Adina Berciu-Drăghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

SIGILIOGRAFIA

 

 

Sigilografia sau sfragistica este ştiinţa auxiliară care se ocupă cu studierea sigiliilor sub toate aspectele. Numele provine de la termenul grecesc sfragis şi de la cel latin sigillium, i, care înseamnă sigiliu sau pecete[1].

În practica curentă, sigiliul desemnează amprenta (impresiunea, imprenta) rămasă pe un material determinat în urma aplicării matricei sigiliare[2] (a tiparului).

Matricea sigiliară sau tiparul reprezintă aşadar obiectul gravat, confecţionat, dintr-un material rezistent şi care serveşte la realizarea amprentei sigiliare.

În mod curent se foloseşte însă termenul de sigiliu, atât pentru desemnarea matricei cât şi a amprentei sigiliare.

Sigilografia are drept obiect de cercetare, atât matricele, cât şi impresiunile sigiliare care sunt studiate din toate punctele de vedere: istoric, artistic, tehnic, diplomatic. Tot această ştiinţă se ocupă şi de modalităţile de aplicare ale sigiliului, de depistarea falsurilor sigiliare precum şi de conservarea şi restaurarea lor.

Preocupările referitoare la această disciplină apar în Evul Mediu, când în cancelariile puterii centrale se cerceta autenticitatea actelor, prilej cu care se verificau şi semnăturile şi obiectele cu care se efectua sigilarea. Se integra aşadar altei discipline auxiliare a istoriei, diplomatica. Astfel, în lucrarea sa, De re diplomatica, libri VI (1681) Jean Mabillon (1636 - 1707), întemeietorul diplomaticii, prezenta şi importanţa sigiliilor pentru validarea actelor.

În secolul XVIII preocupările s-au intensificat, începând să apară numeroase albume sigilografice, realizate de către colecţionari pasionaţi, în care erau reproduse diverse sigilii.

Fondatorul sigilografiei ca ştiinţă este socotit J. S. Heineccius (Heineck), cu lucrarea sa De veteribus Germanorum aliarumque nationum sigilis, Frankfurt - Leipzig, 1709. După apariţia lucrării, sigilografia a devenit un domeniu curent de cercetare. În secolul XIX şi la începutul secolului XX au apărut şi o serie de manuale aflate în uz şi astăzi ale lui Theodor Ilgen, Joseph Roman, Wilhelm Ewald.

Peceţile au început să fie studiate de istoriografia transilvană la sfârşitul secolului al XVIII, remarcându-se istoricul Iosif Benko cu lucrarea Transilvania (Viena, 1778), care trebuia să cuprindă studii de sigiliu, în partea a doua. Cu toată strădania autorului şi solicitarea autorităţilor, lucrarea nu a putut fi tipărită, dar ea a dat un serios impuls în vederea culegerii de materiale sigilogragice. În deceniul doi al secolului XIX s-a iniţiat o acţiune oficială pentru completarea colecţiei de steme şi peceţi a moştenitorului tronului imperial[3]. În secolul al XIX-lea primul care semnala forurilor administrative că sigiliile trebuiesc păstrate în arhive a fost Gheorghe Asachi (1788 - 1869), care, posedând cunoştinţe de heraldică, a înţeles şi a preţuit în mod deosebit sigiliile.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a început campania de valorificare a acestor izvoare prin expoziţii sigiliografice. Tot acum s-a reorganizat şi colecţia de sigilii pe care o deţineau Arhivele Statului din Bucureşti şi Iaşi[4].

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor preocupările pentru sigilografie s-au accentuat. Acum au apărut studii informative şi descriptive asupra sigiliilor româneşti, precum şi unele studii de sinteză semnate de Ioan Bogdan (1864 - 1919), V. A. Urechia (1834 - 1901), B. P. Haşdeu (1838 - 1907), D. A. Sturdza (1833 - 1914), C. Moisil (1876 - 1958)[5]. Remarcăm activitatea lui V. A. Urechia, care cu studiul Schiţe de sigilografie românească (1891) are meritul de a fi deschis şirul preocupărilor pentru sigiliile cu stema unită a Moldovei şi Ţării Româneşti şi de a fi introdus şi la Universitatea din Bucureşti noţiuni de sigilografie[6]. Remarcăm de asemenea şi activitatea lui Constantin Moisil[7], întemeietorul ştiinţei moderne care a avut preocupări deosebite şi în domeniul acesta, văzând în sigilografie pe ,,sora numismaticii…. Contribuţia sa la dezvoltarea studiilor de siliografie s-a făcut simţită din anul 1921 de când a început să publice o serie de articole şi lucrări[8].

De la mijlocul secolului XX şi până în prezent şcoala sigilografică românească a făcut progrese însemnate, fiind prezentă şi la majoritatea congreselor internaţionale. S-au remarcat studiile şi lucrările istoricilor: P. V. Năsturel, Aurelian Sacerdoţeanu, (1904 - 1976), Emil Vârtosu (1902 - 1977), Jean N. Mănescu (1927 - 1994), Dumitru Ciurea (n. 1914), Sigismund Jako (n. 1916), Maria Dogaru (n. 1934).

Practica folosirii sigiliilor de către autorităţi şi particulari se întâlneşte prima oară în antichitate. În această perioadă se foloseau drept matrice inelele şi pietrele gravate (camee şi geme) şi care vor deveni în secolul XVI deosebit de căutate.

Introducerea, folosirea şi răspândirea sigiliului au izvorât din necesitatea autentificării actelor, deci a fost folosit în prima etapă ca o dovadă de autenticitate şi integritate. Sigiliul intact garanta autenticitatea scrisorilor şi a diferitelor obiecte expediate. Cu acelaşi scop s-au folosit şi în Evul Mediu, dar acum sigiliul reprezenta şi un semn al demnităţii (al rangului şi al slujbei) celui care a efectuat sigilarea.

Tot în această perioadă, în Bizanţ şi în apusul Europei, sigiliul de pe acte se foloseşte şi ca semn de validare a actelor, de întărire a conţinutului lor[9]. Prin imaginea ce o avea gravată pe el, sigiliul îl reprezenta pe posesorul lui, încât prezentarea lui în faţa unei autorităţi echivala cu prezenţa persoanei care-l deţinea. Era folosit astfel drept mărturie. Deţinătorul sau deţinătorii sigiliului unei alte persoane nu numai că prin el reprezentau pe posesor şi îşi autentificau spusele, dar erau şi ocrotiţi de el. Deci era folosit şi în sensul unor scrisori de ocrotire[10].

Întrebuinţat de suverani, sigiliul a trecut repede în uzul curent al seniorilor laici şi ai clericilor (sec. XI). Astfel, din secolul XII, el era folosit de toţi în toate situaţiile, atât laice, cât şi ecleziastice, generalizându-se în secolul XIII.

O altă problemă importantă care constituie obiect de cercetare sigilografică, o reprezintă categoriile de sigilii şi reprezentările de pe ele.

Matricea se confecţiona de către gravori, de obicei din materiale dure: aur, argint, bronz, aramă, plumb, piatră (obişnuită, semipreţioasă). Materialul din care se executa tiparul era determinat de rangul ierarhic şi de starea materială a purtătorului. Pe matrice imaginea se grava în adăncime, scobit, pentru ca amprenta sigiliară să iasă în relief când se întrebuinţa la sigilare tuş, cerneală sau negru de fum.

De obicei, tiparul se monta la capătul unui suport sau în caseta unui inel, în cazul sigiliilor inelare.

Sigiliile puteau fi: rotunde, ovale, oval culcat, în formă de suveică orizontală, piriforme (în formă de pară), migdalate sau codate, scut ascuţit jos, scut rotunjit sus, de inimă întoarsă, triunghi cu vârful în jos, pătrat, dreptunghi, dreptunghi rotunjit, pentagon, hexagon, octogon, trilobate, quadrilobate. Nu existau reguli de folosire a sigiliilor după formele lor, dar cele mai întrebuinţate erau cele rotunde şi apoi cele ovale.

Sub aspectul dimensiunii, aceasta a crescut în timp, din Antichitate spre Evul Mediu şi epoca modernă. Astfel, de la sigiliul inelar cu diametrul de 5 mm, se va ajunge la 200 mm şi apoi la 150 mm.

Tiparul se putea imprima în metal, ceară, tuş, fum şi cerneală.

În primul caz, când numai tiparul este metal, ci şi materialul (provizoriu), se numeau bule (lat. bulla, ae = băşică, bombiţă de aur sau de metal) fiindcă rezultau în urma prinderii unui bulgăre de metal, ce avea trecut prin el un şnur, între două matrice. Metalul putea fi (bule de aur), argint (bule de argint), plumb (bule de plumb). Ultima gravare prin ciocănire cu dalta. Bulele se aplicau întotdeauna la documente prin atârnare. Cele mai des folosite în cancelariile europene au fost bulele de plumb; cele din aur şi argint s-au întrebuinţat mai rar, mai ales la acte de o însemnătate juridică deosebită. De la bizantini obiceiul s-a răspăndit şi în Rusia, Bulgaria, Serbia. În Ţara Românească şi Moldova ele au început să fie folosite din secolul al XVI-lea.

După maniera de execuţie, Constantin Moisil a împărţit bulele de aur în două categorii: a) masive - formate din bulgări masivi, rotunzi, de aur prin mijlocul cărora trece şnurul cu care se atârnau de acte, şi b) lamelare, alcătuite din două plăci de metal rotunde, sudate între ele, prevăzute cu trei găuri prin care trece şnurul, iar ornamentele şi tipurile sigiliare sunt executate în relief[11].

Întrebuinţarea cea mai mare au avut-o sigiliile imprimate în ceară naturală şi ceară colorată. Se foloseau fie atârnate la acte, fie aplicate pe ele. Ceara de albine era amestecată cu o substanţă răşinoasă, cu praf de cretă fină, ceea ce îi sporea rezistenţa şi îi dădea o culoare alburie. Ceara naturală avea culoare gălbuie, iar în cazul introducerii unor substanţe devenea: roşie, verde, neagră. Culoarea albă se obţinea în urma unor topiri şi decantări repetate[12]. Ceara roşie a fost folosită de suverani şi papalitate, cea albă şi verde de nobilime şi clerul superior, cea neagră de clerul inferior şi de ordinele militaro-religioase şi chiar de persoane particulare.

În cazul în care sigiliile se atârnau de act, se realiza un căuş (cuib, turtă) protector, tot din ceară, circular, în care se introducea materia pe care urma să se aplice matricea sigilară. Acest căuş avea o cavitate plană la fund care se zgârâia pentru o mai bună aderenţă a cerii ce urma să se toarne (Planşa 10).

Pe materia actului se imprimau sigiliile în tuş, fum (numai negru) şi în cerneală, care putea fi: roşie, neagră, brună, verde, albastră, galbenă.

După felul cum se foloseau, sigiliile puteau fi atârnate, aplicate, timbrate.

Atârnarea se realiza în mai multe feluri. Se făceau două perforări sau tăieturi în partea de jos a actului prin care se treceau capetele unui şnur care apoi se împleteau sub act şi se fixau în bulă. Şnurul putea fi din in, cânepă, mătase, lână, de o singură culoare sau mai multe. În cazul sigiliilor atârnate, acestea se puteau atârna şi cu ajutorul unor cureluşe (ţăncuşe) trecute prin tăieturile de la baza actului, fie se îndoia pergamentul în partea de jos (se făcea plicatura), se făcea incizia prin ambele foi, se trecea şnurul sau ţăncuşa care se prindea ulterior de ceară. În cazul atârnării mai multor sigilii la un act, aceasta se făcea de la mijloc, în partea de jos a actului şi se făcea alternativ, începând din stânga la dreapta. Alteori sigiliul se aplica la stânga sau la dreapta în care caz ordonarea se făcea din partea rămasă liberă.

Pentru aplicarea sigiliilor se realiza mai întâi înţeparea pergamentului din spate spre faţă şi peste materia scoasă astfel în relief se turna şi apoi se imprima matricea. Ceara care trecea în spatele pergamentului fixa mai bine sigiliul pe document. Alteori se perfora documentul, la început sub formă de cruce, apoi în mai multe părţi, colţurile se ridicau şi se prindeau în bulgărele de ceară peste care urma să se aplice matricea sigilată. Se mai puteau face în document două incizii prin care se treceau capetele unei benzi de pergament sau hârtie ce erau adunate apoi tot în ceară şi presate pe matrice.

Pentru a da mai multă rezistenţă sigiliului, se folosea şi sistemul timbrat (custodie) care se realiza prin punerea cerii direct pe act, în partea de jos a lui, peste ceară se punea o bucată de hârtie de formă rombică sau pătrată peste care se aplica tiparul sigilat[13]. Uneori foiţa era cusută de act şi avea marginile dantelate, devenind în acest caz un ornament al documentului respectiv.

Sigiliul cuprinde două părţi: emblema cu reprezentarea simbolică şi legenda, textul gravat pe el.

Matricea sigilară poată să aibă gravat pe ea o inscripţie (legenda) sau poate să nu conţină nici un text şi nici alte iniţiale. În acest caz sigiliul este anepigraf. Legenda constituie un text foarte scurt care cuprinde: numele, titlul şi calităţile purtătorului sigiliului sub denumirea oraşului, a comunităţii săteşti, a instituţiei. Unele sigilii conţin şi anul calendaristic de emitere. Legenda poate fi în limba latină, greacă, turcă, slavo-română, cu alfabet chirilic, precum şi în limbile naţionale. Ea poate fi dispusă circular, începând de sus spre dreapta sau de jos şi mergând spre stânga, ocupându-se marginea matricei (exerga); sau poate fi plasată în centrul său, ocupând câmpul matricei. Poate exista şi maniera combinată[14]. Începutul legendei se marchează cu un semn: o rozetă, o floare de crin, un fleuron etc. După imaginea care se află în câmpul sigiliului s-au stabilit în mai multe tipuri[15]. Dintre cele mai des întâlnite menţionăm:

a) tipul hagiografic, când amprenta şi matricea sigilară are în reprezentare un sfânt (patronul unei localităţi sau instituţii religioase).

b) tipul iconografic, având în emblemă un personaj (pot fi şi mai multe) însoţit de atributele pe care le deţine.

c) tipul de majestate, când este reprezentat suveranul ţării, şezând pe tron, cu mantie, coroană şi cu însemnele puterii.

d) tipul monumental (topografic), când are în câmp diferite monumente sau construcţii: poduri, cetăţi, edificii publice.

e) tipul heraldic, când în emblemă se află o stemă, un scut cu mobilele respective, sau uneori numai simbolurile specifice, care sunt aşezate direct în câmpul sigiliului.

f) tipul arbitrar sau fantezist, când are în câmp scene, embleme, rebusuri, obiecte diferite.

Sigiliul care are reprezentări pe o singură faţă se numeşte sigiliu simplu. Cele care cuprind două feţe, de aceleaşi dimensiuni, asemănătoare medaliilor, dar cu margini şi legende deosebite, se numesc sigilii duble. Se întâlnesc frecvent, în vazul bulelor, dar şi în cazul sigiliilor de ceară, atârnate şi având două feţe.

În cazul căuşului de ceară se aplica un sigiliu secret (contrasigiliu) de dimensiuni mai mici, circular şi care asigura autenticitatea sigiliului mare din faţă.

În unele cazuri, pe acelaşi şnur puteau exista mai multe sigilii, din care unul era mai mare, aparţinând instituţiei care avea dreptul să emită actul. Celelalte erau ale persoanelor contractante şi constituiau subsigiliile actului. Când un act are pentru autenticitatea lui mai multe sigilii, acesta poartă denumirea de document cu sigilii multiple. Există şi celălalt aspect: sigiliu de transfer, care autentifică mai multe acte. În cazul acesta, şnurul se trece prin toate capetele şi se adună în ceara unui singur sigiliu. Când paza sigiliului şi dreptul de sigilare se afla în grija mai multor persoane, matricea sigilară era împărţită în 2 sau 4 părţi. Fiecare se afla la câte o persoană, sigilarea neputându-se efectua decât în prezenţa tuturor, sigiliul recompunându-se.

Din punct de vedere al posesorului există sigilii ale suveranilor, demnitarilor laici şi ecleziastici, ale oraşelor şi ale instituţiilor. Sigiliile orăşeneşti au în emblemă ziduri de apărare, poduri suspendate, turnuri de pază, edificii publice. Alte embleme redau rolul şi atribuţiile organelor de conducere; diferitele bresle au în emblema sigiliilor elemente privind activitatea acestora, precum şi elemente de bază ale activităţii locuitorilor din oraşe sau elemente de floră şi faună specifice zone oraşului[16].

Sigiliile cancelariilor mari erau păstrate de un demnitar. Când se pierdeau sau erau furate sigiliile, actele trebuiau să fie resigilate. Tiparele sigilare ale defuncţilor, precum şi cele scoase din uz erau distruse pentru a se înlătura posibilitatea falsurilor. Încercarea de a falsifica un act avea în vedere şi pe aceea a sigiliului.

Autenticitatea sigiliului se stabileşte prin analiză sigilografică. Falsurile sigilare sunt formale şi reale. Formal este când un document autentic îi lipseşte pecetea dintr-un motiv bine determinat. În cazul falsurilor reale, actul este fals în totalitatea lui, fapt care se poate constata pe baza analizei diplomatice şi paleografice.

Sigiliile s-au conservat sub două aspecte: ca tipare sau matrice de metal, gravate negativ, şi ca peceţi, adică impresiuni pozitive ale acestora, realizate în ceară, hârtie, lut, metal[17].

La rândul lor tiparele sigilare sunt şi ele izvoare istorice deosebit de importante transmiţând preţioase informaţii referitoare la arta gravării. Ele pot elucida şi anumite probleme de genealogie, matricele sigilare ale diverşilor demnitari, personalităţi, familii etc. au fost pătrate şi transmise din generaţie în generaţie.

Sigiliile ca şi monedele au un ,,caracter de oficialitate, de garanţie care le dă o valoare excepţională ca izvoare pentru cunoaşterea trecutului. Monedele sunt garantate de puterea suverană, sigiliile deşi emană adeseori de la instituţii sau persoane particulare, prezintă garanţii suficiente prin însuşi faptul că menirea lor este tocmai să certifice autenticitatea unui act…[18].

Sigiliile la fel ca şi monedele sunt izvoare contemporane, având o valoare documentară deosebită. Ele furnizează informaţii despre persoanele, corporaţiile şi instituţiile care le-au emis. Personalităţi laice, ecleziastice, orăşeneşti, meşteşugăreşti etc., au fost identificate prin intermediul sigiliilor. Tot ele furnizează preţioase ştiri privind organizarea cancelariilor, a modului de autentificare a actelor publice şi particulare[19].

Numeroase societăţi, opere de artă, instituţii, au intrat în istorie prin intermediul reprezentărilor de pe sigilii. De asemenea, ele contribuie la cunoaşterea istoriei, costumelor laice, bisericeşti, militare, a armanentului. Tot prin intermediul lor se pot reconstitui stemele oficiale ale statelor, ale familiilor suveranilor, ale oraşelor sau ale cororaţiilor meşteşugăreşti.

Sigiliile constituie izvoare istorice care pot ilustra în mod special anumite evenimente, ele păstrează informaţii preţioase privind istoria unor zone, unor oraşe, unor instituţii. Este izvorul care păstrează, sintetizează şi transmite generaţiilor mai noi simbolurile strămoşilor.

Sigilografia aflată şi ea, după cum se poate observa, în conexiune cu paleografia şi epigrafia în ceea ce priveşte descifrarea legendelor de pe sigilii, cu heraldica pentru corecta interpretare a imaginilor din câmpul sigiliului, cu diplomatica pentru stabilirea autenticităţii actelor, cu numismatica pentru reprezentările iconografice, constituie o sursă importantă pentru studiul ştiinţei istorice.

Studiul sigiliilor se coroborează aşadar cu domenii esenţiale ale istoriei şi ale ştiinţelor auxiliare: diplomatica, genealogia, heraldica, numismatica, arheologia, istoria artei, a statului şi dreptului, istoria armamentului a costumelor şi arhitecturii. Sigiliul, de foarte multe ori, mai ales în epoca modernă, a constituit un mijloc de exprimare a idealurilor naţionale şi, în consecinţă, pentru istorie constituie o sursă deosebit de preţioasă şi de interesantă, dar dificil de descifrat prin însăşi complexitatea problemelor ce le conţine.

În prezent, datele referitoare la sigilii sunt extrem de numeroase şi de greu de reţinut şi sistematizat. Ele pot fi puse la dispoziţia cercetărilor prin intermediul echipamentului electronic. Introducerea informaţiilor şi regăsirea acestora în memoria electronică se realizează fie odată cu prelucrarea automată a documentelor, fie printr-un program special. Arhivele Naţionale din Bucureşti, în cadrul Sistemului Automat de Regăsire a Informaţiilor, şi-au rezervat un loc aparte şi pentru sigilii. În cadrul acestui sistem, deşi se precizează doar prezenţa sau lipsa sigiliului, datele se pot completa cu altele referitoare la documentul respectiv, rezultând informaţii concludente şi utile cercetării. Astfel, se pot afla date privind frecvenţa unui sigiliu al unei anumite cancelarii, cunoaşterea sigiliilor folosite de un posesor, documente validate cu sigiliile unor regiuni, lipsa unor matrice sigilare, determinarea unui fals sigilar etc.

O activitate susţinută în elaborarea unui sistem informaţional separat, lucru spre care se tinde în prezent în lumea sigilografiei, desfăşoară Comitetul Internaţional de Sigilografie. Creat în 1959, Comitetul Internaţional de Sigilografie activează intens în vederea rezolvării unor probleme practice privind păstrarea şi conservarea sigiliilor precum şi pentru impulsionarea cercetărilor din acest domeniu. Nu a fost fixat un sediu stabil. La ora actuală preşedinţia se află la Bruxelles. Comitetul, în prezent este compus din reprezentanţi a 15 ţări, printre care şi România. El a contribuit la dezvoltarea sigilografiei în lume, preocupându-se de uniformizarea terminologiei, a stabilit două tipuri de fişe necesare pentru descrierea unui sigiliu, o fişă pentru descrierea rapidă şi altă analitică. Printre alte realizări ale acestui deosebit de activ Comitet menţionăm: stimularea cercetării în vederea tratării maladiilor cerii şi a altor substanţe folosite la sigilare, întocmirea unei bibliografii internaţionale de sigilografie, organizarea de expoziţii itinerante cu mărturii sigilografice[20]. Până acum acesta a desfăşurat şi desfăşoară o intensă activitate în direcţia dezvoltării ştiinţei sigilografice la scară mondială şi comunicarea rapidă a datelor noi referitoare la sigilii.

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂBERCIU - DRĂGHICESCU, ADINA, Ştiinţele auxiliare ale istoriei, partea I, Tipogr. Univ. Bucureşti, 1988, p. 98 - 111.

BERCIU - DRĂGHICESCU, ADINA, Introducere în istorie şi ştiinţele auxiliare ale istoriei, Tipogr. Univ. ,,Dimitrie Cantemir…, 1992, p. 83 - 94.

CHASSANT, ALPH., DELIBARRE, P. J., Dicţionaire de sigilographie contenant toutes les notions propres a faciliter l’etude et l’interpretation des sceaux du Moyen Age, Paris, 1960.

DOGARU, MARIA, Colecţia de sigilii a Direcţii Generale a Arhivelor Statului Bucureşti, În: R.A., 1962, nr. 2, p. 155 - 171.

DOGARU, MARIA, Sigiliile, mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976.

DOGARU, MARIA, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului Bucureşti, DGAS, 1984.

DOGARU, MARIA; BERCIU - DRĂGHICESCU, ADINA. Două tipare sigilare ale familiei Mavrocordat din colecţia Bibliotecii de Istorie - Filosofie, Bucureşti. În: ,,Caietul semestrului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei. Opuscula numismatică…, I, 1989, p. 204 - 215.

DOGARU, MARIA; BERCIU - DRĂGHICESCU, ADINA, Sigilografie românească, Bibliografie. În: ,,Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei, Opuscula bibliografică, genealogica, numismatica…, II, 1990, p. 93 - 113.

Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, Edit. Ştiinţifică şi Enciclop., Bucureşti., 1982, p. 213 - 218.

EDROIU, NICOLAE, Introducere în istorie şi ştiinţele auxiliare ale istoriei, Cluj - Napoca, Tipografia Universităţii ,,Babeş - Bolyai…, 1977, p. 129 - 139.

EDROIU, NICOLAE, Introducere în ştiinţele auxiliare ale istoriei, Cluj - Napoca, 1992.

L’Histoire et ses méthodes, sous la direction de Charles Samaran, Bruges, 1961, p. 393 - 444.

JAKO, SIGISMUND, Sigilografia cu referire la Transilvania (până la sfârşitul sec. al XV-lea) în vol. Documente privind istoria României, Introducere, vol. II. E.A., Bucureşti, 1956, p. 561 - 619.

LAURENT, V., Documents de sigilographie byzantine. La collection C. Orghidan, Paris, 1952.

MOISIL, C., Două ştiinţe surori: numismatica şi sigilografia, extras din B.S.N.R., an XVII, 1922, 12 p.

ROMAN JOSEPH. Manuel de sigilographie francaise, Paris, 1912.

SACERDOŢEANU AURELIAN, Curs de ştiinţe auxiliare, p. 146 - 170.

ŢABREA, ILIE. Constantin Moisil, pionier al numismaticii româneşti, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1970.

VÄRTOSU, EMIL, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti, în vol. Documente privind istoria României, Introducere, vol. II, Bucureşti, E.A., 1956, p. 334 - 537.

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie 2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC