Pagina anterioară | Autor | Cuprins | Home | Pagina următoare6. O IPOTEZĂ: CONGRUENȚA MODELELOR CULTURALE

 

 

      Din literatura română a ultimelor decenii ale secolului trecut nu lipsesc unele stări de lucruri aparent paradoxale, care impun cercetătorului aflat în situația de a trebui să le clarifice abandonarea perspectivei comparatiste de factură tradițională.

      Unul din multele contraste care fac imposibilă o abordare liniară a raporturilor scrisului românesc cu mediul cultural european este și cel, deosebit de vizibil, între reticența cu care sunt discutate teoriile naturalismului (de cele mai multe ori respinse ca nefondate, inoperante sau de-a dreptul pernicioase pentru dezvoltarea literaturii naționale) și receptivitatea cu care se adoptă noi arii tematice, perspective, stileme de proveniență naturalistă. Parcurgerea principalelor luări de poziție ale criticii și publicisticii literare din epocă vine să confirme impresia că mediul cultural românesc a reacționat diferit la cele două canale prin care noua viziune naturalistă pătrunde în mediul cultural românessc și în conștiința literară românească: avem de a face, pe de o parte, cu rezistența marcată a criticii (chiar și a celei deterministe, de coloratură politică de stânga) față de modalitățile și ambițiile școlii zoliste, iar pe de altă parte, cu o considerabilă permeabilizare a prozei narative românești față de inovațiile literaturii naturaliste, și în special ale literaturii verismului italian. Pentru istoria literaturii române, marcată încă de compartimentări făcute pe baza unor adeziuni discursive, această realitate faptică pune și probleme de metodă.

      Ne vom menține, în măsura posibilului, pe teritoriul unei cercetări restrânse la perioada în chestiune, rezistând tentației de a comenta un aspect de ordin mai general, și anume congruența dintre modelul cultural italian și cel românesc, temă de care s-au arătat preocupați unii dintre marii istorici ai literaturii noastre, Iorga și Călinescu între alții.

      Este, de asemenea, cazul să precizăm că, referindu-ne la permeabilizarea prozei românești la inovațiile venind dinspre literatura italiană, nu avem în vedere raporturile de influență, în sens tradițional, și mai ales nu avem în vedere raporturile create pe baza traducerilor o cercetare recentă asupra acestui aspect[1], pune în evidență pătrunderea relativ târzie a acestei literaturi în periodicele românești – prima traducere a unei nuvele de Verga datând abia din 1883 – și, de cele mai multe ori, prin intermediar francez.

      Impresionanta infuzare de ordin tematic și stilistic a nuvelei românești cu trimiteri la literatura verismului italian se datorează, în primul rând, unor factori de intermediere practic nestudiați până acum: spectacolul de teatru și critica teatrală, care au dat naștere unei mutații a gustului cu importante consecințe asupra procesului de modernizare a prozei românești.

      Suntem deci îndreptățiți să presupunem, ca ipoteză de lucru măcar, existența unor particularități concrete ale verismului care să fi favorizat receptivitatea scriitorilor români?

      Problema s-a mai pus, în diverse contexte, iar evidența faptului că  între naturalismul francez și verismul italian subzistă, dincolo de o serie de concordanțe, și considerabile divergențe nu poate fi în nici un caz ignorată.

      Oprindu-ne asupra unora din punctele de vedere mai recente, vom observa că cel vehement și extrem sociologizant prezintă, totuși, un interes deosebit pentru explicarea unei anume curbe descendente a receptivității față de literatura naturalistă.

      Ultimele cercetări asupra naturalismului european au mers în direcția absolutizării coloraturii politice a acestei ideologii literare. Astfel, Colette Baker merge până la identificarea înfrângerii naturalismului, adică a ieșirii sale de pe scena actualității literare europene, cu înfrângerea „burgheziei radicale democratice franceze” de către ceea ce autoarea numește „contrarevoluția catolică, spiritualistă, naționalistă”. O atare viziune politizată nu rămâne, cum ar putea să pară, cu totul extinsecă literaturii; ea se naște ca o consecință a tratării concepției lui Zola asupra literaturii drept o „entreprise totalisante, visant à édifier et à justifier un type de société républicaine et démocratique, anticléricale et libérale[2]. Este un mod de lectură a contribuțiilor teoretice ale școlii naturaliste pe care suntem liberi să-l respingem. Fapt este că o astfel de lectură practicau și o parte din criticii literari ai deceniilor opt-nouă ale secolului trecut și că tocmai inspirația politică democratico-progresistă a activității literare și publicistice a lui Zola, ca și postulatul angajării scriitorului în lupta social-politică, sunt factorii care au determinat adeziunea, sau, cel puțin, simpatia cercurilor socialiste grupate în jurul „Contemporanului” și, mai târziu, în jurul „Vieții românești”.

      Ce se întâmplă însă pe teren italian? Acceptând punctul de vedere, destul de controversat, dealtminteri, potrivit căruia verismul ar fi o variantă locală a naturalismului francez, trebuie să menționăm, totuși, că această orientare literară se caracterizează printr-o mult mai redusă angajare ideologică explicită. În Italia postulatele zoliste au fost receptate mai degrabă ca metodă decât ca sistem, iar esențialul canon al impersonalității realizat printr-o tehnică specifică.

      Două par a fi punctele în care verismul italian se distanțează de naturalismul francez și care pot constitui argumente pentru receptivitatea sporită a spațiului românesc la primul dintre ele.

      Mai întâi o anume problematică a contextului social. Astăzi, după mai bine de o sută de ani, devine o observație la îndemâna oricui că, în timp ce literatura franceză a ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea tratează probleme ale dezvoltării economice de tip industrial (în sensul că tratează implicațiile umane ale acestora, nașterea unei noi metodologii, a unei religii a mărfii și a consumului etc.), contextul vieții italiene de după formarea statului unitar este marcat de problemele înapoierii economice (ca să dăm un singur exemplu, raportul dintre viața la țară și viața la oraș este încă determinant în ambianța concretă a unui mediu social pe care literaturii i se cere să-l evoce cu obiectivitate). Rezultă, din această discrepanță, o serie de consecințe de ordin strict literar. Un anume „darwinism social”, repectiv ideologia mic-burgheză a virtuților muncii, dincolo de care se ascunde de fapt un model al „luptei pentru viață”, al selecției naturale din care supraviețuiesc cei mai tari este (pentru a da, iarăși, numai un singur exemplu) inaplicabil la condițiile vieții italiene a deceniilor respective, în care nobilimea continuă să conteze ca clasă socială ș.a.m.d. Literatura lui Verga este, desigur, o viziune a omenirii angajate în lupta pentru supraviețuire, însă este marcată de cu totul alt set de valori și „învinșilor” le revine compasiunea afectuoasă a scriitorului. Acceptarea poeticii impersonalității se va face mai mult sub aspectul interesului de tip pozitivist pentru antropologie, mai ales pentru antropologia criminală.

      De tema zolistă a ciocnirii dintre cultură (fost apanaj al nobilimii trecut în seama proletarilor intelectuali) și comerț (apanaj al burgheziei) se leagă un al doilea aspect al atitudinii diferențiate a verismului: poziția intelectualului în viața social-politică. În timp ce, ca scriitor, Zola aparține, în Franța, „stării a patra”, și întreaga sa activitate ni-l arată în opoziție față de instituțiile puterii de stat, în Italia anilor '70, țară rămasă la o economie în mare parte agrară, patriarhală, intelectualul aparține însă, cel puțin virtual, clasei conducătoare. De Sanctis definea, în perioada de avânt a consolidării unității naționale a Italiei, statul liber (și avea în minte, evident, Italia post-risorgimentală) ca fiind „un fascio di tutte le forze intellettuali – cultura diventata governo”. Nu putem, întorcându-ne la contextul românesc, să nu amintim de definiția națiunii pe care o propunea Slavici, de concepția lui asupra solidarizării claselor sociale pe baza unei atitudini de ordin cultural, de rolul conducător al păturilor culte în diverse etape ale istoriei românești.

      Cele două unghiuri de perspectivă propuse, care nu sunt și singurele posibile, rămân totuși extra-literare. Mai interesantă ar putea fi o coincidență care ține strict de istoria literaturii.

      Reacționând la premisa observației fotografice, propusă de teoreticienii francezi ai romanului experimental, scriitori veriști au fost puși în situația de a descoperi cât de dificilă poate fi aderarea la canonul impersonalității. De pildă, L. Capuana, cel mai activ dintre teoreticienii așa-zisei școli veriste, sublinia în următorul mod rolul imaginației creatoare: „Ogni opera d'arte non è la realtà ordinaria, ma la realtà immaginata, lavorata dalla fantasia, purificata, idealizzata”. Cu De Roberto și Capuana se crează în Italia sfârșitului de secol, din chiar interiorul mișcării veriste, un climat cultural care se deschide treptat spre revolta anti-pozitivistă și spre revenirea spiritualistă și estetistă. Acești cunoscuți adepți ai naturalismului și ai direcției general-europene de gândire tributare determinismului nu se vor sfii să afirme, unul – că arta este „roba assolutamente aristocratica”, celălalt (De Roberto) că arta este „qualcosa oltre l'utile e, in un certe senso, è l'inutile”, interpretând înseși cuceririle pozitivismului într-un sens vag eseistic: „quel senso dell'esatezza scrupolosa, quasi scientifica, che si chiama naturalismo nel romanzo e parnassianesimo in poesia”, precizează De Roberto, n-ar fi decât manifestarea unui unic spirit în cadrul a „due fenomeni sincroni e, in fondo, identici”. Modalități care, pe teren francez, păreau ireconciliabile sunt privite, așadar, ca perfect compatibile, identice chiar în substanța lor; naturalismul și idealismul spiritualist nu mai apar într-un raport de succesiune, ca o reacție îndreptată contra unor acumulări excesive, ci într-un raport de contemporaneitate și coexistență, ca două fațete ale aceluiași spirit al veacului.

      Avem de a face, prin urmare, cu o neașteptată reconciliere a contrariilor, ilustrată și pe teren românesc prin cariera literară, în câmpul dramaturgiei mai ales, a unor scriitori de primă mărime cum ar fi Delavrancea, D. Zamfirescu ș.a., autori nu numai de proze naturaliste, ci și de drame psihologice de ambianță modernă și mesaj spiritualist, cum sunt A doua conștiință și Lumină nouă.

      La nivelul scriiturii propriu-zise aceste divergențe între proza naturalismului și cea a verismului italian sunt și mai pregnante. În timp ce proza naturalismului francez cultivă ceea ce un exeget numea „l'imagerie d'une mythologie moderne”, concentrându-și atenția asupra locurilor de convergență ale erei industriale: halele, mina, imobilul locativ, Bursa, marile magazine – temple ale consumului, calea ferată etc., verismul rămâne cantonat în problemele mediului rural și la imagismul ottocentesc. Stilistic vorbind, la naturaliștii francezi e dominantă o anume tehnică descriptiv-simbolizantă, care a putut fi interpretată ca o relicvă romantică sau ca ornamentație superfluă, dar care ține de o precisă viziune asupra lumii[3]. În ceea ce privește literatura naturalismului francez, de altfel, traiectul criticii italiene are la bază un maniheism evaluativ, care pornește de la De Sanctis: acesta a distins, primul, în legătură cu Zola, între măreția artistului și inaccesibilitatea teoreticianului[4]. Capuana și De Roberto vor merge până la a pune la îndoială conformitatea scrierilor lui Zola cu propriile sale principii. Încercării de a salva măcar naratorul îi pune capăt B. Croce, care va afirma (în Poesia e non-poesia) că Zola a lăsat doar un „significatissimo documento di fino a che segno le teste girassero nella seconda metà del secolo decimonono, prese da amorosa ebbrezza e vertigine par la fisiologia, la patologia, zoologia e le altre scienze naturali”. Nu mult deosebită este imaginea care rezultă din exegeza românească a epocii.

      Spre deosebire de literatura naturalismului francez, literatura veristă demonstrează o atitudine de neîncredere în politică, inclusiv în miturile predicilor socialiste, amestecată însă cu un persistent interes patriotic. Substituind selecției caracterului expresiv selecția unei stări sociale, a unei „felii de viață”, verismul va da concomitent o lovitură și mitul romantic al întoarcerii la natură, natură în sensul de existență pre-industrială, arhaic țărănească. El va mitiza munca, dar într-o manieră liturgică, idealizând pe cei umili, care ar fi destinați să constituie contrapunctul claselor înstărite. Și, poate lucrul cel mai caracteristic, va păstra un nucleu de fatalism și de speranță în solidaritatea umană.

      Sunt, toate acestea, mutații vizibile și în proza românească din ultimele decenii ale secolului al 19-lea, detectabile în operele scriitorilor reprezentativi (Delavrancea, Slavici, Caragiale, Vlahuță, Duiliu Zamfirescu) dar și în masa producțiilor destinate publicului larg de către o întreagă pleiadă de autori minori, puțin studiați.

Contrapusă modelului italian, literatura română apare mai puțin singulară în deviațiile de la linia directoare a evoluțiilor europene, mai ancorată în modernitate și mai dinamică.

         [1] M. Șchiopu, Verga e altri narratori veristi tradotti in Romania, în vol. Naturalismo e verismo II, Catania, 1988, p. 785-795.

[2] C. Becker, Aux sources du naturalisme zolien, în vol. Le Naturalisme, Paris, 1978, p. 124.

[3] Hans-Jorg Neuschafer, La prose naturaliste et sa vision du monde, în vol. Naturalismo e verismo, I, Catania, 1988, p. 116-119.

[4] cf. R. Wellek, Il realismo critico di De Sanctis, în vol. De Sanctis e il Realismo, I, Giannini, Napoli, 1978, p. 21-44.

 

Pagina anterioară | Autor | Cuprins | Home | Pagina următoare

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Corina Popescu
Last update: February 2003
Text editor&Web design: Raluca OVAC