Pagina anterioară | Autor | Cuprins | Home | Pagina următoare


5. TEATRUL ITALIAN VEHICUL AL INFLUENȚELOR MODERNE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

 

 

5.1. MODELUL CULTURAL EUROPEAN ȘI  MEDIUL  LITERAR  ROMÂNESC  DE  DUPĂ  1870

 

            5.1.1. Chestiuni de terminologie

 

     După cum se știe, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, între dezvoltarea literaturii române (de fapt, a literaturii sud-estului european, în general) și literatura occidentală se menține un puternic decalaj. Ceea ce caracterizează în această perioadă întreaga arie sud-estică a literaturii europene este faptul că diversele literaturi naționale parcurg în câteva decenii etape care însumează în Occident secole de literatură, arzând etapele și alterând stilurile, combinând în sinteze originale orientări ireconciliabile în alte spații culturale. Întreaga evoluție a culturii românești după 1848 este însă marcată de tendința de sincronizare cu spiritul veacului; în procesul modernizării literaturii noastre, una din primele și cele mai pregnante manifestări de sincronism între literatura română și cea a Europei occidentale o constituie mișcarea de idei din viața literară românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea, extinsa dispută între „idealiști” și „naturaliști”. Cu prilejul acestei ample dezbateri, la care participă toți criticii și publiciștii de seamă ai epocii, se introduc în circuitul public conceptele cele mai noi și problemele cele mai acute ale literaturii europene a vremii, concepte și probleme pe care literatura română începe din acest moment să și le asume.

     Discuțiile teoretice, purtate de critici de cele mai diverse orientări, cum ar fi: C. Dobrogeanu-Gherea, R. Ionescu-Rion, Tr. Demetrescu, A.D.Xenopol, M. Strajanu, Al. Gr. Șuțu, Gh. Panu, N. Iorga[1] se referă la teoria reflectării artistice și la rolul artistului în societate, la conceptele de „adevăr”, „tipic”, „tendință”, „morală” etc., iar argumentele și exemplele provin din operele unor Balzac, Sthendal, Zola, Tolstoi, Turgheniev.

      Una din dificultățile majore ale interpretării dezbaterilor de idei din presa ultimelor decenii ale secolului trecut provine din extrem de frecventa imprecizie terminologică, mai exact din confuzia între realism și naturalism, termeni între care oamenii de litere ai epocii nu fac aproape nici o deosebire.

      Istoria literară actuală se servește de termenul „naturalism” pentru a denumi faza târzie a literaturii realismului francez, caracterizată de ambiția de a introduce în literatură metoda științelor exacte și ilustrată de operele lui E. Zola, autor și a o serie de scrieri teoretice, publicate cu începere din 1866. Se consideră, în general, că literatura naturalismului francez marchează punctele extreme ale tendințelor teoretice realiste care recomandau drept țel suprem scriitorului nu frumosul, ci adevărul, obiectul ei constituindu-l nu adevărul absolut al clasicilor, ci adevărul relativ al incidenței circumstanțelor asupra fondului permanent al umanității[2]. În raport cu literatura realistă naturalismul aduce mai ales modificări de ordin tematic, universul romanelor restrângându-se la zone închise, în care evoluează oameni comuni, nu personaje de dimensiuni caracterologice pregnante. O trăsătură caracteristică a literaturii naturaliste, unanim recunoscută, este și atenția cu totul deosebită ce se acordă biologicului, investit cu semnificația de factor determinant al comportamentului uman. S-a remarcat de asemenea, în mod cu totul justificat, angajarea scriitorilor naturaliști, sensul pregnant social al scrierilor acestei școli, naturalismul fiind, fără îndoială, opțiunea estetică a unor spirite revoltate[3].

      Dificultatea vine din imposibilitatea istoriei literare de a stabili o linie de demarcație precisă între realism și naturalism, căci orice dată am cădea de acord să adoptăm (de pildă, așa cum s-a propus, 1857 – anul apariției romanului lui Flaubert Madame Bovary), ea nu poate fi decât convențională. Marii prozatori ai secolului al XIX-lea sunt legați, într-un fel sau altul, de ambele orientări și departajările sunt greu de făcut chiar în cadrul creației unui singur scriitor. Problema terminologică ascunde, prin urmare, și chestiuni de fond. Chestiunea nu a fost încă rezolvată, tendința generală este însă mai curând aceea de subliniere a continuității și complementarității celor două curente, evitându-se totodată prea severa judecare a realizărilor literaturii naturaliste. Un studiu asupra realismului în România aduce o propunere interesantă: „Trebuie numiți naturaliști acei scriitori mari care ei înșiși în timpul vieții s-au considerat ca făcând parte dintr-un curent. În acest sens, credem că ar fi nimerit să se ajungă la convingerea unificatoare de a denumi realismul specific secolului al XIX-lea realism naturalist, urmând a se discuta specificitatea fiecărui scriitor în parte, iar școala lui Zola naturalism experimental. La observația că au existat mai multe forme de realism în secolul al XIX-lea se poate răspunde că au existat și mai multe forme de romantism, și mai multe forme de simbolism, etc.”[4].

      În ambianța literară românească de la sfârșitul secolului trecut termenii „realism” și „naturalism” erau folosiți ca sinonime, cu toate că se făcea distincția între școala lui Zola și restul scriitorilor realiști. C. Dobrogeanu-Gherea, bun cunoscător și propagator al literaturii celei mai noi a epocii, nu aprecia exagerările naturaliste, declarându-și preferința pentru Turgheniev: „Realismul lui Turgheniev e un realism care se ferește, care fuge de tot ce e exagerat. Scrierile lui sunt o sinteză între idealismul romantic al lui Victor Hugo și realismul brutal al școalei lui Émile Zola. Pricina neînțeleasă a marei înrâuriri a lui Turgheniev și a faimei de care se bucură, în afară de marele său talent, stă în alegerea subiectelor, în caracterul propriu al scriitorului și în fine în realismul său, pe care îl putem numi realism rațional”[5]. În cunoscutul său articol intitulat Asupra criticei același Gherea, teoretizând asupra clasificărilor în literatură, scria: „Între Turgheniev, Tolstoi, Dickens, George Eliot, Flaubert e deosebire colosală, cu toate acestea îi clasăm pe toți în școala naturalistă, după niște semne esențiale, comune tuturor.”[6] Gherea nu avea să-și pună în practică intenția de a scrie un studiu mai amplu[7].

      În linii mari, disputa asupra literaturii realist-naturaliste are loc între reprezentanți ai taberei junimiste cum sunt A.D. Xenopol și Al. Gr. Șuțu, care publică în revista „Convorbiri literare”, și tinerii critici formați în cercurile socialiste cum sunt Raicu Ionescu-Rion, Traian Demetrescu etc., care scriu mai ales la „Școala nouă” și „Evenimentul literar”. Între aceste două tabere bine delimitate se situează critica de tinerețe practicată de N. Iorga în paginile ziarului „Lupta”.

      De la momentul inițial de trezire a interesului pentru literatura contemporană a Italiei (care este momentul primului turneu al trupei lui Ernesto Rossi) și cel al colaborării lui Iorga la amintita revistă (colaborare întreruptă de plecarea sa la studii) trecuse  mai mult de un deceniu. Primele referiri la noua mișcare literară din Italia în presa românească aparțin lui Angelo De Gubernatis, căruia Fr. Damé îi publică o prezentare a literaturii italiene de după 1870 în ziarul „Românul”, chiar în preziua seriei de spectacole date de Rossi[8]. Drept primă mențiune a termenului verism a fost semnalată cea din traducerea unei recenzii a lui Marc Monnier la o carte franceză despre literatura italiană contemporană; textul a apărut în „Românul” din 20 noiembrie 1882[9].

      Până la impunerea termenului de către cronicarii dramatici, verismul este considerat o variantă locală a naturalismului francez. Una din primele încercări de definire ale unei asemenea variante o datorăm lui N. Iorga, cel care descoperea în romanele lui Verga „un pesimism mai dulce și mai blând” și sugera că acesta ar fi reprezentative pentru „realismul italian (verismul – cum îi zice ei)”, ilustrând o altă viziune a lumii față de cea a naturalismului francez, și chiar „o altă estetică”[10]. În tabăra adversarilor modernității, eticheta era considerată la fel de infamantă ca și ceea de „naturalist”, cum dovedesc protestele vehemente din „Semănătorul” și „Tribuna” în 1903, atunci când un autor străin îl prezentase pe Vlahuță drept „verist”. Treptat, adjectivul și-a restrâns sfera de utilizare, ajungând să desemneze exclusiv un stil de interpretare scenică. În această accepție va fi folosit de L. Rebreanu, N. D. Cocea și I. M. Sadoveanu în perioada interbelică.

5.1.2. Științele moderne și teatrul

 

            Viața literară europeană din ultimele trei decenii ale secolului al XIX-lea stă, în ansamblul ei, sub semnul pozitivismului și al apariției unor noi discipline științifice care își  propuneau o „redescoperire a realității”. În câmpul literelor au avut o rezonanță extrem de amplă nu numai scrierile teoretice ale unor August Comte, Herbert Spencer sau John Stuart Mill, ca și lucrări de strictă specialitate din diverse ramuri, ca să nu cităm decât Originea speciilor a lui Darwin (1859), Capitalul lui K. Marx (1867), Introducere în studiul medicinii experimentale a lui Claude Bernard (1863). Încrederea, aproape unanimă, într-o realitate guvernată de legi care așteaptă să fie descoperite lărgise mult câmpul explorării științifice, aceasta ajungând spre sfârșitul secolului să includă pentru prima oară realitatea psihologică. Dintre științele umane care înfloresc în epoca pozitivismului, primatul îl deține, cum s-a observat pe bună dreptate, antropologia. O serie întreagă de împrejurări concrete, cum ar fi dezvoltarea imperiilor coloniale, implicând explorare de teritorii și contacte cu populații primitive, ofereau noii  științe (dar și istoriei comparate a religiilor, de pildă) un domeniu de cercetare imens.

      În spațiul cultural italian principala realizare științifică a epocii o constituie apariția unei școli de antropologie criminală, datorită contribuțiilor căreia aveau să se realizeze importante mutații în domeniul dreptului penal. Este vorba, în esență, de o deplasare a accentului în privința noțiunii de pedeapsă, considerată nu atât o ispășire a vinovăției față de societate, cât mai ales sub aspectul autoperceperii de către delincvent a propriei responsabilități. Numele specialiștilor care ilustrează aceste noi preocupări sunt de largă notorietate: Cesare Lombroso, autor al lucrărilor funamentale L'uomo delinquente (1876) și Sull'incremento del delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo (1879), Raffaelo Garofalo, părintele disciplinei criminologice, Enrico Ferri, autor, între altele al unui „atlas” al omuciderilor (Atlante antropologico-statistico dell'omicidio).

      În anii '90 ai secolului trecut, Enrico Ferri devine un nume intens mediatizat, datorită circulației deosebite a uneia dintre cărțile sale. Aceasta fusese publicată în traducere fanceză, alături de opere semnate de Max Nordau, G. Tarde și R. Garofalo în prestigioasa „Bibliothèque de philosophie contemporaine” a editorului Félix Alcan. Ecoul ei se explică numai în lumina popularizării teoriilor naturaliste care proclamau apropierea artei de știință și studiul „omului natural”, determinat în comportamentul său de ereditate și de mediul social.

      Criminologul studiază aici, ca un reflex al interesului lumii literare pentru lucrările de psihologie și de antropologie, cazurile unor personaje literare. Interesant este că exemplele sunt selectate pe baza notorietății lor în rândul publicului larg: autorul renunță momentan la analiza comportamentului unor personaje din Divina Comedie. Nu lipsesc însă scrierile lui Ibsen, studiat alături de Tolstoi și Dostoievski ca reprezentant al „artei septentrionale” și nici romanele unor autori contemporani, printre care Zola, P. Bourget  și D'Annunzio. Abordarea sistematică a tipologiilor criminalității se face însă pornind de la comentariile shakespeariene ale actorului Tommaso Salvini (des citat și, în general, aprobat în considerațiile sale) și de la repertoriul dramatic al trupelor italiene. Sunt analizate cele trei piese reprezentative ale verismului (Moartea civilă, Nerone, Cavalleria rusticana), considerate a oferi suficient material pentru un studiu tipologic asupra crimelor sângeroase.

      Este de înțeles că o asemenea abordare a putut întări convingerea partizanilor naturalismului în legătură cu apropierea artei de modalitățile științei. Pe de altă parte, acest nou raport al teatrului cu dezbaterile științifice ale epocii ilustrează și una din mutațiile importante ale gustului public în deceniile la care ne referim. Să remarcăm numai că interesului manifestat în secole anterioare pentru suplicii publice și execuții capitale i se substituie, începând din secolul al XIX-lea, interesul pentru procesul penal, interogația asupra sensului justiției și obsesia erorii judiciare. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că procesele celebre formează materia unei secțiuni reprezentative a literaturii de consum destinate publicului cel mai larg. Majoritatea dramelor cu teză se referă, de altfel, la probleme nerezolvate în mod optim de legislația sau de justiția contemporană, iar interesul pentru motivațiile infractorului de drept comun și ale criminalului unește opere literare deosebite ca factură, de la Mizerabilii la Thérèse Raquin și, de ce nu, la Năpasta lui Caragiale.

      Interesul pentru noile abordări ale antropologiei criminale este vizibil și în presa românească a vremii, depășind cercul publicațiilor de stânga ce se adresau unui public foarte restrâns. Din păcate, în ciuda numărului mare de lucrări care întreprind o descriere a climatului pozitivist al deceniilor la care ne referim, sunt greu de reperat sinteze utilizabile; cu rare excepții[11], datele oferite apar selectate fără obiectivitate, trunchiate sau fals evaluate, din considerente de ordin ideologic. Un nume care ilustrează tendința europeană de a face din teatru un auxiliar al investigației științifice este cel al doctorului A. Șutzu. În anii '80 acesta conferențiază, alături de mai celebrii V. Babeș și M. Minovici, pe teme care dovedesc nu numai că teatrul shakespearian devenise, în doar câțiva ani, un termen de referință accesibil publicului românesc ci și că exista un interes pentru problematica noilor științe. Dr. Șutzu, specialist în alienarea mintală și autor al unui tratat de psihiatrie (Clasificațiunea psihozelor), reușește să rețină în câteva rânduri atenția publicului bucureștean conferențiind despre „Alienațiunea mintală în operele lui Shakespeare” (1884) și divulgând noile perspective ale specialiștilor asupra mecanismelor eredității. La începutul ultimului deceniu al secolului se înmulțise numărul celor interesați de perspectiva unui Hamlet neurastenic. În presa românească se publică fragmente din cartea lui Enrico Ferri, se comentează diversele puncte de vedere în legătură cu alienarea lui Hamlet. Contextul este al entuziasmului pentru spectacolul shakespearian de coloratură veristă, însă în discuție intervin oameni de formație riguros științifică, a căror intervenție dovedește acceptarea principiilor școlii naturaliste în privința raporturilor dintre artă și știință. Un exemplu elocvent îl constituie articolele publicate de N. Zaharia în „Literatură și artă română” și în „Revista idealistă”. Dezbătând problema pe înțelesul publicului larg, acesta susține că „Hamlet nu este nebun, căci nu-i lipsește puterea de control”, dar că ar fi totodată „în afară de orice îndoială că Hamlet nu este un om normal”[12]. Alt prilej de abordare medicală a chestiunii îl vor constitui, în atmosfera efervescentă creată de o nouă serie de spectacole, comentariile lui Tommaso Salvini la dramele shakespeariene. Astfel, în „Noua revistă română”, publicație condusă de C. Rădulescu-Motru, medicul Fl. Simionescu schițează următorul portret al personajului: „Acest suflet zbuciumat, dezamăgit, bănuitor, vecinic în căutarea cumplitului adevăr, este închis într-un corp cu oase subțiri, cu nervii foarte ațâțați dar acoperiți cu îmbelșug de mușchi, dar și în același timp sărac de sânge; în sfârșit, un temperament limfatico-nervos...”[13]

      Nu poate fi trecută cu vederea nici preocuparea unor cercuri largi de intelectuali pentru o gamă întreagă de fenomene declarate „non-științifice”, a căror investigare se încearcă însă și cu mijloacele tradiționale ale metodelor științifice. Programul reputatei Society for Psychical Research din Londra (fondată în 1882 și constituind, după unii autori, împreună cu Theosofical Society din America, una dintre primele instituționalizări ale acelei mutații esențiale a mentalității europene care este deplasarea interesului către problemele individului) cuprindea în seria de debatable phenomena hipnotismul, somnambulismul, magnetismul animal, telepatia, experiențele halucinogene. După o îndelungată dominație a viziunii pozitiviste, de abstracții statistice, se făcea simțită o reacție spiritualistă, din care va lua naștere teatrul simbolist.

      Etichetați restrictiv în contextul literaturii naționale, scriitori ca Duiliu Zamfirescu, Delavrancea, Al. Macedonski sunt și autori de drame psihologice în care diagnosticul științei se confruntă cu cel al intuiției și în care eroii se ridică deasupra umanității cotidiene. În măsura în care interesul pentru psihologie și pentru fenomenele para-psihologice se conjugă cu noi structuri literare, dramaturgia română a începutului de secol se dovedește deschisă înnoirilor, permeată de mareele spiritului european. Căci ocultismul era noua moda care venise să ia locul, la răspântia veacurilor, fascinației exercitate de știință în deceniile precedente.

 

5.1.3. Dezbateri și polemici

 

      În ciuda rezervelor exprimate în privința literaturii naturaliste de către liderii de opinie ai vieții culturale românești, ecourile mișcării în spațiul românesc se amplifică datorită intervențiilor tinerei generații de critici, scindată de opțiunile politice însă unită de interesul pentru cele mai noi orientări din arta europeană. În primele rânduri ale acestei dezbateri generalizate se află scriitori și publiciști a căror atitudine nu respectă polarizarea creată în urma disputelor între gruparea junimistă și cea din jurul publicațiilor social-democrate: ei sunt, de multe ori, nealiniați, dizidenți sau dezertori. Participarea lor la dezbaterea teoretică a celor mai actuale probleme este mărturia unei efervescențe fără precedent a vieții literare românești și dezvăluie noi dimensiuni ale receptivității acestui mediu cultural față de noile orientări artistice europene.

      Om politic cu preocupări culturale și aspirații beletristice, Alexandru G. Djuvara (1858-1913) este autorul unuia din primele studii românești asupra naturalismului – lucrarea Idealism și naturalism[14], a cărei apariție, în 1883, a zădărnicit o iminentă polemică a „Contemporanului” cu cercul „Convorbirilor literare”. Împrejurările anume merită o cercetare amănunțită, nu doar pentru a completa inventarul de fapte istorico-literare ale epocii; ele sunt relevante de asemenea în privința accepției total diferite pe care cele două grupări o acordau disputelor teoretice. Din perspectiva noastră de astăzi este evident că în timp ce mărunta ceartă de jurnale se poate nutri numai din promptitudinea atacului-surpriză, mizând în primul rând pe noutatea subiectului  spre a reține atenția publicului, în sensul ei mai înalt polemica nu se depreciază în afara actualității de moment, aceasta constituind, ca și privilegiul loviturii de deschidere, un factor secundar pe care un polemist de talia lui Maiorescu, de pildă, l-a ignorat voit de vreme ce intenționa să comenteze adevăruri etern valabile.

      În atmosfera de fervoare scientistă de la sfârșitul veacului trecut naturalismul fiind îmbrățișat de mulți ca un reflex literar al gândirii pozitiviste, opțiunea teoretică pentru literatura școlii lui Zola este aproape totdeauna legată de apetența pentru modernitate și cel mai adesea de dezacordul tacit față de ideologia junimistă. Formula romanului naturalist francez, apreciată fără rezerve de criticii din jurul „Contemporanului” și judecată sever de junimiști, a suscitat interesante controverse, nu numai între reprezentanții marilor grupări, ci și la nivele intermediare, datorită unor oameni de litere neîncadrați ferm în vreo grupare sau aflați pe poziții dizidente.

      Astfel, lui A.D.Xenopol –aflat în pragul rupturii definitive cu Junimea – i se publică în al doilea număr din 1883 al „Convorbirilor literare” articolul intitulat Idealism și realism, purtând mențiunea reproducerii după Almanahul Societății „România jună” de la Viena. Reluând o serie de teze cunoscute cu privire la direcția evoluției culturale a veacului, autorul întreprinde o severă analiză a suprastructurii deceniului. Debutând ex abrupto cu grava aserțiune: „Veacul nostru pășește cu pași uriași cătră închinarea materiei” A.D.Xenopol trece în revistă decăderea tuturor domeniilor culturii contemporane: „Dacă privim la cea mai înaltă manifestare a spiritului omenesc filosofia, o vedem împărțită în două școli: fatalismul și o formă mai ascunsă a acestuia pozitivismul. Ambele însă au drept caracter comun că se întemeiază pe studiul materiei și că ideea că nu este privită decât ca o înflorire  a  aceleia[15].

      După ce notează starea precară a religiei, aflată „pe cale de dispariție”, Xenopol își îndreaptă analiza asupra artei, domeniu în care distinge de asemenea două direcții: pe de o parte tendința marcată spre abordarea realistă a lumii în literatură, pictură, sculptură, pe de alta decăderea evidentă a acelor arte „în care imitarea naturei nu este cu putință”,[16] precum sunt arhitectura și muzica. Decăderea cu pricina este argumentată prin lipsa de stil a arhitecturii contemporane și prin inovațiile iconoclaste ale muzicii lui Wagner căruia, surprinzător, nu i se neagă geniul, dar care este acuzat de a fi fabricat „exemple” pentru ilustrarea unei teorii muzicale proprii. În virtutea unui izomorfism presupus, mișcarea științifică ilustrează și ea decăderea epocii din moment ce „se îndeletnicește mai mult cu întrebările mărunte și cu urmările practice, decât cu ideile geniale și teoretice”[17].

      Domeniul în care realismul se face tot mai manifest rămâne însă literatura, cu precădere în câmpul romanului. Nepierzând ocazia de a face o aluzie la presupusa origine epopeică a romanului, Xenopol constată în termeni violenți turnura meschină a scrierilor contemporane; „Romanul, acea epopee în proză a pasiunilor omenești, a devenit o școală experimentală în care se pun și  dezleagă probleme fiziologice. El își culege figurile ce le pune în mișcare din păturile tot mai joase ale societății, unde realitatea apare mai crudă și mai puțin acoperită, iar stilul în care este scris lovește bunul gust și  sparie rușinea. Și cum ar putea fi altfel într-o societate conruptă până în măduva ei, în care coardele tocite ale inimii și gândirii trebuiesc zguduite cu brutalitate pentru a scoate din ele un răsunet răgușit”[18].

      Istoricul își pune în continuare  problema sensului „acestei îndreptări materialiste în toate ramurile lucrării intelectuale”, găsind în fenomenele analizate simptomele unei iminente decăderi și lansând chemarea finală de „sprijinire a idealismului” în scopul salvării culturii naționale.

      Fără a pierde din vedere că ne aflăm în 1883, anul numirii lui A.D.Xenopol la Universitatea din Iași și al definitivei sale îndepărtări de Junimea, găsim în articolul rezumat aici prea puține urme ale unor achiziții ideologice recente. Dacă în domeniile sociologiei și istoriei Xenopol se dovedise încă din prima tinerețe un gânditor profund și original, delimitându-se net de tezele maioresciene, în ideologia literară și estetică viitorul savant se oprise în limitele formației sale junimiste. Nu numai preocuparea pentru anumite probleme, dar înseși soluțiile și formulările sunt reluate, în mod dezamăgitor, la intervale mai mari sau mai mici.

      În 1886, de pildă, o luare de poziție în aceleași probleme marchează începutul unui conflict cu corpul didactic al Universității Ieșene. O conferință cu același titlu (Idealism și realism), inițial anunțată la Iași, este ținută în cele din urmă la București fapt care prilejuiește un comentariu acid în ziarul „Lupta” al lui G. Panu (notița însoțește anunțul conferinței următoare a lui Al. A. Bădărău despre Hypnotism și sugestiune): „Înțelegem ca mania gloriei să tulbure somnul tinerilor debutanți. Înțelegem ca aceștia să fie cu atât mai măguliți cu cât scena pe care debutează este mai mare. La vârsta d-lui Xenopol mania de a căuta să se ilustreze de câte ori se duce la București cu prețul de a fi necuviincios cu publicul ieșean nu avem nevoie să o calificăm. De altminterea publicul ieșean nu a pierdut nimic prin neținerea conferinței de către domnul Xenopol. Această conferință am auzit-o ieșenii de mai multe ori sub diferite titluri și forme. Poate aceasta a și fost cauza că d-nul Xenopol a preferat să o ție la București unde publicul nu e încă rabașat în ceea ce privește cele trei patru sujete din care se compune repertoriul conferențialist al d-lui Xenopol. Dacă facem acest observații, severe dar meritate, nu este cu intenția de a ne ocupa de persoana d-lui Xenopol nici de conferințele ce le ține și unde le ține. Este fiindcă d-nia sa a convenit cu alți câțiva ca să ție câteva  conferințe în sala Universității, este fiindcă ziarul nostru a anunțat acele conferințe, este în fine, fiindcă d-nul Xenopol a surprins buna credință a colegilor săi și a fost mai mult decât cavaler cu publicul”[19]. Din punct de vedere caracterologic, diagnosticul revistei radicale s-a dovedit just.

      Nu lipsită de senzațional este apariția lui A.D.Xenopol printre colaboratorii „Contemporanului”: articolul este intitulat Realism și idealism, analiza se efectuează în limbajul consacrat („Religiunea bazată pe credință fără dovezi, părăsește cu încetul conștiința omenirii…”) însă concluziile sunt inacceptabile din punctul de vedere al revistei socialiste. Stupefacției cititorului de astăzi îi răspunde nota redacției de la sfârșitul articolului: „Tipărim acest articol din Almanahul soc. acad. soc.-literar. „România Jună” din Viena, pentru că nu ne unim de feliu cu ideile D-lui Xenopol și-l vom critica”[20].

      Replica avea să vie, mai repede decât scontase redactorul „Contemporanului”, din partea unui autor tânăr, aflat la primele manifestări de critică literară. Modestul articol al lui A.D.Xenopol a dat naștere unei reacții aproape disproporționate. Polemica inițiată de Al. G. Djuvara se ridică mult deasupra nivelului publicisticii unei epoci invadate de mărunte dispute personale, de schimburi de invective între condeieri lipsiți de putința examinării teoretice a problemelor. Impresia asupra contemporanilor e considerabilă.

      I. Nădejde comentează apariția lucrării lui Al.G.Djuvara în încheierea faimoasei suite de articole Direcția urmată de „Contemporanul”: … „îndemnăm pe cititorii noștri să nu treacă cu vederea scrierea d-lui Djuvara care este foarte bine alcătuită și bine scrisă. Ne simțim fericiți că s-a găsit în România asemenea luptătoriu pentru naturalism”[21].  Amator de județe critice sumare, Nădejde își disimulează cu greu dezaprobarea față de lenta precedere a demonstrației preopinentului, rezervându-și dreptul de a da el însuși o replică tezelor enunțate de Xenopol printr-o scriere mai conformă cu exigențele luptei literare zilnice și ale propagandei socialiste: „Cât despre naturalism, spuneam numai că ne-am hotărât pentru dânsul împotriva idealismului și în scurt că naturalismul în literatură înseamnă întronarea adevărului în locul viselor. Este de mare trebuință să se studieze omul așa cum este în societate, cu patimile lui și cu urmările lor; fără această cunoștință nu se vor putea stârpi relele. Al. G. Djuvara a scris o carte întreagă ca răspuns. Noi însă avem de gând să luăm lucrurile dintr-un punct de vedere ceva deosebit, să strângem apărarea naturalismului mai pe scurt…”[22].

      Pragmatic și intempestiv, criticul de la „Contemproanul” nu are simpatie pentru meticuloasa analiză de principii și de fapte artistice a tânărului Djuvara. Acesta intuise însă că un preopinent de talia lui Xenopol, apărător al unor concepții vetuste dar adânc înrădăcinate în cercul junimiștilor, nu putea fi combătut decât de la înălțimea unui sistem de principii, pe baza unei priviri de ansamblu asupra fenomenului cultural european și în numele recentelor mutații ale gustului artistic.

      Polemică în intenții, lucrarea lui Al.G.Djuvara se structurează în funcție de finalitatea declarată. Succesiunea capitolelor urmează ordinea obiecțiilor lui A.D.Xenopol, cartea debutând cu un capitol intitulat Istorie și religie, în cadrul căruia autorul se străduiește să demonstreze, cu argumente extrase din Guizot, că religia („încarnare” a idealismului) s-a dovedit totdeauna o puternică stavilă în calea „progresului omenesc” Capitolul următor este destinat de a răspunde acuzațiilor adresate de Xenopol științei contemporane; după acesta din urmă știința ar fi părăsit câmpul teoriei și al speculațiunii, aparținând idealismului, și s-ar fi îndreptat către aplicație, supunându-se astfel naturalismului. Doctoral în maniera maioresciană, Djuvara precizează: „În aplicațiune ca și în teorie știința este tot știință și orice îndeletnicire a ei nu poate să se îndrepteze decât către concret, către materie” (p. 44). Naturalismul, în înțelesul de metodă de creație, echivalează cu introducerea experimentului („observațiunea provocată”) în actul literar: „Scriitorul care, după o observațiune făcută, pleacă de la hipoteză, trebuie să capete cât va putea să controleze prin observațiuni provocate asupra cazurilor analoge din societate, adică asupra celor care, trăind în același mediu, duc aproape aceeași viață și asupra cărora este învederat că efectele unei aceleiași cauze vor fi aproape aceleași” (p. 74).

      Heteronomia literaturii odată postulată, rămâne de precizat medierea interrelațiunii acesteia cu societatea. Literatura naturalistă este considerată purtătoarea unei înalte meniri, întrucât „deschide o cale largă către progres ocupându-se cu omul și căutând dacă nu să-i îmbunătățească soarta într-un chip imediat – suma cunoștințelor ce avem despre societate nefiind încă destul de mare – cel puțin să-i pregătească un viitor mai limpede, înălțându-i moralul” (p. 76).

      Intrând în domeniul propriu criticii literare, autorul declanșează ostilitățile împotriva literaturii „școlii idealiste”, adică a producției romanelor sentimentale și senzaționale de consum, vinovată de a fi încetățenit o serie de șabloane și pernicioasă prin deprinderea de a escamota adevărul vieții. La decăderea romanului de acest tip va contribui mai ales  preocuparea pentru spectaculosul epic, „interesul de curată curiozitate” cum îi numește polemistul, având ca urmare lipsa de verosimilitate a acțiunii. Eroul de tip romantic, înzestrat cu o voință excepțională este desuet în contextul cuceririlor științifice ale epocii; subiectivitatea fiind puternic influențată de mediul social, libertatea eului este îngrădită de multitudinea relațiilor existente în sânul societății.

      Romanul naturalist, reducând inițiativa eroului, nu face decât să pună în lumină adevărul existenței contemporane: „…naturalismul nu neagă voința (cel puțin acesta sunt vederile mele), ci considerând-o ca o expresiune a mediului nostru din năuntru, nu face în hypotezele ce înaintează asupra societății și pe care le supune experienței decât să pună față în față mediul lăuntric și mediul din afară al personagielor, să descompună în urmă în fața cetitorului rezultanta jocului încâlcit al acestor două medii, adică să studieze acțiunile ce toată ziua vedem”  (p. 89).

           Conștient că explorează un domeniu cu care eventualii săi cititori nu pot fi deocamdată familiarizați, autorul simte nevoia de a-și preciza termenii: „Numim în literatura mediu descrierea lămurită ce o facem de tot ce împresoară personagiele ce punem în joc – suntem ținuți, pentru o mai mare deslușire, să căutăm întotdeauna raportul care există între mediu și acțiunea acelor personagii. Căutarea acestui raport și determinarea cauzelor simple sau compuse, imediat sau îndepărtate care poruncesc acțiunile, alcătuiește naturalismul.” (p. 91). Definițiile tainiste sunt nuanțate cu propoziții în care putem recunoaște influența unui Hennequin: astfel constatarea conform căreia „poziția socială a unui om schimbă iarăși foarte mult chipul lui de a fi” este explicitată în sensul „mediului psihologic” creat, de pildă, prin „educațiunea frumosului” (p. 93).

      Abordând tangențial o sumedenie de probleme capitale, Al.G.Djuvara aduce o reală contribuție, un punct de vedere modern, exprimat pertinent, în chestiunea așa-zisei „obiectivități” a romancierului naturalist. La baza creației literare sunt așezate „documentele”, materialul brut al vieții cotidiene, Djuvara făcând aici front comun cu purtătorii de cuvânt ai școlii zoliste. Dar accentul cade pe munca de selecție și de dispunere la care e îndreptățit scriitorul, ridicată la rang de principiu și intitulată „Legea părților sacrificate”   (p. 102).

      Scriitorul este astfel repus în drepturile sale tradiționale de modelator al feliilor informe de viață „Scriitorul nu este dar înregistratorul unei urmări de fapte sau scene petrecute în viața unui om, sau unei societăți: ci artistul care slujindu-se de arma puternică a condeiului ca de o daltă, face să reiasă din marmora societății pe care o cioplește un cap-de-operă de artă; tocmai fiindcă știe anume ce părți să pună în vedere” (p. 96). Esențială în construcția operei, această „pricepere a legii părților sacrificare” depinde de experiența de viață și de intuiția artistică în egală măsură, constituind o adevărată cheie a personalității scriitorului în cauză și probând „tactul literar” al acestuia.

      Una din principalele coordonate ale lucrării lui Djuvara o constituie disocierea între naturalism ca doctrină și masa operelor literare produse de scriitorii adepți ai acestei metode. O viziune clasicistă asupra situațiilor repetabile în diverse împrejurări istorice concrete duce la compararea atacurilor la adresa lui Zola cu reacția produsă de opera lui Balzac, o jumătate de secol mai devreme. Văzut în evoluția culturii europene ca punct-terminus, naturalismul va fi pus în relație cu celelalte mari curente literare. Opțiunea pentru naturalism nu implică, în ideea lui Djuvara, repudierea clasicismului sau încercarea de a opune romantismului o altă școală. Acestea sunt, dimpotrivă valorificate ca tentative premergătoare realismului contemporan, tentative al cărui rol istoric l-a constituit pregătirea apariției noii școli: „Romantismul a doborât clasicismul, amândouă nu sunt decât o stare de  transițiune; naturalismul este formula dfinitivă, este lucrarea desăvârșită care va rămâne” (p. 106). Începând cu capitolul al cincilea al voluminoasei sale lucrări, Al.G.Djuvara se ocupă pe o întindere de circa o sută de pagini exclusiv de aspectele literare ale noului curent, răspunzând pe îndelete principalelor obiecții aduse în epocă naturalismului. În privința mult hulitei crudități a tematicii naturaliste, găsește prilejul să aducă un argument folosit și de Hasdeu în fața unor acuzații similare „Naturalismul nu este o inovație, el este bătrân ca lumea: citiți pe Homer, Eschil, Sofocle, Flaut, Lucrețiu, Rabelais, Regnier, Diderot, Balzac și vă veți pătrunde de acest adevăr”. Nu tocmai original însă în privința ierarhizării argumentelor și exemplelor, Djuvara se inspiră dintr-o Histoire du Réalisme a lui Ernest Depré.

      Într-o extinsă incursiune prin literatura universală, câte un capitol aparte este dedicat lui Balzac, Flaubert, fraților Goncourt, A. Daudet, Zola, Primul este apreciat pentru faptul de a fi introdus în câmpul literarului banul, pivot al vieții sociale moderne, ca și pentru cuprinderea globală a tuturor păturilor societății. Elogiul pentru „capodopera” lui Flaubert Madame Bovary, este contrabalansat de critica „reconstituirilor istorice”. Exotismul ar putea abate literatura lui Flaubert, consideră Djuvara de la misiunea capitală a operei de artă, aceea de a oferi documente pentru o sociologie a vieții contemporane. Valoarea artistică a unei scrieri identificându-se până la un punct cu această menire „sociologică”, scriitorii vor fi apreciați în consecință: „Alphonse Daudet este unul dintre aceia care vor arăta veacului al XX‑lea cum a trăit veacul al XIX-lea” (p. 151).

      Mai vizibil este angajamentul pe care și l-a asumat Djuvara în capitolul dedicat lui Zola. Autorul francez este apărat de toate incriminările aduse de adversari, de la imoralitate până la lipsa de stil. Punctul de vedere în lumina căruia sunt valorificate scrierile lui Zola este rezumat în definiția: „…romanul naturalist nu este decât un proces verbal încheiat în fața realului” (p. 157) iar aprecierea finală beneficiază de intuiția unui  virtual istoric literar: „Opera lui Zola este netăgăduit una dintre cele mai temeinice ale veacului nostru, ea va însemna o epocă în istoria literară” (166).

      În urma unei treceri în revistă a ceea ce numește, după Brunetière, „naturalismul englez” (Dickens, George Eliot), Djuvara își propune să demonstreze limitele metodei. Naturalismul este considerat incompatibil cu genul dramatic (discuția organizându-se pe baza tragediei Arie și Mesalina de Adolf Wilbrand) după cum ni se demonstrează că „principiile naturaliste nu pot sluji romanului istoric” (p. 174), acesta falsificând nu numai adevărul istoric ci și spiritul determinist în măsura în care încearcă să acrediteze drept cauze ale unor evenimente istorice „incidente neînsemnate”. Genul fiind hibrid, romanul istoric va fi fatalmente lipsit de calitățile unei opere de artă: „Adevărul asupra romanului istoric, iată-l: sau căutați într-însul istorie, în care caz vă sfătuiesc să o cereți la un istoric și să o cercetați într-însul, sau căutați studii de moravuri dintr-o altă epocă și atunci nu găsiți decât născocirile a celor ce au vrut să urzească pe câteva documente aproape șterse, șovăind a lor preumblare printr-o istorie de contrabandă” (p. 177).

      Literatura în care se acordă oarecari drepturi fantasticului este înglobată fără drept de apel „idealismului” constituind însă latura recuperabilă a acesteia („Dintre toate genurile idealiste, acela pe care,  l-am osândit mai puțin este genul fantastic” – p. 182). Încriminat fără drept de apel este romanul științifico-fantastic al lui Jules Verne, cu toată larga audiență de care se bucura în epocă. Periculos pentru spirit, pentru tendința de a evada din realitatea cotidiană, romanul științific „funest premiat de Academie” este respins cu hotărâre, dată fiind confuzia de criterii pe care o încetățenește: „El este un amestec în care îndată ce vei căuta romanul, găsești știința și îndată ce vei căuta-o pe aceasta găsește fantasia, strâmbând până la cele mai elementare axiome, zdruncinând credința oarbă ce trebuie să avem în știință, strâmbând judecata și făcându-ne să căutăm visul în întruparea cea mai deplină a adevărului: știința (p. 184).

      În numele aceluiași crez scientist sunt schițat liniile viitoarei evoluții a literaturii: „A se îndoi că metoda experimentală este formula viitorului, este a păcătui împotriva credinței ce trebuie să avem în știință” (p. 194).

      Revenind la chestiuni teoretice Al.G.Djuvara reia discuția cu Xenopol oprindu-se asupra unor sintagme care aveau să facă epocă în critica literară românească: „Mă simt dator să spun câteva vorbe asupra unei teorii de căpetenie a școalei idealiste: teoria artei pentru artă. Că lumea ar fi făcută ca să slujească de model artistului, iar nu arta să slujească omenirii, aceasta este ideea dezbrăcată de orice înflorire a teoriei de care vorbim…” (p. 228).

      Extrem de sagace în descifrarea  intențiilor adversarilor, Djuvara nu este mai puțin confuz în expunerea propriilor păreri. Iară de pildă, modul în care înțelege să-l combată pe Maiorescu și pe cei formați la școala Junimii. „Să fugă departe de noi ideea că arta ar fi plăsmuitoare de obiecte de lux și că este menită,  fermecându-se privirea, să ne dea numai câteva minute plăcute.Vederile ei sunt mai largi și ținta ei mult mai înaltă. Punându-ne față în față cu realitatea, făcându-ne să ne vedem pe noi înșine, arta este menită să deștepte în noi acele emoțiuni care ne zguduiesc firea când stăm în față cu marile priveliști ale vieții” (p. 237).

      Atunci când discuția înaintează potrivit unei logici stringente iar aserțiunile beneficiază de o exprimare proprie și concisă, modelul stilistic este însă, vizibil, cel maiorescian, argument suplimentar pentru a-l considera pe mentorul Junimii, împreună cu T.Vianu, creatorul stilului de idei în literatura noastră. Urmărind o demonstrație străină de fapt problemelor artei și survolând grăbit domenii în care nu putea fi decât un diletant, Xenopol așezase muzica lui Wagner în rândul manifestărilor de artă naturalistă. De la înălțimea gânditorului pentru care abaterile gustului au la bază erori de logică, Al.G.Djuvara pune lucrurile la punct, didactic: „Muzica nu poate fi nici morală, nici imorală, nici naturalistă, nici idealistă, prin ea însăși. Ceea ce dă un astfel de caracter muzicii este libretul”. (201). Superioritatea sa evidentă asupra adversarului provine și din evidenta dezinvoltură cu care se mișcă în diferitele domenii ale artei moderne. Condamnând în bloc manifestările artistice ale actualității, Xenopol le pusese în discuție după tiparul faimoaselor articole maioresciene, ca pe simptomele unei patologii culturale. Mai introdus în materie, Djuvara procedează ca un critic nepărtinitor, știind să distingă între valoarea artistică propriu-zisă și meritul istoric, dar recunoscând aprioric dreptul la existență al noilor modalități: Francois Millet este astfel considerat a fi imprimat „adevărata mișcare artei moderne” printr-o operă de pionier: „lui Millet îi revine de drept gloria de a fi dat naștere în Franța, și pot zice fără sfială, în lume, preocupațiunei realului” (p. 217). O paranteză terminologică vine să indice interesul pentru diversele forme ale aspirației spre cuprinderea lumii fenomenale: „…cuvântul realism s-a păstrat mai mult pentru această manifestațiune a artei (pictura) cu toate că nu exprimă nici mai mult nici mai bine ideea evoluțiunei ce se petrece, decât acela de naturalism” (p. 229).

      În disputa cu Al.D.Xenopol, pledoaria lui Al.C.Djuvara are câștig de cauză; condamnării grăbite a unor direcții reprezentând spiritul veacului, cel din urmă îi opusese o cercetare la obiect, ale cărei concluzii sunt sprijinite de însăși seriozitatea procedării analitice.

 

*

     

Poet și prozator de oarecare notorietate, autodidact cu lecturi din Taine și Guyau, Tr. Demetrescu (1866-1896) este în domeniul criticii literare un entuziast al modalității științifice și un adept al principiilor gheriste. Contribuția sa critică se constituie dintr-o serie de articole și studii apărute în Revista olteană, Economistul, Adevărul etc. o parte din ele fiind reunite în volumul Profile literare (Craiova, Ed. Benvenisti, 1891). În înșiruirea lor cronologică aceste articole sunt marcate de efortul de a depăși diletantismul. Aflat în imposibilitate de a atinge acel grad de profesionalism la care, de fapt, aspira, Tr. Demetrescu, jurnalistul modest pentru care recenziile constituiau uneori singurul mijloc de subzistență, adoptă poza unui epicureu rafinat, practicând exercițiul critic doar ca pe un joc al spiritului, aducător de fine satisfacții intelectuale. (… „articolul de față nu poate fi privit decât ca o sinceră plăcere personală de a-mi nota câteva impresiuni pe care poate ar fi fost mai bine să le fi păstrat pentru un amic intim spre a le risipi sub farmecul discret al câtorva ore de petrecere intelectuală”)[23].

      Modalitatea „criticii moderne” de sorginte tainiană îi apare incompatibilă cu o abordare nesistematică a obiectului în timp ce înclinațiile personale merg spre subiectivismul eseului. Va teoretiza așadar, în prefața unicului său volum de articole: „n-am avut intențiunea să înfățișez o doctrină literară sau filozofică ce ar fi reieșit poat în urma unor amănunțite și îndelungi studii unde aș fi aplicat criteriul științific al criticii moderne. În aceste pagini cititorul nu va întâlni nici metoda criticii judecătorești a d-lui Maiorescu, nici pe cea socială a dl. Ion Gherea (…) cartea de față are, în general, caracterul unor confesiuni literare și psihice”…[24]

      Împărtășind opinia cercurilor socialist cum că „astăzi critica a devenit o anchetă socială și istorică menită să ne explice cauzele unei produceri literare sau artistice cu ajutorul unui criteriu științific”[25], Traian Demetrescu reia de la punctul de unde fusese părăsită de Gherea discuția asupra subiectivității în critica literară, reactualizând termenii în care acesta combătuse teoria maioresciană a emoției impersonale: …„Sunt unii car susțin că personalitatea în critică este cu tot defectuoasă. Aceștia spun că o operă literară văzută numai prin prisma individualității noastre n-o putem observa și analiza în toată întregimea ei. Eu cred că obiecțiunea este în mare parte eronată, iar tendința de a se da obiectivismului formula unui metod absolut științific e cu desăvârșire absurdă. Cine crede că poate vedea, simți și cugeta în mod impersonal este rătăcit. Nimic nu putem percepe decât prin simțurile noastre personale. Aș putea să zic că personalitatea fiecăruia este o închisoare din care niciodată nu poate ieși[26].

      Destul de confuză rămâne totuși ideea acestei „critici subiective”; în accepția pe care i-o dă Tradem, ea pare să se apropie de eseu „Cu toate acesta, critica nemărginindu-se numai la explicarea cauzelor care au dat naștere unei opere literare sau unei literaturi (cum este Histoire de la littérature anglaise par H. Taine), poate avea și un caracter eminamente subiectiv. În acest sens critica devine mai intimă, mai familiară: ea se poate numi critică întocmită din senzațiuni și reflexii. Criteriul acestei critici este chiar temperamentul criticului. Criticul subiectiv ne va expune propriile lui cugetări și sentimente, ne va mărturisi în mod legal unele din stările sale psihologice, ne va arăta idealul său moral și artistic cu prilejul pe care i l-a deschis temperamentului său lucrarea unui autor…”[27].

      Ideea imposibilității criticului de a aprecia o operă în absența afinității profunde cu lumea ei de sentimente fusese expusă și în articolele reunite în volumul Profile literare: „…Admirația în literatură și artă are felurite și complicate manifestări. Ea este în general expresiunea unei adânci uimiri sufletești pe care ți-o produce o carte, un tablou, o statuie, o bucată muzicală etc. În unele cazuri însă, ea nu are numai caracterul unei simple senzații atunci admirația devine un sentiment profund, o pasiune… Dar  e întrebarea: ce cauză produce  acest fel de admirație? Să fie numai valoarea estetică și artistică a unei opere? Nu. Aceea ce apropie atât de mult sensibilitatea și toată natura noastră psihică de o operă, este înainte de toate caracterul moral și psihologic al acelei opere care este mai familiară sentimentelor și cugetărilor noastre”[28].

Afirmații de acest fel sunt oarecum amendate de proclamarea obligației criticului de a completa gustul său personal cu „partea științifică a criticii”, („Se observă însă că nu rareori gustul începe a lua proporțiunile unei judecăți critice. A judeca operele literare numai prin gust este a face critică greșită și cu totul părtinitoare. Un gust ales, un gust larg, este semnul distins al unui temperament de critic, considerat ca partea intuitivă a criticei. Gustul însă trebuie a fi totdeauna completat prin partea științifică a criticii…”[29].

      În raportul dintre ponderea acestor două puncte de vedere stă originalitatea și valabilitatea unei formule critice. Pe de altă parte, atenția sporită acordată semnificației „științifice” a operei în dauna judecății de gust constituie și principala obiecție pe care Tradem o aduce maestrului său: „…Literatura fiind și ea un produs al mediului social, criticul caută a explica orice producere literară prin ajutorul criticii științifice ce constă în aflarea și demonstrarea cauzelor psihice și sociale ce i-au dat naștere. Aceasta face să vedem în d. Gherea mai mult un critic social și psihologic și foarte puțin estetic. D. Gherea, spre exemplu, ne va lămuri într-un mod admirabil un roman sau o pieasă de teatru: ce idei sociale și ce simțăminte o însuflețesc; ne va încredința apoi despre puterea ei morală, dar ne va vorbi puțin în ce privește valoarea pur estetică. (…) Un critic are deci un punct al său de vedere cu care cercetează pe scriitori și lucrările lor. Dl. Ion Gherea este eminamente un critic social. Chiar atunci când pătrunde ca analist psiholog, va căuta să ne explice o anume stare sufletească prin cauzele mediului social. Și cred că tocmai în acest sentiment constă puternica originalitate a d-sale…”[30].

      Acest interes pentru fizionomia estetică a operei literare constituie și punctul de tangență cu mult hulita „critică metafizică” practicată de Maiorescu. Deși admirat pentru interesul acordat aspectului estetic al literaturii, Maiorescu reprezintă în ideea lui Tradem o fază depășită a criticii moderne: „În țara noastră critica literară n-a avut decât un singur reprezentant de frunte. Acesta este dl. Titu Maiorescu. Netăgăduit că criticile d-lui Maiorescu au jucat mult un rol în dezvoltarea literaturii noastre. Ele au fost biciul cel mai aspru cu care s-au lovit toate producțiunile inepte ale unei pleiade odioase de  scriitorași, de pe la începutul mișcării poeziei lirice românești; ele au scos la iveală frumusețea idilică a pastelurilor lui Alecsandri, ele au remarcat strofele gentile și ușoare ale d-nei Matilda Poni și întâile reflexe geniale ale lui Eminescu. Dar toate criticile d-lui Maiorescu se pot privi numai dintr-un punct de vedere judecătoresc. Ele n-au judecat în operele literare decât valoarea lor estetică. Astăzi însă, critica s-a îmbrăcat într-un caracter mai științific. Ea devine în același timp o istorie, o sociologie și o psihologie. Astfel de critici sunt astăzi Taine, Guyau, Brandes și alții….”[31].

      După cum se grăbea să anunțe și această cronică, apariția Studiilor critice ale lui Gherea deschidea o nouă epocă în critica literară românească. Tr. Demetrescu nu făcea parte dintre aceia care   s-ar fi putut sustrage covârșitoarei influențe pe care gândirea lui Gherea o exercita la acea dată. Dacă în datele ei esențiale concepția critică a lui Traian Demetrescu este doar un reflex al principiilor lui Gherea, interesul de ordin istorico-literar provine din faptul că într-un mediu mai puțin receptiv, respectiv în cazul unui temperament poetic refractar la cerințele criticii obiective, o astfel de influență va suferi deviații considerabile, deformări care ne pot edifica asupra dialecticii ideilor în epocă.

      Astfel, dintre direcțiile multiple ale criticii practicate de Gherea, Tr. Demetrescu reține principiul de ordin general al interacțiunii dintre viața socială și literară. Arta trebuie considerată ca având un rol progresist în societate – acela de a educa conștiințele: „…Arta nu are de scop numai frumosul. Frumosul, prin sine, nu aduce utilitate mare; și arta trebuie să fie folositoare, ea și știința. Ea trebuie să ia parte la dezvoltarea economico-socială. Și mai înainte de toate, ea trebuie să fie moralizatoare…”[32]. Nașterea curentelor literare e determinată de „spiritul veacului” succesul unei opere fiind semnul unor relații mai profunde între literatură și configurația socială a epocii. Mai mult, preferința pentru un anume fel de literatură constituie o trăsătură importantă a configurației mentalității de clasă: „…În chestiuni de artă și literatură, simpatiile personale ar trebui ținute în seamă de cei care observă și studiază starea de imaginațiune, sensibilitatea și moralitatea unui mediu social…”[33].

      De aici nu decurge însă mecanic și valabilitatea reciprocei: Tradem subliniază în repetate rânduri că apartenența de clasă și opera literară nu se află într-o relație univocă.

      În polemica cu Rion și Ibrăileanu asupra volumului său de nuvele, Tr. Demetrescu reia distincția „operă socială – operă de psihologie” care reprezintă unul din punctele de dezacord cu principiile enunțate de Gherea. Aceeași realitate socială poate inspira, spune Tradem, fie o operă de tip militant, fie una de aparență decadentă dar cu nimic mai puțin reprezentativă pentru starea de spirit a unui mediu social. Din impactul realităților sociale cu diversele psihologii individuale ale creatorilor pot lua naștere o varietate de modalități literare, cu drepturi egale de existență artistică și deci de considerare critică.

      Aflat în situația de a găsi un compromis teoretic între cerința expresă a criticii din revistele socialiste ca poetul să fie un exponent al frământărilor sociale ale vremii și între caracterul „intimist” al propriei producții literare, Tradem recurge la o interpretare psihologizantă a faptelor sociale: personalitățile aflate în conflict cu mediul social ostil se vor diferenția, în funcție de temperament, în „militanți” și „decepționiști”. Oricum, continuă demonstrația, artistul nici nu poate reflecta în mod obiectiv starea societății contemporane, temperamentul propriu funcționând ca un filtru prin care ajung în opera sa realitățile cotidiene („Este știut că un artist are temperamentul său propriu, care, în mod fatal, dă tonul principal al producerilor sale. Răsfrângerea acestui temperament înlătură deci orice obiectivism absolut. Aceata se poate susține vorbind mai ales de poezia clasică”[34]).

      În lipsa acestui ansamblu de „particularități temperamentale”, adică a  talentului, conținutul militant al unor producții literare va rămâne fără ecou: este concluzia studiului despre literatura lui Const. Mille: „Dacă d. Mille ar fi avut un talent puternic, un temperament original de artist, ar fi putut crea din acest material socialistic opere remarcabile. I-au lipsit însă toate facultățile care constituiesc personalitatea unui adevărat poet. Fără cugetare profundă, fără sensibilitate, fără imaginațiune, un artist nu poate ajunge să fie decât, cel mult, un muncitor fecund și pasabil, dar nu o figură ilustră care să rămâie…”[35].

      Între literatura de tip „subiectiv” și viața socială există o strânsă legătură a cărei punere în evidență stă în puterea criticului: „… Un poet subiectiv ne vorbește despre simțirile și cugetările lui. Dar aceste simțiri și cugetări nu aparțin numai lui. În ele există un element psihic și social de caracter mai general, în afară de partea lor intimă care e de aproape legată de eul poetului…”[36]. Mai mult chiar, literatura purtând semnele unei acute participări afective este mai reprezentativă din punctul de vedere al studiului științific asupra autorilor și epocii: „…Prin aceste destăinuiri intime și sincere, un critic literar poate ajunge mai lesne a statornici soluția problemelor sociale și psihologice ce se realizează în opera acelui autor. Confesiunile sunt cel mai sigur și clar material de care un critic se poate servi în analizele și studiile sale sociale și estetice asupra autorilor”[37].

      Dacă mentalitatea artistului suferă o influență socială de ordin mai larg, statutul social al acestuia este considerabil  influențat de starea literaturii unei epoci: „A scrie este un talent, o dispoziție rară cu care natura nu înzestrează pe orice om… Prin cuvântul a scrie înțeleg darul original, superior și frumos de a-ți materializa în forma cuvintelor o personalitate, un temperament de artist. Dar această dispoziție nu se manifestă totdeauna cu exactitatea unui ceasornic; ea este adeseori caprițioasă și atârnă de felurite cauze exterioare sau psihice. Mai întâi de toate, artistul are trebuință de o desăvârșită independență materială care să-l depărteze de la orice alte ocupațiuni comune ce ucid sau slăbesc cele mai frumoase puteri de talent. Nu toți poeții se nasc bogați ca Alecsandri; iar cum la noi literatura n-a ajuns încă să trăiască din susținerea publicului, e natural să vedem adeseori poeți de talent răpiți de jurnalismul politic sau de strălucirea altor slujbe cari le asigură mijloacele existenței…”[38].

      Există o tendință incontestabilă a mișcării de idei din literatură spre sincronizarea cu evoluția științei. Tradem consideră că acest „mers nepotrivit al evoluțiunii” este factorul care a determinat dispariția romantismului din arena literaturii contemporane. Romantismul reprezenta, susține Tr. Demetrescu, produsul artistic al unor epoci revolute, el era condamnat definitiv (Reacționarii trebuiesc zdrobiți și în politică și în literatură și în știință. E o lege naturală a timpului”)[39].

      În această evoluție vizibilă, literatura viitorului iese de sub imperiul „imaginațiunii” pentru a reintra în acela al „observației” realiste. Dezideratul suprem va fi pentru deceniile următoare o literatură națională inspirată de operele marilor realiști ai secolului 19: „…spiritul de observație a început a deveni o calitate a multora din scriitorii noștri contemporani. Desigur, romanul și teatrul la noi nici că se poate îndrăzni a se zice că avem. Puținele încercări ce s-au făcut până acum sunt departe de a ne da o idee cât de slabă de naturalism. Pentru ca să ne instruim în această cale, trebuie să citim pe Balzac, pe Zola, pe Flaubert, pe Dostoevschi, pe Maupassant, pe Daudet și alții”[40].

      De altfel, se pare că interesul pentru opera lui Zola l-a urmărit pe Tradem vreme îndelungată, suscitând chiar radicale mutații de opinie. Într-o notă despre Le rêve Tr. Demetrescu ne vorbește despre „dezgustul meu contra marelui romancier ce a căzut astăzi sub cea mai pasionată admirațiune a mea”[41].

      Într-adevăr, în volumul Profile literare, articolul dedicat literaturii lui Zola oferă spectacolul unui entuziasm dezlănțuit: („Zola este o personalitate genială, un temperament uriaș de poet epic, un Omer care scrie Iliada unei societăți”) susținut și de argumente de ordin „științific” („numele său însemnează o epocă, o revoluție literară”)[42]. Putem descifra îndărătul acestei adeziuni entuziaste, prestigiul exercitat de opiniile lui Gherea.

 

*

     

Dintre publiciștii formați în cercul lui Gherea, Raicu Ionescu-Rion (1827-1895) este singurul a cărui vocație critică nu poate fi contestată.

      Vom regăsi printre coordonatele teoretice ale criticii lui Rion câteva din principiile de bază ale metodologiei gheriste. Acceptarea considerării artei un produs al mediului provine și în cazul lui dintr-o viziune deterministă, susținută de cheia de boltă a cauzalitățiii universale („Nici un fenomen nu poate sta stingher pe lume”). Ca fenomen social, arta va fi supusă legilor evoluției societății dar își va menține capacitatea de a juca un rol în procesul de transformare a lumii. Într-o epocă în care chestiunea cea mai dezbătută sub raport teoretic era problema „artei cu tendință”. Rion nu va lipsi, firește, dintre apărătorii artei angajate. Argumentele cu care susține superioritatea acestui tip de artă sunt în special de ordin științific, vădind familiaritatea cu demonstrațiile sociologiei moderne („Căci numai muștele pot trăi fără legături sociale, omul nu”). Arta este, așadar, expresia unei anumite realități sociale și anume a „mediului social” în care trăiește artistul: „Cea mai pură artă, cea mai eterată, cea mai castă, e influențată de clasa din care face parte artistul.[43]

      Deși există numeroase puncte de contact cu principiile școlii gheriste în general, viziunea lui Rion asupra raportului încărcăturii teziste cu efectul moralizator al operei de artă reprezintă un element inedit. Evitând terminologia întrebuințată de Gherea, Rion propune disocierea între tendenționismul simplist și arta socială. Surprinderea acestor două modalități ale artei angajate dovedește încă o dată finețe și o intuiție sigură a literaturii din unghiul estetic. Interesantă este insurecția implicită contra exagerărilor doctrinei naturaliste. O artă care ar urmări conștient și experimental o idee, un fenomen social, o inovație, izolând astfel din complexitatea fenomenelor sociale un mediu, o influență singură ar fi lipsită de influența larg moralizatoare pe care o cereau socialiștii.[44]

      Odată postulat că producția artistică depinde de relația individ-societate, un alt punct în jurul căruia se concentrează direcțiile criticii moderne științifice este problema statutului social al scriitorului. Pe urmele metaforei corozive a lui Gherea, ca într-un bestiariu modern, R. Ionescu-Rion va îngloba pe artiștii depășiți de complexitatea lumii contemporane în categoria „artiștilor-muște”; „Iată însă că azi o nouă lume se naște, lume cu vederi și gusturi nouă, lume tânără, nevlăguită, necoruptă. Potop de patimi mari și frumoase se revarsă; omenirea devine febrilă și agitată. Față cu aceste sentimente noi, vechile insecte artistice au rămas tâmpite; ele s-au simțit prea importante, prea imbecile pentru a le face loc în inimi și a le turna în versuri de lavă și în forme nepieritoare. Atunci se ivi teoria artistului-muscă. Atunci se ivi critica aceea superficială care a susținut că arta trebuie să idealizeze numai ce e „veșnic și neschimbător”, că ea nu trebuie să atingă decât sentimentele comune întregului neam omenesc, că ea nu trebuie să se coboare în patimile mici materiale ale muritorilor, că artistul trebuie să trăiască într-o lume de ficțiuni impersonale, etc.[45]

      O remarcabilă clarviziune îl face pe Rion să proclame alienarea ca realitate fundamentală a societății capitaliste: „Acuma cu toții suntem robii cuiva necunoscut, care nu se mai concentrează într-un individ, ci într-o imensă forță socială apăsătoare”[46]. Arta va trebui deci să exprime această realitate socială. Libertatea în sensul desprinderii totale din angrenajul vieții sociale este inexistentă, mai mult, în condițiile epocii constituie o revendicare reacționară: „când vedem ce armă teribilă e arta, cum face ea din om ce vrea, cum poate de tare să-l influențeze cu idei și sentimente – nu mai poate fi îngăduit unui  om inteligent a susține, sub pretextul libertății artei, că artistul e liber să spună ce vrea el, să inspire orice idei crede de cuviință, să sugereze orice sentimente, fără să aibă o obligație serioasă de a-și pune meșteșugul în serviciul societății, al nevoilor ei morale și intelectuale. Artistul e servitorul omenirii și dacă e om cult și generos, asta nu-l înjosește și nu-l face să pretindă libertatea absolută de a lucra…”[47]. O problemă care revine des în dezbaterile vremii este aceea a „decadentismului” literaturii române de la sfârșitul veacului trecut. Rion insistă asupra acestui subiect într-o serie de articole: Literaturile decadente, Între pisici și oameni, Dragostea de oameni, Domnia cuvântului.

      Originea decadentismului modern Rion o află în insurecția romantică, alăturându-se astfel părerii răspândite în cercurile socialiste că romantismul ar reprezenta o formulă demodată și reacționară. Viziunea este fundamental istoristă: lipsit de avântul social al începuturilor, romantismul – expresie a unei clase care a încetat de a mai fi revoluționară – s-a degradat treptata până la individualismul meschin al creațiilor contemporane; „Misticism, egoism, efecte de formă, subiecte luate de prin nori, iată decadentismul”[48].

      Principalul simptom al decadentismului Rion îl descoperă în „boala cuvântului” devenit semnificant fără semnificat („…El e o notă muzicală a cărei valoare nu se arată decât într-o combinație cu altele”)[49]. Proliferarea școlilor literare devine „fatală sub domnia cuvântului”. O literatură invadată de decadentism, lipsită deci de substanță, va fi în mod fatal uniformă: „Inovațiile de sentimente, de emoții, au dispărut. Ceea ce mai poate pretinde a fi poezia e numai modul de a le exprima, dar acest mod nu poate fi variat la infinit. Dacă totuși spun același lucru, de la o vreme toți vor începe să-l spună și în același mod”[50]. Semnele îngrijorătoare ale decadentismului îi apar în întreaga literatură contemporană; „În rezumat școlile decadente din Franța, ca și de aiurea, se caracterizează prin căutarea de efecte de formă, printr-un fond egoist și printr-o completă nepăsare de lumea din afară”[51]. Profetizând, Rion susține că nașterea „sectelor literare decadente” în literatura română ar fi inevitabilă: „Faza literară prin care trecem nu e cea firească. Literatura în special și arta în general n-au avut caracterele acesta decât aproape de pieirea și de decăderea lor”[52].

      Pe teren românesc, acestei „boli a veacului” i se subsumează curentul eminescian: „Istovind cu atâta talent sentimentul amorului și arta de a-l exprima, Eminescu a făcut parcă un fel de spațiu vid în jurul său: ființele ușoare, musculițele nepricepute au fost cu violență absorbite spre el; nu mai putură ieși din sfera lui și rămaseră niște bieți sateliți necunoscuți și ridicoli ai lui Eminescu. N-au fost în stare să  răscolească sentimente nouă: ei nu le au și nu le pot suporta. Le rămânea să se facă muzicanți de cuvinte, să imite forma în care maestrul și-a turnat inima sa. În acestă privință s-a ajuns la mare perfecțiune. Eu unul îmi mărturisesc păcatul: cu mare greutate pot deosebi o poezie idioată de o poezie care se cheamă bună, dacă sunt scrise à la Eminescu”.

      Dacă decadentismul este un concept utilizat mai ales de critica socialistă și în special în scopuri polemice, pesimismul este subiectul general de discuție, viziunea asupra acestui aspect al literaturii de influență eminesciană accentuând o dată mai mult sciziunea fundamentală a criticii literare românești în acel moment.

      Cea mai de seamă contribuție a lui Raicu Ionescu-Rion în această direcție o constituie conferința Eminescu și Lenau ținută în aula Universității din Iași în aprilie 1893. Criticul nu își propune să demonstreze cauzele apariției pesimismului în literatura europeană („…principiile pesimismului în întreaga literatură europeană au fost cercetate deja și teoria expusă la noi de Gherea ne dă un răspuns general pentru asemănarea, în tonul trist, a tuturor poeților din societatea contemporană”[53]), ci faptul că în cazul acestor poeți „deși amândoi sunt pesimiști, natura lor psihică e absolut deosebită”[54]. Impulsul prim al unei asemenea abordări este unul deosebit de generos:  combaterea teoriilor reflexului cultural vest-european: „Dacă apropierea între Eminescu și Lenau s-ar fi întemeiat numai pe această simplă și adevărată asemănare, nimeni n-ar fi avut nimic de zis. Dar când din ea se caută arme pentru a zdrobi gloria poetului nostru și a face din el un simplu neguțător care a importat în țara noastră sentimente străine coloniștilor lui Traian – atunci oricine trebuie să se indigneze”[55].

      Analiza personalității și creației celor doi poeți îl duce pe Rion la concluzia că între pesimismul organic, înclinat spre misticism al lui Lenau și hipersensibilitatea poetului român oprimat de un mediu ostil deosebirea este categorică.

      Fundamentată pe o estetică deterministă, critica practicată de Rion este dominată de principiul cauzalității. Se resimte modalitatea tainiană, preluată prin filiera Gherea, de a căuta cauzele antecendente în absența cărora descrierea și analiza devin nerelevante. Criticul își propune să investigheze cauzele care determină structura societății și a produselor spirituale ale omenirii. Pentru a fi operativă, cauza pe care criticul o  descoperă unui fenomen va trebui să răspundă următoarelor cerințe: „1) Să fie sociologică, întrucât ea trebuie să se aplice nu la indivizi izolați ci la oameni în genere. 2) Să nu caute a explica manifestarea psihologico-socială ce ne interesează, decât sub criteriile ce se pot observa la toți oamenii, adică nu după ceea ce se observă numai la scriitorii și artiștii pesimiști și 3) Să nu se mărginească la o singură epocă și anume la aceea modernă; deoarece e evident că istoria dezvoltării omenirii prezintă fenomene psihologico-sociale în legătură de dezvoltare evolutivă cu pesimismul modern”[56].

      Tensiunea socială cu profund impact asupra individului este considerată cauza primă a aspectului pronunțat pesimist al artei contemporane: „ea este relația decisivă în urma căreia vin, după însemnătate, influența mediului particular, influențele culturale etc.”[57]

      În acest context de principii este interpretat caracterul pesimist al operei eminesciene. Din specificul modului de producție capitalist decurge nesiguranța existenței individuale, simptom general al alienării omului față cu forțele ostile ale unei societăți inumane. Reluând apoi cunoscuta demonstrație a lui Gherea cu privire la existența unui fond optimist al poetului, Rion conchide: „…(Eminescu) este poetul per excellentiam al unei societăți care abia a intrat în vârtejul civilizației moderne. El este întâia fază, prin care o natură sănătoasă și robustă, sub influența apăsătoare a societății moderne trece spre descurajare, spre pieire…”[58]. Se remarcă modalitatea de cuprindere largă a mecanismului social și chiar o polemică implicită cu teoriile expuse de Ibrăileanu în Darwinismul social.

      În lumina întregii sale contribuții critice, Rion este un discipol al lui Gherea. Reacția lui contra literaturii promovate de acesta în jurul revistei Contemporanul nu este desigur doar o manifestare de frondă juvenilă, dar nici nu semnifică, fără îndoială, o ruptură de concepțiile care l-au călăuzit permanent. Polemica cu maestrul trebuie explicată pornind de la substratul mai profund al intuirii unei soluții posibile în baza concepțiilor comune și pe care Gherea o ratase. Prin înțelegerea remarcabilă a specificului estetic al literaturii, Rion reprezintă nu numai un derivat al criticii gheriste, ci, într-o oarecare măsură, un complement necesar al acesteia.

 

 
[1] O bibliografie cvasicompletă a dat N. Mecu, Bibliographie du réalisme et du naturalisme roumains, în „Cahiers roumains d'études littéraires”, București, nr. 3/1979, p.6-8.

[2] Philippe Van Tieghem, Les grandes doctrines littéraires en France huitième édition, Paris, P.U.F., 1968, p. 234.

[3] H. Zalis, Sub semnul realului. Eseu despre naturalismul european, Ed. Enciclipedică Română, București, 1974, p. 54.

[4] Adriana Iliescu, Realismul în literatura română în secolul al XIX-lea, Ed. Minerva, București, 1975, p. 69.

[5] C. Dobrogeanu-Gherea, „Generația nouă” de Turgheniev, în vol. Studii critice, Ed. pentru literatură, București, 1967, p. 33.

[6] Vol. cit., p. 26.

[7] cf. Z. Ornea, cap. O nouă orientare în ideologia și critica literară, în vol. Curentul cultural de la „Contemporanul”, Ed. Minerva, București, 1977.

[8] Mișcarea literară în Italia (1870-1877), „Românul”, XXII, 6 ian. 1878, p.18-19.

[9] cf. M. Șchiopu, Verga e altri narratori veristi tradotti in Romania în Naturalismo e verismo II, Catania, 1988, p. 787.

[10] Variațiile unei formule în Pagini de tinerețe, II, EPL, București, 1968, p. 50-53.

[11] De pildă, Ștefan Lemny, L'impact d'Auguste Comte dans la culture roumaine în „Oeuvres et critiques”, Tübingen-Paris, XIII, 1/1988, p. 45-54.

[12] art. Psihologia lui Hamlet în vol. Cugetători și literați străini, București, 1913, p. 147-169.

[13] Critica Dramatică – Hamlet, „Noua revistă română”, vol. XI, nr. 20, 11 martie 1912, p. 311-312.

[14] Alexandru G. Djuvara, Idealism și Naturalism. Cercetări critice, București, Tipografia „Românul”, 1883.

[15] A.D.Xenopol, Idealism și realism, în „Convorbiri literare”, XVII, 1883, nr. 2, p. 75-77.

[16] Ibidem.

[17] Ibidem.

[18] Ibidem.

[19] „Lupta”, III, 1886, nr. 33 (23 martie), p. 3.

[20] A.D.Xenopol. Realism și idealism, „Contemporanul”, II, 1883, nr. 22,               p. 857-866.

[21] I. Nădejde, Direcția urmată de „Contemporanul”, în „Contemporanul” III, (1883-1884), p. 115-118.

[22] Ibidem.

[23] Privire generală asupra nuvelei, în „Adevărul” II, nr. 749, 21 febr. 1891,   p. 3.

[24] Pref. la vol. Profile literare, 1891, ed. Benvenisti, Craiova, p. 7-8.

[25] Conf. Sully Proudhomme, ținută la Ateneul din Craiova, 13 ian. 1792, ed. Papastate, p. 566.

[26] Ibidem, p. 567.

[27] Ibidem.

[28] Art. Maria P. Chițu, în vol. Profile literare, p. 143-147.

[29] Art. Alex. A.Sturzaibidem, p. 86.

[30] Art. Ion Gherea (Const. Dobrogeanu), în vol. Profile literare, p. 11-12.

[31] Cronica literară. Studii critice de Ion Gherea (Ed. II-a 1891), în Reforma, I,  nr. 6, 20 ianuarie 1891, p. 3.

[32] Conf. Evoluția în literatură, 8 febr. 1889, ed. Papastate, p. 503.

[33] Senzațiuni de artă și lieratură, I. Pierre Loti, în „Economistul”, I, nr. 1, 17/29 nov. 1891, p.8.

[34] art. Th. M. Stoenescu în vol. Profile literare, p. 94-95.

[35] art. V.G.Morțun, în vol. Profile literare, p. 130.

[36] Subiectivismul în poezie, în „Adevărul”, III, 845, 3 iunie 1891, p. 2.

[37] Art. Ion Ghica, în vol. Profile literare, p. 66.

[38] Viața literară. Dispoziția de a scrie, în „Adevărul”, III, 761, 5 martie 1891, p.1.

[39] Mișcare de idei (schiță), în „Revista olteană”, iunie 1888, p. 128.

[40] Ibidem.

[41] Convorbiri literare, „Rev. olteană”, I, nov. 1888.

[42] Art. Emile Zola, în vol. Profile literare, p. 78.

[43] Artiștii muște, în vol. Arta revoluționară. Scrieri de critică literară și social-poetice, Minerva, București, 1972, p. 39.

[44] Arta tendenționistă, ed. cit., p. 144.

[45] Artiștii-muște, ed. cit., p. 36-37.

[46] Iobăgie intelectuală, ed. cit., p. 76.

[47] Datoria artei, ed. cit., p. 103.

[48] Literaturile decadente, ed. cit., p. 33.

[49] Domnia cuvântului, ed. cit., p. 54.

[50] Ibidem, p. 54.

[51] Literaturile decadente, ed. cit., p. 29.

[52] Domnia cuvântului, ibidem, p. 35.

[53] Eminescu și Lenau, ed. cit., p. 147.

[54] Ibidem, p. 140.

[55] Ibidem, p. 145.

[56] Din psiholgia socială, ed. cit., p. 117.

[57] Ibid., p. 131.

[58] Ibid., p. 136.

  


Pagina anterioară | Autor | Cuprins | Home | Pagina următoare

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Corina Popescu
Last update: February 2003
Text editor&Web design: Raluca OVAC