prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT

 

LEXIC  SPECIALIZAT

ARTELE  PLASTICE

  

0. În afara observaţiilor făcute până acum (vezi PARTEA a IIa–II, PARTEA a IIIa – Probleme generale) privind caracteristicile lexicului specializat (LS) din artele plastice, în cele ce urmează vom urmări, tot din perspectiva specificului acestei terminologii definiţiile alternative. În cazul artelor plastice, existenţa definiţiilor alternative prezintă un interes mai larg datorită deschiderilor culturale ale acestui domeniu, ceea ce sporeşte interesul acestei analize.

Nivelele investigate pentru identificarea definiţiilor alternative sunt reprezentate de: (1) DEX ’96, (2) manuale şcolare – MEP–VI, MEP–IX şi (3) D.Art. Inventarul analizat s-a stabilit pornind de la capitolele privind “culoarea” din manualele citate şi reprezintă termenii de bază în acest domeniu: CULOARE, TON, TENTĂ, DEMI-TENTĂ, NUANŢĂ, MODELEU, VALORAŢIE, VOLUMETRIE (o primă categorie), culori fundamentale : ALB, NEGRU, ALBASTRU, GALBEN, ROŞU ş.a. (a doua categorie), culori strict specializate: VERMILLON, CINABRU, SEPIA ş.a. (a treia categorie).

 

1.1. Termenul CULOARE este definit de DEX la sensul de bază drept “totalitatea radiaţiilor de lumină de diferite frecvenţe pe care le reflectă corpurile şi care creează asupra retinei ochiului o impresie specifică; aspectul colorat al lucrurilor”. Această definiţie nu diferenţiază cei trei factori implicaţi în “culoare”: ochiul, lumina şi suprafaţa obiectelor, prima parte insistând asupra criteriilor din fizică prin care se diferenţiază şi categoriile de culori spectrale. Nu este menţionată aici una dintre accepţiile curente ale termenului “culoare”, care interesează diferite domenii de activitate şi chiar limba comună1 şi anume acela de materie colorantă (pigment, vopsea). Sintagmele specifice înregistrate de DEX, culoare caldă, culoare rece, culoare fundamentală sunt, de asemenea, definite în termenii fizicii (radiaţii luminoase de un anumit tip). Definiţia ştiinţifică (sau pre-ştiinţifică), simplificată şi incompletă, preferată de DEX’96 reprezintă o informaţie parţial accesibilă vorbitorului obişnuit, dar este nerelevantă din perspectiva artelor plastice.

  

1.2. D. Art., într-un articol amplu, depăşind limitele unei definiţii lexicografice, delimitează două sensuri pentru CULOARE: s.1 “senzaţie optică” şi s.2 “senzaţie optică datorată luminii reflectate de suprafaţa corpurilor, caracterizată prin tentă, luminozitate şi saturaţie”, calităţi relevante pentru artele plastice, dar care nu exclud interpretarea unor date din perspectiva altor ştiinţe. Tot sub sensul 1 apar diferite clasificări, cum ar fi  culori primare ( ~ de bază, ~ fundamentale), culori secundare (amestecuri de culori primare), culori terţiare (amestecuri de culori primare şi secundare), culori pigmentare, toate aceste categorii fiind prezentate din perspectiva interesului pentru pictură. Exemplele ilustrative pentru fiecare categorie conţin numeroase compuse: roşu-vermillon, albatru-verzui (cyanic), violet de magenta (necunoscute în limba comună). Se menţionează că amestecul optic al acestor şase culori pigmentarealb, gri foarte deschis, gri închis, precizare care semnalează importanţa în acest domeniu a culorii gri.

S.2, definit drept “materie colorantă folosită pentru pictură, vopsitorie, etc.” conţine o serie de sintagme specifice cu acest sens, unele desemnând şi nume de “culori utilizate numai în artele plastice: culori anorganice (galbenul de crom), ~ austere (sinopia), ~ de cărbune ( negru de ivoriu, negru de fum , ş.a.), ~ de origine animală (carminul, purpura, sepia, etc.)”.

 

   1.3. Manualul de arte plastice de clasa a VI-a (MEP–VI) nu foloseşte termenul CULOARE şi, implicit, nu-l defineşte în nici unul din sensurile înregistrate în lexicografia specializată sau generală. Se operează cu amestecuri acromatice  şi cromatice (titlul cap. I, MEP–VI, pag. 3–7). Pentru amestecurile acromatice se menţionează modul de obţinere a lor din  nonculori (alb, negru) sau “pe o scară valorică de griuri necolorate sau griuri valorice”. Rezultă importanţa culorii gri în LS (griul neutru) faţă de LC. Nu se practică definiţii explicite, termenii îşi precizează sensul prin descriere efectivă; apar unele parafraze între paranteze pentru unii termeni consideraţi necunoscuţi, cum ar fi acromatic (“lipsit de culoare”). În afara descrierii procedeului valoraţiei prin care se obţin griurile valorice, se mai dă o definiţie explicită, în termenii artelor plastice, la sfârşitul capitolului, sub numele Dicţionar (“valoraţia  este procedeul artistic folosit în pictură pentru a crea iluzia volumului şi a spaţiului, prin lumină ţi umbră”, MEP–VI, pag. 7), definiţie specializată, parţial accesibilă nespecialistului (preştiinţifică).

   Se menţionează că amestecurile cromatice se realizează “între culorile (subl.n.) care compun spectrul solar: roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet (MEP-VI, pag. 4). Nu se precizează că “amestecurile cromatice sunt culorile” (termen cunoscut din LC, a cărui relaţie cu LS trebuia delimitată). Este introdus încă un termen cvasi-echivalent – nuanţa, definit la modul general prin procedeul obţinerii: din culorile vecine în spectru se obţin  nuanţele, iar la modul concret, pentru diferite nuanţe sunt specificate combinaţiile, de exemplu roşu + oranj = nuanţe de la roşu la oranj. ş.a. MEP VI, pag. 4)

Termenul CULOARE este folosit explicit în capitolul 3 din MEP–VI, intitulat “Dominanta de culoare” sau “dominanta cromatică” ( pag. 14), dar nici aici nu se precizează interpretarea sensului (în sine sau în raport cu cvasi-sinonimele). Se indică semnificaţiile unor culori prin abstracte ( de exemplu roşu simbolizează2 iubire, putere, pasiune, MEP VI, pag. 16), indicaţii nu foarte uşor de înţeles dacă avem în vedere dificultăţile definirii abstractelor (v. PARTEA a II-a).

   Capitolul mai conţine descrierea tehnicilor de obţinere a culorilor, unde se introduc alţi termeni de specialitate: TON, TENTĂ (tente rupte, MEP VI, pag.4-6), care sunt definite numai ca procedee artistice: tehnica, ton în ton (MEP-VI, pag. 4), ruperea tentei (MEP-VI, pag. 5). O definiţie explicită a termenului de TON drept “calitate a unei culori“ apare numai în paragraful Dicţionar de la sfârşitul capitolului, definiţie prea generală pentru a fi relevantă pentru un elev sau un nespecialist. Descrierile menţionate introduc numeroase compuse, mai specializate chiar decât în D. Art., roşu geraniu, roşu permanent (pag. 4).

Descrierea amestecurilor cromatice în MEP–VI mai pune în evidenţă importanţa în acest domeniu a termenului gri neutru pentru care se menţionează toate posibilităţile de combinare (MEP-VI, pag. 5–6). Tehnicitatea descrierii în acest manual este compensată prin reprezentări vizuale concrete, cum ar fi: roşu + galben + albastru = gri neutru, formulă însoţită de un pătrat colorat gri (MEP–VI, pag. 5, vezi şi la 1.4.).

  

1.3.2. Manualul de arte plastice pentru clasa a IX-a (MEP–IX) utilizează explicit termenul de CULOARE ca nume de capitol. Culoarea este considerată, alături de linie, formă, spaţiu şi textură ca formând morfologia imaginii  (MEP–IX, pag. 28–31). Nici acest manual nu propune însă o definiţie explicită a termenului în lexicul specializat, cu sau fără diferenţiere de sensul termenului în lexicul comun. Sunt descrise cele trei calităţi ale culorii (tenta, tonalitatea şi valoraţia sau valoarea, MEP IX, pag. 28–29) fără precizări în ce priveşte sensul, este indicată sinonimia dintre tentă şi nuanţă sau dintre “griurile cu o anumită tentă” şi demi-tentă ( MEP IX, pag. 28).

TONUL este definit prin raportare la valoraţie  sau  gradaţii valorice (MEP IX, pag. 29). Apar sintagme specifice, cum ar fi tonurile rupte şi sunt introduşi termeni specifici artelor plastice, modeleu şi volumetrie, nedefiniţi sub nici o formă în MEP IX, pag. 30) “pentru a realiza un modeleu, pentru obţinerea volumetriei, culoarea este amestecată cu alb. Modeleul accentuează volumele”.

Rezultă că MEP-IX propune puţine definiţii, introduce sinonimii insuficient diferenţiate atât din perspectiva LC, cât şi din a LS şi, mai ales, lasă nedefiniţi (total sau parţial) termeni strict specifici ca MODELEU, VOLUMETRIE şi chiar TON, TENTĂ, NUANŢĂ, termeni care presupun precizări în definiţie (v. şi la 1.3.4.). Definiţia LS în MEP IX este mai puţin adecvată decât în MEP-VI şi datorită absenţei dicţionarului de la sfârşitul capitolelor.

  

   1.4. Întrucât manualele nu stabilesc cu claritate relaţia dintre CULOARE, TENTĂ, TON, NUANŢĂ, ne vom ocupa în continuare de definirea acestor termeni în dicţionarele generale şi speciale.

  

   1.4.1. TENTA are o definiţie foarte concretă în DEX’96 “amestec de tuş (sau culoare) cu apă, terebentină, etc., folosit pentru a reda nuanţa de culoare dorită; nuanţă a unei culori.” Nu se înţelege din această definiţie că tenta este un aspect important în clasificarea unei culori şi se introduce echivalenţa cu nuanţă. Faţă de imprecizia definiţiei din DEX’96, care nu conţine nici măcar indicarea domeniului, D. Art. pare să precizeze relaţia culoare/tentă. Sensul 1 al termenului TENTĂ este definit drept “caracteristică de bază, definitorie pentru orice culoare (subl.n.), alături de luminozitate şi  saturaţie; indicaţia privind faptul că tenta exprimă chiar numele culorii respective (roşu, galben, oranj, etc.) determină însă un nespecialist să considere (contrar primei părţi a definiţiei) că tentă şi culoare sunt echivalente, cel puţin la nivelul numelor de culori fundamnetale. În acelaşi sens, pot fi interpretate indicaţiile strict ştiinţifice, în termenii fizicii şi ai lungimilor de undă, privind faptul că “tenta este produsă de anumite radiaţii luminoase, care variază de la o culoare la alta”. Se menţionează importanţa suprafeţei obiectelor şi a ochiului în perceperea tonurilor, ceea ce trimite la definirea culorii în
D. Art. (v. la 1.1.) şi creează aceeaşi impresie de cvasisinonimie, care este, de fapt, o relaţie de hiponimie (tonul este subordonat culorii)

   D. Art. mai menţionează pentru TENTĂ şi un al doilea sens, specializat pentru gravură, pentru a desemna “suprafeţe unitare, plate, în special de griuri sau degradeuri de negru”. Delimitarea sensului al doilea al termenului tentă, strict specializat în acelaşi domeniu cu primul reprezintă un caz special de ambiguitate, non-univocitate, non-referenţialitate la nivelul lexicului specializat din artele plastice.

1.4.2. Termenul TON apare în DEX’96 cu o polisemie bogată, grupând în două mari categorii trei-patru sensuri. În prima categorie intră sensuri specializate din muzică, iar în a doua categorie, sensul al doilea aparţine artelor plastice (fără să aibă această marcă diastratică): “grad de luminozitate a unei culori; nuanţă a unei culori”. Definiţia dată plasează termenul TON ca subordonat (hiponim) al CULORII din altă perspectivă decât TENTĂ. Tocmai de aceea derutează indicaţia de la sfârşitul definiţiei lexicografice a lui TON: “nuanţă a unei culori”, informaţie care poate crea unui nespecialist impresia falsă că cei doi termeni sunt sinonimi.

Corectarea interpretării ca sinonime a termenilor TENTĂ şi TON apare în
D. Art. atât la nivelul definiţiei (“treaptă valorică şi, implicit, cromatică sau de saturaţie, prin care poate trece o culoare”), cât şi prin delimitarea explicită a relaţiei dintre TON, TENTĂ şi NUANŢĂ. Se propune interpretarea tonului ca “valoare a tentei”, reprezentată prin gradaţii valorice. Sunt înregistrate numeroase sintagme fixe, în care TON are un sens univoc, precis, non-referenţial: ton cald/ ~ rece, ton pur/ ~ murdar, ton viu/ ~ stins, ton local, fiecare cu definiţii riguroase care exclud sinonimiile. Din păcate, la sfârţitul articolului, D. Art. indică sinonimele lui TON: culoare, tentă, valoare, nuanţă, ceea ce anulează
precizia anterioară, revenindu-se la ambiguitate, nefirească unui lexic specializat.

 

1.4.3. NUANŢĂ este definit de DEX’96 ca “fiecare dintre varietăţile unei culori, determinată de compoziţia sa cromatică”, definiţie strict specializată, care plasează termenul discutat în relaţie de subordonare (hiponimie) faţă de culoare. Se indică apoi un sens subordonat (considerat prin generalizare), pentru care se dă sinonimul culoare. Rezultă astfel că, cel puţin la nivelul lexicului comun, relaţia de hiponimie poate fi neglijată şi se poate ajunge la cvasisinonimii derutante pentru lexicul specializat. Relaţia de subordonare semantică a termenului NUANŢĂ faţă de CULOARE (care face relativă cvasisinonimia) este pusă în evidenţă de definiţia dată de D.Art. (“stare (gradaţie) prin care trece o culoare”).

 

1.5. Discuţiile anterioare au arătat importanţa mai mare în LS decât în LC a termenului gri. Sensul lui strict specializat rezultă din sintagmele fixe în care apare, frecvente în manualele de arte plastice în capitolele fundamentale privind definirea culorii (v. la 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.)

DEX’96 îl defineşte pe GRI numai prin sinonimia cu cenuşiu, iar pentru acesta se dă o definiţie explicită, ştiinţifică, dar fără marcă diastratică, “culoare obţinută  prin suprapunerea în diferite proporţii a culorilor alb şi negru”. Dar investigaţia făcută arată că în artele plastice (manuale) nu se utilizează forma cenuşiu (cum nu se utilizează nici forma portocaliu, preferându-se oranj, pe care DEX îl consideră livresc, nu ştiinţific), ceea ce ar presupune ca definiţia să fie dată sub gri. Celelalte sensuri privesc utilizările în limba comună, ca adjectiv, sau cu sensuri figurate, rezultând  o ambiguitate provocată de piolisemie, care poate afecta ţi termenul cromatic.

Definiţia lui GRI din D. Art. se face în termeni specializaţi,
precizându-se că “cromatismul lipseşte total sau parţial”, că nu este o culoare spectrală şi că este o non-culoare, împreună cu albul şi negrul. Sunt înregistrate numeroase sintagme fixe, strict specializate în artele plastice, în care apare GRI: griuri colorate, griuri neutre. Se indică numele materiilor colorante (pentru care se mai utilizează termenul de pigment), unele devenite şi nume de culoare; în acest caz, se ajunge la confuzia sensurilor de materie colorantă şi de culoare, iar ambiguitatea este sporită de numeroasele sinonime înregistrate, de exemplu gri Davy = gri de ardezie, gri mineral = albastru de cenuşă = albastru de ultramarin (sintagme care se constituie într-un inventar strict specializat). Unele sinonime reprezintă sinonime regionale învechite (gri = linău = reft) mai puţin interesante din perspectiva lexicului specializat ştiinţific.

În ce priveşte termenul cromatic GRI, analiza întreprinsă a evidenţiat existenţa definiţiilor alternative; se grupează, pe de o parte, manualele şi dicţionarul specializat de arte plastice, unde descrierea este detaliată, cu diferite aspecte de tehnicitate şi, pe de altă parte, dicţionarul general (DEX’96), care oferă nesistematic definiţii ştiinţifice limitate, cu caracter foarte general, arareori operative la nivelul artelor plastice.

 

1.6. Unul dintre manualele de arte plastice (MEP IX) operează în analiza culorilor cu termenul MODELEU, pe care nu îl explică. DEX’96 defineşte termenul ca “relief sau impresie de relief, redate într-o sculptură sau într-o pictură”. Absenţa mărcii diastratice este suplinită de indicarea explicită în definiţie a domeniului de utilizare. Definiţia este scurtă şi, la modul general, suficientă pentru un nespecialist.

   D. Art. înregistrează sub MODELEU două sensuri. Primul este descris ca “procedeu de redare a volumului” (fără precizări privind pictura, sculptura); se dau numeroase detalii tehnice şi se corelează definiţia cu alţi termeni specializaţi: culoare locală, modulaţie sau cu alte informaţii (cine a modificat procedeul). Al doilea sens, tot din acelaşi domeniu, este definit mai succint ca “tratarea mai mult sau mai puţin accentuată în redarea planurilor, formelor şi volumelor unei sculpturi”. Din nou se constată polisemia unor termeni strict specializaţi din artele plastice, ceea ce constituie un argument împotriva univocităţii şi monoreferenţialităţii lexicului specializat, calităţi considerate necesare.

 

   2.0. Analiza lexicului specializat din artele plastice a arătat importanţa termenilor cromatici în acest domeniu, utilizaţi şi definiţi în altă manieră decât în lexicul comun. De aceea, în continuare, vom urmări definiţiile alternative ale câtorva nume de culori fundamentale (ALB, ALBASTRU, ş.a., vezi sub 2) şi al unor termeni cromatici necunoscuţi sau nefolosiţi în limba comună ( cum ar fi vermillon, cinabru ş.a., vezi sub 3)

 

2.1. Culorile primare3 (alb, negru, galben, roşu, albastru, verde) sunt definite în DEX’96 în două maniere diferite, după cum sunt adjective sau substantive.

Când sunt substantive, se dă definiţia ştiinţifică din fizică: ALB, “culoare obţinută prin suprapunerea tuturor componentelor luminii zilei”, ALBASTRU, “una dintre culorile fundamentale ale spectrului luminii, situată între verde şi indigo”, VERDE, “una din culorile fundamentale ale spectrului solar, situată între galben şi albastru”4, ş.a.m.d.

Numai pentru unii termeni cromatici, cum ar fi substantivul NEGRU se indică explicit un sens concret (sensul al doilea), definit ca “materie de culoare neagră (I1), vopsea neagră”, sens ilustrat prin sintagme fixe: negru de fum, negru de anilină, negru animal, fiecare descris explicit; la fel, la galben, “substanţă, colorant, pigment care are culoarea descrisă”, pentru care sunt indicate exemplele: galben de cadmiu, galben de crom, galben de zinc. Chiar şi la termenii cromatici pentru care sensul desemnând pigmentul nu este delimitat explicit, sunt înregistrate sintagme reprezentând nume chimice, cum ar fi: alb de zinc (“carbonat bazic de plumb”), alb de titan (pentru unii din aceşti termeni dându-se chiar  sinonimele populare regionale, alb de zinc = zincvais).

Pentru un vorbitor obişnuit, nespecialist, relevanţa informaţiilor ştiinţifice semnalate mai sus este minoră.

Spre deosebire de substantive, adjectivele cromatice sunt definite însă numai ostensiv, prin indicarea obiectelor pentru care culoarea respectivă este caracteristică, informaţii accesibile oricui la nivelul LC, care compensează caracterul abstract al definirii substantivului.

Aşadar, definiţiile numelor de culori din lexicografia generală reunesc tipul ştiinţific (sau preştiinţific) din fizică şi chimie (dar nu şi din artele plastice) şi cel uzual, comun, reprezentând, chiar numai la acest nivel, soluţii alternative, dar incomplete, insuficiente (fiecare în parte şi împreună).

 

   2.2. Definiţiile aceloraşi nume de culori din D. Art. se prezintă ca un studiu amplu, cu informaţii diverse. De exemplu, la ALB, caracterizarea ştiinţifică din punctul de vedere al fizicii include date interesante pentru pictură: “culoarea produsă pe orice suprafaţă care reflectă în întregime lumina. Poate fi compusă din amestecul aditiv al culorilor sau al culorilor pigmentare primare”. Este dată şi caracterizarea din perspectiva strictă a artelor plastice, unde ALB este socotit non-culoare (datorită acromatismului, interpretare total diferită faţă de cea din LC, unde orice culoare se opune alteia). O parte substanţială a articolului ALB este rezervată pigmenţilor albi, enumeraţi, iar unii dintre ei descrişi în detaliu, de exemplu: alb de bariu, “din punct de vedere chimic, obţinut artificial, folosit de la începutul secolului XX. Este un sulfat de bariu precipitat (pur). Are o stabilitate absolută la lumină şi în amestecuri, o bună sicativitate (când e frecat cu ulei). E mult întrebuinţat ca material de umplutură în culorile de pictură (în care poate atinge proporţia de 50%), ca material suport pentru unele culori”. Pentru fiecare dintre numele pigmenţilor se indică numeroase sinonime, considerate din puncte de vedere diferite: locul unde s-au fabricat materia din care e făcut sau locul unde s-a practicat (alb olandez, alb de Clichy, roşu de Flandra, albastru de Voroneţ), denumiri chimice (alb de bariu), modul de producere (alb de marmură, alb din coajă de ou), pictorii care au utilizat-o (roşu Van Dyck). Pentru majoritatea denumirilor de pigmenţi sunt indicate numeroase sinonime, inclusiv cele populare sau regionale, de exemplu: alb de var = psimit (psimit al păretelui), psimit uscat, suliman al păretelui, făioara păretelui, ţaghervais, var de tencuială veche, alb de perete, etc.

 

2.3. În manualele de arte plastice (MEP VI şi IX), culorile fundamentale nu sunt definite individual şi explicit, ci sunt tratate global ca “amestecuri cromatice sau acromatice”. Amestecurile cromatice sunt ilustrate prin pătrate colorate care reprezintă o definiţie ostensivă la modul cel mai concret (MEP–VI, pag. 4). Se operează şi cu amestecuri de culori din aceeaşi familie, de exemplu roşu geraniu, roşu permanent, roşu carmin, etc., care reprezintă denumiri necunoscute sau puţin utilizate în limba comună. Caracterizarea unor culori se face în relaţie cu alte concepte din artele plastice, cum ar fi tenta sau tonul; de exemplu, roşu-violet presupune un ton rece, iar roşu pur, roşu-oranj – tonuri calde.

 

2.4. Cele câteva situaţii prezentate ilustrează caracterul alternativ al definiţiilor culorilor primare, cu precădere manifestate la nivelul manualelor şi dicţionarelor specializate din artele plastice, unde apar criterii de definire proprii sau împrumutate din alte ştiinţe şi chiar un inventar terminologic cu unităţi specifice. Decodarea acestor definiţii de către un vorbitor nespecialist nu poate fi făcută decât parţial, ceea ce susţine interpretarea ca definiţii alternative.

 

3.0. Investigarea textelor specializate din artele plastice pune în evidenţă un număr de termeni cromatici specializaţi (absenţi total sau parţial în limba comună), cum ar fi VERMILLON, SINOPIA, CINABRU, CARMIN, OCRU, de a căror definire ne vom ocupa în continuare.

3.1. VERMILLON este definit în DEX’96 ca “sulfură roţie de mercur sau de antimoniu” şi “culoare fabricată pe baza acestei sulfuri şi întrebuinţată în pictura de ulei”. Definiţia este în mare parte accesibilă şi furnizează explicit sensurile desemnând numele de materie colorantă, culoarea corespunzătoare şi destinaţia ei.

D. Art. defineşte mai întâi culoarea (“roşu intens”, “oranj”), considerând chiar că există o gamă cromatică a vermillon-ului“. Se indică apoi numele chimic sau mineral al materiilor colorante sau modalităţile de preparare (de exemplu, “preparată pe bază de aniline fixate pe miniu de plumb, roşu de crom, etc.). Se apreciază durabilitatea din punctul de vedere al picturii. Şi în acest caz, D. Art. oferă informaţii enciclopedice în sens strict, parţial decodabile de către nespecialist.

 

3.2. CINABRU este definit asemănător cu vermillon în DEX’96 ca pigment şi nu ca termen cromatic: “sulfură naturală de mercur, de culoare roşie, folosită mai ales la prepararea vopselelor”.

D. Art. se referă însă la CINABRU în primul rând ca termen cromatic (“culoare roşie strălucitoare, cu tonuri între stacojiu şi violet”); interpretarea lui CINABRU ca termen cromatic este prezentă şi în tratatele de pictură, unde se arată că este potrivită pentru coloritul carnaţiei sau al figurilor5. D. Art. mai prezintă utilizarea acestei culori în tehnicile de pictură din vechime până azi, identificând varietăţi (vermillon de cadmiu). Caracterizarea ca substanţă chimică este făcută şi ea, amănunţit. Sunt indicate numeroase sinonime, după criterii eterogene: variante populare, regionale sau din alte limbi. Criteriile de considerare a sinonimelor nu corespund interpretării acestei categorii semantice de către lingvistica modernă (la nivelul limbii comune), unde echivalenţa semantică trebuie stabilită la nivelul unei singure variante stilistice a unei limbi.

 

3.3. CARMIN este definit de DEX’96  ca “un colorant roşu, de origine vegetală sau animală, folosit în pictură” şi, “prin extindere, culoarea roşie”.   Într-un singur sens se combină cele trei valori cu care pot fi utilizaţi termenii cromatici înregistraţi sub 3.

D. Art. defineşte termenul CARMIN în primul rând ca o culoare de “un roşu-vişiniu intens”, despre care se spune cum şi de unde este obţinută. Se dau informaţiile detaliate privind manierele de utilizare concretă în pictură. Se apreciază că termenul carmin desemnează o serie de culori diferite ca tentă, natură, mod de fabricaţie şi destinaţie în funcţie de coloranţii utilizaţi (de exemplu, carmin de purpură, carmin galben, carmin permanent, carmin olandez, ş.a.), toţi reprezentând termeni necunoscuţi în LC.

Definiţia specializată este în mare parte accesibilă, dar diferă de cea din dicţionarul general mai ales prin cantitatea şi varietatea informaţiilor.

 

3.4. Pentru OCRU, DEX’96 indică trei sensuri explicit delimitate: “varietate de argilă, de culoare galbenă, roşie-brună, etc.”, “formată din hidroxizi de fier şi folosită ca pigment“; al 2-lea sens desemnează “vopseaua preparată din ocru”, iar sensul al 3-lea, folosit şi ca adjectiv, desemnează “culoarea galbenă brună”.

D. Art. începe tot cu specificarea utilizării cromatice “nume generic al unei familii de culori extrase din zăcăminte naturale”. Spre deosebire de ceilalţi termeni analizaţi sub 3, pentru OCRU se dă o caracterizare în termenii artelor plastice: “se prezintă în tente rupte, de la galben deschis, oranj, roşu, brun, spre roz, etc.”, având anumite calităţi: “are o mare putere de acoperire, este foarte rezistent la lumină, utilizat în toate tehnicile picturii şi în frescă”. Este prezentă şi definiţia chimică strict ştiinţifică. Se indică numeroase varietăţi reprezentând fie pigmenţi (ocru brun), fie culori (ocru auriu). Pentru toate valorile sunt înregistrate numeroase sinonime.

Diferenţele dintre definţia uzuală şi cea specializată privesc cantitatea informaţiilor, sporită la cele din urmă, chiar dacă se păstrează o relativă accesibilitate.

 

3.5. Un termen cromatic cu uz limitat la artele plastice este SINOPIA, termen pe care DEX’96 nu-l înregistrează, ca o dovadă în favoarea acestei interpretări. D. Art. dă două sensuri specializate pentru acest termen: primul sens desemnează numele materiei colorante (“pământ roşu, bogat în oxid de fier”), caracterizată în funcţie de momentele, locurile şi manierele utilizării în artele plastice. Sensul al doilea al termenului SINOPIA este definit ca “desenul executat cu ajutorul pigmentului respectiv (v. sensul 1)”. Se constată că nu este menţionat explicit sensul cromatic, prezent în tratatele de pictură (“roşul este o culoare naturală şi poartă denumirea sinopia sau porfir”, Cenninni, pag. 58). Abordarea enciclopedică a unui termen strict specializat este totuşi accesibilă nespecialistului, dar nu se pune problema definiţiilor alternative, dat fiind că termenul este înregistrat numai în dicţionarele şi textele specializate.

 

4.0. Analiza întreprinsă interesează ca modalitate de a stabili caracteristicile LS din artele plastice din perspectivă lingvistică.

 

4.1. S-a pornit de la premisa că, deşi foarte precisă ca terminologie, LS din acest domeniu dă impresia de accesibilitate, mai ales datorită manierei echivoce, aproximative în care sunt trataţi termenii în dicţionarele generale sau în relaţia cu LC. Definiţiile din DEX’96 nu au marcă diastratică pentru artele plastice şi nu o recuperează decât izolat prin indicarea domeniului în definiţia sensului. Atunci când LS al artelor plastice prezintă tangenţe sau interferenţe cu alte lexicuri  specializate, DEX preferă definiţiile acestor domenii, ignorând complet sau parţial sensul domeniului studiat aici. În numeroase cazuri, definiţia care interesează artele plastice utilizează elemente arbitrare, imprecise, ceea ce duce la confuzii în interpretarea sensului şi creează impresia (menţionată) de falsă accesibilitate a acestei terminologii.

O explicaţie sau justificare a insuficientei delimitări şi individualizări a LS din artele plastice contribuie şi faptul că lucrările care o pot impune
(D. Art., manuale şcolare – de gimnaziu sau liceu) sunt recente (1995, 1996).

 

4.2. Analiza întreprinsă a pus în evidenţă faptul că artele plastice dispun de un LS în primul rând la nivelul inventarului de termeni (numeroşi termeni compuşi, parţial sau total necunoscuţi nespecialiştilor) şi numeroase sintagme fixe, situaţii în care sensul este precis, univoc, monoreferenţial, cerinţă a unui LS. În al doilea rând, definiţiile sensului date LS din artele plastice  se fac dintr-o perspectivă specializată proprie (cel puţin parţial diferită de cea a altor terminologii în care se constată interferenţe), într-un cod relativ închis, în care numai unele elemente sunt accesibile nespecialiştilor. La impresia de deschidere a codului acestei terminologii contribuie faptul că D. Art. nu se prezintă în structura articolelor ca un dicţionar special strict, dând definiţii ample, diverse, complexe, eterogene, în care o parte din informaţii (localizare, datare, utilizare) par accesibile. Articolele din D. Art. sunt mici enciclopedii (definiţiile sunt, deci, mai mult decât enciclopedice), iar o parte din elementele definirii (descrierii) (care sunt specializate) sunt, în mod obişnuit, operative.

 

4.3. Manualele de arte plastice (MEP–VI, şi IX) se remarcă prin tehnicitatea strict specifică domeniului manifestată în inventarul terminologic (denumiri simple şi compuse) şi în definiţiile sau descrierea sensurilor propuse. În mod paradoxal, tehnicitatea este sporită în MEP VI, care este foarte precis în definiţii, unele date de două ori (în text şi într-un “dicţionar” de la sfârşitul capitolelor); se remarcă pozitiv faptul că lexicul specializat este integral definit, fără omiterea sau neglijarea unor definiţii, cum se întâmplă în MEP–1X. Tot MEP–IX propune definiţii ostensive în sens strict (ilustraţii vizuale), care însoţesc celelalte maniere de explicare a sensului.

 

4.4. Din punct de vedere lingvistic, se remarcă manifestarea specifică a unor relaţii semantice în LS al artelor plastice. Este preponderent prezentă relaţia de hiponimie (subordonarea unor hiponime precum  ton, nuanţă, tentă faţă de hiperonimul culoare), care duce la frecventa înregistrare de cvasisinonime, chiar în D. Art. În acest caz fiind vorba numai de cvasisinonimie, manifestată chiar la nivelul unor termeni fundamentali, se creează o ambiguitate nejustificată la nivelul LS, care sporeşte în măsura în care termenii respectivi sunt utilizaţi şi în LC.

Una din caracteristicile LS din artele plastice este frecvenţa sinonimiei, înregistrată chiar în textele specializate. Sinonimele sunt considerate după criterii diferite, eterogene, unele neacceptate de lingvistică (termeni populari, regionali sau chiar corespondenţi din alte limbi, alături de echivalentele din alte LS, cum ar fi chimia, fizica, mineralogia).

Sinonimia este o relaţie semantică pe care LS în sensul strict (de exemplu matematica) o exclude categoric, iar prezenţa ei masivă în artele plastice exprimă o caracteristică particulară a acestei terminologii. Aici, sinonimia are menirea de a clarifica tipurile de substanţe folosite în pictură (în cazul culorilor, de exemplu) şi termenii variaţi care par că definesc aceeaşi culoare, sunt de fapt accesibili numai specialiştilor, capabili a înţelege diferenţele dintre termenii care par sinonimi unor nespecialişti. Astfel, chiar dacă un cititor obiţnuit crede că înţelege un termen de tipul alb Van Dyck  sau albastru de Prusia, el nu poate lega acest nume de referentul său, şi va înţelege doar latura generală a termenului (un fel de alb, un fel de albastru); în schimb, pentru specialist, diferenţele dintre aceşti termeni sunt relevante.

În câteva dintre exemplele analizate (de exemplu tentă, modeleu, sinopia), s-a înregistrat polisemia, toate sensurile aparţinând aceluiaşi LS. Acesta este, de asemenea, un factor de ambiguitate, respins din principiu în lexicurile specializate.

  

4.5. În măsura în care dicţionarele generale nu tratează ca strict specializat lexicul din artele plastice nici în cele mai precise situaţii, definiţiile oferite de acestea nu sunt nici măcar preştiinţifice, fiind aproximative şi imprecise din multe puncte de vedere. Oricum, în cazul LS din artele plastice, se poate afirma  categoric că DEX’96 nu preia definiţiile specializate (ca în cazul altor terminologii, ca de exemplu cea medicală). DEX operează o selecţie din definiţia specializată,
oprindu-se de multe ori asupra unui aspect pe care nespecialistul nu-l poate utiliza sau care se dovedeşte redundant: de exemplu, definiţia preluată din fizică pentru culoare este inutilizabilă şi nu aduce o informaţie accesibilă, iar definirea unei substanţe colorante în termeni exclusiv chimici, cu menţiunea colorant utilizat în vopsitorie, nu aduce nici ea o informaţie utilă.

Textele specializate în schimb (dicţionare, manuale) propun definiţii de tehnicitate inegală, relevante şi accesibile în grade diferite nespecialiţtilor. În aceste condiţii, ele se constituie ca definiţii alternative, în unele cazuri chiar la nivelul dicţionarului specializat  faţă de manuale. O mai adecvată omologare a lor, ar avea consecinţe pozitive asupra impunerii LS din acest domeniu, care
s-ar putea reflecta şi în ediţiile viitoare ale dicţionarelor generale.

 


1 În ce priveste analiza lingvistică a numelor de culori în limba comună, vezi A. Bidu-Vrănceanu (1976) p 71–78, 83–125, şi (1986) p 154–172.

2 Pentru valorile simbolice ale culorilor în diferite limbi (analiza semiotică), vezi
E. Arcaini (1990) şi A. Bidu-Vrănceanu (1992).

3 Vezi analiza lingvistică la A. Bidu-Vrănceanu (1976) pag. 59–68 şi 1986, p 154–172.

4 Spre deosebire de dictionarele altor limbi, DEX’96 nu indică lungimile de undă caracteristice culorilor fundamentale, v. Bidu-Vrănceanu (1976), pag. 71–75.

5 Cennino Cenninni, Tratat de pictură, Bucuresti, Meridiane, 1977, prefaţă de V. I. Stoichită, trad., note, indice de N. Al. Toscani, pag. 59.

 
 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Angela BIDU-VRANCEANU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003