prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT

 

Limbajul filozofic 

 

Probleme  ale definiţiei termenilor filozofici. Conceptul de fericire

 

Cuvântul fericire apare în dicţionarele limbii române1  cu următoarele sensuri:

– DEX: “stare de mulţumire sufletească intensă şi deplină”;

– MDENC: „stare de mulţumire sufletească deplină, satisfacţie totală;             (Filoz., Etică) categorie desemnând sentimentul şi conştiinţa trăirii plenare a existenţei pe fondul autorealizării personalităţii, situaţia de corespondenţă maximă între interesele şi aspiraţiile omului, pe de o parte, şi realizarea menirii sale în viaţă prin activitatea creatoare pusă în slujba ţelurilor colective, f. personală putând fi obţinută numai în contextul celei generale, a întregului popor; scop suprem al existenţei umane. Fiind determinată istoric şi social, f. reală este condiţionată de lupta pentru desfiinţarea oricărei forme de exploatare, a cauzelor generatoare ale înstrăinării, pentru făurirea socialismului şi comunismului”;

– DF: noţiune a conştiinţei morale desemnând situaţia în care se realizează satisfacerea  tuturor trebuinţelor şi aspiraţiilor omului, atât în extensiune, cât şi în intensiune. F. implică efortul personal de fructificare a condiţiilor sociale în vederea realizării unei corespondenţe între ordinea valorilor asumate de o persoană şi ordinea lumii. Nefiind doar expresia unei situaţii obiective sau a unei stări subiective a omului, f. include ideea despre esenţa şi căile de realizare a supremei satisfacţii în viaţă, având astfel un caracter normativ-axiologic. Continuând şi dezvoltând concepţiile despre f. ale gânditorilor materialişti premarxişti, respingând caracterul neştiinţific al concepţiilor religioase şi idealiste despre f., socialismul ştiinţific realizează o unitate organică între f. ca cel mai înalt  scop al existenţei umane şi indicarea căilor şi mijloacelor în vederea realizării sale efective pentru înlăturarea oricărei exploatări pentru făurirea socialismului şi comunismului, condiţie de bază a dezvoltării multilaterale a personalităţii. F. presupune nu numai satisfacerea trebuinţelor materiale şi spirituale, ci şi integrarea socială a individului, realizarea personalităţii prin activitatea creatoare pusă în slujba ţelurilor colective”.

Observaţii. În primul rând, se poate constata amprenta ideologică a definiţiei din DF şi MDENC, ceea ce este un argument în favoarea tezei conform căreia conceptele filozofice nu au definiţii stabile, unice pentru toţi utilizatorii, acestea fiind dependente de (con)textul filozofic în care apar sau de autorul care le produce.

O a doua observaţie se referă la faptul că DEX nu înregistrează sensul filozofic al cuvântului fericire, ceea ce poate duce la concluzia că termenii filozofici nu sunt resimţiţi întotdeauna ca strict specializaţi, lucru care afectează statutul terminologic al lexicului filozofic specializat.

Dicţionarele mai sus menţionate au pus la dispoziţie trei tipuri fundamentale de definiţie pentru aceeaşi formă lexicală: definiţie explicativă (DEX), enciclopedică (MDENC) şi descriptiv-terminologică (DF). Este interesant de remarcat faptul că definiţia enciclopedică se situează între cea explicativă şi cea terminologică, în sensul că înregistrează sensul din definiţia explicativă şi redă într-o variantă comprimată şi accesibilă definiţia terminologică (specifică epocii comuniste). Fragmentul din DF: “noţiune a conştiinţei morale desemnând situaţia în care se realizează satisfacerea tuturor trebuinţelor şi aspiraţiilor omului, atât în extensiune, cât şi în intensiune. F. implică efortul personal de fructificare a condiţiilor sociale în vederea realizării unei corespondenţe între ordinea valorilor asumate de o persoană şi ordinea lumii”, devine în MDENC: “categorie desemnând sentimentul şi conştiinţa trăirii plenare a existenţei pe fondul autorealizării personalităţii, situaţia de corespondenţă maximă între interesele şi aspiraţiile omului, pe de o parte, şi realizarea menirii sale în viaţă prin activitatea creatoare pusă în slujba ţelurilor colective”. Totodată, partea ideologică este simplificată. Să se compare fragmentul din DF: “Continuând şi dezvoltând concepţiile despre fericire ale gânditorilor materialişti premarxişti...”, până la sfârşit, cu cel din MDENC: “f. personală putând fi obţinută numai în contextul celei generale...”, până la sfârşit. Cele două definiţii pot fi considerate definiţii alternative, diferite în funcţie de destinatarul căruia i se adresează: definiţia terminologică este concepută pentru un viitor specialist, iar cea enciclopedică pentru un destinatar care doreşte să-şi însuşească informaţiile de bază în legătură cu accepţiunea terminologică a cuvântului.

Caracteristic pentru limbajul filozofic, în calitate de limbaj argumentativ, este faptul că majoritatea definiţiilor existente în textele filozofice sunt definiţii argumentate. Acest lucru ar putea avea următoarea justificare: conceptele filozofice corespund unor entităţi care nu au nici o dimensiune fizică2 şi trimit la un referent eventual, dedus din context3. Astfel, sensul conceptelor filozofice de bază ale unui text este stabilit de fiecare autor, prin intermediul unei definiţii filozofice argumentate.

De aceea, textul filozofic devine dificil de analizat la nivelul cuvântului, o analiză adecvată putându-se realiza cu alte mijloace decât cele terminologice, la nivelul textului.

 

 

Limbajul filozofic – analiză textuală

 

1.1. Textele ştiinţifice au fost deseori studiate la nivelul sintagmei, din perspectiva terminologiei, dar rareori s-au făcut studii aprofundate la nivelul structurii lor textuale.

Structura textelor ştiinţifice depinde în bună măsură de natura limbajului folosit pentru scrierea acestora: textele ştiinţelor umaniste folosesc, de obicei, un limbaj argumentativ (fundamentat pe logica naturală), iar cele ale ştiinţelor exacte folosesc un limbaj demonstrativ (bazat pe logica formală).

Limbajul filozofic, de care suntem interesaţi în studiul de faţă, este prin excelenţă un limbaj argumentativ, al cărui studiu lingvistic adecvat nu se poate opri la analiza terminologică a textelor, având în vedere că reţeaua terminologică a ştiinţelor teoretice (bazate pe logica naturală şi implicit pe limbajul argumentativ) este mult mai laxă şi mai imprecisă decât a ştiinţelor bazate pe limbajul demonstrativ (de ex., matematica) şi a ştiinţelor descriptive (de ex., biologia). Acest lucru este justificat chiar de natura limbajului argumentativ care, de obicei, prezintă următoarele caracteristici4:

– e de natură esenţial dialogică (chiar lucrarea unui autor este monologică doar prin forma exterioară, însă prin structura semantică şi stilistică, acesta este în mod esenţial dialogică5, iar obiectele de gândire care vor  deveni referenţi comuni pentru cei doi interlocutori se construiesc între cei doi subiecţi prin activitatea discursivă (altfel spus, referenţii discursului nu sunt preexistenţi şi nu există şi în afara acestuia);

– orice folosire a cuvintelor are ca efect crearea unui sens care se face în faţa interlocutorului şi pentru interlocutor: sunt selecţionate anumite trăsături din nucleul dur al cuvintelor, cărora li se adaugă aspecte noi, în funcţie de intenţia comunicării (altfel spus, sensul cuvintelor este propriu discursului în care acestea apar).

În asemenea condiţii, nu se poate vorbi de o terminologie stabilă a limbajului filozofic, ci de sensuri specifice unui text sau altuia.

 

1.2. În cele ce urmează, vom încerca să propunem un model de analiză a limbajului filozofic la nivelul textului, singurul nivel – credem noi – în măsură să pună în evidenţă caracteristicile organizării lingvistice a textului filozofic.

Concepem textul6 ca o structură ierarhică complexă cuprinzând n secvenţe – eliptice sau complete – de acelaşi tip sau de tipuri diferite, iar secvenţa considerăm că reprezintă7 o reţea ierarhică de mărime decompozabilă în părţi legate între ele şi legate cu întregul pe care-l constituie, o entitate relativ autonomă, cu o organizare internă care îi  este proprie şi deci în relaţie de dependenţă/independenţă cu ansamblul mai mare din care face parte.

Analiza noastră va avea drept scop identificarea structurilor argumentative ale textului şi a figurilor textuale care organizează întregul. Pornim de la ideea că fiecare text conţine una sau mai multe secvenţe argumentative şi cel puţin o figură textuală care polarizează în jurul ei structura retorică a textului. Înţelegem prin figură textuală o construcţie retorică prin care se exprimă, în egală măsură, un mod de concepere şi de prezentare a discursului.

 

1.3. Propunem  spre analiză capitolul Fericirea din Filozofie...De la început, trebuie să evidenţiem intenţia didactică a acestui fragment (importantă pentru organizarea lui argumentativă) care are următoarea structură:

o tema: “Fericirea”,

o subteme: “A. Fericirea ca problemă filozofică”,

                   B. Ce este fericirea?”,

                   C. Fericirea – scop sau mijloc?”, 

                   D. Unde putem căuta fericirea?”;

o introduceri în fiecare subtemă, realizate de autorul manualului;

o fragmente din textele diferiţilor filozofi, subordonate fiecărei subteme.

Se poate observa încă din expunerea structurii caracterul compozit (eterogen) al textului constituit de fapt din coexistenţa a două tipuri de discurs filozofic: unul metafilozofic (introducerile) şi altul filozofic propriu-zis (textele extrase din lucrările filozofilor).

Vom discuta în continuare câte un fragment din cele două tipuri de discurs:

 

1.3.1. Un fragment-introducere:

C. Fericirea – scop sau mijloc?

Primăvara, oamenii se bucură atunci când lumina soarelui începe să încălzească pământul: lumina caldă a soarelui de primăvară este un lucru bun, de dorit. Dar oare pentru ce anume? Am putea răspunde cu uşurinţă la această întrebare: de pildă, am putea zice: lumina soarelui este bună fiindcă face plantele să crească – şi este bine ca plantele să crească. Continuând vom argumenta: creşterea plantelor este un lucru bun, fiindcă altfel nu ar mai exista viaţă pe pământ – şi este bine să existe viaţă pe pământ. De ce este însă bine să existe viaţă pe pământ? Mulţi oameni ar afirma că viaţa nu este bună în sensul că ea este folositoare pentru altceva (cum este de exemplu, lumina soarelui pentru creşterea plantelor): dimpotrivă, ea este bună în sine: pur şi simplu, este bine că există viaţă.

Un om merge la slujbă ca să câştige bani: vrea să câştige bani pentru a cumpăra diverse bunuri şi servicii; şi le cumpără pe acelea pentru a-şi satisface nevoile. Dacă un lucru slujeşte existenţei altuia, el este un mijloc, iar celălalt este un scop; lumina soarelui este un mijloc pentru creşterea plantelor, iar câştigarea banilor este un mijloc pentru cumpărarea unor bunuri şi servicii. Dar dacă ceva nu este  mijloc pentru existenţa altui ceva, atunci este un bun în sine sau un scop în sine. Viaţa este un astfel de scop. Kant, aşa cum am văzut, considera că şi omul este un scop în sine. Banii, sănătatea, bunurile materiale, celebritatea etc. Sunt mijloace pe care oamenii le folosesc pentru
a-şi procura satisfacţii. Dar pentru ce îşi doresc oamenii fericirea? Este plăcerea mijloc pentru altceva sau este scop în sine? E de dorit fericirea pur şi simplu pentru că e fericire sau pentru că e folositoare ca să obţinem ceva?
”.

Structura figurativă. Fragmentul se poate înscrie în varianta didactică a stilului filozofic şi este conceput ca un dialog fictiv pe tema unei definiţii filozofice, fapt evident chiar din titlu: “Fericirea – scop sau mijloc?”. Cuplul întrebare-răspuns structurează de altfel întregul text: titlul este o întrebare, iar introducerea poate fi privită ca un răspuns şi, de asemenea, introducerea lansează întrebări pentru care fragmentul filozofic extras din Aristotel, Etica nicomahică (pe care-l vom analiza mai jos), constituie un răspuns. E vorba de fapt de o singură întrebare reformulată în trei variante: întrebările: “Dar pentru ce îşi doresc oamenii fericirea?. Este plăcerea mijloc pentru altceva sau este scop în sine? E de dorit fericirea pur şi simplu pentru că e fericire sau pentru că e folositoare ca să obţinem ceva?” reprezintă, de fapt, reluarea întrebării-titlu: “Fericirea – scop sau mijloc?”. Se poate recunoaşte aici o reformulare retorică organizată într-un paralelism cu trei termeni.

Structura argumentativă a textului are la bază analogia între două situaţii concrete, pe de o parte, şi problema abstractă a fericirii, pe de altă parte. Sunt imaginate două exemple didactice care să pună în lumină sensul filozofic al cuvintelor scop şi mijloc şi care să servească drept model (punct de comparaţie) pentru înţelegerea mecanismului abstract al fericirii. Se obţin astfel următoarele lanţuri argumentative: lumina soarelui este un mijloc pentru creşterea plantelor, creşterea plantelor reprezintă un mijloc pentru existenţa vieţii, iar viaţa este  un scop în sine. Paralel cu acest prim lanţ argumentativ se desfăşoară şi al doilea: slujba reprezintă un mijloc pentru câştigarea banilor, câştigarea banilor constituie un mijloc pentru răscumpărarea bunurilor şi serviciilor, cumpărarea acestora reprezintă un mijloc pentru satisfacerea nevoilor omului, iar omul este un scop în sine. Aceste două situaţii utile argumentaţiei permit extragerea unor idei generale aplicabile ulterior studiului conceptului de fericire: “Dacă un lucru slujeşte existenţei altuia, el este un mijloc, iar celălalt este un scop; ...Dar dacă ceva nu este mijloc pentru existenţa altui ceva, atunci este un bun în sine sau un scop în sine”. Aceste enunţuri reprezintă definiţii ale cuvintelor filozofice scop şi mijloc, urmând ca unul dintre ele să fie ulterior inserat definiţiei fericirii.

Fragmentul introductiv se încheie cu cele trei interogaţii didactice menţionate mai sus, referitoare la locul fericirii într-un lanţ argumentativ similar celor din situaţiile concrete prezentate. Cu alte cuvinte, din punctul de vedere adoptat (fericirea – scop sau mijloc?), fericirea poate fi comparată cu lumina soarelui, creşterea plantelor (pe de o parte) sau cu slujba, câştigarea banilor, cumpărarea bunurilor şi serviciilor (pe de altă parte); ori cu viaţa sau cu omul. Textul manualului este astfel conceput încât răspunsul la această întrebare să-l constituie fragmentul extras din opera lui Aristotel, fragment pe care îl redăm şi-l analizăm în continuare:

Fericirea este un scop în sine (acest subtitlu aparţine autorului manualului – n.n.)

Noi considerăm că ceea  ce este de dorit pentru sine reprezintă un scop mai desăvârşit decât ceea ce este dorit pentru altceva şi ceea ce niciodată nu este dorit pentru altceva este mai desăvârşit  decât ceea ce este dorit şi pentru sine şi pentru altceva. Un asemenea scop pare să  fie fericirea: pe ea o dorim totdeauna pentru sine şi niciodată pentru altceva, pe când onoarea, plăcerea, inteligenţa şi orice virtute le dorim atât pentru sine (căci, chiar dacă n-ar duce la nimic, noi tot am simţi un impuls spre toate acestea), cât şi de dragul fericirii, pe care credem că, prin intermediul lor, am putea-o atinge. Dar fericirea nimeni nu o caută de dragul acestor lucruri, nici de dragul altora, oricare ar fi ele.

Fericirea trebuie considerată mai degrabă o activitate, cum am spus la început: şi dacă, dintre activităţi, unele sunt în mod necesar alese în vederea altor lucruri, altele sunt demne de dorit în sine, este evident că fericirea nu trebuie situată printre cele alese în vederea altor lucruri: căci fericirea nu are nevoie de nimic, ea îşi ajunge sieşi.

Dar demne de dorit în sine sunt activităţile prin care nu se urmăreşte nimic altceva în afară de activitatea însăşi. Astfel sunt privite actele de virtute, pentru că îndeplinirea unor fapte frumoase şi virtuoase se numără printre lucrurile demne de dorit în sine...

Nu în joc constă fericirea. Ar fi de altfel absurd ca scopul suprem al omului să fie jocul şi ca el să trudească şi să sufere o viaţă întreagă doar pentru a se amuza (căci totul, ca să spunem aşa, este dorit în vederea altui lucru, în afară de fericire, ea fiind scopul). Dar a-ţi da toată silinţa şi a depune toate eforturile în vederea jocului ar fi, evident, un lucru prostesc şi absolut pueril: dimpotrivă, a te recrea pentru a putea exersa apoi o activitate serioasă este conduita pe care trebuie s-o considerăm justă. Jocul este, de fapt, un fel de repaus, de care omul are nevoie pentru că i-ar fi imposibil să susţină un efort continuu. Repausul nu este deci un scop, pentru că nu ni-l luăm decât în vederea  activităţii.

Viaţa fericită este, se pare, cea conformă cu virtutea. Or, conformă cu virtutea este o viaţă ce presupune eforturi serioase şi nu una petrecută în joc. Şi trebuie să spunem că lucrurile serioase sunt superioare celor vesele şi amuzante, iar activitatea cea mai serioasă aparţine totdeauna părţii celei mai elevate din om şi omului celui mai elevat. Prin urmare, activitatea a ceea ce este mai elevat este ea însăşi superioară şi deci cea mai de dorit.

Structura argumentativă. Textul lui Aristotel pleacă de la enunţarea ideii generale (“Noi considerăm că ceea ce este de dorit pentru sine reprezintă un scop mai desăvârşit decât ceea ce este dorit pentru altceva şi ceea ce niciodată nu este dorit pentru altceva este mai desăvârşit decât ceea ce este dorit şi pentru sine şi pentru altceva”), căreia îi este subsumată situaţia fericirii (“Un asemenea scop pare să fie fericirea”). Imediat se aduce argumentul acestei încadrări a fericirii în categoria lucrurilor dorite pentru sine, prin intermediul unei comparaţii cu alte elemente care ar putea fi definite ca scop sau mijloc: “onoarea, plăcerea, inteligenţa şi orice virtute”.

În continuare, fericirea este definită cu ajutorul antitezei activitate/joc. Mai întâi se dă o definiţie afirmativă a conceptului (“Fericirea trebuie considerată mai degrabă o activitate”), în cadrul căreia se operează o distincţie: “dintre activităţi, unele sunt în mod necesar alese în vederea altor lucruri, altele sunt demne de dorit în sine”. Urmează o plasare a conceptului discutat în interiorul acestei distincţii (“fericirea nu trebuie situată printre cele alese în vederea altor lucruri”), însoţită de justificarea acestei plasări (“căci fericirea nu are nevoie de nimic, ea îşi ajunge sieşi”).

Ulterior, în cadrul antitezei, se dă şi o definiţie negativă (“Nu în joc constă fericirea”), însoţită de argumentul care stă la baza ei, argument formulat în două variante: 1) “Ar fi de altfel absurd ca scopul suprem al omului să fie jocul şi ca el să trudească şi să sufere o viaţă întreagă doar pentru a se amuza”; 2) “A-ţi da toată silinţa şi a depune toate eforturile în vederea jocului ar fi, evident, un lucru prostesc şi absolut pueril”. Argumentul este apoi dezvoltat printr-o opoziţie (“dimpotrivă, a te recrea pentru a putea exersa apoi o activitate serioasă este conduita pe care trebuie s-o considerăm justă”) şi o explicare a termenului folosit în definiţia negativă a conceptului de fericire (“Jocul este, de fapt, un fel de repaus...”.

Ultimul paragraf al fragmentului marchează concluzia argumentaţiei şi, implicit, definiţia fericirii: “Viaţa fericită este, se pare, cea conformă cu virtutea. Or, conformă cu virtutea este o viaţă ce presupune eforturi serioase şi nu una petrecuta în joc”.

Schema argumentativă a fragmentului este următoarea:

1) – enunţarea unei idei generale (stabilirea nuanţelor pe care le                     presupune ideea de scop),

     –  încadrarea conceptului discutat (fericirea) în ideea generală,

     – argumentarea acestei încadrări prin comparaţia cu alte concepte (onoarea, plăcerea, inteligenţa şi orice virtute);

2) definiţia fericirii (antiteza activitate/joc),

     –  definiţie afirmativă (fericirea = activitate):

§ distincţia în cadrul conceptului de activitate (activităţi alese în vederea altor lucruri/activităţi dorite în sine),

§ plasarea conceptului discutat în cadrul distincţiei (fericirea = activitate de dorit în sine);

     –  definiţie negativă (fericire = joc),

§ argumentarea definiţiei,

§ dezvoltarea argumentului prin stabilirea unei opoziţii (a depune efor-turi în vederea jocului/a te recrea pentru a exersa o activitate serioasă),

§ precizarea termenului folosit în definiţia negativă a fericirii (jocul este un fel de repaus);

3) – concluzia argumentaţiei: definiţia fericirii prin marcarea antitezei efort (activitate)/joc (“Viaţa fericită este, se pare, cea conformă cu virtutea. Or, conformă cu virtutea este o viaţă ce presupune eforturi serioase şi nu una petrecută în joc”).

Structura figurativă. Figura textuală a fragmentului ar putea fi considerată distincţia, privită ca o construcţie retorică în care elementele se definesc diferenţiindu-se unele de altele. Elementele acestei distincţii sunt: fericire, scop, mijloc, onoare, plăcere, inteligenţă, virtute, activitate, joc, repaus, efort.
Conceptul de fericire este definit prin relaţie cu aceste elemente ale căror sensuri sunt pe rând distinse unele de altele. Această figură care organizează textul se realizează prin intermediul opoziţiilor (de ex., “Un asemenea scop pare să fie fericirea: pe ea o dorim totdeauna pentru sine şi niciodată pentru altceva, pe când onoarea, plăcerea, inteligenţa şi orice virtute le dorim atât pentru sine ..., cât şi de dragul fericirii, pe care
credem că, prin intermediul lor, am putea-o atinge”) şi identificărilor (de ex., “Jocul este un fel de repaus”).

1.3.2. Concluzii. Privit în ansamblul său (adică privind introducerea şi fragmentul filozofic ca o unitate), textul reprezintă o definiţie filozofică argumentată,  aşa cum sunt de altfel o foarte mare parte a textelor filozofice, dat fiind că unul dintre demersurile filozofice fundamentale îl constituie chiar definirea conceptelor filozofice. Analiza de mai sus, aşa cum am conceput-o noi, ca o analiză a structurii argumentativ-retorice a textului, pune în evidenţă particularităţile acestei definiţii filozofice argumentate. Este o definiţie care depinde atât de natura conceptului definit, cât şi de premisele pe care le selectează autorul şi mai ales de argumentaţia pe care acesta o desfăşoară plecând de la premisele adoptate. În textul analizat de noi, conceptul propus spre definire este fericirea şi atenţia se focalizează asupra unui anumit aspect al definiţiei, anume cel referitor la posibilitatea de a privi fericirea ca un scop sau ca un mijloc. Definiţia obţinută (fericirea este un scop în sine) depinde în mod direct de structura argumentaţiei: exemplele didactice de la care se pleacă în introducere sau ideea generală pe care se bazează textul filozofic propriu-zis şi definiţiile cuvintelor în relaţie cu care este explicată fericirea prin opoziţie sau prin identificare, toate acestea influenţează modul cum se concepe definiţia fericirii.

Caracteristic demersurilor filozofice este faptul că definiţia conceptelor de bază ale textelor nu constituie un punct de plecare, ci concluzia la care ajunge filozoful. Şi în cazul nostru, definiţia fericirii nu este considerată un dat, ci este privită ca un rezultat obţinut cu ajutorul argumentaţiei. Acest lucru reprezintă şi motivul fundamental pentru care termenii filozofiei nu au definiţii stabile, unice pentru toţi utilizatorii limbajului filozofic: definiţiile acestor termeni sunt obţinute prin intermediul argumentaţiei, iar argumentaţia, aşa cum am precizat la începutul articolului de faţă, depinde de cel care o desfăşoară  şi de cel în faţa căruia este prezentată şi este ca atare strict condiţionată de limbaj şi de situaţia de comunicare. Cu totul altfel stau lucrurile în cazul textelor care utilizează un limbaj demonstrativ, unde demonstraţia este independentă atât de situaţia de comunicare, cât şi de limbaj. În acest caz, termenii de specialitate şi sensurile lor nu sunt produsul subiectivităţii autorilor, ci se constituie într-un fond comun, folosit unitar de toţi utilizatorii limbajului demonstrativ. 

              

 

       Analogia, un exemplu de figură textuală 

a limbajului filozofic

 

Postulăm la începutul acestui studiu că orice încercare de a stabili profilul retoric al unui text trebuie să plece de la ideea existenţei unor figuri textuale care îl structurează din punct de vedere retoric.

Numim figură textuală, acel procedeu retoric manifestat la nivelul unei secvenţe de text care constituie, de obicei, centrul de existenţă pentru alte figuri mai puţin extinse, realizate la nivelul frazei, propoziţiei sau cuvântului. Un studiu adecvat al figurilor nu se mai poate lipsi de o sistematizare a procedeelor retorice textuale, din momentul în care acceptăm că structura şi mecanismul figurilor clasice, inventariate cel puţin de la Aristotel încoace, rămân incomplet înţelese fără aşezarea lor în unitatea textuală mai amplă care le face posibile.

Identificarea şi studierea procedeelor retorice transfrastice este mult uşurată în momentul actual de rezultatele teoriilor şi analizelor pragmalingvistice care permit împărţirea textului în secvenţe de text8. De exemplu, pentru discursul argumentativ există posibilitatea delimitării unei secvenţe argumentative, cu rol de unitate minimală a textului de această natură2. Astfel, orice relaţie între un enunţ-argument şi un enunţ-concluzie va circumscrie cu uşurinţă o unitate argumentativă, la nivelul căreia se va putea determina existenţa unei figuri textuale. Această figură va reprezenta, totodată, şi dominanta retorică a secvenţei de text şi îşi va subsuma toate celelalte figuri realizate la niveluri inferioare.

Punctul nostru de interes îl reprezintă textele filozofice româneşti şi, de aceea, în cele ce urmează, vom căuta să definim şi să descriem un exemplu de figură textuală foarte frecventă în discursul argumentativ, anume, analogia.

Definiţie. Pornim de la exemplul oferit de Aristotel şi preluat de toţi cercetătorii care au studiat analogia: “Aşa cum ochii liliacului [D] sunt orbiţi de lumina zilei [C], tot aşa inteligenţa noastră [B] este orbită de lucrurile cele mai evidente [A]” (Aristotel, Metafizica, 993b).

Definim analogia ca o figură textuală cu patru termeni (A,B,C,D) [lucrurile cele mai evidente, inteligenţa noastră, lumina zilei, ochii liliacului] repartizaţi în două unităţi (tema – A,B; şi fora – C,D), prin care se stabileşte că raportul existent între A şi B [lucrurile cele mai evidente – inteligenţa noastră] este asemănător cu raportul existent între C şi D [lumina zilei – ochii liliacului]9. Formula cea mai generală a acestei figuri este următoarea:

A este pentru B aşa cum (ceea ce) C este pentru D: lucrurile cele mai evidente sunt pentru inteligenţa noastră aşa cum (ceea ce) lumina zilei este pentru ochii liliacului.

Analogia instaurează, deci, o asemănare între două relaţii (relaţia A–B [lucrurile cele mai evidente – inteligenţa noastră], corespunzătoare temei, şi relaţia C–D [lumina zilei – ochii liliacului], corespunzătoare forei). De obicei, fora este mai cunoscută decât tema şi trebuie aleasă astfel încât să clarifice structura temei. Condiţia de bază a existenţei analogiei cere ca termenii temei să aparţină unui domeniu diferit de cel al termenilor forei şi, în acelaşi timp, cele două serii diferite de termeni să se poată susţine reciproc.

Ne vom opri la o primă secvenţă de text care ne va ajuta să exemplificăm cele spuse până aici şi, în egală măsură, să propunem un model de analiză a analogiei în textele filozofice:

,,Prin clasificaţiunea necesară tuturor lucrurilor despre care ne facem o idee, toate cunoştinţele noastre constituiesc un sistem care se poate compara cu un arbore aşezat pe ramurile sale, ca o piramidă pe baza sa.

Obiectele individuale pe care le cunoaştem sau le putem cunoaşte prin percepţiunea directă a simţurilor noastre constituiesc cele de pe urmă rămurele ale arborelui sau baza piramidei; ideile din ce în ce mai generale sub care se grupează cunoştinţele căpătate prin experienţă directă reprezintă ramurile care devin din ce în ce mai puţin numeroase cu cât ne apropiem de trunchiul arborelui; şi, în plus, ideea cea mai generală şi mai abstractă sub care se grupează toate cunoştinţele noastre constituieşte trunchiul arborelui sau vârful piramidei. Să numim acest sistem piramida cunoştinţelor"10.

Redăm în tabelul de mai jos elementele acestei analogii: termenii săi şi relaţiile dintre aceştia:                                                                                   

Tabelul 1

 

TEMA

Relaţia

FORA(1)

 relaţia

FORA(2)

     A                  B

cunoştinţe –  sistem

se poate compara cu

C           D                      ramuri    –   arbore

ca

E        F              baza    piramidă (piramidei)

     A`                           obiectele individuale

constituiesc

C`                             cele de pe urmă rămurele

(sau)

E`       baza piramidei

     A``                                ideile din ce în ce mai generale

reprezintă

C``                     ramurile

     A```                           ideea cea mai generală şi mai abstractă

constituieşte

C```                   trunchiul arborelui

(sau)

E```                  vârful piramidei

 

Formula acestei analogii este următoarea:

A este pentru B precum C este pentru D ca E pentru F, adică:

[Cunoştinţele] constituiesc [un sistem] care se poate compara cu [un arbore] aşezat pe [ramurile sale], ca [o piramidă] (aşezată) pe [baza sa].

După cum reiese din definiţia formulată anterior, analogia reprezintă o asemănare de raporturi, iar elementele ei sunt în egală măsură termenii care o constituie şi relaţiile stabilite între aceştia. În exemplul de mai sus se poate observa existenţa unei duble analogii cu şase termeni (A,B,C,D,E,F) dispuşi în următoarele formule:

1) A este pentru B precum C este pentru D,

2) C este pentru D precum E este pentru F

De remarcat că, elementele A [cunoştinţe], C [ramuri] şi E [baza (piramidei)] sunt detaliate în componentele A´ [obiectele individuale], A´´ [ideile din ce în ce mai generale], A´´´ [ideea cea mai generală şi mai abstractă]; C´ [cele de pe urmă rămurele], C´´ [ramurile], C´´´ [trunchiul arborelui]; E´ [baza (piramidei)], E´´´ [vârful piramidei], fapt pus în evidenţă de tabelul de mai sus.

Relaţiile constitutive ale analogiei se stabilesc între:

– temă şi foră

(A–B)–(C–D): cunoştinţele noastre constituiesc un sistem care se poate compara cu un arbore aşezat pe ramurile sale;

(C–D)–(E–F): un arbore aşezat pe ramurile sale ca o piramidă  pe baza sa,

având în vedere că fora (1) devine la rândul ei temă pentru fora (2);

– termenii temei

  A–B: cunoştinţele noastre constituiesc un sistem;

– termenii forelor

  C–D: un arbore aşezat pe ramurile sale;

   E–F: o piramidă (aşezată) pe baza sa;

– un termen al temei şi câte unul al forelor

A´–C´–E´ “obiectivele individuale constituiesc cele de pe  urmă rămurele sau (constituiesc) baza piramidei

A"–C" – un element E" neexprimat “ideile din ce în ce mai generale reprezintă ramurile

A´´´–C´´´–E´´´ “ideea cea mai generală şi mai abstractă... constituieşte trunchiul arborelui sau (constituieşte) vârful piramidei”.

Rezultatul analogiei este stabilirea relaţiei sistem-piramidă (B–F) prin intermediul termenului D al forei (1) (arbore) şi cu ajutorul raportului A–C–E [cunoştinţe – ramuri – baza piramidei], realizat prin relaţiile termenilor subordonaţi: A´–C´–E´ [obiectele individuale – cele de pe urmă rămurele – baza piramidei]; A´´–C´´ [ideile din ce în ce mai generale – ramurile]; A´´´–C´´´–E´´´ [ideea cea mai generală şi mai abstractă – trunchiul arborelui – vârful piramidei]. Asemănarea de bază pe care o instaurează analogia se exprimă prin metafora piramida cunoştinţelor. La rândul lor, relaţiile A´–C´–E´; A´´´–C´´´–E´´´ reprezintă două metafore cu dublu termen metaforizant (“obiectele individuale... constituiesc cele de pe urmă rămurele sau baza piramidei; “ideea cea mai generală şi mai abstractă... constituieşte trunchiul arborelui sau vârful piramidei), iar relaţia A´´–C´´ apare ca o metaforă simplă (,,ideile din ce în ce mai generale... reprezintă ramurile").

Putem considera că întreaga secvenţă de text este structurată de analogie, elementele acesteia comportându-se ca nuclee ale textului. Termenii A´, A´´, A´´´, C´´ funcţionează fiecare ca regent al unei (unor) propoziţii atributive, polarizând astfel întreaga structură sintactică şi semantică a secvenţei:

– A´ “obiectele individuale pe care le cunoaştem sau le putem cunoaşte prin percepţiunea directă a simţurilor noastre

– A´´ “ideile din ce în ce mai generale sub care se grupează cunoştinţele căpătate prin experienţă directă

– A´´´ ,,ideea cea mai generală şi mai abstractă sub care se grupează toate cunoştinţele noastre"

– C´´ “ramurile care devin din ce în ce mai puţin numeroase”.

Subliniem faptul că termenii temei şi cei ai forelor sunt aleşi din domenii diferite (unul abstract şi două concrete), iar relaţia lor de susţinere mutuală este alimentată de însăşi structura analogiei.

Un alt exemplu de secvenţă de text, a cărei dominantă retorică este figura textuală în discuţie, poate fi următorul:

S-a comparat adeseori activitatea ştiinţifică dintr-o epocă dată cu o piramidă. Să reţinem această comparaţiune şi să vedem locul pe care îl ocupă diferitele categorii ale oamenilor de ştiinţă. La baza piramidei găsim marea mulţime a cercetătorilor anonimi: oameni care fac din ştiinţă o profesiune practică, fără gând să se despartă de credinţele tradiţionale. Inteligenţa acestora se aplică fie prin imitaţiune, fie prin curiozitate naturală. Muncitori modeşti, ei desprind şi lucrează primul material, pe care are să se ridice mai târziu piramida ştiinţei. Dar, curând după dânşii, în număr mai restrâns, deşi destul de mare, urmează o nouă categorie de cercetători. Cu ei anonimatul dispare, tendinţele încep să se precizeze, între cei din noua categorie se stabileşte o nouă temperatură morală deosebită. O vagă credinţă reuneşte activitatea tuturor şi îi îndreaptă pe toţi spre aceeaşi ţintă. Au simpatii şi interese comune, iar mai presus de toate, cu toţii au tendinţa de a se separa de restul mulţimei. Credinţele tradiţionale nu-i mai satisfac, li se par copilăreşti ori nedrepte. Ştiinţa le-a deprins mintea să recunoască şi să evite contradicţiunile, şi ei găsesc realitatea practică plină de contradicţiuni. Realitatea practică trebuie transformată. Un nou ideal îl desparte de credinţele mulţimii: idealul unei lumi mai ferite de contradicţiuni.

Dar, e însă aşa de superficială ştiinţa care intră în patrimoniul acestei categorii de cercetători, că noul ideal nu poate să ia o formă precisă. Acesta rămâne vag şi nebulos, cum sunt şi tendinţele ştiinţifice pe care se reazimă: ideal cu proporţii vaste, având ca bază câteva adevăruri d-abia întrevăzute. Soarta ce-l aşteaptă aminteşte mărimea umbrelor: vaste la răsărit de soare şi mici când soarele a ajuns la zenit (...)

După dânşii, spre vârful piramidei, urmează o nouă pleiadă de cercetători, mai puţin numeroasă, fără îndoială, dar cu mult superioară calitativ. Activităţii acesteia se datoresc progresele făcute de ştiinţă. La ea entuziasmul şi munca fără preget, în mijlocul ei iubirea dezinteresată pentru adevăr şi aspiraţiunile cumpănite pentru viitor. Aci tendinţele vulgare sunt înlăturate şi o atmosferă pură lasă să se întrevază orizonturi mai largi.

Activitatea ştiinţifică, ea însăşi, capătă prin aceşti cercetători o nouă îndrumare. Purificată de tendinţele străine ei, ea se reculege şi dobândeşte conştiinţa unităţii sale. Cu această îndrumare caracterul ei de forţă dizolvantă se pierde. Conştiinţa unităţii este primul germen din care are să se dezvolte mai târziu credinţa într-un nou ideal.

Suntem ajunşi în vârful piramidei (...)

Spre baza piramidei aspiraţiuni prezumţioase şi intransigente; spre vârful ei judecata calmă a omului ce vede departe”11.

Elementele analogiei (termenii săi şi relaţiile dintre aceştia):

Tabelul 2

 

TEMA

relaţia

FORA

          A            B                diferitele categorii – activitatea  ale oamenilor            ştiinţifică                de ştiinţă

                                                                    s-a comparat cu

        C                     D                   (elementele   –   o piramidă piramidei)

A`                                    marea mulţime a cercetătorilor anonimi

                                                       găsim la

C`                                      baza piramidei

A``                                           o nouă categorie de cercetători

                                                urmează

                                                         –

A```                                          o nouă pleiadă de cercetători

                                            urmează

C```                                              spre vârful piramidei

                                        B`                                     activitatea ştiinţifică purificată

                                                   suntem ajunşi în

CIV                                            vârful piramidei

 

Formula figurii:

A este pentru B precum C este pentru D

adică:

[diferitele categorii ale oamenilor de ştiinţă] — [activitatea ştiinţifică] s-a comparat cu [] – [o piramidă]

În acest caz, autorul textului dezvoltă elementele unei analogii deja instituite (“s-a comparat adeseori activitatea ştiinţifică dintr-o epocă dată cu o piramidă”), pornind de la rezultatul ei (relaţia B–D: activitatea ştiinţifică o piramidă) către componentele sale, şi nu invers. Astfel se justifică absenţa unora dintre relaţiile constitutive ale analogiei (relaţia A–B [diferitele categorii ale oamenilor de ştiinţă – activitatea ştiinţifică], în cadrul temei, şi C–D [(elementele piramidei) – o piramidă], în cadrul forei), cât şi neexprimarea termenului C, reconstituit de noi: dispunerea spaţială. Totuşi, absenţa acestuia nu împiedică derivarea termenilor C´,C´´´,CIV subordonaţi elementului C.

Scopul acestei analogii, spre deosebire de exemplul anterior, nu este deducerea relaţiei B–D (aici folosită ca un dat: activitatea ştiinţifică o piramidă), ci deducerea raporturilor între termenii subordonaţi:

– A´–C´: “La baza piramidei găsim marea mulţime a cercetătorilor anonimi”;

– A´´ – un element C´´ neexprimat : “curând după dânşii,... urmează o nouă categorie de cercetători”;

– A´´´–C´´´: “spre vârful piramidei, urmează o nouă pleiadă de cercetători”;

– B´– CIV : “activitatea ştiinţifică... purificată... suntem ajunşi în vârful piramidei

Un rol foarte important atât în stabilirea, cât şi în identificarea acestor relaţii îl au verbele a găsi, a urma şi a ajunge, prin care se exprimă raporturile între termeni şi care ajută la susţinerea ideii de dispunere spaţială.

Această structură retorică, schematizată în tabelul 2, polarizează în jurul termenilor săi întreaga organizare semantică, sintactică şi retorică a textului. După cum se poate observa, termenii analogiei reprezintă veritabili centri ai textului, care grupează toate celelalte construcţii lingvistice şi figuri retorice. Aproape toţi termenii temei acumulează pe lângă ei determinări atributive sau determinări textuale, înlănţuite paratactic:

– A´ “marea mulţime a cercetătorilor anonimi: oameni care fac din ştiinţă o profesiune practică, fără gând să se despartă de credinţele tradiţionale. Inteligenţa acestora se aplică fie prin imitaţiune, fie din curiozitate naturală. Muncitori modeşti, ei desprind şi lucrează primul material, pe care are să se ridice mai târziu piramida ştiinţei”;

– A´´ “o nouă categorie de cercetători. Cu ei anonimatul dispare, tendinţele încep să se precizeze. între cei din noua categorie se stabileşte o nouă temperatură morală deosebită. O vagă credinţă reuneşte activitatea tuturor şi îi îndreaptă pe toţi spre aceeaşi ţintă. Au simpatii şi interese comune; iar mai presus de toate, cu toţii au tendinţa de a se separa de restul mulţimei. Credinţele tradiţionale nu-i mai satisfac, li se par copilăreşti ori nedrepte. Ştiinţa le-a deprins mintea să recunoască şi să evite contradicţiunile, şi ei găsesc realitatea plină de contradicţiuni”;

– A´´´ “o nouă pleiadă de cercetători, mai puţin numeroasă, fără îndoială, dar cu mult superioară calitativ”;

– B´ “activitatea ştiinţifică... purificată de tendinţele străine ei..., se reculege şi dobândeşte conştiinţa unităţei sale”.

Concluzia permisă de dezvoltarea analogiei se exprimă cu ajutorul metaforei piramida ştiinţei (care antrenează doi termeni ai figurii textuale şi care devine posibilă în contextul acesteia) şi prin mijlocirea a două metonimii, direct condiţionate de termenii vehiculaţi în figura textuală: “spre baza piramidei aspiraţiuni prezumţioase şi intransigente; spre vârful ei judecata calmă a omului ce vede departe”. O analiză a structurii semantice a acestor două metonimii va pune în evidenţă faptul că lexemele aspiraţiuni şi judecată reprezintă două valenţe semantice ale termenilor A [diferitele categorii de cercetători], A´, A´´ şi A´´´. În plus, contextul lingvistic al figurilor menţionate constituie o dezvoltare a metaforei piramida ştiinţei.

 

 1 Dicţionarul explicativ al limbii române – DEX –, Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan”, Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996; Mic dicţionar enciclopedic – MDENC –, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986; Dicţionar de filozofie – DF, Bucureşti, Editura Politică, 1978.

2 Cf. Angela Bidu-Vrănceanu, Semantica unor substantive abstracte. Probleme, teorii, analize – II, în prezentul volum, p. 44–59.

3 Cf. L. Tracy, La clé du mystčre: mettre le referent ŕ sa place, în “Langue Française”,
no 113, apud. Angela Bidu-Vrănceanu, op.cit.

4 Conform Jean-Blaise Grize, Logique et langage, Ophrys, 1990.

5 Cf. T. Todorov, Michail Bakhtine: le principe dialogique, suivi de Ecrits du Cercle Bakhtine, Paris, Seuil, 1981.

6 Conform definiţiei din  Jean-Michel Adam, Les textes. Types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue, Editions Nathan, 1992.

7 Vezi nota precedentă.

8 Cf., între alţii, SORIN STATI, Le transphrastique, Paris, PUF, 1990, şi JEAN-MICHEL ADAM, Les textes. Types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue, Paris, Editions Nathan, 1992.

9Această definiţie preia conceptele curente în studiul analogiei şi le păstrează semnificaţiile iniţiale. Vezi, mai ales, CH. PERELMAN şi L. OLBRECHTS-TYTECA, Traité de l'argumentation. La Nouvelle Rhétorique, Paris, PUF, 1958, p. 498–533, şi JEAN-BLAISE GRIZE, Logique et langage, Ophrys, 1990, p. 96–104.

10 V. CONTA, Bazele metafizicii, în vol. Opere filozofice, Bucureşti, Ed. Academiei,
1967, p. 484.

11 C. RĂDULESCU-MOTRU, Rolul social al filosofiei, Bucureşti, Librăria Socec, 1899, p. 150-151.

 

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Angela BIDU-VRANCEANU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003