CURS  DE  INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,
Dr.  ing.  IOAN  STRĂINESCU


           

            1. LIMBAJELE  DE  COMUNICARE

 

Majoritatea oamenilor de ştiinţă: lingvişti, filozofi, logicieni, specialişti în informatică şi cibernetică, admit că principala funcţie a limbii o reprezintă comunicarea şi deci transmiterea de informaţii dar odată cu acestea sunt transmise şi diferite cunoştinţe. Limbajul natural a fost izvorul din care s-au născut  limbajele: literar, istoric, poetic, filozofic, logic, ştiinţific şi în final limbajele formalizate şi convenţionale şi respectiv limbajele utilizate la programarea calculatoarelor.  

       

1.1.    Informaţie  şi  limbaj                       

Savanţii acceptă în prezent ideea că informaţia este o un concept primar, care  poate fi transmisă cu un minim de energie, dar cantitatea de informaţie nu depinde de valoarea acestui minim. Teoria informaţiei în prezent este considerată ca un domeniu de sine stătător, cu toate că  are o istorie  relativ scurtă.

In anul 1838 savantul francez A. M. Ampère a introdus termenul de cibernetică şi în 1868 Maxwell a prezentat principiul unui dispozitiv cu feedback şi tot el în 1871 a legat noţiunea de informaţie cu noţiunea energetică de entropie.  

L. Boltzmann în 1877, a stabilit pentru entropia energetică formula:

                                   n                            

                         S= -k S pi * log pi                                                      (1.1)

                                    i=1 

unde :

k – este constanta lui Boltzmann;

pi -    este probabilitatea ca sistemul să se afle în starea i, 1 < i < n;

Sub forma  dată de Boltzmann, entropia exprimă gradul de dezordine al sistemului fizic.

In 1948 apar două lucrări de bază în acest domeniu:

-     SHANNON, C.E. A mathematical theory of comunication. Bell System Technical Journal;

-     WIENER, N,. Cybernetics. Herman, Paris.  

Formula entropiei pentru informaţie conform lui Shannon, este asemănătoare cu relaţia (1.1).

 

         1.2.    Limbajul natural                 

Pentru a transmite o cantitate de informaţie în condiţii optime, semnalul trebuie să fie organizat după anumite principii. Practica transmiterii informaţiei este cea care impune măsuri suplimentare de redundanţă, care să limiteze perturbaţiile date de sursele de zgomote.

In plus apar intonaţiile, apoi la operele literare metafore, comparaţii, sinonime, etc, care duc la o transmitere specială a informaţiei.

Limbajul natural este unul mai direct, mai expresiv, mai plastic, mai concret, dar în acelaşi timp mai confuz, mai particular, mai intuitiv.                      

Din această cauză, limbajul natural nu poate fi înţeles până în prezent de calculator. In prezent se fac cercetări pentru   cunoaşterea cuvintelor cele mai uzuale transmise oral sau în scris ( transmise prin scanare sau microfonie, nu cele transmise normal prin tastatura calculatorului), de către calculator.    

 

1.3. Limbajul filozofic              

Cugetarea  filozofică reprezintă şi ea o experienţă umană, dar având o altă optică. Experienţa filozofică se orientează pe alte căi şi anume caută cauza reală a lucrurilor şi căutând explicaţii complete şi fundamentale. O întrebare care a frământat filozofii de-a lungul timpului, a fost determinarea cauzei tuturor lucrurilor din univers şi geneza acestora. Limbajul filozofic este aparent natural, dar în realitate este unul criptic în care parabola, supoziţia şi simbolul joacă un rol decisiv. Pe parcurs, mai ales în ultimul secol, limbajul filozofic s-a orientat  în mare parte spre un limbaj logic.  Cu toate acestea nici acest limbaj nu poate fi folosit în discuţia cu calculatorul sau pentru transmiterea unor comenzi  de programare.  

 

1.4.    Limbajul clasic al logicii                     

Crearea unui limbaj abstract a fost necesar după ce s-a constatat că limbajul natural are practic probleme în  transmiterea şi analiza noţiunilor din domeniul  cunoaşterii ştiinţifice. Aceasta deoarece în limbajul natural cuvintele exprimă anumite obiecte şi stări, dar în limbajul ştiinţific se  lucrează şi cu noţiuni. 

Astfel noţiunea poartă ca semnificaţie, un conţinut nu al indivizilor unei clase, ci al clasei formate dintr-o mulţime de indivizi. Câtă vreme cuvântul exprimă obiecte sau stări, este cuvânt, când exprimă clase de obiecte, devine noţiune.

Prin judecăţi şi silogisme, limbajul logic suplineşte aptitudinea limbajului natural de a  exprima adecvat  formele dinamice ale realităţii.  Judecata în limbajul logic este o aserţiune la modul indicativ, apoi judecata logică este o expresie a timpului prezent şi în fine judecata logică a devenit expresia unei simple relaţii de apartenenţă a predicatului la subiect, apartenenţă modificată pe parcurs prin raportul de existentă.

Judecata logică clasică permite doar exprimarea indicativului prezent, a relaţiei de apartenenţă sau existenţă, afirmaţia sau negaţia, apoi totalitatea, parţialitatea şi singularitatea raporturilor dintre subiect şi predicat, la forma impersonală.

                        

1.5.  Limbajul ştiinţific                   

Limbajul ştiinţific este un limbaj obiectiv, impersonal, atemporal, aspaţial şi amodal. El descrie fapte şi relaţii între acestea, delimitând cu precizie  obiectele fizice de cele logice şi faptele certe de cele incerte.

Apoi, limbajul ştiinţific este sobru în descrieri, schematic în demonstraţii, tinde să se matematizeze, mai ales în ultimele decenii când o mare parte din gândirea de rutină a fost transferată calculatoarelor.

Limbajul logico-matematic este unul abstract, folosind o gamă largă de relaţii şi renunţând la noţiuni, din pricina conţinutului lor ontologic. Noţiunea logico-matematică a devenit un simbol al oricărui obiect.

 

1.6.  Transferul de informaţie în sistemele axiomatice             

Ştiinţa începând cu Aristotel, are trei părţi distincte: cunoaştere, exprimare şi demonstraţie.

O teorie axiomatică, conform principiilor date de metateorie, are următoarea structură:

·      Partea axiomatică:

-     termeni primitivi, acceptaţi convenţional;

-     propoziţii primitive (axiome), acceptate convenţional;

-     reguli de derivare.

·      Partea derivativă:

-     pentru termeni (reguli de definiţie);

-     pentru propoziţii numite şi teoreme (reguli de deducţie).

 

Axiomele trebuie să satisfacă condiţiile:

·      să fie necontradictorii;

·      să fie suficiente.

 

Axiomatica aristotelică, dominantă până la sfârşitul secolului trecut, se garanta singură, fiindcă avea garanţia din afară ei (garanţie obţinută în urma multor observaţii). Axiomatica contemporană, trebuie să se garanteze singură, dar această fundamentare nu este în general uşoară.                    

In multe sisteme axiomatice moderne, axiomele şi deci şi
teoremele nu sunt expresia unor adevăruri reale, ci doar a unor situaţii convenţionale care se găsesc într-o strictă şi riguroasă dependentă fată de axiomele date, prin intermediul unor reguli de deducţie stabilite.

In sistemele axiomatice moderne, transferul de informaţie se face respectând doar corespondenţa dintre mecanismul de gândire  şi regulile impuse pentru desfăşurarea lui corectă. Dacă gândirea se desfăşoară mecanic în conformitate strictă cu regulile care o comandă în sistemul respectiv, sistemul devine un transmiţător de informaţii.

Cu toate acestea, de multe ori anumite algebre elaborate de savanţi cu timpul au găsit şi aplicaţii practice. De exemplu: algebra Fuzzi, algebra cataclismelor, etc.

 

1.7.    Limbajele de programare                 

Din punct de vedere semiotic, majoritatea specialiştilor susţin că unele dintre limbajele de programare  sunt mai apropiate de cele logice, pe când altele mai apropiate de cele naturale.

Cronologic, limbajul în cod maşină, a fost primul limbaj de programare utilizat. Pornindu-se de la descrierea semantică a algoritmului, programul cuprinde un sir finit de instrucţiuni, redactate sub forma unor secvenţe cu caractere binare.  Aceasta comportă un efort foarte mare din partea programatorilor, şi în prezent este utilizată doar la programarea unor microprocesoare pentru automatele simple.

Astăzi,  o mare parte din etapele necesare în programarea în limbajul maşină au fost transferate calculatorului, prin crearea unor tipuri de limbaje de programare. Aceste limbaje sunt recunoscute de calculator care este utilat cu anumite programe în acest sens, denumite compilatoare, care le  transformă în limbaj maşină.

In ultimii 40 de ani, au fost realizate un număr impresionat de limbaje de programare printre care putem enumera:

·      ALGOL – un limbaj algoritmic, în care se dau o serie de reguli de formare a construcţiilor corecte, definiţiile semnificaţiilor care se atribuie acestor construcţii şi definiţiile privind întrebuinţările posibile. Acest limbaj a fost mult folosit în universităţi;

·       FORTRAN – un limbaj universal, unul din cele mai folosite limbaje în anii 70. In acest limbaj există facilităţi în realizarea ciclărilor;

·      COBOL – limbaj folosit pentru manipularea de date, operaţii contabile;

·      BASIC – un limbaj folosit de masa mare a utilizatorilor, nespecialişti în programare. Este utilizat în primul rând de ingineri pentru programe simple, care utilizează anumite formule inginereşti;

·      APL – primul limbaj utilizat de cercetătorii ştiinţifici;

·      PROLOG – limbaj folosit pentru programe expert din diferite domenii: medicină ( pentru diagnostic şi recomandări tratament), geologie, procese tehnologice, etc.;

·      C++ – limbaj orientat pe obiecte ce asigura stocarea datelor din realitate, instrumente de programare şi de modelare a unor situaţii din lumea reala

·      JAVA – este un limbaj modern, orientat spre obiecte şi este  utilizat pentru paginile Web, fiind bine protejat împotriva viruşilor.

 


 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ioan STRAINESCU; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002

 

HOME