Cuvânt înainte

Procesele de emisie, intermediere şi receptare a informaţiei au cunoscut în ultimele decenii schimbãri profunde. În noul context creat de evoluţiile din câmpul tehnologiilor informãrii şi comunicãrii, zonele intermedierii şi receptãrii au dobândit o importanţã majorã, în cadrul cercetãrii de profil tema utilizatorilor, de exemplu, ocupând în prezent o poziţie cheie. Şi aceasta pentru cã buna cunoaştere şi înţelegere a nevoilor şi a comportamentului utilizatorilor în procesul de cãutare şi regãsire a informaţiei sunt esenţiale pentru activitatea desfãşuratã de structurile documentare.

Progresele din domeniul tehnologiilor informaţiei au impus, de asemenea, nu doar necesitatea instruirii utilizatorilor, ci şi pe aceea a dezvoltãrii continue a competenţelor şi a cunoştinţelor intermediarilor - bibliotecarii şi specialiştii în informare.

Încadrându-se în aceastã imensã arie de investigaţie, lucrarea Utilizatorii şi intermediarii de informaţii şi documente în epoca contemporanã abordeazã câteva elemente fundamentale privind practica accesului, intermedierii şi utilizãrii informaţiilor.

Prima parte a lucrãrii cuprinde patru studii care se concentreazã asupra zonei utilizatorilor.

Conceptul de culturã a informaţiei, programele de educaţie a utilizatorilor şi abilitãţile pe care aceştia trebuie sã le aibã pentru a putea face faţã schimbãrilor pe care evoluţiile din sfera tehnologiilor informaţiei le-au determinat la nivelul structurilor documentare sunt teme dezvoltate în primul studiu.

Datele despre utilizatori, despre comportamentul lor în procesul de cãutare a informaţiei, despre nevoile şi aşteptãrile pe care aceştia le au sunt elemente importante a cãror cunoaştere poate duce la îmbunãtãţirea produselor şi serviciilor oferite de structurile infodocumentare. Asemenea date pot fi obţinute prin intermediul studiilor privind utilizatorii, iar necesitatea acestor cercetãri este argumentatã în cel de-al doilea studiu al lucrãrii.

Pe baza unui chestionar distribuit în cadrul BCU Bucureşti, BCU Iaşi şi BCU Timişoara în primãvara anului 2002, a fost realizat un studiu al utilizatorilor din aceste structuri infodocumentare, iar rezultatele analizei sunt prezentate în cel de-al treilea studiu.

Modul în care bibliotecile şi centrele de documentare rãspund nevoilor de informare ale utilizatorilor constituie tema celui de-al patrulea studiu care, pe baza experienţei în calitate de utilizatori a studenţilor din anul IV (anul universitar 2002-2003) de la Secţia de Bibliologie şi Ştiinţa Informãrii, analizeazã aspectele pozitive şi negative din activitatea structurilor infodocumentare frecventate de studenţi şi propune soluţii pentru îmbunãtãţirea produselor şi serviciilor oferite de instituţiile documentare respective.

A doua parte a lucrãrii, cea dedicatã intermediarilor de informaţii şi documente, cuprinde trei studii.

Primul studiu subliniazã importanţa dezvoltãrii profesionale continue a bibliotecarilor şi a specialiştilor din domeniul informãrii, în condiţiile în care rolul acestora cunoaşte modificãri permanente.

Managementul cunoaşterii a devenit un concept cheie în dezvoltarea organizaţiilor, inclusiv a structurilor infodocumentare. Cum organizaţiile cu cel mai mare succes sunt cele în care fiecare angajat este încurajat sã devinã un manager al cunoaşterii, bibliotecile, centrele de informare şi alte instituţii documentare trebuie sã acorde o atenţie tot mai mare instruirii profesionale şi educaţiei continue a personalului în direcţia îmbunãtãţirii abilitãţilor acestuia de achiziţionare, dezvoltare, comunicare, utilizare şi inovare a cunoaşterii. Toate aceste aspecte sunt abordate în cel de-al doilea studiu.

Al treilea studiu se concentreazã asupra procesului de învãţare continuã la nivelul profesioniştilor din instituţiile documentare, pentru care reprezintã principala modalitate de adaptare la cerinţele noului mediu informaţional.

În fine, lucrarea cuprinde şi un studiu pe tema tehnicii muncii intelectuale şi a dezvoltãrii personalitãţii umane în direcţia creativitãţii. Din aceastã perspectivã sunt abordate elemente privind munca intelectualã în bibliotecã şi procesul de lecturã.

Scopul principal al lucrãrii este sã sublinieze importanţa educaţiei pentru cultura informaţiei atât a utilizatorilor, cât şi a intermediarilor de informaţii şi documente, necesitatea adaptãrii la noul mediu informaţional a metodelor şi a practicilor pe care aceştia le întrebuinţeazã pentru accesarea, regãsirea şi utilizarea informaţiei.

Autoarea