prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT

 

 

LEXIC  SPECIALIZAT

MATEMATICA

 

 

0. Introducere

 

Limbajul ştiinţific şi tehnic este destinat în primul rând specialiştilor. Când aceştia trebuie să comunice cu audienţa mai puţin specializată este necesar apelul la dicţionar pentru a explica termenii din textele de specialitate .

 Cum se realizează acest fapt în cazul matematicii, limbaj considerat de toată lumea foarte codificat şi ermetic, susceptibil de grad maxim de abstractizare şi rigurozitate?

 Ne propunem să studiem caracteristicile generale ale lexicului matematic şi influenţa acestuia asupra dublului schimb între limba comună şi limbajul specializat sau în relaţia cu alte limbaje ştiinţifice care fac apel la matematică.

 

0.1. LM din perspectivă internă şi externă

 

0.1.1. Punctul de vedere al matematicienilor asupra limbajului matematic (LM)

            

Opinia specialiştilor în domeniu oscilează între atitudinea ezoterică strictă şi permeabilitatea selectivă în ceea ce priveşte accesul cititorului cu pregătire medie la înţelegerea LM. Am selectat păreri elocvente ilustrând aceste aspecte reţinute în analize lingvistice existente.

A. REVUZ1constată “caracterul aparent ezoteric al ştiinţei” în ciuda faptului că se recurge la un vocabular mai de grabă uzual: “termenii matematici sunt împrumutaţi din limba uzuală”. Matematica modernă se caracterizează prin evitarea oricărui aspect concret, spre profitul exclusiv al abstractizării. Se constată necesitatea adoptării unui limbaj asemănător şi uniform în toate sectoarele matematicii care se impune la începutul secolului al XX-lea.

R.GODEMENT2în Cours d’Algčbre precizează în ce priveşte limbajul matematicii moderne: ”Obiectele matematice […] nu există propriu vorbind în Natură […]; ceea ce contează în Matematică sunt simbolurile care asamblate observând anumite “reguli ale jocului” explicit enunţate, servesc la formarea obiectelor matematice şi a relaţiilor […]   În această concepţie a Matematicii, obiectele matematice şi relaţiile  sunt asamblaje (în general atât de complicate încât nu se mai pune problema descrierii efective) de semne fundamentale şi litere, formate observând anumite criterii enunţate o dată pentru toate“ [1997:21,22].

Pentru matematicieni, realitatea este construită din aceste relaţii şi asamblaje abstracte. Se pune întrebarea dacă LM nu este prin natura sa o limbă în întregime simbolică împrumutând din limba naturală elemente sintactice în număr foarte redus.

 

*

 

 Se impune distincţia între obiectele matematicii  şi termenii matematicii (LM).Primele reprezintă ansambluri complexe, rezultate în urma unor relaţii riguros construite, exprimabile prin intermediul strict al limbajului codificat-simbolic, situate în zone de înaltă abstractizare încât găsirea echivalentelor în realitatea imediată presupune un  adevărat efort. LM se constituie din cuvinte împrumutate inevitabil din limba naturală care permit contactul specialist-public larg.

             

 0.1.2. LM în optica lingviştilor

 

Printre sistemele semiotice de specialitate, R. KOCOUREK3 relevă ”limbajele <<artificiale>> de specialitate”, [1991:11], adică limbajele simbolice şi “limba <<naturală>> de specialitate”. Examinarea “limbii naturale de specialitate “prin raportare la limbajele simbolice permite concluzia următoare: ”Este posibil să traducem  în <<limba naturală>> de specialitate toate celelalte sisteme semiotice, inclusiv limbajele simbolice” [1991:12]. În matematică întrepătrunderea limbajului simbolic şi a limbii de specialitate pune probleme. Dar rămâne dificultatea de a trasa frontiera între ceea ce este natural şi ceea ce este artificial în limba de specialitate :”limba de specialitate va fi o sub-limbă a limbii zise naturale, îmbogăţită cu elemente grafice care i se integrează conformându-se sevitudinilor sale gramaticale“ [1991:12]
P. LERAT4 consideră potrivită denumirea de “limbi specializate”: ”nu există activităţi umane în întregime despărţite, nu ar putea exista în sens propriu-zis <<limbi de specialităţi>>”. ”Noţiunea de limbă specializată este mai pragmatică: este o limbă naturală considerată ca vector al cunoştinţelor specializate” [1995:20]. Limba specializată nu este total izolată de limba comună, fiind un sector al acesteia ,vectorul de transmitere a informaţiei de specialitate. Matematica reprezintă domeniul abstractizărilor absolute în care limbajul natural este abandonat în favoarea codajului nonlingvistic mai uşor de manevrat în speculaţiile demonstraţiilor. Accesul la codul nonlingvistic rămâne posibil numai prin intermediul limbajului natural , definiţiile constituind prin notaţiile şi simbolurile care le însoţesc punctul de trecere dintr-un cod (natural) în celălalt (matematic) şi invers, asigurându-se comunicarea şi înţelegerea rezultatelor matematice. Expresii ca “se spune “sau “se citeşte” şi “ se scrie” sau “se notează” fac parte din metalimbajul  repetat constant în definiţiile matematice :

“Definiţie. Fie triunghiurile ABC şi A’B’C’.

Dacă:

AB/A’B’ = AC/A’C’ = BC / B’C’

 
 

 


se spune că există o asemănare între triunghiurile ABC şi A’B’C’ şi se scrie DABC~DA’B’C’.” [M.g. IX , 1997:40].

 “Definiţie. Fie r Î R, r > 0 şi O un punct din plan. Se numeşte cerc de centru O şi rază r locul geometric al punctelor M din plan pentru care OM = r. Se notează C (O,r)=íMďOM = rý (fig. III.1.)

                                                                       

Contrar discursului comun, discursul ştiinţific relevă o mixitate a  sistemelor, o coabitare a elementelor semiotice de naturi şi valori diferite: compozante (elemente) lingvistice; simboluri generale sau proprii unei discipline alcătuind sau nu formule, susceptibile a fi substituite cuvintelor, de a deveni părţi de discurs şi a-şi asuma funcţii sintactice variate; scheme (figuri, desene) uneori indispensabile pentru înţelegerea mesajului. Majoritatea termenilor din limbajul natural sunt dublaţi prin exprimări cu ajutorul semnelor şi simbolurilor.              

Simbolurile matematice utilizate [gr symbolon “semn de recunoaştere”] sunt semne convenţionale, grafice sau literare care desemnează (notează) anumite noţiuni, operaţii, relaţii matematice sau indică un anumit caracter de generalitate sau de particularitate a propoziţiilor etc.

                      í  ý         – acolade

                      antilog    – antilogaritm

 
                                     – apartenenţă, neapartenenţă

                       ~            – Aproximativ egal

                      Anp          – aranjamente de n elemente luate câte  p

                              – arc AB

                        ~           – asemenea cu

                       5,V        – cinci

                       50,L       – cincizeci

                       500,D     – cinci sute

                       [a,b]        – cel mai mic multiplu comun al numerelor a şi b

                        etc.

Aceste semne şi simboluri pot fi figurative (D”triunghi”, || – “paralel cu“; ^ – “perpendicular pe”) sau convenţionale ([AB] “segmentul închis AB”, dar [a,b] – “cel mai mic multiplu comun al numerelor a şi b“; (AB) – “segment deschis”, dar (a,b) – “cel mai mare divizor comun al numerelor a şi b”). Se observă că semnele şi simbolurile în sens strict – combinate cu litere mari sau mici, de tipar sau de mână conduc la constituirea unor notaţii bine definite şi general utilizate:

·         A,B, ... – literele mari de tipar din alfabetul latin sunt folosite pentru notarea segmentelor, semidreptelor, vârfurilor şi laturilor aparţinând liniilor poligonale, vârfurilor şi muchiilor aparţinând corpurilor geometrice etc.

·         a,b ,... – literele mici de mână din alfabetul latin notează dreptele, unghiurile (uneori), cifrele sau numerele generice etc.

·         a,b ... – literele mici de mână din alfabetul grecesc notează planul;

·         A [citit “a rond”] literele mari de mână din alfabetul latin notează mulţimi (de puncte, de alte obiecte matematice) ş.a.m.d.

Propun un exemplu de trecere din codul închis matematic (limbaj ”artificial” specializat) în limba naturală (limbaj “natural” specializat) care dovedeşte posibilitatea echivalărilor necesare trecerii de la adresarea exclusiv între specialităţi la comunicarea cu un public mai larg. Definiţia următoare nu spune nimic unui neavizat în domeniul matematicii:

 
C (O,r) =íM | OM = rý. Combinarea limbaj simbolic – limbaj natural aduce clarificări importante însă nu totale: “Fie r Î R, r > 0 şi O un punct din plan. Se numeşte cerc de centru O şi rază r locul geometric al punctelor M din plan pentru care OM = r” [M.g., 1997:53]. Mesajul rămâne încă ermetic prin utilizarea simbolurilor:
Î “apartenenţă“, R “mulţimea numerelor reale”, > “mai mare decât”, OM “distanţa dintre punctele O şi M“ şi a noţiunilor “plan” şi “loc geometric”. Numai definirea acestora are ca rezultat o comunicare performativă.

„I.1. Planul este o mulţime de puncte, pe care o notăm cu -.

 I.2. Orice dreaptă este o submulţime  a lui -.

 I.3. Orice dreaptă conţine cel puţin două puncte.

 În plan există trei puncte care nu aparţin aceleiaşi drepte.

 I.4. Două puncte distincte aparţin unei drepte şi această dreaptă este unică.”[M.g.,1997 :4 ]                

“Pentru o mulţime de puncte care verifică o anumită proprietate P se foloseşte şi denumirea de locul geometric al punctelor care au   proprietatea P”. [M.g., 1997:26] .

Efortul cunoaşterii este amplificat pe măsură ce obiectele matematice devin mai abstracte şi relaţiile de constituire a acestora sunt mai dificil de depistat.

  

*

Caracterul (eminamente) epistemic-cognitiv al matematicii îi conferă limbajului specializat al acestei ştiinţe un statut ce tinde spre internaţionalizare în sens strict (termeni comuni pentru expunerea aceloraşi concepte în diferite limbi) şi în sens larg (termenii matematici au caracteristici comune dincolo de  barajele trecerii dintr-o limbă în altă limbă).

În comunicarea matematică se recurge la o limbă de specialitate care se evidenţiază printr-un sistem semiotic mixt. Problema de a şti dacă este posibilă comunicarea matematicii dincolo de specialişti este rezolvată diferit de matematicieni – sceptici şi  de lingvişti – optimişti. O soluţie de transcendere a blocajului comunicaţional o constituie abordarea diferenţială la nivelul discursului matematic în funcţie de destinatarul căruia i se adresează autorul: discursul specializat general (comunicarea între specialişti) şi discursul didactic (comunicarea între specialişti şi nonspecialişti).

  

0.2. Nivele de comunicare a matematicii

  

Beneficiind de un grad înalt de abstractizare şi de un limbaj mixt traductibil mai puţin (după opinia matematicienilor) sau integral (după opinia lingviştilor) în limbaj natural, se pune întrebarea dacă matematica poate fi comunicată “non-iniţiaţilor”.

  

0.2.1. Poziţa matematicienilor

 

Introducerile sau prefeţele unor lucrări matematice înregistrează o evoluţie a punctelor de vedere ale autorilor de la imposibilitatea comunicării matematician – nonspecialist la o încercare de accesibilizare a discursului matematic în vederea realizării comunicării. I. DIEUDOMME5 consideră că nu se poate adresa decât unui public care a urmat un învăţământ matematic de nivelul unui “baccalauréat scientifique [1987:9]. Totuşi  nu i se poate nega intenţia de a face matematica accesibilă, aceasta participând la “onoarea spiritului uman”.

A. REVUZ6 nu a ezitat să vorbească din 1965 de “bariera limbajului”. “Cuvintele limbajului matematic sunt, faţă de cuvintele uzuale, ca o cheie de siguranţă faţă de o cheie banală. Există destulă îndemânare într-un cuvânt ordinar, astfel încât doi interlocutori să aibă impresia de a se înţelege fără să se gândească exact la acelaşi lucru: limbajul matematic vrea să scape de această ambiguitate. Reuşeşte, dar cu preţul prinderii uşurinţei comunicării. Cu cât o informaţie este mai bogată şi mai precisă, cu atât transmiterea ei este mai delicată”.

Această biunivocitate a matematicii, împinsă la extremă, riscă să ducă la cazuri de specializare, şi ele extreme, în care matematicianul nu mai poate comunica decât cu el însuşi.

 

                                                             *

 

Limbajul matematic rămâne accesibil de la un anumit nivel numai specialiştilor. Rigoarea şi abstractizarea ridicate se obţin prin construcţii care trebuie parcurse integral pentru asigurarea înţelegerii. Segmente lipsă în bagajul epistemic al receptorului din informaţia necesară construcţiei înseamnă întreruperea fluxului comunicativ.

 

0.2.2. Clarificarea lingvisticii şi a lexicografiei

 

Lexicograful îşi proiectează cercetarea indiferent de limba în care se situează asupra unor texte destinate unui public suficient de larg pentru a comporta accesul nonspecialistului. Lingvistul – lexicograf reţine limbajul natural utilizat de matematicieni la nivelul discursului – pentru a nota caracteristici generale – şi la nivelul termenilor înşişi denumind obiecte matematice.

Y. GENTILHOMME, vorbind despre unul dintre aceste “texte eterogene, greu încărcate de simboluri matematice” reia ipoteza “dublei sistematicităţi” a discursului matematic: “Admitem că o locuţiune matematică, ca orice termen matematic, este o unitate de funcţionare în interiorul a două <<sisteme întrepătrunse>> (bisistem): grosso modo, <<sistemul comunicare prin limbă>> şi <<sistemul raţionament matematic>> [1995 : 7].

Funcţionarea unui termen tehnico-ştiinţific7 impune coprezenţa unei noţiuni şi a unui concept. “Un termen ca semn-cuvânt este dotat cu un semnificant legat, pe de o parte, de un semnificat noţional, pasibil de o definiţie lexicografică relativ simplă, acceptând derapajele de sens şi utilizările figurate; pe de altă parte, ca semn-termen, de un semnificat conceptual, conţinut strict al unei definiţii tehnico-ştiinţifice, neadmiţând decât sensul propriu şi excluzând derapajele semantice ad hoc, orice modificare a conţinutului definiţiei născând un concept distinct”. [GENTILHOMME, 1994: 33] .

Se pune întrebarea dacă ipoteza privind coexistenţa în termenii tehnico-ştiinţifici a noţiunii (= fondul de intuiţii şi asociaţii al limbii generale) şi conceptului (= cadrul strict specializat) este valabilă în cazul matematicii, dacă un concept matematic poate exista fără să fie asociat în mod necesar unei noţiuni, dacă existenţa conceptului independent accesibil numai  câtorva specialişti este asociată unei teorii hermeneutice.

Lingvistul-lexicograf, în general consideră că LM se deschide unui public larg în măsura în care interesul acestuia vizează noţiunea pe care termenul specializat o include. Lexicograful va întâlni termeni aparţinând unui vocabular relativ general şi prezentând nuanţe semantice pe care matematicianul le solicită într-o manieră variabilă. Este clar, pe de o parte, că fiecare matematician ia poziţie asupra mijlocului său de comunicare păstrând esenţa raţionamentului care singur creează matematica. Astfel lingvistul se poate aştepta: să observe diferite niveluri de întrepătrundere (intersectare) a sistemului lingvistic şi a sistemului construit riguros de raţionamentul matematic şi, în consecinţă, la o variaţie în contextele introductive ale termenilor, chiar în contextele definitorii.

 

*

 

Aşadar, orice termen matematic aparţine unui bisistem: pe de o parte, “sistemul de comunicare prin limbă”, pe de altă parte, “sistemul raţionamentului matematic”. Termenul tehnico-ştiinţific impune coprezenţa unei noţiuni (semnificatul noţional e pasibil de o definiţie lexicografică ce permite utilizări figurate) şi a unui concept (semnificatul conceptual reprezintă conţinutul strict al unei definiţii tehnico-ştiinţifice, neadmiţând decât sensul propriu).

Lexicograful caută legătura dintre utilizarea termenilor de către matematician şi sensul noţional general în limbă. Demersul se dovedeşte nefructuos, deoarece matematicianul urmăreşte construcţia raţionamentului de specialitate, iar utilizarea noţională a termenilor este fluctuantă, matematicianul nefiind interesat de asociaţiile intuitive  posibil a fi oferite de limbaj.

 

0.3. Alcătuirea corpusului.

 

Ermetismul limbajului matematic pentru nespecialist, caracteristici generale presupuse de matematicieni sau lingvişti, ipoteze şi întrebări formulate în acest domeniu – după consideraţiile expuse anterior – nu pot decât să sporească interesul pentru studiul ştiinţific al acestui limbaj specializat în limba română. Exactitatea nu se poate obţine decât prin precizarea obiectivului de studiu şi a metodei induse asupra acestuia. Cum întreprinderea unui studiu exhaustiv asupra LM depăşeşte posibilităţile “manuale” şi necesită sisteme de operare utilizatoare ale inteligenţei artificiale şi LM fiind constituit din subansambluri diverse, am ales geometria aşa cum apare într-un manual liceal.

Demersul alcătuirii corpusului8 în analiza noastră nu are în vedere aspectul normativ (ca în terminologie, unde inventarul se formează pe baza unor texte medii sau de popularizare a limbajului matematic şi sunt selectaţi termeni regăsiţi în titluri sau cu o frecvenţă mai ridicată ce le asigură importanţa şi statutul necesar pătrunderii într-un dicţionar de specialiste). Termenii sunt aleşi arbitrar, prin restrângeri succesive ale ariei domeniului matematic, mai întâi la nivelul specializării (geometrie), după aceea la nivelul tipului de discurs la care se face referire (manual de liceu) şi, în ultimul rând la cantitatea de text ce furnizează materialul lingvistic de analizat (100 de pagini). Corpusul astfel rezultat devine reprezentativ prin posibilitatea de a fi comparat cu informaţia cuprinsă în diferite tipuri de dicţionare (DEX sau dicţionare de specialitate: DMG, DM) şi de a furniza astfel spaţii de intersecţie sau de disjuncţie între lexicul comun şi lexicul specializat. Selectarea unui text de manual situat la nivelul mediu de cunoaştere oferă posibilitatea îmbinării perspectivei lingvistice cu aceea matematică fără a perturba înţelegerea la nivelul nespecialistului.Discursul matematic în manualele de liceu se situează la un nivel mediu (nici elementar – gimnaziu, nici superior – cursuri universitare) şi se adresează unui public suficient de larg, fiind susceptibil atât unei cercetări efectuate de specialistul  în domeniu, cât şi de către lingvistul-lexicograf.

Selecţiei referenţial-discursive (domeniu şi tip de text) i s-a adăugat una morfo-sintactică, preferând includerea în corpusul studiat a numelor (substantive) – simple sau intrând în alcătuirea unor sintagme. Rezultatul a  fost 122 de termeni răspunzând postulatelor terminologice în ce priveşte univocitatea semantică   (denumire – noţiune) şi monoreferenţialitatea.

 

*

 

Analiza întreprinsă în paragrafele ce urmează vizează diverse taxonomii ale corpusului (capitolul 1); interpretări şi comparaţii ale definiţiilor lexico-grafice (din DEX, DMG şi DM) şi ştiinţifice (manual şi DMG) (capitolul 2), influenţa / indiferenţa faţă de context (capitolul 3).

1. CLASIFICAREA CORPUSULUI

 

Alcătuirea corpusului presupune combinarea atenţiei  specialistului în domeniul studiat şi a lingvistului pentru a se asigura pertinenţa selecţiei atât din punctul de vedere al structurii domeniului studiat, cât şi din punctul de vedere al scopului analizei ce urmează a fi întrepătrunsă, perspectiva fiind aici lingvistico-semantică, interesată mai ales de relaţia cu limba comună.

Odată alcătuit corpusul, optica specialistului se estompează în favoarea  analizei din perspectiva lingvistului-lexicograf, iar lexicul specializat continuă să intereseze indirect numai prin prisma clarificărilor pe care le poate oferi asupra conexiunilor cu limba comună. Caracterul închis al lexicului specializat creează baraje în comunicare, în timp ce posibilitatea de deschidere spre limba comună constituie fundamentul interrelaţiilor comunicative.

LM ia naştere în discursul ştiinţific – situaţie particulară a comunicării general umane care nu se poate disocia strict de fondul comun al limbii . Interferenţa limbă naturală – limbaj “natural” specializat – limbaj “artificial” specializat, pe de o parte, şi bisistemicitatea LM care intersectează noţiunea şi conceptul, pe de altă parte, permit constituirea unor subclase în corpusul analizat: lexicul strict specializat – situat în afara intersecţiei menţionate şi lexicul comun – situat în interiorul intersecţiei LM cu limba comună (înregistrându-se două situaţii distincte date de direcţia provenienţei: cuvânt din limba comună împrumutat de LM sau cuvânt împrumutat de LM în limba comună). O poziţie interesantă este ocupată de termenii existenţi în matematică şi în alte ştiinţe.

 

1.1. Lexicul strict specializat cuprinde termeni simpli şi sintagme. Prima categorie (termeni simpli) cuprinde un număr restrâns de elemente: catetă, diametru (cu tendinţa evidenţiată de pătrundere în limba comună, mai ales prin forma adjectivală diametral folosită cu predilecţie în sintagma: diametral opus: “Erau două caractere diametral opuse”), hexagon, ipotenuză, izometrie, ordonată (ca substantiv, îndepărtându-se semantic de adjectivul ordonat cu care se înrudeşte formal), ortocentru, paralelogram, patrulater, pentagon (prin extindere metonimică: “forma pentru întreg”, a ajuns să denumească o instituţie numită: Pentagonul). Enumerarea sensurilor acestor termeni este concludentă pentru includerea în lexicul strict specializat: catetă “latură formând unghiul drept în triunghiul dreptunghic”, diametru “coardă de cerc ce conţine centrul cercului”, hexagon “poligon   cu şase laturi”, ipotenuză “latură opusă unghiului de 900 în triunghiul dreptunghic”, izometrie “bijecţie între două mulţimi convergente”, ordonata “axa verticală a unui sistem de coordonate”, ortocentrul “punctul de intersecţie a înălţimilor”, paralelogram “patrulater cu  laturile opuse paralele”, patrulater “linie poligonală cu patru laturi” pentagon “poligon cu cinci laturi”. Aceşti termeni apar înregistraţi în DEX ( cu excepţia termenului izometrie, absent) cu un singur sens, precizarea domeniului “(Mat)”, făcându-se numai pentru PENTAGON, ordonatĂ, pentru ceilalţi termeni  nu apare nici o menţiune.

În număr mare apar sintagmele a căror strictă specializare se produce în însuşi procesul formării acestora: arc deschis, arc mic, axa absciselor, axă de simetrie, etc.

Asupra structurii sintagmelor vom întreprinde o analiză detaliată în capitolul 3, consacrat contextului.

 

1.2. În cazul termenilor comuni LM şi limbii comune se constată existenţa a două categorii:a) prima este constituită din cuvinte împrumutate din limba comună şi se caracterizează prin păstrarea  în grade diferite a sensului iniţial, dar însoţită obligatoriu de o precizare prin definire (asocierea cuvântului cu o definiţie strictă) sau determinare (includerea într-o sintagmă ce devine strict specializată); b)a doua subdiviziune cuprinde termeni care migrează din LM în limba comună, cuvinte caracterizate prin conservarea sensului matematic însă, şi de această dată, ca şi sub a) , fiind permise devieri stilistico-funcţionale nereperabile în limbajul strict specializat.

 

1.2.1. Migrarea din LC în LM

 

Limba naturală – comună sau specializată – este utilizată inevitabil atât în exprimarea cotidiană cât şi în cercul specialiştilor. Cuvintele care trec dinspre limba comună în LM identificate în corpusul analizat sunt: arc, asemenea, asemănare, axă, bază, cadrAN, cap (etcetc.), centru, coardă, disc, distanţă, dreaptă, exterior, frontieră, funcţie, interior, laturĂ, linie, mijlociu, lungime, măsură, mediator, mijloc, origine, perioadă, picior, înscris, regulat, proiecţie, punct, rază, sector, opus, deschis, închis, suplement-supliment9, suprafaţă, ascuţit, drept, corespondent (adj.) vârf, analog (adj.).

Conservarea sensului iniţial la trecerea din limba comună în LM se realizează cel mai bine în cazul noţiunilor elementare, lipsite de definiţie ştiinţifică specializată, introduse în domeniul matematic prin intermediul axiomelor  care le asigură monoreferenţialitatea: punct, dreaptă, plan.

Dacă definiţiile acestora rămân în plan intuitiv (punct = “cea mai mică urmă lăsată de un instrument de scris”; dreaptă = “un fir de aţă bine întins care nu se sfârşeşte niciodată la nici unul din capete”; plan = “suprafaţă  nesfârşită a mării dacă nu luăm în considerare valurile şi faptul că Pământul e rotund” etc.), axiomele situează sensul acestora în plan abstract:

„I.1. Planul este o mulţime de puncte, pe care o notăm cu -.” [M.g., 1997 : 4]

Conceptul de “plan” este definit prin apel la conceptul de “punct”, iar limbajul “artificial” specializat consemnează faptul printr-o notaţie cu caracter normativ -.

„I.2. Orice dreaptă este o submulţime a lui -.”

A doua axiomă stabileşte conexiunea „dreaptă”-„plan”. Se observă imediat apelul la notaţie (- reprezintă o actualizare a întregului enunţ al primei axiome) în sprijinul constituirii prin relaţii succesive  a unui obiect matematic superior.

“I.3.  Orice dreaptă conţine cel puţin două puncte. În plan există trei puncte care nu aparţin aceleiaşi drepte.

  I.4.  Două puncte distincte aparţin  unei drepte şi această dreaptă este unică.” [M.g., 1997: 4].

Ultimele două axiome precizează statutul relaţiei „dreaptă”-„punct”. Devenite legi, axiomele guvernează întreaga desfăşurare ulterioară de definiţii şi teoreme prin care se manifestă raţionamentul matematic exprimat în discurs lingvistico-simbolic.Constatăm interferenţa ridicată în cazul termenilor punct, dreaptă, plan dintre noţiune şi concept ( potrivit accepţiei date de GENTILHOMME), distincţia constând numai în locul diferit ocupat pe axa abstractizării (concret – în limba comună; abstract în LM).

Numeroşi sunt termenii care păstrează parţial sensul noţional, în conceptul matematic reflectându-se un aspect al sensului principal, şi mai rare situaţiile în care sensul matematic se obţine dintr-un sens secundar prin contaminare, deviere sau transfer stilistic (metaforic – “analogic”, sinectotic – “cantitativ” sau metonimic – “calitativ”) manifestat în acelaşi timp cu păstrarea echilibrului semantic: rază, bază, interior, cadran, exterior, lungime, distanţă, frontieră, deschis, închis, ascuţit, pe de o parte, funcţie, pe de altă parte.

Vom compara sensul din limba comună şi sensul din LM pentru rază. DEX înregistrează:

RAZĂ, raze, s.f. 1. Linie dreaptă după care se propagă lumina, traiectorie luminoasă. Zonă luminoasă; lumină, strălucire. 2. Fig. Licărire, pâlpâire, semn slab, indiciu vag de ... 3. (Fig.) radiaţie. Raze X (sau Roentgen) = unde electro-magnetice cu lungimi de undă mult mai mici decât acelea ale luminii. 4. Distanţa de la centrul unui cerc până la orice punct de pe circumferinţă sau de la centrul unei sfere până la orice punct de pe suprafaţa ei. 5. Distanţă până la care se exercită o acţiune în jurul centrului de unde porneşte. Rază de acţiune (sau de activitate) = loc până unde se întinde puterea sau influenţa cuiva sau a ceva.
6. (Reg.) Ramificaţie a coarnelor cubului. Lat. radiu (= radius) [DEX : 774]

În Mg. IX definiţia razei se cuprinde în definiţia cercului:

“Definiţie. Fie rÎ R , r > 0 şi O un punct din plan.Se numeşte cerc de centru O şi rază r locul geometric al punctelor M din plan pentru care OM = r. Se notează  C (O,r) = íMďOM = rý. [M.g. IX, 1997:53].

Aşadar, sensul principal (1 în DEX) se păstrează în sensul matematic (4 în DEX), pierzând semul „de lumină” şi dobândind alte determinări care-i asigură univocitatea (distanţa cuprinsă între centrul cercului şi un punct aflat pe cerc). Deci fiind cuvânt polisemantic, rază (5 sensuri înregistrate în DEX) este transformat în termen monoreferenţial prin definiţia primită. Procesul se realizează printr-o mutaţie de tip special intervenită în structura semnului lingvistic implicat: se atribuie un semnificant nou unui semnificat preexistent în limbă, prin numire (“y se numeşte x”). Aceasta este situaţia ce intervine la intersecţia LM Ç LC, spre deosebire de procesul de desemnare prezent strict în LM când unui semnificat nou i se asociază un semnificant nou (“X desemnează Y”):

 

                                    

              

O altă situaţie de coincidenţă între sensul principal şi sensul matematic o ilustrează deschis. DEX-ul înregistrează astfel primul sens:

“DESCHIS, -ă, deschişi, -se, adj. 1. (Despre uşi, porţi, capace, etc.) Dat la o parte spre a lăsa descoperită o deschizătură”.

urmat de încă şapte sensuri printre care nu se regăseşte şi sensul din matematică.

În M.g. IX (manualul analizat), deschis apare în trei sintagme: segment deschis, semidreaptă deschisă, arc deschis.

Definiţiile fiecăruia dintre conceptele matematice desemnate de aceste sintagme se obţin prin restrângerea sensului unor concepte mai generale; noul obiect matematic este rezultatul unor relaţii de constrângere impuse unor realităţi matematice deja existente. În plan morfo-sintactic, această determinare se manifestă prin trecerea de la termenul – cuvânt (segment, semidreaptă, arc) la termenul – sintagmă, obţinut în fiecare caz printr-o determinare adjectivală (deschis).

Considerând definiţia ARCULUI de cerc cunoscută, manualul de matematică reţine definiţia arcului deschis astfel:

Mulţimea ABíA, Bý se numeşte arc deschis[M.g. IX, 1997: 55] 

De remarcat că definirea prin excluderea anumitor puncte echivalează cu dobândirea anumitor caracteristici. Aceeaşi operaţie ( de scădere, de excludere) o presupune adăugarea adjectivului “deschis” şi în celelalte două situaţii :

“Definiţie. Numim segment deschis determinat de punctele A, B, notat (AB), mulţimea punctelor situate între A şi B”. [M.g.IX, 1997: 7]

Definirea semidreptei DESCHise constituie un proces recurent definirii segmentului  deschis; proprietatea semidreptei de a fi “jumătate segment” şi “jumătate dreaptă” se continuă în proprietatea semidreptei deschise de a fi, “jumătate segment deschis” şi “jumătate dreaptă”.

“Definiţie. Se numeşte semidreaptă deschisă cu originea în A care conţine punctul B, notată (AB, mulţimea punctelor dreptei AB situate de aceeaşi parte cu B, faţă de A”. [M.g.IX, 1997: 7]

Astfel că semul “lipsă” manifestat în sensul principal al cuvântului deschis se regăseşte în fiecare din situaţiile  reprezentate de sintagmele matematice.

Termenul matematic funcţie păstrează relaţii semantice cu noţiunea uzuală de funcţie, fapt confirmat de expresia înregistrată de DEX la sensul 7:

“7.( În expr.) A fi în funcţie de ... = a depinde de  ... ”şi nu are nimic comun cu sensul principal :

1. Activitatea administrativă pe care o prestrează cineva în mod regulat ş organizat într-o instituţie, în schimbul unui salariu; serviciu, slujbă. Grad pe care îl deţine cineva într-o ierarhie administrativă”.

Interesant de reţinut este faptul că sensul matematic este înregistrat sub 6:

 “( Mat.) Mărime variabilă care depinde de una sau de mai multe mărimi variabile independente”.

Definiţia DEX-ului este inexactă, cum se întâmplă, de altfel, cu majoritatea definiţiilor termenilor matematici în DEX ( vezi capitolul 2).

Poate fi avansată ipoteza – greu de confirmat datorită lipsei atestărilor cronologice ale sensurilor termenilor – că transferul de sens din limba comună în LM urmează un traseu dublu:

 

LC semnificant                 LM semnificant               LC semnificant

     semnificat 1                        semnificat 2                     semnificat 1,2

         

Din limba comună se împrumută semnificantul (în exemplul nostru “funcţie”) căruia i se atribuie  un alt semnificat  în matematică (sensul matematic al funcţiei), acesta întorcându-se în limba comună îmbogăţit (poate da naştere expresiei de sub 7). De notat – dincolo de probabilităţi – rămâne mecanismul flexibil al limbii care, indiferent de reglementări de direcţie sau cronologie, permite alunecări semantice graţie arbitrarului semnului lingvistic şi atitudinii psihologice induse de acest fapt în conştiinţa utilizatorului de limbaj.

Situaţie de noncoincidenţă între sensul matematic şi sensul propriu, fie aceasta secundar sau principal, înregistrăm în cazul termenului drept. Sensul principal (“1. Care merge de la un punct la altul fără ocol, fără abatere [DEX: 281]), ca şi celelalte sensuri, nu are nimic comun cu sensul dobândit de drept în sintagma unghi drept (“ = unghi format de două drepte perpendiculare una pe alta” [DEX : 281]). Este distorsionat principiul intuitiv potrivit căruia noţiunea din LC ar fi susceptibilă de a sugera proprietăţi ale obiectului matematic definit prin concept corespondent acesteia.

  

1.2.2. Migrarea termenilor din LM în LC

 

Această manifestare independentă a două sensuri reunite sub  acelaşi semnificant reprezintă graniţa dintre LM şi LC dincolo de care înregistrăm migrarea cu sens invers din LM în LC, transfer realizat cu păstrarea sensului matematic: arie, cerc, circumscris, congruent, concentric diagonală, dreptunghi, disc, măsură, mulţime, perimetru, plan, proporţional, repeR, romb, simetric, tangentă, trapez, triunghi, unghi. În corpusul studiat întâlnim  o singură excepţie referitor la devierea semantică: obtuz. Deşi sensul matematic e distinct de sensul limbii comune, acesta nu a pătruns în limba comună. Coprezent în LM şi LC din acest semn lingvistic (obtuz) nu este decât semnificantul. Iată definiţiile care susţin constatarea noastră:

“Un unghi mai mare decât un unghi drept se numeşte obtuz[M.g. IX, 1997: 12]

“OBTUZ, -ă, obtuzi, -e, adj.1. (În sintagma) Unghi obtuz = unghi mai mare de 90 de grade. 2. Fig. (Despre minte; p.ext. despre oameni). Care pricepe greu; redus, mărginit – Din fr. “obtus” [DEX : 617].

Împrumutul din LM este cel mai adesea însoţit de modificări semantice mai mult sau mai puţin sensibile permise imediat ce a fost depăşit pragul de marcare  a  rigurozităţii şi exactităţii matematice. Astfel, de exemplu, pentru cerc sunt păstrate caracteristicile de “rotund”, “având un centru”, dar este neglijat faptul că cercul reprezintă de fapt numai conturul (“punctele situate la egală distanţă faţă de centru”) şi adesea este înţeles ca ceea ce în matematică se redă prin disc (D(O,r) = íM/OM Ł rý, “reuniunea dintre cerc şi interiorul său”).

   Acelaşi tip de modificare semantică – sinecdocă: “parte” – “întreg”, “limită, contur” – “suprafaţă” se manifestă şi în cazul termenului perimetru. De la sensul strict specializat – “Perimetrul unui poligon este suma lungimilor laturilor sale” [M.g.IX, 1997: 21], sens înregistrat în DEX sub 1: “1. (Mat.) Suma lungimilor laturilor unui poligon; linie închisă care mărgineşte o suprafaţă”. [DEX: 677]  – perimetru  ajunge să dobândească un sens mai larg, înregistrat în DEX sub 2: “2. Suprafaţă cuprinsă într-un perimetru (1); limită a teritoriului unei localităţi , a unei zone etc. “[DEX:677].

Între termenii comuni LM şi LC cu direcţie de trecere din primul spre cea de-a doua subdiviziune a limbii, arie ocupă o poziţie specială,  participând la fenomenul lexical de omonimie. DEX-ul înregistrează trei omonime, situate în domenii distincte, primul din agronomie şi construcţii:

“ARIE1, arii, s.f. 1. Loc special amenajat unde se treieră cerealele;  arman 2. Suprafaţă de teren sau platformă pe care se aşează cărămizile la uscat, se montează unele elemente de construcţii, se prepară betonul etc. – Lat. area” [DEX: 51]

al doilea din matematică, cu un sens secundar extins din sensul principal şi pătruns în limba  comună:

“ARIE2, arii, s.f. 1. (Mat) Măsură a unei suprafeţe (exprimată în valori numerice). Aria cercului 2. (Suprafaţă, teritoriu considerat ca) zonă de răspândire a unui fenomen, a unui grup de plante sau de animale etc. Fig. Întindere, suprafaţă – Din lat. Area (cu sensurile după fr. Aire)” [DEX: 51];

iar al treilea omonim se înscrie în domeniul muzical:

ARIE3, arii, s.f. Compoziţie muzicală vocală (cu acompaniament de orchestră, de pian etc.) care face parte dintr-o operă, operetă etc.
Compoziţie muzicală instrumentală asemănătoare cu aceea definită mai sus” [DEX: 51]

Situat la interfaţa dintre limba comună şi limbajul matematic termenul arie se situează în interdisciplinaritate (unui compartiment al limbajului specializat): reprezintă un element al intersecţiei unor terminologii distincte. Iată deschisă abordarea de care este interesat paragraful următor.

 

1.3. Lexic comun ştiinţelor

 

Situăm analiza din acest paragraf în sfera de comunicare interdisciplinară, înţeleasă din dublă perspectivă: pe de o parte, comunicarea între specialişti, însă din domenii diferite, realizată la interferenţa diverselor limbale specializate (LS), pe de altă parte, comunicarea între specialişti din diverse domenii şi nonspecialişti – realizată prin intersecţia dintre LS şi limba comună). Pentru limbajul comunicării interdisciplinare, oamenii de ştiinţă şi inginerii au nevoie de rezultatele terminografiei, de definiţiile şi explicaţiile dicţionarelor vizând diferite discipline în care ei lucrează ca şi de terminologia de “interface” necesară studiului interdisciplinar – încât este adevărat că interdisciplinaritatea devine regula şi nu mai constituie excepţia.

Cl. Bédard10 constată că în afară de terminologia medicală şi a chimiei sau nomenclatura botanicii, vocabularele ştiinţifice şi tehnice corespund rar  idealului terminologic de monosemie, de univocitate şi de absenţă a conotaţiilor (exceptând, probabil, din studiul său matematica). O imprecizie iniţială a uzajului termenilor este inevitabilă, dar devine cronică în anumite domenii în evoluţie rapidă, unde anumiţi termeni se fixează mai rapid decât alţii. Amplitudinea acestor fenomene depinde mai ales de intensitatea schimbărilor. Acelaşi autor susţine că termenii teoretici, mai ales dacă sunt împrumutaţi din alte discipline sau din limbajul curent (LC), păstrează îndelung conotaţiile ataşate uzajului iniţial; noua ştiinţă nu îi  goleşte pe deplin de sensul prim. În plus, aceşti termeni nu sunt niciodată stabili: sensul lor este constant generat prin uzaj.

Alţi autori11 compară caracteristicile a trei terminologii (medicală, filosofică şi arte plastice) şi constată diferenţe esenţiale în ce priveşte univocitatea, monoreferenţialitatea, non-ambiguitatea termenilor LS. “Numai terminologia medicală se caracterizează pozitiv la modul general sub aspectul acestor trăsături; terminologia filosofică şi cea a artelor plastice fiind eterogene din acest punct de vedere, pentru că alături  de termeni univoci există numeroşi termeni ambigui pentru care se apelează la mijloace diferite, capabile să realizeze specializatea  sensurilor necesară unei terminologii. [1997: p.19].

Ce se întâmplă în cazul termenilor  matematici comuni cu alte LS?

Migrarea termenilor matematici spre alte terminologii este stimulată de trăsăturile semantice riguroase ale domeniului, scopul declarat al oricărei terminologii fiind constituirea unor inventare de cuvinte ce subscriu postulatului univocităţii semantice şi monoreferenţialităţii. Există două modalităţi distincte de înfăţişare a împrumutului din LM. Prima dintre acestea este constituită de matematizare. Metode de cercetare utilizând matematica pătrund tot mai des şi în tot mai multe domenii începând cu fizică, informatică, cibernetică şi terminând cu lingvistică, pedagogie şi chiar istorie şi geografie.

A doua modalitate de realizare a împrumutului lexical din LM în alte limbaje specializate se realizează prin adăugarea unor accepţii noi sensurilor iniţiale. Scara de îndepărtare de sensul matematic este gradată: distanţĂ (arte plastice), mulţime (lingvistică), descompunere (biologic), disc (limbajul sportiv – nu altă ştiinţă, ci alt limbaj specializat), rază (fizică), convex (fizică) – au în comun mai multe seme substanţiale cu sensul din LM faţă de funcţie (biologie); sistem (anatomie, pedagogie); latură (a educaţiei) (pedagogie); măsură (filozofie), bază (chimie). Distincţia semantică totală este realizată prin depăşirea fenomenului lexical de polisemie şi situarea în omonimie. Este cazul deja înregistrat al termenului arie ( muzică, agronomie).

Fenomenul dispersiei polisemantice până la manifestarea omonimică se întâlneşte şi în cazul termenilor lingvistici: “Diversificarea semantică nu cunoaşte numai forma polisemantismului, cu păstrarea unor verigi semantice  între diversele accepţii, ci şi forma omonimiei, cu ruperea totală a relaţiei semantice sau cu adăugarea unor accepţii care nu au nici o legătură cu cele anterioare”12. Astfel, între ARTICULARE, termen al morfologiei, pus în relaţie semantică cu articolul (de exemplu: “regulile de articulare ale limbii române înseamnă regulile de utilizare a articolului românesc”) şi ARTICULARE, termenul din fonetică referitor la modul şi baza de articulare a unei limbi, nu există nici o relaţie de sens, acelaşi fapt în cazul termenului SUBIECT1 (în sintaxă) şi SUBIECT2 (în psihologie).

În cazul câtorva termeni ce aparţin LM se constată întâlnirea sensurilor din mai multe domenii: arie ( muzică, agronomie,); descompunerea (biologie, fizică, chimie); măsură (muzică, poetică, fiziologie), sistem (anatomie, fizică, pedagogie).

Fie spre exemplu, termenul măsură. DEX înregistrează sub 1) sensul din LM, pătruns şi în LC, fără precizarea domeniului: “1. Valoare a unei mărimi, determinată prin raportare la o unitate dată, măsurare, determinare”
[p. 533]. Nici muzica şi nici poetica nu sunt anunţate ca domenii în deschiderea sensurilor 4 şi, respectiv, 5 (“4. Cea mai mică diviziune care stă la baza organizării şi grupării duratei sunetelor muzicale şi care se notează printr-o fracţie plasată la începutul primului portativ”, “5. Unitate metrică compusă dintr-un anumit număr de silabe accentuate şi neaccentuate sau dintr-un anumit număr de silabe lungi şi scurte , care determină ritmul unui vers). Sensul din filosofie apare marcat: “6. (Fil.) categorie a dialecticii care reflectă legătura dintre cantitate şi calitate, cuprinzând intervalul în limitele căruia schimbările cantitative pe care le suferă un anumit lucru sau fenomen nu duc la o transformare a calităţii lui “.

Dincolo de ştiinţe, măsură pătrunde în limba comună alcătuind numeroase locuţiuni: după măsură, de o măsură, în mică măsură, în egală măsură etc. sau în aforisme: Omul este măsura tuturor lucrurilor.

Dacă polisemia termenilor sau omonimia acestora se asigură prin migrări dintr-un domeniu al cunoaşterii într-un altul, sinonimia în microsistemul terminologiei matematice este nulă.

 

                                                   *

 

Clasificarea corpusului vizând distincţia lexic specializat/lexic comun pune în evidenţă valenţe multiple ale LM şi  discrepanţe cum ar fi polisemantismul unor termeni  (de exemplu: rază, funcţie) în LC, transformat în monosemantism al aceloraşi termeni incluşi în relaţiiile riguroase impuse de obiectele matematice. Clasele constituite nu sunt rigide, prezentând situaţii de trecere în care se manifestă caracteristici din grupe alăturate. Rămâne însă întotdeauna constantă monoreferenţialitatea termenilor matematici şi gradul de abstractizare este situat totdeauna deasupra nivelului comun.

 1 apud. Danielle Candel, Danielle Lejeune – Définir en mathématiques. Regards lexicographiques sur des textes de mathématique, în “Cahiers de lexicologie “, vol. LXXIII 1998-II, p. 44.

2 idem, p. 45.

3 apud. Danielle Candel, Danielle Lejeune, Définir en mathématiques. Regards lexicographiques sur des textes de mathématique, în “Cahiers de lexicologie“, vol. LXXIII 1998 – II, p.11–12.

4 Pierre Lerat, Les langues spécialisées, PUF, Paris, 1995, p.19.

5 Apud. Danielle Candel, Danielle Lejeune (1998) - II, Définir en mathématiques. Regards lexicographique sur des textes de mathématiques, în “Cahiers de lexicologie”, vol. LXXIII, p. 44.

6 Idem, p. 48.

7 Termenul este o medalie cu două feţe: aceea a noţiunii (conceptul, pe care lexicologii, aceşti specialişti ai limbajului curent, o numesc “signifié”), aceea a denumirii (dénomination) (zisă “signifiant”, pentru limbajul curent). Noţiunea se caracterizează printr-o tendinţă la  “monosémie” (accepţie unică), şi “univocitate” (conservarea acestei accepţii în toate utilitizările termenului), un număr redus de conotaţii (sau imagini afective, individuale sau colective ataşate noţiunii) [...] “Les dénominations” trebuie să fie prescriptive, adică utilizarea lor să facă obiectul unui consens general sau al unei norme.” G. Pierre, Aspects de la gestion des vocabulaires specialises, în “Cahiers de lexicologie”, 71/1997-2.

8 ”A stabili un corpus de referinţă în matematică este mult mai problematic decât în alte domenii <<Absenţa unui corpus obiectivabil>> în acest domeniu rămâne problematică. (GENTILHOMME, 1995 : 6)” – Danielle Candel, Lexicographie de spécialitaté. Domaine: Mathématiques, în „Cahiers de lexicologie” , vol. LXXI, 1997 – II, p. 22.

9 Manualul utilizează termenul numai sub forma suplement  în timp ce dicţionarul de specialitate (DMG), DEX-ul şi DOOM-ul înregistrează forma supliment.

10 Cl. Bédard, La traduction technique:principes et pratiques, Linguage technique, Montréal, 1988.

11 Angela Bidu-Vrănceanu şi colaboratorii, Terminologiile  ştiinţifice – delimitări, modalităţi de abordare, caracteristici, în AUB, XLVI, 1997.

12 Gabriele Pană-Dindelegan – Terminologia lingvistică actuală, între tradiţie şi inovaţie  în “Limba  şi literatură”, vol. II , 1997, p. 11.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Angela BIDU-VRANCEANU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003