Adina Berciu-Drăghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

NUMISMATICA

 

 

Numismatica este ştiinţa care are drept obiect de studiu moneda. Numele provine de la termenul grecesc numisma, preluat apoi şi de romani sub forma nummus, i, dar şi nomisma, atis, care înseamnă monedă, ban[1].

Numismatica are în vedere: tipurile monetare, descrierea lor, descifrarea legendelor, materialul din care sunt confecţionate, raporturile dintre diferitele categorii de monedă, circulaţia monetară, alcătuirea Corpusurilor de monede.

Medalia constituie de asemenea un document metalic al unor epoci istorice. Ea reprezintă pentru contemporani dar mai ales pentru urmaşi un prilej de înţelegere a importanţei acordate unor probleme ale vieţii societăţii respective, unor personalităţi care prin activitatea desfăşurată au contribuit la prăbuşirea societăţii omeneşti, unor societăţi şi unor instituţii. O ramură a ştiinţei numismatice, medalistica are ca obiect de cercetare medaliile şi plachetele.

Moneda, prin natura ei specifică a fost destinată să fie o valoare circulatorie, constituind un instrument de lucru, practic, şi teoretic, deosebit de important în procesul analizei vieţii economice, sociale, politice şi culturale a societăţii omeneşti. În cadrul ei, moneda poate fi o măsură a valorii, deci un instrument de schimb, poate fi un intermediar al schimburilor şi o rezervă de valoare[2]. În acest ultim caz, tezaurele furnizează informaţii preţioase de natură numismatică şi economică, privind raportul dintre monedele indigene şi cele care circulă concomitent cu ele, orientarea economică a statului respectiv, orientare care este în strânsă legătură cu cea de politică externă etc.

Moneda a constituit şi constituie în continuare, o antenă deosebit de sensibilă a vieţii economice, sociale, politice şi culturale a unei societăţi[3].

Ea nu este numai un instrument fiscal, ci a fost şi este un mijloc de a acţiona asupra unei conjuncturi economice, sociale şi politice a unui stat.

Prin natura sa specială, studiul monedei reprezintă un domeniu deosebit de complex şi de complicat, în acelaşi timp, al cercetării istorice.

Moneda conţine, sintetizată în ea, întreaga evoluţie a formaţiunilor politice şi apoi a statului care a emis-o şi în cadrul căruia circulă. Astfel că, apariţia, evoluţia şi răspândirea ei până la tezaurizare reflectă gradul de dezvoltare al societăţii  din care provine.

În acelaşi timp, moneda conţine numeroase elemente ponderale şi de valoare intrinsecă precum şi elementele iconografice, heraldice epigrafice, sigilografice, care, pentru a putea fi descifrate şi înţelese necesită vaste cunoştinţe teoretice şi o îndelungată experienţă practică.

Moneda constituie un izvor important pentru studierea nivelului economic al unui popor, pentru determinarea şi înţelegerea fluctuaţiilor economice, a crizelor din acest domeniu, când apar falsurile monetare, deprecierile din titlul metalului preţios, monede cu miez de aramă. O interpretare cât mai completă a descoperirilor monetare dintr-o zonă, conduce spre o prezentare cât mai exactă a vieţii comerciale, a circulaţiei bunurilor economice; se pot realiza interesante raporturi valorice între monedele diferitelor ţări, se poate stabili puterea de cumpărare a membrilor societăţii într-o anumită perioadă[4] etc.

Tot prin studiul monedei se pot face o serie de constatări importante privind anumite obiceiuri, instituţii sau dezvoltarea artistică a unei ţări. Citirea corectă a reprezentărilor figurate pe avers şi revers oferă informaţii preţioase privind viaţa politică religioasă, orăşenească sau viaţa socială. Moneda antică cu tipul iconografic care predomină, constituie o sursă deosebit de preţioasă pentru cunoaşterea religiilor, a mitologiei, pentru cunoaşterea figurilor suveranilor şi a familiilor imperiale, pentru istoria artei. Oferă deci informaţii deosebit de preţioase prin iconografie şi portretistica antică, ele fiind de multe ori singurele surse care au păstrat figurile autentice ale monarhilor[5].

Prin imaginea de pe avers, moneda a avut şi o funcţie ,,propagandistică… importantă, jucând rolul unei ,,gazete oficiale… a unui stat, mai ales în perioada antichităţii.

Sub raportul artei şi al tehnicii de realizare, moneda antică a pătruns adânc în realităţile epocii, furnizându-ne informaţii preţioase pentru istoria tehnologiei de fabricaţie a ei, pentru realizarea portretelor monetare,  pentru istoria artei.

Numismatica medievală, care cuprinde figuri convenţionale şi mai schematice, furnizează informaţii privind costumele, monumentele triumfale, nume de suverani, de state, de gravori care pot contribui la elucidarea unor probleme politice sau la completarea altor izvoare istorice.

Pe plan artistic, moneda, mai ales cea antică, a atins cele mai înalte culmi ale măiestriei artistice, dar, în epoca medievală arta gravurii în metal a scăzut ca valoare artistică. Prin particularităţile sale, moneda reprezintă aşadar un izvor  de o deosebită însemnătate pentru studierea istoriei, deoarece, aşa cum afirma marele numismat francez Ernest Babelon, ,,o colecţie de monede este un depozit de documente contemporane care n-au putut  fi alterate în decursul timpurilor prin transcrieri greşite, prin interpolări voite, prin suprimări arbitrare sau inconştiente... Ele sunt martori oculari şi oficiali, chemaţi fără încetare să facă mărturisiri în vasta anchetă pe care ştiinţele istorice o întreprind din diferite puncte de vedere asupra trecutului omenirii; o monedă este, mai adeseori de cât se crede, singurul document autentic care a ferit de profanarea uitării, un eveniment istoric…[6].

Numismatica este în strânsă legătură cu arheologia care-i aduce la lumină monedele aflate în tezaure sau în descoperiri izolate şi care-i solicită în schimb informaţiile, rezultate din ,,citirea… şi interpretarea lor şi care pot contribui la elucidarea problemelor complexului arheologic respectiv.

Numismatica se foloseşte de paleografie şi de epigrafie pentru înţelegerea legendelor de pe monede care pot fi texte: greceşti, latineşti, chirilice, gotice, arabe, otomane etc., precum şi pentru descifrarea monogramelor şi prescurtărilor ce pot exista pe aversul sau reversul monedelor.

Heraldica este şi ea legată de numismatică furnizând elemente necesare pentru descifrarea şi interpretarea corectă a reprezentărilor heraldice de pe monede şi medalii. S-a constituit, în timp, chiar un domeniu aparte: heraldica numismatică.

Cunoştinţele privind sistemele de măsuri, după care sunt date valorile de pe monede sunt furnizate de metrologie. Se constată aşadar o strânsă interdependenţă între numismatică şi celelalte ştiinţe auxiliare ale istoriei. Preocupări numismatice cu caracter ştiinţific s-au manifestat de timpuriu, încă de la sfârşitul Evului Mediu. La sfârşitul secolului al XVI-lea au început să apară şi primele lucrări de specialitate cuprinzând descrieri de monede.

Regulile şi sistemul de lucru au fost puse la punct abia în secolul al XVIII-lea, de către abatele Joseph Hilarius Eckhel (1737-1798)*, care publica la Viena prima mare lucrare ştiinţifică despre monede: Doctrina nummorum veterum, în 8 volume între 1792-1798. Pe baza clasificărilor ştiinţifice şi sistematice a monedelor  făcute de Eckhel se va dezvolta numismatica în perioada următoare. Cu el a început metoda ştiinţifică, precisă, în numismatică.

Tot în această perioadă, pe lângă marile biblioteci din capitalele europene: Paris, Londra, Roma, Berlin, Viena, Petersburg, au luat fiinţă cabinete numismatice care păstrau bogate colecţii de monede şi de medalii. Ulterior se vor înfiinţa, pe lângă aceste cabinete, Societăţi numismatice, ceea ce va încuraja dezvoltarea studiilor de specialitate[7].

În secolul al XIX-lea numismatica a fost introdusă în planurile de învăţământ ale diverselor Universităţi. Tot acum medaliile au fost incluse ca obiect de studiu al acestei discipline. S-a remarcat în acest sens lucrarea lui Th. E. Mionnet, Descriptions des médailles antiques, grecques et romaines, avec leur degré de rareté et leur estimation, vol. I-IV, Paris, 1807-1835. Drumul deschis de J. H. Eckhel a  fost urmat, printre alţii, şi de marele savant Theodor Mommsen, care, prin lucrarea sa, Geschichte des Römischen Münzwesens, Berlin, 1860, punea  bazele numismaticii ca ştiinţă

În ceea ce priveşte numismatica medievală, contribuţii ştiinţifice, critice şi analitice, au adus Joseph von Mader (1754-1815)** şi Hermann Grote (1802-1895).

La sfârşitul secolului, A. Engel şi R. Serrure publicau primul tratat despre monedele medievale, Traité de numismatique du Moyen-Âge, Paris 1891-1895.

Numismatica a ocupat un loc important în Universităţi. Începuturile le găsim în 1738 în Germania, la Halle, când Johann Schulge anunţa înfiinţarea unui Colegiu particular la Universitate, unde va preda despre monede şi despre ştiinţa numismatică. În 1766 cursul a fost publicat sub formă de carte. Multă vreme numismatica s-a predat ca ştiinţă auxiliară a arheologiei. În 1801 s-a introdus la Universitatea din Coymbra şi la Biblioteca Publică din Lisabona. Astăzi Universităţile din Berlin, Hamburg, Heidelberg Göttingen, Braunschweig Münster oferă cursuri de numismatică.

Un alt aspect care a preocupat pe numismaţi a fost alcătuirea Corpusurilor de monede, a cataloagelor care să cuprindă emisiunile naţionale. În 1690 Franşois le Blanc a publicat la Paris un catalog privind monedele franceze. Iniţiativa a fost continuată de numismaţii maghiari, germani şi italieni. Un catalog important a fost alcătuit de Réthy Laszlo: Corpus nummorum Hungariae, în 2 volume - 1899, 1907, reeditat în 1958 la Graz. Mai menţionăm, Corpus nummorum Italicorum, Roma, 19 volume (1910-1940), Corpus nummorum Poloniae, I, sec. X-XI, 1939, a lui Marian Gumovski, Östereichische Münzprägungen (1519-1938), Viena, ed. a 2-a, 1948, autorii: W. Miller, A. Loehr, E. Holzmair.

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi-a deschis lucrările la Bruxelles, primul Congres internaţional de numismatică (1891), celelalte ţinându-se la Paris (1901), Bruxelles 1910, Londra 1936, Paris 1953, Roma 1961, Copenhaga 1967, New York 1973, Berna 1979 etc.

Secolul XX s-a remarcat şi prin editarea marilor tratate de numismatică, cum ar fi: Traité des monnaies grecques et romaines, Paris 1901-1932, a lui Ernest Babelon.

În perioada interbelică, cât şi în aceea de după al doilea război mondial, odată cu extinderea cercetărilor arheologice, numismatica a înregistrat progrese remarcabile atât în ceea ce priveşte formarea la scară naţională a unor reputaţi specialişti, cât şi în ceea ce priveşte editarea unor instrumente de lucru şi a unor lucrări de specialitate. Acum au apărut numeroase dicţionare, lexicoane şi glosare numismatice, bibliografii şi corpusuri naţionale[8]. Ştiinţa numismatică universală a beneficiat în a doua jumătate a secolului XX de o serie de specialişti, dintre care cei mai mulţi sunt activi şi în prezent, şi, din rândul cărora enumerăm, cu regretul că spaţiul nu ne permite menţionarea tuturor:
J. Lafaurie, Hélčne Huvelin, Jean Babelon, A. Chastagnol, M. Chistol, X. Loriot, D. Nany, J. J. Cabarrot, Philip Grierson, R. A. Caerson, Cecile Morrison, J. Werner, Arthur Pohl, Robert Göbel, Karl Pink, Martin Price, E. Bernareggi, Giuseppe Felloni, Giovani Pesce, Remo Capelli, I. Gedai, K. Biro-Sey, Todor Gerasimov, Eva Kolnikova, Jordana Jurukova, Vladislav Popovic, S. Suchodolski, Andrei Kunisz, Josef Junacek.

Preocupările numismatice pe teritoriul Ţărilor Române se pot fixa în secolul al XVI-lea când Nicolaus Olahus, în lucrarea sa ,,Hungaria…, redactată la Bruxelles în 1536, argumenta originea romană a românilor prin limbă şi prin mărturii numismatice[9]. În secolele următoare moneda a constituit sursă istorică şi pentru Miron Costin (De neamul moldovenilor) şi Dimitrie Cantemir (Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor, Descriptio Moldaviae).

În secolul XVIII şi în cel următor preocupările pentru studierea monedelor antice au sporit, activitatea concretizându-se în apariţia unor lucrări de specialitate. Astfel[10], în 1748 Marin Schmeizel îşi publica la Halle lucrarea: Erläuterung Gold und Silberner Münzen von Siebenbürgen (Interpretarea monedelor de aur şi de argint ale Transilvaniei), urmată, peste un veac (1840) de o alta, a lui Michad Acknerfi, Die antiken Münzen - eine  Quelle der alterer Geschichte Siebenbürgens (Monedele antice o sursă a istoriei antice a Transilvaniei).

Modele antice l-au preocupat şi pe Damaschin Bojincă care publica, în 1832-1833, lucrarea Anticele romanilor, precum şi  pe Mihail Ghica, care ne-a lăsat şi primul catalog numismatic: Răgazurile mele sau desfătări numismatice (1834-1842).

La mijlocul secolului al XIX-lea preocupările numismatice cu caracter ştiinţific se intensifică, paralel cu avântul editării documentelor scrise, necesare scrierii istoriei naţionale. O contribuţie remarcabilă a avut publicistul şi colecţionarul de monede şi antichităţi Cezar Bolliac (1817-1881). El este socotit - pe bună dreptate - ctitorul numismaticii româneşti[11].

În anul 1855 colecţia sa cuprindea cca 3500 de monede de aur, argint, bronz, precum şi numeroase piese antice. Peste zece ani, o bună parte din ele le va dona Muzeului Naţional de Arheologie creat de Al. Ioan Cuza, punând astfel bazele Cabinetului Numismatic al acestuia, cabinet care funcţionează şi astăzi.

În 1868, Cezar Bolliac, care între timp a devenit membru al Societăţii franceze de numismatică şi arheologie, a iniţiat un curs general de numismatică la Universitatea din Bucureşti, urmat de 37 de elevi şi studenţi.

Continuator al activităţii lui Cezar Bolliac a fost academicianul D. A. Sturza (1833 - 1914) care s-a remarcat nu numai prin dragostea de monede şi studiile asupra lor dar mai ales prin crearea în 1910 a Cabinetului numismatic al Academiei Române al cărui fond l-a tot îmbogăţit până la sfârşitul vieţii sale.

Cel care a dus mai departe ,,pasiunea… înaintaşilor săi devenind profesionist şi întemeietor al şcolii româneşti de numismatică a fost  academicianul Constantin Moisil (1876 - 1958)[12].

Menţionăm pe scurt câteva din realizările sale în acest domeniu: îmbogăţirea colecţiei Cabinetului Numismatic al Academiei al cărui director a fost, începutul catalogării, clasificării şi studierii în amănunţime a pieselor numismatice aflătoare în Cabinet; activitatea deosebit de intensă desfăşurată în cadrul Societăţii Numismatice Române (creată în 1903 şi care era în primele decenii ale secolului singurul for numismatic din ţară) şi la Buletinul Societăţii Numismatice Române; eforturile deosebite depuse pentru înfiinţarea unui nou periodic, de data aceasta sub egida Academiei Române, ,,Studii şi Cercetări Numismatice… al cărui redactor a fost până la moarte; creator al unei catedre de numismatică la Şcoala de Arhivistică care funcţiona pe lângă Arhivele Statului din Bucureşti (al cărui director era) devenind ,,ctitorul învăţământului regulat de numismatică din ţara noastră….

În momentul de faţă şcoala românească de numismatică se bucură de un binemeritat prestigiu internaţional fiind prezentă activ la numeroasele congrese numismatice care se desfăşoară în lume, precum şi la realizarea diverselor publicaţii internaţionale: ,,Coin Hoards… (Londra), ,,Numismatic Literature… (New York) şi altele.

La ora actuală se editează câteva periodice de specialitate: ,,Studii şi Cercetări de Numismatică…, ..Buletinul Societăţii Numismatice Române…, ,,Cercetări Numismatice… (sub egida Muzeului de istorie al României prima apariţie anul 1979). Alături de Constantin Moisil, cât şi după moartea acestuia s-au remarcat studiile numismatice[13] (antică, medievală şi modernă) ale lui: A. Resch, Nicolae Docan (n.? - 1933), C. Secăşeanu, Costin C. Kiriţescu (1878 - 1965), Ilie Minea (1881 - 1943), Oct. Luchian (1903 - 1981), Gh. Buzdugan (1902 - 1980), Aurel Golimas (n. 1908-1995), Emil Condurachi (1912 - 1987), Bucur Mitrea (n. 1909-1996), Oct. Iliescu (n. 1919), Constantin Preda (n. 1925), Gh. Poenaru - Bordea (n. 1937), Petre Diaconu (n. 1924), Judita Winkler (1925 - 1987) şi alţii.

Numismatica cuprinde: istoria monedei, numismatica descriptivă, metrologia, numismatică, circulaţia monedei[14].

Istoria monedei cuprinde trei perioade: antică, medievală şi modernă; iar sub aspect cronologic ţine cont de periodizările fiecărei ţări.

Invenţia monedei ca mijloc de schimb comercial s-a atribuit multă vreme fenicienilor, fapt valabil pentru regiunea mediteraneană, pentru că în alte regiuni ca Asia, America Precolumbiană - moneda a fost o creaţie locală având şi alte forme.

După invenţia monedei s-a căutat forma cea mai comodă şi cea mai utilă în procesul de schimb. Totuşi, după o legendă greacă, legislatorul Solon ar fi bătut monede cât roata carului, ca să dezveţe pe cetăţeni de acumulări monetare. În insula Yap din arhipelagul Carolinelor (Pacificul Occidental) se folosesc şi azi bani de piatră, care se pot purta în buzunar fiindcă sunt nişte discuri de piatră găurite la mijloc (ca nişte pietre de moară) ca să poată fi înşiraţi pe o prăjină şi duşi de doi oameni; monedele cu valoare maximă (azi ieşite din uz) aveau 3,5 m în ţ şi cântăreau până la 5 tone. Pe insulă carierele de piatră lipsesc, piatra monetară se aduce pe plute de la mare distanţă.

Banii mari, posesorul şi-i ţinea în faţa casei ca semn al averii. Cu o monedă de o jumătate de metru în ř se puteau cumpăra 1000 de nuci de cocos sau un purcel; iar cu una de 1,3 m în ř se putea cumpăra o canoe sau o nevastă.

Formele banilor vechi erau însă între cele mai neaşteptate; se foloseau colţi de câine (în insula Salomon din Pacific); pe Coasta de Fildeş aveau formă de brăţară; în Zimbawe erau sub formă de clopoţei de bronz; în câteva ţări orientale se turnau sub formă de pomi cu frunze discoidale perforate - posesorul rupându-şi câte ,,frunze… îi trebuiau; sub formă de cuţite în China.

Unele din cele mai vechi monede în sens modern s-au confecţionat din electrum[15] - un aliaj natural din aur şi argint în colonia grecească Lidia din Asia Mică în secolul VII î.Hr. Acestea au fost emise sub forma unor lingouri pe care se aplica un sigiliu, o marcă rudimentară, dându-le astfel caracter oficial. Din secolul VI e.n. moneda a devenit un monopol regal, un monopol al suveranului în general. În 512 î.Hr. regele Persiei a emis darici de aur şi sigilii de argint cu efigia sa, metodă folosită de toţi cei care i-au urmat la tron.

În antichitate grecii utilizau pentru monede denumirile folosite pentru greutăţi fiindcă ele reprezentau o greutate echivalentă în metal preţios. Cele mai folosite erau: a) halcousul - era din aramă şi echivala cu 1/3 din obol; b) obolul = 1/6 din drahmă; c) drahma, din argint echivala cu 6 oboli; d) staterul era din aur şi echivala cu 4 drahme; e) talantul care echivala cu 60 mine = respectiv cu 600 drahme. Obolul = 0,728 gr., drahma = 4,36 gr.

Mina şi talantul erau monede de calcul, corespondenţa lor valorică se realiza în funcţie de greutatea metalului ce-l deţineau.

Romanii au folosit lingoul care era o bucată de metal topit, un aliaj din cupru şi zinc, turnat apoi într-o formă specială. Primele monede romane (sec. V î.Hr.) au fost libra = 327,45 gr. şi uncia = 27,28 gr. cu subdiviziunile lor. Erau din aramă. Apoi, în primele secole ale Imperiului s-au bătut denarii din argint (denarius în latină înseamnă = 10, valora 10 aşi) iar din aur = aureus-ii.

Un denar cântărea 3,41 gr. iar un aureus cântărea 7,8 gr. Tot atunci mai circula şi o monedă de aramă asul = 13,4 gr. şi sesterţiul = 27, 2 gr. care era şi unitate monetară.

În Evul Mediu moneda s-a diversificat, sistemele monetare s-au înmulţit în fiecare stat. Monedele bizantine s-au emis o lungă perioadă de timp, adunându-se astfel o mare cantitate de metal.

În general, în plan numismatic separarea Imperiului roman în două state a fost stabilită în anul 498 când Anastasius I (491 - 518) a realizat o reformă monetară. Acesta a emis monede de bronz, dintre care mai importante erau: follis şi jumătate de follis[16].

Ca monede de argint, în Evul Mediu au continuat să fie emise două specii create de Constantin cel Mare (306 - 337); milliarense (4,55 gr.) şi siliqua (2.73 gr.). La mijlocul secolului al XI-lea s-au bătut pe lângă monede plane şi monede concave (skyphate). Moneda de aur  a Imperiului bizantin a fost solidus-ul (4,55 gr.) creat tot de Constantin cel Mare şi care a continuat să fie emisă şi în Evul Mediu.

Avea două diviziuni: semis sau semissis = 1/2 solidus şi triens sau tremissis = 1/3 solidus. Către sfârşitul secolului al X-lea se schimbă denumirea în nomisma din care s-au bătut şi exemplare concave (skyphate).

Moneda medievală are ca unitate ponderală din sec. IX - marca cântărind cca. 218 gr. Ea nu era fixă, varia de la stat la stat, de la oraş sau provincie precum şi după tipul de monedă care se bătea din ea. Spre exemplu, în Europa marca cântărea între 107 - 280 gr.

Moneda etalon medievală a fost succesiv: dinarul, grosul, talerul. Menţionăm în continuare câteva emisiuni monetare care au avut o calitate mai intensă.

Dinarul a cărui denumire a fost luată după denarul roman era din aur în lumea arabă şi din argint în apusul Europei şi în Peninsula Balcanică.

Pfenigul a fost adoptat de statele germane. O largă circulaţie în secolul X au cunoscut pfenigii de Friesach, emişi de arhiepiscopii de Salzburg de Carinthia (de Friesach). Acest tip de monedă s-a răspândit şi în Anglia luând denumirea de peny.

Hiperperii în Bizanţ erau din argint, bronz, aur.

Un loc deosebit l-au ocupat emisiunile bizantine ale perperilor[17]: de aur, de argint şi bronz. Această monedă a fost emisă prima dată de împăratul Alexis I Comenul (1081 - 1118) în cadrul marii sale reforme monetare din anii 1092 - 1093. După dezmembrarea Imperiului bizantin la 1024 perperul a fost bătut de Imperiul de la Niceea, iar după 1026 (anul restaurării Imperiului) s-au emis în continuare perperi până la sfârşitul domniei lui Andronic al III-lea (1325 - 1328)[18].

În secolul XII în statele germane se scot piese noi, de mari dimensiuni, din argint, cu o singură faţă, numite bracteate (însemnând bani de tinichea, care, fiind foarte subţiri, sunau, foşneau);

În a doua jumătate a secolului al XIII-lea în Anglia se emite o nouă monedă de argint - sterlingul (în limba engleză: easterling = monedă de vest), iar în Austria creiţarul (avea o cruce pe revers, în germană kreutz = cruce); la Florenţa apare florinul (monedă de aur), denumire care vine fie de la oraş, fie de la floarea de crin de pe avers. Inspirat de florin va apare guldenul de aur şi argint în Germania. Acestor monede li se alătură în 1284 ţechinul (sau ducatul), emis din aur de dogele veneţian Ioan Dandolo[19].

Alte categorii de monede care au circulat în centrul, răsăritul şi sud-estul Europei, au fost: dinarii arpadieni şi angevini, urmaţi de ducaţi în secolul XV, jumătăţi de dinari numiţi oboli, dinari şi bani de Slovenia (din secolul XIII), groşii, primii emişi în Franţa în oraşul Tours (grosii touronenses) apoi în Boemia, la Praga, în statele din Peninsula Balcanică, în Polonia, la Riga, Danzig şi asprii de argint otomani.

Asprul era o monedă otomană cântărind curca 1,20 gr. cu titlul ridicat al argintului: 900% la sfârşitul secolului al XIII-lea, la primele emisiuni. Ulterior titlu aurului va scădea neîncetat ca şi greutatea sa. Prima oară asprul a fost emis fie de Osman I (1288 - 1320) fie de urmaşul său Orhan (1326 - 1359)[20]în 1327 la Brusa. Deprecierea acestei monede va începe sub Baiazid (1347 - 1403). În Ţările Române asprul a pătruns în secolul al XV-lea şi va deveni, în Ţara Românească ,,principala monedă… timp de aproape un secol[21]. La sfârşitul secolului al XVI-lea a avut loc în Europa o depreciere generală a argintului, ceea ce a determinat şi dispariţia treptată din circulaţia Ţărilor Române a asprului otoman care suferise deprecieri masive. El a fost înlocuit cu alte monede otomane de argint şi de aur de valoare mai ridicată.

Către sfârşitul Evului Mediu este bătut talerul de argint (sfârşitul secolului XV) care, din Austria se va răspândi, în secolele următoare în Olanda, în statele germane şi apoi în toată Europa, (din argint şi aur). În secolele XVII şi XVIII, alături de talerii olandezi, vor circula gulzii de aur, ludovicii de aur (Franţa) şi fredericii de aur (Germania).

Cât priveşte Ţările Române, în secolul XIV, în Ţara Românească şi Moldova s-au bătut primele emisiuni monetare proprii: ducaţii de argint şi groşii de argint. Subdiviziunile au fost de bronz şi aramă. Acestea erau integrate sistemului monetar balcanic, al Ungariei şi al Poloniei. În secolul XV - 1482 emisiunile Ţării Româneşti încetează, iar la sfârşitul secolului XVI cele ale Moldovei. În Ţările Române au continuat să circule monede otomană a jucat un rol deosebit în viaţa economică a Ţărilor Române.

După cum se poate constata moneda suferă, asemenea unei fiinţe  de atingerea anilor; moneda ,,îmbătrâneşte şi moare…, în sensul că unele piese au fost efemere, au dispărut repede din circulaţie, iar altele au fost şi sunt deosebit de longevive.

Numismatica descriptivă se ocupă de imaginile aflate pe cele două feţe ale monedei, de tehnica realizării lor. Imaginile sunt de două feluri: a) de tip heraldic, înfăţişând stema ţării, a oraşului, blazonului suveranului sau a şefului statului unde s-a emis moneda. Sunt caracteristice Evului Mediu şi epocii moderne.

b) tipul iconografic (de portret) reprezentând pe suveran este tipul predominant în moneda antică. Pe feţele monedei se află legenda ei, respectiv numele suveranului denumirea ţării şi în epoca modernă se indică şi valoarea ei.

Monedele pot fi: monofaciale (reprezentări, pe o singură faţă); şi bifaciale - au reprezentări pe ambele feţe.

Tot numismatica descriptivă se mai ocupă şi de dimensiunile, forma, greutatea, metalului, inscripţia, locul emiterii.

Pe baza cercetărilor din cadrul acestei ramuri a numismaticii generale se pot stabili emitenţii, monetăriile, data emiterii lor. Adică se furnizează istoriei elemente de detaliu şi de preciziune faţă de care ştirile furnizate de monedă ca izvor nu s-ar putea utiliza.

Metrologia numismatică se ocupă de sistemul de măsuri şi de cel valoric al monedelor, de etalonul monetar, de acoperirea lor în aur[22].

În istoria numismaticii au existat mai multe sisteme monetare, lucru care a îngreunat schimbul şi circulaţia monedelor cât şi operaţiile bancare. Teoretic s-a adoptat şi pentru monede sistemul zecimal al greutăţilor, unitatea adoptată având multipli şi submultipli cu diferenţe multiplicate cu zece. În practică însă s-a admis ca numai etalonul (unitatea monetară) să fie împărţit corespunzător: unitate - decima - sutimea, dar în fiecare ţară există câte un etalon care constituie moneda naţională (franc, marcă, florin, coroană, leu etc.).

Fiecare ţară bate moneda în  funcţie de posibilităţile sale economice, de unde variaţia titlurilor monedelor, a valorii lor intrinsece. Titlul monedei reprezintă raportul între greutatea metalului preţios (aur, argint) şi greutatea totală a monedei. pe baza titlului se pot face calculele privind corespondenţele dintre diferitele sisteme monetare.

Numismatica nu rămâne, pentru că nu poate rămâne la aspectele descriptive şi de metrologie, ea studiază moneda în toată complexitatea ei. În acest sens, un loc important îl ocupă circulaţia şi rolul monedei în viaţa economică a ţării[23].

Referitor la rolul monedei, este interesantă şi perfect valabilă afirmaţia întemeietorului şcolii româneşti de numismatică C. Moisil: ,,monedele au fost în toate timpurile în primul rând instrumente comerciale, mijloace de schimb care au determinat şi favorizat propăşirea economică a popoarelor. Deci ele trebuie studiate şi din punct de vedere al valorii lor intrinsece, al circulaţiei, al rolului ce au avut în dezvoltarea economică a omenirii. Numismatica nu cuprinde numai ştiinţa monedelor, adică studiul tipurilor inscripţiilor, a stemelor de pe monede sau al măiestriei artistice în care sunt lucrate ci şi istoria monetară care studiază monedele ca factori economici, ca bani…[24]. Rolul lor a fost întotdeauna, ca şi astăzi să înlesnească schimbul, să fie ,,instrumente comerciale…[25].

Între fenomenele circulaţiei monetare şi viaţa societăţii din mijlocul căreia a luat naştere moneda, există o strânsă legătură. Existenţa banilor şi aspectele variate ale mişcării acestora indică diferitele trepte de dezvoltare a producţiei sociale în epoci şi locuri diferite.

Rolul de bani l-au avut de-a lungul timpului diverse metale (aramă, bronz) pentru ca ulterior aurul şi argintul să rămână preponderent. Acest lucru s-a datorat unor calităţi deosebite ale acestora care le-au făcut mai apte pentru îndeplinirea rolului de bani: omogenitatea substanţei, divizibilitatea perfectă, valoarea mare într-un volum mic, o greutate mică nealterabilă.

Banii au reprezentat o marfă specifică care a jucat un rol deosebit, pe lângă valoarea de întrebuinţare specială ca marfă, ei au dobândit şi o valoare de întrebuinţare generală care a decurs din funcţiile lor specifice, respectiv în cadrul circulaţiei de mărfuri, ei au căpătat funcţia de echivalent general. Pe de altă parte, banii au exprimat relaţiile de producţie dintre producătorii de mărfuri, dar şi mijlocul prin care aceştia puteau schimba între ei diferite produse.

În cadrul producţiei de mărfuri, banii au îndeplinit următoarele funcţii: măsură a valorii, mijloc de circulaţie, mijloc de acumulare sau tezaurizare, mijloc de plată, bani universali. Funcţia banilor ca măsură a valorii constă în faptul că banii oferă lumii materialul pentru a-şi exprima valoarea, stabilindu-se un raport de egalitate între marfă şi bani care au funcţia de măsură a valorii deoarece ei însuşi sunt o marfă şi deci au valoare. Expresia bănească a valorii mărfii constituie preţul mărfii care este direct proporţional cu valoarea ei şi invers proporţional cu valoarea banilor.

Când în secolele XVI - XVIII au fost descoperite bogatele zăcăminte de aur şi de argint din America, în urma creşterii productivităţii muncii, timpul de muncă socialmente necesar pentru extragerea metalului preţios a scăzut masiv şi în Europa s-a produs o adevărată ,,revoluţie… în domeniul preţurilor. A scăzut valoarea banilor şi a avut loc o urcare generală a preţurilor. Funcţia banilor ca mijloc de circulaţie este asigurată de faptul că schimbul de mărfuri se efectuează prin intermediul banilor care înlesnesc cumpărarea şi vinderea mărfurilor. Aşadar, procesul circulaţiei în ansamblu este un proces al circulaţiei mărfurilor şi al banilor.

Una din cele mai importante funcţii îndeplinite de bani a fost aceea de mijloc de acumulare sau tezaurizare. Acest lucru decurge din faptul că banii erau un echivalent general, iar deţinerea lor dădea posibilitatea de a obţine în schimb orice marfă, devenind astfel întruchiparea generală a bogăţiei sociale şi implicit a puterii. Această calitate a banilor de a da forma socială a bogăţiei sociale şi implicit a puterii. Această calitate a banilor de a da forma socială a bogăţiei a determinat şi tendinţa producătorilor de mărfuri de a-i tezauriza. Tezaurizarea la rândul ei a îndeplinit funcţii variate în condiţiile circulaţiei monetare. Cantitatea de aur şi argint s-a adaptat spontan la necesitatea circulaţiei mărfurilor. Când însă a avut loc o creştere a producţiei de mărfuri, necesităţile sporite de bani erau acoperite prin reintrarea în circulaţie a unei părţi a monedelor texaurizate. Acest rol de retragere spontană sau de atragere a acestora a putut fi îndeplinit de funcţia de tezaurizare numai în condiţiile caracteristice existenţei banilor de aur şi argint.

O circulaţie monetară internă determină şi un schimb de produse intens, rezultat al intensităţii vieţii economice. Aria de răspândire a unui tip de monedă reflectă puterea circulatorie a ei, rezultat al calităţii intrinsece a monedei care este determinată la rândul ei de o economie prosperă.

Hărţile cu descoperirile numismatice reflectă legăturile strânse între diferite regiuni precum şi anumite caracteristici ale circulaţiei monetare într-o perioadă dată.

 

Medalistica

 

Obiectul acestei ramuri a numismaticii îl constituie studiul medaliilor. Termenul derivă din lat. metallum, i - prin care se desemna o piesă din metal care avea forma unei monede, cu reprezentări pe ambele feţe şi confecţionate cu ocazia sărbătoririi unei persoane sau a unui eveniment. Nu avea putere circulatorie.

Medaliile au caracter aniversativ, jubiliar, comemorativ.

Cea mai veche medalie este socotită a fi piesa de 10 drahme care a fost bătută de atenieni în 480 î.Hr. Când au obţinut victoria împotriva perşilor de la Maraton.

În perioada română medalia capătă un caracter politic, în perioada imperială medalia devenind un puternic mijloc de propagandă.

După o perioadă de aproximativ opt secole timp în care nu s-a emis medalii, în sec. XIII ea reapare în oraşele italiene, arta medalistică perfecţionându-se în secolele ce au urmat. Oraşele germane vor ocupa locul al doilea după cele italiene. Augsburg-ul şi Nürenberg-ul vor fi primele care în secolul al XVI-lea au utilizat maşina de bătut monede şi medalii care a înlocuit tehnica turnării utilizată până la acea dată. Medaliile au fost mai bine realizate din punct de vedere artistic în comparaţie cu monedele, aici triumfând arta gravurii.

Medalia ca şi moneda constituie un preţios izvor istoric transmiţând contemporanilor şi urmaşilor săi imagini din trecut, chipurile unor personalităţi politice, culturale, artistice, mentalităţi. După cum medalia furnizează de asemenea şi informaţii preţioase, privind nivelul tehnic şi artistic atins în epoca respectivă în ceea ce priveşte arta medalistică.

 

BIBLIOGRAFIEBERCIU, DRĂGHICESCU ADINA, Ştiinţele auxiliare ale istoriei, partea I, Bucureşti, Tipografia Universităţii 1988, p. 127 - 151.

BUZDUGAN, GEORGE NICULIŢĂ, Medalii şi plachete româneşti, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1971.

Dicţionar de istorie veche a României (peleolitic - sec. X), Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 433.

EDROIU, NICOLAE, Introducere ştiinţele auxiliare, Curs, Cluj - Napoca, 1992,
p. 131 - 158.

GOLIMAS, AUREL, GHEORGHE, CRISTACHE, Bibliografie numismatică românească. Bibliografie numismatică daco - romană, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984.

GRAMATOPOL, MIHAI, Documentarea istorică prin iconografia numismatică, În: R.M., nr. 1, 1967.

ILIESCU, OCTAVIAN, Moneda în România, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1970 L’Histoire et ses mčthodes, sous la direction de Charles Samarand, Bruges, 1961, p. 329 - 389.

Einführung in das Studium der Geschichte, gerausgegeben von Walter Eckermann und Hubert Mohr, Berlin. 1966, p. 483 - 484.

CHIRIŢESCU, COSTIN, C. Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, I,
Bucureşti, 1964.

CHIRIŢESCU, COSTIN, C., Moneda. Mica enciclopedie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclop., 1982.

LUCHIAN, OCT., BUZDUGAN C-TIN; OPRESCU C-TIN, Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, Edit. Sport - Turism, 1977, Introducerea.

MOISIL, CONSTANTIN, Problemele numismatice în România, În:
BSNR XIV, 1919.

MOISIL, CONSTANTIN, Istoria monedei în România, În: CNA, I, 1920, p. 72 - 76; II 1921, p. 78 - 86, III 1922, p. 71 - 74.

MOISIL, CONSTANTIN, Problemele de numismatică românească, În: DAR
nr. S.I. tom. XXII, Bucureşti, 1940.

NEGREA, RADU, Moneda. De la scoicile - monedă la cecul electronic, Bucureşti, Edit. Albatros, 1988.

PREDA CONSTANTIN, Moneda antică în România, Bucureşti, E.A., 1969.

SACERDOŢEANU, AURELIAN,  Cursul de Ştiinţe auxiliare ale istoriei, dactilografiat, p. 135 - 145.

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie 2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC