Adina Berciu-Drăghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

METODA ALCĂtuiRII
UNEI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

 

 

Cursul de ştiinţe auxiliare nu se limitează numai la prezentarea unor noţiuni generale referitoare la câte una din aceste discipline.
El trebuie să ofere datele necesare, pentru ca studentul să poată alcătui lucrări de seminar, comunicări, articole, să colaboreze la publicarea unor ediţii de documente, manuscrise etc. Însuşirea metodei şi tehnicii de elaborare a unei lucrări are o importanţă deosebită în formarea  multilaterală a istoricului, documentaristului şi bibliologului. De felul cum studentul va stăpâni aceste lucruri, va depinde materializarea efortului său depus la cursuri şi seminarii pe parcursul facultăţii, concretizându-se astfel în articole, studii şi lucrări postuniversitare.

Facultatea trebuie să contribuie la formarea unei concepţii şi a unei metode de lucru, trebuie să ducă la însuşirea tehnicii de cercetare şi de studiu de către studenţi. În acelaşi timp pe parcursul seminariilor şi cursurilor studentul este orientat în bibliografia fundamentală a diferitelor discipline.  Fiecare ştiinţă îşi are propriile sale metode de cercetare şi de lucru, izvorâte din experienţa cercetărilor şi din specificul ştiinţei respective.

Metoda practică de lucru, altfel spus tehnica de lucru constituie de fapt stilul de muncă, modalitatea de a aduna, de a selecta şi apoi de a redacta o lucrare. Fazele prin care trebuie să treacă pentru a realiza în final un studiu, sunt obligatorii pentru toţi cercetătorii.

Activităţii universitare îi sunt proprii lucrările de seminar, comunicările de la cercurile ştiinţifice (universitare, naţionale), lucrări de diplomă, articole, recenzii, studii în revistele de specialitate.

După ceea ce conţin, aceste lucrări pot fi şi trebuie să fie mai ales lucrări de interpretare, publicarea de diverse categorii de izvoare, de prezentare a altor opere, instrumente de lucru.

Lucrările pe care le efectuează studenţii în mod curent sunt acelea de seminar. Acestea trebuie să reflecte orientarea studentului în bibliografia generală, cât şi în cea specială a temei pe care şi-a propus-o, precum şi capacitatea lui de selecţie a materialelor adunate, modul în care şi-a conceput subiectul ales, cunoaşterea tehnicii de redactare. Redactarea trebuie să fie concisă, sobră, iar cât priveşte întinderea lucrării aceasta trebuie să fie adaptată scopului pe care şi l-a propus şi  locului unde este prezentată lucrarea, lăsându-se timp şi la eventualele discuţii.

Lucrările de seminar, în general trebuie să cuprindă următoarele părţi: introducerea, tratarea propriu-zisă, concluziile, aparat critic, bibliografie şi, dacă este cazul, anexe: grafice, planşe, fotografii, diapozitive, hărţi etc.

Aceste elemente constituie părţi componente ale lucrării de diplomă, dar fiecare din componente fiind mult extinse, accentul căzând pe tratare, expunere şi demonstrarea tezelor.

La cercurile ştiinţifice şi de multe ori în seminarii, se pot efectua recenzii care au scopul de a familiariza pe studenţi cu redactarea unor lucrări proprii. Recenzia este cea mai simplă lucrare ştiinţifică. Ea constă din prezentarea unei lucrări sau a unui periodic, fiind vorba de o prezentare logică, închegată de aşa manieră, încât să fie evidenţiate ideile din fiecare capitol, structura cărţii, elementele de noutate care sunt aduse în istoriografie prin lucrarea respectivă. Recenzia trebuie să cuprindă şi părerile celui care o redactează, iar analiza critică pe care o efectuează autorul, este necesar să fie concisă şi documentată.

Prima etapă a unei lucrări ştiinţifice, de orice fel ar fi ea, o constituie alegerea temei, a subiectului care trebuie cercetat.

Alegerea trebuie să fie determinată de utilitatea teoretică şi practică a studierii ei, dacă au fost rezolvate sau nu toate problemele care o compun, dacă mai există izvoare utilizate eronat, rectificarea acestor erori, dacă au apărut surse noi.

În cazul lucrărilor de seminar general, subiectul lucrărilor poate fi un eveniment istoric, o personalitate istorică, o problemă controversată în istoriografie etc, fiind adoptat în general la sugestia conducătorului de seminar sau solicitat chiar de student, făcând parte din preocupările sale.

Lucrările de la cercurile ştiinţifice şi cele de diplomă trebuie să abordeze subiecte de mare specializare care au fost mai puţin tratate în istoriografie pentru a da posibilitate studentului să-şi aducă o contribuţie efectivă şi documentară  şi din punct de vedere al interpretării.

După ce s-a ales tema urmează formularea exactă a subiectului care trebuie făcută cu mare atenţie în funcţie de posibilitatea studentului de a se informa, în funcţie de ce s-a scris până la acea dată. Conţinutul lucrării trebuie să fie în concordanţă cu titlul ei.

Remarcăm necesitatea unei cercetări continue într-un anumit domeniu. Astfel, uneori, lucrările de seminar general sau seminar special se pot adânci la cercurile ştiinţifice şi apoi dezvolta într-o lucrare de diplomă.

Odată subiectul formulat, urmează depistarea şi lectura critică a principalelor lucrări din tema aleasă, culegerea de material informativ începând cu cercetarea principalelor lucrări de sinteză pentru orientarea în problemă şi pentru a găsi puncte de plecare. Se studiază apoi şi lucrările speciale. În scurt timp se alcătuieşte o bibliografie a problemei care este bine să fie cât mai cuprinzătoare, exhaustivă dacă este cu putinţă. Criteriul de alcătuire poate fi cel cronologic sau cel alfabetic. Lista trebuie să cuprindă toate datele bibliografie precum şi locul, dacă-l ştim, unde se găsesc lucrările. Alcătuirea acestei bibliografii se realizează fie în biblioteci, la fişierul alfabetic sau tematic, fie consultând lucrări cu caracter bibliografic cum ar fi Bibliografia istorică a României,  fie din subsolurile lucrărilor pe care le consultăm şi care cuprind referiri de acest fel, fie din alte lucrări cu caracter bibliografic. Pe lângă această bibliografie se mai poate alcătui şi o listă a fondurilor şi colecţiilor arhivistice unde ştim că s-ar putea găsi materiale care se referă la subiectul ales. Trebuie apoi consultate şi lucrările străine referitoare la istoria românească. Lista acestora se află în buletinele bibliografice, cum ar fi: Cărţi străine în bibliotecile din România. Istorie sau  Din sumarul periodicelor străine. Istorie.

Bibliografiile unor personalităţi româneşti: Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, A. D. Xenopol, C. C. Giurescu pot cuprinde de asemenea indicaţii bibliografice utile pentru tema aleasă. Materialul bibliografic se adună pe fişe bibliografice (10/15 cm) de un sfert de coală. Această fişă bibliografică trebuia să conţină: numele şi prenumele autorului, titlul şi subtitlul lucrării, numele celui care prefaţează lucrarea, numele traducătorului, ediţia, volumul, locul publicării, editura, anul apariţiei, numărul de pagini, planşe, hărţi, eventual titlul colecţiei şi numărul publicaţiei din serie. Dacă avem articole sau studii se va adăuga titlul periodicului în ghilimele, localitatea, numărul volumului sau anul calendaristic, numărul, paginile între care se află articolul sau studiul. Pe această fişă se mai indică problema sau ideea pentru care poate fi folosit materialul respectiv, precum şi locul unde poate fi găsită lucrarea şi chiar cota, dacă o avem la îndemână.

Fişele se vor aşeza apoi în ordine alfabetică, uşurându-se astfel alcătuirea în final a bibliografiei lucrării.

Urmează investigarea fondurilor şi colecţiilor arhivistice aflate în Arhivele Naţionale unde se vor căuta mai ales izvoarele inedite, nepublicate.

Folosirea izvoarelor inedite, mai ales, a celor narative, cere mult discernământ şi prudenţă, critica de text constituind un moment foarte dificil în elaborarea unei lucrări.

După adunarea bibliografiei şi după depistarea izvoarelor edite şi inedite urmează lectura critică a acestora şi alcătuirea unui plan de lucru cuprinzând problemele mari. În acest plan trebuie să existe un capitol referitor la istoriografia şi la izvoarelor problemei. Pe baza acestui plan iniţial se face lectura critică a materialului. Pe parcursul documentării planul acesta va suferi modificări. În urma lecturii atente şi critice se va reţine ceea ce s-a scris despre problema respectivă, ce s-a rezolvat şi aspectele care mai sunt încă nelămurite. Tot ce socotim necesar pentru redactarea lucrării se notează pe fişe documentare de format 1/4 sau 1/2. Trebuie optat pentru o variantă sau alta spre a putea fi utilizate mai uşor şi pentru a le putea sistematiza pe probleme. Se pot alcătui următoarele tipuri de fişe: a) fişa extras; b) fişa rezumat; c) fişa regest; d) fişa de trimitere; e) fişa de atenţionare; f) fişa bibliografică.

Indiferent de tipul fişei, aceasta trebuie să conţină o singură idee, problemă, pasaj etc.

Orice fişă documentară trebuie să cuprindă în stânga sus datele bibliografice: autor, titlul cărţii (titlul cărţilor sau al studiilor se prescurtează pentru a uşura redactarea fiecărei fişe. Prescurtarea se menţine pe tot parcursul fişării materialului respectiv), volum, pagină; în dreapta sau la mijlocul fişei se scrie ideea, problema, conţinutul ei. Dacă avem un periodic se mai adaugă în stânga sus anul de apariţie, numărul, ziua, luna, pagina; în cazul documentelor se notează arhiva, fondul arhivistic; dosarul, anul, fila. Pentru microfilme se notează ţara, rola şi cadrul respectiv unde se află problema. Titlurile publicaţiilor se subliniază, iar cele ale periodicelor se pun între ghilimele.

Cea mai simplă şi cea mai comodă fişă este fişa extras, deoarece pe ea se trec pasaje întregi, sub formă de citate între ghilimele, pentru a arăta că fragmentul respectiv aparţine altcuiva şi nu nouă. În general se extrag concluzii,  afirmaţii care pot forma elemente de bază pentru discuţii.

Fişa extras se foloseşte şi în cazul izvoarelor pentru documentare, cronici, manuscrise, documente de arhivă. În acest caz fişa va conţine în stânga sus: emitentul actului, beneficiarul actului, locul, data emiterii (anul, luna, ziua), conţinutul actului care poate fi integral, rezumat sau combinat: extras cu rezumat. În dreapta sus se pune ideea sau problema pe care o conţine fişa. În partea de jos a acestei fişe extras de documente se scrie felul actului (original, copie), materialul, sigiliul etc., volumul din care a fost extras, arhiva, fondul arhivistic, dosarul, anul, fila. Pentru microfilme se pune: ţara, rola, cadrul.

Fişa rezumat este mai dificil de realizat deoarece presupune mai multă practică în problema selectării materialelor publicate precum şi a izvoarelor. Pe aceste fişe trebuie indicate paginile din lucrare sau din document care s-au rezumat.

Fişa regest cuprinde atât citate cât şi rezumate din lucrări publicate sau izvoare. Se indică pagina în dreptul citatului şi în cazul rezumatului fie în dreapta fie în stânga.

Fişele extras, rezumat şi regest alcătuiesc fişa principală, informativă. Se poate întâmpla ca pe parcursul lecturii una din aceste categorii de fişe să ne fie necesară şi la un alt capitol decât cel pentru care a fost făcută iniţial. În acest caz se alcătuieşte o fişă de trimitere care este o fişă identică (dublet) cu prima şi pe care o vom folosi unde este din nou cazul. O altă fişă care se poate efectua este fişa de atenţionare care se realizează atunci când se alcătuieşte bibliografia şi cercetăm în biblioteci, în lucrări bibliografice cu care ocazie observăm şi lucrări pentru alte probleme care ar putea să ne preocupă sau ne preocupă. În acest caz alcătuim acest tip de fişă care trebuie să conţină toate datele bibliografice: autorul, titlul lucrării sau al studiului etc., anexe şi apoi menţiunea pentru ce problemă ne va fi utilă. De asemenea şi pe parcursul lecturii pentru lucrarea care este pe masa de lucru, în subsoluri sau în diferite liste bibliografice, putem găsi diverse lucrări, studii sau documente pentru care se vor alcătui astfel de fişe de atenţionare. Ele se vor aduna separat în plicuri pe care se va menţiona problema generală pentru care sunt adunate fişele.

Fişa bibliografică, menţionată deja, este fişa pe care se trece fiecare lucrare sau articol în parte. Ea se realizează o dată când alcătuim bibliografia problemei şi apoi, a doua oară, când începem lectura propriu-zisă. Ea este prima fişă care se face. Şi apoi în continuare se pot alcătui fişe bibliografice ori de câte de câte ori găsim în subsoluri sau chiar în text studii, lucrări, documente, fonduri arhivistice etc., care ne lărgesc bibliografia problemei la care lucrăm.

Fişa bibliografică trebuie să cuprindă: numele şi prenumele autorului sau autorilor. Dacă este femeie se va scrie prenumele întreg. Titlul şi subtitlul se scrie aşa cum apare pe foaia de titlu a cărţii (prima pagină tipărită după copertă), volumul, locul unde a apărut lucrarea, editura, anul de apariţie, indicaţii referitoare la formatul cărţii, numărul total de pagini, anexele - cu menţiuni speciale în legătură cu utilizarea lor în cadrul lucrării. În cazul periodicelor se mai adaugă numele acestora, localitatea, tomul, volumul, anul apariţiei, numărul paginilor între care se află studiul care ne interesează.

Fişe mai speciale se realizează şi în cazul obiectelor cu caracter etnologic, a pieselor din muzee, pentru piese aparţinând istoriei artei pentru monumente de arhitectură, pentru piese arheologice.

După ce s-au  adunat fişele informative acestea se aşează în plicuri mari sau chiar în dosare plic cu titluri corespunzătoare capitolelor din lucrare, conform planului iniţial. Urmează apoi studierea materialului adunat. Se stabilesc punctele de lucru, precum şi planul definitiv al lucrării. Se analizează izvoarele referitoare la problemă, se verifică autenticitatea lor, se realizează o selecţie şi o ierarhizare a lor în funcţie de valoarea fiecărei categorii şi de ponderea pe care vrem să o acordăm fiecărei surse documentare după planul ultim, definitivat, ceea ce presupune reclasarea fişelor în alte plicuri şi alte dosare. În continuare urmează faza conceperii lucrării, faza creatoare - enunţarea tezelor lucrării respective, stabilirea legăturilor şi conexiunea faptelor istorice pe care le tratează lucrarea. Se impune o judecată cât mai obiectivă a evenimentelor. Conform planului se va redacta fiecare capitol în parte în ordinea pe care o considerăm cea mai logică şi mai limpede. Lucrarea trebuie să cuprindă: introducere, cuprins şi încheiere, precum şi aparatul critic: note, bibliografia, anexele (ilustraţii, planşe, documente, indice de nume, locuri etc.).

Organizarea materialului - reclamă interpretarea faptelor în procesualitatea evenimentelor în toată complexitatea lor. Aceasta presupune stabilirea articulaţiilor şi corelaţiilor diferitelor evenimente utilizând deopotrivă analiza şi sinteza. Este etapa creaţiei propriu-zise, enunţarea tezelor fundamentale ale lucrării ştiinţifice. Operaţia intelectuală în sine se bazează pe o tehnică de combinare: clasificarea fişelor documentare, potrivit planului stabilit, care reclamă acurateţe, acribie, spirit de ordine, exactitate. Acum este momentul de a se manifesta cercetătorul prin: stabilirea tuturor legăturilor, conexiunea faptelor istorice în cadrul procesului, dimensiunile acestuia, raporturile cauză-efect, obiectivismul şi subiectivismul manifestate, judecata de valoare asupra evenimentelor şi proceselor.

Planul schematic anterior şi ipotezele de lucru sunt definitivate în vederea redactării finale. Acum trebuie să avem în vedere economia lucrării, destinaţia finală (comunicare orală, tipărire), caracterul ei etc.

Introducerea se realizează în general la sfârşitul muncii de redactare. În cadrul ei se va scoate în evidenţă importanţa temei alese, istoriografia problemei, izvoarele folosite, lucrurile noi pe care le aducem, elementele care caracterizează lucrarea, metodologia folosită. Se mai pot menţiona dificultăţile menţionate, precum şi mulţumirile pe care le aduce autorul celor care l-au ajutat în realizarea lucrării.

Cuprinsul constituie partea cea mai importantă a unei lucrări. Aici se obiectivează actul de creaţie al cercetătorului, aici se vor prezenta lucrurile noi care le aduce lucrarea, nu numai sub aspectul unei descoperiri de excepţie dar şi prin noua abordare a temei sau printr-o nouă aşezare a surselor sau o nouă viziune pe care intenţionează să o dea problemei. Toate afirmaţiile trebuie argumentate pe baza izvoarelor sau pe cercetările înaintaşilor. Toate acestea trebuie indicate în aparatul critic al lucrării. Orice reproduceri integrale din lucrări sau izvoare  se fac folosite ghilimelele.

Autorul trebuie să fie atent la unitatea textului, la prezentarea cât mai logică şi mai închegată a ideilor, elemente care sporesc valoarea lucrării respective.

Stilul trebuie să fie ales, ştiinţific, sobru, clar şi concis, eliminându-se pe cât posibil expresiile bombastice şi frazele exagerat de lungi care dăunează clarităţii şi calităţii lucrării.

Concluziile constituie partea finală a lucrării. Aici trebuie să se rezume  rezultatele la care a ajuns cercetătorul, importanţa lor în cadrul istoriografiei problemei tratate, precum şi perspectivele pe care le deschide cercetarea sa.

După redactarea ,,la prima mână… cum se spune, după un timp, necesar pentru detaşarea autorului de problemă, lucrarea se va finisa, dându-i-se forma definitivă.

Aparatul ştiinţific sau critic constituie  o parte integrantă din lucrare. Acesta poate fi ataşat la sfârşitul fiecărui capitol, la sfârşitul lucrării sau în subsolurile fiecărei pagini. El cuprinde trimiterea exactă la lucrările şi la izvoarele folosite şi o garanţie ştiinţifică a lucrării. Tot în note se mai pot da o serie de indicaţii bibliografice, se pot reproduce fragmente din diferite documente, se pot face diferite completări care în text ar strica fluenţa expunerii. Pentru trimiteri se foloseşte sistemul de numerotare de la 1 la n, pe fiecare pagină, capitol sau lucrare în întregime.

Trimiterea la sursă trebuie să cuprindă: prenumele şi numele autorului, titlul, ediţia, volumul, locul de apariţie, editura, anul apariţiei, pagina; la periodice se adaugă numele periodicului, locul de apariţie (mai ales pentru cele mai puţin cunoscute), anul de apariţie, anul calendaristic, numărul, ziua şi luna, pagina. Dacă sunt documente se va specifica arhiva unde se află, fondul, pachetul, fila; dacă e manuscris se va specifica autorul (dacă e cunoscut), titlul, locul unde se păstrează, fondul, numărul manuscrisului, fila. În cazul în care avem obiecte de muzeu trebuie să se menţioneze instituţia care păstrează obiectul, colecţia, numărul de inventar.

Pentru simplificarea trimiterilor, în practică se foloseşte un întreg sistem de prescurtări, le indicăm mai jos pe cele mai des folosite.

Op. cit., se foloseşte când trebuie să cităm o singură lucrare a unui autor. Prima oară trimiterea se face în întregime, aşa cum am arătat mai sus. A doua oară folosind acest opus citatus (opera citată) prescurtat în op. cit., cu subliniere.

Ibidem se întrebuinţează când avem trimitere succesivă la acelaşi autor şi aceeaşi lucrare. Poate fi aceeaşi pagină dar dacă este alta se indică exact pagina. Dacă între prima trimitere şi următoarea s-a intercalat o altă notă, menţiunea ibidem nu mai este valabilă.

Idem se foloseşte în cazul autorului care are mai multe lucrări şi pentru a evita repetarea numelui se foloseşte acest termen, urmând a scrie doar titlurile lucrărilor sau articolelor.

Cf (confero) se foloseşte pentru a indica o comparaţie între paragrafe diferite de izvoare, între puncte de vedere diferite sau asemănătoare.

Apud (la) se întrebuinţează când în text folosim un citat dintr-o lucrare sau un izvor istoric pe care nu l-am citit direct ci l-am preluat din altă lucrare pe care o menţionăm în subsol.

În aparatul critic se abreviază titlurile unor publicaţii, a unor periodice precum şi a unor lucrări, a unor colecţii de documente, repertorii etc. În acest caz în lucrare trebuie să existe o listă a acestor abrevieri care să constituie cheia descifrării trimiterilor. Lista abrevierilor se aşează fie înaintea introducerii, fie înaintea listei bibliografice, în ea sunt incluse toate izvoarele şi lucrările folosite de autor. Bibliografia poate fi aşezată la sfârşitul fiecărui capitol sau la sfârşitul lucrării. Oriunde s-ar afla, ea trebuie să respecte o anumită ordine: lucrări teoretice, izvoare, lucrări generale, lucrări speciale, periodice. Fiecare la rândul lor pot fi prezentate în ordine cronologică sau alfabetică. Criteriul alfabetic este cel mai folosit.

Anexele lucrării pot cuprinde: izvoare inedite reproduse integral sau parţial, hărţi, grafice, liste cronologice, ilustraţii, desene. Dacă lucrarea are mai multe ilustraţii este necesar să se alcătuiască o listă a acestora.

Unele lucrări, mai ales volumele de documente, trebuie să conţină şi un indice. Acesta poate fi: general, onomastic, tematic, toponimic, de titluri etc. Indicele cuprinde toate numirile în ordine alfabetică şi pagina la care se găseşte, sau numărul de ordine dacă este document. Indicele se întocmeşte după ce lucrarea a fost tipărită în pagini sau dactilografiată dacă este vorba de lucrarea de diplomă.  Unele lucrări, mai ales colecţiile de documente,  pot conţine şi un glosar de termeni rari, vechi sau în limbi străine. Acesta este ordonat după criteriul alfabetic.

Tabla de materii sau cuprinsul încheie lucrarea. Ea trebuie să cuprindă titlul fiecărui capitol cu paginile între care se află, anexele sunt şi ele cuprinse aici. Şi tabla de materii se alcătuieşte la sfârşitul lucrării sau în pagini tipărite.

După redactarea lucrării şi mai ales după dactilografierea ei autorul trebuie să facă o revizuire a ei, atât din punct de vedere stilistic, cât şi al conţinutului ştiinţific; se verifică aparatul critic, numele proprii, denumirile localităţilor, se uniformizează trimiterile şi prescurtările.

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂADĂNILOAIE, NICHITA. Tehnica elaborării unei lucrări ştiinţifice de istorie, în ,,Studii şi articole de istorie…, XXI, 1973, p. 69-76.

EDROIU, NICOLAE.  Introducere în istorie şi ştiinţele auxiliare ale istoriei, Univ. ,,Babeş-Bolyai…, Cluj-Napoca, 1977, p. 216-221.

MACIU, VASILE. Metode de cercetare în istorie, în: ,,Forum…, 2, 1970, p. 31-42.

SACERDOŢEANU, AURELIAN. Îndrumări în cercetări istorice, Bucureşti, 1943.

SACERDOŢEANU, AURELIAN, Metoda alcătuirii unui studiu de istorie, în: RA. IX, 1967, nr. 1, p. 21-34.

 

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie 2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC