Partea a II-a

Cap. I. REGIMUL TOCMELILOR AGRICOLE ÎN IMPAS
Cap. II. REVENDICAREA UNEI NOI REPARTIŢII A PROPRIETĂŢII FUNCIARE
Cap. III. PROBLEMELE JURIDICE ALE REPRIMĂRII
Cap. IV. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU ACTELE DE RĂSCOALĂ ŞI PREJUDICIILE LOR  

 

Secţiunea III

OBIECŢIILE JURIDICE ALE MOŞIERILOR ŞI ARENDAŞILOR

 

§ 1. Atitudinea de rezistenţă faţă de noile învoieli

 

1. Refuzul de a uşura învoielile

 

În general, moşierii şi arendaşii au fost refractari încheierii noilor tocmeli, în condiţiile propuse de ţărani cu prilejul tratativelor directe, sau chiar atunci când aveau loc intervenţii din partea statului. Cazurile când arendaşii au cedat au fost izolate, în special când erau în cauză arendaşii străini, ca fraţii Mendl şi Haracopol, despre care presa comunica: ,,Fraţii Mendl ar fi având intenţiunea de a părăsi ţara noastră, stabilindu-se în Thessalia. Aceeaşi intenţiune se atribuie şi d-lor fraţi Haracopol, mari proprietari în Brăila“[1]. În modul acesta, s-a putut arenda direct ţăranilor din jud. Brăila unele moşii ale Eforiei Spitalelor Civile şi ale domeniului Brăilei, deţinute mai înainte de aceşti arendaşi, care au părăsit România de teama evenimentelor răscoalei.

În dese cazuri, arendaşii se eschivau de la tratative, uneori refuzau în mod violent să trateze, chiar întâmpinând pe delegaţii satelor ,,cu focuri de puşcă“[2]. Alteori refuzau să consimtă la vreo concesiune[3].

 

2. Refuzul de a respecta învoielile încheiate

 

Chiar şi după ce au consimţit la începutul răscoalei să încheie noi tocmeli - inclusiv cele făcute cu intervenţia statului - moşierii şi arendaşii au revenit, încercând să intimideze pe săteni cu armata, atunci când aceasta începuse reprimările sângeroase, astfel că prefectul era nevoit să intervină din nou spre a-i potoli pe ţărani: ,,noi am sfătuit pe locuitori să se ţină liniştiţi, să nu se împotrivească, arendaşul să facă ceea ce va voi pe moşia sa, dar că îndată ce dânsul nu va îndeplini condiţiunile conform învoielilor făcute, să se plângă la autorităţi, pentru nerespectarea acestor învoieli“[4].

Arendaşii se ridicau chiar împotriva intervenţiei autorităţilor, pe motiv că aceasta ,,scade prestigiul autorităţii şi respectul ce oamenii trebuie să aibă pentru proprietatea altuia“[5].

Referindu-se la arendaşul Fischer, C. Stere arăta că acesta, deşi fusese de acord cu tocmelile din mai multe comune din jud. Iaşi, ,,nu mai voieşte să ţină seamă de învoielile încheiate şi chiar împlinite“[6].

 

§ 2. Teoria libertăţii de voinţă

 

Pentru justificarea acestei schimbări de atitudine se invoacă o argumentare juridică în legătură cu vicierea consimţământului lor în momentul încheierii tocmelilor. Din diferite localităţi, prefecţii raportau guvernului: ,,E de notat, însă, că după câteva zile arendaşul, auzind că noi am sosit în Podu Iloaei, pentru anchetarea răscoalelor de acolo, a venit înaintea noastră şi ne-a spus că nu voeşte să respecte contractul, pe care de frică l-a încheiat cu locuitorii, cerându-ne să chemăm pe aceştia şi să declarăm contractul nul“[7]. Sau, în cazul mai sus semnalat: ,,vi s-a comunicat de dl. prefect al districtului că arendaşul de pe moşia Prigoreni, com. Brăeşti, nu voeşte să fie următor învoielilor ce a făcut cu locuitorii pentru arendarea pământului, sub cuvânt că acele învoieli le-a făcut pe când erau răscoale, deci sub imperiul fricii“[8].

În adevăr, art. 956 cod civil prevedea, între viciile de consimţământ, violenţa, existentă în stiuaţiile când ,,spre a face pe o persoană a contracta, s-a insuflat temerea, raţionabilă după dânsa, că va fi expusă persoana sau aversa sa unui rău considerabil şi presinte“. Iar
art. 955 adaugă că ,,violenţa în contra celui ce s-a obligat este cauză de nulitate“. Nu se poate spune că legalitatea burgheză nu asigură protecţia intereselor proprietarilor şi este sigur că în faţa instanţelor de judecată susţinerea acestora cu privire la încălcarea principiului libertăţii de voinţă ar fi fost confirmată.

 

§ 3. Teoria drepturilor câştigate

 

O altă motivare a protestului arendaşilor şi moşierilor se baza pe teoria drepturilor câştigate, pe respectarea drepturilor acordate de legile în vigoare. Cu drept cuvânt, moşierii şi arendaşii obiectau împotriva intervenţiei statului pentru stabilirea anumitor condiţii în cadrul tocmelilor, atât timp cât nu interveneau noi norme juridice în acest sens. De aceea, unii dintre cei care nu mai recunoşteau tocmelile încheiate cu asistenţa organelor statului: ,,mă ridic cu tărie contra acestui act arbitrar şi protestez în contra acestui procedeu care stabileşte domnia bunului plac, constituind în acelaşi timp cea mai flagrantă călcare a legilor existente. Nu recunosc un astfel de angajament ruinător căruia nu mă voi supune atâta timp cât prin constituţie drepturile îmi vor fi apărate - ceea ce se face azi cu mine dovedeşte că suntem încă sub imperiul unei stări anarhice, când tocmai cei hotărâţi a aplica legile, le calcă pentru a pune în practică nişte principii menite să zdruncine organizarea statului nostru. Mă pun deci sub scutul dvs. (Min. Interne) şi făcând răspunzător pe onor. Guvern de toate urmările nenorocite, declar încă odată că nu mă voi supune decât legilor ţării“[9].

Această încălcare a drepturilor câştigate - se afirma - ,,se impunea însă de împrejurări extraordinare“[10].

Se pare însă, aşa cum relevă un raport al prefecturii Ialomiţa, că în realitate moşierii şi arendaşii urmăreau, prin desfiinţarea tocmelilor vechi, să impună condiţii şi mai grele, ,,pentru motivul că nu ştiu ce modificări va aduce legea tocmelilor agricole“[11]. Manifestul regal, presa, propunerile diverşilor oameni politici, anunţau o asemenea lege, iar marii proprietari urmăreau să-şi creeze din timp o situaţie mai bună, pentru eventualitatea că legea va veni cu o reducere a sarcinilor ţăranilor.

 [1] ,,Tribuna liberă“ (Brăila), nr. 14/1907.

[2] Doc. 1907, vol. I, p. 654 (com. Livezile, jud. Dolj).

[3] Ibidem, p. 137, 641.

[4] Doc. 1907, vol. II, p. 26.

[5] Ibidem, vol. I, p. 195.

[6] Ibidem, p. 141.

[7] Doc. 1907, vol. II, p. 35.

[8] Ibidem, p. 26

[9] Doc. 1907, vol. I, p. 143.

[10] Ibidem, vol. III, p. 71.

[11] Ibidem, vol. I, p. 904.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor