Adina Berciu-Drăghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

Introducere

 

 

Arhivistica şi informarea documentară (documentaristica) sunt două discipline care au drept sferă de cercetare documentele scrise. Arhivistica este disciplina care are drept domeniu de investigaţie izvoarele scrise pe suporţi friabili (uşor deteriorabili) şi pe baza cărora se efectuează cercetări fundamentale şi aplicative în vederea stabilirii soluţiilor optime de selecţionare, ordonare, inventariere, conservare şi valorificare a documentelor.

Informarea documentară studiază informaţiile, datele cuprinse în documente, în publicaţii, elaborând apoi mijloace de cercetare eficiente de prelucrare analitică şi sintetică, de regăsire a datelor şi de transmitere a lor cât mai bine la beneficiar.

Documentele, mai ales acelea care conţin informaţii ştiinţifice şi tehnice constituie principala sursă de informare documentară.

Documentul constituie ,,un termen generic însemnând toate categoriile de surse ce pot transmite date istorice (inscripţii, urme de civilizaţie materială, acte etc.)…[1]

Documentele sunt, aşadar, purtătoare de informaţii şi ,,servesc transmiterea acestora în spaţiu şi timp…. Ele sunt utilizate în diferite domenii de activitate ale omului constituind obiect de studii ale diferitelor discipline ştiinţifice şi se află depozitate în arhive, biblioteci, muzee. O categorie deosebit de importantă de documente o constituie acelea care sunt studiate de ştiinţele auxiliare ale istoriei.

Ştiinţele auxiliare ale istoriei depistează şi analizează sursele istorice de tot felul, care se află depozitate în muzee, biblioteci, arhive, colecţii particulare. Fără înţelegerea acestor categorii de izvoare şi fără stăpânirea aspectelor generale ale disciplinelor care se ocupă de descrierea lor nu se poate realiza o documentare serioasă. Aceste ştiinţe auxiliare ale istoriei sunt discipline conexe arhivisticii în cea mai mare parte a lor. În arhivă aflându-se documente heraldice, iconografice, cartografice, codicologice, literare, carte rară românească şi străină etc.

Socotim utilă prezentarea la colegiul de Birotică ,,Fortuna…, la disciplina Documentaristică şi Arhivistică, a acestui curs de ştiinţe auxiliare ale istoriei, deoarece cunoaşterea disciplinelor tratate contribuie la îmbogăţirea metodologiei interdisciplinare de cercetare şi constituie surse primare de documentare şi informare.

De asemenea, nu putem omite faptul că în domeniul vast al documentaristicii şi arhivisticii, cercetătorul, dar şi lucrătorul curent se confruntă permanent cu categoriile de izvoare care constituie obiectul acestor ştiinţe auxiliare ale istoriei şi a disciplinelor conexe acestora. Apoi, activitatea arhivistică presupune, de asemenea, stăpânirea metodelor de lucru din cadrul acestor discipline, care sunt discipline tradiţionale, dar într-o perpetuă înnoire metodologică şi deschise spre noi acumulări.

Aşadar, în pregătirea documentaristului, a unei persoane specializate în munca de cercetare, realizarea contactului cu bibliotecile, cu arhivele, cu fondurile şi colecţiile şi categoriile de izvoare aflate aici este absolut necesară pentru realizarea unei documentări moderne şi eficiente.

Documentaristica şi arhivistica nu vor putea face niciodată abstracţie de Fondul Arhivistic Naţional în activitatea lor de cercetare, documentare şi în alcătuirea diverselor tipuri de bibliografii şi publicaţii specializate.

Toate aceste considerente au făcut să socotim necesară alcătuirea prezentului curs, adaptat tematicii prelegerilor de documentaristică şi arhivistică de la Colegiul Universitar de Birotică ,,Fortuna… Bucureşti.

Cursul contribuie şi la îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură generală, cât şi la formarea şi educarea studenţilor în scopul folosirii surselor documentare puse la dispoziţia lor de arhive, biblioteci, muzee.

Cursul nu conţine contribuţii ştiinţifice originale, rezultat al unor cercetări personale, el fiind un curs general adaptat tematicii colegiului de Birotică. Selecţia şi redactarea materialului le-am făcut cu preocuparea ca lucrarea să fie utilă în activitatea de curs şi seminar.

El este structurat în două părţi: partea I - Ştiinţele auxiliare ale istoriei, şi partea a II-a: Arhivistica, deoarece arhivistica, ca disciplină ştiinţifică, dar şi ca activitate practică, presupune, după părerea noastră, cunoaşterea unor discipline conexe cum ar fi: epigrafia, bibliologia, paleografia, cronologia şi altele. Tot aici un loc aparte va fi rezervat documentaristicii ca disciplină de sine stătătoare.

La finalul fiecărei părţi se află o amplă bibliografie, instrument de lucru absolut necesar studenţilor şi absolvenţilor în cazul documentării şi al cercetării aprofundate a problemelor.

În partea I, cursul urmăreşte o prezentare globală a fiecărei ştiinţe auxiliare, cu descrierea obiectului şi metodei de lucru. Un loc aparte îl ocupă contribuţia istoriografiei româneşti în cadrul fiecărei ştiinţe. De altfel, acest lucru este evidenţiat şi de ilustraţia ce-l însoţeşte şi pe care ne-am străduit s-o realizăm cât mai bine cu putinţă.

* Ilustraţia a fost realizată de arhitecta Alexandra Vidaşcu. Fotografiile au fost efectuate de Alexandru Tănăsescu de la DGAS Bucureşti.

 

*

*          *

Ştiinţele auxiliare se ocupă cu studierea în sine a mărturiilor istorice de tot felul care sunt depozitate în arhive, biblioteci, muzee, colecţii particulare. Încă din 1822, J. Lelewel aprecia că scopul ştiinţelor auxiliare ale istoriei constă în cunoaşterea, respectiv înţelegerea izvoarelor. Termenul de ştiinţe auxiliare ale istoriei a fost introdus de Theodor Sickel, istoric vienez şi paleograf, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Odată cu dezvoltarea ştiinţei, acest concept a căpătat tot mai mult un caracter relativ. La ora actuală mai persistă încă divergenţe de opinii în ceea ce priveşte sfera ştiinţelor auxiliare şi implicit a terminologiei.

Pentru un istoric, orice ştiinţă, de al cărei rezultat şi metodă se foloseşte, poate fi numită auxiliară.[2] Cu atât mai mult în momentul de faţă când se constată tendinţa unei ,,atitudini integrative în ştiinţă…, întreaga ştiinţă devenind un ,,angrenaj de discipline ştiinţifice, în care fiecare ştiinţă raportată la alta, este într-un anume fel auxiliară…[3]. Astfel, în timp s-a făcut distincţia între ştiinţele ajutătoare ale istoriei (termenul introdus de specialistul în paleografie latină W. Semkowicz) şi ştiinţele auxiliare ale istoriei. Ştiinţele ajutătoare ale istoriei sunt acelea, după cum arată şi cuvântul (lat. auxilium = ajutor), care ,,furnizează cunoştinţe ce nu provin de la izvoare sau care atrag atenţia asupra unor posibilităţi noi ale metodei de cercetare, se leagă de etapele următoare ale activităţii istoricului…. Ele procură istoricului concluzii şi date elaborate. Termenul de ştiinţe auxiliare rămâne valabil pentru ştiinţele auxiliare tradiţionale ale istoriei, legate de cunoaşterea izvoarelor şi care furnizează metoda de cercetare a acestora.

Istoricul Damian P. Bogdan a fost adeptul punctului de vedere conform căruia aceste discipline trebuie numite ştiinţe speciale şi nu ştiinţe auxiliare, deoarece: ,,în ştiinţa istorică, ca şi în alte ştiinţe, desprinderea, formarea şi dezvoltarea de noi ramuri ştiinţifice constituie urmarea evoluţiei însăşi a ştiinţei care generează noi discipline ca o consecinţă a nevoilor stringente ale investigaţiilor ştiinţifice. O parte dintre ştiinţele auxiliare, ca urmare a acestei dezvoltări, au devenit ştiinţe independente, în primul rând, paleografia, apoi arhivistica, numismatica, diplomatica, cronologia, sigilografia, istoriografia şi textologia. Dată fiind această dezvoltare, cred potrivit să nu mai numesc ştiinţele respective auxiliare, ci ştiinţe speciale, termenul fiind pus în circulaţie ştiinţifică încă în anul 1957"[4]. Pentru astfel de schimbări de denumire pledează numeroşi istorici, propunând şi alte denumiri: ştiinţe istorice de bază, discipline istorice speciale. Oricum, cea mai mare parte a istoricilor recunosc că termenul de ştiinţe auxiliare reflectă neconvingător sensul lor. Pe aceeaşi linie s-a situat şi Direcţia Generală a Arhivelor Statului Bucureşti care a publicat un Dicţionar al Ştiinţelor speciale ale istoriei, în 1982.

Dicţionarul le defineşte astfel: ,,ştiinţe speciale (auxiliare) ale istoriei, totalitate a ştiinţelor (arhivistică, diplomatică, paleografie, cronologie etc.) care studiază izvoarele documentare şi elaborează metodologia cercetării acestora…[5]. În prezent, în istoriografia românească se folosesc cei doi termeni: ştiinţe auxiliare şi ştiinţifice speciale.

Stăpânirea deplină a acestor ştiinţe auxiliare îi este indispensabilă istoricului şi documentaristului pentru descifrarea, înţelegerea şi evaluarea critică a izvoarelor.

Specializarea în istorie, bibliologie, biblioteconomie şi documentaristică, chiar şi birotică, trebuie să implice şi o cunoaştere temeinică a ştiinţelor auxiliare al căror studiu este extins şi la epocile modernă şi contemporană, epoci care păstrează un număr foarte mare de izvoare documentare.

Un istoric, ca şi un bibliolog şi documentarist nu poate stăpâni toate limbile, toate tehnicile de lucru, dar el trebuie să cunoască teoria ştiinţelor auxiliare ale istoriei. ,,Acestea sunt constituite din toate ştiinţele posibile să fie înregistrate în repertoriul culturii umane…[6]. În ceea ce priveşte numărul ştiinţelor auxiliare, din nou există mai multe puncte de vedere.

A. Sacerdoţeanu, istoric cu cele mai mari contribuţii în acest domeniu din istoriografia românească din a doua jumătate a secolului XX, a împărţit ştiinţele auxiliare în ştiinţe auxiliare majore şi minore[7]. Ştiinţele auxiliare majore (geografie, geologie, lingvistică, paleontologie, etnografie, sociologie, drept, psihologie, statistică istorică, demografie) furnizează rezultatele sigure şi concluziile. Din acest punct de vedere, ele se află cu istoria în raport de interdisciplinaritate. În schimb, de ştiinţele auxiliare minore (epigrafia, paleografia, bibliologia, codicologia, cronologia, heraldica, sigilografia, metrologia, numismatica, diplomatica, arhivistica) avem nevoie pentru adunarea şi apoi interpretarea izvoarelor în cadrul cercetării ştiinţifice. În evoluţia acestora există o strânsă interdependenţă cu caracter de reciprocitate, în sensul că dezvoltarea fiecăreia contribuie la evoluţia celorlalte, iar rezultatele de ansamblu contribuie la progresul fiecăreia în parte. Ştiinţele auxiliare se îmbogăţesc permanent cu noi izvoare care intră mereu în sfera lor de cercetare şi se bazează pe metode tot mai bune şi mai moderne de investigare[8].

Ştiinţele auxiliare minore furnizează cercetătorului metode de lucru necesare adunării, verificării şi folosirii izvoarelor.

Un loc aparte în cadrul acestor discipline îl ocupă arheologia, fostă disciplină auxiliară tradiţională şi devenită ştiinţă de sine stătătoare a istoriei. Arheologia este o disciplină istorică cu un câmp de cercetare bine precizat şi cu metode de investigaţie proprii, pentru cunoaşterea cât mai deplină a dezvoltării societăţii omeneşti în anumite epoci. Prin unele metode ale sale, ea se apropie de ştiinţele naturii, dar prin caracterul izvoarelor şi mai ales prin interpretarea monumentelor ce constituie aceste izvoare, ea este o disciplină istorică. Diferitele izvoare ale trecutului trebuie să fie privite în contextul istoric

 

Epigrafia[9] (gr. epi = deasupra, pe; grapho = a scrie) este ştiinţa auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul (descifrarea şi interpretarea) inscripţiilor pe materiale dure: piatră, metal (plumb, bronz, aur, argint), oase, sidef, fildeş, lemn, piele, muşama, argilă, tencuială, sticlă, geme, camee, sigilii, inele (inscripţia de pe veriga inelelor), ponduri şi chiar pe stânci (cum este de exemplu inscripţia lui Darius de la Behistun) în limbile vorbite odinioară sau mai recente. Ea nu-şi limitează cercetarea la operele cu caracter solemn, cu conţinut juridic, religios, funerar arhitectonic, ci studiază numeroase produse şi înscrisuri cum ar fi: cuvinte, litere izolate, semnături, nume proprii, formule, mărci de fabrică, nume de unităţi militare, scrierile trasate de mână pe monumente - graffiti. Obiectul epigrafiei îl constituie nu numai inscripţiile greceşti şi latine, ci şi cele egiptene, sumeriene, asiriene, hittite, etrusce, punice, miceniene etc. Justa interpretare a izvoarelor epigrafice se află în strânsă legătură cu filologia, papirologia, numismatica şi ele furnizează date deosebit de preţioase pentru cunoaşterea proceselor istorice.

Paleografia (gr. palaios = vechi, grapho = a scrie) este ştiinţa auxiliară  a istoriei care are drept obiect de cercetare izvoarele scrise vechi, respectiv cunoaşterea, descifrarea şi transcrierea lor. Prin aceasta ea furnizează informaţii preţioase privind materialele pe care s-au scris în timp izvoarele paleografice, instrumentele de scris, precum şi evoluţia grafemelor (a literelor). De asemenea tot paleografia oferă date importante pe baza cărora se pot identifica originalele şi copiile, se pot sesiza falsurile[10]. Apoi tot ea este aceea care determină, ,,în lipsa datei cronologice sau tipografice, epoca şi locul unde s-a scris un text paleografic…[11].

Paleograful studiază cărţile manuscrise, fie în formă de sul, fie codice, precum şi documentele, respectiv textele care ,,au la bază un emitent şi un destinatar, păstrate toate acestea în biblioteci, muzee şi arhive publice, cât şi în colecţii particulare…[12]. Aşadar paleografia se ocupă numai cu cercetarea textelor care au fost scrise cu stilul, condeiul şi pana pe table de lemn cerat, pe papirus, pe pergament, pe hârtie[13].

 ,,Paleografia îşi propune să ofere cunoştinţele necesare nu numai istoricilor, ci şi arhiviştilor şi bibliotecarilor care păstrează şi se îngrijesc de moştenirea scrisă a timpurilor trecute…[14].

Paleografia se află în strânsă legătură cu o serie de ştiinţe auxiliare: epigrafia, numismatica, genealogia, sigilografia, diplomatica, arhivistica, cronologia, codicologia, heraldica, metrologia, bibliologia. Dintre toate acestea cea mai apropiată îi este epigrafia. Pe de o parte fiindcă litera, înainte de a fi săpată în piatră, era mai întâi desenată cu cretă şi apoi în domeniul prescurtărilor acestea sunt fie identice, fie asemănătoare[15].

 

Bibliologia (gr. biblion = carte, logos = vorbire), cu subdiviziunile ei: istoria cărţilor şi a bibliotecilor, bibliografia, biblioteconomia, bibliotecografia  - este ştiinţa auxiliară care se ocupă de carte şi de munca în bibliotecă. Obiectul acestei ştiinţe include: istoricul scrisului, folosit în codice, în cărţi manuscrise, suportul său, instrumentele de scris, tehnica tiparului, fabricarea, legatul şi ilustrarea cărţii, punerea ei în circulaţie, publicaţiile bibliografice, organizarea bibliotecilor, alcătuirea cataloagelor.

Bibliotecile, ca deţinătoare ale tezaurului de cunoştinţe şi ca centre de difuzare ale acestora, sunt verigi ale culturii în orice timp şi societate, continuând să fie şi în epoca contemporană izvoare de cultură. Este cunoscut faptul că de la apariţia televiziunii şi a calculatoarelor, numărul cărţilor în lume nu a scăzut, ci, dimpotrivă, a crescut de aproape patru ori. Aşadar,  în viitor cartea va fi în continuare principalul mijloc de învăţare, de educaţie, de creaţie şi de cercetare[16].

Codicologia (lat. codex, icis = scoarţă, carte, tăbliţă de scris, condică, registru; logos = vorbire) este acea ştiinţă auxiliară care are ca obiect studiul cărţilor manuscrise, materialul de scris, formatul, tăierea perforarea şi linierea filelor, instrumentele de lucru, felul în care s-a alcătuit codexul, signatura, tehnica ornamentării, legătura lui, specia de lemn folosită, natura şi culoarea pielii care acoperă scoarţele, procedeele fixării acestora, ornamentele lor, depistarea eventualelor fragmente de texte folosite la întărirea scoarţelor. Pe lângă acestea, codicologia are în sarcina ei şi întocmirea şi publicarea unor instrumente specifice de lucru cum ar fi: inventare, cataloage, diferite repertorii de colecţii şi colecţionari, de manuscrise datate sau nedatate, sau incorect datate. Pentru a putea crea instrumentele de lucru, codicologia trebuie să apeleze şi la alte ştiinţe auxiliare cum ar fi: paleografia, epigrafia, criptografia, bibliologia, cronologia, filigranologia, diplomatica, critica textelor şi altele.

Evoluţia codicelui nu se poate înţelege fără cunoaşterea evoluţiei scrierii şi deşi grafia nu este obiectul de studiu al codicologiei, se recurge în primul rând lapaleografie. În multe codice există pasaje scrise cu litere capitale folosite în scrisul pe materiale dure de descifrarea căruia se ocupă epigrafia.

Pentru a se lămuri unele fragmente din codice scrise în criptogramă, codicologul trebuie să utilizeze cunoştinţe de criptografie, care este ştiinţa textelor criptice (secrete, cifrate şi a descifrării acestora). De asemenea, pentru a afla cum a fost alcătuită o carte manuscris de-a lungul timpului sunt necesare şi cunoştinţe de bibliologie.

După cum, pentru datarea codicelui, pentru studierea ornamentelor sale şi a materialului din care este confecţionat, codicologul trebuie să apeleze la cronologie, iconografie, istoria artelor, şi chiar la papirologie. De asemenea natura diferită acodicelui impune istoricului cunoştinţe din domenii diverse: muzică, medicină, teologie, hagiografie.

Cronologia (gr. cronos = timp, logos = vorbire) este ştiinţa auxiliară a istoriei care are ca obiect stabilirea exactă a datelor, a evenimentelor istorice, a documentelor. Istoricul şi bibliologul trebuie să cunoască principiile sistemului cronologic practicat până în epoca contemporană, trebuie să ştie să raporteze elementele cronologice din documente la modul de datare contemporan. Datarea izvorului are o importanţă deosebită deoarece este ştiut faptul că un document nu poate intra în circuitul ştiinţific, nu poate fi folosit dacă nu este datat corect, iar o datare greşită duce la concluzii eronate.Cronologia recurge la paleografie pentru a putea citi grafia datelor, dar şi paleograful, la rândul său, apelează la cronologie pentru descifrarea elementelor cronologice principale şi secundare şi transpunerea lor în datele erei noastre.

Genealogia (gr. genos = neam, logos= vorbire) este una dintre cele mai importante ştiinţe ale istoriei. Ea studiază naşterea şi evoluţia neamurilor şi a familiilor înrudite care se stabilesc între persoanele unei epoci date, precum şi rolul pe care aceste înrudiri îl joacă în desfăşurarea unor evenimente istorice[17], satisface o  ,,frântură din nesfârşita sete de cunoaştere a omului…[18].

Genealogia foloseşte ca izvoare mai ales registrele de stare civilă care cuprind naşteri, căsătorii, decese, registrele parohiale cu date privind căsătoriile, decesele, înmormântările, diplomele de înnobilare, înălţări în grad, foile de zestre, testamente, pomelnice, inscripţii funerare, registre de ranguri nobiliare şi altele. ,,Istoria, cu ajutorul genealogiei, poate cunoaşte succesiunile (limpezeşte deci şi cronologia), dar poate afla şi explicaţii sau realiza portrete prin cunoaşterea ascendenţei unei figuri oarecare (…). Se pot crea chiar sisteme de gândire istorică bazate pe succesiunea generaţiilor (…). Numai genealogia poate da elemente esenţiale pentru cunoaşterea locului pe care îl ocupă omul în societate din punct de vedere istoric, juridic, etnic şi biologic…[19].

Cercetările genealogice dau posibilitatea cunoaşterii mai aprofundate a anumitor personalităţi care au fost în centrul unor evenimente. Fără cercetările cu caracter genealogic, fără descifrarea prin această filieră a rolului şi poziţiei diferitelor persoane în societate, multe aspecte rămân neelucidate[20].

Genealogia sprijină cercetările istorice şi chiar bibliologice şi docu-mentare, furnizând date pentru rezolvarea problemelor de cronologie, lămureşte unele chestiuni de istorie socială. politică şi culturală. Anumite informaţii sunt furnizate şi ştiinţelor juridice prin explicarea formelor juridice de proprietate şi de succesiune.  Cunoscându-se progresia numerică a naşterilor, se pot rezolva multe probleme de demografie istorică, mai exact de statistică demografică. După cum, prin întocmirea unui arbore genealogic şi a unor tabele a naşterilor, se pot  da lămuriri cu caracter economic, cum ar fi spre exemplu, creşterea şi descreşterea averii unor mari familii în diverse epoci istorice etc.

Genealogia se află într-un proces de continuă înnoire, ţinând pasul cu o serie de alte ştiinţe auxiliare şi domenii cu care se află în corelaţie: cronologia, demografia, antropologia.

Sigilografia sau sfragistica (lat. sigillum, = pecete, semn, sigiliu; gr. sfragis = sigiliu, logos = vorbire) este ştiinţa care se ocupă cu studierea sigiliilor sub toate aspectele[21].

Sigilografia are drept obiect descrierea, atât a materialelor, cât şi a impresiunilor sigilare care sunt studiate din punct de vedere istoric, artistic, tehnic, juridic, diplomatic. Tot această ştiinţă se ocupă şi de modalităţile de aplicare a sigiliului, de depistarea falsurilor sigilare, precum şi de conservarea şi restaurarea lor.

Sigiliile s-au conservat sub două aspecte: ca tipare sau matrice de metal, gravate negativ şi ca peceţi, adică impresiuni pozitive ale acestora., realizate în ceară, hârtie, lut, fum, cerneală.

La rândul lor tiparele sigilare sunt şi ele izvoare documentare deosebit de importante, transmiţând preţioase informaţii referitoare la arta gravării. Ele pot elucida şi anumite probleme de genealogie, deoarece matricele sigilare ale diverşilor demnitari, personalităţi, familii etc., au fost păstrate şi transmise din generaţie în generaţie.

Sigiliile ca şi monedele au un ,,caracter de oficialitate, de garanţie, care le dă o valoare excepţională ca izvoare pentru cunoaşterea trecutului. Monedele sunt garantate de puterea suverană, sigiliile deşi emană adeseori de la instituţii sau persoane particulare, prezintă garanţii suficiente prin însuşi faptul că menirea lor este tocmai să certifice autenticitatea unui act…[22].

Tot aceste izvoare furnizează preţioase informaţii privind organizarea cancelariilor, a modului de autentificare a actelor publice sau particulare[23].

Sigiliile constituie izvoare care pot ilustra în mod special anumite evenimente, ele păstrează informaţii preţioase privind istoria unor zone, unor oraşe, unor instituţii. Este izvorul care păstrează, sintetizează şi transmite generaţiilor mai noi simbolurile strămoşilor. Sigiliul, de foarte multe ori, mai ales în epoca modernă, a constituit  un mijloc de exprimare a idealurilor naţionale şi, în consecinţă, pentru istorie constituie o sursă deosebit de preţioasă şi interesantă, dar dificil de descifrat prin însăşi complexitatea problemelor ce le conţine.

Cercetătorului din domeniul istoriei şi bibliologiei îi sunt necesare şi cunoştinţe de heraldică pentru folosirea cât mai exactă a izvoarelor. Din cadrul surselor istorice ea utilizează peceţile, monedele, inscripţiile de pe pietrele de mormânt, monumentele de arhitectură, diplomele etc.

Heraldica (lat. medievală heraldus, héraut = crainic) are drept obiect stabilirea principiilor teoretice, cercetarea, cercetarea, interpretarea şi evoluţia stemelor unui stat, oraş, familie, corporaţie etc. Tot ea este aceea care fixează şi studiază aspectele teoretice ale unei steme, precum şi alcătuirea acestora[24].

Heraldica este un factor de civilizaţie iar izvoarele acestei discipline dovedesc, odată în plus, întrepătrunderea dintre istorie şi artă.

Pentru interpretarea justă a izvoarelor, pentru redarea cât mai fidelă a adevărului, istoricul şi orice cercetător şi documentarist trebuie să poată citi şi înţelege elementele heraldice, trebuie, altfel spus, să posede tehnica descifrării stemelor sau a blazoanelor, care constituie elementul fundamental al heraldicii.

Heraldica, prin izvoarele sale speciale pe care le pune la dispoziţia cercetătorilor, prin simbolistica sa, constituie un domeniu deosebit de important pentru cunoaşterea proceselor sociale, politice şi culturale ale societăţii omeneşti. Prin descifrarea izvoarelor heraldice se poate înţelege mai bine mentalitatea lumii medievale în general, moravurile şi obiceiurile, de multe ori ele servind la ,,descifrarea încrengăturilor genealogice, adesea foarte încurcate…. Ea a constituit, de asemenea şi un domeniu larg de manifestare a conştiinţei naţionale, domeniu pe care românii l-au folosit din plin. Lupta pentru independenţă şi pentru unitate naţională este evidenţiată şi de simbolurile heraldice care au servit şi ca arme de luptă pentru realizarea acestor deziderate.

Metrologia (gr. metron = măsură, logos = vorbire) este ştiinţa care se ocupă cu studiul măsurilor fixe sau variabile. Măsurile determinate de om prin calcule au variat după timp şi după loc, formând adevărate sisteme. Cunoaşterea acestor sisteme este necesară pentru folosirea cât mai exactă a izvoarelor pentru înţelegerea izvoarelor istorice ale unor epoci, pentru înţelegerea mai ales a problemelor economice ale epocii. Apoi istoria unităţilor de măsură este legată strâns de istoria schimbului de produse.

Metrologia este legătură cu paleografia prin lectura corectă a izvoarelor paleografice care cuprind elemente metrologice, iar precizarea timpului de apariţie a măsurilor sau a greutăţilor ajută paleografia la datarea izvoarelor sale lipsite de dată[25]. Ea oferă de asemenea elemente foarte importante pentru studierea monedelor.

Numismatica (gr. nomisma = monedă) este ştiinţa auxiliară a istoriei care are drept obiect de studiu moneda (analizată sub toate aspectele).

Numismatica are în vedere tipurile monetare, descrierea lor, descifrarea legendelor, materialul din care sunt confecţionate, raporturile dintre diferitele categorii de monede, circulaţia monetară, alcătuirea corpurilor de monede. Medalia constituie şi ea un document metalic al unei epoci istorice. Ea este pentru contemporani, dar mai ales pentru urmaşi, un prilej de înţelegere a importanţei acordate unor probleme ale vieţii societăţii respective, unor personalităţi care prin activitatea desfăşurată au contribuit la propăşirea societăţii omeneşti, unor societăţi şi a unor instituţii. O ramură a numismaticii se ocupă de medalii şi plachete: medalistica.

Moneda, prin natura sa specifică a fost destinată să fie o valoare circulatorie, constituind un instrument de lucru practic (dar şi teoretic) deosebit de important în analiza vieţii economice, sociale, politice şi culturale a societăţii omeneşti. În cadrul ei, modena poate fi o măsură a valorii, deci un instrument de schimb, poate fi un intermediar al schimburilor şi o rezervă de valoare[26].

În acest ultim caz, tezaurele monetare pot furniza informaţii preţioase de natură numismatică şi economică, privind raportul dintre monedele autohtone şi cele care circulă concomitent cu ele, orientarea economică a statului respectiv, orientare care este în strânsă legătură cu politica externă etc.

Moneda a constituit şi constituie în prezent o antenă deosebit de sensibilă a vieţii economice, sociale, politice şi culturale a unei societăţi[27]. De aceea, ea nu este numai un instrument fiscal, ci a fost şi un mijloc de a acţiona asupra unei conjuncturi economice, sociale şi politice. Apariţia, evoluţia, răspândirea ei până la tezaurizare reflectă gradul de dezvoltare a societăţii care a emis-o şi în cadrul căreia circulă. În acelaşi timp moneda conţine numeroase elemente ponderale şi de valoare intrinsecă, elemente iconografice, heraldice, epigrafice şi sigilografice care, pentru a putea fi înţelese, necesită vaste cunoştinţe teoretice şi o îndelungată experienţă practică.

Prin natura sa specială, studiul monedei reprezintă un domeniu deosebit de complex, şi de complicat în acelaşi timp, al cercetării istorice. În toate epocile moneda constituie un izvor important pentru studierea nivelului economic al unui popor, pentru determinarea şi înţelegerea fluctuaţiilor economice, a crizelor din acest domeniu, apariţia falsurilor monetare[28], deprecierile din titlul metalului preţios, monede cu miez de aramă etc., O interpretare cât mai complexă a descoperirilor monetare dintr-o zonă, conduce la o prezentare cât mai exactă a vieţii comerciale, a circulaţiei bunurilor economice; se pot realiza interesante raporturi valorice între monedele diferitelor ţări, se poate stabili puterea de cumpărare a membrilor societăţii într-o anumită perioadă etc. Istoria finanţelor unui stat nu se poate scrie fără date despre circulaţia monetară, fără izvoare scrise referitoare la echivalenţa monedelor.

Prin particularităţile sale, moneda reprezintă aşadar, un izvor de o deosebită însemnătate pentru studierea istoriei, deoarece aşa cum afirma marele numismat francez Ernest Babelon, ,,o colecţie de monede este un depozit oficial de documente contemporane care n-au putut fi alterate în decursul timpurilor prin transcrieri greşite, prin interpolări voite, prin suprimări arbitrare sau inconştiente. Ele sunt martorii oculari şi oficiali, chemaţi fără încetare să facă mărturisiri în vasta anchetă pe care ştiinţele istorice o întreprind din diferite puncte de vedere asupra trecutului omenirii: o monedă este, mai adeseori decât se crede, singurul document autentic care a ferit de profanarea uitării un eveniment istoric…[29].

Arhivistica este ştiinţa care se ocupă cu teoria şi practica în arhive[30]. Arhivele, ca păstrătoare de vestigii şi antichităţi, ca păstrătoare a conştiinţei de sine a popoarelor, constituie condiţia sine qua non pentru reconstituirea istoriei unui popor.

Ştiinţa arhivistică, prin cercetările ei fundamentale şi aplicative, are drept scop crearea celor mai bune condiţii pentru munca în arhive. Indiferent de forma pe care o au astăzi materialele arhivistice, toate arhivele din lume conţin izvoare istorice care lămuresc aspecte economice, sociale, politice, culturale ale unui popor sau se referă la relaţiile internaţionale[31].

Ştiinţele auxiliare ale istoriei s-au format într-o perioadă îndelungată de timp. Încă din antichitate s-a recurs la izvoarele epigrafice şi la arhive, ceea ce presupunea cunoştinţe deosebite. În evul mediu interpretarea mărturiilor istorice era, de multe ori, contradictorie şi chiar inexactă, ceea ce a dus la elaborarea unor reguli de cercetare şi a unor reguli de publicare ştiinţifică a izvoarelor istorice. Se începea astfel constituirea ştiinţelor auxiliare tradiţionale încă din secolul al XVI-lea, cum a fost heraldica şi genealogia. Dar cele mai multe dintre ştiinţele auxiliare s-au constituit ca atare în secolul al XVII-lea, iar în cel următor unele dintre ele au devenit chiar obiect de studiu în unele universităţi europene.

 

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie 2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC