prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT

 

TERMINOLOGIILE   ŞTIINŢIFICE

PROBLEME  GENERALE

  

1. Conceptul de terminologie este utilizat cu mai multe sensuri interdependente, nu întotdeauna delimitate clar. Delimitarea acestor interpretări este cu atât mai importantă cu cât rolul limbilor naturale şi, implicit, rolul lingvisticii în funcţionarea terminologiilor este recunoscut de majoritatea cercetătorilor chiar dacă acest rol este inegal în funcţie de fiecare terminologie.

Conceptul de terminologie are următoarele valori importante:

(1) Limbaj specializat sau sistem ştiinţific care utilizează o terminologie în sensul 2 şi alte mijloace lingvistice şi nelingvistice pentru a realiza o comunicare de specialitate non-ambiguă cu funcţia majoră de a transmite cunoştinţe într-un domeniu particular de activitate profesională;

(2) Ansamblu de termeni sau cuvinte specializate aparţinând unui subsistem lingvistic, termenii  caracterizându-se prin univocitate, non-ambiguitate şi relaţii lexico-semantice proprii;

(3) Terminologia mai este utilizată cu sensul unei ştiinţe interdisciplinare preocupată de problemele generale ale terminologiilor în sensurile (1) şi (2), care analizează logica cunoştinţelor, ierarhia conceptelor, codajul lingvistic şi non-lingvistic şi problemele creaţiei de cuvinte necesare ştiinţelor şi tehnicii.

Se delimitează astfel, în primul rând, terminologia ca ştiinţă interdisciplinară (situaţie când se va utiliza singularul acestui substantiv, vezi interpretarea (3)) şi terminologiile, limbaje de specialitate cu un corpus de termeni corespunzând diverselor domenii de activitate (situaţie când se va utiliza pluralul substantivului, vezi interpretările (1) şi (2)).

Interpretarea terminologiei cu sensul (1) presupune o abordare internă din perspectiva specialiştilor din fiecare ştiinţă în parte. Elaborarea şi difuzarea unor norme ştiinţifice cu un caracter general, dincolo de anumite limbi, este preocuparea unor organisme internaţionale care se ocupă de terminologie din această perspectivă: ISA (International Federation of Natural Standardising Associations), ISO (International Organisation for Standar-disation), Afterm (Association française de términologie), Term New (Reţeaua internaţională de terminologie, creată de Infoterm). Studiile noastre privind terminologiile nu se situează pe această poziţie.

În schimb, interpretarea terminologiilor în sensul al doilea (2) priveşte problema dintr-o perspectivă prioritar lingvistică, chiar dacă reprezintă o abordare externă din perspectiva specialiştilor în anumite domenii; o asemenea abordare favorizează trecerea spre cercetări interdisciplinare, caracteristice celei de-a treia interpretări, de larg interes în cercetarea ştiinţifică actuală (3). Analizele noastre se vor situa, deci, pe poziţia a 2-a şi a 3-a. Dintre aspectele studiate de cei care se grupează în cea de-a treia orientare ne vor interesa probleme ale teoriei cunoaşterii, relaţia dintre codajul lingvistic şi non-lingvistic ş.a. deşi e de interes lingvistic actual, nu ne vom putea ocupa aici de problema structurii mesajelor lingvistice prin care se transmit cunoştinţe de specialitate (tipul de mesaje, organizarea textuală, particularităţi ale discursului ştiinţific) reţinând doar câteva probleme generale privind raportul termenilor cu contextul lingvistic.

Admiţând însă, că toate abordările privind terminologia se susţin fiecare în parte, ni se pare demnă de reţinut definiţia dată de H. Felber (1987), reprezentant care se situează aproape exclusiv pe poziţia (1): „terminologia reprezintă un domeniu transdisciplinar al cunoaşterii interdisciplinare, care se ocupă de noţiuni şi de reprezentarea lor (termeni, simboluri)”, cu observaţia autorului că noţiunile, ca entităţi conceptuale primează în terminologie asupra expresiilor, lingvistice sau nu.

Obiectul terminologiei, înţeleasă ca ştiinţă interdisciplinară este constituit deci, în acelaşi timp, de elaborarea unor teorii conceptuale care să structureze un anumit domeniu ştiinţific, pe de o parte şi, pe de altă parte, de activitatea (descriptivă, normativă şi lexicografică) de stabilire a termenilor specifici.

Relaţia descriptiv/normativ-prescriptiv este foarte importantă pentru a stabili diferenţe în interpretarea terminologiei: cei care se situează pe poziţia (1) delimitată de noi mai sus, adoptă, în egală măsură, o abordare descriptivă, dar şi una normativ-prescriptivă, privind terminologia din perspectiva internă a specialiştilor în anumite domenii ştiinţifice. Dimpotrivă, cei care se situează pe poziţiile (2) şi (3) se caracterizează cu precădere printr-o abordare descriptivă (poziţia normativ-prescriptivă fiind doar implicită).

Ni se pare interesantă poziţia unor specialişti în terminologii1, care delimitează mai multe etape privind construcţia unei teorii a unui domeniu ştiinţific (o anumită terminologie în sensul (1)):

(a) colectarea unui corpus de expresii plecând de la care să se constituie cunoştinţele,

(b) efectuarea unui studiu lingvistic cu scopul de a defini semnificatul noţiunilor,

(c) normalizarea semantică care duce la un prim tip de ontologie a domeniului şi

(d) formalizarea ontologiei de tipul (c) pentru a obţine o ontologie computaţională.

Unele dintre aceste etape (mai ales (b) şi (d) prezintă un interes mai mare pentru cercetarea noastră, chiar dacă ele nu pot fi tratate aici.

Rezultă că posibilitatea mai mult sau mai puţin diferită de a aborda terminologiile este condiţionată de perspectiva din care sunt privite acestea: totul depinde de precizarea: pentru cine sunt făcute terminologiile?, cine este interesat de folosirea unei anumite terminologii? şi oarecum implicit, cine studiază toate aceste aspecte (specialistul strict, specialişti în teoria cunoaşterii, lingviştii etc.)? Întrucât investigarea noastră nu se poate situa pe poziţia unei abordări interne (cu perspectiva strictă a specialistului într-un anumit domeniu ştiinţific, decât în mică măsură, cercetarea va fi orientată spre analiza importanţei terminologiilor pentru grupuri socio-profesionale mai largi, mergând până la utilizarea în limba literară standard (dincolo de o anumită specializare). Unele analize lingvistice pot interesa însă şi specialişti (de exemplu, cele din limbajul medical).

 

2. Termenul  este un element al unei terminologii sau al unui limbaj specializat, reprezentând denumirea cunoştinţelor din acest domeniu. Termenii sunt unităţi ale cunoaşterii cu un conţinut stabil. Termenul  este un semn lingvistic alcătuit după formula:

 

                           D (denumire)                  semnificant (formă externă)

T(termen) =                                      = 

                           N (noţiune)                   semnificat (conţinut noţional)

 

Relaţia dintre denumire şi noţiune este reflexivă şi biunivocă pentru un termen dat. Un termen se caracterizează, deci, prin univocitate, monoreferenţialitate şi precizie.

Termenii se obţin prin aplicarea unei denumiri unui anumit concept şi printr-o procedură de lexicalizare naturală sau artificială (termenul verbalizează cunoştinţele). Termenii au un caracter convenţional, desemnarea putând să se facă prin cuvânt, litere, cifre sau alte simboluri, în funcţie de fiecare ştiinţă. Numai desemnarea termenilor prin cuvinte a limbilor naturale preocupă cercetarea noastră, dar relaţia cu elementele nelingvistice poate fi un aspect interesant pentru caracterizarea fiecărei terminologii în parte. Termenii care se exprimă prin mai multe cuvinte trebuie să îndeplinească mai multe condiţii:

(1) să fie unităţi lingvistice integrabile în enunţuri şi

(2) să fie unităţi ale cunoaşterii cu caracter stabil;

(3) semnificatul unui termen să se definească în raport cu ansamblul de semnificaţi aparţinând aceluiaşi domeniu (ansamblu semantic care poate fi o disciplină, o ştiinţă, o tehnică, adică întotdeauna un domeniu specializat.) Termenul îşi găseşte locul într-o structură ierarhică noţională din interiorul fiecărui domeniu;

(4) în planul discursului ştiinţific (în sens restrâns sau mai larg), termenul trebuie să fie clar identificat în contexte (extralingvistice şi lingvistice).

Aceste condiţii ce trebuie îndeplinite de către un termen nu se manifestă omogen în toate ştiinţele, iar analiza lor în domeniile cercetate de noi poate pune diverse probleme, de interes atât pentru specialişti, cât şi pentru nespecialişti. Relaţia dintre specialişti şi nespecialişti lingvişti, cercetători din domeniile cunoaşterii ş.a. este de larg şi real interes pentru multe orientări terminologice actuale şi va reprezenta perspectiva generală pe care o vom aborda şi noi.

Definiţia termenului antrenează obiectiv relaţia dintre acesta şi cuvânt-concept-obiect. Cuvântul interesează mai ales lingviştii, iar termenul este, în primul rând, o componentă a disciplinei căreia îi aparţine şi abia apoi a limbii în general.

Raportul dintre cuvânt şi termen se poate preciza astfel: un cuvânt devine un termen când i se atribuie o semnificaţie independentă de variaţiile induse de accepţii şi de utilizările în context. Termenii aparţinând unui anumit sistem terminologic sunt legaţi între ei prin relaţii conceptuale în afara discursului. Analiza acestui raport în fiecare dintre domeniile cercetate de noi, studiul sensurilor dobândite de anumiţi termeni în contexte variate, mai mult sau mai puţin specializate poate să pună în lumină aspecte de interes complex privind interpretarea interdisciplinară a terminologiei.

Extinderea sferei de utilizare a unor termeni dincolo de un domeniu strict specializat, aspect admis teoretic de majoritatea cercetătorilor şi uşor de constatat practic va constitui un alt obiectiv al analizelor noastre. Adoptăm, astfel, poziţia celor care admit astăzi că trebuie pus capăt rupturii radicale dintre cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea obişnuită. O soluţie în adoptarea acestei poziţii este recunoaşterea unor delimitări privind conceptul expert (aparţinând strict unui domeniu ştiinţific) şi conceptul ordinar (extins dincolo de specialitatea strictă)2; se admit în felul acesta modele alternative ale definiţiei termenilor ştiinţifici. Postulatul acesta favorizează interpretarea unor termeni din perspectiva folosirii lor în limba comună şi a definirii lor de către dicţionarele generale ale limbii române aspecte comune cercetărilor noastre indiferent de domeniile ştiinţifice vizate.

 

3. Câteva consideraţii generale privind întemeierea şi dezvoltarea terminologiei ca ştiinţă independentă cu preocupări generale, dar şi cu diferenţe în funcţie de şcoli, curente, autori sunt utile pentru a preciza poziţiile pe care ne situăm.

Întemeierea şi dezvoltarea terminologiei e legată de Cercul de la Viena şi de E. Wüster, care a înfiinţat institutul internaţional INFOTERM şi a fundat ştiinţa termenilor  sau V.G.T.T. (Vienna General Theory of terms). Ideile de bază ale acestei orientări pot fi găsite în Manifestul Cercului de la Viena (v. ediţia franceză 1985). Postulatele V.G.T.T. sunt produse sub formă de norme de ISO-1087, editat de AFNOR. Wüster şi adepţii săi postulează unitatea ştiinţei şi, din această cauză, diminuează până la zero importanţa lingvisticii, stabilind ca limbaj unificator logica. Ca ideologi ai universalismului, reprezentanţii V.G.T.T. urmăresc să unifice ansamblul disciplinelor ştiinţifice. Adoptă o poziţie terminologică strictă, după care conceptele ştiinţifice sunt incompatibile cu cele ale lumii cotidiene (poziţia care nu coincide cu interpretări actuale ale terminologiei, inclusiv cu cea pe care ne situăm). Pentru a rezolva problema difuzării internaţionale a ştiinţelor V.G.T.T. stabilesc norme internaţionale (nomele ISO), care preced elaborarea terminologiilor şi care permit echivalenţa precisă de la o limbă la alta; aceste norme, admise de colectivităţile ştiinţifice şi tehnice realizează unitatea dorită pentru ştiinţă.

Pe poziţia V.G.T.T. se situează şi alţi cercetători de referinţă în dezvoltarea terminologiei cum ar fi H. Felber (Manual de terminologie, Unesco, Infoterm, 1987, patronat de Unesco, Infoterm şi Unisist); totuşi, cum am arătat deja, acest autor admite că terminologia este un domeniu interdisciplinar şi transdisciplinar.

Normele ISO pun accent pe nume în terminologii iar postulatul nominal e influent în diverse teorii terminologice, în aşa fel încât alte clase morfologice sunt raportate la forma nominală de expresie (este cazul logicii terministe, pe teoria căreia s-au fundamentat mai multe teorii actuale în Anglia sau în Franţa (curentul nominalist).

O orientare modernă în terminologie este reprezentată de R Kocourek (ALFA, Terminologie et linguistique de spécialité, 1994/1995, vol. 7, Halifax Univ.). În această orientarea se depăşeşte poziţia terminologiei clasice (care ignoră dimensiunea sintactică a lexicului, ceea ce face din terminologii cataloage inerte) şi se preconizează descrierea textelor; sunt urmăriţi termenii cu distribuţie regulată în texte (izotopie generică) şi termenii cu distribuţie neregulată (molecule semice). Se consideră că preocuparea pentru texte trebuie să conducă la reconsiderarea unor principii ale terminologiei.

Importanţa textelor pentru termeni şi terminologii este reflectată şi de unele definiţii lexicografice din dicţionarele generale ale limbilor, atunci când se dau indicatori de domeniu, cum ar fi mar. (marină), cor. (coregrafie), electron. (electronică), rad. (radio, radiofonie), tel. (televiziune), text. (industria textilă) ş.a., indicatori care corespund tipurilor de discurs. Puncte de vedere ale acestei poziţii terminologice vor fi preluate consecvent şi de cercetarea noastră.

O orientare de maximă importanţă la ora actuală este cea care priveşte relaţiile dintre IA (inteligenţa artificială) şi terminologii, orientare care reuneşte specialişti din diverse domenii (informaticieni, specialişti într-un anumit domeniu ştiinţific sau în teoria cunoaşterii, dar şi numeroşi lingvişti de renume, cum ar fi F. Rastier, R. Martin).

IA se preocupă atât de ontologie a priori a domeniului ştiinţific de aplicare, de ansamblul primitivelor acestui domeniu, de achiziţia de cunoştinţe şi de construirea unui sistem explicit (SE), cât şi de o problematică diversă ţinând seama de limbile naturale. Terminologia în IA este legată, oricum, de texte, deşi există problema decupajului automatic al textelor.

În condiţiile diversităţii preocupărilor în relaţia dintre terminologii şi IA se reţin câteva dintre cercetările efectuate:

(a) dezvoltarea lingvisticii corpusului utilizând băncile de date textuale;

(b) stabilirea unor sisteme de extragere automatică a termenilor ca TERMINO a lui David şi Plante (ATO, 1990–1993) sau LEXTER al lui Bouringault (FDF-DER, 1993);

(c) stabilirea unor bănci terminologice pentru obţinerea unor date mai adecvate, cum se procedează în Franţa, făcându-se distincţia dintre „limba comună“ şi „limbile de specialitate“;

(d) analiza din perspectivă „internă“ a specialistului într-un anumit domeniu ştiinţific sau tehnic, descriere reprezentată în IA (Nadine Gros, KOD) ş.a.

Se consideră în general, că legăturile dintre terminologie şi IA pot duce la revizuirea anumitor postulate. Fiecare dintre aceste perspective moderne de studiere a terminologiilor ar putea fi de mare utilitate cercetărilor întreprinse în România, dar informaţia complexă şi specializată în acelaşi timp, ne face să considerăm această perspectivă ca un deziderat de viitor (pentru că nu se poate realiza numai prin informaţie bibliografică).

 

4. Cu excepţia terminologiei „clasice“ (V.G.T.T.), se admite, în general, importanţa limbilor naturale, chiar dacă rămâne actuală problema datorată relaţiei dintre imperfecţiunea limbilor în raport cu dezvoltarea ştiinţelor, Prin limbile naturale se exprimă cunoştinţe asupra obiectelor lumii trăite, specifice fiecărui domeniu ştiinţific. Dacă în unele ştiinţe (ca matematica, fizica, chimia), exprimarea cunoştinţelor, chiar şi numai parţial, se poate face şi prin alte mijloace, există alte ştiinţe în care acest lucru nu se poate face decât printr-o limbă naturală oarecare (cum e cazul filozofiei, lingvisticii şi, în mod relativ, al artelor. Deci, importanţa limbilor naturale pentru terminologii este cu atât mai mare cu cât nu există altă modalitate de exprimare.

Se admite că cercetarea ştiinţifică este în mare parte constituită din limbaj sau altfel spus, cunoaşterea ştiinţifică este informaţie conceptuală pornind de la texte.

Dacă se acceptă importanţa limbilor naturale pentru terminologii, se admite, măcar potenţial, şi importanţa lingvisticii. Din acest punct de vedere, studiul terminologiei priveşte specificitatea semantică (teză admisă şi de Wüster, dar mai ales, de terminologi actuali, precum Lerat), aspect care va constitui un obiectiv esenţial al cercetărilor noastre, alături de relaţia cuvânt-termen-vocabulă (sintagmă de specialitate care presupune o oarecare integrare în discurs).

Un alt aspect care justifică relaţia dintre terminologie şi lingvistică este rolul contextului. Se admite în general, că doctrina terminologică nu are o teorie a contextului. Termenul de context nu este interpretat în manieră non-ambiguă; apare atât pentru a desemna contextul extralingvistic prin care se înţelege atât situaţia de comunicare, cât şi variaţia conţinutului conceptual în funcţie de locutori (de exemplu, utilizarea terminologiei medicale de către medici cu profiluri diferite, farmacologi şi chiar de către nespecialişti; se dă exemplul proprietăţii funcţie diuretică, care are semnificaţii diferite după cum califică un medicament sau o moleculă, ceea ce înseamnă atât context extralingvistic, cât şi lingvistic; se ajunge la concluzia că termenii medicali nu pot fi interpretaţi fără context, afirmaţie care trebuie analizată concret şi precizată în raport cu factori diverşi).

Contextul lingvistic admite şi el variabile interpretative, cu obiective diferite ale cercetării:

(a) poate fi înţeles ca o preferinţă a combinărilor, manifestată diferit în terminologii: de exemplu, în medicină un context prescrie conţinutul conceptual medical prin combinaţii diverse de termeni medicali (ceea ce ar însemna că termenii medicali nu apar singuri în context, iar contextul trebuie înţeles cu grade de complexitate diferite, care trebuie precizate);

(b) contextul interesează şi în cazul termenilor cu libertăţi contextuale sau care admit o pluralitate de determinări contextuale; delimitarea acestor termeni, corelarea acestor calităţi cu anumite terminologii este un alt aspect interesant de studiat din punct de vedere lingvistic, dar şi din punct de vedere terminologic, în măsura în care se pot delimita totuşi prescripţii interpretative;

(c) în opoziţie, se plasează termenii cu restrângeri contextuale, cu prescripţii interpretative stricte, cărora li se asociază un sens unic, non-ambiguu. Degajarea termenilor care prezintă restrângeri contextuale poate fi extrem de utilă mai ales nespecialiştilor care şi-i însuşesc, pentru cunoaşterea şi utilizarea lor efectivă cu corectitudine.

Studiile privind rolul contextului pentru diverşi termeni şi în diferite terminologii, făcut cu rigurozitate şi într-o măsură relevantă poate aduce informaţii interesante din mai multe perspective dacă se demonstrează în ce măsură există o medie semantică a termenilor în afara contextului, valabilă pentru toate contextele.

Studiul contextului înţeles mai larg poate fi util şi pentru stabilirea unor particularităţi ale discursului ştiinţific. În limbajul medical s-au delimitat tipuri diferite de discurs după cum e vorba despre fişa medicală, foaia de internare sau de externare, textul ştiinţific, textul de popularizare; particularităţile lingvistice şi ştiinţifice ale contextului în aceste discursuri medicale diferite pot fi puse în relaţie cu sarcini diferite ale medicinei – de diagnostic, de prescripţie, de codificare ş.a.

 

5. Importanţa socio-culturală, economică, pedagogică  a terminologiilor este în creştere, ceea ce explică abordarea interdisciplinară şi interesul mai larg pentru aceste domenii, dincolo de o specialitate ştiinţifică anume. Se vorbeşte în acest sens, (F. Rastier)3 de laicizarea progresivă a cunoaşterii, ceea ce permite definiţii alternative ale termenilor (împreună cu alte distincţii conceptuale) tocmai din această perspectivă interdisciplinară. Sunt admise astfel ca obiective ale terminologiilor atât elaborarea de teorii conceptuale structurând obiectele domeniului, cât şi activitatea lexicografică (specializată sau nu) de efectuare a unor corpusuri, dicţionare etc. În felul acesta, terminologiile sunt puse oficial în relaţie cu discipline ca ontologia, lexicografia, semantica. Relaţia cu ultimele trei discipline autorizează preocupările lingviştilor pentru terminologii.

Relaţia terminologiei cu lexicografia reprezintă o problemă complexă, care interesează lingviştii atât ca punct de plecare (analiza dicţionarelor existente), posibilitate de revenire, după o serie de cercetări, pentru a perfecţiona lucrările lexicografice existente.

Se delimitează mai întâi lexicografia specializată sau terminografia (concepută mai ales multilingv) care fixează invariantele cognitive, în general internaţionale. Dicţionarele speciale, rezervate fiecare unui anumit domeniu al cunoaşterii sunt strict determinate de epistemologia şi de cercetarea ştiinţifică (ştiinţele cognitive făcând distincţie între cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea ordinară, cu concesia unor modele alternative ale definiţiei). Lexicografia specializată are o viziune mecanică asupra cuplajului concept/termen/cuvânt şi se bazează pe norme, ceea ce o face cu precădere prescriptivă (normativă); se plasează, din această cauză, între lingvistică şi epistemologia cunoaşterii. Se apreciază că rezultatele lexicografiei specializate sunt în multe privinţe nesatisfăcătoare. Una dintre carenţele acestui tip de lexicografie constă în faptul că se limitează la o abordare paradigmatică, reprezentând simple corpusuri de termeni, ceea ce le face cataloage inerte, în care termenul e decontextualizat. Lipsa informaţiei lexico-sintactice (alături de maniera de definire) face ca aceste dicţionare să fie imperfecte şi, în general, ineficiente pentru nespecialişti (iar utilitatea pentru specialişti este şi ea relativă, dincolo de o normare generală) studiul contextelor şi al discursivităţii, preocupare a multor orientări din terminologia actuală (mergând chiar până la căutarea unor caracteristici semio-narative ale prozei ştiinţifice)4 impune cercetarea relaţiei dintre lexicografia specializată şi lexicografia generală.

Se impune astfel, studiul terminologiilor în lexicografia generală (sau în dicţionarele generale ale unei anumite limbi, în speţă româna) care vizează, în primul rând, interesul pentru terminologii în limba literară standard (comună pentru vorbitori culţi, indiferent de o anumită specialitate).

Definiţia termenilor în lexicografia generală ar trebui să aibă un nivel mai scăzut de abstractizare a cunoştinţelor (admiţând principiul definiţiilor alternative, viziunea duală asupra cunoaşterii), în aşa fel încât să fie accesibile nespecialiştilor. Utilizarea termenilor în limba comună poate admite conotaţii (non-cognitive), ceea ce poate duce la un oarecare grad de ambiguitate, dacă nu sunt studiate şi contextele (lingvistice şi extralingvistice); altfel spus, în lexicografia generală, accesul la cunoştinţele de specialitate se face prin intermediul unei expresii verbale şi într-un anumit context lingvistic şi extralingvistic (psiho-socio-cultural).

Definiţiile termenilor în dicţionarele generale trebuie să fie relativ accesibile pentru nespecialişti tocmai pentru a asigura ameliorarea performanţei lingvistice a acestora, adică decodarea lor corectă, precizarea sensului unor termeni insuficient cunoscuţi şi chiar însuşirea de noi termeni. Sunt cerinţe stricte în condiţiile unei dezvoltări sociale complexe, admisă de toţi specialiştii care se ocupă de terminologie. Precizarea condiţiilor lingvistice de utilizare a termenilor este obligatorie, mai ales atunci când apar contacte cu termeni şi sensuri din limba standard sau din alte limbaje specializate, ceea ce reprezintă, de asemenea, o tendinţă contemporană. Abordarea termenilor în lexicografia generală ar trebui să aibă un caracter descriptiv, ca observaţii despre limbile de specialitate, (funcţia normalizatoare şi prescriptivă fiind doar implicită, spre deosebire de lexicografia specializată).

Se vor putea semnala diferenţe în ce priveşte normalizarea între diversele terminologii studiate: unele dintre ele manifestă libertăţi mai mari (cum ar fi filozofia, terminologia artistică, terminologia din ştiinţele umaniste în general), spre deosebire de altele (medicina, economia) care obligă la diverse constrângeri şi, deci, la o normare mai strictă (chiar în lexicografia generală).

Observaţiile descriptive despre termeni în lexicografia generală pot fi cu atât mai importante cu cât se ţine seama de faptul că există terminologii care exprimă cunoştinţe asupra obiectelor numai prin intermediul limbilor naturale, spre deosebire de cele care apelează şi/sau la limbaje formalizate (s-ar părea că nici unul din domeniile cercetate de noi nu se pretează la formalizare, cu excepţia logicii şi poate a medicinei, în măsura în care preiau termeni din alte ştiinţe).

Toate aceste aspecte vor fi urmărite de cercetarea noastră, pornind de la confruntarea dicţionarelor generale cu cele specializate, între care ar trebui să constatăm diferenţe5 mai ales dacă se admite în general că taxonomiile ştiinţifice nu coincid cu cele lingvistice.

 

II.  Grila comună de interpretare a celor câtorva terminologii ştiinţifice selectate pentru analiză (terminologia medicală, filozofică şi a artelor vizuale) va urmări următoarele aspecte:

(a) în ce măsură se dispune de un ansamblu de termeni (adică un subsistem lingvistic), în care termenii să se caracterizeze prin univocitate şi non-ambiguitate (adică să fie unităţi ale cunoaşterii cu caracter stabil, sau să aibă un caracter monoreferenţial şi precis). Din perspectiva acestor caracteristici, interesează care e raportul dintre termenul utilizat ca o componentă a unei discipline ştiinţifice sau ca un element al limbii în general; aceasta înseamnă analiza relaţiei dintre cunoaşterea ştiinţifică (a specialistului) aşa cum e reflectată de lexicografia specializată şi cunoaşterea obişnuită (a nespecialistului), aşa cum apare în lexicografia generală. Altfel spus, observaţiile noastre privind problemele enunţate se vor baza mai ales pe compararea definiţiilor lexicografice de diferite tipuri şi doar ca auxiliar dintre codajul textelor de specialitate;

(b) care este relaţia dintre codajul lingvistic şi cel nelingvistic în exprimarea conceptelor de specialitate, dat fiind că importanţa limbilor naturale (şi implicit, a studiului lingvistic) este cu atât mai mare în terminologiile în care nu există altă modalitate de exprimare (codaj nelingvistic), ceea ce se întâmplă în majoritatea cazurilor analizate de noi;

(c) care este rolul contextului lingvistic în prescrierea sensului (pentru stabilirea prescripţiilor interpretative ale sensului) în terminologiile studiate, înţelegându-se contextul atât în sens restrâns, (combinaţii de cuvinte stricte, imediate), cât şi în sens larg, ca tip de text. Analiza contextelor medicale va urmări în ce măsură termenii se caracterizează prin libertăţi contextuale (indiferenţă faţă de context sau pluralitate de determinări contextuale), prin restricţii contextuale  (combinaţii conceptuale şi lingvistice stricte, limitate) sau prin situaţii intermediare (prescripţii semantice şi contextuale relativ limitate).

În cele ce urmează vom urmări comportarea celor trei terminologii selectate pentru analiză (medicală, filozofică, a artelor plastice) în ce priveşte cele trei aspecte ale grile comune de interpretare (vezi (a)–(c)), cu scopul de a stabili o caracterizare generală a fiecărei terminologii în sine şi prin comparaţie.

7. Terminologia medicală reprezintă un ansamblu vast şi divers de termeni, dintre care s-au luat în consideraţie (printr-o selecţie relativ arbitrară) numai câteva categorii, termenii medicali înregistraţi sub litera A din DEX ’96, şi o serie de termeni specializaţi, folosiţi curent în textele medicale, dar neînregistraţi în DEX ’96.

(a) În ce priveşte caracterizarea sensului termenilor medicali prin univocitate şi  non-ambiguitate se poate afirma că aceste caracteristici se manifestă pozitiv în aproape toate exemplele selectate. Chiar şi în cazul termenilor neînregistraţi de dicţionare care dezvoltă un sens medical în textele specializate (restant “(organ) rămas în urma unei operaţii”, răsunet “influenţă, afectare”, a interesa “a afecta”, pensare “îngustare, micşorare”, gradient “diferenţă” ş.a.) se poate vorbi de comunicarea unor unităţi ale cunoaşterii cu caracter stabil, cu tendinţa de monoreferenţialitate şi precizie. Ceilalţi termeni medicali analizaţi (de la litera A din DEX ’96) sunt majoritatea monosemantici, ceea ce contribuie în mod esenţial la univocitatea lor şi la îndeplinirea condiţiei celei mai stricte, necesare unei terminologii ştiinţifice (cum se poate vedea din orice exemplu: acrocianoză, amigdalită, adenopatie, aterom, adipozitate, acupunctură ş.a.).

Termenii înregistraţi de DEX ’96 sunt definiţi strict specializat, chiar şi atunci când ei manifestă tendinţa de a ieşi din cadrul închis al medicinei prin migrarea spre limba comună printr-o mai largă folosire; definiţiile din dicţionarele generale sunt mai mult (a) sau mai puţin (b) accesibile nespecialiştilor, ca de exemplu:

(a) amigdalită “boală manifestată prin inflamarea (acută sau cronică) a amigdalelor”, adipozitate “îngrămădire (patologică) de grăsime într-un ţesut celular subcutanat” şi

(b) adrenalină “hormon produs de glandele suprarenale sau fabricat pe cale sintetică utilizat ca medicament datorită proprietăţilor vasoconstrictoare ale muşchiul cardiac”, angiom “tumoare benignă a vaselor sanguine sau limfatice”).

Din acest punt de vedere se poate afirma că nu se stabilesc diferenţe (semantice şi lexicografice) între dicţionarele generale şi cele specializate, ceea ce nu este în avantajul deschiderii codului medical pentru vorbitorii obişnuiţi (nespecialişti). O observaţie similară se poate face şi în ce priveşte inventarul termenilor medicali de sub litera A din DEX ’96 care sunt, majoritatea, prea puţin folosiţi în limba comună; selecţia termenilor medicali dintr-un dicţionar general ar trebui să aibă în vedere tocmai circulaţia mai largă spre/în limba comună a acestor termeni şi, în funcţie de aceasta, definirea sensului să se facă într-un cod selectiv deschis, mai accesibil nespecialiştilor pentru a favoriza decodarea şi utilizarea corectă a termenilor specializaţi. Din acest punct de vedere DEX ’96 se caracterizează prin înregistrarea unui mare număr de termeni medicali dintre care numai o parte relativ redusă de interes mai general, pentru care definiţia e adecvată la nivelul vorbitorului nespecializat (acupunctură “metodă terapeutică bazată pe acţiune reflexă care constă în înţeparea pielii în anumite puncte ale corpului cu ace metalice fine”, alergologie “parte a medicinei care se ocupă cu procesele şi bolile de natură alergică”, antibiogramă “determinare prin diverse procedee de laborator a gradului de sensibilitate a unui microb la antibiotice”). Confruntarea lexicografiei specializate cu cea generală arată că în ce priveşte terminologia medicală diferenţele sunt minime, ceea ce contribuie la păstrarea codului închis caracteristic acestei terminologii.

(b) Sub aspectul relaţiei dintre codajul lingvistic şi cel nelingvistic, terminologia medicală se bazează în măsură maximă pe primul, dar aceasta în condiţiile caracteristicilor semnalate sub (a) nu afectează precizia termenilor. Codajul nelingvistic este limitat, izolat şi ar putea dubla numai o serie de termeni medicali comuni cu alte terminologii, mai ales chimia (anfebrină “nume generic dat medicamentelor febrifuge şi analgezice”, antienzimă “agent sau enzimă cu acţiune neutralizantă asupra unei enzime”) în măsura în care aceşti termeni pot fi dublaţi de formule (alt tip de semne, cu un caracter univoc indiscutabil). Aceste situaţii contribuie în plus la sublinierea caracterului de cod închis al terminologiei medicale.

(c) În ciuda caracteristicilor de cod închis manifestat în mod univoc, monoreferenţial, non-ambiguu şi implicit, decontextualizat al termenilor medicali, rolul contextului este, de multe ori şi în diverse feluri, foarte important. Libertăţile contextuale sunt relative, de cele mai multe ori constatându-se preferinţa pentru atragerea altor termeni ştiinţifici în contextul imediat, chiar şi în sintagmele medicale foarte precise (anghină pectorală “boală a inimii”, faţă de anghină “inflamaţie a faringelui şi a amigdalelor”; şoc anafilactic, lichid amniotic, alienare mentală, celulă adipoasă, ţesut adipos. Combinarea cu termeni medicali, condiţionează sensul specializat din acest domeniu al unor cuvinte din limba comună: restant (“rezultat, rămas în urma operaţiei”: rinichi restant, ovar restant), răsunet “afectare, influenţă” (răsunet asupra parenchimului renal, răsunet clinic, răsunet funcţional), a interesa “a afecta” (leziunea interesează lobul temporal, interesarea corzilor tendinoase). Acelaşi tip de contexte este necesar şi pentru realizarea sensului medical când termenul e provenit din alte terminologii: pensare + termen medical substantiv în genitiv cu sensul “îngustare, micşorare”: pensarea spaţiului articular, pensarea tensiunii; gradient + determinant termen medical adjectiv sau substantiv cu prepoziţie; cu sensul de “diferenţă” (nu cu sensul din matematică “variaţia unei unităţi scalare”): gradient atrioventricular, gradient de osmolaritate, gradient de presiune.

Rezultă că, deşi, la modul general, termenii medicali îndeplinesc condiţia decontextualizării, importantă pentru o terminologie ştiinţifică strictă, atunci când contextul se specializează sau prezintă importanţă pentru comunicare nu face decât să sporească precizia, non-ambiguitatea, monoreferenţialitatea caracteristică acestei terminologii.

8. Terminologia filozofică este constituită din subansambluri lexicale diverse, chiar eterogene, dintre care au fost selectate logica şi metafizica. Termenii logicii răspund în mai mare măsură postulatelor terminologice, mai ales în ce priveşte univocitatea dintre denumire şi noţiune. În ce priveşte metafizica, respectarea acestor postulate e mai greu de urmărit. Ambiguitatea unui mare număr de termeni filozofici este sporită şi de faptul că aceştia nu au un sens unitar pentru toţi specialiştii şi se poate vorbi atât de o terminologie filozofică, în cazul fondului comun ca asocieri dintre noţiune şi denumire, cât şi de terminologia filozofilor, în cazul asocierilor particulare (după autori, curente etc.) dintre noţiune şi denumire. În aceste condiţii, în măsura în care univocitatea semantică, non-ambiguitatea şi monoreferenţialitatea caracterizează mai ales unele domenii (de ex. logica) şi numai o parte din termenii filozofici generali (de ex. personanţă, cosmotic) se poate susţine caracterul terminologic mai slab al filozofiei.

Ambiguitatea, precizia mai mică a unor termeni filozofici este sporită şi de relaţia cu limba comună. Unii termeni circulă în limba comună cu sens filozofic larg sau neprecis (v. concluzie, fenomen, consecinţă) sau chiar cu un sens filozofic (certitudine, idealizare, mod). Sensuri mai generale şi deci mai imprecise au şi termenii care au intrat în fondul general al lexicului ştiinţific (modalitate, model). Pot fi ambigui şi termenii filozofici care au sensuri concurente cu alte terminologii (fenomen, pragmatic).

Interpretarea precisă, monoreferenţială a sensului unor termeni filozofici presupune cunoaşterea în detaliu a domeniului filozofiei; de exemplu realitate poate denumi atât lumea fizică, cât şi cea metafizică, între cele două noţiuni existând totuşi un punct comun pentru care primeşte aceeaşi denumire, cum ar fi trăsătura, care există cu adevărat pentru realitate, constantă semantică regăsită şi în limba comună.

Comparaţia dintre definiţiile lexicografice de diferite tipuri arată existenţa unor diferenţe – DEX-ul 96 explică mai degrabă uzul cuvintelor în limba comună, definind cuvintele şi sintagmele filozofice foarte uzuale; se face deci, o selecţie a terminologiei filozofice în funcţie de uz, ceea ce nu s-a constatat la terminologia medicală. Nu se indică însă în mod consecvent marca diastratică (apartenenţa la filozofie), ceea ce nu contribuie la definirea precisă a sensului terminologic. Dicţionarele speciale (DF 1978) definesc conceptele sistematic, unele în relaţie cu altele; unele definiţii din acest dicţionar sunt extrem de specializate, inaccesibile nespecialistului (de exemplu inferenţă, raţionament); multe definiţii sunt marcate ideologic şi în mod evident se critică teoriile filozofice nematerialiste, fiind cu totul izolate definiţiile care nu conţin aprecieri ideologice (existent). Pentru numeroşi termeni, definiţia e dependentă de teoria filozofică, de o anumită doctrină (v. realitate).

Micul dicţionar enciclopedic dă definiţii care combină poziţia dicţionarelor generale şi a celor speciale şi notează consecvent marca diastratică, domeniul filozofic, ceea ce îl fac convenabil sub aspectul decodării şi utilizării acestei terminologii.

Marcarea ideologică a definiţiilor termenilor filozofici (care se mai regăseşte numai la termeni economici) este un factor suplimentar de ambiguitate în interpretarea sensului de către nespecialişti, mai ales atunci când aceştia nu ştiu că există şi definiţii alternative.

b)  Terminologia filozofică se exprimă mai ales prin limbile naturale. Numai unele domenii (logica formală, mai puţin sau deloc cea filozofică) apelează la un codaj non-lingvistic, prin semne non-verbale univoce (de ex. Î “aparţine”, $ “există”, Ě “inclus” ş.a.); majoritatea acestor semne exprimă relaţia între termeni şi numai în mică măsură dublează exprimarea conceptelor prin limbile naturale. Simbolurile non-verbale din logica formală servesc preciziei raţionamentului şi mai puţin preciziei terminologice şi realizează o comunicare mai generală, dincolo de o limbă naturală anume. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care logica formală este utilizată şi de alte ştiinţe, cum ar fi terminologia informatizată6 sau semiotica. Admiţând că există totuşi, măcar parţial, posibilitatea unui codaj non-lingvistic alături de cel lingvistic rezultă că, şi din acest punct de vedere, se prezintă eterogen.

c)   Deşi majoritatea termenilor filozofici nu au un caracter monoreferenţial, non-ambiguu, contextul nu reprezintă o modalitate curentă de dezambiguizare în sens strict. Cea mai mare parte a termenilor filozofici se caracterizează prin libertăţi contextuale în ce priveşte contextul lingvistic strict; o circumscriere a sensului filozofic vine doar din contextul mai larg, înţeles ca tip de context (inclusiv autor, epocă, curent). Puţini termeni filozofici sunt decontextualizaţi, de exemplu esenţialism, inferenţă. Se constată, paradoxal, existenţa unor contexte specializate, stricte mai ales pentru termeni precis definiţi, monoreferenţiali, ceea ce contribuie la univocitatea interpretării, de exemplu cosmotic e utilizat în contextul specific realitate cosmotică, deductiv în sintagma raţionament deductiv, silogistic în sintagma figură silogistică. Aceste sintagme funcţionează ca termeni, sporesc caracterul terminologic. Unele contexte specializate au caracter diagnostic, definitoriu, de exemplu: certitudine în combinaţie cu adjectivele teoretică, logică, matematică, deducţie în combinaţie cu adjectivele filozofică, naturală, analitică, sintetică sau în sintagma teoria deducţiei, idealism în combinaţie cu adjectivele absolut, fizic, fiziologic, transcedental (critic), raţionament în combinaţie cu adjectivele deductiv, inductiv, transductiv, ipotetic, disjunctiv sau raţionament prin recurenţă, ~ prin analogie, ~ de relaţie. Unele posibilităţi combinatorii sunt limitate în funcţie de o anumită doctrină filozofică, de exemplu realitate: în filozofia marxistă: realitate obiectivă, în filozofia de sorginte platoniciană – realitate suprasensibilă, realitate transcedentală (transcendenţă, fixă).

Unele preferinţe contextuale apar în logică, în măsura în care, într-un context, un termen logic atrage altul din acelaşi domeniu (de exemplu inferenţă pe judecată, raţionament) caracteristică sintagmatică întâlnită şi în terminologia medicală şi care sporeşte precizia terminologică.

Deci, şi sub aspectul relaţiei termenilor filozofici cu contextul, aceştia se prezintă eterogen, caracterizându-se prin restricţii contextuale care contribuie la precizia, univocitatea sensului mai ales termeni non-ambigui, monoreferenţiali (cum sunt cei din logică).

 

9. Terminologia artelor plastice (vizuale) reprezintă un ansamblu divers de termeni, utilizaţi atât în limbaje de specialitate, cât şi, parţial, în limba comună.

Necesitatea preciziei terminologice se impune chiar în ce priveşte termenii care desemnează domeniul respectiv, pentru care se folosesc, aparent sinonime: artă plastică şi artă vizuală. Dicţionarele (nici cele generale, nici cele speciale) nu precizează acest raport pentru că se limitează la definiţii din unghiuri limitate fără considerente de ansamblu sau explicite. Din DEX ’96 se deduce că în acest tip de artă se includ numai pictura şi sculptura, pentru că se dă o definiţie comună “reproduc formele prin materiale şi culori”. Dicţionarele enciclopedice (DE) sugerează sinonimia dintre artele plastice şi vizuale pentru că au un mijloc de exprimare comun – imaginea vizuală, ceea ce rezultă şi din enumerarea deschisă: sculptura, pictura, grafica, artele decorative şi din care sunt excluse arhitectura şi cinematografia. În dicţionarele speciale (de fapt numai Dicţionarul de Artă – DA) interpretarea este, de asemenea, implicită, ambiguă: nu există un articol pentru artă, simplu ci numai însoţit de determinanţi: art nouveau, artă abstractă, artă ambientală, artă concretă, artă decorativă (termenii acestui domeniu fiind trataţi ca articole speciale în acest dicţionar), artă minimală, artă naivă ş.a. Rezultă că nu apare articolul artă plastică şi/sau vizuală. Lexicografia specializată lăsând incompletă posibilitatea interpretării termenului artă (deşi acesta intră chiar în numele dicţionarului ) nu ajută în precizarea domeniului de referinţă.

În modul cel mai evident, artele plastice (pictura, sculptura, gravura, fresca) sunt o categorie particulară a artelor vizuale (categorie mai vastă): artele plastice se definesc în funcţie de material, artele vizuale  în funcţie de canalul prin care sunt percepute de receptor, artele decorative în funcţie de rolul lor în societate, artele frumoase (care includ eventual, şi literatura) se delimitează în funcţie de valoarea estetică. Se observă că arhitectura (care are o funcţie utilă, dar poate avea şi una estetică) nu intră în aceste categorii. Nu este inclus în aceste arte nici filmul, care este o artă mai nouă, dar vizuală.

Motivul esenţial pentru care aceste categorii sunt atât de laxe este că se definesc din perspective diferite. În ultimă instanţă, însă, categoria artelor plastice (pictură, sculptură, gravură etc.) este cea mai precisă pentru că această sintagmă este consacrată prin uzul curent pentru a desemna un conţinut stabil din domeniul cunoaşterii. Motivul pentru care se introduc noi denumiri este apariţia unor tehnici şi “arte” noi7: filmul, banda desenată etc.

a) Terminologia artelor plastice (vizuale) se delimitează în măsura în care exprimă unităţi ale cunoaşterii cu un caracter stabil, indiferent dacă termenii sunt utilizaţi în domeniile specializate sau în limba comună. Numai o parte din aceşti termeni se pot caracteriza prin univocitate, non-ambiguitate, monoreferenţialitate, dat fiind că şi unii dintre cei mai importanţi termeni consideraţi tehnici în acest domeniu sunt polisemantici ceea ce constituie, din principiu, un factor de ambiguitate. De exemplu, pictura desemnează fie “o ramură a artei”, fie “ansamblul operelor de acest tip” fie “numai o anumită operă, de acest tip”. Mulţi dintre aceştia (desen, schiţă) se utilizează şi în limba comună, iar dicţionarele generale nu dau mărci diastratice pentru sensul specializat. Marca diastratică, sub formă (art. plast.) apare la ton, în DEX ’96, dar nu şi la sgrafitto (“a zgâria un desen într-un material colorat”). Se creează astfel, impresia falsă a unei deschideri  a cadrului acestei terminologii, ceea ce afectează precizia şi non-ambiguitatea termenilor, chiar atunci când acestea există pentru nespecialişti.

Unii termeni tehnici din acest domeniu, mai puţin cunoscuţi, sau necunoscuţi nespecialiştilor  sunt univoci (monosemantici şi monoreferenţiali) şi, deci, precişi, cum e cazul pentru vernis, racursiu, modeleu, sgrafitto, iconologie, manierism. Existenţa acestor termeni permite ca măcar parţial, terminologia artelor plastice să se caracterizeze drept un cod închis specific unei terminologii ştiinţifice.

Termenii comuni cu alte arte (formă, reprezentare, distanţă, perspectivă) sunt toţi polisematici mai ales, pentru că mulţi sunt utilizaţi şi în limba comună cu o ambiguitate, sporită şi de absenţa mărcii diastratice în dicţionarele generale (strict necesară la un sens specializat al lui distanţă, de exemplu).

Termenii cromatici, foarte importanţi în artele plastice sunt şi ei majoritatea polisemantici; nu numai culorile generale (alb, negru, albastru ş.a., ci şi ocru, care desemnează atât o varietate de argilă, cât şi o vopsea şi o culoare naturală folosită în pictură pentru păr şi veşminte).

În condiţiile ambiguităţii semantice a multor termeni din artele plastice, se constată imprecizia definirii din dicţionarele generale. Definiţii mai riguroase şi relativ accesibile ale sensurilor specializate pentru care se indică şi marca diastratică se dau mai ales în dicţionarele enciclopedice.

b) În terminologia artelor plastice, codajul nelingvistic apare izolat şi neuzitat numai la materiile colorante care sunt şi substanţe chimice (chiar dacă formula chimică nu e utilizată, denumirea chimică desemnează univoc şi monoreferenţial sensul, cum se întâmplă la: alb de plumb, alb de zinc, negru de fum, negru de anilină ş.a.). Nu discutăm aici problema relaţiei dintre semnul lingvistic şi cel vizual8, problemă complexă şi dificilă9.

c) Rolul contextului în terminologia artelor plastice este inegal.

O serie de termeni univoci, monoreferenţiali sunt decontextualizaţi: manierism (care nu se combină cu adjective tocmai sensului univoc), sinopia (“culoare naturală utilizată pe zid”), cinabru (“sulfură roşie de cadmiu”), vermillon (“sulfură roşie de mercur”), alb de titan (“bioxid de titan”) ş.a. În unele cazuri contextul ajută la decodarea unor termeni strict specializaţi, altfel univoci, decontextualizaţi (precum sgrafitto este un fel de pictură, sau sgrafitto s-a practicat pe ceramica de tip bizantin); camaieu (C. este o pictură monocromă realizată cu tonurile aceleiaşi culori), tonII2, cu sens specializat chiar în dicţionarele generale (tonurile sunt prea uscate).

Contextul dezambiguizează sensurile termenilor polisemantici (mai ales când sunt utilizaţi şi în limba comună): Pictură desemnează un tip de artă (1) în context de tipul X are calităţi în pictură, “o lucrare artistică” (2), în contexte de tipul pictură pe sticlă, pictură în ulei, pictură în email sau “ansamblul operelor” (3) în contexte de tipul pictura franceză (în secolul...); la fel sensul 1 al lui desen (reprezentare grafică cu anumite caracteristici în sintagme de tipul desen liniar, desen tehnic şi sensul 2 “arta sau tehnica de a desena în contexte de tipul lecţii de desen. Dezambiguizări contextuale similare se fac şi pentru termeni mai specializaţi, precum gravură, frescă ş.a.

Alţi termeni din artele plastice manifestă preferinţe contextuale, dintr-o pluralitate determinată de combinaţii contextuale.  Astfel, naturalism se poate combina cu diverse adjective nume de popoare (naturalism francez), sau cu indicaţii temporale desemnate prin substantive în genitiv (naturalismul secolului XIX) la fel, naturism, model, proporţie se combină cu diverse (dar limitate) substantive în genitiv (naturismul pictorului, ~ tabloului, ~ epocii, ~ secolului); modelul sculptorului/~ pictorului, /~tabloului; proporţia desenului/~ tabloului /~ figurilor/~ figurii.

Unele sintagme strict  specializate s-au impus ca denumiri univoce: desen liniar/desen artistic, alb de titan, galben de cadmiu, fenomen remarcat şi în alte terminologii ca o tendinţă de monoreferenţialitate şi precizie.  Importanţa contextului în terminologia artelor plastice se manifestă divers, dar într-o direcţie comună – cea a dezambiguizării, necesară pentru o terminologie, chiar şi în cazul termenilor precis definiţi (decontextualizaţi).

 

Toate terminologiile ştiinţifice analizate aici se exprimă preponderent prin limbile naturale; în ciuda acestei dominante comune, între cele trei terminologii (medicală, filozofică, a artelor plastice) s-au constatat diferenţe esenţiale în ce priveşte univocitatea, monoreferenţialitatea, non-ambiguitatea termenilor. Nu numai terminologia medicală se caracterizează pozitiv la modul general sub aspectul acestor trăsături; terminologia filozofică şi cea a artelor plastice fiind eterogene din aceste puncte de vedere pentru că alături de termeni univoci există numeroşi termeni ambigui pentru care se apelează la mijloace diferite, capabile să realizeze specializarea sensurilor necesară unei terminologii. Relaţia dintre lexicul specializat şi lexicul comun se stabileşte în cazul tuturor celor trei terminologii, accesul mai larg spre limba comună fiind caracteristic terminologiei filozofice şi a artelor plastice ceea ce nu favorizează precizia semantică a acestor terminologii. Accesul convenabil al lexicului specializat în lexicul comun nu este favorizat de lexicografia generală din diferite motive; de exemplu, aceasta nu face o selecţie strictă a termenilor medicali (incluşi în număr mare şi trataţi strict specializat, în cadrul închis al lexicografiei specializate). În schimb, dicţionarele generale neglijează specializarea termenilor filozofici şi din artele plastice, neindicând domeniul şi preferând generalitatea, ambiguitatea definiţiilor.

Deşi între cele trei terminologii s-au constatat unele diferenţe sub aspectul rolului contextului (mai mic în ce priveşte o mare parte din termenii filozofici) se remarcă o asemănare importantă pentru caracterizarea terminologiilor ştiinţifice: preocuparea pentru dezambiguizarea sensului, făcută în sens cu atât mai strict cu cât termenul este mai specializat, altfel spus, în toate cele trei terminologii, termenii univoci, strict specializaţi manifestă tendinţa de a se specializa şi contextual (de a avea restricţii combinatorii). În acest sens, se pune problema raportului dintre univocitatea sensului şi decontextualizare, caracteristici presupuse necesare pentru terminologiile ştiinţifice; s-ar putea considera că decontextualizarea înseamnă doar independenţă mai mare în interpretarea sensului, chiar fără context, la nivelul definiţiei şi nu al uzului curent. S-ar putea afirma doar că se îndeplineşte cu atât mai mult calitatea de termen ştiinţific în sens strict, cu cât acesta depinde mai puţin din punctul de vedere al sensului, de context.

Din observaţiile făcute rezultă că rolul limbii şi al lingvisticii este foarte important în decodarea şi utilizarea terminologiilor, iar contribuţia dicţionarelor generale în această privinţă ar trebui ameliorată şi sporită.

 1 Bruno Bachimont, Ontologie régionale et terminologieque: quelques remarques
m
éthodologiques et critiques, în Banque de mots, 7/1995, p.67 s.u.

2 Id., ibid.

3 F. Rastier, Le terme: entre ontologie et linguistique, în Banque de mots, 7/1995, p. 35 ş.u.

4 Id., ibid.

5 La un nivel superficial şi general, diferenţele nu par să existe, mai ales din motive neştiinţifice, cum ar fi preluarea mecanică a definiţiilor de la un dicţionar la altul, de dicţionarele generale din cele speciale.

6 Vezi în lucrarea de faţă punctul 3. Vezi şi Daniel Kayser, Terme et dénotation, în Banque de mots, 7/1995, p. 19-34; Florance Lemaine şi François Rechnemann, Intégration de connaissances terminologiques dans les grandes bases d’objects. Examples en biologie moléculaire, în Banque de mots, 7/1995, p. 105-112

7 Vezi şi Dan Grigorescu, Constelaţia Gemenilor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979.

8 Groupe M – Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l’image, Ed. Seuil, Paris, 1992.

9 Vezi şi Alexandra Vrânceanu, Semiotica imaginii vizuale, în “Analele Universităţii Bucureşti, Limbă şi Literatură română”, an XLX, 1996.

 

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Angela BIDU-VRANCEANU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003