Partea  I

Cap. I. REGLEMENTAREA PROPRIETĂŢII FUNCIARE
Cap. II. REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE ARENDĂ
Cap. III. MĂSURI DE PREVENIRE A CRIZE

 

Capitolul III

 


MĂSURI DE PREVENIRE A CRIZEI

 

 

Lupta social-politică desfăşurată pentru ,,problema ţărănească“, cu izbucniri violente şi periodice, a determinat cercurile guvernante să ia anumite măsuri de aplanare a conflictului social, fie prin unele concesii, dar şi reprimări faţă de ţărănime, fie prin căutarea altor soluţii, care să amâne o rezolvare violentă.

 

 

Secţiunea I

CORECTAREA REPARTIŢIEI
FUNCIARE PRIN EXPROPRIERE

 

Disproporţia repartizării proprietăţii funciare între moşieri şi ţărani a fost privită diferit de cître aceste două categorii sociale, ca şi de către stat.

 

§ 1. Atitudinea moşierimii şi ţărănimii

 

Reprezentanţii moşierimii socoteau firesc să păstreze latifundiile şi chiar să-şi consolideze dreptul de proprietate asupra lor. Ei considerau că marea proprietate era necesară şi conformă naturei lucrurilor, că ea ,,nu va dispărea pentru o raţiune fundamentală, aceea a necesităţii inagalităţii capacităţilor, care inegalitate se perpetuă în societate, în mod natural[1]. Ea trebuie să se menţină - se argumenta - ,,întrucât nu există alte domenii economice care să atragă capitalurile“[2]. Menţinerea ei era arătată ca fiind în avantajul micii proprietăţi ţărăneşti: ,,marea proprietate hrăneşte pe cea mică ... şi pe o mare parte din ţărani ... aceste două forme de proprietate nu se exclud, ci se completează ... între proprietari şi ţărani să domnească perfecta înţelegere“[3].

O formulare precisă a atitudinii moşierimii în această privinţă a fost proiectul legii agrare întocmit de Comisia Centrală de la Focşani şi prezentat Adunării deputaţilor în 1862 de către Barbu Catargiu, preşedintele Consiliului de Miniştri: întreaga moşie este proprietatea moşierilor, în timp ce ţăranii sunt: proprietarii braţelor lor de muncă, între ei urmând a se stabili relaţii pe bază de contracte agricole.

O comisie însărcinată de parlament cu studiul tocmelilor agricole considera într-un raport din 4 noiembrie 1881, că atât ,,cât va exista o societate umană organizată, vor exista forţamente posidenţi şi proletari - braţe şi capital - slugi şi stăpâni“[4].

Atitudinea ţărănimii a fost formulată în adunările din anul revoluţionar 1848, în adunările ad-hoc, în special proiectul Melinescu cu care deputaţii ţărani au fost de acord. Ţărănimea s-a mai manifestat însă prin proteste şi chiar prin răscoale, conturându-se atitudinea sa tot mai mult în sensul unei treceri totale a pământului moşieresc în proprietatea sa.

 

§ 2. Legiuiri funciare

 

Pentru a atenua disproporţia repartiţiei funciare, moşierimea a fost de acord a se proceda la o formă de expropriere care nu numai că nu-i atinge proprietatea sa, dar chiar să o apere pentru o anumită perioadă. Aşa a fost înfăptuită legea de secularizare a averilor mânăstireşti, dând unele speranţe de moment ţărănimii.

Atitudinea ei a fost însă ostilă faţă de legea rurală din 1864, care-i lua 2/3 din suprafaţa moşiilor şi le acorda ţăranilor. Pentru definitivarea ei a fost nevoie de o lovitură de stat, de o nouă Constituţie. Legea rurală din 1864 reprezintă primul mare pas spre rezolvarea problemei agrare, deoarece a micşorat în mod considerabil disproporţia dintre marea şi mica proprietate funciară, fără a atinge întreaga proprietate moşierească. A fost o rezolvare parţială, dar burghezia era satisfăcută că a putut potoli pentru o vreme nemulţumirea ţăranilor, fără a sacrifica - cel puţin aparent - dreptul sfânt şi inalienabil al proprietăţii. Formula juridică adoptată de lege, de a socoti pe ţărani proprietari pe terenurile folosite de ei din moşia boierească, nu putea însă înşela pe moşieri, care reproşau legii că ,,a întrerupt firul tradiţional“[5], prin trecerea pământului de la moşieri la ţărani şi a deschis pofta ţăranilor pentru pământ.

Moşierimea conservatoare a avut grijă să înscrie în Constituţia din 1866 art. 19 cazuri strict limitative pentru expropriere, spre a evita o nouă lege rurară care să treacă şi restul moşiilor în patrimoniul ţăranilor. De aceea, până la modificarea Constituţiei, trebuiau găsite alte căi de corectare a disproporţiei funciare.

Din punctul de vedere al intereselor ţărănimii, legea era criticabilă nu numai pentru caracterul parţial al exproprierii înfăptuite, dar mai ales pentru că nu a organizat - concomitent - şi ,,deplasarea creditului în această direcţie“[6], organizând bănci speciale care să acorde credite ţăranilor pentru cultura agricolă. Această lipsă a fost o cauză a frânării dezvoltării proprietăţii ţărăneşti.

Ostilă faţă de Cuza din cauza acestei legi rurale, reacţiunea l-a detronat şi în scurt timp s-a elaborat legea învoielilor agricole. A fost o lege prin care statul a intervenit în favoarea clasei moşiereşti, asigurându-i cele mai largi posibilităţi de exploatare a forţei de muncă ţărăneşti. Frământările şi răscoalele ţărăneşti repetate au silit statul să mai atenueze unele din efectele sale. În acest sens, legea din 14 mai 1882 a desfiinţat constrângerea corporală înfiinţată prin legea din 7 aprilie 1872 ca mijloc de executare a unei convenţiuni agricole. La rândul său legea din 28 mai 1893 a limitat la 1 an termenul de durată a unei învoieli şi a prevăzut că şi ţăranii învoiţi să poată uza de procedura administrativă împotriva proprietarilor sau arendaşilor care nu ar plăti preţul muncii conform învoielilor încheiate.

 [1] N. Manolescu, Chestiunea ţărănească, partea II, 1906, p. 29.

[2] C. Grigoresco, op. cit., p. 201 şi urm.

[3] C. Georgescu-Vrancea, op. cit., p. 307.

[4] Gr. Peucescu, op. cit., p. 300.

[5] N. Bazilescu, Pentru ţărănime, Buc., 1914, p. 18.

[6] G. Taşcă, Probleme economice şi financiare, Buc., 1927, p. 443.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor