CUPRINS

                                                                                                            

 

Introducere            

1.  Obiectul lucrării   

2.  Metoda de cercetare       

3.  ,,Chestiunea ţărănească” şi răscoala de la 1907

4.  Răscoala din 1907 şi criza statului burghezo-moşieresc 

5.  Răscoala din 1907 şi dreptul

6.  Răscoala de la 1907 şi noţiunea de criză

7.  Structura lucrării     

 

PARTEA  I. PREMIZELE JURIDICE ALE RĂSCOALEI DIN 1907     

Cap. I. REGLEMENTAREA PROPRIETĂŢII FUNCIARE

Secţ. I. Regimul marei proprietăţi moşiereşti     

§ 1.  Repartiţia şi ponderea proprietăţii moşiereşti

§ 2.  Dreptul de proprietate asupra moşiilor

§ 3.  Ocrotirea juridică a proprietăţii moşiereşti

1.  Dispoziţii de drept civil şi drept constituţional 

2.  Legislaţia minieră        

3.  Mijloace de credit       

4.  Regimul fiscal

Secţ. II. Regimul proprietăţii ţărăneşti       

§ 1.  Repartiţia proprietăţii ţărăneşti

§ 2.  Dreptul de proprietate asupra pământului ţărănesc       

1.  Proprietatea ţărănească individuală

2.  Proprietatea obştei       

§ 3.  Discriminări juridice cu privire la proprietatea ţărănească 

1.  Legea minelor

2.  Inalienabilitatea

3.  Mijloace de credit

4.  Regimul fiscal

Concluzii

Cap. II. REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE ARENDĂ

Secţ. I. Contractul de arendă între moşieri şi arendaşi     

§ 1.  Frecvenţa arendării moşiilor

§ 2.  Dispoziţiile Codului civil  

Secţ. II. Contractul de arendă către ţărani       

§ 1.  Derogările de la dreptul comun 

1.  Terminologie

2.  Istoricul legiuirilor derogatorii

3.  Justificarea derogărilor

4.  Caracterul solemn şi executoriu al învoielii

5.  Jurisdicţia administrativă

6.  Proba cu registre

7.  Executarea prin muncă forţată şi prin substituire      

8.  Natura juridică a tocmelilor agricole        

9.  Forma tocmelilor agricole

§ 2.  Derogările prin contracte de la Legea tocmelilor       

1.  Diverse clauze derogatorii

2.  Derogări de la normele privind elementele contractului         

3.  Aprecieri contemporane asupra regimului tocmelilor 

Concluzii

Cap. III. MĂSURI DE PREVENIRE A CRIZEI

Secţ. I. Corectarea repartiţiei funciare prin expropriere       

§ 1.  Atitudinea moşierimii şi ţărănimii

§ 2.  Legiuiri funciare

Secţ. II. Atenuarea repartiţiei funciare prin vânzarea moşiilor

§ 1.  Vânzarea moşiilor statului        

§ 2. Vânzarea moşiilor particulare

1.  Prin intermediul statului       

2.  Prin cumpărare directă       

Secţ. III. Atitudinea aparatului de stat        

§ 1.  Administraţia locală

§ 2.  Justiţia     

1.  Justiţia administrativă     

2.  Judecătoriile de ocol       

Concluzii

 

PARTEA II. PROBLEMELE JURIDICE APĂRUTE ÎN TIMPUL RĂSCOALEI     

Cap. I. REGIMUL TOCMELILOR AGRICOLE ÎN IMPAS     

Secţ. I. Tratativele directe pentru încheierea noilor tocmeli        

§ 1.  Revendicări cu privire la arenda pământului arabil        

1.  Ieftinirea arendării        

2.  Grăbirea momentului de încheiere a tocmelilor 

3.  Arenda directă între moşieri şi ţărani

§ 2.  Reducerea ruşfeturilor 

§ 3.  Ieftinirea islazurilor

§ 4.  Alte revendicări        

1.  Noi preţuri ale muncilor agricole        

2.  Măsurătoarea exactă a pământului

3.  Noi condiţii cu privire la răfuială

4.  Interdicţii       

Secţ. II. Intervenţia statului în încheierea tocmelilor        

§ 1.  Organele interveniente     

§ 2.  Mecanismul intervenţiei        

Secţ. III. Obiecţiile juridice ale moşierilor şi arendaşilor

§ 1.  Atitudinea de rezistenţă faţă de noile învoieli

1.  Refuzul de a uşura învoielile       

2.  Refuzul de a respecta învoielile încheiate

§ 2.  Teoria libertăţii de voinţă        

§ 3.  Teoria drepturilor câştigate        

Secţ. IV. Revenirea ţăranilor asupra tocmelilor încheiate          

§ 1.  Revendicarea unor condiţii mai bune       

1.  Obţinerea unor arendări directe

2.  Aşteptarea unei noi legi a tocmelilor

§ 2.  Sprijinul din partea altor categorii sociale

1.  Clasa muncitoare       

2.  Intelectualitatea

Concluzii

Cap. II. REVENDICAREA UNEI NOI REPARTIŢII A PROPRIETĂŢII FUNCIARE      

Secţ. I. Acţiunile ţăranilor pentru împroprietărire

§ 1.  Calea petiţionară        

1.  Petiţii scrise       

2.  Delegaţii        

§ 2.  Mijloace violente        

1.  Ultimatum adresat autorităţilor locale       

2.  Somaţii adresate moşierilor        

3.  Luarea în stăpânire a pământului

Secţ. II. Lupta juridică în legătură cu cererea de împroprietărire

§ 1.  Justificările ţăranilor privind revendicarea pământului 

§ 2.  Sprijinirea ţărănimii de către alte categorii sociale

1.  Sprijinul clasei muncitoare     

2.  Sprijinul intelectualităţii

§ 3.  Apărarea marii proprietăţi funciare       

1.  Atitudinea moşierimii şi a partidului conservator       

2.  Atitudinea burgheziei şi a partidului liberal       

Concluzii

Cap. III. PROBLEMELE JURIDICE ALE REPRIMĂRII    

Secţ. I. Activitatea şi transformările aparatului de stat     

§ 1.  Organele centrale     

1.  Schimbarea guvernului

2.  Manifestul guvernului     

3.  Noi legi administrative     

4.  Atitudinea răsculaţilor faţă de organele centrale     

§ 2.  Organele locale

1.  Atitudinea ţărănimii răsculate     

2.  Slăbiciunea organelor locale

3.  Încălcarea principiului separaţiei puterilor

4.  Necesitatea reorganizării administraţiei locale     

§ 3.  Forţele de reprimare

1.  Poliţia şi reorganizarea Min. de Interne     

2.  Jandarmeria şi modificarea legii sale de organizare     

3.  Armata şi modificarea regulamentelor militare     

4.  Garda civică     

Secţ. II. Intervenţia unor organizaţii obşteşti     

1.  Biserica

2.  Cercurile culturale săteşti

3.  Băncile populare     

4.  Presa

Concluzii

Cap. IV. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU ACTELE DE RĂSCOALĂ ŞI PREJUDICIILE LOR                

Secţ. I. Răspunderea penală     

§ 1.  Instigarea     

1.  Învinuirile reciproce ale conservatorilor şi liberalilor     

2.  Alte categorii de instigatori    

§ 2.  Noţiunea juridică de instigare     

1.  Elementele juridice ale noţiunii de instigare     

§ 3.  Sancţionarea pentru instigare     

1.  Vasile M. Kogălniceanu

2.  Socialiştii

3.  Învăţătorii şi preoţii

4.  Studenţii     

5.  Diverşi instigatori

§ 4.  Participarea la răscoală     

1.  Arestările

2.  Judecarea     

3.  Nepedepsirea abuzurilor de reprimare     

Secţ. II. Răspunderea civilă pentru daunele provocate prin acte de răscoală          

§ 1.  Temeiul juridic al răspunderii civile a statului

1.  Teoria civilistă      

2.  Teoria relei funcţionări a serviciului public

3.  N. Titulescu şi combaterea teoriilor răspunderii statului

§ 2.  Răspunderea civilă a ţăranilor răsculaţi     

§ 3.  Acordarea despăgubirilor 

Concluzii

 

PARTEA III. PROBLEMELE JURIDICE ALE PERIOADEI ULTERI-OARE RĂSCOALEI    
              

Cap. I. NOUA REGLEMENTARE A CONTRACTELOR DE ARENDĂ ŞI  ÎNVOIELI AGRICOLE                     

Secţ. I. Contractul de arendă către arendaşii de profesie     

§ 1.  Contractul de arendă între moşieri şi arendaşi     

§ 2.  Arendarea moşiilor statului şi ale unor instituţii      

Secţ. II. Contractul de arendare către obştile ţărăneşti     

§ 1.  Obştile de arendare     

§ 2.  Particularităţile contractului de arendă către obştile săteşti     

Secţ. III. Contractul de arendă către ţărani (individuali)     

§ 1.  Obiectul învoielilor agricole     

§ 2.  Consimţământul

§ 3.  Preţul arendei     

§ 4.  Forma învoielilor agricole     

§ 5.  Interdicţia unor clauze contractuale     

§ 6.  Durata învoielilor agricole     

§ 7.  Lichidarea (răfuiala) învoielilor agricole

§ 8.  Aplicarea normelor privind învoiala agricolă

Secţ. IV. Învoiala pentru islaz

§ 1.  Natura juridică

§ 2.  Obiectul învoielii

§ 3.  Consimţământul      

§ 4.  Preţul     

§ 5.  Forma

Secţ. V. Învoiala pentru munci agricole

§ 1.  Obiectul     

§ 2.  Natura învoielii pentru munci agricole     

§ 3.  Forma

§ 4.  Consimţământul

§ 5.  Durata    

§ 6.  Preţul     

§ 7.  Răfuiala    

§ 8.  Aprecieri asupra învoielii pentru munci agricole

Secţ. VI. Dispoziţii comune contractelor de învoieli

§ 1.  Mijloace juridice de executare la dispoziţia moşierilor    

1.  Angajarea altor muncitori agricoli în locul ţăranului învoit     

2.  Urmărirea şi vânzarea averii ţăranului învoit    

3.  Pedepse penale     

§ 2.  Mijloace de ocrotire a ţăranilor învoiţi     

1.  Măsurarea pământului, obiect al învoielii     

2.  Mijloacele juridice civile de executare a moşierilor şi arendaşilor      

3.  Mijloace de drept penal  

4.  Asistenţa şi controlul unor instituţii speciale

Concluzii

Cap. II. EFECTELE RĂSCOALEI ASUPRA PRINCIPALELOR raMURI DE DREPT                    

Secţ. I. Dreptul civil

§ 1.  Dreptul de proprietate funciară

1. Restricţiunile marii proprietăţi

2. Garanţia constituţională

3. Modificarea repartiţiei proprietăţii     

4. Necesitatea exproprierii

§ 2.  Persoanele

1.  Persoanele fizice

2.  Persoanele juridice    

§ 3.  Obligaţii şi contracte     

1.  Unificarea regimului învoielilor

2.  Continuarea abuzurilor

3.  Lipsa de sancţiuni eficace     

§ 4.  Succesiuni      

§ 5.  Legislaţia muncitorească 

1.  Dreptul de asociere al muncitorilor

2.  Contractul de muncă     

Secţ. II. Dreptul penal     

§ 1.  Infracţiunile din timpul răscoalei

1.  Infracţiunile comise de răsculaţi

2.  Infracţiunile în legătură cu reprimarea răsculaţilor     

3.  Despăgubirea pentru daunele din timpul răscoalei

§ 2.  Noi infracţiuni     

Secţ. III. Dreptul procesual

Secţ. IV. Dreptul administrativ     

§ 1.  Administraţia centrală

1.  Înfiinţarea Ministerului de Agricultură şi Domenii

2.  Înfiinţarea Ministerului Industriei şi Comerţului

§ 2.  Administraţia locală     

1.  Legea pentru organizarea comunelor şi plăşilor din 29 aprilie 1908    

2.  Proiectul de lege de organizare judeţeană din 1909

§ 3.  Reorganizarea jandarmeriei

§ 4.  Probleme generale

1.  Accentuarea centralizării     

2.  Subordonarea administraţiei locale faţă de partidele politice

3.  Contradicţiile sistemului de centralizare

4.  Umflarea aparatului de stat

§ 5.  Legislaţia fiscală     

Secţ. V. Dreptul constituţional     

§ 1.  Constituţia şi lupta pentru drepturi a ţărănimii     

1.  Constituţia, temei al luptei ţărănimii     

2.  Lupta ţărănimii contra Constituţiei    

§ 2.  Lupta clasei muncitoare pentru drepturile ţărănimii   

1.  Sprijinirea drepturilor ţărănimii

2.  Demascarea moşierimii şi burgheziei     

§ 3.  Moşierimea şi apărarea Constituţiei

1.  Marea proprietate moşierească şi garanţia sa constituţională    

§ 4.  Burghezia şi modificarea Constituţiei    

1.  O nouă concepţie asupra exproprierii     

2.  Burghezia şi votul universal

3.  Dreptul de intervenţie a statului

     Concluzii    

Bibliografie     

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor