Adina Berciu-Drãghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

IX. INFORMAŢII SIGILARE INSERATE ÎN LUCRĂRI DE NATURĂ DIVERSĂ

 

 

BEZA, MARCU, Urme româneşti în răsăritul ortodox, ed. a 2-a, , 1937, Bucureşti p. 41 şi 50.

BERZA, MIHAI, Stema Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare. În: ,,Studii şi cercetări privind istoria artei…, 1 - 2, 1953, p. 69 - 88.

BERZA, MIHAI. Stema Moldovei în veacul al XVI-lea. În: ,,Studii şi cercetări privind istoria artei…, 1 - 2, 1956, p. 99 - 128.

BOGDAN, IOAN. Documente şi regeste privind relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Românească în secolul XV - XVI, Bucureşti, 1902, p. 489 (sigiliile armoriate ale domnilor din Ţara Românească în sec. XV - XVI, p. L - LXXVII).

BOGDAN, IOAN. Documente moldoveneşti din secolele XV - XVI în arhivele Braşovului, Bucureşti, 1905 (sigiliile heraldice ale demnitarilor Moldovei sec. XV - XVI).

BOGDAN, IOAN, Album paleografic moldovenesc. Documente din secolul al XV-lea şi al XVI-lea, Bucureşti, 1926.

BOTEZAT, EUGEN. Bourul şi zimbrul. În: Anal. Acad. Rom., Mem. Secţ. Ist., Seria II, tom XXXVI, 1913 - 1914, p. 17 - 39.

* * * Brăila veche - Stampe, planuri, hărţi. Album întocmit pentru comemorarea centenarului eliberării Brăilei de sub turci, 1829 - 1929. Brăila, 1929 (sigilii ale municipiului şi judeţului Brăila şi a unor comune).

BRĂTIANU, GH. Originea stemelor Moldovei şi Ţării Româneşti. În: ,,Revista istorică Română…, 1931, p. 50 - 61.

CERNOVODEANU, DAN, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977.

COSTIN, MIRON. Opere complete, după manuscrise cu variante şi note, ediţie V. A. Urechia, vol. I - II, Bucureşti, 1886 - 1888 (în vol. I la note se află studiul lui V. A. Urechia despre sigiliile unor demnitari moldoveni şi munteni din sec. XVI - XVIII; în vol. II tot la note se află un alt studiu al editorului despre heraldica sigiliară municipală moldovenească din secolele XVI - XVII, reprezentări de diverse peceţi orăşeneşti).

CREST. COLECŢ. 1962, p. 377; nr. 6, 1962, p. 366, nr. 8/1963, p. 409; nr. 10, 1964, p. 378, nr. 12, 1965, p. 388 - 391; nr. 13 - 14/1954, p. 92; nr. 19, 1967, p. 74; nr. 23 - 24, p. 86; nr. 39 - 40, 1972, p. 87 - 88; nr. 43 - 44/1973, p. 61 - 62;
nr. 51, 1975, p. 95 - 96.

DOGARU, MARIA. Însemne heraldice reflectând ideea unităţii naţionale. În: RA, ,,Supliment…, 1979, p. 206 - 222; 30 ilustr.

DOGARU, MARIA. Un armonial românesc din 1813. Spiţa de neam a familiei Balş dotată cu steme.  Bucureşti, 151 p.; 22 ilustr.

DOGARU, MARIA. Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în simbolul heraldic. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, 289 p.; 266 ilustr.

DOGARU, MARIA. Tricolorul românesc, o istorie glorioasă. În  ,,Anale de istorie…, 1988, nr. 1 p. 133 - 148.

DOGARU, MARIA, L. ALBU. Revoluţia română de la 1848 reflectată în izvoarele heraldice. În: RMM, Muzee, 1988, nr. 5, p. 48 - 61; 17 ilustr.

FILITTI, IOAN, C.Regeste din documente. I. Familia Slătineanu (1712 - 1862). În: ,,Lupta…, Bucureşti, 1939 (descrieri de sigilii ale membrilor acestei familii).

GHEORGHE, CRISTACHE; DOGARU, MARIA. Revoluţia română din 1848 reflectată în documente de metal. Bucureşti, Editura Militară, 1988, 189 p. (84 ilustraţii).

GHIBĂNESCU, GH.  Ispisoace şi zapise,  Bucureşti, 1906, vol. IV, 2, p. 71 - 73 (Despre ,,peceţi degete…).

GIURESCU, C. C. Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, Bucureşti, E.A., 1967 (sigiliile oraşului Roman şi Baia).

GIURESCU, C. C. Istoricul podgoriei Obobeştilor. Din cele mai vechi timpuri până la 1918, Bucureşti, E. A., 1969, p. 188 - 189 (sigiliile oraşului Odobeşti din secolul al XIX-lea).

GIURESCU, C. C. Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri până astăzi. Bucureşti, E. A., 1975, p. 315 - 320 (cap. Pădurea, heraldica şi sfragistica).

HAŞDEU, B. P. ,,Arhiva istorică a României…, I, 1864, nr. 16 (5 dec.) (descrierea sigiliului doamnei Elisabeta Movilă aplicat pe un act de epocă).

ILIESCU, OCTAVIAN, Din trecutul unei steme. O acvilă neobişnuită. În: MI, 3, 1971, p. 27 - 32 (se fac referiri la primele sigilii folosite de domnii români).

IORGA, NICOLAE. Pretendenţi domneşti în secolul al XVI-lea. În: Anal. Acad. Rom., Mem. Soct. Ist., Seria II, t. XIX, 1898, p. 193 - 274, planşe, tabel genealogic, reprezentarea stemelor sigilare ale unor pretendenţi la tronul Moldovei din veacul al XVI-lea.

MARŢIAN, I. Contribuţii la heraldica vechiului Ardeal. În: ,,Anuarul Institutului de istorie naţională…, Cluj, IV, 1928, p. 441 - 446.

MĂNESCU, JEAN, N., CERNOVODEANU, DAN. Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica Socialistă România. Studiu asupra dezvoltării istorice a heraldicii districtuale şi municipale româneşti. În: RA, 1974, nr. 1-2; p. 3 - 218.

MĂNESCU, N. JEAN. Cu privire la originea stemei Ţării Româneşti. În: CN, V, 1983, p. 183 - 196; 9 ilustr.

MOISIL, CONSTANTIN. Stema României. Studiu critic din punct de vedere heraldic, Bucureşti, 1931, 23 p.; 54 ilustr.

NĂSTUREL, P. V. Stema României, Bucureşti, 1890.

NEGRUŢI - MUNTEANU, ECATERINA. Sfatul administrativ al Moldovei între anii 1832 - 1862. În: AILA, VII, 1971, 70 p. p. 159.

NICOLAESCU, STOICA. Documente slavo - române cu privire la relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Ardealul în secolele XV şi XVI. În: ,,Revista pentru istorie, arheologie şi filologie…, XII, 1911, p. 235 - 336 (se referă la sigiliul lui Mihai Viteazul).

STAN, MARIA. Obiecte muzeistice privind înfiinţarea Academiei Mihăilene. În: RMM, Muzee, 1973, nr. 3, p. 240 - 142 (Sigiliul Academiei Mihăilene).

ŞTEFĂNESCU, ARISTIDE. Elemente particulare şi generale în ornamentica obiectelor de podoabă descoperite la Bucureşti (secolele XIV - XV). În: RMM, Muzee, 2, 1 1986, nr. 22, p. 54 - 59; 18 ilustr. (sunt prezentate şi inele sigilare).

STURDZA, ALEXANDRE, A. C. L’Europe orientale et le rôle historique des Mavrocordato 1660 - 1830, Paris, 1913, tabele ilustr. (20 de sigilii heraldice ale familiei Mavrocordat).

SUCIU, ŞTEFAN, GERNOT, NUSSBACHER, MONICA, CINCU. Relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (1369 - 1803). Inventar arhovistic. Bucureşti, 1986, 251 p. (sunt prezentate şi 7 sigilii).

URECHIA, V. A., Anexa la Raportul delegaţilor de sancţiune asupra proiectului de lege pentru modificarea armelor ţării. Bucureşti, 1868 (tablou cu steme, sigilii şi monede).

VERESS, ANDREI, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. I - XI, Bucureşti, 1929 - 1939. Vol. I (1527 - 1573), 1929 (sigiliile heraldice ale lui Despot - Vodă, Ştefan Vodă Mâzgă); vol. II, 1930 (sigiliul lui Petru Cercel); vol. V, 1932 (sigiliile lui Sigismund Bathory, Maria Cristina, cardinalul Andrei Bathory); vol. VII, 1934 (sigiliile heraldice ale domnilor Nicolae Pătraşcu, Radu Şerban); vol X, 1938 (sigiliile heraldice ale domnitorilor Matei Basarab, Ioan Vodă Movilă, Vasile Lupu şi alţii); vol. XI, 1939 (sigiliile heraldice ale domnitorilor Grigore Ghica, Constantin Şerban, al doamnei Nastasia Duca).

VORNICESCU, NESTOR. Descătuşarea. Craiova, Edit. Mitropoliei Craiovei, 1981, (vezi capitolul I şi II, p. 1 - 20); 8 ilustr.

 

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC