prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT

 

P A R T E A     I

CONCEPTE  ŞI   PRINCIPII  GENERALE


 

l. CONSIDERAŢII  GENERALE

 

Se consideră că limba română este dinamică şi deschisă schimbărilor, ceea ce implică, printre altele, o mobilitate mare a vocabularului, mai ales în condiţii extralingvistice speciale, cum sunt cele de după 1990. Introducerea unor cuvinte noi, dezvoltarea unor sensuri necunoscute  înainte şi mai ales, „migrarea” unor cuvinte din lexicul specializat spre lexicul comun  determină supunerea vorbitorilor (instruiţi în grade diferite) la „presiuni”  lexicale intense şi complexe. Presa scrisă şi vorbită are spaţii rezervate în care se îmbină specializarea profesională (tehnico-ştiinţifică) cu tendinţe de extindere dincolo de specializare.

În aceste condiţii, satisfacerea nevoilor comunicării nu se poate face fără ca cele mai diverse grupe de vorbitori să nu apeleze la dicţionare de diferite tipuri (dicţionare generale şi  dicţionare speciale). Şi este unanim admis  caracterul instituţionalizat al reglării uzului cuvintelor de către dicţionare. În  dicţionare se înregistrează un inventar lexical sau un lexic determinat, care se impune prin forme şi sens, atât în limba comună cât şi, mai ales, în limbajele specializate. Rezultă caracterul descriptiv - normativ  al  dicţionarelor care reflectă uzul cuvintelor, dar îl şi normează. Dicţionarele  se plasează între reprezentarea generală a sistemului lexical (lexic comun  şi  lexic specializat) şi folosirea lui concretă (actualizarea)  în vorbire sau în texte diverse (de limbă comună, de diverse specialităţi, manuale şcolare şi universitare sau din mass media). Sau, altfel spus,  dicţionarele  oferă o lectură socială a sensului pentru lectori diverşi.

Înţelegerea şi cunoaşterea exactă a unor cuvinte şi sensuri atât de variate interesează atât  specialiştii (semanticieni, lexicografi, terminologi), cât şi vorbitorii obişnuiţi. Interpretarea exactă a textelor lexicografice înseamnă definirea cuvintelor atât din lexicul comun  cât şi din cel specializat pentru că definiţia este o activitate naturală care răspunde  unei nevoi sociale primordiale, aceea de a se face înţeles. Se admite astfel rolul lectorului, al consultantului dicţionarelor şi  definiţiilor. Întrucât locutorii sunt diverşi şi numeroşi, mai ales dicţionarele generale trebuie să satisfacă  o competenţă lexicală medie. Pentru lexicul specializat inclus în dicţionare generale, aceasta înseamnă definiţii mai accesibile sau se presupune o deschidere a codului fiecărei terminologii, posibilă în grade diferite. Selectarea elementelor relevante din definiţiile lexicografice (generale şi speciale) se va face din perspectiva  vorbitorului modern cultivat, indiferent de specializarea sa. Pe aceeaşi poziţie trebuie plasaţi şi elevii care utilizează manualele şcolare, unde definiţiile lexicului specializat sunt curente şi trebuie să fie accesibile.

Pornim de la premisa că există mai multe nivele posibile pentru definiţiile lexicului specializat în dicţionare generale,  în  manuale şi în dicţionare speciale.

Admiţând existenţa unor definiţii pe trepte diferite de abstractizare şi specializare, în funcţie de tipul de text în care apar (dicţionare generale, dicţionare speciale  şi  manuale şcolare) acceptăm existenţa definiţiilor alternative. Mai multe teorii susţin această interpretare prin delimitarea definiţiilor pre-ştiinţifice de cele ştiinţifice şi prin postulatul privind caracterul aproximativ al definiţiei lexicografice. De aceea, analiza definiţiilor alternative ale lexicului specializat în primul rând, dar şi ale lexicului comun va constitui unul dintre obiectivele cercetării noastre.

Plasându-ne pe poziţia interesului faţă de lexicul specializat al unui vorbitor mediu sau a unui vorbitor nespecializat vom urmări în ce măsură  dicţionarele generale satisfac condiţiile unei deschideri, măcar parţiale a codurilor terminologice. Tratarea lexicului specializat în dicţionarele generale, începând  cu marcarea diastratică (repartiţia într-o anumită terminologie) şi continuând cu accesibilitatea definiţiilor este un aspect foarte important al studiului, care vizează o politică a informaţiei de  interes general  pentru că orice lector este preocupat de confruntarea dintre limbă,  domenii şi  proprietăţi.

Cercetarea lexicului specializat în relaţie cu cel comun se va baza pe adoptarea unor metode comune de analiză lingvistică: analiza trăsăturilor semantic relevante în şi prin contexte diagnostice, completată, acolo unde rezultatele nu sunt relevante, cu analiza textuală. Perspectiva metodologic comună este asigurată de acelaşi obiectiv: descrierea adecvată a lexicului românesc pentru mai buna lui cunoaştere, analiza dicţionarelor generale  şi  speciale şi a  definiţiilor(aspecte precizate în PARTEA I) sunt coordonatele care reunesc cercetarea de faţă, dincolo de aparenţa unor studii individuale.

 

În PARTEA a II-a se va face studiul unor submulţimi determinate (câmpul lexical al abstractelor) din lexicul comun. S-a făcut această alegere pentru că  abstractele au fost mai puţin sau deloc analizate din cauza dificultăţilor de descriere, iar o adecvată definire a lor interesează atât lexicul comun, cât şi cel specializat.

PARTEA a III-a este rezervată cercetării lexicului (limbajelor) specializate: mineralogia (analiză făcută de un absolvent al facultăţii de geologie şi filologie), matematică (analiză făcută de asemenea de un cercetător cu dublă specializare filologică  şi matematică), filozofia  şi  artele plastice. Se va urmări identificarea particularităţilor de organizare ale fiecărei terminologii, relevanţa metodelor lingvistice de analiză a sensului (raportul dintre micro- şi macrosemantică), situaţia definiţiilor alternative.

Toate analizele vor fi întreprinse pe baza dicţionarelor (generale  şi  speciale), iar rezultatele obţinute prezintă interes interdisciplinar – lingvistică, terminologie, sociolingvistică, lexicografie  şi  metalexicografie.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Angela BIDU-VRANCEANU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003