Pagina anterioară | Autor | Cuprins | Home | Pagina următoare


2.  EVOLUȚII  POST-ROMANTICE  ALE LITERATURII EUROPENE: NATURALISMUL  ÎNTRE   ROMAN  ȘI TEATRU

 

 

2.1. NATURALISM ȘI VERISM: STADIUL CERCETĂRII COMPARATISTE

 

    „ Nous commençons ce monde nouveau, nous sommes les fils directs du naturalisme en toutes choses, en politique comme en philosophie, en science comme en littérature et en art” scria în 1879 Émile Zola[1], lărgind semnificația termenului până la echivalarea cu întreaga mișcare intelectuală a vremii. La capătul unui deceniu de militantism pentru studierea realității scriitorul considera aproape împlinit triumful naturalismului asupra „rătăcirii romantice” în multiple domenii: romanului contemporan, ilustru „champ de bataille et de victoire” al naturalismului urma să i se asocieze noul teatru, a cărui evoluție nu putea avea loc decât într-o singură direcție. („Notre théâtre sera naturaliste ou il ne sera pas”).

    Perspectivele recente asupra literaturii naturalismului par să confirme unele dintre intuițiile fondatorului mișcării. După o lungă perioadă de eclipsă, naturalismul se află din nou în atenția cercetătorilor: el este studiat ca o autentică arhivă a modernității, în care se află nucleele câtorva dintre cele mai interesante și semnificative evoluții ale secolului al XX-lea.

    Târziu acceptat de specialiști ca fenomen care depășește granițele literaturilor naționale, naturalismul nu a făcut înainte de anii șaizeci ai secolului nostru obiectul unor studii de amploare. Marii scriitori ce pot fi subsumați acestei orientări au beneficiat însă, individual, de ediții complete, de biografii și analize critice,  alcătuindu-se astfel un corpus de texte și documente utile abordărilor din perspectivă comparatistă. O serie de momente comemorative cum a fost, de pildă, împlinirea a cincizeci de ani de la moartea lui Émile Zola (în  1952), au prilejuit reluarea unor discuții critice și reeditarea unor opere semnificative, însă definirea și datarea fenomenului naturalist, cu toate multiplele sale ramificații, au rămas multă vreme un deziderat neîmplinit.

    În 1973, un bilanț al studiilor dedicate scriitorilor naturaliști alcătuit de H. Markiewicz[2] se încheia cu concluzia că, datorită reticențelor mediului universitar, „le naturalisme en tant que phénomène littéraire à l’echelle mondiale reste toujours mal connu”. Dovadă că așa stăteau într-adevăr lucrurile este și programul colocviului internațional organizat în iulie 1976 la Centrul cultural de la Cerisy-la-Salle sub conducerea lui Pierre Cogny, autor al unei încercări de sinteză asupra mișcării naturaliste, apărute în 1968 în colecția „Que-sais-je?”; aici, participanții își propuneau să orienteze discuția în trei direcții, pentru a putea stabili principalele coordonate ale domeniului, scriiturii și ideologiei naturaliste. Din contribuțiile prezentate cu acest prilej[3] se profilează pentru întâia dată perspectiva unei producții literare în care se deschid, atât sub aspectul ideologiei cât și sub cel al scriiturii, căile modernității.

    În 1978, S. Hoefert își propune un nou bilanț al studiilor cu privire la naturalism ca fenomen internațional[4]; fapt semnificativ, numărul extrem de redus al abordărilor din perspectivă comparatistică îl determină să sistematizeze contribuțiile trecute în revistă în funcție de diversele literaturi naționale la care acestea se referă.

    Între timp, Asociația Internațională de Literatură Comparată lansează proiectul unui volum destinat seriei intitulate Histoire comparée des littératures de langues européennes; proiectul începe să prindă contur, o serie de colocvii internaționale organizate la Varșovia (în octombrie 1979), Nantes (septembrie 1982) și, din nou, Varșovia (septembrie 1984) abordează chestiunile cruciale ale definițiilor posibile și periodizării. Primele rezultate ale acestor cercetări concertate, efectuate pe baza unei grile de abordare comune, sunt publicate în actele ultimelor două colocvii menționate[5].

    Ca urmare a acestor inițiative, se poate observa o creștere cantitativă a studiilor ce se referă explicit la naturalism, abordând fenomenul dintr-o perspectivă națională sau comparatistă, dar și importante modificări de optică, de pildă faptul că termenul câștigă teren începând să fie aplicat unor scriitori ca Th. Hardy sau A.P.Cehov și nemaifiind strict legat de opera și de persoana lui Émile Zola.

    Se mențin însă, și pe parcursul anilor optzeci, aceleași dificultăți în calea unor abordări de amploare asupra fenomenului; dintre acestea, Yves Chevrel, autorul unui vast și sistematic bilanț al lucrărilor care privesc naturalismul european în diversele sale manifestări[6], menționează: uzul abordărilor fragmentare, centrate pe o singură literatură națională, compartimentarea strictă din cadrul științelor umane, lipsa de colaborare între specialiștii în literatură, arte plastice, istorie, sociologie etc. care își ignoră reciproc cercetările. Bilanțul prezentat în 1986 de Yves Chevrel este structurat pe mai multe secțiuni, luându-se act de contribuțiile publicate după 1970 în domeniile textelor propriu-zise, instrumentelor de cercetare (bibliografii generale, bibliografii ale traducerilor, bibliografii ale criticii), studiilor asupra scriitorilor care au legătură cu naturalismul, studiilor asupra naturalismului ca mișcare general-europeană. O secțiune aparte o constituie cea dedicată lucrărilor care abordează relațiile dintre literaturi, fie  din unghiul receptării, fie din cel al „influențelor” sau al „confruntărilor”, fie studiind „intermediarii” (traducători, critici, editori, regizori). Autorul, cunoscut și pentru o încercare de abordare globală a fenomenului[7], analizează de asemenea, acceptarea termenului în diversele literaturi europene (termenul de naturalism fiind puțin folosit în literatura engleză și în cea rusă), precum și evoluția modului de abordare a conceptului: în spațiul francez, bunăoară, dezvoltarea unui tip de cercetare car nu mai face referință la un singur autor par să indice faptul că „les specialistes de littérature française commencent à prendre le mouvement naturaliste au  sérieux, comme une réalité autonome[8].

    În acest tablou cuprinzător își găsesc loc și referințe la cercetarea de specialitate din România, fiind citată ediția a doua a cunoscutei bibliografii comentate alcătuite de un colectiv condus de H. Zalis, Naturalismul în literatura română (1983), precum și numărul 3/1979 al publicației Cahiers roumains d’études littéraires.

    Pe aceeași linie de preocupări se situează și monografia dedicată de Ion Brăescu lui Émile Zola, cuprinzând un amplu capitol dedicat prezenței lui Zola în România și o bibliografie a traducerilor[9]. Asupra consecințelor de ordin propriu-zis literar ale contactului scriitorilor români cu opera lui Zola se oprește într-un capitol intitulat „E. Zola și destinul naturalismului”, Cornelia Ștefănescu[10], în timp ce Mihaela Șchiopu se ocupă de receptarea verismului italian[11].

    În ansamblul lor, studiile privind receptarea se dovedesc tributare modelor care marchează cercetarea literară a ultimelor decenii: se pune accentul pe capacitatea receptorului de a transforma operele exogene, se tinde a se lua în considerație totalitatea literaturii receptate, se caută domenii mai puțin explorate, cum ar fi receptarea teatrului, cu multiplele sale consecințe.

    Noua perspectivă comparatistă a impus în ultimele decenii o veritabilă cotitură în studierea fenomenului denumit în spațiul  italian verismo. În esență, această modificare de optică duce la analiza literaturii de tip naturalist ca sistem de sine stătător și nu ca simplă deformare a modelului oferit de naturalismul francez. Fiind recunoscute atât primatul literaturii franceze, cât și funcția ei de propulsie și de iradiere, fenomenele naționale nu mai sunt analizate ca niște abateri de la un model unic. Dimpotrivă, se consideră că un model naturalist nu poate fi definit decât a posteriori, el fiind rezultatul articulării unui complex sistem de variante.

    O chestiune terminologică recurentă este preferința cercetătorilor literaturii italiene pentru denumirea verismo în locul celei de naturalismo (italiano). Cum se întâmplă de multe ori, problema de terminologie ascunde o serie de dificultăți de fond. Este vorba despre o serie de importante divergențe între cele două realități culturale. Spre deosebire de naturalismul francez, il verismo n-ar putea fi definit drept „mișcare” sau „școală” în sensul strict al cuvântului; ar fi cel puțin hazardat, ținând cont de inexistența unui grup de autori angajați într-un proiect precis definit. Ca „școală”, deci ca grup relativ omogen, verismul s-ar reduce, au observat pe bună dreptate mulți critici italieni, la un număr de trei scriitori: G. Verga, L. Capuana și F. De Roberto. O altă caracteristică a verismului italian, care face greu aceptabilă o etichetă ce ar putea să anuleze diferențele specifice, este orientarea sa ideologică. În timp ce întreaga ideologie și toate manifestările extra-literare ale naturalismului francez sunt de stânga (criticul Felice Cameroni, cel care l-a făcut cunoscut pe Zola cercurilor culte italiene, îl definea pe inițiatorul mișcării din Franța drept „republican în politică, materialist în filosofie, realist în artă”), în expresiile sale cele mai tipice și prin reprezentanții săi cei mai iluștri verismul este impregnat de o ideologie conservatoare, care nu amenință în nici un fel bazele sistemului social. Mai mult chiar, atât Verga cât și Capuana, doi gentilomi meridionali transplantați în mediul milanez adoptă, în descrierea  lumii rurale a Sudului, o poziție de dreapta; ei identifică răul cu modernizarea lumii arhaice, respingând punctul de vedere al cercurilor de stânga, pentru care cauzele răului se aflau în insuficienta modernizare. În fine, angajării civice a scriitorilor naturaliști din Franța îi corespunde în plan italian un pronunțat pesimism, o poziție relativ izolată a scriitorului, care își asumă doar sarcina observării imparțiale a realității din jurul său și nu se vrea purtător al unei misiuni sociale, profet, pedagog sau judecător al lumii.

    Și la nivel strict tematic neconcordanțele dintre naturalismul francez și verism sunt numeroase. În vreme ce pentru naturalismul francez cadrul de referință este cel al societății capitaliste, marcate de revoluția industrială, iar clasa socială studiată cu precădere este proletariatul urban, veriștii italieni rămân ancorați într-o realitate provicială, arhaică, precapitalistă și lasă impresia de neimplicare în conflictele civilizației moderne. Proza, în special, se dovedește cantonată în timpul iterativ și ciclic al realității meridionale italiene de la sfârșitul secolului trecut, fără acces la timpul evolutiv și liniar al lumii moderne.

    Fără îndoială există numeroase elemente comune, în primul rând atitudinea epistemologică specifică (materialismul pozitivist, scientismul, darwinismul social), dar și principiile de poetică și de tehnică narativă. Chiar dacă este posibil să se identifice ceea ce un critic italian numea „voință comună de recuperare a realului”[12] diferențe notabile subzistă și ele deschid perspective interesante.

    În discuția asupra raportului în care se află verismul italian cu naturalismul francez critica italiană s-a scindat de timpuriu în baza a două poziții divergente, referitoare la geneza verismului – după unii, cristalizat autonom, în continuarea unei tradiții autohtone, după alții, format în stânsă dependență de modelul francez[13].

    Un referat prezentat la Congresul de studii de la Catania de către profesorul Vitilio Masiello de la Universitatea din Bari, o autoritate în domeniul studiilor verghiene, pune în evidență faptul că dinamica interpretării naturalismului italian de către istoricii literari autohtoni ilustrează dimensiuni esențiale ale mișcării culturale din Italia modernă[14].

    Atitudinea inițială, care a rămas dominantă, a criticii italiene față de naturalism a fost una de respingere. De la Francesco De Sanctis care revendica autonomia verismului față de naturalismul francez  și descendența manzoniană a noii orientări a prozei narative și până la Benedetto Croce care nega însăși legitimitatea și fundamentele teoretice ale literaturii naturaliste, sau chiar până la Giacomo Debenedetti, reprezentant al criticii istoriste marxiste de după al doilea război mondial, criticii de autoritate au păstrat o atitudine cel puțin reticentă față de naturalism. Poziții și orientări critice extrem de diverse converg spre o asemenea atitudine pe tot parcursul primei jumătăți a secolului nostru[15]; elementul care le unește este convingerea că poetica naturalistă ar rămâne irelevantă în ceea ce privește geneza și conformația marii literaturi italiene de la sfârșitul secolului trecut.

            O reevaluare a naturalismului în fundamentele sale teoretice și în cuceririle sale ținând de tehnica narativă are loc abia în atmosfera de efervescență ideologică a anilor 1960-1970. Este vorba de o adevărată ofensivă de impunere a acestei literaturi, la care participă numeroși critici de prestigiu (Asor Rosa, Luperini, Madrignani, Petronio, Spinazzola), ofensivă marcată de o serie de „prejudecăți pozitive”, respectiv de considerarea pozițiilor pozitiviste și materialiste de la sfârșitul secolului trecut drept valori în sine.

            Datorită acestui val de interes pentru experiența naturalistă și, implicit, pentru contextul cultural relativ ostil în care ea s-a consumat pe teren italian, s-a impus cu evidență necesitatea evaluării acestei producții literare pe baza altui set de criterii decât cele utilizate pentru ceea ce critica italiană numește „linia hegemonică” a tradiției culturale naționale. Faptul reprezintă o noutate cu importante implicații și în zona studiilor comparatistice, unde s-a manifestat multă vreme tendința de a echivala „succesul” unor opere literare cu un indiscutabil factor de impact cultural și s-a operat în baza principiului reciprocei valabile.

            Ultimele decenii au marcat amplificarea interesului pentru aspectele formale ale scriiturii naturaliste, cercetându-se cu precădere aspecte ținând de tehnica narativă prin intermediul căreia este actuat canonul impersonalității și asigurat triumful principiului obiectivității totale. Cercetările de acest tip se bazează pe un postulat formulat relativ recent, și anume postulatul centralității problemei „formei” romanului în poetica verismului. Din contribuțiile ultimelor decenii a rezultat că o caracteristică a verismului ar fi inversarea ponderii pe care o dețin în cadrul naturalismului francez angajarea ideologică explicită și angajarea de ordin metodic, în privința mijloacelor apte să ducă la realizarea idealului deplinei obiectivități a autorului. „A dirla con una formula sintetica, del naturalismo i nostri maggiori veristi accolgono il metodo, non già il sistema. Piú che l’assunzione delle dottrine elaborate dal naturalismo francese, con l’insieme degli elementi scientifici, ideologici, tematici, problematici che ne conseguono, il verismo italiano tende a privilegiare l’incidenza del metodo scientifico – che il naturalismo presuppone come suo impianto epistemologico – sulla «forma» del romanzo, susține V. Masiello[16]. Este un punct de vedere care se sprijină pe scrierile teoretice ale lui L. Capuana, în care accentul este sistematic deplasat de la pretenția de a face știință, asimilând fiziologia, patologia etc., la o nouă manieră de a face artă, precum și pe teoretizările lui G. Verga, preocupat, cum se știe, de „eclipsa” autorului din propria operă, realizată tocmai prin imersiunea în obiectul de studiu.

            În ansamblul studiilor dedicate fenomenului naturalist în literaturile europene se conturează în momentul de față noi direcții de explorare. Dintre acesta se remarcă, de pildă, raportul între genurile literare, în special între narațiune și teatru. Un domeniu fascinant, în care numărul imens de interferențe (dramatizări de romane, adaptări de piese, introducerea unor naratori în structurile dramatice etc.) creează posibilitatea de investigare a unor mutații cu importante consecințe asupra literaturii secolului al douăzecilea. Raportul dintre producția literară și contextul științific și ideologic al epocii (problematica eredității, darwinismul etc.), raportul literaturii cu celelalte arte (muzică, film), aspectele sociologice ale funcționării sistemului literar (profesionalizarea scriitorului, drepturile de autor), tensiunea dintre producția literară main-stream și literatura de consum, rolul factorilor de intermediere (critici și cronicari dramatici, editori și librari, regizori etc.) sunt tot atâtea chestiuni care se cuvin elucidate în tentativa de a contura profilul acestei prime etape a modernității.

            Chiar dacă în ultimele decenii interesul publicului larg față de literatura ultimelor decenii ale secolului trecut pare să fi cunoscut o traiectorie descendentă, din moment ce îndrăznelile de ordin tematic și stilistic s-au estompat cu trecerea vremii, iar pozitivismul nu mai reprezintă de mult o perspectivă atrăgătoare, epoca naturalismului rămâne una de maxim interes pentru studiile comparatistice. Este o epocă în care are loc omogenizarea vieții culturale din spațiul european, în care numărul consumatorilor de literatură crește spectaculos și în care se reduce considerabil distanța dintre operele de artă și bunurile culturale de consum, în care circulația europeană a modelelor (și a modelor) cunoaște o intensificare fără precedent. Din toate aceste motive, ea constituie o prețioasă arhivă a modernității.

 

 

2.2. NOUA POETICĂ A LITERATURII DRAMATICE ȘI CONSECINȚELE EI

 

         Ofensiva naturalistă asupra teatrului a avut drept slogan necesitatea întronării spiritului pozitivist al veacului și pe scenă. În 1873 Zola își exprimase, în cunoscuta prefață la Thérèse Raquin, speranța că va asista în curând la o înnoire radicală a domeniului („l’esprit scientifique et expérimental du siècle va gagner le thèâtre et là est le seul renouvellement possible de notre scène[17]). Scindării categorice între între teatrul și romanul francez al epocii i se află sursa în același „spirit al veacului”, care ar explica nu numai diferențele de valoare dintre cele două genuri („deux littératures absolument tranchées”), ci și faptul că, în loc de a fi fost un mare autor dramatic, Balzac este un mare romancier. De altfel, convingerea fermă a lui Zola este că însăși supraviețuirea literaturii dramatice ca gen depinde de fidelilitatea cu care aceasta va ști să urmeze, în evoluția ei, calea romanului: „ou le théâtre sera naturaliste, ou il ne sera pas[18]. În viziunea lui Zola, esența acestei evoluții stă în înlocuirea imaginației (care, observă el, a încetat de a mai fi „la qualité maîtresse du romancier”) cu „simțul realului” („le sens de réel”); pe acesta din urmă Zola se ferește a-l defini, dar i se pare a fi „très facile à constater chez un écrivain”, întrucât adevărul are totdeauna un sunet inconfundabil („la vérité a un son auquel j’estime qu’on ne saurait se tromper”[19]).

    Nu altul decât „sunetul adevărului” este și obiectivul căutărilor noului limbaj scenic, care se delimitează tot mai apăsat de tonalitatea manierist-declamativă a unei anume tradiții romantice. După 1860, la qualité maîtresse a unei piese de teatru încetase de a mai fi sonoritatea tiradei și accentul se deplasase pe „anchetarea” unor cazuri neobișnuite și pe analiza unui mediu pe cât posibil inedit. Prologul dramei Nerone a lui Pietro Cossa, recitat de bufonul Menecrate, atrage atenția că autorul a căutat frumusețea în adevăr (și avem de a face cu una din primele atestări ale cuvântului verismo în sensul de școală literară), străduindu-se să alunge de pe scenă „versul care are răsunet și nu are idei”. („Quanto allo stile e al modo di condurre/ Le scene, credo che l’autor s’attenne/ A quella scuola che piglia le leggi/ Dal verismo e stimando che in ogn’arte/ Sia bello il vero, bandì dalla scena/ Il verso ch’ha romore e non idea...”). Acest ambițios ideal are consecințe imediate asupra tipologiei personajelor: eroii câștigă treptat în complexitate, sunt mai „umani” în tonalitatea minoră a noului teatru decât în avântatele tirade romantice, dar și mai puțin coerenți, în sensul că motivațiile comportamentului lor rămân oarecum neelucidate, nedezvăluite până la capăt. Dimensiunea verbală a acestor personaje este mult redusă față de dimensiunea lor existențială – un aspect care ține de o mutație a gustului ilustrată, de pildă și la Caragiale. (În eseul Câteva păreri, din 1896, Caragiale persifla manierismul retoricii personajelor din Hoții lui Schiller: „bietele persoane, bune-rele, cum ar fi, în loc să facă necontenit ce i-ar îndemna firea lor, sunt osândite să spună mereu aceea ce le suflă autorul”[20]). Zola însuși visa, de altfel, la un teatru care, pe urmele cuceririlor romanului, să sacrifice declamația în favoarea unei „anchete” a adevărului vieții cotidiene: „J’attends qu’une oeuvre dramatique débarassée des déclamations, tirée des grands mots et des grands sentiments ait la haute moralité du vrai, soit la leçon terrible d’une enquête sincère. J’attends enfin que l’évolution faite dans le roman s’achève au théâtre[21].

    În felul acesta, idealul aducerii pe scenă a „adevărului vieții” intră în conflict cu tradiția cabotină a declamației, afându-se în directă opoziție cu oralitatea abundentă care domină teatrul din ultima jumătate a secolului trecut. Toate celelalte inovații ale noii poetici a dramaturgiei duc la accentuarea acestei opoziții: cerința reprezentării atente a mediului (care duce la enorma creștere a importanței indicațiilor scenice: acestea încep a descrie, cu o minuție fără precedent, spațiile ambientale, gesturile și intonațiile personajelor, etc.), folosirea aproape exclusivă a prozei, succesiunea calculată a actelor și scenelor menită să alcătuiască o acțiune cursivă, fără opriri și digresiuni etc.

            Elementele care evocă mediul concret în care se mișcă personajele – satul în sărbătoare din Cavalleria rusticana, procesiunea din La Lupa, cantinele pentru săraci în El nost Milan de Bertolazzi – nu mai reprezintă doar culoare locală, ci elemente esențiale, definitorii ale dramei. În lipsa unui discurs teoretic coerent, a unei autorități care să concentreze eforturile interpreților într-o unică direcție, indicațiile autorilor sunt însă adaptate de actorii italieni la canoane stilistice deja existente. Propensiunea mimetică se aplică nu textului, ci direct „realității”, așa cum este ea reconstruită de actor. Pentru a da viață personajului Mariei Stuart, Adelaide Ristori cerceta scrieri istorice și studia manierele curților regale contemporane, nicidecum textul dramei lui Schiller.

            Una din cheile poeticii naturaliste, teoria dispariției autorului în umbra personajului, lăsat să evolueze liber, va cunoaște o interpretare neașteptată în domeniul teatrului: actorul își va adjudeca personajul, raportându-l nu la textul dramaturgului, ci la „realitatea” psihologică consfințită de o îndelungată tradiție scenică.

            Pe teren italian, opoziția dintre „vechiul teatru” dominat de oralitate și noua dramaturgie de spirit pozitivist, bazată pe existența unui text ce consemnează neechivoc direcția interpretării, capătă semnificații aparte.

            Confruntarea dintre mentalitatea care făcea din actor seniorul absolut al scenei și noile cerințe ale reprezentației de teatru (care își propune redarea „adevărului” vieții cotidiene cu mare economie de mijloace verbale) este mult agravată, în acest spațiu, de puternica tradiție a teatrului de operă, din care așa-numitul „teatru de proză” s-a desprins cu greu și ale cărui structuri compoziționale le-a păstrat până foarte târziu.

            Este vorba, în primul rând, de o anume concepție în care textului dramatic i se rezervă rolul secundar pe care îl joacă în teatrul de operă libretul: spectacolul se alcătuiește dintr-o succesiune de „arii”, în sensul de piese de virtuozitate autonome, fără legătură între ele, care oferă actorului principal ocazia de a-și expima sentimentalitatea debordantă și personalitatea artistică. Actorul teatrului italian va face, la propriu și la figurat, până foarte târziu concurență tenorului, fiind adeptul unei poetici scenice în care textul este neesențial și reprezintă doar o „variabilă dependentă” a artei actorului. Interpretul format la asemenea școală, obișnuit să fie idolatrizat de public, să fie compuse sau adaptate în vederea apariției sale pe scenă structuri similare teatrului de operă, va reprezenta un element conservator. Dialogul său se desfășoară direct cu publicul; ca mesager al unei arte independente de textul dramatic, el oferă eșantioane ale unei „științe” scenice transmise în comunitatea închisă a actorilor, figli d’arte, de la o generație la alta. A deveni din mesager al unei nobile și grandioase tradiții artistice simplu purtător de cuvânt al unui autor contemporan este o derogare din funcție și o încălcare a principiilor castei.

            Data semnificativă pentru mutația la care ne referim o reprezintă anul 1861 – data compunerii unei piese puternic marcate de „spiritul veacului” și destinate unei uluitoare cariere scenice, precum și unui rol important în evoluția ulterioară a scenei și a literaturii dramatice italiene. Este vorba de Moartea civilă a lui Paolo Giacometti, năpăstuitul „textier” al celebrei tragediene Adelaide Ristori, pentru care a fost silit să înjghebe nenumărate piese, cu singurul scop de a-i pune în valoare arta interpretativă. Imediat după terminarea piesei (într-o scrisoare adresată unui confrate), Giacometti își exprimă, nu fără năduf, speranța că, de data aceasta, răuvoitorii nu-l vor mai putea acuza că nu compune altceva decât „arii cu coruri”. Această dramă tezistă, având și o dimensiune autobiografică ce explică patosul autorului, se va juca pe toate scenele europene mai bine de jumătate de secol. Este prima creație de succes a noii literaturi dramatice italiene a verismului și cuprinde în structura ei numeroase elemente care, dezvoltate ulterior, vor conferi producției veriste un profil inconfundabil. 

 

 

2.3. PRIVIRE ASUPRA DRAMATURGIEI VERISTE ITALIENE: CELE TREI DIRECȚII TEMATICE

 

            Ceea ce poate distinge teatrul verist italian de proza și de poezia aflate sub semnul aceleiași orientări este, înainte de toate, arcul de timp mai amplu pe care se întinde. Documentul de început al narațiunii veriste este considerată, printr-un consens al criticilor, povestirea lui Vega intitulată Nedda, datând din 1874. Un teatru verist se afirmase deja cu mult înainte, paralel cu al doilea val romantic și cu grupul boemei milaneze (la Scapigliatura).

            Numeroși exegeți descoperă elemente veriste în cea mai expresivă dintre lucrările dramaturgului Paolo Ferrari (1822-1889), cunoscuta piesă Goldoni e le sue sedici commedie, încununată în 1852 cu premiul societății „de încurajare și perfecționare a artei dramatice” (Società d’incoraggiamento e perfezionamento dell’arte dramatica) din Florența și salutată de critică și de public ca începutul unui drum propriu al dramaturgiei italiene.

            Dintr-o perspectivă mai amplă, europeană, Philippe Van Tieghem va situa la o dată mult mai târzie începuturile verismului, despre care e de părere că „il correspond, en gros, au mouvement réaliste français” și în legătură cu care menționează piesa lui Giacometti Moartea civilă drept o operă pregătitoare a acestei mișcări literare, în măsura în care aduce pe scenă probleme legate strâns de preocupările publicului burghez. „Au théâtre” – opinează Philippe Van Tieghem – la naissance du vérisme coincide avec la représentation de Cavalleria Rusticana, un acte en prose de Verga, écrivain dejà bien connu comme romancier, joué à Milan (janvier 1884)”. În legătură cu această reprezentație, considerată momentul de început al noii dramaturgii veriste, același specialist ține să menționeze: „Habitué, dans le roman, aux audaces du réalisme, le public fut cependant surpris et choqué par ce même réalisme porté sur les planches[22].

            Noutatea șocantă pentru public nu este însă neapărat de ordin stilistic, sau, mai exact, nu este încă de ordin stilistic, ci ține în primul rând de tematică. Inovația cea mai izbitoare și cea mai fecundă a teatrului din ultimele decenii ale secolului trecut constă în aducerea pe scenă a lumii satului. Ea este, în același timp, un simptom al unei sensibilități sociale mult diferite, care ține de observarea situațiilor concrete ale lumii contemporane și nu de intenții moraliste. Va produce importante mutații în limbajul utilizat pe scenă: treptat, declamația va pierde teren, dialogul se va fragmenta, ajungând să fie presărat cu întreruperi și interjecții, cu coloraturi dialectale.

            Pentru o corectă apreciere a fenomenului de ansamblu al protoverismului (termenul este utilizat de Ruggero Jacobi[23]), trebuie să se țină seama și de evoluțiile înnoitoare care se petrec în domeniul dramei cu subiect istoric precum și în cel al dramei de ambianță burgheză.

            Mișcarea naturalistă în Franța reușise să impună atenției, în ultimele decenii ale secolului trecut, un deziderat de primă importanță: crearea unui teatru în care pătura burgheză să-și vadă oglindite și, eventual, analizate, convențiile de ordin social și moral. În forme diverse dramaturgia italiană a epocii încearcă și ea să răspundă interesului unui public burghez de a vedea un teatru ancorat în cotidian, cel puțin prin problematica adusă în discuție.

            Majoritatea istoricilor literaturii italiene trasează un parcurs care, trecând prin Giovanni Giraud, autorul cunoscutului Galantuomo per transazione (1833), unește teatrul lui Goldoni cu teatrul verist, acesta din urmă apărând astfel nu ca o inovație, ci ca o consolidare a unei direcții preexistente. Alții subliniază considerabila influență a repertoriului francez de tip Dumas-Augier-Sardou. Chiar dacă această direcție de influență se dovedește importantă în privința modalității dramei cu teză, piesele autorilor italieni își mențin o anume amprentă de originalitate, distingându-se printr-o mult mai redusă intenție polemică.

            Exemplul cel mai elocvent îl pot constitui chiar dramele semnate de Paolo Ferrari, construcții ce urmăresc, după expresia autorului însuși „să dea dreptate societății”, obstinându-se să demonstreze pe cât de înțelepte sunt principiile vieții burgheze și, prin urmare, „să forțeze uși deschise” (sfondare porte aperte), cum sublinia Silvio D’Amico. În măsura în care, în ciuda conservatorismului și a precauțiunilor, dramaturgul înfruntă teme fierbinți ale vremii, el anticipează noile modalități ale teatrului verist încă din deceniul al șaptelea. Il Ferrari succesivo al ’60 è davvero già un verista, anche se sotto apparenze spesso salottiere[24] apreciază R. Jacobbi. În această categorie pot intra piesele Il duello (1868), Cause ed effeti  (1871), Il ridicolo (1872), Il suicidio (1875), Le due dame  (1877), în care se dezbat probleme cum ar fi: persistența unor obiceiuri barbare, consecințele nefaste ale căsătoriei din interes, efectele sociale ale bârfei în jurul presupuselor legături extramatrimoniale, imposibilitatea reabilitării unei femei dezonorate etc. fără a trece totuși dincolo de straturile superficiale și fără a pune în cauză fundamentele societății burgheze.

            O astfel de solidarizare cu societatea contemporană avea să fie înlocuită mai târziu, în piesele lui Girolamo Rovetta (1851-1910), autor care manifestă ambiția de a zugrăvi o comedie umană de tip balzacian, cu o renunțare plină de amărăciune la obținerea sufragiilor societății. La trilogia di Dorina (1890) și I disonesti (1892), cele mai apreciate piese ale dramaturgului, scrise în anii optzeci, nu fac altceva decât să demonstreze cât de injust este apreciată conduita morală de către societate.

            Un succes deosebit obține în Italia deceniului al șaptelea piesea lui Achille Torreli I mariti (1867). Autorul reușise să zdruncine dominația absolută a moralistului Paolo Ferrari, trezind entuziasmul celor care așteptau de la noua Italie unită reînvierea gloriei literare din Settecento. Piesa, care își mai pătrează încă prospețimea și astăzi, dovedea un simț acut al observației și o mare capacitate de a-și oculta intențiile moralistice într-o construcție bine închegată și un dialog de calitate. Drama lui Torrelli consolidează noua modalitate dramatică veristă și prin faptul că nu conține roluri de „tenori”, personajele participând în egală măsură la un dialog adesea coral.

            Însă zona de trecere de la melodrama moralizantă de influență franceză la noua dramaturgie a verismului se află în interiorul vastei și multiformei producții dramatice a lui Paolo Giacometti (1816-1872).

            Începuturile activității teatrale a lui Giacometti se leagă de perioada funcționării celei mai importante companii teatrale italiene a secolului trecut: Compagnia Reale Sarda, înființată în 1820 de Victor Emanuel I (și care avea să dispară, în urma dificultăților de ordin financiar, în 1855). Cu începere din 1836, va produce nu mai puțin de optzeci de lucrări destinate scenei, căci se îndreptase spre teatru mai ales din nevoia de a-și procura mijloace de subzistență. Devine cu timpul un veritabil proletar intelectual, în sensul că, urmărind să se poată întreține din scris, e silit să accepte o întreagă rețea de condiționari, astfel încât opera sa e mai degrabă ceea ce s-ar numi astăzi o operație de marketing, decât rezultatul unei opțiuni artistice proprii.

            După o serie de drame de tip romantic se face remarcat prin aptitudinea de a reda pe scenă moravurile contemporane, în bună tradiție goldoniană. Preocuparea pentru analiza structurilor societății contemporane devine vizibilă mai întâi cu piesa Le tre classi della società (1845), povestea unor tentative de căsătorie marcate de arivism; în prefața piesei, ulterioară cu câțiva ani reprezentării pe scenă, autorul își va expune cu prudență, principiile călăuzitoare – un populism nuanțat de o ideologie moderată.

            Scrisul lui Paolo Giacometti este marcat de o îndelungată și foarte strânsă colaborare cu marii actori: în ciuda înclinațiilor sale spre un teatru de stil burghez, prozaic, care să mențină convențiile verosimilității, actorii îi impun și păstrarea unor elemente (mai mult exterioare) ale stilului tragic ce forma însăși baza educației lor artistice. O asemenea propensiune spre tragic, de fapt spre un tragic burghez degradat, este ilustrată și de disputa cu privire la interpretarea personajului principal din Moartea civiliă, dispută asupra căreia vom reveni.

            Moartea civilă este, fără îndoială, piesa cea mai importantă a lui Paolo Giacometti, în jurul căreia se structurează orice tip de abordare a producției sale teatrale. Istoricii literari preocupați de descrierea exhaustivă a operei dramaturgului se opresc asupra ei datorită dimensiunii autobiografice. Unul din impulsurile decisive ale compunerii ei trebuie să fi fost nefericitul destin al primei căsătorii a autorului, dizolvată abia de moartea soției adultere, în 1860, după lungi ani de suferințe. Pentru analiștii interesați de mișcarea ideilor în rândul intelectualității Italiei unite, ea se încadrează în ampla dezbatere anticlericală din epocă. Din punctul de vedere al evoluției genului dramatic în literatura italiană piesa este importantă pentru faptul că deschide îndelungata perioadă a dominației verismului în teatrul italian.

            Piesa adoptă modalitatea (deja acceptată pe plan european) a dramei cu teză, utilizând un personaj care transmite mesajul autorului, îndemnând în final la meditația asupra consecințelor inacceptării unei posibilități de desfacere legală a căsătoriei: „Legislatori, guardate!”. Această condamnare a principiilor susținute de biserica catolică este justificată de povestea eroului principal: ucigașul condamnat la ocnă evadează, pornind în căutarea soției și a fiicei; le găsește în casa unui bărbat care le-a oferit protecție și care o înfățișează lumii pe fată drept propria sa fiică. Gelozia, suferința paternă, sacrificiul și tot arsenalul de situații tari utilizat în melodrame se colorează însă diferit, în spiritul unei modernități nu o dată surprinzătoare.

            Este vorba, mai întâi, de excluderea din societate a unui individ care capătă astfel dimensiuni de erou epopeic. Piesa este strict contemporană cu acea veritabilă epopee a secolului al XIX-lea care este romanul lui Victor Hugo Mizerabilii, apărut în 1862. Figura ocnașului evadat pare să fie una din emblemele sentimentelor de vinovăție socială cultivate de literatura europeană a deceniului. Interesul pentru raportul dintre individ și societate se conjugă apoi, tot în spiritul gândirii pozitiviste a veacului, cu interesul pentru determinările biologice imposibil de ocolit. Este semnificativ faptul că acțiunea piesei Moartea civilă se petrece în Sicilia, tărâm al pasiunilor violente. Dacă vinovat pentru suita de nenorociri prin care trec personajele este indicat a fi temperamentul năvalnic al protagonistului definit drept „natura gelosa e violenta”, temperamentul este la rândul său determinat fără echivoc de mediul geografic. În primul act al piesei, înainte de apariția lui Corrado, avocatul-raisonneur îi face acestuia un portret de cel mai pur stil determinist: „Egli era veramente una di quelle nature, le quali si sviluppano spesso sotto il nostro cielo di fuoco, presso i vulcani, che non ammettono la via di mezzo, ma spingono l’uomo ad una eccentricità assoluta, o per grandi virtù, o per grandi delitti.” Recunoaștem ambianța ideologică al cărei produs memorabil e introducerea la Histoire de la littérature anglaise a lui Hippolyte Taine, apărută în 1864; și aici factorul climateric era pus pe același plan cu cel social sau politic atunci când e vorba de a se defini mediul, acea totalitate de forțe externe care îl modelează pe individ. O prefigurare a obsesiei eredității și determinărilor biologice întâlnim în accentuarea manifestărilor  unui „glas al sângelui” care nu mai e o simplă abstracție, ci o forță vitală capabilă să antreneze desfășurări tragice.

            O altă particularitate de construcție apropie tezista dramă a lui Paolo Giacometti de noua literatură a naturalismului: prezența unor spectre, reprezentare figurată a sentimentelor de vinovăție, adevărați topoi ai literaturii secolului al XIX-lea, de la spectrele care tulbură fericirea cuplului din Thérèse Raquin  și până la strigoii din drama omonimă a lui Ibsen. În Moartea civilă sunt prezente nu numai umbrele celor uciși de Corrado, ci și umbra asasinului, care formează principalul obstacol în calea relației dintre Rosalia și doctorul Palmieri. Într-o scenă din actul al treilea eroul însuși se definește drept un spectru, o fantomă ieșită din mormânt ca să tulbure viața celor vii: „Dico che se vi ostinate a rimanere, credero di essere stato un pazzo a sollevar la pietra del mio sepolcro; crederò veramente di esservi apparso come un fantasma, venuto a sorprendere i vostri segreti, a disturbare le vostre gioie, la vostra felicità”.

            Acestui verism intrinsec al construcției dramei i se adaugă verismul interpretării pe care i-o dau marii actori ai vremii, începând cu Ernesto Rossi: în lectura acestora, detaliile care apropie drama lui Giacometti de spiritul noii literaturi naturaliste vor fi mult accentuate, lucru care explică și imensul ecou pe care o piesă fără mari calități literare a reușit să-l obțină în întreaga Europă.

            Pe calea deschisă de piesele unor Achille Torrelli și Paolo Giacometti își fac apariția, în deceniile următoare, scrierile de nivel superior pe care le propune scenei italiene Giuseppe Giacosa (1847-1906), cunoscut mai ales ca libretist al unor opere celebre (e coautor la Boema, Tosca, Madame Butterfly). Dramele sale sunt cronici de viață cotidiană, ilustrații în spirit naturalist ale unei poetici a faptelor mărunte și a tonalităților minore. În Tristi amori (1887), salutată de mulți ca o piatră de hotar în dramaturgia veristă, e redescoperită tema bovarismului și a adulterului din piesa lui Torrelli I mariti (nu întâmplător, ambele eroine se numesc Emma). Modul de tratare al temei este însă complet diferit: personajele aristocratice apar aici emarginate, decorul este cât se poate de mic-burghez (o bucătărie cu scutece întinse la uscat, lângă sobă) iar preocupările pe care personajele și le verbalizează țin de cheltuielile pentru coșniță și de mărunte treburi domestice. Dramele sufletești nu sunt admise să tulbure liniștea și ordinea casei, spațiu protejat de convențiile traiului burghez. „Per fortuna che c’è il lesso...” („noroc că rasolul se încălzește”) este replica finală emblematică, destinată să definească o lume care refuză să ia cunoștință de factorii perturbatori ai ordinei sociale și morale; iar pasiunea amoroasă de tip romantic, este un asemenea factor. Căsătoria este pentru micul burghez self-made man cadrul necesar fondării unei dinastii proprii și asigurării fericirii propriilor descendenți; reprezintă un obiectiv în numele căruia se poate trece peste orice. Soțul înșelat ține să salveze viitorul fiicei, acceptându-și înfrângerea pe plan sentimental, dar repunând lucrurile pe singurul făgaș acceptabil: „alla donna la gestione dei figli e della casa, all’uomo il compito dell lavoro e dell’accumulazione del capitale. Senza gioia e senza amore. Senza ilusioni e senza mistificazioni[25]. Visul romantic este definitiv detronat de realitatea cotidiană.

            O nouă confirmare a justeței mentalității burgheze aduce și drama Come le foglie (1900) a aceluiași autor, altă explorare a microcosmosului familial. Este povestea unei familii burgheze bogate supuse șocului de a se trezi pe neașteptate total lipsită de mijloace. Sunt contrapuse aici hărnicia primei generații de industriași, care a clădit averea familiei, și abulia, pasivitatea, lipsa de fermitate și de convingeri a urmașilor. Pretinsele preocupări artistice ale acestora sunt fin ridiculizate dar limpede dezaprobate, în timp ce în devotamentul tatălui de familie se îmbină laboriozitatea și bunătatea sufletească. Nu lipsesc aluziile polemice la sloganurile anti-burgheze ale decadentismului ajuns la modă.

            Pe linia tematică a problemelor de familie se mai cuvine menționată și drama La moglie ideale (1890) a scriitorului Marco Praga (1862-1892), celebră și pentru rolul pe care l-a prilejuit Eleonorei Duse precum și piesa în dialect venezian La famegia del sàntolo (Familia nașului, 1892), de Giacinto Gallina (1852-1897), o adevărată realizare prefigurând moda dramaturgiei „intimiste”.

            Cel de-al doilea filon tematic al dramaturgiei veriste italiene, reprezentat de piesele cu subiect istoric (sau, mai exact, de piesele în costumație istorică) are și el puternice rădăcini în tradiția literară precedentă.

            Principalul fenomen de care ne izbim la o retrospectivă, fie ea oricât de sumară, a dramaturgiei italiene din secolul trecut este dominația tragediei, specie față de care au demonstrat, cum se știe, interes Foscolo, Manzoni și Leopardi. Teatrul cu tematică istorică este reprezentat în literatura italiană a primei jumătăți a secolului al XIX-lea în primul rând prin tragedie, a cărei prezență cantitativă este, pur și simplu, impresionantă. Între premiera tragediei lui Francesco Saverio Salfi Virginia bresciana (1798), exemplu tipic de teatru „iacobin”, înalt patriotic și premiera lui Nerone de Pietro Cossa (1872) un număr de 230 de autori produseseră în limba italiană nu mai puțin de 1350 de tragedii[26].

            Criza și descompunerea treptată a genului tragic poate fi urmărită examinând cele mai reprezentative texte ale perioadei.

            Una dintre cele mai jucate tragedii este Francesca da Rimini, opera lui Silvio Pellico, scriitor bine cunoscut datorită celebrelor amintiri din închisoare Le mie prigoni (traduse de timpuriu și în limba română) dar și un asiduu autor de teatru tragic. Această piesă, a cărei premieră are loc la Milano în vara anului 1815, a cunoscut un deosebit succes pe scenele europene: trata teme aflate la modă, care puteau oferi prilejul unei interpretări „moderne”, în spiritul epocii.

            Punctul de plecare al tragediei lui Pellico este celebrul episod dantesc din cântul al V-lea al Infernului; dezvoltarea conflictului e dominată însă de sentimentalismul romantic: căsătorită fără voie cu Lanciotto Malatesta, Francesca îl iubește pe tânărul frate al acestuia, față de care afișează însă resentimente; adulterul nu este nici o clipă conceput ca soluție a acestei iubiri imposibile, iar uciderea celor doi e provocată de o interpretare greșită a circumstanțelor. Piesa este, totodată, una din numeroasele dovezi ale incapacității romanticilor italieni de a moderniza limbajul poetic aulic cultivat de clasicism. O lucrare recentă caracterizează Francesca da Rimini a lui S. Pellico drept „un capolavoro di equilibrio fra una denuncia programmatica dell’antica crudeltà, una narrazione ideologicamente ambigua e un patetismo assai redditizio per gli attori, che ne sortirono effetti paragonabili a quelli del melodramma.[27] Nu încape îndoială că și publicul epocii aprecia nu numai prezența temei conflictelor de familie, ci și această coborâre a personajelor tragice din sfera trăirilor aristocratice, aducerea lor la numitorul comun al „cumsecădeniei burgheze”.

            Cel mai semnificativ dintre autorii de tragedii ai secolului al XIX-lea este, după opinia majorității specialiștilor, Carlo Marenco (1800-1846). Acest autor devenise celebru mai ales datorită unei piese similare cu cea a lui Pellico, în primul rând prin tematică. Este vorba de tragedia de inspirație dantescă La Pia, reprezentată pentru prima oară în 1836, dezvoltare a episodului Pia de’ Tolomei din cântul al V–lea al Purgatoriului. Fantezista tragedie, jucată mai întâi de celebra Carlotta Marchionni împreună cu trupa de la Campagnia Reale Sarda, a continuat să se bucure de succes până în ultimul deceniu al secolului. Explicația pare să fie tot înlănțuirea de efecte melodramatice și consonanța cu sfera afectivă cotidiană.

            Sub lozinca restaurării „adevărului”, un adevăr de tip pozitivist, rezultat din studierea atentă a faptelor și a contextului istoric, are loc, începând din deceniul al șaptelea, o cotitură în evoluția literaturii dramatice  de inspirație istorică.

            Este un fenomen nou, care nu trebuie confundat cu moda romantică a dramei istorice, întrucât este determinat de cu totul alți factori. Printre acești factori de ordin cultural trebuie să fie menționat în primul rând interesul pentru dramaturgia shakespeariană, datorat pe de o parte marilor actori italieni (Ernesto Rossi, T. Salvini, G. Emanuel), dar și noilor traduceri, cum ar fi cea realizată de G. Carcano și publicată între 1875-1882, precum și altor tentative contemporane de a „reconstrui” tragedia istorică pe scenă. Pe teren italian, influenței exercitate de lumea teatrului și interesului manifestat de public pentru un gen consacrat li se mai adaugă încă o motivație de ordin cultural: renașterea studiilor istorice erudite și reapariția poeziei istorico-patriotice, reprezentate în primul rând de Carducci. Noua viziune veristă se afirmă în primul rând prin refuzul unei tradiții care impusese interpretarea idealizată a marilor momente și marilor figuri ale trecutului. După stingerea ecourilor 48-ului, producția de drame „în costumație istorică”, unde accentele politice se amestecau cu proslăvirea tradiției naționale și cu apelurile la revoluție, se restrânge la piese marcate de gustul reconstituirii arheologice a unor epoci trecute. Datorită imprejurărilor biografiei sale (respectiv colaborării cu Fanny Sadowski și apoi cu Adelaide Ristori), Paolo Giacometti compune o lungă serie de drame istorice având în centrul lor o figură feminină, începând cu Elisabetta regina d’Inghilterra (1953) și continuând cu tot atât de celebrele Giuditta (1859) și Maria Antonietta (1869). Sunt drame în care se adoptă principiul expunerii epice a faptelor și în care se aplică istoriei o lectură pur burgheză, astfel încât întâmplările unor epoci îndepărtate nu mai sunt altceva decât o deghizare, prin intermediul căreia burghezia secolului al XIX-lea își celebrează propria tablă de valori. Paolo Giacometti, artizan nu lipsit de inspirație, este și un pionier al mixajului de tehnici diverse, ținând de melodramă, de tragedie sau chiar de comedie.

            Noua orientare veristă își va propune să înfăptuiască o mică revoluție în domeniul teatrului de inspirație istorică. Este poate momentul ca acești dramaturgi să fie scoși de sub zodia epigonilor romantismului sau chiar ai clasicismului. Ei își propun să readucă personajul istoric la dimensiuni umane și cotidiene, pe baza unei reconstrucții de tip obiectiv, într-o structură dramatică în care personajelor nu le mai revine misiunea de a expune ideile autorului.

            Prima noutate a acestui demers o constituie chiar fundamentul documentar pe care se sprijină. Paolo Ferrari reînviase teatrul goldonian pe baza lecturii memoriilor (scrise în franceză) ale celebrului om de teatru. Dezvăluirea acestei surse de inspirație a dat naștere unei ilustre dispute cu privire la originalitatea contribuției autorului, dispută arbitrată ulterior de Croce. Cu mult bun simț, criticul a emis o observație care amintește de celebra replică a lui Michelangelo despre sculptorul care nu face decât să scoată la lumină statuia ascunsă în blocul de piatră: „per trovare quella commedia nell’opera goldoniana il Ferrari ha devuto sapervela trovare, e cioè farla lui.

            Că nu totdeauna rezultatul acestor tentative de „reactualizare” (cum s-au numit într-o epocă ceva mai apropiată de noi) este unul fericit, stau mărturire o multitudine de „piese istorice” manieriste. Dintre numeroasele încercări rămâne însă cel puțin una: un succes de răsunet al vremii și una din reușitele dramaturgiei italiene din toate epocile: Nerone. Piesa scriitorului Pietro Cossa (1830-1881) reelaborează datele oferite de Tacitus și Suetonius și propune figura lui Nero care nu mai e tiranul sângeros al tradiției literare, ci un temperament artistic, infantil, persecutat de vise de glorie și martirizat de propria demență.

            În cariera de dramaturg a lui Pietro Cossa Nerone are în primul rând semnificația unui moment de ruptură. O notă autobiografică întocmită de scriitor, la cererea unei publicații germane, în anul 1880, Cossa își amintește cum, după succesul mediocru obținut cu Mario e i Cimbri (1864), urmată de alte două încercări de reconstituire a unor evenimente istorice în mijlocul cărora se află un personaj de excepție (Beethoven și Puschkin), a dorit să abordeze o modalitate cu totul nouă de teatru: „volli mutare sistema e scrissi Nerone[28]. Subintitulată „commedia”, noua producție dramatică ține să se distanțeze față de ilustrele exemple ale altor tragedii în care apare personajul împăratului roman Nero (Octavia de Seneca, Britannicus de Racine, Ottavia lui Alfieri).

            În prologul revoluționar al piesei, rostit pe scenă de bufonul Menecrate, autorul ține să sublinieze noutatea acestei inițiative față de o anume tradiție scenică, aflată încă în vigoare, precizând că: „Nerone/ era un artista, al contrario di tanti/ altri Neroni de recente data/ che furon la piu brutta negazione/ e d’ogn’arte e di Dio”.

            Piesa va fi jucată mai întâi la Roma (1871), apoi și la Milano (1872), unde va obține un succes răsunător. Cossa va deveni celebru datorită ei și, întrucât din numeroasa producție literară care i-a urmat poate doar Messalina (1878) să se mai fi bucurat de un oarecare succes pe scenă, trebuie să-i recunoaștem calitățile, chiar dacă nu vom afirma cum face A. Momigliano, că ar putea fi vorba de „l’unico poema drammatico di stampo originale dopo L’Adelchi e prima della Figlia di Jorio[29].

            Textul programatic al noii orientări îl constituie prologul, în care se afirmă intenția de a concilia, pe baza unui documentări minuțioase și în refuzul tiradelor grandilocvente două cerințe numite de autor „verismo” și „lirismo del cuore”. Este vorba, pe de o parte, de reconstituirea, cât mai aproape de „adevărul” arheologic, a unei epoci istorice, iar, pe de altă parte, de regăsirea unor dimensiuni cotidiene ale personajelor legendare, care să poată trezi publicului sentimente din gama trăirilor afective obișnuite, fără desfășurări verbale impresionante.

            „Quanto allo stile e al modo di condurre/ le scene, credo che l’autor s’attenne/ a quella scuola che piglia le leggi/ dal verismo, e stimando in ogn’arte/ sia bello il vero, bandì dalla scena/ il verso ch’ha romore e non idea,/ pago se poté trar voci ed affetto/ dal lirismo del cuore.

            Piesa este, de fapt, o succesiune de tablouri, anticipând tehnica naturalistă a „feliei de viață”. Secondat de bufonul Menecrate, Nero îl primește pe trimisul Senatului, venit să-i anunțe rebeliunea lui Vindix. Cuprins de spaimă, împăratul-artist se refugiază în interpretarea unui rol de tragedie (complexa partitură a protagonistului din Oedip rege de Sofocle), fără să uite să amintească și de recunoștința care îi este datorată pentru splendoarea edificiilor înălțate în Urbe. Colindând prin tavernele Romei, Nero, scapă, ca prin minune, dintr-o tentativă de asasinat. În ciuda situației politice, împăratul petrece și se dedică ocupațiilor sale artistice. Alungat din Palat, ezită cu lașitate să se sinucidă; apoi moare, rostind fraza pe care i-o atribuie Suetoniu, respectiv, în varianta lui Cossa, „che grande artefice perisce!”. Singurul conflict propriu-zis este înfruntarea dintre o tânără dansatoare-sclavă și favorita împăratului, care o urmărește cu răzbunarea sa.

            Piesa este compusă în așa fel încât Nero este permanent menținut în prim-plan, iar celelalte personaje, în special cele două feminine, nu i se opun, ci îl completază. Acțiunea se desfășoară tot timpul pe fundalul vieții cotidiene din Roma antică. Acest aspect de reconstrucție arheologică a fost remarcat și de N. Iorga, care nota în legătură cu literatura lui Cossa „frumoasele restituiri de viață romană”[30].

            Ceea ce aduce pe scenă dramaturgul italian este un „caz”, un personaj lombrosian, psihopat, redus la dimensiuni pur cotidiene. Nero apare „ciudat de comic în cruzimea sa” („comico stranamente nella sua ferocia”), se menționează în prologul piesei. De fapt, personajul este demn de interes tocmai pentru că se pretează la situații extrem de diverse. Nu lipsesc, din rândul comentatorilor, glasuri care susțin că succesul piesei s-ar fi datorat faptului că oferea o partitură excelentă virtuoșilor scenei și că ar fi fost poate complet uitată fără magistralele interpretări ale unor Rossi sau Zacconi. („Forse la sua gran fama deriva dal fatto che è orchestrata in modo da dar la possibilità agli attori di far sfoggio di tutta la loro bravura nei piu diversi toni, dal declamatario allo scherzoso, dal crudele al voluttuoso”)[31].

            Culoarea locală, reconstituită prin intermediul detaliilor care țin de arheologie, nu mai constituie un simplu decor, ci face parte integrantă din drama personajului. Acest teatru istoric antiretorizant nu face altceva decât să ilustreze stabilirea unui nou raport cu tradiția istorică, în cadrul gustului mic-burghez și a noii sensibilități a epocii.

            Departe de a fi un demers anacronic în raport cu evoluția gustului în spațiul literaturii italiene, piesa lui Cossa se face ecoul unor mutații dintre cele mai interesante, cum ar fi apariția interesului pentru grotesc. „Il rifiuto del verso in un’opera storica dal contenuto tragico, l’intento di considerare (...) il rapporto bello-vero a favore di quest’ultimo collegano il drama dell’autore romano al gusto grottesco degli scapigliati[32].

            Modei dramei istorice i se adaugă și alte experimente de dramaturgie „realistă” cum ar fi cel al idilei medievale, inaugurate de Carlo Marenco și reluat cu mare succes de Giuseppe Giacosa în Una partita a scacchi (1872). În oricare dintre versiunile sale (un singur act ori mai multe) acest tip de piesă nu reprezintă o noutate substanțială: ea se modelează pe structura comediilor lui Torelli sau chiar a „proverbelor” lui A. de Musset, cadrul istoric având mai ales rolul de a crea senzația evaziunii și de a înnobila o temă care trimite la preocupările zilnice (de pildă căsătoria încheiată sub autoritatea tatălui și sub presiuni de natură economică sau socială).

            Continuă, de altfel, pe întreg parcursul celei de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea succesul „proverbului” – compoziție dramatică de mică întindere, bazată pe agilitatea dialogului și pe tematica sentimentală și galantă. Este un teatru de divertisment care nu reprezintă altceva decât o completare a teatrului cu teză, de tematică socială, întrucât propune aceleași modele de comportament și aceeași logică a acceptării lumii așa cum este, „il mondo è quello che è” din drama lui P. Ferrari.

            În ceea ce privește teatrul „de costumație istorică” el va cunoaște noi motivații și noi mutații structurale o dată cu decadentismul, însă o serie de procedee inaugurate la sfârșit de Ottocento se vor menține până foarte târziu; printre acestea se numără și tehnica sublinierii alterității teatrului față de real prin trimiterea la texte literare, a cărei perfecționare poate fi urmărită de la G. Giacosa la G. D’Annunzio. Definitiva condamnare a tentativei de a concilia ficțiunea trecutului cu ideologia și comportamentele actualității are loc abia o dată cu Pirandello. Henric al IV-lea, atât de complexa dramă pirandelliană, care reunește două coduri de reprezentare distincte, marchează totodată sfârșitul dramei burgheze și al dramei de costumație istorică, două modalități de teatru pe care spectatorul modern e îndemnat să le respingă.[33]

            A treia direcție tematică principală a producției dramatice veriste o reprezintă așa-numita dramaturgie regională. Este vorba de piese care aduc pe scenă dialectul vorbit în diverse zone ale Italiei: Torino (V. Bersezio), Milano (C. Bertolazzi), Venezia (G. Gallina), Napoli (S. Di Giacomo), Sicilia (F. De Roberto).

            În interiorul acestui corpus de piese de se poate stabili o distincție destul de tranșantă între teatrul autorilor septentrionali și cel al autorilor din zona meridională a peninsulei. În timp ce piesele dramaturgilor din nord abordează  mediul citadin și lumea burgheziei, dramaturgia meridională (cu rare excepții, cum ar fi, de pildă, drama lui Federico De Roberto Il rosario) coboară în mediile populare rurale, demonstrând o clară preferință pentru clasele de jos, pentru Il popolo, depozitar al tradițiilor regionale.

            Istoricii literaturii italiene stabilesc, în general, drept punct de plecare al acestei direcții regionale anul 1863. Este data reprezentării a două piese (mult diferite între ele, în treacăt fie spus, sub raportul valorii artistice) și anume: Le miserie di monsù Travet a piemontezului Vittorio Bersezio (1828-1900) și I mafiusi della vicaria, datorată autorilor sicilieni Gaspare Mosca și Giuseppe Rizzotto (cărora li se datorează, se pare, și intrarea în limba literară italiană a termenilor mafia și mafioso).

            Climatul cultural al vremii se dovedește favorabil teatrului regional, care aducea noutăți și un suflu de prospețime în sânul tradiției teatrale amenințate nu o dată de anchiloză. Astfel încât se conturează treptat realitățile unui teatru napoletan și a unuia sicilian. Acest teatru al unor realități pitorești regionale nu este însă în totalitate scris în dialect: de multe ori dramaturgii și-au „retradus” piesele, din limba literară în dialect sau invers, iar poziția lui Verga, adversar hotărât al dialectului sicilian pe scenă, complică și mai mult ecuația.

            Se cuvin menționate, în primul rând, acele creații dramatice care s-au bucurat de succes, și în afara granițelor Italiei. Ele aparțin ultimului deceniu al secolului, adică acelui moment în care, după impunerea teatrului ibsenian ca nouă modalitate, autorii italieni încearcă o reînviere a „teatrului de idei”, atenți și la succesele dramaturgilor francezi ai epocii (Portoriche, De Curel). Teatrul dialectal se menține însă în spațiul deja delimitat al interesului pentru redarea cât mai fidelă a realității sociale a vremii, optând în același timp pentru unica soluție de evitare a osificării limbajului „de teatru” și de respingere a unei retorici desuete.

            Printre vârfurile dramaturgiei italiene a deceniului se numără La famegia del sàntolo (1892) a lui Giacinto Gallina (1852-1897) – drama tăcută a crizei sufletești prin care trece un om simplu descoperindu-se înșelat de prietenul de-o viață. Succesul acestei piese scrise în dialect venețian a constituit un stimul pentru teatrul dialectal din Sud. Teatrul napoletan, a cărui înflorire se leagă de personalitatea unor actori și animatori culturali de talia lui Edoardo Scarpetta, avea să atingă un nivel maxim de complexitate și de rafinament cu piesele poetului Salvatore Di Giacomo (1860-1934); dintre creațiile acestuia, unanim aplaudate au fost ’O mese mariano (1898), drama unei mame care își abandonează la orfelinat copilul nelegitim și mai târziu Assunta Spina (1909), în care violența și crima pasională apar învăluite într-o atmosferă elegiacă, de autentică poezie.

    Tot în ambianță napolitană se petrece și acțiunea piesei într-un act Don Pietro Caruso  (1895) a scriitorului Roberto Bracco: aici drama unei tinere seduse și părăsite are loc pe fundalul vieții interlope și a mizeriei cartierelor sărace ale orașului.

    Cele mai importante lucrări dramatice ale lui Verga (1840-1922) aparțin și ele filonului regional. Debutul în teatru al scriitorului avusese loc în ianuarie 1884, cu reprezentarea acelui memorabil act unic care este Cavalleria rusticana, o operă de clară intenție documentară, destinată a prezenta publicului o autentică tranche de vie. Piesa avea să facă o veritabilă carieră mondială, popularizată și de opera cu același titlu a lui Pietro Mascagni (1889). Cu drama La lupa (1896) Vega se reîntoarce la lumea satului sicilian, pe care o va mai ilustra și în ampla frescă Dal tuo al mio, pusă în scenă în 1903.

    Și ceilalți mari autori sicilieni ai vremii vor contribui la consolidarea unei tradiții regionale pe scenele italiene: Luigi Capuana (1839-1915), cu Malìa (1895) și F. de Roberto (1861-1927) cu Il rosario (1899), care avea să se joace la noi abia în 1912.

    Repertoriul verist italian, jucat în toată Europa sfârșitului de veac, a impus definitiv modificarea convențiilor osificate ale dramei franceze cu teză. Printre inovațiile la care a adus o contribuție importantă se numără: suprimarea personajelor însărcinate să expună, ca în piesele lui Al. Dumas-fils, ideile autorului și renunțarea la artificiul aparteurilor și al confidențelor menite să propulseze acțiunea, dezvăluind „secrete” ale personajelor. Datorită autorilor de teatru și, nu în ultimul rând, actorilor italieni limba și stilul operelor destinate scenei încep să capete o patină „realistă”, în sensul că încep  să aparțină personajelor și nu autorului. Urmărirea efectului de veridicitate va crea, de asemenea, premisele unei importante mutații a punerii în scenă, dând naștere conceptului „celui de al patrulea perete”.

 [1] Le Naturalisme au théâtre, în Œuvres complètes, X, Cercle du Livre Précieux, Paris, 1968, p. 1235.

[2] Le naturalisme dans les recherches littéraires et dans l’esthétique du XXe siècle în „Revue de Littérature Comparée”, 47/2 (1973), p. 256-257.

[3] Reunite în vol. Le Naturalisme (colloque de Cerisy), Union Générale d’Éditions, Paris, 1978.

[4] Naturalism as an International Phenomenon: The State of Research în „Yearbook of Comparative and General Literature” 27(1978), p. 89-93.

[5] Le Naturalisme dans les littératures de langues européennes, Nantes, 1983; Le Naturalisme en question,  PUPS, Paris, 1986.

[6] État présent des etudes sur le Naturalisme în vol. Naturalismo e verismo (Atti del Congresso Internazionale di Studi Catania, 10-13 febraio, 1986), I, Catania, 1988, p. 39-78.

[7]Le Naturalisme, PUF, Paris, 1982

[8] art. cit., p. 57.

[9] Ion Brăescu, Émile Zola, Albatros, București, 1982.

[10] Cornelia Ștefănescu, Momente ale romanului, Eminescu, București, 1973.

[11] Michaela Șchiopu, Verga e altri narratori veristi tradotti in Romania (1880-1918), în vol. Naturalismo e verismo, II, Catania, 1988, p. 785-796.

[12] G. Petronio, Notes pour une étude du naturalisme en Italie, în vol. Le naturalisme dans les littératures de langues europénnes, Nantes, 1982, p. 79.

[13] Cf. F. Nicolosi, Naturalismo e verismo, concordanze e divergenze, în vol. Naturalismo e verismo, II, Catania, 1988, p. 599-613.

[14] V. Masiello, Gli studi sul naturalismo italiano, în vol. Naturalismo e verismo, I, Catania, 1988, p. 21-38.

[15] Cf. Luca Clerici, Invito a conoscere il verismo, Mursia, Milano, 1989, p. 254-260.

[16] Art.cit., ibidem, p. 27-28.

[17] E. Zola, Le naturalisme au théâtre, Oeuvres complète, X, Paris, 1968, p. 1237.

[18] E. Zola, op. cit., p. 1257

[19] E. Zola, Le sens du réel, ibidem, p. 1285-1289.

[20] I.L.Caragiale, Câteva păreri în Opere, II, Minerva, București, 1971, p. 715-716.

[21] Emile Zola, op. cit., p. 1250.

[22] Philippe Van Tieghem, Histoire du théâtre italien, P.U.F., Paris, 1965, p. 71.

[23] Ruggero Jacobbi, Il teatro fra due secoli în Teatro contemporaneo I (diretto da Mario Verdone), Lucarini, Roma, 1981, p. 18.

[24] op. cit., p. 15.

[25] Roberto Alonge, Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 169.

[26] cf. Emilio Faccioli, Introd. la vol. Il teatro italiano. V. La tragedia dell’Ottocento, Einaudi, Torino, 1981, tomo I, p. XII.

[27] Claudio Meldolesi – F. Taviani, Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 1991, p. 215.

[28] cf. notița biografică din vol. Teatro italiano V. La tragedia dell’Ottocentro, Einaudi, Torino, 1981, Tomo II, p. 385-390.

[29] A. Momigliano, Storia della letteratura italiana, 8 ed., Marzorati, Milano-Messina, 1978, p. 538.

[30] N. Iorga, Istoria literaturilor romanice, III, București, 1968, p. 472.

[31] Carla Apollonio, Pietro Cossa în vol. Letteratura italiana. I minori, Marzorati, Milano, 1969, p. 2841.

[32] Silvana Monti, Il teatro realista della Nuova Italia 1861-1876, Bulzoni, Roma, 1978, p. 109.

[33] Vincenzo Moretti, Il Teatru e la Storia: fra Giacosa e Pirrandello în vol. La letteratura in scena. Il teatro de Novecento, Tirrenia, Torino, 1985, p. 36.


Pagina anterioară | Autor | Cuprins | Home | Pagina următoare

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Corina Popescu
Last update: February 2003
Text editor&Web design: Raluca OVAC