prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT

 

4.  DEFINIŢIA  (DEFINIŢIILE)

 

4.1. Definirea reprezintă o activitate interdisciplinară, de interes social larg, răspunzând nevoii de a se face înţeles şi, implicit, nevoii de a comunica. Aşa se explică multiplele posibilităţi de abordare a acestei probleme1 dintre care vom selecta aici doar câteva. Se admite că definiţia  depinde atât de perspectiva din care e făcută, cât şi de posibilităţile decodării ei, ceea ce constituie premisa definiţiilor alternative sau paralele, coordonată a investigării noastre.

Orice definiţie presupune o echivalenţă semantică, susceptibilă să permită vorbitorului, lectorului să înţeleagă, să expliciteze în diferite feluri conţinutul cuvântului. Nefiind vorba de identităţi, se justifică şi în acest fel posibilitatea existenţei definiţiilor alternative, în funcţie de echivalenţele stabilite, care variază după consultantul definiţiei (de dicţionar, din manuale sau din texte ştiinţifice). În acest proces complex al decodării definiţiei este antrenat atât sistemul de cunoaştere a lucrurilor, cât şi cel al cuvintelor, adică au importanţă obiectivă şi subiectivă contextele situaţionale şi cele lingvistice. Rezultă încă o motivare a definiţiilor alternative.

Definiţia este, oricum,  o analiză sau o descriere a sensului unei unităţi, pe baza căreia se poate identifica referentul şi se pot construi mesaje
lingvistice corecte
. Definiţia este, de aceea, o piesă esenţială în dispozitivul cunoaşterii, al comunicării lingvistice şi în cel pedagogic, ceea ce justifică perspectiva interdisciplinară. Acesta este cadrul  general în care se va face investigarea lexicului comun, dar, mai ales a celui specializat şi care  va consta în compararea definiţiilor din dicţionarele generale (1), speciale (2) şi din manualele şcolare (3). Se vor urmări mai multe aspecte: natura şi tipul definiţiilor, gradul lor de accesibilitate pentru un vorbitor mediu (accesibilitate condiţionată atât de structură cât şi de metalimbă), asemănările şi diferenţele dintre definiţiile aceleiaşi unităţi aşa cum apar la cele trei nivele desemnate mai sus. Se va demonstra astfel efectiv existenţa definiţiilor alternative, în corespondenţă cu sistemul variabil de cunoştinţe al mai multor categorii dintr-o comunitate socio-culturală.

Un alt aspect al cercetării va fi constituit de analiza frecvenţei definiţiilor lexicului specializat în manualele şcolare sau în alte tipuri de texte, pentru
a verifica o serie de ipoteze susţinute în această privinţă. Se arată2
manualele şcolare conţin un număr mai mare de definiţii (3 – 4 pe pagină), faţă de alte tipuri de texte (cum ar fi articolele de vulgarizare, care au 1 – 2 definiţii pe o pagină).

 

4.2. Tipologia definiţiilor este şi ea foarte variată. Dintre multiplele posibilităţi de clasificare reţinem aici distincţiile în funcţie de apartenenţa unităţii definite la lexicul comun sau la lexicul specializat: pe de o parte (4.2.1), definiţiile din lexicografie şi  semantică (privind mai ales lexicul comun) au un caracter cu precădere  descriptiv, sunt definiţii naturale sau definiţii lexicografice, bazate în exclusivitate pe limitele naturale sau pe un metalimbaj împrumutat de la acestea. Codul deschis al acestor definiţii le face aproximative, aproximarea manifestându-se chiar la nivelul dicţionarelor generale (vezi PARTEA a II-a şi a III-a), dar putând să varieze şi în funcţie de condiţiile comunicării (vorbitori, texte). Pe de altă parte (4.2.2.), se delimitează definiţiile lexicului specializat care trebuie să aibă un caracter riguros, non-ambiguu, convenţional, prescriptiv sau stipulatoriu, fiind numite definiţii convenţionale sau terminologice. Aceste calităţi ale definiţiilor se  manifestă mai ales în unele domenii ştiinţifice, cum ar fi logica, matematica,  sau chiar mineralogia. Relaţia dintre definiţiile convenţionale şi  cele naturale va fi o posibilitate de caracterizare a lexicului specializat în funcţie de domeniile investigate (vezi PARTEA a III-a).

 

4.2.1. Numeroase lucrări de lingvistică rezervă spaţii bogate discutării definiţiilor lexicografice (vezi bibliografia de la sfârşitul PĂRŢII I). Vom reţine aici numai problemele care interesează ameliorarea definiţiilor lexicografice, mai ales din perspectiva relaţiilor cu semantica modernă.

4.2.1.1. Admiţând faptul evident că definiţiile lexicografice au un conţinut mult mai complex, cu multe informaţii care depăşesc latura semantică, se impun, în continuare, alte delimitări tipologice. Definiţia lexicografică  se adresează vorbitorului obişnuit(mediu), depinde de competenţa lingvistică obişnuită, având, de aceea, un caracter social deschis. Condiţia ca definiţia lexicografică să fie accesibilă unui vorbitor mediu presupune utilizarea unei metalimbi (limbajul descrierii, care în cazul definiţiilor din dicţionarele generale este o limbă naturală) cu cuvinte frecvente, bine cunoscute, asigurând lectorului posibilitatea de a reformula el însuşi definiţii (vezi la 4.3).

Se afirmă că definiţiile lexicografice sunt cu precădere explicative, pentru că se aplică unui semnificat preexistent în limbă; ele aproximează uzul cuvântului3 incluzând atât competenţa lingvistică4 cât şi practica (performanţa), potenţial diferite în funcţie de vorbitori, chiar în cazul lexicului comun şi, cu atât mai mult, în cazul lexicului specializat. Uzul cuvântului  poate fi descris prin mijloace lingvistice specifice, cum ar fi sinonimia. Definiţia prin sinonimie prezintă avantaje pentru lexicograf, fiind mai scurtă, deoarece analiza sensului se face sub altă intrare. Se ajunge astfel la diferite tipuri de circularitate a definiţiilor lexicografice (obiectivă şi subiectivă) care reprezintă dezavantaje pentru lector chiar şi în cazul lexicului comun (vezi PARTEA  II-a). Lexicul specializat ar trebui să utilizeze definiţiile prin sinonimie numai în situaţii obiective limitate, ştiut fiind că acest tip de relaţie semantică nu caracterizează, în general, limbajele ştiinţifice (vezi PARTEA a III-a)

Alte maniere de definire lingvistică a uzului cuvintelor, cum ar fi antonimia  şi  hiperonimia pot fi utilizate atât în ce priveşte lexicul comun (vezi PARTEA a II-a), cît şi lexicul specializat (vezi PARTEA a III-a).

 

4.2.1.2. În cazul definiţiilor lexicografice se încearcă o limitare, de cele mai multe ori greu de făcut, între definirea lingvistică, privind cuvintele, uzajul lor şi definirea enciclopedică, privind obiectul, lucrul numit5.  Majoritatea specialiştilor admit că definiţiile lexicografice ar trebui să privească numai cuvintele, pentru a fi definiţii cu adevărat lingvistice. În acelaşi timp, se apreciază că relaţia dintre sens şi obiect nu poate fi neglijată6, ceea ce favorizează definiţiile enciclopedice sau ostensive. Acestea se apropie în unele privinţe de definiţiile terminologice (vezi la 4.2.2) care sunt, prin excelenţă, referenţiale, ierarhizante şi clasificatoare. Prezenţa definiţiilor enciclopedice este condiţionată parţial de natura sensului definit (fiind preferate în cazul substantivelor concrete). În general nu există criterii obiective care să distingă definiţia cuvântului de definiţia lucrului  şi, de cele mai multe ori, trebuie să le avem în vedere pe amândouă.

 

4.2.1.3. O tipologie care se interferează cu precedenta şi care e frecvent utilizată distinge definiţiile substanţiale de cele relaţionale.

În cazul definiţiilor substanţiale se stabilesc tangenţe greu de delimitat cu definiţiile enciclopedice sau ostensive. Se face descrierea referentului real sau primar, prin definiţii stereotipe care au ca scop reprezentarea efectivă a obiectelor în funcţie de un ansamblu de proprietăţi. Se poate lua în consideraţie şi referentul de raportare, care include punctul de vedere al unor vorbitori diferiţi, inclusiv atitudinea lor. Acceptarea acestor distincţii reprezintă încă o motivare a definiţiilor alternative,  mai ales în cazul lexicului specializat.

Majoritatea definiţiilor substanţiale (aplicate substantivelor), se bazează pe formula aristotelică a genului proxim (clasare prin hiperonim, arhisemem sau arhilexem, care nu se impun univoc) şi a diferenţelor specifice (una sau mai multe mărci descriptive, cauzale, de finalitate sau funcţionale). Între cele două părţi ale acestor definiţii se stabileşte o relaţie invers proporţională: cu cât genul proxim e mai general sau mai slab, cu atât diferenţele specifice trebuie să-l completeze prin număr şi precizie. Referentul de raportare este condiţionat mai ales de accentul diferit pus pe mărcile diferenţelor specifice şi conduce la definiţiile alternative.

Definiţiile relaţionale (utilizate mai ales în definirea adjectivelor sau adverbelor şi, izolat, a unor substantive, de ex. derivatele) sunt economice pentru că exprimă o singură dată  cuvântul – intrare. În acest tip de definiţii nu se apelează la raportarea la un gen proxim (hiperonim sau arhilexem), ca în definiţiile substanţiale. Definiţiile relaţionale se aplică în situaţii limitate: relaţia întreg/parte sau relaţia de apartenenţă, relaţia de similitudine şi antonimică.

Preferinţa diferită pentru definiţii substanţiale sau relaţionale în cazul lexicului specializat poate fi o modalitate de caracterizare semantică şi lexicografică în cercetarea întreprinsă.

În toate situaţiile, dar mai ales în cazul definiţiilor relaţionale,  definiţiile lexicografice sunt tributare totalităţii contextelor în care apar cuvintele. Se ajunge astfel la afirmarea primordialităţii contextului asupra definiţiei în dicţionarele monolingve, chiar dacă acestea nu dau contexte ilustrative, cum e cazul DEX-ului. Prin implicarea contextelor lingvistice în descrierea sensului sau uzajului unui cuvânt, definiţia lexicografică are şi un  caracter normativ complex (nu numai descriptiv), incluzând situaţiile extralingvistice de comunicare, nu numai situaţiile lingvistice.

 

4.2.1.4.  Lingvistica ultimelor decenii a insistat asupra relaţiilor şi diferenţierii definiţiei lexicografice de cea semantică7. Ultima, care o ordonează pe prima după anumite principii ar avea un caracter mai precis, mai sistematic, prezentându-se ca o ecuaţie semică. Se admite astfel că definiţia lexicografică este mai complexă, mai rudimentară, mai concretă, dar şi mai naturală decât definiţia semică (componenţială), care nu o preia în întregime. Aşadar, numai o parte din informaţiile semantice ale unei definiţii lexicografice se poate transpune în componente de sens (seme) sau în definiţie semică. În momentul în care se stabilesc relaţii între metalimbajul lexicografic şi cel semantic se fac mai multe transcodări sau reinterpretări,  Sensul cuvântului din limba – obiect este interpretat la nivelul metalimbajului lexicografic şi apoi la nivelul metalimbajului semantic, care îl ordonează pe cel dintâi. Vorbitorul obişnuit (lectorul definiţiei) trebuie să se plaseze pe o poziţie similară cu semanticianul, adică să ordoneze datele definiţiilor lexicografice, ordonare condiţionată (mai ales în cazul lexicului specializat) de sistemul lui de cunoştinţe. Aceste transcodări posibile sunt surse continue  ale aproximării sensului8 şi, implicit, ale definiţiilor alternative.

Se apreciază că definiţiile semice au o codificare mai strictă, ceea ce nu este justificat dat fiind că se apelează tot la o limbă naturală, ca şi în cazul definiţiilor lexicografice. Mai relevante sunt calităţile analizei semice prin atenţia acordată univocităţii termenilor din metalimbaj (semelor), prin puterea de sistematizare a mărcilor relevante rezultată din compunerea şi diferenţierea riguroasă a elementelor aceleiaşi clase, considerate global.

Dincolo de diferenţele semnalate, esenţial este că activitatea de definire din dicţionare are o serie de elemente comune constante cu analiza semantică (semică), reprezentate de clasarea şi diferenţierea sensului. Lexicograful, semanticianul şi vorbitorul sunt obligaţi, pe de o parte, să stabilească relaţiile dintre un cuvânt  şi  obiectele  care pot fi numite prin el şi, pe de altă parte, să precizeze condiţiile strict lingvistice (semantice şi contextuale) de utilizare a cuvântului respectiv. De aceea, ordonarea definiţiilor lexicografice de orice tip după principiile semanticii moderne este un obiectiv general în descriere a lexicului comun şi a celui specializat. S-ar evita astfel o serie de defecte ale definiţiilor lexicografice (general admise), cum ar fi circularitatea, caracterul nesistematic, utilizarea unui metalimbaj alcătuit din cuvinte prea puţin cunoscute şi, mai ales, incompleta reflectare a contextelor în care apar sensurile cuvintelor.

 

4.2.2. Dacă observaţiile făcute până aici  privind definirea  cuvintelor au  luat în consideraţie atât lexicul comun, cât şi pe cel specializat, în cele ce urmează ne vom opri asupra  definiţiei terminologice (valabile numai pentru LS).

O definiţie terminologică priveşte termenul  ca membru al unui ansamblu determinat numit terminologie. Orice terminologie reflectă organizarea structurată a unui domeniu bine delimitat, o organizare conceptuală anume, în care fiecare termen se defineşte prin raportare la celelalte. Se consideră că terminologiile sunt adevărate sisteme definiţionale  în care se stabileşte o interdependenţă între un concept, termen, definiţie şi  domeniu, interdependenţă reflectată de triunghiul terminologic:

 

 

 

Prin triunghiul terminologic se statuează preferinţa termenilor pentru monosemie  şi  monoreferenţialitate (şi, implicit, pentru univocitatea sensului), alături de faptul că definiţiile lor sunt prescriptive, stipulative şi convenţionale. Definirea termenilor numai prin integrarea într-o terminologie atrage şi alte calităţi ale definiţiei lor, cum ar fi faptul că sunt clasificatoare, ierarhizante,  în mod riguros.

Se apreciază că definiţia terminologică (terminografică) este într-o mare măsură enciclopedică,  pentru că dă prioritate informaţiilor privind  „lucrul”. Implicit, predomină definiţiile substanţiale care descriu, enumeră proprietăţile claselor de obiecte şi disting conceptele. Preferinţa motivată pentru aceste definiţii nu înseamnă că ele nu prezintă particularităţi faţă de definiţiile enciclopedice din lexicul comun, particularităţi condiţionate strict de triunghiul terminologic. Definiţiile substanţiale  ale lexicului specializat  au genuri proxime care pot desemna fie domeniul de referinţe (cum ar fi chimia, matematica, medicina  ş.a.), fie un termen imediat superior sau un hiperonim (boală  faţă de sindrom). Diferenţele specifice însumează detalii de descriere şi caracterizare, nu toate la fel de relevante pentru diferenţierea termenilor din aceeaşi clasă.

Tipologia prezentată depinde însă şi de locul în care apar definiţiile terminologice în  dicţionare speciale, în manuale sau lucrări de specialitate,  sau în dicţionare generale. Aceasta înseamnă că şi definiţiile terminologice depind în mai mare măsură de tipul de lector  căruia i se adresează, afirmaţie care ar trebui să se verifice mai ales în cazul definirii lexicului specializat în dicţionare generale. Astfel spus, integrarea strictă a unui termen în triunghiul terminologic se poate face numai de către un lector specializat, care nu mai are nevoie să utilizeze un dicţionar general pentru aceasta. Rezultă de aici că definiţiile terminologice  din dicţionarele generale ar trebui să se facă într-un cod mai deschis, mai accesibil vorbitorilor nespecializaţi, a căror capacitate de decodare  exactă a sensului este variabilă. Înseamnă, de asemenea, că definiţiile terminologice  din dicţionarele generale ar trebui să prezinte diferenţe faţă de cele din textele de strictă specialitate (inclusiv de dicţionarele speciale). Aceste diferenţe, justificate obiectiv de triunghiul terminologic sunt, în cazul lexicului specializat, argumentul de bază în ce priveşte definiţiile alternative. În acelaşi sens trebuie interpretate argumentele privind delimitarea definiţiilor preştiinţifice de cele ştiinţifice9. Un exemplu de variaţii în definire este constituit de cuvântul apă,  definit în orice context ca „lichid”, dar care are alte diferenţe specifice în funcţie de domeniul  în care apare şi tipul de lector căruia i se adresează: în chimie – „o anumită compoziţie”, în fizică – „anumite puncte de congelare sau fierbere” şi în uzul curent ”faptul că este potabilă sau are alte utilizări”. Mai ales din perspectiva vorbitorului nespecializat, interesează definiţiile terminologice care sunt funcţionale sau care privesc uzajul termenului, celelalte elemente ale definiţiei nefiind strict operatorii pentru el.

Sub aspectul manierelor lingvistice utilizate, se remarcă faptul că  definirea prin antonime şi, mai ales,  prin sinonime este accidentală, pentru că nu poate ţine loc de definiţie terminologică.

Fără să insistăm asupra tuturor aspectelor posibile privind definiţia terminologică (cu sau fără relaţii cu definiţia lexicografică)  rezultă asemănări şi diferenţe care vor fi urmărite în manifestările concrete din diversele domenii ale lexicului specializat investigate în PARTEA a III-a.

 

4.3. Indiferent de tipul de definiţie (lexicografică, semică, terminologică), o problemă specială care se pune este cea a metalimbajului sau a elementelor cu care se face definirea. Numai în cazul unor definiţii terminologice, cum ar fi cele din matematică (vezi PARTEA a III-a) există mijloace formale, simbolice sau de alt tip care evită apelul strict la o limbă naturală. Limbajele formalizate construite cu scopuri şi mijloace precise, ca procedee substitutive îndeplinesc condiţia codurilor închise, cu consecinţe pozitive asupra univocităţii termenilor. În majoritatea limbajelor specializate însă, definirea se face prin limba naturală, iar metalimbajul lexicografic, cât şi cel semantic dispun de multe libertăţi.

În direcţia precizării metalimbajului (sau a limbajului descrierii) s-a preconizat doar că ar trebui să fie limitat cantitativ10, că ar trebui să cuprindă aproximativ 500 până la 1500 de cuvinte; analiza  Dicţionarului „Petit Robert”  artă că s-au utilizat 20.000 de cuvinte pentru a explica 60.000. Elementele definirii sau metalimbajului (desemnate prin fr. définissants, définisseurs) descriu intrarea sau  definitul  în perifraze  de amploare diferită, cu cît perifraza este mai lungă şi mai explicită, cu atât nu aduce o informaţie nouă din cauza redundanţei discursului natural.

Problemele metalimbajului11 în corelaţie cu definiţiile alternative  vor constitui un obiectiv relevant în caracterizarea  diferitelor lexicuri specializate.

 1 Vezi, de ex. La Définition, Larousse, Paris, 1990, 

2 F. Mazičre (1989), p.  93 ş.a.

3 E. Vasiliu (1982:83), p. 184.

4 E. Vasiliu (1980), p. 633. 

5 E. Vasiliu (1986).

6 E. Vasiliu (1982 – 83) p. 184 – 185.

7 Vezi Angela Bidu-Vrănceanu (1993)

8 E. Vasiliu (1980), p. 633, (1982-83), p. 185. 

9 E. Vasiliu (1982- 83), p. 185.

10 P. Lavorel (1975), p. 46.

11 Vezi şi Angela Bidu-Vrănceanu (1993), p. 13-16.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Angela BIDU-VRANCEANU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003