oficiale, sancţiunea erorilor e imediatã, fãrã drept de apel. Este un domeniu în care regulile trec din veac în veac (comparaţia dintre Epistolarul românesc de la 1840 şi Codul epistolelor elegante, pe care Mateiu Caragiale îl imagina dupã aproape 100 de ani, poate fi în acest sens, concludentã), singurele variaţiuni fiind cele dictate de noile tehnologii şi sisteme de transmitere a informaţiei (maşina de scris, fax-ul, e-mail, cartea poştalã, cartea poştalã ilustratã, telegrama).

Iar una dintre regulile neschimbãtoare este cea a claritãţii. În plus, pentru ca sã poatã cineva scrie clar „acel însuşi", trebuie sã înveţe „drept şi luminat a cugeta". Nici urmã de originalitate în aceste prime cerinţe existente la Constantin Diaconovici Loga sau la ceilalţi autori care, fiecare într-o variantã personalã, reiau ideea. Pur şi simplu pentru cã ele strãbat formativ mentalitatea europeanã, întemeindu-se pe surse antice. Îl evocãm, aşadar, pe Aristotel, la care, între calitãţile stilului, sunt numite puritatea (corectitudinea, respectarea regulilor gramaticale, armonia între limbã şi gândire), precizia (proprietatea termenilor, victoria denotativului), simplitatea şi, în sfârşit, claritatea. Adicã, şi aici sugestiile etimologice sunt puse în alertã, vorbirea trebuie sã aducã luminã în spirit: „Dacã discursul nu-şi aratã obiectul, el nu-şi va îndeplini funcţiile". Claritatea revine ca cerinţã majorã la Quintilian, la Cicero şi, bineînţeles, la Boileau: „Înainte de a scrie, învãţaţi sã gândiţi. Dacã ideea e mai mult sau mai puţin obscurã, expresia o urmeazã". Pentru ca, în continuare, sã ajungã spre vremurile moderne. Adicã, la noi.

Dar nu numai permisivitãţile, ci şi restricţiile epistolarelor româneşti le urmeazã pe cele europene, aşa cum s-au constituit mai ales dupã 1600, sursa fiind tot Antichitatea. Propun, din nou, lectura textelor de dupã 1840 în paralel cu interdicţiile aristotelice vizând abuzul de cuvinte compuse, de neologisme sau de perifraze lungi, inoportune, frecvente.

Dacã la nivelul regulilor teoretice, stabilitatea este totul, la nivelul modelelor practice triumfã variabilitatea. Analiza stilisticã aplicatã relevã o vizibilã modificare de mentalitate, forma vidã a epistolei, modelul ei abstract fiind umplute la 1840 şi la 1893 cu alte trãiri.

Astfel, scrisoarea de peţit a unui neguţãtoriu bogat cãtre o domnişoarã orfanã (sãracã), dar cu bune însuşiri dãruitã, apreciazã exclusiv însuşirile morale şi intelectuale ale tinerei, declaraţia de dragoste directã este ocultatã, dezvãluirea emoţiei de neconceput, aşa încât, singurul fãgaş admis rãmâne cel al cãsãtoriei: „sunt aprins de pofta în veac de a te avea soaţa mea". Rãspunsul este redactat din perspectiva viitoarei soţii şi nu a actualei iubite (sau prietene), tonul Epistolarului accentuând pragmatic circumstanţele tranzacţiei matrimoniale. Pentru inefabilul iubirii nu prea mai este nici timp nici loc.

Nu aceeaşi este situaţia 50 de ani mai târziu, când strigãtul de dragoste este rostit pe ton înalt şi, îmbrãcat în recuzita retoricã a literaturii de consum din epocã, totul, fiinţa semnatarului scrisorilor, silueta tinerei („eşti intelectualmente vorbind, fiinţa cea mai frumoasã a sexului dumitale"), lumea întreagã, fiind invadate de voluptate şi de un amor fãrã margini, înfocat, cotropitor. Iar, cum preaplinul sufletesc este greu de stãpânit, tânãrul aleargã, precum Werther, în „crângul apropiat unde dulcea melodie a Filomelelor îmi deşteaptã imagini încântãtoare. Arborilor verzi, vãilor tãcute şi florilor mirositoare le povestii fericirea, voluptatea mea, încântarea mea. Evocai în memoria mea toate acele ore frumoase ce le-am petrecut în societatea dumitale şi mã simţii minunat de fericit, fiindcã mi se pare cã nu-ţi sunt cu totul indiferent. Scumpã, divinã Ecaterino! Te iubesc cu un amor nespus şi în veci te voi iubi".

Reticenţã şi exaltare, impersonalitate parcã deliberatã şi asumare parcã în exces a trãirii, iatã soluţii epistolare la început şi la sfârşit de secol XIX. Cum va fi arãtând, oare, un epistolar al mileniului trei?

PASUL TREI

Codul conversaţiunei polite: în salon dar şi la telefon. O dilemã a sfârşitului de secol: "E bun uzul ce se face cu cuvântul intim tu ?".

„Lectura ziarelor alimentã toate conversaţiunile. Fãrã dânsa ce ar avea cineva de zis într-un salon dupe reflecţiunea obicinuitã asupra timpului frumos sau ploios şi dupe digresiunile monotone asupra modelor?".

De citit: Codul conversaţiunei polite sau arta de a reuşi în lume, coprinzând legile, regulamentele, uzurile şi aplicaţiunea langagiului elegant şi polit, Bucureşti, Tipografia Laboratorilor Români, strada Modei, 3, 1869, p. 1-33, 164-183. Codul manierelor elegante, politeţe, convenienţe, civilitate, coprinzând legile, regulamentele, uzurile şi exiginţiele societãţii cultivate, Bucureşti, 1870, p. 170-190. Adolphe Steinberg, Adevãratul cod al manierelor elegante pentru junii de orice condiţiune, Bucureşti, Editura Librãriei H. Steinberg, strada Şelari, 18, 1897, p. 145-146. Victor Grosu, Reguli de educaţie şi bunã-cuviinţã, Chişinãu, Tipografia „Tiparul Moldovenesc", 1936, p. 115-116.

Apãrut la Bucureşti, în 1869, Codul conversaţiunei polite sau arta de a reuşi în lume, coprinzând legile, regulamentele, uzurile şi aplicaţiunea langagiului elegant şi polit va fi urmat, un an mai târziu, de Codul toaletei civile şi Codul manierelor elegante formând împreunã, dupã mãrturisirea celui (celei?) care a declanşat şi supravegheat tipãrirea lor, „un curs complect de educaţiune". Nu vom şti niciodatã cui i se datoreazã aceastã iniţiativã fãrã precursori dar şi fãrã urmaşi în cultura românã cãci deşi bibliografia domeniului este amplã, lipsesc asemenea serii integratoare. Introducerile celor trei coduri sunt semnate de E.Ş.. Nimic mai mult. Restul e tãcere. Sigur cã nu este vorba despre lucrãri originale, titlurile recunosc expres acest lucru („operã prelucratã", „operã lucratã" dupã „coduri francese", „dupã diferiţi autori francesi") dar simplu fapt cã, la 1870, cititorii români au luat cunoştinţã de stadiul contemporan al cercetãrilor europene de profil nu e deloc lipsit de semnificaţie.

Deschidem Codul conversaţiunei polite şi chiar pe prima paginã, deasupra enigmaticelor iniţiale, gãsim consideraţii de realã actualitate. Conversaţia este o „cheie magicã" în stare a deschide orice uşã iar influenţa ei „joacã prim rol în toate afacerile lumei; ea decide adesea de soarta celor mulţi, deşi foarte puţini ştiu sã aprecieze importanţa ei". Atentã a respecta convenienţele sociale, conversaţia este un dat „natural", totuşi rolul educaţiei este hotãrâtor în a-i perfecţiona şi cizela înfãţişãrile. Rolul educaţiei dar, corecţie imediatã, plinã de sugestii, şi frecventarea saloanelor sau reuniunilor publice. Stãruinţa „de a plãcea" este fireascã însã, hotãrâtoare nu sunt însuşirile exterioare (tinereţe, frumuseţe fizicã), importantã, decisivã chiar, este nobleţea spiritului, singura în mãsura a conduce cum se cuvine fluxul întrebãrilor, rãspunsurilor, replicilor. Iar, în aceastã direcţie, sancţiunile sunt imediate, „cuvintele deplasate" şi nu numai ele putând atrage „teribila excomunicaţiune".

În sfârşit, o ultimã şi deloc neglijabilã precizare. Deşi Codul este expresia mentalitãţii europene de la mijlocul secolului trecut, sau poate tocmai de aceea, principiile ce-l alcãtuiesc sunt recomandate bãrbaţilor dar şi sexului frumos „cãci nu putem scãpa din vedere cã societatea datoreşte femeilor bucuriile sale cele mai dulci şi graţiile cele mai atrãgãtoare".

Dar, sã rãsfoim nu doar Introducerea, ci şi Codul conversaţiunei polite ce conţine observaţii prezente în orice tratat clasic de retoricã, de la cele oarecum obligatorii, referitoare la importanţa gramaticii („jug" ce trebuie abil manevrat) sau a jocului fizionomic şi gestic (mâna, aceastã „limbã suplementarã a omului"), la cele definitorii: lista subiectelor interzise sau pasibile de a fi marginalizate, folosirea citatelor şi proverbelor („locurile comune" din manualele antice), cadenţa şi extensiunea armonicã a digresiunilor. Anecdotele trebuie sã fie nu numai noi ci şi scurte aşa cã „sã te grãbeşti a ajunge la capãt cu riscul de a face ca anecdota sã-şi piardã efectul". În caz contrar, vorbitorul este sfãtuit sã pãrãseascã locul dezbaterii, sã „cate mijlocul cel mai onest de-a se strecura, a-şi lua pãlãria şi a pleca".

Codul apare în româneşte în 1869. În 1870 se nãştea Hilaire Belloc, cunoscut autor de romane, biografii, cãrţi de cãlãtorie dar, mai ales, de eseuri între care acea seducãtoare Introducere în arta de a plictisi, o introducere obsedatã a surprinde „efectul de luminã a plictiselii". Plictisealã deliberatã, bineânţeles, şi tocmai datoritã acestei premeditãri lucide, este nevoie de „talente speciale, ca pentru orice artã, de altfel". Iar în dinamica, în strategia acestui curs scurt de pisãlogealã existã metode banale dar şi metode „subtile" precum „cea inventatã cu vreo treizeci de ani în urmã de un înalt funcţionar. Acesta recomanda sã asculţi pe cel ce ţine sã te plictiseascã pânã când îşi închipuie cã şi-a atins scopul - sau ceea ce crede el cã îi e scopul; atunci, arborând un aer de supremã indiferenţã, sã-l întrebi de ce nu continuã. Pentru a preântâmpina aceastã formã de defensivã nu e rãu sã reiei povestea de la capãt. Ca sã se înveţe minte!". Dar cea mai eficace apãrare este replierea şi pãrãsirea terenului de cãtre victimã. Majoritatea cercetãtorilor artei de a plictisi o considerã drept „semnul infailibil al biruinţei". Victorie pe care bucureşteanul şi londonezul o gândesc, iatã, în termeni atât de asemãnãtori.

Sigur cã toate acestea au o veritabilã savoare pentru cititorul anului 2000, dupã cum s-ar putea ca el sã fie atent şi la recomandãrile de lecturã ale Codului de la 1869: nu romanţului şi broşurilor politice, da ziarelor, almanahurilor, biografiilor. Ziarele, aşadar, în centrul atenţiei. Sã recunoaştem însã cã, la 1869, acest lucru echivala, pentru românii din toate provinciile ţãrii, doar cu un deziderat dar şi aşa este extraordinar cã ei se dovedeau a fi pregãtiţi pentru un fenomen ce nu va întârzia sã se extindã. Adicã, „controlul acestui zeu modern care se numeşte opiniunea publicã". În fond, societatea civilã şi între ei, jurnaliştii, am spune astãzi. Rolul acestora e apreciat cu exactitate încã de acum un secol: „Existenţa ziarelor se leagã foarte strâns de aceea a vieţii sociale. De am suprima ziarele, societatea ar deveni nulã, totul s-ar reduce la naraţiuni rãutãcioase şi ridicole în comptul altora. Nimeni n-ar mai ştii unde se aflã şi unde trãieşte. Locuitorii din Buzãu sau din Iaşi ar deveni cu desãvârşire americani pentru cei din Bucureşti şi chiar locuitorii aceluiaşi oraş ar rãmâne strãini unii de alţii şi nu ar mai vedea nimic dincolo de strada lor sau de etajul lor de sus. / ... / De n-ar exista critica şi publicitatea, omenirea ar fi încã şi astãzi în aceeaşi stare în care se afla înainte cu douã mii de ani. Fãrã criticã, progresul n-ar fi fost cu putinţã şi numai prin criticã s-au putut sãvârşi înaintãrile ce vedem în zilele noastre".

Mai ar fi un ultim accent. În pas cu vremea, codul se vede nevoit sã ţinã seamã de o nouã subdiviziune a conversaţiei, cea telefonicã. În 1936, Victor Grosu observa ceea ce deceniile urmãtoare vor confirma: „Telefonul a fãcut sã disparã toate formalitãţile şi înfloriturile retorice, de multe ori inutile, însã buna educaţie şi bunele maniere cer şi aici în transmiterea ştirilor o bunã-cuviinţã". Cãci, „la telefon, îndeosebi, se aratã buna creştere a cetãţeanului".

O frazã ce ar putea fi rostitã şi azi, nu-i aşa?

PASUL PATRU

Ţinuta ca expresie a unor "însuşiri morale".

„Dupã cum zisei mai sus, ţinuta bunã este efluxul unor însuşiri morale şi nu spirituale şi omul aplicat spre rãutãţi arareaori o poate avea".

De citit: Codul toaletei civile. Simplitate, igienã, eleganţia,. Coprinzând legile, regulile, aplicaţiunile şi exemplele artei de a îngriji de persoana sa şi de a se înveşmânta cu gust şi metodã. Operã prelucratã dupã diferite coduri franceze pentru uzul ambelor sexe ce vor dori a învãţa arta de a se înveşmânta simplu, igienic şi elegant, Bucureşti, Tipografia Laboratorilor Români, strada Modei, 3, 1870, p. 49-70, 81-117. Corneliu Pop Pecurariu, Regule de Bon-Ton, Blaj, Tipografia Seminarului gr.-cath., 1882, p. 46-48. Iosif Ioan Ardeleanu, Eticheta. Studiu social prelucrat dupre autori strãini cu luarea în consideraţiune a împrejurãrilor noastre sociale, Arad, Tipografia Diecesanã, 1889, p. 28-30. M. Strajanu, Manual de bunã-cuviinţã, Craiova, Tipo-Litografia Naţionalã Ralian şi Ignat Samitca, 1890, p. 37-42.

Un capitol despre ţinutã, igienã corporalã, vestimentaţie, modã spune mult despre felul în care gândeau oamenii de demult dar şi despre felul cum gândesc cei de acum.

Ne intereseazã, desigur, Codul toaletei civile (1870) cãci pune în circulaţie idei europene adaptate universului de aşteptare a românilor. Ne intereseazã, însã, încã mai apãsat pledoariile lui Corneliu Pop Pecurariu, Iosif Ioan Ardeleanu sau M. Strajanu apãrute la Blaj, Arad şi Craiova, între 1880-1890.

Ţinuta, spun aceştia, este „reflexul unor însuşiri morale", al educaţiei dar şi al „intuiţiunei proprii". Şi, tot astfel, a 12-a, ultima, dintre Maximele igienice din Manualul de bunã-cuviinţã scris de M. Strajanu aparţine domeniului vieţii spirituale şi morale: „Cel mai mare bun pentru om este liniştea şi mulţumirea sufleteascã. Fereşte-te de supãrãri şi emoţiuni prea mari, deopotrivã stricãtoare corpului ca şi sufletului. Dacã nu poţi fi totdeauna vesel, cautã sã fii totdeauna liniştit. Deprinde-te a fi pururea stãpân pe simţãmintele şi voinţa ta. În aceasta stã adevãrata educaţiune. În aceasta stã demnitatea şi mãrirea moralã a omului. Când ai o bucurie, fii cumpãtat şi adu-ţi aminte de rãu. Când întâmpini o nenorocire, fii resignat şi nu pierde speranţa în tine însuţi".

Şi unde îşi gãseşte cumpãtarea locul cel mai potrivit dacã nu pe câmpul de bãtãlie cu extravaganţele vestimentare? Cãci prin cumpãtare clasa de mijloc din secolul trecut limita tentaţia luxului: „Am auzit pe mulţi plângându-se contra luxului celui mare ce-l dezvoltã societatea româneascã cu ocaziunea petrecerilor. Plângerea e dreaptã şi greşala aceasta socialã trebuie combãtutã în tot modul. Societatea inteligentã româneascã se compune din clasa aşa numitã a funcţionarilor care pentru existenţa lor de toate zilele sunt avizaţi numai la bietul salariu anual şi dacã domnul sau doamna casei fac lux, salariul nu numai cã trece dar nici nu ajunge". Soluţia? Cum cei cu venituri modeste sunt tentaţi a-i imita pe cei cu venituri mari cãzând „jertfã luxului", reforma trebuie sã porneascã de la aceştia din urmã: „Trebuie luat odatã începutul la introducerea simplicitãţei, trebuie eschis luxul ruinãtor. Începutul în acest respect trebuie sã-l facã avuţii, cãci omenirea s-a îndatinat a-i considera pe aceştia ca dãtãtori de ton nu numai în societate ci şi în alte lucruri".

Cine mai poate spune cã multe dintre paginile vechi nu sunt mereu noi?

PASUL CINCI

Îndreptar practic. Evenimente, gesturi şi atitudini cotidiene: "prânzul burghez", întâlnirea de afaceri, salutul, reverenţa, strângerea mâinii, cadoul, pe stradã, în restaurant, cafenea, cofetãrie, la teatru, concerte, conferinţe, la patinaj, tenis, vânãtoare, dar şi la recepţiuni, baluri, serate

 

„Nimic nu este supus unei schimbãri mai mari decât tabloul ce ni-l oferã strada. În cursul deceniilor el s-a schimbat cu totul silindu-ne la obişnuinţe şi datini cu totul noi."

De citit: Codul conversaţiunei polite sau arta de a reuşi în lume, coprinzând legile, regulamentele, uzurile şi aplicaţiunea langajului elegant şi polit, Bucureşti, Tipografia Laboratorilor Români, strada Modei, 3, 1869, p. 100-102. Iosif Ioan Ardeleanu, Eticheta. Studiu social, Arad, Tipografia Diecesanã, 1889, p. 30-31. Alina, Buna cuviinţã. Cum sã se poarte omul în toate ocaziile vieţei, Bucureşti, Editura Librãriei Leon Alcalay, Calea Victoriei, 37, 1908, p. 15-36. Victor Grosu, Reguli de educaţie şi bunã-cuviinţã, Chişinãu, Tipografia „Tiparul Moldovenesc", 1936, p. 100-120.

Este îndreptarul practic supus eroziunii determinatã de metamorfoza sau doar modificarea mentalitãţilor, a obiceiurilor, a uzanţelor? Altfel spus, data de apariţie a unui cod de reguli este imprimatã doar pe pagina de gardã a volumului sau şi în structura de adâncime a textului? Iar dacã este aşa, la ce ne mai foloseşte rãsfoirea unor cãrţi de la 1870, de la 1889, de la 1908, de la 1922 sau de la 1936, din moment ce o poruncã sunã imperativ: la vremuri noi, reguli noi! Total noi?

Citiţi ca şi mine paginile (incluse în lista bibliograficã din Addenda) şi vã veţi convinge cã rãspunsul trebuie sã facã apel, nu la antinomii, ci la nuanţe, mai ales în condiţiile în care o parte, o mare parte, cea mai mare parte dintre sfaturile de demult nu au în ele nimic surprinzãtor. Cãci le urmãm şi astãzi. Dupã cum şi astãzi, gestul politicos nu e înţeles ca un gest „pur formal", aşa încât, de pildã, „cultura omului o puteţi judeca dupã salutare". Salutul, şi nu doar el, ca „semn al bunei-creşteri".

Sigur cã în nomenclatorul de sfaturi se gãsesc unele foarte fireşti în lumea lui Caragiale sau Sadoveanu, rãmase în viaţã şi mai târziu, dar cu un accent de semnificaţie modificat. Oricum, un pasaj (şi nu e singurul) meritã a fi citat: „Bãrbatul în stradã, grãdini, parcuri, teatre etc., oferã întotdeauna braţul stâng unei femei care se aflã astfel sub protecţia bãrbatului. Acesta, în vreme ce femeia se reazimã de braţul lui, trebuie sã aibã liber braţul drept, ca sã poatã la nevoie s-o apere. Cuvântul apãrare e luat aci în sensul cel mai larg. El trebuie s-o pãzeascã de-o primejdie posibilã, sã facã drum prin mulţime, într-un cuvânt, trebuie sã asigure mersul şi sã-l dirijeze".

Suntem, în pragul lui 1900, în plinã tranziţie şi autorii înregistreazã ieşirea din scenã a unor obişnuinţe: sãrutarea de mânã, care nu mai e „la modã" şi s-a retras „în cercuri mai încrezute", la fel a „trecut vremea pãlãriilor cu pene, când cavalerii mãturau pãmântul fãcând tot felul de mişcãri care astãzi, ar pãrea ridicole".

Lumea aratã altfel, se afirmã decis, deşi o discretã nostalgie se lasã întrevãzutã: „Au dispãrut locurile romantice şi provinciale care aduceau cu ele în oraşele noastre stângãcia lor naivã". Acum, „în secolul nostru de circulaţie rapidã, a grabei fãrã rãgaz dupã câştig, omul care se plimbã, este înconjurat de alţi oameni grãbiţi. Toate strãzile, chiar şi cele mai elegante, sunt democratizate şi nu mai oferã nici un loc de solemnitate liniştitã, ca pentru generaţiile trecute. Unde odinioarã s-a putut merge încet, şi unde s-a discutat tacticos de mult lucruri importante, acolo duduie astãzi zgomotul infernal al circulaţiei, acolo mulţimea şi realitatea vehiculelor constrânge pe pieton de a merge repede şi schimbã purtarea lui galantã faţã de doamne şi oamenii bãtrâni". Şi totuşi, exigenţele impuse de lumea cea nouã sînt acceptate cu luciditate: „În secolul feudalismului se putea pãrãsi casa numai înarmaţi cu spadã şi pavãzã, pentru a fi scutit de un atac, pe când astãzi, se impune a deschide ochii şi a cunoaşte regulile circulaţiei, cãci secretul fiecãrei siguranţe este ordinea, iar al fiecãrei circulaţii fãrã fricţiuni, este buna-cuviinţã. De aceea, se merge bine pe strãzile acelor oraşe în care ordinea este menţinutã de poliţie şi politeţe şi unde publicul se supune regulilor acestora".

Nu mai suntem, e drept, în secolul feudalismului, dar, iatã, cã spaţiul în care oamenii trãiesc mai mult ca altãdatã, spaţiul deschis al strãzii, este reglat tot de legile politeţei (şi ale poliţiei, sugestivã paronomazã!), la fel ca şi spaţiul închis al casei, salonului, sufrageriei, al camerei.

Modernul descoperã strada. Iar pentru el, strada este o metonimie a mentalului colectiv, sau cum spunea Victor Grossu, prin anii '36, „în viaţa de stradã se oglindeşte cultura oraşului". Şi, cum lumea este în continuã mişcare, schimbarea este cuvântul - cheie. Suntem, repet, în 1936 şi nu în 1996! Dar şi atunci se observa necesitatea adaptãrii la noi obişnuinţe: „Nimic nu este supus unei schimbãri mai mult decît tabloul ce ni-l oferã strada. În cursul deceniilor, el s-a schimbat cu totul prin apariţia tramvaielor, a automobilelor şi, în unele pãrţi, din cauza aeroplanelor etc., care de multe ori ne silesc la obişnuinţe şi datini noi".

Sã pãşim, însã, din stradã spre interior pentru a constata cã şi aici se produce o desprindere de vechi cutume. O noutate ar fi prânzul burghez diferit de prânzul de mare ceremonie întâlnit numai „la clasele foarte avute", dar şi de prânzul de familie „care se poate împãca cu mediocritatea fortunei". Extrem de interesant, ochiul ce-l priveşte este mai degrabã al unui economist, decât al unui maestru în arta culinarã: „Sã revenim dar la prânzul burghez şi pentru ca lectorul sã nu cadã în eroare, s-o spunem cã, într-o casã bine întreţinutã, cheltuielile mesei nu trebuie sã treacã de-a treia parte din venit, sub pedeapsa de-a se ruina. Aceastã regulã de o exactitate riguroasã, se-aplicã bogaţilor, ca şi sãracilor. Consiliul e cam dezavantajos pentru gastronomi, dar e foarte adevãrat. Adio, da, sufragiul special pentru tãierea cãrnurilor, adio serviciilor de-argint aurite, adio policandrului de cristal şi altor ornamente de galã, adio, în fine, bucatelor de vânaturi şi lux". Este prânzul clasei de mijloc de acum un secol şi, urmând detaliile înscrise în Codul manierelor elegante (1870), putem aproxima imaginea nivelului de trai: „Cantitatea varietãţii acestor mâncãruri se poate întinde sau restrânge dupã numãrul oaspeţilor, dar sã ne oprim la un termen mediu, sã luãm de bazã opt sau zece persoane. În acest caz, serviciul este îndestulãtor dacã se compune de supã sau altã ciorbã, de douã feluri de mesele, de un rasol garnit, de douã feluri de mâcãruri calde, de o fripturã, de salatã, de peşte, de niscareva prãjituri şi de un desert suficient".

În aceastã operaţiune de reconstituire, orice informaţie ne intereseazã: şi cum se aleg cadourile („atenţiune foarte delicatã, dar nu extravagantã") şi cum sunt redactate invitaţiile pentru bal, care e îmbrãcãmintea potrivitã pentru vizitã, pentru teatru, pentru concerte, pentru sport (cu evitarea expresã a „excentritãţilor modei" menite doar sã „stârneascã senzaţie"), cum se aranjeazã o masã de sãrbãtoare ca şi o masã de fiecare zi. Ne intereseazã nu doar din curiozitate şi interes pentru noutãţile uimitoare, pregnante sau, doar colorate, ne intereseazã şi pentru liniştea pe care o cãpãtãm pentru cã, trecând în revistã aceste noutãţi, regãsim puncte stabile ale propriilor noastre obişnuinţe actuale. Noutatea vechiului, aşadar.

PASUL ŞASE

Coduri specializate. Curtea Regalã. Corpul ofiţeresc. Adolescenţi şi tinerimea studioasã.

De citit: Th. Vãcãrescu, Ceremonialul Curţei Regale a României, Bucureşti, Tipografia Curţei Regale, propr. F. Göbel, Pasagiul Român, 12, 1882. V. Mitrea, Ofiţerul în societate, Sibiu, Tipografia Şcoalei Speciale de Cavalerie, 1932. Corneliu Pop Pecurariu, Regule de Bon-Ton, Blaj, Tipografia Seminarului gr.-cath., 1882. Adolphe Steinberg, Adevãratul cod al manierelor elegante pentru junii de orice condiţiune, Bucureşti, Editura Librãriei H. Steinberg, strada Şelari, 18, 1897. E. Bosianu, Codul manierelor lumei culte pentru buna creştere şi educaţia copiilor şi adolescenţilor, Bucureşti, Tipografia Gutenberg, Joseph Göbel, strada Doamnei, 20 (biserica Kalinderu), 1898.

Din aceastã trecere în revistã nu pot lipsi codurile specializate, urmãrind comportamentul unor anumite categorii socio-profesionale şi de vârstã din societate. Simplu fapt cã ele existã încã din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, spune ceva despre funcţionarea instituţiilor statului, cãci doar dupã depãşirea ezitãrilor începutului şi limpezirea principiilor pot sã aparã şi „manuale" de acest tip dedicate Curţii Regale, armatei, şcolii. Nu am gãsit (ceea ce nu înseamnã cã nu existã fie şi într-un colţ prãfuit de bibliotecã) cãrţi interesate de statutul breslelor, diferiţilor meseriaşi, şi, mai ales, funcţionarilor publici. La fel, al avocaţilor, al editorilor sau al jurnaliştilor, profesii strãlucit reprezentate în lumea româneascã de dupã 1850.

Rãmânem, deci, la ceea ce putem reintroduce în circuitul public şi începem cu Ceremonialul Curţei Regale de Th. Vãcãrescu, doldora de imagini ale etichetei cotidiene, dar şi de rigorile momentelor sãrbãtoreşti, precum obiceiurile Bobotezei, obiceiuri care au rezistat, de altfel, în memoria generaţiilor mature, chiar şi dincolo de pragul lui 1947, când monarhia a devenit, bibliografic şi nu numai, un subiect tabu. Chiar cu aceastã observaţie îşi începe, de altfel, profesorul Klaus Heitmann studiul Cultura germanã şi românã la Curtea lui Carol I şi a Reginei Elisabeta (Carmen Sylva), publicat într-o formã prescurtatã în „Caiete critice", 1-2 (50-51)/1992 şi inclus, apoi, în Oglinzi paralele, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996: „Curtea Regalã, viaţa la Curte şi cultura de Curte din Regatul României prezintã particularitãţi de care cercetarea istoricã nu s-a ocupat încã pânã în prezent. Motivul absenţei oricãror cercetãri de acest gen, e uşor de presupus. În cei 42 de ani care s-au scurs de la abolirea monarhiei, la sfârşitul anului 1947, nici o retrospectivã istoricã asupra fostei dinastii, care sã n-o fi condamnat, din perspectiva ideologiei comuniste, n-a fost permisã[1]. Nici în afara României nu au fost realizate cercetãri pe aceastã temã[2] . De aceea, studiul de faţã - care nu doreşte şi nu poate sã fie mai mult decît o primã schiţã - se mişcã pe un teren nedesţelenit din punct de vedere istoric şi mai ales cultural".

De asemenea, o surprizã pentru cititorul de azi poate fi şi imaginea pe care V. Mitrea o proiecteazã asupra Ofiţerului în societate, recunoscând cã, în 1932, când aceastã carte apãrea la Sibiu, ofiţerii erau admişi de drept în elita societãţii, fiind pretutindeni întâmpinaţi cu deosebitã consideraţie. Cãci respectul mai degrabã decât admiraţia zgomotoasã rãsplãteau rigoarea unei caste supusã spiritului de geometrie, dar înţelegând a se pleca, cu eleganţã, şi cerinţelor spiritului de fineţe. Ofiţerul, acest fanatic al ideii de onoare avea toate datele de a deveni un erou dilematic, personaj literar de succes, cum s-a şi întâmplat, nu doar la noi, ci şi aiurea. Deocamdatã, îl vedem în realitate, ascultând în viaţa publicã de o unicã devizã: „Dã dovadã de cumpãtare şi aci, ca şi pretutindeni".

Deloc întâmplãtor, cumpãtarea este şi una dintre „virtuţile sociale", formând buna conduitã a unui tânãr. Alãturi de cumpãtare: bunãtatea, onestitatea, dreptatea şi toleranţa.

Dar programul educaţional 1900 ascultã nu numai de nobile imperative morale, ci şi de eficiente cerinţe practice, adolescentul sau tânãra fatã, fiind pregãtiţi (antrenaţi) pentru a înfrunta greutãţile şi a trãi bucuriile vieţii. Un program educaţional condus cu luciditate şi vigilenţã criticã.


[1] Exemple de scrieri antimonarhice din era Ceauşescu sunt antologiile: Moharhia de Hohenzollern, Auri sacra fames, Scrieri din literatura… şi Gîndirea social-politicã… (vezi la Bibliografia acestui studiu alte detalii în legãturã cu aceasta, ca şi în legãturã cu toate celelalte titluri citate în notele care urmeazã) (n.K.H.)

[2] Aşa cum existã, de exemplu, pentru Europa de vest, în Culegerea Hof, Kultur und Politik… (m.K.H.)

Pagina anterioara - Despre autor - Sumar - Home - Pagina urmatoare >>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Antoaneta TANASESCU - Last update: February 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU