prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT

 

ABSTRACTE  I

 

 

0.1. Studiul abstractelor1 interesează nu numai ca o clasă semantică în sine, cu probleme specifice ale analizei lor lingvistice, ci şi pentru că prin intermediul lor s-au făcut o serie de observaţii teoretice şi metodologice care merită să fie discutate.

Astfel, se afirmă că abstractele sunt, în general, monosemantice2, aspect care ar trebui să se manifeste sporit în română, mai ales în cazul destul de numeroaselor neologisme3 care există în această clasă.

O justificare suplimentară a frecvenţei monosemiei la abstracte poate fi constituită şi de teza susţinută de alţi limgvişti4 privind faptul că polisemia, în general şi sensurile metaforice în special se dezvoltă numai când cuvintele se utilizează în mai multe domenii. Or, în ce priveşte abstractele se pare că sensurile secundare exprimă ,,alunecări” în aceeaşi sferă semantică (de la sentimente la stări, de la emoţii la sentimente ş.a.m.d., situaţie care ar limita, din prinicipiu, polisemia).

Pe de altă parte, în cazul abstractelor polisemantice interesează dacă există o polisemie dinamică, prin metaforă (notată PD) sau una statică, prin metonimie (notată PS)5. Dacă s-ar verifica valabilitatea tezelor susţinute anterior, ar trebui să existe mai ales o polisemie statică. În acelaşi timp, trecerea de la abstract la concret şi invers este frecventă în limbă, iar acest tip de relaţie ar reprezenta o polisemie dinamică. Amândouă tipurile de polisemie fiind astfel justificate, interesează identificarea ponderii celor două tipuri (1). 

Definirea abstractelor a suscitat numeroase discuţii lingvistice.6 Delimitarea unei clase de abstracte (unele denumiri de sentimente) pe baza dicţionarelor limbii române (DEX ’96)7 pune în evidenţă dificultăţile diferenţierii  dintre sentiment/ stare/ emoţie/ manifestare ş.a., termeni utilizaţi paralel pentru clasarea sensului8. În plus, definiţiile lexicografice ale denumirilor de sentimente fac apel curent la cvasisinonime care, printr-o circularitate complexă9 sporesc ambiguitatea sensului şi pun probleme importante pentru semantica abstractelor(2). Dificultăţile obiective care se constată în analiza sensului acestor cuvinte pot justifica teza că abstractele sunt mai puţin preferate de descrierile structurale10.

Pe de altă parte, lingvistica românească dispune de analiza semică a unor denumiri de sentimente11, iar reinterpretarea ei, după aproximativ două decenii, într-un cadru mai larg, post - structuralist prezintă interes metodologic, pentru a aprecia avantajele şi dezavantajele acestui tip de descriere a sensului (3). În aceeaşi lucrare găsim şi o analiză contextuală a unor abstracte (IUBIRE, URĂ)12 a cărei reinterpretare din perspectiva relevanţei semantice a contextelor, va fi pusă în corelaţie cu modalităţi mai noi13 pentru o mai bună definire a abstractelor (4).

 

0.2. Dată fiind varietatea14 problemelor puse de clasa abstractelor vom selecta pentru analiza de faţă numai o clasă a denumirilor de sentimente, alcătuită din : IUBIRE, PRIETENIE, AFECŢIUNE, SIMPATIE, DUŞMĂNIE, URĂ, AVERSIUNE, ANTIPATIE. Consultarea dicţionarelor obligă însă la extinderea clasei dincolo de cele opt antonime analizate de R. Sîrbu prin includerea următoarelor cuvinte: ATAŞAMENT, ATRACŢIE, AFINITATE, ÎNCLINARE, TANDREŢE, DEZGUST, PICĂ, RESENTIMENT, SILĂ, VRAJBĂ, OSTILITATE, RANCHIUNĂ15.

 

1.1. Din clasa extinsă prezentată sub 0.2, după dicţionarele limbii române sunt monosemantice: AVERSIUNE, ANTIPATIE, RESENTIMENT, URĂ, RANCHIUNĂ, DUŞMĂNIE, PICĂ, VRĂJMĂŞIE. Teza că abstractele sunt monosemantice se verifică mai ales în cazul lui URĂ şi PICĂ, deoarece sunt cuvinte vechi16, care ar fi putut dezvolta mai multe sensuri. Pentru derivate şi neologisme17, monosemantismul este, în mare măsură, firesc.

 

1.2. Mai multe cuvinte din clasa analizată par monosemantice (pentru că sensurile nu sunt înregistrate în dicţionar sub cifre diferite), dar, de fapt, există diverse alte delimitări grafice care indică un polisemantism. Este cazul lui DRAGOSTE (cuvânt vechi), IUBIRE, PRIETENIE (derivate cu sufixe) şi al lui DEZGUST (derivat regresiv, calc după franceză).

Astfel, pentru IUBIRE se delimitează trei sensuri18: numele acţiunii, faptul de a iubi (s.1), sentimentul respectiv, considerat ca afecţiune în general (s.2) şi persoana de sex opus pentru care se manifestă acest sentiment (s.3). Dacă primele două sensuri aparţin domeniului abstractelor şi s-au dezvoltat prin sinecdoca19 ,,întreg”/,,parte” sau metonimia ,,proces”/,,rezultat”, (polisemie statică - PS), cel de-al treilea sens a lua naştere prin metafora ,,abstract”/,,concret” (PD).

După un model asemănător se dezvoltă şi polisemia cuvântului DRAGOSTE: un sentiment de afecţiune în general (s.1), sentiment de afecţiune pentru o persoană de sex opus (s.2), sensuri rezultate prin sinecdoca ,,întreg”/,,parte” (PS) şi sensul concret care desemnează ,,persoana, fiinţa iubită” (s.3) (P.D).

PRIETENIE este definit ca un sentiment complex (care include simpatia, stima, respectul, ataşamentul) (s.1), ca legătură între oameni sau grupuri de oameni, bazată pe acest sentiment (s.2), sens dezvoltat prin metafora ,,abstract”/,,concret” (PD) şi ca atitudine favorabilă faţă de cineva sau de ceva, sens abstract rezultat prin sinecdoca ,,parte”/,,întreg” sau metonimia ,,cauză”/,,efect” (PS).

DEZGUST are două sensuri, cel de-al doilea fiind o metaforă ,,concret” / abstract (PD), sensuri pe care le are şi etimonul francez al cuvântului românesc: aversiune pentru mâncare (s.1) şi aversiune pentru orice (lucru, persoană) (s.2).

 

1.3. Sunt polisemantice în DEX: SILĂ, SCÂRBĂ, GREAŢĂ (cuvinte vechi), REPULSIE, OSTILITATE, OROARE, SIMPATIE, AFECŢIUNE (neologisme).

Cuvintele româneşti vechi dezvoltă o polisemie dinamică prin transferul ,,abstract” /,,concret” – SCÂRBĂ (s.2) sau ,,concret” /,,abstract” – GREAŢĂ (s.2 – ,,sentiment de silă faţă de ceva sau de cineva”). Se constată şi trecerea de la un sentiment la altul, prin metonimia ,,cauză” /,,efect” (PS) la SILĂ (s.2 ,,constrângere”).

În cazul neologismelor, se pune problema dacă polisemia din română o reproduce pe cea din franceză şi se constată atât asemănări, cât şi deosebiri. Cele mai apropiate de modelul francez sunt REPULSIE şi OSTILITATE, cu deosebirea că, pentru cuvintele româneşti, ordinea sensurilor este inversată: REPULSIE este definit mai întâi ca ,,sentiment (de aversiune)” şi apoi ca termen în fizică (desemnând ,,o respingere” dar chiar şi inversată, relaţia dintre cele două sensuri se bazează pe metafora ,,abstract” /,,concret” sau invers (PD). Tot pe relaţia metaforică ,,abstract”/,,concret” se bazează şi polisemia cuvântului OROARE, compatibilă în franceză (unde sunt mai multe sensuri) şi în română (PD).

Cele mai mari diferenţe dintre franceză şi română apar la SIMPATIE şi AFECŢIUNE, polisemia din prima limbă fiind mult mai bogată. În cazul cuvântului francez AFFECTION, sensul ,,sentiment tandru pentru cineva” este al treilea, primele două desemnând ,,procese pozitive şi negative” (nu neapărat sentimente). Rom. AFECŢIUNE a preluat ca ,,sentiment” numai valoarea pozitivă, iar sensul al doilea desemnează ,,boala” (,,stare patologică a unui organ” - proces negativ).

SIMPATIE are o polisemie metaforică (PD), bazată pe relaţia ,,abstract”/,,concret” afinitate faţă de o persoană (s.1) şi persoana în sine ca obiect al ataşamentului (s.2), ultimul sens neexistând în franceză, unde cuvântul are mai multe utilizări abstracte. Cel de-al treilea sens în română, este specializat medical (prin metafora ,,asemănării de formă”) desemnând o legătură între două organe simetrice, sens care nu există în franceză.

Aşadar, cu excepţia ultimelor două cuvinte discutate, polisemia cuvintelor româneşti neologice discutate o preia simplificând-o pe cea a cuvintelor franceze din care provin.

1.4. Analiza unor denumiri de sentimente din limba română din perspectiva unor teze teoretice privind polisemia abstractelor permite următoarele observaţii:

– Nu se poate face o afirmaţie categorică privind preferinţa pentru monosemantism a abstractelor. În clasa analizată, cuvintele monosemantice şi cele polisemantice sunt în proporţie aproape egală.

Polisemia denumirilor de sentimente analizate20 pare să urmeze tipare sau modele uniforme: fie (1) relaţia metaforică ,,abstract”/,,concret” sau ,,concret”/,,abstract” (PD) pentru IUBIRE, DEZGUST, SCÄRBĂ, GREAŢĂ, SILĂ, OSTILITATE, REPULSIE, fie (2) o relaţie de tip metonimic (sinecdoca ,,parte”/,,întreg” sau invers prin generalizarea sau specializarea unui sentiment sau trecerea de la un sentiment la altul) (PS): IUBIRE, PRIETENIE.

Contrar aşteptărilor, polisemia dinamică (metaforică), pare mai bine reprezentată cantitativ în această clasă, chiar dacă mişcarea sensurilor în domenii diferite (de la limba curentă la limbaje specializate – medicină, fizică) este cu totul izolată.

– În marea majoritate, polisemia abstractelor româneşti neologice o reproduce, simplificând-o pe cea a cuvintelor franceze corespunzătoare, ceea ce reprezintă o infirmare a tezei privind monosemantismul unor neologisme; explicaţia vine, probabil, din importanţa abstractelor în limbă. Cu totul izolat, se constată deosebiri în ce priveşte polisemia din română şi franceză (la SIMPATIE şi AFECŢIUNE).

 

2.0. Analiza semantică a definiţiilor lexicografice ale unor denumiri de sentimente din limba română pune în evidenţă numeroase dificultăţi de interpretare riguroasă a sensului acestor cuvinte21. Ele provin din faptul că se constată o circularitate excesivă, manifestată atât prin utilizarea cvasisinonimelor la nivelul genurilor proxime, cât şi în ce priveşte definirea exclusivă prin cvasisinonime, după cum rezultă din cele ce urmează:

 

2.1. Mai multe denumiri din clasa discutată au ca parafrază lexicografică formula ,,sentiment de”22 numele unei stări afective aproximativ echivalente, cum ar fi: DRAGOSTE ,,sentiment de afecţiune”, DUŞMĂNIE ,,sentiment de ură” ş.a. Întrebarea care se pune priveşte statutul numelui de stare afectivă, care ar putea fi considerat gen proxim (dacă se consideră clasarea prin ,,sentiment” prea generală) sau diferenţă specifică care indică tipul de sentiment (mai ales în cazurile în care nu există alte elemente susceptibile a fi specifice)23.

 

2.2. În destul de multe cazuri, clasarea se face prin ,,sentiment de”, urmat de enumerarea mai multor cvasisinonime, cum ar fi: GREAŢA ,,sentiment de + scârbă, dezgust, silă”, ANTIPATIE ,,sentiment de + neplăcere, aversiune, silă”, PRIETENIE ,,sentiment de + simpatie, stimă, ataşament”. În aceste cazuri, este fundamental să se aprecieze dacă enumerarea reprezintă o sumă de calităţi aproximativ diferite (a) sau, dimpotrivă, e o înşirare de calităţi aproximativ asemănătoare (b), iar exemplele menţionate ilustrează ambele situaţii. În situaţia (a) este definiţia cuvântului GREAŢĂ, unde termenii enumeraţi (silă, dezgust, scârbă) sunt aproape identici din punct de vedere semantic, cel de-al treilea fiind diferenţiat doar printr-o ,,intensitate în grad foarte mare”. Pentru situaţia (b) este ilustrativă definiţia cuvântului PRIETENIE, unde ordinea nu respectă cvasisinonimiile (simpatie se grupează cu ataşament, iar stimă cu respect, iar unul dintre cele două cvasisinonime – pereche era suficient în definire). Pe de altă parte, fiecare dintre termenii enumeraţi în această definiţie poate fi relevant pentru o anumită trăsătură semantică: gradul de afecţiune, durata sentimentului, motivarea diferită şi complexă a stării afective.

 

2.3. Câţiva dintre membrii clasei analizate sunt definiţi numai prin cvasisinonime. Şi în acest caz, enumerarea poate fi derutantă, mai ales că situaţiile sunt diferite. Pe de o parte, termenii care se succed sunt destul de clar diferenţiaţi semantic, de ex. AFECŢIUNE – ,,simpatie, prietenie, dragoste”, ceea ce poate însemna fie o sumă a caracteristicilor fiecărui element, fie o specificare a formelor de manifestare conferind calităţi generale termenului astfel definit (simpatia, prietenia, dragostea sunt, fiecare, forme de afecţiune). Pe de altă parte, enumerarea se face prin termeni mai puţin clar diferenţiaţi semantic, ca în cazul cuvântului SIMPATIE24, definit prin ,,atracţie, înclinare, afinitate”, iar fiecare din cei trei termeni enumeraţi are definiţii circulare25, care sporesc ambiguitatea.

2.4. Puţine denumiri de sentimente au ca gen proxim un cvasisinonim urmat de diferenţe specifice clare: ATAŞAMENT = ,,afecţiune” + ,,puternică, durabilă”, SCÂRBĂ = ,,aversiune” + ,,nestăpânită” (+ ,,fizică sau morală”), REPULSIE ,,aversiune” + ,,instinctivă”, PICĂ1 = ,,ură” + ,,ascunsă, nemărturisită”. Asemenea definiţii sunt relevante tocmai pentru că se diferenţiază precis cvasisinonimele, iar circularitatea nu mai este un defect.

 

2.5. Din cele discutate sub 2 rezultă că definiţiile lexicografice ale denumirilor de sentimente analizate au numeroase defecte (majoritatea reprezentate de diferitele tipuri de circularitate), care sporesc relativitatea interpretării sensului acestui tip de abstracte26. Chiar dacă delimitările nu sunt întotdeauna uşor obiectivabile, utilizarea unui mare şi diferit număr de (cvasi)sinonime încarcă inutil şi derutant definiţia lexicografică. În aceste condiţii, se poate aprecia că definirea sensului unor denumiri de sentimente, ca şi a abstractelor în general este o problemă dificilă, ceea ce poate justifica părerea, dar şi faptul că s-a făcut în mică măsură analiza lor în câmpuri lexico – semantice27.

 

3.0. În condiţiile în care definiţiile lexicografice ale unor denumiri de sentimente se dovedesc a fi deficitare sau insuficient de eficiente, ne interesează în ce măsură definiţiile semice pot fi mai avantajoase.

 

3.1. Au fost analizate semic28: AFECŢIUNE, SIMPATIE, PRIETENIE, IUBIRE, caracterizate prin semele ,,afectiv – simpatetic”29 şi AVERSIUNE, ANTIPATIE, DUŞMĂNIE, URĂ, pentru care sunt distinctive semele ,,repulsiv – advers”30. Aceste seme sunt incompatibile contrarii (notate SIC) şi formularea lor are avantajul de a diferenţia metalimba de limbă şi de a grupa perechi antonimice cu sensul comun ,,privitor la gradul de afecţiune, afinitate”31. Alte diferenţe semantice sunt indicate precis şi omogen prin diverse grade de ,,intensitate”32. Numai izolat se mai operează cu alte seme, cum ar fi ,,reciprocitatea”. Analiza semică este prezentată sub forma următorului tablou33:

 


Lexeme

,,privitor la gradul de afecţiune”

 

„intensitate”

 

 non-int.     Int.I         int. II     int.III

 

recipro-citate      

 

SIC

 

  afectiv    advers      

afectiune

simpatie

prietenie

iubire

aversiune

antipatie

duşmănie

ură

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Confruntarea definiţiilor semice cu cele lexicografice impune următoarele observaţii:

– Semul comun ,,privitor la gradul de afecţiune” este mai convenabil pentru că angajează distincţii greu de făcut în ce priveşte afectele şi sentimentele34 şi pentru că evită confuziile dintre limbă şi metalimbă.

– Microcâmpul35 analizat este delimitat din câmpul mai larg al proceselor afective prin cele două valori ale semului incompatibil contrariu ,,afectiv – simpatetic”/ ,,repulsiv – advers”. Formularea acestor seme în termeni psihologici este avantajoasă pentru evitarea circularităţii derutante constatate în definiţiile lexicografice.

– Din varietatea diferenţelor specifice existente în definiţiile lexicografice, analiza semică selectează mai ales ,,intensitatea”, ordonând precis gradele ei (de la ,,non – intensiv” la ,,intensiv” I, II, III). Compararea gradelor ,,intensităţii” denumirilor de sentimente, aşa cum apar în definiţiile lexicografice şi în definiţiile semice arată unele neconcordanţe: (a) în definiţia lexicografică a cuvântului AVERSIUNE apare diferenţa specifică ,,profundă”, care nu corespunde mărcii ,,non – intentiv”, propusă de Sîrbu36; (b) pentru ANTIPATIE, definiţia lexicografică nu dă indicaţii privind ,,intensitatea”, ceea ce ar însemna că e nemarcat din acest punct de vedere, iar analiza semică îl defineşte ca ,,intensiv I”. Ar rezulta că poziţia celor doi termeni (AVERSIUNE – ANTIPATIE) în tabloul analizei semice ar trebui inversată.

Definiţiile lexicografice pun însă în evidenţă şi alte informaţii care ar trebui să funcţioneze ca seme variabile distinctive în clasa analizată. Dintre acestea, analiza semică nu redă decât ,,reciprocitatea”, distinctivă pentru PRIETENIE şi DUŞMĂNIE. În aceeaşi măsură, ar fi justificate şi alte seme, precum ,,durabil” (distinctiv pentru ATAŞAMENT), ,,non – exteriorizat”37, care diferenţiază pe PICĂ, de DUŞMĂNIE38.

– Unele (cvasi)sinonime lipsesc nemotivat din clasa analizată semic39. Ne referim la DRAGOSTE, care dezvoltă exact aceleaşi sensuri cu IUBIRE, chiar dacă într-o altă succesiune. Analiza lor semică a neglijat dezambiguizarea polisemiei, neţinând seama că IUBIRE se defineşte la sensul propriu ca ,,dragoste pentru o fiinţă de sex opus”, iar DRAGOSTE, la sensul propriu, desemnează ,,un sentiment de afecţiune în general”. O mai strânsă corelare a definiţiilor semice cu cele lexicografice ar fi în avantajul amândurora.

 

3.2. Compararea definiţiilor lexicografice cu cele semice arată că cele din urmă sunt sau pot fi mult mai sistematice şi mai relevante prin omologarea caracterizată şi prin evidenţierea diferenţelor.

Astfel, s-ar putea diferenţia cvasisinonimele care creează circularităţi derutante în definiţiile lexicografice, de ex.: SILĂ = GREAŢĂ = (DEZGUST), REPULSIE = ,,aversiune” + ,,instinctivă”, RESENTIMENT = ,,duşmănie” + ,,provocată de amintirea unor neplăceri”, URĂ = ,,duşmănie” + ,,intensitate mare”. 

Analiza semică simplifică, neglijează chiar o serie de componente ale sensului, mai ales atunci când ele se manifestă izolat, limitat în clasă (cum ar fi ,,durata”, ,,exteriorizarea” sau ,,combinarea stărilor afective”) chiar dacă diferenţierea cvasisinonimelor din acest punct de vedere ar fi foarte importantă. Cu condiţia de a cuprinde şi aceste ,,neregularităţi”, analiza semică se dovedeşte mai eficientă în descrierea riguroasă în clase lexico – semantice.

 

4.0. Dificultăţile interpretării semantice riguroase a denumirilor de sentimente conduc la căutarea unor noi soluţii de identificare a sensurilor prin analiza contextuală. Se poate face acest lucru fie prin reconsiderarea unor analize contextuale mai vechi40 (4.1), fie prin propunerea unor noi modalităţi de definire contextuală41, în corelaţie cu informaţiile lexicografice42 (4.2).

4.1. Analiza contextuală a substantivelor IUBIRE şi URĂ prezintă un mare număr de contexte compatibile, clasificate după modalităţile de exprimare43 şi după relaţiile sintactice (element determinat sau determinant)44, fără ca aceste criterii să fie delimitate explicit. Consecinţele semantice ale analizei contextuale sunt urmărite cu totul izolat45 şi din această perspectivă vom reinterpreta unele dintre contexte (IUBIRE/URĂ + adjectiv). Se delimitează contexte comune substantivelor IUBIRE şi URĂ (I) sau proprii numai unuia dintre aceste substantive (II).

 

I. Marea varietate a adjectivelor care se combină atât cu URĂ, cât şi cu IUBIRE se poate clasifica în funcţie de efectul semantic general pe care îl exprimă privitor la stări afective determinate (emoţii, sentimente):

(a) adjective care exprimă, la modul general, ,,modalitatea de manifestare a sentimentelor” sau ,,exteriorizarea” de ex. IUBIRE/URĂ vădită, făţişă/ ascunsă, tainică.

(b) adjective ca puternică, mare, enormă, nemărginită sau vagă, obişnuită califică sub aspectul ,,gradului de intensitate” substantivele IUBIRE şi URĂ.

(c) se desemnează ,,durata” sentimentului (IUBIRE/URĂ) prin adjective ca veşnică, scurtă.

 

II. Adjectivele care califică numai unul dintre cele două substantive (IUBIRE/URĂ) se pot grupa în următoarele clase:

– cu substantivul IUBIRE se combină:

(a) adjective care desemnează ,,tipul (de iubire)”46: maternă, părintească, sfântă, frăţească.

(b) adjective care indică o ,,interpretare deosebită (mare)”: ardentă, fierbinte, profundă.

(c) adjective care califică diverse ,,forme (pozitive) de manifestare” a IUBIRII: scumpă, dulce, duioasă, pasionată, curată, sinceră, gingaşă ş. a.

– Adjectivele care se combină numai cu substantivul URĂ sunt mult mai puţin variate semantic, exprimând, în general, ,,aprecieri negative” (inclusiv ,,intensitatea”), cum ar fi: înverşunată, ireconciliabilă, necruţătoare, sălbatică, cumplită, îngrozitoare, atroce, groaznică ş.a.

Din perspectiva relevanţei semantice, analiza de mai sus interesează fie: (a) pentru că diferenţiază în şi prin context sensul exact al substantivelor IUBIRE şi URĂ (v. II a), fie (b) pentru că sfera semantică generală căreia îi aparţin adjectivele desemnează calificări ale sentimentului care corespund unor trăsături distinctive ale acestora47. Astfel spus, analiza paradigmatică şi cea sintagmatică se completează reciproc, pentru că cea din urmă reia precizând, insistând valori deja exprimate de prima dintre ele. Această insistenţă semantică, de multe ori redundantă se explică, poate, prin nevoia de a compensa imprecizia sensului denumirilor de sentimente.

 

4.2. Analiza definiţiilor lexicografice din DEX ’96 ale unor denumiri de sentimente impune atenţiei, prin regularitatea lor, informaţii privind obiectul stării afective, după formula ,,sentiment + faţă de (pentru) cineva (persoană) şi/sau faţă de (pentru) ceva (un lucru)”. Această manieră de definire corespunde definiţiilor actanţiale, propuse ca soluţie lexicografică în general48 sau în definirea unor sentimente, alături de analiza semică49.

Deşi, în general, definiţiile actanţiale se dau verbelor50, credem că putem extinde aplicarea lor la denumirile de sentimente pentru că multe abstracte sunt deverbative51 sau prezintă calităţi care le apropie mult de verbe şi adjective52. De aceea se apreciază53abstractele au un conţinut tipic predicativ, justificându-se astfel apropierea lor de verb şi, implicit, definirea lor actanţială54. Există însă autori55 care definesc explicit sentimentele prin actanţi, fără a face corelaţii cu verbul.

Am stabilit actanţii56 necesari denumirilor de sentimente adaptând după modelele existente57 informaţiile oferite constant de definiţiile lexicografice româneşti: A1 – este cel care manifestă sentimentul, care s-ar putea numi agent58 şi care este întotdeauna animat – uman; A2 este cel spre care se îndreaptă sentimentul şi ar putea fi numit pacient59, unde A'2 este animat – uman (persoană), A"2 este animat uman de sex opus, A”'2 – animat non – uman şi Aiv2 – inanimat.

Denumirile de sentimente se pot defini actanţial după următorul model60:

4.3. Termenii clasei analizate se diferenţiază precis prin definiţii actanţiale care îi grupează în câteva categorii, în funcţie de natura lui A2, pentru că agentul este, în general, animat – uman.

(a) Pentru mai multe denumiri de sentimente, A2 poate fi atât animat – uman (A'2), animat non – uman (A"2), cât şi inanimat (Aiv2):

 

                                                                                            

Compatibilitatea cu A2 animat non – uman A2) este manifestată numai de câteva denumiri de sentimente:

 

 (b) Unele denumiri de sentimente se definesc precis prin exclusivitatea combinării cu un substantiv animat – uman (A'2).

 

                                                  AFECŢIUNE

Băiatul                                      SIMPATIE (s. 1)                                cineva (A'2)

Fata          (A'1)    manifestă      PRIETENIE                      faţă de      colegul său

Copilul                 are                ANTIPATIE                      pentru      fratele său

...                                               RESENTIMENTE                             vecina sa

                                                  DISPREŢ

                                                  DUŞMĂNIE

 

 (c) A2 individualizat printr-o persoană de sex opus lui A"1 (A"2) este o modalitate de definire precisă pentru câteva denumiri de sentimente:

 

 

 

(d) După informaţiile lexicografice, puţine denumiri de sentimente au un pacient inanimat (Aiv2), iar situaţiile sunt, în oarecare măsură discutabile:

                                                                                                              ceva (A"2)

Băiatul      (A'1)       manifestă    ÎNCLINARE (s. fig.)        faţă de      învăţătură

Fata                                             ÎNCLINAŢII (s. fig.)        pentru      pictură

                                                                                                              carte

                                                                                                               ...

 

(e) Numai câteva definiţii lexicografice nu dau indicaţii utile pentru o definiţie actanţială, deşi acest lucru era posibil:

– Definiţia lexicografică a cuvântului DUŞMĂNIE dă indicaţii contextuale contradictorii: mai întâi ,,ură pentru cineva sau ceva (subl. n.)” şi apoi, se reia definiţia prin ,,relaţii pline de ură între persoane (subl. n.)”. De fapt, numai a doua definiţie este valabilă61, ceea ce integrează termenul în categoria (b), pacientul fiind numai animat – uman (A"2):

Băiatul                                                                                                 cineva (A'2)

Fata          (A1)            manifestă       DUŞMĂNIE             faţă de      colegul său

...                                                                                                          vecina sa

 

– Definiţia lexicografică a cuvântului OSTILITATE nu indică în nici un fel pacientul, care, de fapt, e limitat la animat – uman (A'2), deci termenul intră tot în categoria (b):

 

Băiatul                                                                                                 cineva (A'2)

Fata          (A1)            manifestă       OSTILITATE            faţă de     colegul său

...                                                                                                          vecinii săi

 

– Pentru ATAŞAMENT, definiţia lexicografică indică pacientul sub forma ,,pentru cineva sau ceva”, dar exemplele cu Aiv2 (pentru ceva) sunt destul de greu de găsit:

 

Băiatul                                                                                                   ceva (Aiv2)

Fata           (A'1)           manifestă      ATAŞAMENT              pentru    cărţi

...                                                                                                            şcoală

 

4.4. Corelarea definiţiilor actanţiale cu cele lexicografice a pus în evidenţă o modalitate precisă şi generală (fără lacune) de definire a denumirilor de sentimente. Această manieră de definire este strict relevantă pentru clasele precis definite prin restricţii contextuale (b, c). Desemnarea neechivocă şi consecvenţă a actanţilor este în avantajul precizării sensului, fără a substitui modalităţi de definire a lui. Ordonarea actantilor în poziţie fixă ar permite compararea şi diferenţierea clară a relaţiilor de sens.

 

5. Analiza lexico – semantică, contextuală, lexicografică a unor denumiri de sentimente a arătat că în practica analizei lingvistice, multe teze teoretice nu se pot justifica decât parţial. La nivelul clasei analizate a rezultat că polisemia (destul de bine reprezentată) se dezvoltă după un model destul de uniform, fie prin trecerea de la un sentiment la altul, prin generalizare sau specializare (polisemia statică), fie prin trecerea de la abstract la concret, şi invers (polisemia dinamică). În aceste condiţii, deficienţele definiţiilor lexicografice sunt parţial justificate de ,,alunecarea” sensului, iar evitarea şi precizarea (cvasi)sinonimelor ar fi o cerinţă care s-ar impune mai mult decât în alte situaţii. Definiţiile semice prezintă un grad sporit de precizie (chiar şi prin faptul că se evită clasarea prin ,,sentiment”/ ,,stare”/ ,,manifestare” ş.a.) utilizând semul comun ,,privitor la gradul de afectivitate” şi pentru că sunt prezentate ordonat, riguros, relevant valori distinctive precum ,,intensitatea”). Simplificarea excesivă a definiţiilor semice prin neglijarea unor caracteristici prezente izolat ca distinctive numai pentru unii termeni este însă o carenţă a acestui tip de definiţie. Chiar şi analiza limitată a unor clase de contexte specifice unor nume de sentimente (IUBIRE, URĂ + adjectiv) arată că această manieră de studiu poate avea relevanţă semantică, contribuind la dezambiguizarea sensului şi exprimând suplimentar pe cale sintagmatică o serie de trăsături paradigmatice (,,tipul de sentiment”, ,,intensitatea”, ,,formele de manifestare”, ,,exteriorizarea”). La modul concret, rezultă că analiza contextuală a substantivului IUBIRE prezintă aspecte diverse, mult mai importante pentru caracterizarea semantică decât în cazul substantivului URĂ, ceea ce înseamnă că rezultatele analizei contextuale pot prezenta interes inegal de la un cuvânt la altul.

Definiţiile actanţiale ale denumirilor de sentimente oferă o modalitate coerentă, consecventă de descriere a sensului (deşi numai unele dintre situaţiile delimitate sunt strict relevante semantic (când A2 este animat – uman sau animat uman de sex opus). Acest mod de definire nu suplineşte însă definiţia semică (semantică).

Prin analizele prezentate credem că s-a demonstrat şi susţinut teza dificultăţilor definirii sensului abstractelor, situaţie care atrage o serie de consecinţe teoretice şi practice. Necesitatea complinirilor metodologice, dintr-o perspectivă poststructurală mai largă, deşi ar părea eclectică pare să se impună în descrierea denumirilor de sentimente. Evident ar fi interesant de urmărit în ce măsură observaţiile făcute aici sunt valabile şi pentru alte clase din acest câmp.1 Adoptăm părerea celor care consideră abstracte cuvintele cu sens imaterial, exprimând o noţiune pur mentală, cum ar fi numele de acţiuni şi de stări, sentimentele, emoţiile, atitudinile ş.a. Dintre acestea vom analiza aici numai o clasă de denumiri ale sentimentelor (v. la 0.2).

2 J. Picoche (1992 - b) p. 104 consideră abstractele cuvinte lipsite de substanţă, ,,mari cuvinte vide”. Numai cuvintelor concrete li se atribuie o complexitate semantică mai mare şi implicit, o polisemie mai bogată, ceea ce atrage interpretarea inversă pentru abstracte.

3 Criteriul vechimii în limbă este corelat cu polisemantismul atunci când se stabileşte apartenenţa la fondul principal lexical sau la vocabularul reprezentativ, v. M. Sala (1988).

4 F. Rastier (1994), p. 62.

5 Delimitarea - polisemiei dinamice de cea statică este susţinută în diverse lucrări de
J. Picoche (1986), p. 63–64, (1993), p. 103, 139 –140 şi, mai ales, (1995-b). Pentru relaţia abstract/ concret, foarte importantă pentru polisemia dinamică, v. şi Picoche (1986), p. 41, 63–63, 107–112, (1993), p. 115–130, Picoche-Honeste (1993), p. 163–171. Se insistă asupra importanţei polisemiei pentru a determina specificul limbilor, J. Picoche (1993), p. 103 (1995-a), p. 124 şi, cu precădere asupra importanţei polisemiei dinamice (metaforice) din acest punct de vedere,
J. Picoche - M. L. Honeste (1993), p. 171.

6 T. Slama-Cazacu (1958), p. 807, 809 remarcă relativitatea distincţiei dintre abstract şi concret. P. Miclău (1961), p. 17–19 şi (1977), p. 71–75 distinge grade de abstractizare şi diferenţe între părţile de vorbire din acest punct de vedere. M. Van-Peteghem (1992), p. 357 ş.a. propune distincţii ale abstractelor în funcţie de aspecte semantico - referenţiale şi morfologice.

7 DEX - 96  Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996 de un colectiv sub conducerea lui I. Coteanu şi L. Mareş.

8 Deşi între termenii menţionaţi există diferenţe semantice importante.

9 Circularitatea în lexic (şi, implicit a definiţiilor) poate fi o situaţie obiectivă,
v. M. Nicolescu (1968), S. Marcus (1970), F. Rastier (1994), p. 49. J. Picoche (1992-a), p. 147 consideră circularitatea atât ca o situaţie obiectivă în lexic cât şi ca un defect al dicţionarelor, aspecte pe care analiza semantică trebuie să le distingă cu atenţie.

10 V. H. Geckeler (1976), p. 236, (1983), p. 98 - 105 şi A. Bidu - Vrănceanu (1968), p. 15.

11 Ne referim la analiza semică a unor denumiri de sentimente efectuată de R. Sîrbu (1977), p. 189–202.

12 R. Sîrbu (1977), p., 202–237.

13 Cum ar fi definiţiile actanţiale, v. J. Picoche (1995-c), p. 67–76.

14 V. M. Van Peteghem (1992), p. 357 ş.u.

15 Pe linia eterogenităţii formale a abstractelor (v. şi nota 14), clasa analizată se compune din cuvinte – bază (ură, silă, pică, dragoste, vrajbă), derivate cu sufixe (prietenie, duşmănie, iubire), şi neologisme (afecţiune, aversiune, antipatie, ostilitate, ataşament, simpatie, ranchiună, tandreţe). V. şi C. Stan (1992–1993), p. 15–16.

16 Celelalte sunt derivate cu sufix sau neologisme, v. nota 15.

17 De menţionat că etimoanele franceze ale cuvintelor româneşti antipatie, aversiune, ranchiună sunt şi ele monosemantice, spre deosebire de etimoanele cuvintelor resentiment, ataşament, tandreţe.

18 Vom nota sensurile s. 1, s. 2, chiar dacă dicţionarele nu le diferenţiază astfel.

19 Sinecdoca este consideră un tip de metonimie, v. M. Mancaş, articolul respectiv din DSL, ceea ce ne permite să interpretăm sensurile obţinute astfel ca polisemie statică. Menţionăm că J. Picoche (v. nota & 5) nu face precizări în acest sens.

20 Rămâne de verificat situaţia celorlalte ,,microcâmpuri” ale denumirilor de sentimente (v. R. Sîrbu (1977), p. 190–193) sub aspectul relaţiilor dintre monosemie/ polisemie şi al tipurilor de polisemie.

21 În ce priveşte definirea şi delimitarea denumirilor de sentimente v. F. Rastier (1995),
p. 238–240. V. de asemenea, op. cit., p. 237 problema criteriilor care au acţionat în timp în ce priveşte formularea sentimentelor (polisemia fr. sentiment în corelaţie cu ,,cucerirea interiorităţii”). F. Rastier (1995), p. 246 trage concluzia că ,,o cultură transformă afectele în sentimente”.

22 Unele definiţii lexicografice creează probleme sub aspectul interpretării în raport cu criteriile ştiinţifice. De exemplu, silă este definit în dicţionare prin cvasisinonimie – ,,sentiment de dezgust”, iar MAN. PSIH. X., p. 121 – dezgustul este clasificat ca ,,o ,,emoţie curentă” (la fel şi dispreţ). S-ar putea considera că se respectă datele ştiinţifice doar dacă avem în vedere precizarea că ,,sentimentele sunt trăiri afective intense, de durată, stabile, rezultate din emoţii repetate (subl. n.)”. Pe de altă parte, cvasisinonimul din parafraza lexicografică, dezgust are genul proxim aversiune, care, la rândul lui e definit prin dezgust, ceea ce duce la o circularitate totală, fără nici o definiţie explicită. Apoi expresia ,,sentiment de” este inutilă atunci când se suprapune cu un (cvasi)sinonim, spre deosebire de situaţiile în care este strict necesar, ca în ,,sentiment de inferioritate” (unde inferioritate singur înseamnă altceva).

23 Interpretare mai puţin convingătoare în cazul unui cuvânt ca ură, definit ca ,,sentiment de” + ,,duşmănie” + ,,puternică, nestăpânită”; indicaţiile privind ,,gradarea sentimentului” sunt relevante în ce priveşte diferenţierea de cvasisinonimul duşmănie.

24 Menţionăm că simpatie (ca şi antipatie) sunt considerate de MAN. PSIH. X ca emoţii curente, nu ca sentimente, v. şi nota 22.

25 Atracţie (s. 2) este definit ca ,,înclinare puternică”, înclinare (s. fig.) este definit prin ,,vocaţie, dispoziţie”, iar afinitate ,,potrivire între oameni sau manifestările lor”. Aceste definiţii indică mai puţin stări afective şi mai curând rezultatele lor.

26 Aşa cum arată M. Van Peteghem (1992), p. 358, abstractele nu sunt autoreferenţiale, ceea ce nu avantajează interpretarea precisă a sensului.

27 V. şi nota 10.

28 V. R.Sîrbu (1977), p. 194–196.

29 R. Sîrbu (1977), p. 194–195.

30 Id., ibid.

31 Păstrăm formularea semului comun dată de Sîrbu, unde, din nou, enumerarea afecţiune, afectivitate nu este avantajoasă decât dacă intenţia ar fi să se cuprindă nediferenţiat afectele. Menţionăm că în MAN. PSIH. X., p. 115–128, numai prietenie, iubire şi respectiv duşmănie, ură (din clasa analizată) sunt sentimente.

32 Psihologia acordă importanţă diferenţierii prin ,,grade ale intensităţii” afectelor (intens/ foarte intens/ mai puţin intens, MAN. PSIH., p. 121–122), distincţie care nu este făcută sistematic în definiţiile lexicografice (unde ,,intensitatea în grad mare” poate fi desemnată prin ,,profund, nestăpânit, puternic”).

33 R. Sîrbu (1977), p. 194.

34 Vezi notele 22, 24 în ceea ce priveşte diferenţele de interpretare ca sentimente sau emoţii dintre definiţiile lexicografice şi cele ştiinţifice. V. şi clasificarea făcută de Rastier (1995), p. 239, după criterii mai complexe. Dintre termenii analizaţi aici dezgust, dispreţ apar în categoria I, clasa 2 (sentimente ontice, adică sentimente care privesc umoarea în general sau afectivitatea), afecţiune, prietenie, dragoste, antipatie, aversiune, simpatie, ranchiună sunt încadrate în categoria II (sentimente relaţionale).

35 Denumire utilizată de R. Sîrbu (1977), p. 192.

36 R. Sîrbu (1977), p. 195. 

37 ,,Exteriorizarea” manifestată ,,negativ” corespunde informaţiilor lexicografice ,,ascuns, nemărturisit”.

38 Atât ,,durata” cât şi ,,exteriorizarea” afectelor sunt criterii de caracterizare ştiinţifică,
v. MAN. PSIH. X, p. 121–122.

39 Se mai includ în această clasă şi VRĂJMĂŞIE (definit prin ,,duşmănie şi ceartă”). În cazul lui VRĂJMĂŞIE, combinaţia elementelor din definiţie e interesantă pentru ,,aprecierea gradului de intensitate”, iar pentru VRAJBĂ se indică o relaţie afectivă mai complexă. Ambiguităţile din definiţiile lexicografice explică, probabil, excluderea acestor termeni din analiza semică. În aceeaşi situaţie este şi sensul cuvântului TANDREŢE.

40 R.Sîrbu (1978), p. 202–218 face analiza contextuală (numită distributivă) a substantivelor iubire şi ură.

41 J. Picoche (1995), p. 67 ş.u. propune definiţiile actanţiale ca manieră curentă într-un dicţionar al cuvintelor cu frecvenţă mare; actanţii (într-o interpretare extinsă) desemnează orice funcţie semantică esenţială, notată stabil şi constant într-un dicţionar (id., p. 73–74). În ce priveşte definiţiile actanţiale ale substantivelor româneşti postverbale, v. şi C. Stan (1995), p. 32–34. V. şi definirea actanţială a unor abstracte la F. Rastier (1998), p. 225.

42 În ce ne priveşte pornim de la valorificarea unor informaţii contextuale date de DEX 96, care caracterizează aproape constant sentimentele prin indicaţia ,,faţă de (pentru) cineva şi/ sau ceva”.

43 De exemplu, Ant(onim) + de + locuţ(ură de moarte), adjectiv sau participiu + de + Ant (răpus de ură/ înflăcărat de iubire). Ant + S (iubirea fratelui, ura duşmanului), v. R. Sîrbu (1978), p. 208, 209.

44 Substantivele iubire şi ură apar ca elemente determinate în grupul nominal (clasele I, II, VII, VIII), ca determinanţi ai unui substantiv (clasele III, IV) sau ai unui verb (clasele V, VI, X, XI), v. R. Sîrbu (1977), p. 207–215. După cum se poate vedea, ordinea claselor este aleatorie, neţinând seama strict de distincţiile sintactice.

45 Datele semantice în interpretarea contextuală sunt menţionate izolat, de exemplu când se indică cu ce contexte este incompatibil ură, ce categorii semantice ale verbului admit formula Vb + Ant, cum ar fi ,,a ascunde un sentiment” – a tăinui, a ascunde, a masca; verbe care exprimă atitudini – a primi cu ură, cu dragoste, v. R. Sîrbu (1978), p. 111–112.

 

46 Prin aceste adjective se face, de fapt, dezambiguizarea sensurilor cuvântului polisemantic iubire, determinările fiind specifice sensurilor lui secundare. De fapt, această manieră de analiză vizează ceea ce F. Rastier (1995), p. 240 numeşte co-ocurenţă lexicală (pentru a evita ambiguităţile termenului context).  

47 Vezi situaţiile şi exemplele de la 2 şi 3. Vezi şi F. Rastier (1995), p. 238 care consideră că sentimentele pot fi clasate după două criterii: (1) după structura lor actanţială şi (2) după taxemele în care sunt indexate.

48 V. J. Picoche (1995-c), p. 68 care propune o considerare mai largă a ,,complementelor esenţiale”, numite actanţi pentru a desemna orice funcţie semantică esenţială, notată simbolic (id. p. 73). Vezi şi G. Pană-Dindelegan, articolul ACTANT, în DSF.

49 Vezi nota 48 în ce priveşte teoria susţinută de Rastier.

50 Părere susţinută de majoritatea lingviştilor. F. Rastier (1995), p. 225 propune (fără justificări) definiţii actanţiale şi pentru substantive.

51 Sunt în această situaţie nu numai numele de acţiune, v. C. Stan (1995). Din clasa analizată de noi, numai iubire şi dezgust sunt clar deverbative.

52 V. M. Van Peteghem (1992), p. 357.

53 M. Van Peteghem (1992), p. 358 consideră că abstractele sunt nominalizări ale conţinuturilor predicative. Vezi în acest sens şi C. Stan (1992–1993).

54 J. Picoche (1995-c), p. 69 dă definiţii actanţiale unor nume ca fr. douleur, considerat ca o nominalizare pentru ,,avoir/ faire mal”: se propun trei actanţi: ,,o fiinţă animată dotată cu simţuri”, ,, o parte a corpului acestei fiinţe”, şi ,,cauza a ceea ce resimte această fiinţă”. Pentru interęt se dă aceeaşi definiţie actanţială ca pentru intéresser: I un subiect are un profit financiar din ceea ce îl interesează, II un subiect are un profit practic din ceea ce îl interesează şi III un subiect are un profit intelectual din ceea ce îl interesează (p. 72).  

55 F. Rastier (1995), p. 238 indică în definiţia actanţială a sentimentelor un ego pasiv, reflexiv, sau activ faţă de una sau mai multe fiinţe sau faţă de unul sau mai multe obiecte.

56 Actanţii se diferenţiază ca agent, pacient, beneficiar (vezi G. Pană-Dindelegan, articolele respective din DSL), J. Picoche (1995-c) deşi menţionează această diversificare (la care o adaugă şi pe cea de destinatar) evită să folosească în definiţiile concrete aceste denumiri, preferând redarea prin simboluri.

57 Vezi notele 51, 55.

58 Denumirea de agent ar corespunde fiinţei căreia îi aparţine sentimentul, numită ego de Rastier (1995), p. 225, J. Picoche (1995-c) atribuie abstractelor un actant uman ca subiect sau agent.

59 Dacă avem în vedere că sentimentul se manifestă faţă de cineva sau de ceva, aceştia din urmă suferind acţiunea, A2 poate fi considerat pacient, după formula Iubesc ceva, Am iubire faţă de cineva (ceva).

60 O altă variantă a definiţiei actanţiale ar fi: IUBIREA băiatului (A1) pentru/ faţă de A2, unde agentul poate fi reprezentat nu numai printr-un substantiv în nominativ (băiatul A1) iubeşte A2 (fata/ pisica/ cartea).

61 Agentul animat non – uman ar putea fi admis în unele construcţii metaforice, de exemplu, pisica manifestă dragostea faţă de stăpân.

 

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Angela BIDU-VRANCEANU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003