prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT

 

3. DICŢIONARELE

 

3.1.  Cercetarea noastră porneşte de la  dicţionare (generale  şi  speciale)  şi urmăreşte ca, prin rezultatele obţinute să se ajungă la ameliorări ale celor dintâi. Altfel spus, dicţionarele sunt un obiect de analiză complexă, care include mai multe aspecte, cum ar fi diferite caracteristici, dar şi perspectiva consultării lor;  dicţionarele  sunt astfel o sursă de analiză lingvistică privind sensul, uzajul cuvintelor, interpretările lor din perspectiva unor vorbitori variaţi şi în condiţii de comunicare diferite. Obiectivele cercetării noastre sunt mai ales descriptive (şi nu normative), ceea ce înseamnă că se va acorda atenţie prioritară dicţionarelor generale, cele speciale fiind doar un element de referinţă limitată, chiar în cazul lexicului specializat. Se consideră că  dicţionarele generale „triază sensurile, le organizează şi, numai indirect, le formează (ultimul obiectiv fiind, în schimb, fundamental pentru dicţionarele speciale).  Relaţia  dicţionare generale / speciale  se impune atenţiei (şi) din cauza faptului că cele dintâi conţin un mare număr de termeni tehnico – ştiinţifici. Interesează de aceea care sunt criteriile de introducere a lexicului specializat într-un dicţionar general şi, în ce măsură, reflectarea diverselor terminologii într-un asemenea dicţionar este justificată de o frecvenţă sau o importanţă mai mare, eventual variabilă în funcţie de domenii. În măsura în care lectorul dicţionarului trebuie să înţeleagă definiţia pentru a-şi ameliora competenţa lexicală, chiar şi numai medie (nu strict specializată) un aspect deosebit de important în analiza lexicului specializat în dicţionarele generale priveşte gradul de accesibilitate a codurilor reprezentate de diferite terminologii. Din această perspectivă compararea diverselor tipuri de lexic specializat  din  dicţionarele generale  şi dicţionarele speciale  poate fi relevantă şi constituie unul din argumentele privind delimitarea definiţiilor alternative. Dicţionarele generale  propun un model  de corectitudine pluridimensional, reprezentativ pentru vorbitori diferiţi sau pentru o competenţă lexicală medie; dicţionarele speciale normează un sens univoc, general obiectiv la nivelul unei specialităţi date. Dacă, în ce priveşte dicţionarele speciale, ne putem pune întrebarea în ce măsură ele se adresează nespecialiştilor, trebuie să admitem că acest lucru este obligatoriu pentru tratarea  lexicului specializat  în  dicţionarele generale. Diferenţele în definirea lexicului specializat în cele două tipuri de dicţionare ar fi astfel fireşti şi ar duce la definiţii paralele, pe care le-am numit alternative.

Rezultă că din articolele dicţionarelor generale ne interesează mai ales  definiţia semantică,  diviziunile sensurilor, unitatea sensului în semn, în relaţie cu distribuţia socio-lingvistică a întrebuinţărilor  reflectând uzajul în domenii generale sau speciale. Nu ne vom opri asupra altor informaţii din articolele de dicţionar, cum ar fi cele privind grafia, fonetica, fonologia, morfologia şi etimologia cuvântului – titlu.

Toate aspectele privind descrierea sensului unui cuvânt fie el din
lexicul comun  sau din  cel specializat se constituie în analiza paradigmatică, care va fi dominantă şi în privinţa căreia se vor mai face precizări în capitolul următor (vezi sub 4).

Dintre relaţiile paradigmatice prin care se constituie sistemul lexico – semantic al unei limbi (greu de determinat global), ne interesează hiponimia (subordonarea faţă de un element supraordonat, fie el un hiperonim sau un gen proxim), (cvasi)sinonimia şi antonimia. Nu toate aceste relaţii paradigmatice se manifestă în egală măsură în ce priveşte lexicul comun şi cel specializat (ultimele două fiind limitate în LS).

Determinarea contextuală a sensului e foarte importantă, chiar dacă DEX 96 şi majoritatea dicţionarelor speciale nu dau contexte ilustrative. Se dau însă informaţii sintagmatice  fiind în mod explicit indicate, între paranteze înaintea definiţiei sensului, fie chiar în interiorul acesteia.

 

3.2.1.  Un aspect de interes special din perspectiva relaţiei dintre LC / LS este constituit de analiza mărcilor stilistice sau  diastratice în  dicţionarele generale. Acestea reprezintă în general o manieră de explicare sintagmatică a sensului, pe care o adoptă şi DEX 96. În cazul lexicului specializat, mărcile diastratice sunt foarte importante pentru vorbitorul obişnuit pentru că indică preliminar atât situaţiile extralingvistice, cât şi cele lingvistice de comunicare corectă, fiind, deci, informaţii contextuale (sintagmatice) complexe, ele privesc fie terminologia ştiinţifică anume căreia îi aparţine termenul, fie numai un domeniu mai special de referinţă.

Deci, mărcile stilistice (diastratice)1  sunt informaţii date între paranteze înaintea definiţiei lexicografice şi reprezintă judecăţi de valoare explicite ale lexicografului în raport cu normele şi condiţiile socio-culturale de utilizare a unor cuvinte şi sensuri. Mărcile diastratice se constituie ca  informaţii preliminare, foarte importante pentru adecvarea comunicării lingvistice, utile de aceea oricărui vorbitor. În cazul mărcilor diastratice privind lexicul specializat, asemenea informaţii sunt cu atât mai mult necesare chiar vorbitorilor instruiţi, siliţi să cunoască şi să utilizeze cuvinte mai puţin sau deloc cunoscute. În felul acesta, valoarea normativă a mărcilor diastratice  în general şi, în special, a celor privind lexicul specializat  este sporită faţă de importanţa lor faţă de restul cuvintelor din dicţionar, majoritatea aparţinând limbii comune şi pentru care nu se dau asemenea informaţii. Acest principiu lexicografic implicit presupune ca, acolo unde apar,  mărcile să fie indicate în condiţii de coerenţă şi consecvenţă, cu rigoare şi non-contradicţie,  pentru a avea într-adevăr un caracter operatoriu. Într-o asemenea interpretare,  mărcile diastratice sunt considerate părţi importante ale definiţiei lexicografice, chiar dacă sunt elemente paralele cu aceasta; rigoarea şi interpretarea mărcilor diastratice poate ameliora definiţia, poate contribui la o mai bună cunoaştere a sensului cuvintelor, suplinind absenţa contextelor ilustrative din DEX96.

 

3.2.2.  Clasificarea mărcilor diastratice prezintă interes nu numai pentru lexicografie şi semantică, ci şi pentru un vorbitor obişnuit, preocupat de eficienţa comunicării în limba română.

S-au semnalat cinci variabile2  în funcţie de care se delimitează diferitele mărci diastratice. Una dintre acestea priveşte indicarea stilului funcţional al limbii căruia i se circumscrie cuvântul sau sensul. Se delimitează astfel, în primul rând, mărci ca (ştiinţific) sau (tehnic), caracteristice lexicului specializat, faţă de (curent), ultima valoare nefiind notată sau fiind implicită pentru majoritatea cuvintelor din lexicul comun dintr-un dicţionar.

Marca (ştiinţific) cunoaşte numeroase subdiviziuni, în funcţie de domeniile concrete: (medicină), (fiziologie), (anatomie), (chimie), (informatică) ş.a. Reprezentarea acestui tip de marcă diastratică în DEX 96 este aspectul care ne interesează în cele ce urmează.

Mărcile diastratice  pot fi sistematizate (dincolo de cele cinci variabile) în câteva perechi opozitive: (literar) / (non-literar), (literar general) / (literar special),  (literar uzual) / (literar non-uzual). Dacă prima distincţie este nerelevantă pentru aspectul urmărit de noi aici, celelalte două sunt foarte utile. Orice marcă (ştiinţific) se cuplează cu cea de (literar special), observaţie generală uşor de făcut. Mult mai dificil, dar mai interesant ar fi să se urmărească caracterizarea sub aspectul perechii (literar uzual) / (literar non-uzual). În mod firesc, lexicul specializat  nu poate fi caracterizat prin valoarea (literar uzual), dar, în condiţiile „laicizării” limbajelor ştiinţifice, delimitarea termenilor speciali mai frecvent folosiţi în limba comună şi marcarea lor ca atare în dicţionar (alături de o definiţie corespunzătoare) ar fi de mare interes pentru utilizarea limbii române şi pentru caracterizarea dinamicii ei.

 

3.2.3.  În cele ce urmează vom încerca să urmărim reprezentarea mărcilor diastratice în DEX 96 la nivelul a trei limbaje specializate: medical, filozofic şi arte plastice. În toate aceste cazuri, aspectele urmărite privesc coerenţa şi consecvenţa marcării, atât în cazul unor  termeni strict specializaţi, cu şanse mici şi inegale de a interesa lexicul comun (3.2.3.2). Pe de altă parte, există destul de mulţi termeni aparţinând lexicului specializat care se utilizează  în mai multe limbaje ştiinţifice, termeni a căror diferenţiere stilistică e foarte importantă (3.2.3.3.).

 

3.2.3.1.  O parte a lexicului specializat din toate domeniile investigate are o circulaţie destul de largă în limba comună, ceea ce justifică includerea într-un dicţionar general. Marca diastratică nu este însă indicată cu consecvenţă.

În general, au marca (med.) mai mulţi termeni din medicină, cum ar fi: aderenţă, astenie, alergie, alienare, ausculta ş.a. Se remarcă marea cantitate de termeni medicali în DEX96. Din altă perspectivă, marca (med.) reprezintă domeniul, iar pentru diverse subdomenii (ca fiziologie, anatomie  ş.a.) din DEX ’96 indică alte mărci (fiziologie, anatomie)

Există  însă în DEX ’96 şi termeni medicali cu relativă circulaţie în limba comună care nu au marcă diastratică, precum adenom, aerofagie, afazie, alergie, anexită, anghină, anorexie, arterită, artrită, artroză  ş.a. Pentru toţi aceşti termeni, definiţia lexicografică încearcă să suplinească absenţa mărcii diastratice atât prin tehnicitatea definiţiei medicale, cât şi, de multe ori, prin clasare sau gen proxim (boală, sindrom ş.a.). Nu întotdeauna repartizarea într-un domeniu este uşor de făcut de către nespecialist din cauza absenţei mărcii diastratice, ceea ce creează  dificultăţi în înţelegerea şi cunoaşterea sensului, ca de exemplu, la antienzimă, pentru care se indică mai multe genuri proxime.

Prea puţini termeni filozofici au marca diastratică (fil.), cum e cazul la formă, obiectiv. Sunt însă mult mai numeroşi termenii din logică  şi filozofie care nu au marcă diastratică. Indicaţiile apartenenţei la aceste domenii pot fi deduse din definiţia sensului, ca la esenţă, experienţă, fenomen, realitate, raţionament, judecată. Marcarea sensului specializat ştiinţific era cu atât mai importantă cu cât se indică şi sensuri generalizate în limba comună, condiţiile de diferenţiere fiind neclare.

În ce priveşte artele plastice se constată că DEX96 nu are o marcă diastratică rezervată acestor specializări (spre deosebire de dicţionarele enciclopedice româneşti, care o notează ca arte plast.). Numai unele mărci care aparţin artelor plastice, precum pictură – (pict.) (pe care DEX o defineşte ca „ramură a artelor plastice (subl.n.)”) sau sculptură – (definit la fel) sunt prezente în acest dicţionar ca reprezentând (sub)domenii. În aceste condiţii, pentru majoritatea termenilor generali din artele plastice, marcarea domeniului se face prin clasarea sensului în definiţie (ca la racursiu „procedeu în artele decorative şi cinematografice (subl.n.)...”) Dacă pentru unii termeni asimilaţi de limba comună (ca pictură, desen), absenţa mărcii diastratice este justificată parţial tocmai de acest fapt, pentru alţii care au sensuri specializate în mai multe domenii (ca distanţă,  utilizat în matematică, astronomie, fizică şi arte plastice sau ocru – în mineralogie, arte plastice şi limba comună) se impune indicarea mărcilor, inclusiv cea de (arte plast.).

 

3.2.3.2. Analiza mărcilor diastratice din DEX 96 ale LS cercetat arată inconsecvenţa utilizării acestor informaţii sintagmatice foarte importante
într-un dicţionar general. Pentru înţelegerea sensului, a definiţiei termenilor, pentru utilizarea lor corectă în limba comună indicarea mărcii diastratice ar trebui făcută consecvent.

Din această categorie, au marca (med) mai ales unii termeni medicali ca abdominalgie, anorectic, aplazie, astigmometru, ataxie ş.a. destul de puţin cunoscuţi şi utilizaţi. Există însă destui termeni medicali de acelaşi tip (ca sferă de circulaţie în limba comună) pentru care această marcă lipseşte, ca de exemplu: acroparestezie, adipsie, aplazie, ascardioză, algiditate ş.a.

În celelalte două lexicuri specializate cercetate, se remarcă, şi în acest caz, că marca diastratică nu este indicată nici pentru termenii strict specializaţi mai mult sau mai puţin importanţi, ca inferenţă, silogism (logică), sau racursiu, sfumato, cinabru, vermillon (arte plastice), pentru toţi repartiţia stilistică fiind dedusă din definiţia sensului specializat şi, mai ales, din clasarea acestuia.

 

3.2.3.3. Unii termeni din lexicul specializat aparţin mai multor domenii, cu sensuri mai mult sau mai puţin diferenţiate. În acest caz, marcarea domeniului era foarte importantă, operaţie făcută în DEX96 la formă sau obiectiv, de exemplu. Pentru alte cuvinte, sensurile specializate sunt grupate împreună, dar fără nici o marcă diastratică explicită, ca la ton II. Această delimitare, fie şi parţială (ca la formă) nu este făcută la distanţă sau la inducţie (logică, fizică, biologie) pentru care nici unul din sensuri nu are o marcă stilistică.

 

3.4. Relativa inconsecvenţă în notarea mărcilor diastratice  ale  lexicului specializat în DEX 96 şi insuficienta corelare a lor cu importanţa şi circulaţia termenilor în limba comună (aspecte fundamentale pentru un dicţionar general) sunt puse în evidenţă de analiza mai multor domenii ştiinţifice. Elaborarea DEX-ului sau a altor dicţionare va trebui să ţină seama de rezultatele metalexicografiei  pentru a asigura şi ameliora eficienţa dicţionarelor într-o mai bună comunicare dintre vorbitori diferiţi.

 1 P. Corbin (1980, 1989)

2 P. Corbin (1989), p. 675 – 676

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Angela BIDU-VRANCEANU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003