prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT

 

LEXIC  SPECIALIZAT

MINERALOGIE   

 

Studiul terminologiei mineralogice va urmări, pe de o parte, precizarea specificului acestei terminologii şi reflectarea acestuia în lexicografia generală, în dicţionarele enciclopedice şi în texte (manuale şcolare). Pe de altă parte, se va încerca evidenţierea unor aspecte care decurg din difuzarea şi propagarea termenilor circumscrişi acestui domeniu, aşa cum apar aceştia, în special, în (con)texte (manuale). Compararea dicţionarelor enciclopedice cu cele generale  şi cu texte din categoria manualelor şcolare se va face din perspectiva  specificului definiţiilor  (ştiinţifice şi preştiinţifice) urmărindu-se aspecte legate de univocitatea şi monoreferenţialitatea sensurilor, prezenţa sau absenţa polisemiei, a relaţiilor de sinonimie.

Identificarea caracteristicilor lexicului specializat mineralogic se va face din perspectiva raportării la caracteristicile generale ale lexicului specializat (LS), dar şi în funcţie de relaţiile cu lexicul comun (LC), având în vedere diferite aspecte ale propagării acestor termeni.

Din perspectiva interesului pentru terminologii în “era informaţională”, în condiţiile unei “laicizări” progresive şi graduale a cunoaşterii (F. Rastier), se va urmări migrarea acestei terminologii spre limba literară standard şi înregistrarea acestui fenomen în cadrul lexicografiei generale (la diferite niveluri: corpus, manieră de definire, adecvare conceptuală etc.).

Admiţând existenţa unor distincţii clare între cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea comună1, se va încerca identificarea unor modele alternative ale definiţiei.

În acest sens se vor urmări :

– relaţiile ce se pot stabili între caracterul normativ-prescriptiv al terminologiei şi caracterul predominant descriptiv al abordării termenilor în lexicografia generală;

– importanţa observaţiilor descriptive despre termeni în lexicografia generală în cazul terminologiei analizate, care are posibilităţi alternative de reprezentare a cunoştinţelor (limbaj natural/limbaj formalizat);

– accesibilitatea definiţiilor termenilor în dicţionarele generale, care ar trebui să reflecte un nivel mai scăzut de abstractizare a cunoştinţelor, în aşa fel încât să asigure decodarea lor corectă, precizarea sensului unor termeni insuficient cunoscuţi şi chiar însuşirea unor noi termeni de către nespecialişti;

– precizarea condiţiilor de utilizare a termenilor în lexicografia generală, mai ales în cazul apariţiei unor contacte între cuvinte şi sensuri din limba standard cu termeni din terminologia minaralogică;

pentru anumite secvenţe ale terminologiei mineralogice (pietre semi-preţioase), înregistrarea unor conotaţii (non-cognitive), decodabile într-un anumit context lingvistic şi extralingvistic (dominat de anumite norme culturale).

 Analiza unor texte de limbă actuală va încerca să surprindă aspecte legate de gradul de decontextualizare a termenilor mineralogici (şi implicit, stabilirea unor ierarhii din această perspectivă).

Conturarea specificului terminologiei mineralogice va încerca să reflecte sistemul cunoaşterii în acest domeniu ştiinţific, prin fixarea invariantelor cognitive, a ierarhiilor şi a altor tipuri de relaţii şi legături între concepte.

Analiza unor texte de tipul manualelor (M.Geol. XI) va urmări să stabilească raporturi între analiza semantică şi contextuală a termenilor şi fenomenele de difuzare şi propagare terminologică. În acest sens, se va urmări în ce măsură difuzarea (ca ansamblu de activităţi coerente care au ca scop să aducă un termen în atenţia unui public-ţintă) şi propagarea (ca proces – de cele mai multe ori necontrolabil – prin care un termen pătrunde în limbă), sunt în măsură să afecteze, prin intermediul contextului, statutul – conceptual şi lingvistic – al termenului.

 

 

I. Alegerea corpusului de termeni s-a făcut pe baza Manualul de Geoleologie, clasa a XI-a

 

Alegerea corpusului de termeni s-a făcut pe baza Manualul de Geologie clasa a XI-a deoarece se poate considera că acest inventar îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate pentru domeniul denumirilor de minerale. Selectarea corpusului din capitolul “Elemente de mineralogie” (p. 10–35) a avut ca obiectiv principal urmărirea modului în care se “difuzează” cunoştinţele unui domeniu specializat în situaţii de comunicare (de transmitere a cunoştinţelor) speciale, didactice, de un anumit nivel; această situaţie caracterizează comunicarea specialist (autor de manuale, profesor) – public nespecialist dar avertizat, familiarizat într-o anumită măsură cu domeniul respectiv (elev).

Unităţile terminologice selectate au reprezentat  un corpus de referinţă a cărui ilustrare şi analiză a fost făcută pe baza confruntării  cu  un dicţionar general (DEX’96), cu un dicţionar enciclopedic (MDENC) şi, (pentru anumite elemente), cu un dicţionar specializat.

Alcătuirea corpusului pe baza unui manual s-a bazat pe următoarele considerente:

– reprezentativitatea corpusului este asigurată pentru un anumit nivel (mediu) de transmitere a cunoştinţelor specializate; în acelaşi timp, este asigurată şi o cât mai bună selecţie cantitativă (termeni aparţinând tuturor claselor mineralogice) şi calitativă (termeni care reprezintă de cele mai multe ori prototipuri pentru clase, subclase mineralogice etc.);

se tinde spre un anumit grad de obiectivitate (sau, mai bine zis, de imparţialitate în alegerea termenilor, evitându-se astfel alegerea cu predilecţie a acelor termeni care s-ar încadra mai bine în susţinerea unor anumite demonstraţii.

Din această perspectivă se pot face următoarele constatări:

a)      Terminologia mineralogică reprezintă un ansamblu vast2 şi divers de termeni din care am luat în consideraţie doar categoria denumirilor de minerale din M.GEOL. XI (vezi ANEXA 1). A rezultat un corpus de 100 de termeni (care poate fi considerat mai vast dacă se iau în consideraţie şi sinonimele pentru unii termeni).

b)      În urma confruntării inventarului de termeni din M.GEOL. XI  cu DEX’96 şi MDENC s-a constatat că acesta este  bine ilustrat în ambele dicţionare şi s-au conturat unele diferenţe.

Dintr-o perspectivă strict cantitativă, s-a constatat că  în DEX’96 nu figurează ca termeni-intrare, la locul lor alfabetic, următoarele (7) denumiri de minerale: AURIPIGMENT, URANINIT, DIASPOR, GOETHIT, WITHERIT, FAYALIT, NEFELIN, în timp ce în MDENC nu sunt înregistrate ca termeni-intrare următoarele (3) denumiri de minerale: SMITHONIT; CERUZIT; FAYALIT. Absenţa termenilor din DEX’96 s-ar putea datora, cel puţin pentru unii dintre ei – GOETHIT, WITHERIT, FAYALIT, caracterului lor extrem de specializat dar şi   statutului lor de  xenisme, elemente neadaptate limbii române. Această supoziţie este infirmată însă în cazul unui alt termen din această categorie – SMITHONIT – care apare în DEX’96.

În DEX’96 şi MDENC nu se regăsesc termeni care desemnează în M.GEOL. XI unele elemente de clasificare (de exemplu, subclasele NEZOSILICAŢI, ORTOSILICAŢI, INOSILICAŢI, FILOSILICAŢI, TECTOSILICAŢI) şi sintagme specializate (a căror formă indică plasarea conceptului într-o structură ierarhică, cum ar fi: SULF ROMBIC, SULF MONOCLINIC, AUR NATIV, PIROXENI ROMBICI, PIROXENI MONOCLINICI etc.).

 MDENC şi DEX’96 înregistrează unele denumiri de minerale în forme diferite de cele impuse în terminologia minearlogică (variante grafice).Astfel, în MDENC, termenul WITHERIT apare sub forma WITERIT iar  termenul SILLIMANIT apare atât în DEX’96 cât şi în MDENC sub forma SILIMANIT.

Termenii corpusului se regăsesc, cu puţin excepţii, în DEX’96 şi în MDENC, ceea ce constituie o confirmare a caracterului lor reprezentativ pentru terminologia mineralogică (şi ar justifica introducerea lor în dicţionare nespecializate).

 1 E., Vasiliu, Sens şi definiţie lexicografică, în “Studii şi cercetări lingvistice”, nr. 5, 1980.

2“Unitatea fundamentală în mineralogie este mineralul, considerat ca specie. Numărul exact al speciilor depinde de definiţia adoptată şi de interpretarea ei, dar majoritatea autorilor este de acord că numărul acestora poate fi stabilit la circa 2500 minerale, numărul varietăţilor fiind însă în jur de patru ori mai mare.” (Mineralogie, p. 17).

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Angela BIDU-VRANCEANU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003