Partea  I

Cap. I. REGLEMENTAREA PROPRIETĂŢII FUNCIARE
Cap. II. REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE ARENDĂ
Cap. III. MĂSURI DE PREVENIRE A CRIZE

 

Capitolul II

 

 

REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE ARENDĂ

 

 

În regimul juridic al arendării marii proprietăţi există deosebiri între arendarea dintre moşieri şi arendaşii de profesie pe de o parte şi arendarea dintre moşieri şi ţărani ca şi  subarendarea efectuată de arendaşi la ţărani, pe de altă parte.

 

 

Secţiunea I

CONTRACTUL DE ARENDĂ
ÎNTRE MOŞIERI ŞI ARENDAŞI

 

§ 1. Frecvenţa arendării moşiilor

 

În preajma răscoalei cea mai mare parte a moşiilor boierilor erau arendate. De mulţi ani boierimea nu-şi mai administra personal moşiile, preferând a le încredinţa unor intermediari în schimbul unei arende fixe în bani.

Pe baza anchetei făcută în 1905, economistul G. D. Scraba arăta că peste 54% din proprietăţile moşiereşti sunt exploatate de arendaşi. Proporţia diferea de la o regiune la alta. De exemplu, în Nordul Moldovei arendaşii erau mult mai numeroşi, iar în Iaşi numai 14,8% din moşii erau cultivate de proprietari. Dintre arendaşi, acelaşi autor menţionează că 37,7% erau străini, dar în Nordul Moldovei proporţia lor era de 45,9%*. El explică numărul lor mare astfel: ,,acolo unde lipsa de pământ e mai simţită, arendaşii străini sunt şi cei mai numeroşi şi în mod natural preţul arendei mai urcat şi săteanul mai exploatat**.

Despre arendaşi, părerile erau împărţite. N. Iorga arăta că ei nu sunt ,,nici agricultori, nici întreprinzători, nu sunt nimic. Sunt oameni care se folosesc de toate fără a fi ei înşişi nimic; nu au nici iubirea de pământ, nici simţul de solidaritate cu muncitorimea pământului“[1]. Aprecierea era îndreptăţită, căci mulţi dintre arendaşi fuseseră negustori ambulanţi şi se îmbogăţiseră din arendarea moşiilor. Erau însă şi voci care îi apărau.
A. D. Xenopol îi dădea ca exemplu pe agricultorii care fac avere fără a avea pământ propriu, de unde el deducea argumentul că nu trebuia să se acorde pământ ţăranilor pentru împroprietărire[2]. Tot aşa Take Ionescu[3] îi considera pe arendaşi ca singura clasă producătoare din România, pe motivul că ei ,,nu-şi mănâncă venitul“, după cum fac ţăranii.

Un aspect important al dezvoltării arendăşiei este acela al împuţinării numărului arendaşilor, pe măsură ce creşte numărul moşiilor trecute în administrarea lor. În anul 1902 numărul lor era mai mic decât acela al moşiilor[4]. Luaseră fiinţă adevărate trusturi arendăşeşti.

 

§ 2. Dispoziţiile Codului civil

 

Contractul de arendare era reglementat în Cartea III, titlul VII Despre contractul de locaţiune; Cap. I-III, împreună cu cap. IV secţ. I, privind arendarea pe bani. În adevăr, între moşieri şi arendaşi preţul în contractele de locaţiune a moşiilor se stabilea numai în bani[5].

Durata locaţiunii era de obicei până la 12 ani, spre a stimula pe arendaşi să facă anumite lucrări de amenajare pe moşie. Cum însă acestea rămâneau proprietarilor, arendaşii nu făceau asemenea lucrări, îndreptându-şi eforturile spre exploatarea mai intensă a lucrărilor agricole[6]. Pe baza exploatării în principal a muncii ţăranilor, preţul arendei creştea vertiginos, ajungând ca o moşie din Dolj, cu o arendă de 66.000 lei în anul 1866, să ajungă în 1905 la 325.000 lei.

La încheierea contractelor arendaşii se interesau în primul rând de numărul locuitorilor care nu au pământ, de suprafaţa de care are nevoie fiecare locuitor şi mai puţin de întinderea şi calitatea pământului moşiei[7].

Acest mod de contractare de către arendaşi se practica atât pentru arendarea moşiilor particulare, cât şi pentru moşiile statului şi chiar pentru arendarea unor mici proprietăţi aparţinând ţăranilor cu pământ puţin.

Statul era proprietar de moşii, unele provenind din donaţii particulare, dar mai ales din succesiuni vacante. Numai după Legea rurală din 1864 rămăseseră câteva mii de loturi de împroprietărire vacante, care reveniseră statului cu titlu succesoral, deoarece titularii lor decedaseră fără urmaşi, încât în preajma răscoalei statul devenise proprietar pe a cincea parte din întinderea teritorială a ţării[8]. Statul se comporta ca un moşier particular şi încredinţa moşiile arendaşilor. De exemplu, în judeţul Iaşi, o moşie a statului arendată cu 12 lei falcea, era subarendată la ţărani cu 240 lei falcea[9].

Deşi lucrarea moşiilor se făcea cu ţărani şi cu inventarul agricol al acestora, totuşi ţăranii erau împiedicaţi pe diverse căi să ia moşii în arendă. O piedică erau formalităţile cerute pentru licitarea moşiilor statului, în special la depunerea prealabilă a sumei de garanţie. Dar chiar atunci când se organizau în obşti de arendare şi puteau îndeplini toate formalităţile, arendaşii reuşeau să-i împiedice prin alte mijloace, uneori violente, cum proceda trustul Fischer, care uza de forţa armatei pentru a aresta pe conducătorii obştei, spre a nu se putea prezenta la licitaţie[10].

Regimul Codului civil se aplica arendaşilor, chiar şi atunci când aceştia arendau nu numai moşii, ci şi loturi mici, proprietate a ţăranilor. Era o practică răspândită ca ţăranii strâmtoraţi să închirieze arendaşilor loturile lor[11] la preţuri foarte mici, uneori pe termen lung, până la 20 de ani. În preajma răscoalei, 15% din ţărani îşi înstrăinaseră pământul la arendaşi, operându-se o adevărată ,,expropriere deghizată“[12]. Practica nu se mărginea numai la ţăranii împroprietăriţi la 1864 (pentru a eluda inalienabilitatea loturilor de împroprietărire).

 * G. D. Scraba, Starea socială a săteanului, Buc., 1907, p. 32.

** Ibidem, p. 33.

[1] Mon. Of. nr. 10/1908, p. 40.

[2] A. D. Xenopol, op. cit., p. 3.

[3] Mon. Of. nr. 59/1909, p. 782.

[4] M. Badea, I. Ilincioiu, op. cit., p. 15.

[5] C. Nacu, Dreptul civil român, vol. III, p. 1903.

[6] Acad. R.S.R., ,,1907“, p. 67.

[7] Doc. 1907, vol. II, p. 28 (raportul jud. instrucţiei Trib. Iaşi, Vesp. Erbiceanu).

[8] Spiru Haret, op. cit., p. 20, 22.

[9] Ibiden, p. 22.

[10] D. Hurezeanu, op. cit., p. 266.

[11] C. Dobrogeanu-Gherea, Neoiobăgia, 1910, p. 115.

[12] D. Hurezeanu, op. cit., p. 62.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor